open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1269/21581

Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 14 від 28.02.2013}

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 12 "Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 955/7243 (із змінами).

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1269/21581

ПРАВИЛА
надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та визначають перелік форм звітності, порядок і періодичність їх складання, терміни та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками Фонду.

2. Ці Правила поширюються на учасників Фонду та є обов'язковими для виконання.

ІІ. Загальні вимоги до складання і подання форм звітності

1. Учасники Фонду складають звітність за формами та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду.

2. Перелік форм звітності, яка надається учасниками до Фонду, спосіб, періодичність та терміни її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форми звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

4. Дані форм звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних звітності і балансів.

5. Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має бути захищена засобами захисту інформації Національного банку України.

Загальний опис файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наведені у додатках 2 - 5 до цих Правил.

{Абзац другий пункту 5 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

6. Форми звітності, що подаються учасниками Фонду на паперових носіях, завіряються підписами керівника і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку.

Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється через Державне підприємство спеціального зв'язку рекомендованим листом або нарочним.

До Фонду подається звіт аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку (оригінал). Звіт аудитора, який складається відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, має містити інформацію, визначену Положенням про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8192 (зі змінами).

7. У разі подання звітності безпосередньо до Фонду датою її подання є дата реєстрації звітності у Фонді. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

Якщо звітність подається у вигляді електронних документів, датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

Фонд може переносити (коригувати) строки з метою своєчасного подання звітності учасниками Фонду в період завершення звітного року.

{Пункт 7 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

8. Керівник і головний бухгалтер банку є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання даних.

9. Окремо визначені Фондом форми звітності надаються учасником Фонду через Національний банк України відповідно до договору про співпрацю між Національним банком та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

ІІІ. Контроль за дотриманням цих Правил

1. Контроль Фонду (дистанційний) за достовірністю звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.

2. У разі виявлення Фондом або учасником помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов’язаний протягом трьох робочих днів після встановленого терміну подання звітності подати виправлену форму звітності до Фонду.

3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:

дистанційно - шляхом логічного та арифметичного контролю при отриманні звітних файлів, виявлення помилок при складанні форм звітності;

шляхом проведених Фондом перевірок достовірності поданої банками звітності.

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингу

О.Л. Дещеня
Додаток 1
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
28.02.2013  № 14)

ПЕРЕЛІК
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду учасниками Фонду

№ з/п

Номер форми

Назва форми

Періодичність подання

Термін подання

Спосіб подання

1

Форма № 1Ф

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

щомісяця

до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3

2

Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

одноразово

протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на право надання банківських послуг

у паперовому вигляді

3

Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щокварталу
(крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору)

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 4

4

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щокварталу
(у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору)

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 5

5

Звіт аудитора

щороку

до 1 червня наступного за звітним року

у паперовому вигляді (оригінал)

6

Форма № 10 (місячна)

Форма № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку"

щомісяця

до 10 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 02) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (далі - Правила організації статистичної звітності), та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

Додаткова звітність банків, віднесених до категорії проблемних

1

Форма № 1Ф

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

щодекадно

наступного дня після закінчення кожної декади до 16-ї години

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3

2

Баланс банку

щоденно

наступного робочого дня до 16 години

електронною поштою у вигляді файла за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників" для форми № 1Д (щоденна)

3

Форма № 610 (щодекадна)

Форма № 610 (щодекадна) "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"

щомісяця

до 5 числа після звітного періоду (станом на 1 число місяця, наступного за звітним)

у вигляді файла електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

4

Форма № 631 (декадна)

Форма № 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками"

щомісяця

до 5 числа після звітного періоду (станом на 1 число місяця, наступного за звітним)

у вигляді файла (файл A7) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

5

Форма № 302 (місячна)

Форма № 302 (місячна) "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 11) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

6

Форма № 604 (місячна)

Форма № 604 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 30) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

7

Форма № 605 (місячна)

Форма № 605 (місячна) "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 78) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

8

Форма № 606 (місячна)

Форма № 606 (місячна) "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл B8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

9

Форма № 611 (місячна)

Форма № 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла засобами електронного зв'язку (захищеними каналами зв'язку) через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

10

Форма № 614 (місячна)

Форма № 614 (місячна) "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл D9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

11

Форма № 658 (місячна)

Форма № 658 (місячна) "Звіт про заборгованість за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл F6) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

12

Форма № 691 (місячна)

Форма № 691 (місячна) "Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 84) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

13

Форма № 643 (квартальна)

Форма № 643 (квартальна) "Звіт про афілійованих осіб банку"

щокварталу

до 23 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 95) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

14

Форма № 670 (квартальна)

Форма № 670 (квартальна) "Звіт про двадцять найбільших учасників банку"

щокварталу

до 10 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 48) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

15

Форма № 653 (місячна)

Форма № 653 (місячна) "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості"

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл F7) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників"

{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}
Додаток 2
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
28.02.2013  № 14)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Цей опис розроблено відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників".

1. Розріз надання інформації в звітних файлах, що надаються учасниками

Звітні файли надаються головним банком (банком - юридичною особою) учасника в цілому за банк до Фонду з використанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), засобів захисту Національного банку України (далі - НБУ), АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує один файл зі зведеними даними за всі його філії.

Електронна адреса Фонду - STAT@U0QA.

2. Формат файлів для надання учасниками Фонду звітності засобами електронної пошти

2.1. Структура імені файла:

FtkRxxMd.DSN,

де:

в імені файла:

F - символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;

t - тип файла:

"B" - файл звітності від учасника до Фонду;

"C" - файл звітності від учасника до Фонду;

"L" - файл звітності від учасника до Фонду;

"P" - файл протоколу контролю на файл "B" від Фонду до учасника;

"R" - файл протоколу контролю на файл "C" від Фонду до учасника;

"X" - файл протоколу контролю на файл "L" від Фонду до учасника;

k - односимвольний код файла. Таблиця відповідності символів t і k наведена нижче (таблиця 1);

Rxx - ідентифікатор банківської установи (3 останніх літери ідентифікатора банку в системі електронних платежів (далі - СЕП) - див. поле ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць надання файла;

d - кодований день місяця надання файла;

у розширенні файла:

D - фіксований символ, який означає надання файла за схемою від учасника до Фонду;

S - кодований місяць періоду звітності;

N - номер посилки за поточний день.

Таблиця відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла.

Таблиця 1

Тип файла (t)

Односимвольний код файла (k)

B

B

C

C

L

L

Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться таким чином:

- номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A - Z] (див. табл. 2).

Таблиця 2

Номер

Код

Номер

Код

1

1

19

J

2

2

20

K

3

3

21

L

4

4

22

M

5

5

23

N

6

6

24

O

7

7

25

P

8

8

26

Q

9

9

27

R

10

A

28

S

11

B

29

T

12

C

30

U

13

D

31

V

14

E

32

W

15

F

33

X

16

G

34

Y

17

H

35

Z

18

I

36

0

Номер дня знаходяться в межах від 1 до 31 -> [1 - 9, A - V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1 - 9, A - C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1 - 9, A - Z, 0].

2.2. Пояснення щодо схеми надання даних учасників Фонду.

Звітність надається головним банком (банком - юридичною особою) учасника Фонду: головний банк - Фонд. Для цієї схеми звітності у файлах, що надаються, містяться дані за всі філії банку, які зведені в цілому за банк.

2.3. Структура файла.

2.3.1. Призначення рядків файла:

1-й - службовий;

2-й - заголовний;

3-й - підзаголовний у розрізі по банку в цілому;

4-й... (4+n)-й - інформаційні в розрізі по банку в цілому.

__________
Примітка.

Усі рядки файла закінчуються символами - (коди 0D - 0A).

2.3.1.1. Структура службового рядка файла.

Структура службового рядка файла - 100 пустих символів (SPACE).

2.3.1.2. Структура заголовного рядка файла.

DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=EDSFILE=IDKEY=EDS,

де:

DDMMYYY1 - період звітності - довжина 8 знаків (наведений в описі файлів) (в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (див. табл. 2));

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду - довжина 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду - довжина 8 знаків.

У випадку надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися - дата (DDMMYYY2=DDMMYYY3);

DDMMYYY4 - дата надання файла - довжина 8 знаків (DD - 2-значний номер дня з ведучим нулем; MM - 2-значний номер місяця з ведучим нулем; YYY1-YYY4 - 4-значний номер року);

HHMM - час надання файла - довжина 4 знаки (HH - 2-значний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем; MM - 2-значний номер хвилини з ведучим нулем);

MFO - МФО головного банку юридичної особи;

NN - код одиниці виміру даних - довжина - 2 знаки (приймає значення: 01 - копійки; 02 - гривні);

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків - довжина - 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);

NAMEFILE - ім'я файла (див. пункт 2.1) - довжина - 12 знаків;

EDSFILE - ЕЦП файла - довжина - 64 знаки;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка - довжина - 6 знаків;

EDS - ЕЦП заголовного рядка - довжина - 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);

"=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються.

2.3.1.3. Структура підзаголовних рядків файла для кожного з розрізів, що знаходяться у файлі.

Пояснення щодо підзаголовних рядків у розрізі надання даних:

перед зведеними даними за банк у цілому обов'язково повинен знаходитися підзаголовний рядок (підзаголовний рядок повинен обов'язково бути наявним, навіть якщо за передбаченим розрізом інформація відсутня) у структурі:

#R=РЕЄСТР,

де:

# - ознака підзаголовного рядка;

R - приймає значення 3;

РЕЄСТР - приймає значення реєстраційного номера учасника Фонду (розмірність - 3 знаки з ведучими нулями).

2.3.1.4. Структура інформаційних рядків файла.

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

де:

NNNNNNNN - код показника, який може приймати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітного файла може бути різною. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника буде наведено в описі показників для кожного звітного файла.

XXXXXXXXXX - значення показника. Максимальна довжина значення показника - 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, то ведучі нулі можна виключити. При додатному значенні показника знак "+" можна пропускати. Від'ємне значення показника надається зі знаком "-". Якщо значення показника має символьний тип, то кінцеві пусті символи можна виключити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати.

"=" - знак, що розділяє код показника від його значення.

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Загальна довжина інформаційного рядка файла може бути змінною як для показників у межах одного звітного файла, так і для різних звітних файлів.

2.4. Файли протоколу контролю.

Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю "P", "R" та "X" для кожного файла "B", "C" та "L" відповідно. Ім'я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1, 3 - 12 символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2-й символ найменування файла замінюється на символи "P", "R" та "X" для кожного файла "B", "C" та "L" відповідно.

Файли протоколу складаються зі:

службового рядка;

рядка заголовка;

можуть бути присутні інформаційні рядки.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами (коди 0D - 0A).

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та .

Структура рядка заголовка файлів протоколу:

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Найменування файла протоколу

C

12

1 - 12

2

Дата та час створення файла протоколу

d

10

13 - 22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу

N

6

23 - 28

4

Число 0

N

16

29 - 44

5

Число 0

N

16

45 - 60

6

ЕЦП файла

B

64

61 - 124

7

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C

6

125 - 130

8

Найменування файлів "B", "C" або "L", що квитуються

C

12

131 - 142

9

Дата та час створення файла, що квитується

d

10

143 - 152

10

Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується

N

6

153 - 158

11

Число 0

N

16

159 - 174

12

Число 0

N

16

175 - 190

13

ЕЦП файла, що квитується

B

64

191 - 254

14

Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується

C

6

255 - 260

15

Код помилки за файлом, що квитується

C

4

261 - 264

16

ЕЦП заголовного рядка

B

64

265 - 328

17

B

2

329 - 330

Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки - відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлено помилки в результаті проведеного контролю, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому випадку дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета". Якщо помилка стосується не конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті "Порядковий номер IP у звітному файлі" буде значення 0 (нуль).

Структура інформаційного рядка файла протоколу:

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Порядковий номер IP у звітному файлі

N

6

1 - 6

2

Код помилки у файлі, що квитується

C

4

7 - 10

3

B

2

11 - 12

Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом у тому і тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

Коди помилок файлів протоколу є додатком 6 до цих Правил.

Контроль звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.

У рядку заголовка файлів протоколу "P", "R" та "X" використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається НБУ.

__________
Примітки:

1. Коди помилок в процесі реального обміну файлами можуть доповнюватись.


2. Якщо до учасника Фонду буде направлено файл протоколу з наявними кодами помилок, то учасник Фонду повинен протягом трьох робочих днів провести виправлення звітного файла і надіслати його повторно з наступним номером посилки.

2.5. Файл FO (технологічний файл АРМ-НБУ) є інформаційним технологічним файлом, за допомогою якого АРМ-НБУ інформує про всі забраковані ним файли з указівкою причини відбраковування.

Якщо вихідний файл забракований у цілому, то файл FO не містить інформаційних рядків.

Якщо помилки, що призвели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках забракованого файла, то у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета".

Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому, а на банк-відправник формується файл протоколу з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується.

{Додаток 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}Додаток 3
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
28.02.2013  № 14

КОД
файла "B" - Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

Звітний файл "B" "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф" надається учасником Фонду засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "B" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця до 16 години 15 числа після звітного періоду.

Учасники Фонду, що віднесені до категорії проблемних, подають звіт до Фонду подекадно у строк до 16-ї години наступного дня після закінчення відповідної декади.

Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

Фонд може переносити (коригувати) строки подання звіту відповідно до листів Національного банку України, в яких встановлюється для банківської системи особливий порядок роботи в період завершення звітного року.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "B" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "B" -> LZZVT,

де:

L - може приймати значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ - може приймати значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 - кошти фізичних осіб - підприємців;

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

61 - вклади на карткових рахунках;

70 - іменні ощадні сертифікати всього;

71 - іменні ощадні сертифікати до запитання;

72 - іменні ощадні сертифікати до 1 місяця;

73 - іменні ощадні сертифікати від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні сертифікати від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні сертифікати більше 3 місяців;

80 - вклади на депозитних рахунках всього;

81 - вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 - вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 - вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 - вклади на депозитних рахунках більше 3 місяців;

85 - вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

90 - інші;

V - може приймати значення:

1 - сума вкладів всього;

2 - сума вкладів в діапазоні 0 - 999 коп.;

3 - сума вкладів в діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

4 - сума вкладів в діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

5 - сума вкладів в діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

6 - сума вкладів в діапазоні 25000001 коп. і більше.

__________
Примітка.Відповідно до статей 9 та 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

Т - може приймати значення:

1 - константа для вкладів всього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для коштів фізичних осіб - підприємців;

4 - константа для суми можливого відшкодування.

Для файла "B" будуть такі коди показників:

/* Сума вкладів за рядком 1 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

11011 - сума вкладів усього;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

__________
Примітка.Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, 919/9518 (відповідно).

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 1.1 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 1.2 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 2 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

12011 - сума чистих вкладів усього;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

/* Сума вкладів за рядком 2.1 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

/* Сума вкладів за рядком 2.2 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

/* Сума вкладів за рядком 3 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340).

/* Сума вкладів за рядком 3.1 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340).

/* Сума вкладів за рядком 3.2 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340).

/* Сума вкладів за рядком 4 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

14011 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14021 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14031 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14041 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14051 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14061 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 4.1 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

14111 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, усього;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14121 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14131 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14141 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14151 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14161 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати з сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 4.2 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

14211 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, усього;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14221 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати з сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14231 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати з сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14241 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати з сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14251 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати з сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14261 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати з сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 5 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

11112 - сума вкладів всього у національній валюті для розподілу вкладів;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11122 - сума вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11132 - сума вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11142 - сума вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11152 - сума вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11162 - сума вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 6 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Сума вкладів за рядком 7 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).

/* Сума коштів за рядком 8 форми 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) */

11413 - сума коштів фізичних осіб - підприємців усього;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11423 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11433 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11443 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11453 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

11463 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).

/* Сума вкладів за колонкою 2 форми 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4) */

15014 - сума можливого відшкодування усього;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис -> R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

16114 - сума вкладів на карткових рахунках;

опис -> R020 (2625, 2628);

17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

17114 - сума іменних ощадних сертифікатів до запитання;

опис -> R020 (3340, 3348);

17214 - сума іменних ощадних сертифікатів до 1 місяця;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 - сума іменних ощадних сертифікатів від 1 до 2 місяців;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 - сума іменних ощадних сертифікатів від 2 до 3 місяців;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 - сума іменних ощадних сертифікатів більше 3 місяців;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис -> R020 (2630, 2635, 2638);

18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис -> R020 (2630, 2638, 2635);

18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис -> R020 (2630, 2638, 2635);

18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис -> R020 (2630, 2638, 2635);

18414 - сума вкладів на депозитних рахунках більше 3 місяців;

опис -> R020 (2630, 2638, 2635);

18415 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис -> R020 (2630, 2638, 2635);

19014 - сума всього інші;

опис -> R020 (2622).

/* Діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад" та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів */

/* Кількість вкладників за рядком 1 форми 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)*/

31011 - кількість вкладників усього;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Кількість вкладників за колонкою 1 форми 1Ф (рядки 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2)*/

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього у національній валюті;

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис -> R020 (3320, 3330, 3340);

34011 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

34111 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати у національній валюті;

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

34211 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис -> R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

/* Кількість вкладників за рядком 5 форми 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)*/

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Кількість вкладників за рядком 6 форми 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)*/

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

/* Кількість вкладників за рядком 7 форми 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)*/

31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).

/* Кількість фізичних осіб - підприємців за рядком 8 форми 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)*/

31413 - кількість фізичних осіб - підприємців усього;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31423 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31433 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 15000000 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31443 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 15000001 - 20000000 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);

31463 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 25000000 коп. і більше;

опис -> R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).

/* Кількість вкладників за колонкою 1 форми 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4) */

35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис -> R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

36114 - кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис -> R020 (2625, 2628);

37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів до запитання;

опис -> R020 (3340, 3348);

37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів до 1 місяця;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів від 1 до 2 місяців;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів від 2 до 3 місяців;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів більше 3 місяців;

опис -> R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках всього;

опис -> R020 (2630, 2635, 2638);

38114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис -> R020 (2630, 2635, 2638);

38214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис -> R020 (2630, 2635, 2638);

38314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис -> R020 (2630, 2635, 2638);

38414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 3 місяців;

опис -> R020 (2630, 2635, 2638);

38415 - кількість вкладників за строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за такими договорами не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис -> R020 (2630, 2635, 2638);

39014 - кількість вкладників (інші);

опис -> R020 (2622).

__________
ПРИМІТКИ:

1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.


2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться протягом трьох робочих днів після встановленого терміну подання файла.

{Додаток 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}
Додаток 4
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Код файла "С" - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звiтний файл "С" "Данi про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "С" зі зведеними даними за всi фiлiї банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Код одиницi вимiру даних - 01 (копійки).

З даних файла "С" буде формуватися вихідна формa "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "С" -> LYYYYYYYY,

де:

сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному виглядi у форматi DDMMYYYY) (далі - звітна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "С" будуть такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

__________
Примітка.Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, та які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;

опис -> R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла для розрахунку регулярного збору:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

С1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

С2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

RZ - сума регулярного збору за звітний квартал.

При формуванні файла додаткові коди показників розташовуються в кінці файла.

__________
ПРИМІТКИ:1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.


2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
Додаток 5
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

КОД
файла "L" - Дані про розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл "L" "Дані про розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "L" зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла "L" буде формуватися вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.

Формат коду показника для файла "L" -> LYYYYYYYY, де:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для файла "L" будуть такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на календарну дату;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

__________
Примітка.Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, № 919/9518 (відповідно), та що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;

опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

300000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла "L" для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;

C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;

C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;

SRg - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;

SRv - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;

RZD - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал.

При формуванні файла "L" додаткові коди показників рекомендовано розташовувати в кінці файла.

__________
ПРИМІТКИ:

1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.


2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.


3. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться протягом трьох робочих днів після встановленого терміну подання файла.

{Правила доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}
Додаток 6
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

КОДИ ПОМИЛОК
логічного та арифметичного контролю файлів звітності, наданих учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Код помилки

Значення помилки

2301

Невірний період звітності DDMMYYY1

2302

Невірна початкова дата звітного періоду DDMMYYY2

2303

Невірна кінцева дата звітного періоду DDMMYYY3

2304

Невірна дата надання файла DDMMYYY4

2305

Невірна одиниця виміру даних

2307

Невірний код показника

2308

Невірне значення показника

2309

Дублювання коду показника

2311

Звітний файл вже був прийнятий

2312

Існує більш нова версія вмісту звітного файла

2313

Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файла

2314

Прийом файлів A від комерційних банків заблоковано

2319

К-сть інфор. рядків у файлі не дорівнює к-сті в заг. рядку

2320

Код показника відсутній в довіднику

2350

Відношення 11021 до 31021 більше 999 коп.

2351

Віднош. 11031 до 31031 не в діап. 1000 - 15000000 коп.

2352

Відн. 11041 до 31041 не в діап. 15000001 - 20000000 коп.

2353

Відн. 11051 до 31051 не в діап. 20000001 - 25000000 коп.

2354

Відношення 11061 до 31061 менше 25000001 коп.

2355

Сума 11111 не дорівнює сумі 12111, 13111, 14111

2356

Сума 11211 не дорівнює сумі 12211, 13211, 14211

2363

Сума 11011 не дорівнює сумі 11021, 11031, 11041, 11051, 11061

2365

Сума 11111 не дорівнює сумі 11121, 11131, 11141, 11151, 11161

2367

Сума 11211 не дорівнює сумі 11221, 11231, 11241, 11251, 11261

2382

К-сть 31011 не дорівнює к-сті 31021, 31031, 31041, 31051, 31061

2384

Сума 11011 не дорівнює сумі 11111, 11211

2385

Сума 11011 не дорівнює сумі 12011, 13011, 14011

2388

Сума 12011 не дорівнює сумі 12021, 12031, 12041, 12051, 12061

2389

Сума 12011 не дорівнює сумі 12111, 12211

2390

Сума 12111 не дорівнює сумі 12121, 12131, 12141, 12151, 12161

2391

Сума 12211 не дорівнює сумі 12221, 12231, 12241, 12251, 12261

2392

Сума 13011 не дорівнює сумі 13021, 13031, 13041, 13051, 13061

2393

Сума 13011 не дорівнює сумі 13111, 13211

2394

Сума 13111 не дорівнює сумі 13121, 13131, 13141, 13151, 13161

2395

Сума 13211 не дорівнює сумі 13221, 13231, 13241, 13251, 13261

2396

Сума 14011 не дорівнює сумі 14021, 14031, 14041, 14051, 14061

2397

Сума 14011 не дорівнює сумі 14111, 14211

2398

Сума 14111 не дорівнює сумі 14121, 14131, 14141, 14151, 14161

2399

Сума 14211 не дорівнює сумі 14221, 14231, 14241, 14251, 14261

2401

Сума 11021 не дорівнює сумі 11121, 11221

2402

Сума 11021 не дорівнює сумі 12021, 13021, 14021

2403

Сума 11031 не дорівнює сумі 11131, 11231

2404

Сума 11031 не дорівнює сумі 12031, 13031, 14031

2405

Сума 11041 не дорівнює сумі 11141, 11241

2406

Сума 11041 не дорівнює сумі 12041, 13041, 14041

2407

Сума 11051 не дорівнює сумі 11151, 11251

2408

Сума 11051 не дорівнює сумі 12051, 13051, 14051

2409

Сума 11061 не дорівнює сумі 11161, 11261

2410

Сума 11061 не дорівнює сумі 12061, 13061, 14061

2411

Сума 12021 не дорівнює сумі 12121, 12221

2412

Сума 12031 не дорівнює сумі 12131, 12231

2413

Сума 12041 не дорівнює сумі 12141, 12241

2414

Сума 12051 не дорівнює сумі 12151, 12251

2415

Сума 12061 не дорівнює сумі 12161, 12261

2416

Сума 13021 не дорівнює сумі 13121, 13221

2417

Сума 13031 не дорівнює сумі 13131, 13231

2418

Сума 13041 не дорівнює сумі 13141, 13241

2419

Сума 13051 не дорівнює сумі 13151, 13251

2420

Сума 13061 не дорівнює сумі 13161, 13261

2421

Сума 14021 не дорівнює сумі 14121, 14221

2422

Сума 14031 не дорівнює сумі 14131, 14231

2423

Сума 14041 не дорівнює сумі 14141, 14241

2424

Сума 14051 не дорівнює сумі 14151, 14251

2425

Сума 14061 не дорівнює сумі 14161, 14261

2426

К-сть 31111 не дорівнює к-сті 31112

2427

Сума 11111 не дорівнює сумі 11112

2428

К-сть 31211 не дорівнює к-сті 31212

2429

Сума 11211 не дорівнює сумі 11212

2430

К-сть 31112 не дорівнює сумі 31122 + 31132 + 31142 + 31152 + 31162

2431

Сума 11112 не дорівнює сумі 11122 + 11132 + 11142 + 11152 + 11162

2432

К-сть 31212 не дорівнює сумі 31222 + 31232 + 31242 + 31252 + 31262

2433

Сума 11212 не дорівнює сумі 11222 + 11232 + 11242 + 11252 + 11262

2434

К-сть 31312 не дорівнює сумі 31322 + 31332 + 31342 + 31352 + 31362

2435

Сума 11312 не дорівнює сумі 11322 + 11332 + 11342 + 11352 + 11362

2436

К-сть 31413 не дорівнює сумі 31423 + 31433 + 31443 + 31453 + 31463

2437

Сума 11413 не дорівнює сумі 11423 + 11433 + 11443 + 11453 + 11463

2438

К-сть 31011 менше к-сті 31111

2439

К-сть 31011 менше к-сті 31211

2440

К-сть 31011 менше к-сті 32011

2441

К-сть 31011 менше к-сті 32111

2442

К-сть 31011 менше к-сті 32211

2443

К-сть 31011 менше к-сті 33011

2444

К-сть 31011 менше к-сті 33111

2445

К-сть 31011 менше к-сті 33211

2446

К-сть 31011 менше к-сті 34011

2447

К-сть 31011 менше к-сті 34111

2448

К-сть 31011 менше к-сті 34211

2449

К-сть 31011 менше к-сті 31112

2450

К-сть 31011 менше к-сті 31212

2451

К-сть 32011 менше к-сті 32111

2452

К-сть 32011 менше к-сті 32211

2453

К-сть 33011 менше к-сті 33111

2454

К-сть 33011 менше к-сті 33211

2455

К-сть 34011 менше к-сті 34111

2456

К-сть 34011 менше к-сті 34211

2457

К-сть 31011 більше к-сті 31111 + 31211

2458

К-сть 31011 більше к-сті 32011 + 33011 + 34011

2459

К-сть 32011 більше к-сті 32111 + 32211

2460

К-сть 33011 більше к-сті 33111 + 33211

2461

К-сть 34011 більше к-сті 34111 + 34211

2462

Сума 15014 не дорівнює сумі 16014 + 17014 + 18014 + 19014

2463

Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514

2464

Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514

2471

Сума 300000000 не дорівнює загальній сумі 1YYYYYYYY

2472

Сума 400000000 не дорівнює загальній сумі 2YYYYYYYY

2473

Значення показника Bg не дорівнює розрахунковому

2474

Значення показника Bv не дорівнює розрахунковому

2475

Значення показника C1 невірне

2476

Значення показника C2 невірне

2477

Значення показника n невірне

2478

Значення показника K невірне

2479

Значення показника RZ не дорівнює розрахунковому

{Правила доповнено Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: