open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2017  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2017 р.
за № 387/30255

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до статей 231, 232 глави 35, статей 246, 247 глави 39, статті 335 глави 49, глави 58 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити доопрацювання програмного забезпечення, необхідного для виконання вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства фінансів України Капінуса Є.В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.02.2017 № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2017 р.
за № 387/30255

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1036/21348 (із змінами):

1) у розділі І:

пункт 1.1 доповнити словами ", а також здійснення операцій із заміщення природного газу (бекхолу)";

у пункті 1.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"місця митного контролю - зони митного контролю, розташовані на митній території України, обладнані необхідними вимірювальними пристроями, на яких митниці (митні пости) України здійснюють фактичний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі розташовані у місцях перевантаження на iншi види транспорту, а саме: газовимірювальні (газорозподільні) станції чи пункти вимірювання витрат газу (вузли обліку природного газу); сховища природного газу (далі - газосховища); пункти обліку нафти та нафтопродуктів; насосні станції, розподільні станції або кінцеві станції аміакопроводу; пункти обліку етилену тощо;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Терміни "газотранспортна система", "оператор газосховища", "оператор газотранспортної системи", "сховище природного газу", "точка виходу", "точка входу" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу".";

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.1 слова "Митний контроль та митне оформлення товарів" замінити словами "Митне оформлення товарів";

пункт 2.2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Відомості оформлених митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, періодичних митних декларацій доступні для перегляду посадовими особами митниць (митних постів), через які здійснюватиметься переміщення відповідних задекларованих товарів, в автоматизованій системі митного оформлення (далі - АСМО).

Якщо для початку переміщення товарів трубопровiдним транспортом через митний кордон України чи до/з газосховищ необхідне накладення митного забезпечення на прилади облiку та/або засувну арматуру і таке митне забезпечення не було накладено згідно з пунктом 3.6 цього Порядку, такі дії здійснюються в присутності посадової особи митниці з урахуванням положень частини сьомої статтi 247 Митного кодексу України та з наведенням у відповідній заяві відомостей про перiодичну митну декларацiю, на підставі якої переміщуватимуться товари.";

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Митне оформлення природного газу, що ввозиться на митну територію України з метою зберігання у газосховищах, здійснюється відповідно до митного режиму митного складу.

За фактом переміщення природного газу до газосховища декларант або уповноважена ним особа у строки та порядку, що встановлені законодавством, повинні подати митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, додаткову декларацію (додаткові декларації) відповідно до митного режиму митного складу на обсяги, переміщені до газосховищ за періодичною митною декларацією протягом відповідного календарного місяця.

Допускається одночасне зберігання в газосховищах природного газу з різним митним статусом.

Оператори газосховищ щомісяця до 20 числа надають митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, реєстр обсягів природного газу, який зберігається у газосховищах на митній території України, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.";

у пункті 2.5:

абзаци четвертий - восьмий викласти у такій редакції:

"акт прийому-передачі природного газу перевізниками - документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний операторами газотранспортної системи України та суміжної держави або стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу та оператором газотранспортної системи суміжної держави;

акт прийому-передачі природного газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту);

акт прийому-передачі природного газу, підписаний сторонами договору (контракту) про зберігання газу у газосховищах і завірений оператором газотранспортної системи України (якщо оператор газотранспортної системи України і сторона договору (контракту) - резидент є різними особами);

акт прийому-передачі природного газу, підписаний оператором газотранспортної системи України і оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою) щодо загальних обсягів природного газу, які подаються з газотранспортної системи до газосховища та/або з газосховища до газотранспортної системи (у разі наявності вказуються обсяги природного газу за операціями бекхолу);

загальний акт прийому-передачі природного газу перевізниками - документ, підписаний операторами газотранспортної системи України та суміжної держави або стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу та оператором газотранспортної системи суміжної держави, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України (у разі наявності вказуються обсяги балансування природного газу та обсяги природного газу за операціями бекхолу), із зазначенням умовних літерно-цифрових кодів ідентифікації відправників та одержувачів (шипер-пар) цих обсягів природного газу;";

доповнити пункт після абзацу восьмого двома новими абзацами такого змісту:

"довідка оператора газотранспортної системи України до загального акта прийому-передачі природного газу перевізниками, підписаного операторами газотранспортної системи України та суміжної держави, яка містить дані про розподіл між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України;

загальний акт прийому-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт газу - документ, який складається після закінчення дії зовнішньоекономічного договору (контракту) для митного оформлення у відповідний митний режим балансуючих обсягів природного газу за результатами його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять четвертим;

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Після переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом протягом відповідного (попереднього або у разі подання додаткової декларації до завершення відповідного календарного місяця - поточного) календарного місяця за періодичною митною декларацією декларант або уповноважена ним особа повинні подати митниці (митному посту) додаткову декларацію (або декілька додаткових декларацій) у строки та порядку, встановлені законодавством.

Оператор газотранспортної системи України, оператор газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою) або сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу після підписання документів, що визначені у пункті 2.5 цього розділу, та сертифікатів (паспортів) фізико-хімічних показників товарів надає їх митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, для здійснення митного оформлення.

При оформленні митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, додаткової декларації здійснюється контроль зіставлення даних про обсяги товарів, переміщених трубопровідним транспортом через митний кордон України за періодичною митною декларацією, зазначених в актах прийому-передачі, товаросупровідних документах, та інформації, отриманої за результатами фактичного контролю.

Оператор газотранспортної системи України з періодичністю раз на тиждень (щосереди) надає у формі електронного документа митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, необхідну для здійснення фактичного контролю оперативну інформацію про переміщувані товари за попередній тиждень на підставі показників приладів обліку, у тому числі розташованих за межами митної територiї України.";

3) у розділі ІІІ:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Фактичний контроль товарів здійснюється посадовими особами митниць (митних постів), у зоні дiяльностi яких знаходяться місця митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, згідно з визначеним ДФС розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль.";

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Фактичний контроль товарiв (крім природного газу) здiйснюється з перiодичнiстю, що вiдповiдає перiодичностi подання додаткової декларацiї на переміщені товари.

Фактичний контроль щодо переміщуваного трубопровідним транспортом природного газу зі складанням акта про результати фактичного контролю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, здійснюється у разі виявлення розбіжностей в документах та інформації, що передбачені цим Порядком, та/або за результатами аналізу ризиків.";

абзац перший пункту 3.6 після слів "У разi необхiдностi" доповнити словами "накладення митного забезпечення на прилади обліку або засувну арматуру,";

у пункті 3.10:

абзац перший після слів "що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом" доповнити словами та цифрами "(для підпунктів 3.10.3 - 3.10.5 цього пункту - у разі, якщо здійснення фактичного контролю покладено не на митницю (митний пост), уповноважену(ий) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті)";

абзац другий підпункту 3.10.3 викласти в такій редакції:

"акти прийому-передачi природного газу та сертифiкати (паспорти) фiзико-хiмiчних показникiв товарiв (крім тих, що надаються оператором газотранспортної системи України, оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою) або стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу згідно з пунктом 2.6 цього Порядку).";

4) доповнити Порядок новим розділом IV такого змісту:

"IV. Здійснення митного контролю та митного оформлення обсягів балансування, балансуючих обсягів природного газу та обсягів природного газу за операціями із заміщення природного газу (бекхолу)

4.1. У разі наявності у звітному періоді обсягів балансування або балансуючих обсягів природного газу відомості про такі обсяги зазначаються в загальному акті прийому-передачі природного газу перевізниками за звітний період. Для балансуючого обсягу природного газу можливим є подання таких даних митниці (митному посту) у довідці, складеній перевізником - оператором газотранспортної системи України за звітний період, про позитивну або негативну величину, що становить різницю між обсягами природного газу у точках входу та точках виходу, що розташовані на митному кордоні України.

Декларуванню у відповідний митний режим підлягають:

обсяги балансування - оператором газотранспортної системи України не пізніше ніж на 30 день після закінчення дії угоди (договору) між операторами газотранспортних систем України та суміжної держави;

балансуючі обсяги - резидентом - стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) на транзит/імпорт природного газу не пізніше ніж на 30 день після закінчення дії угоди (договору) між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) на підставі загального акта приймання-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) або довідки, складеної перевізником - оператором газотранспортної системи України за звітний період, про позитивну або негативну величину, що становить різницю між обсягами природного газу у точках входу та точках виходу, що розташовані на митному кордоні України. Відповідальність за декларування балансуючих обсягів природного газу несе декларант. Органи доходів і зборів не відшкодовують жодних майнових претензій осіб, які мають повноваження стосовно відповідних обсягів природного газу.

4.2. Заміщення природного газу (бекхолу) здійснюється шляхом переміщення операторами газотранспортних систем України та суміжної держави та/або оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища відповідним особам, зокрема частково, замість обсягів природного газу, що заявлені до переміщення за періодичною митною декларацією (обсяги, що заміщуються), обсягів природного газу, що знаходяться в газотранспортній системі та/або газосховищі (обсяги, якими здійснюється заміщення).

Відомості про обсяги природного газу, що заміщуються, та обсяги природного газу, якими здійснюється заміщення, зазначаються в загальних актах прийому-передачі, підписаних перевізниками - операторами газотранспортних систем України та суміжної держави, та актах прийому-передачі природного газу, підписаних перевізником - оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однією юридичною особою).

Митне оформлення природного газу за наявності операцій із заміщення природного газу (бекхолу) здійснюється на підставі відомостей щодо обсягів природного газу, що заміщуються, якщо таке оформлення не призведе до зменшення сум митних платежів, що підлягають сплаті до бюджету.

Якщо за операцією бекхолу здійснюється митне оформлення випуску природного газу після перебування в митному режимі митного складу, але замість обсягів іноземного природного газу, що є в газосховищі, відповідним особам передаються інші обсяги природного газу, відповідні обсяги природного газу, що заміщуються, набувають статусу українських товарів.";

5) у додатках до Порядку:

додаток 1 викласти у такій редакції:


"Додаток 1
до Порядку та строків
митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються
трубопровідним транспортом

РЕЄСТР
обсягів природного газу, що зберігається в газосховищах

у _______________________ 20__ року
(місяць)

Найменування особи - власника природного газу, обсяг якого перебуває під митним контролем

Обсяг природного газу у газосховищах на початок звітного періоду, тис.куб.м

Закачано в газосховища протягом звітного періоду, тис.куб.м

Відібрано з газосховищ протягом звітного періоду, тис.куб.м

Передано за документами безпосередньо в газосховища іншим особам протягом звітного періоду

Обсяг природного газу у газосховищах на кінець звітного періоду, тис.куб.м

фізичне закачування

операції із заміщення (бекхолу)

фізичний відбір

операції із заміщення (бекхолу)

обсяг, тис.куб.м

найменування особи - власника природного газу

Усього за звітний період

У тому числі обсяги, що знаходяться під митним контролем і належать:Керівник
оператора газосховища________________
(підпис, дата)________________
(ініціали, прізвище)М.П. (за наявності)


";

додаток 5 виключити.

2. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1037/21349 (із змінами):

1) пункт 2.6 розділу ІІ викласти у такій редакції:

"2.6. Для здійснення митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" та служба енергопостачання залізниці щомісяця не пізніше 15 числа надає митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі, відомості (довідку) про обсяги електроенергії, фактично переміщеної через митний кордон України протягом попереднього календарного місяця (у тому числі обсяги технологічного переміщення електроенергії та обсяги електроенергії за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) із зазначенням їх реквізитів), напрямок її переміщення (експорт, імпорт, транзит, вільна митна зона), назву міждержавних або місцевих (локальних) електричних мереж.

Якщо державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" забезпечує здійснення обліку обсягів електроенергії із застосуванням автоматизованих (дистанційних) систем обліку, дані відповідних систем можуть надаватись митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.";

2) у розділі ІІІ:

пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. Фактичний контроль товарів здійснюється посадовими особами митниць (митних постів), в зоні діяльності яких знаходяться місця митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі, у тому числі митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на лiнiях електропередачі, згідно з визначеним ДФС розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль.

У разі надання державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" доступу до даних систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку обсягів електроенергії, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі, дані таких систем використовуються при фактичному контролі.";

пункт 3.4 після слова "перевіряються" доповнити словами "та реєструються";

у пункті 3.5 слово "якого" замінити словом "якої";

пункт 3.7 викласти у такій редакції:

"3.7. Накладення чи зняття митного забезпечення посадовими особами митниці (митного поста) здійснюється в присутності посадових осіб об’єкта електроенергетики, при цьому складається акт про накладення/зняття митного забезпечення у трьох примірниках за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Перший примірник акта зберігається в митниці (на митному посту), у зоні діяльності якої (якого) розташоване місце митного контролю, другий - на об’єкті електроенергетики, третій передається до відповідної енергосистеми або служби електропостачання залізниці.";

пункт 3.9 викласти у такій редакції:

"3.9. За результатами здійснення фактичного контролю складається акт про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Один з примірників акта про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, зберігається в митниці (на митному посту), в зоні діяльності якої (якого) знаходиться відповідне місце митного контролю, інший - на об'єкті електроенергетики.";

у пункті 3.12:

в абзаці першому:

після слів "місце митного контролю товарів, що переміщуються лiнiями електропередачі" доповнити словами та цифрами "(для підпунктів 3.12.3 - 3.12.5 цього пункту - у разі, якщо здійснення фактичного контролю покладено не на митницю (митний пост), уповноважену(ий) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі)";

слово "якого" замінити словом "якої";

підпункти 3.12.2, 3.12.3 викласти у такій редакції:

"3.12.2. Здійснювати зберігання та облік актів, визначених пунктами 3.7, 3.9 цього розділу.

3.12.3. На запит митниці (митного поста), уповноваженої(го) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі, направляти інформацію про результати фактичного контролю та копії актів, визначених пунктами 3.7, 3.9 цього розділу.";

3) у додатках до Порядку:

додаток 1 викласти у такій редакції:


"Додаток 1
до Порядку та строків
митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються
лініями електропередачі

АКТ
про накладення/зняття митного забезпечення на прилади обліку електроенергії

";

додаток 2 викласти у такій редакції:


"Додаток 2
до Порядку та строків
митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються
лініями електропередачі

АКТ
про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, що переміщується через митний кордон України

";

додатки 3, 4 виключити.

3. У розділі "Для митного контролю електроенергії" Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1036/21348:

рядок 2 викласти у такій редакції:

"

2

Підстанція "Донбаська", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

Донецька обл., Бахмутський район, с. Зайцеве

";

рядок 3 виключити.

У зв’язку з цим рядки 4 - 63 вважати відповідно рядками 3 - 62;

рядок 7 викласти у такій редакції:

"

7

Підстанція "Великоцька", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 12

";

рядок 18 викласти у такій редакції:

"

18

Підстанція "Подільська", Південна ЕС НЕК "Укренерго"

Одеська обл., м. Подільськ

".

4. Абзац другий пункту 8 розділу IV Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1669/21981, після слів "Розміщення на МС товарів" доповнити словами "(крім природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом)".

5. У Порядку надання складським об’єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року № 835, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1324/21636:

1) у розділі І:

пункт 1.2 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Сховище природного газу (далі - газосховище) - технологічний комплекс, створений у природній або штучній ємності з метою накопичення природного газу (включаючи ємність установки LNG, призначену для зберігання природного газу), і технологічно поєднані з цим комплексом споруди, призначені для зберігання (закачування, відбору) природного газу.".

У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

у пункті 1.6 слово "ліцензію" замінити словом "дозвіл";

2) у розділі ІІ:

пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Як єдиний МС може вважатися одне або декілька газосховищ, які знаходяться в управлінні одного оператора. При цьому газосховища можуть бути розташовані за різними адресами.";

у пункті 2.2:

абзац шостий після слів "для зберігання" доповнити словом "газоподібних,";

абзаци дев’ятий, одинадцятий доповнити словами (крім газосховищ);

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"можливість накладення на пристрої, що забезпечують подачу та/або викачку природного газу, не менше двох засобів забезпечення;".

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - п’ятнадцятим;

3) абзац сьомий підпункту 2 пункту 3.3 розділу ІІІ після слів "призначених для зберігання" доповнити словом "газоподібних,";

4) у тексті Порядку слова "Держмитслужба України" в усіх відмінках замінити абревіатурою "ДФС".

6. Рядок 1 Переліку товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 448, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 491/26936, викласти у такій редакції:

"

1

Пальне

2707 50 10 00, 2707 50 90 00,
2710 12 11 10, 2710 12 11 20,
2710 12 11 90, 2710 12 15 10,
2710 12 15 20, 2710 12 15 90,
2710 12 21 00, 2710 12 25 00,
2710 12 31 00, 2710 12 41 11,
2710 12 41 12, 2710 12 41 13,
2710 12 41 31, 2710 12 41 32,
2710 12 41 33, 2710 12 41 91,
2710 12 41 92, 2710 12 41 93,
2710 12 45 01, 2710 12 45 02,
2710 12 45 09, 2710 12 49 01,
2710 12 49 02, 2710 12 49 09,
2710 12 41 14, 2710 12 41 15,
2710 12 41 19, 2710 12 41 34,
2710 12 41 35, 2710 12 41 39,
2710 12 41 94, 2710 12 41 95,
2710 12 41 99, 2710 12 45 12,
2710 12 45 13, 2710 12 45 99,
2710 12 49 12, 2710 12 49 13,
2710 12 49 99, 2710 20 90 00,
2710 12 51 10, 2710 12 51 20,
2710 12 51 90, 2710 12 59 10,
2710 12 59 20, 2710 12 59 90,
2710 12 70 00, 2710 12 90 00,
2710 19 11 10, 2710 19 11 20,
2710 19 11 90, 2710 19 15 10,
2710 19 15 20, 2710 19 15 90,
2710 19 21 00, 2710 19 25 00,
2710 19 29 00, 2710 19 31 01,
2710 19 31 10, 2710 19 35 01,
2710 19 35 10, 2710 19 43 00,
2710 19 46 00, 2710 19 47 10,
2710 20 11 00, 2710 20 15 00,
2710 19 31 20, 2710 19 31 30,
2710 19 31 40, 2710 19 35 20,
2710 19 35 30, 2710 19 35 40,
2710 19 47 90, 2710 19 48 00,
2710 20 17 00, 2710 20 19 00,
2710 19 62 00, 2710 19 64 00,
2710 19 68 10, 2710 19 68 20,
2710 19 68 90, 2710 20 31 00,
2710 20 35 00, 2710 20 39 00,
2710 19 51 00, 2710 19 55 00,
2711 11 00 00, 2711 12 11 00,
2711 12 19 00, 2711 12 91 00,
2711 12 93 00, 2711 12 94 00,
2711 12 97 00, 2711 13 10 00,
2711 13 30 00, 2711 13 91 00,
2711 13 97 00, 2711 14 00 00,
2711 19 00 00, 2707 10 10 00,
2707 10 90 00, 2707 20 10 00,
2707 20 90 00, 2707 30 10 00,
2707 30 90 00, 2901 10 00 10,
2901 10 00 90, 2905 11 00 00,
2909 19 10 00, 2909 19 90 10,
2909 19 90 20, 2909 19 90 90,
3811 11 10 00, 3811 11 90 00,
3811 19 00 00, 3811 90 00 00,
3826 00 10 00, 3826 00 90 00,
3824 90 97 10

Усі види транспорту, крім авіаційного та переміщення у міжнародних поштових і міжнародних експрес-відправленнях

Усі митні режими

".

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: