open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2012 р.
за № 1494/21806

Про затвердження Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 6 від 25.01.2013}

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 12, пункту13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 грудня 2003 року № 28 «Про затвердження Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України21 січня 2004 року за № 94/8693 (із змінами).

3. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв‘язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
12.07.2012  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2012 р.
за № 1494/21806

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з метою врегулювання відносин між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) і банками при визначенні банків-агентів Фонду.

2. Цим Положенням встановлюються порядок, умови відбору та взаємовідносини з банками-агентами, через які Фонд може проводити виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку (далі - Вкладники) у разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3. Організатором визначення банків-агентів та регулювання подальших взаємовідносин з ними є Фонд.

4. Процедура відбору проводиться щорічно до 1 липня та додатково в міру необхідності за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

5. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

банк-агент - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

{Абзац третій пункту 5 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

додатковий відбір банків-агентів - додаткове обрання банків-агентів з метою якісної та своєчасної виплати відшкодувань Вкладникам.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність».

ІІ. Вимоги до банків-агентів Фонду

1. Банки-агенти повинні відповідати таким вимогам:

а) належати за розподілом Національного банку України до I або II групи за розміром активів на поточний рік;

б) за останньою аудиторською перевіркою мати аудиторський висновок,  в якому зазначена немодифікована або модифікована думка - умовно-позитивна думка викладена відповідно до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8192;

{Підпункт "б" пункту 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

в) мати позитивний фінансовий результат станом на кінець звітного місяця за даними балансу банку;

г) мати регіональну мережу відокремлених підрозділів, представлену в усіх населених пунктах України обласного підпорядкування, в Автономній Республіці Крим, та мережу в населених пунктах районного підпорядкування;

ґ) володіти сучасними технологіями обслуговування грошових переказів за допомогою внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті;

д) забезпечити здійснення виплат належних кожному вкладнику коштів відшкодувань у будь-якому своєму відокремленому підрозділі на території України не пізніше другого робочого дня після перерахування їх Фондом на транзитний рахунок;

е) забезпечити обмін з Фондом інформацією з виплати відшкодувань Вкладникам у вигляді подання електронних файлів, в тому числі і надання звітності із зазначенням дати виплати та інформації про одержувача відшкодувань, передбачених вимогами нормативно-правового акта Фонду щодо порядку здійснення відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб.

2. Протягом останніх дванадцяти місяців банки повинні:

а) не бути віднесеним Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних;

б) не мати програми фінансового оздоровлення;

в) не бути об’єктом застосування Національним банком України заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб;

г) дотримуватися встановлених Національним банком України економічних нормативів капіталу;

ґ) на позабалансових рахунках за даними балансу станом на кінець звітного місяця не мати документів клієнтів банку (фізичних та/або юридичних осіб), що не виконані в строк з вини банку;

д) своєчасно та в повному обсязі сплачувати початковий, регулярний та спеціальні збори до Фонду згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

е) не мати фінансової заборгованості перед Фондом щодо сплати зборів;

є) не бути об’єктом застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до статті 33 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

3. Банк, який не відповідає одній або більше вимогам, визначеним у пунктах 1 та 2 цього розділу, не може бути обраним банком-агентом Фонду.

4. Санаційний та перехідний банк не можуть бути банками-агентами Фонду.

ІІІ. Процедура проведення відбору та визначення банків-агентів

1. Для виконання організаційної роботи, пов’язаної з визначенням банків-агентів Фонду, директор-розпорядник Фонду видає наказ про створення з числа працівників Фонду комісії з визначення банків-агентів у кількості не менше 5 осіб (далі - Комісія), яка діє впродовж дванадцяти місяців.

Комісію очолює заступник директора-розпорядника Фонду або керівник структурного підрозділу Фонду.

2. Для визначення банків-агентів Фонд, керуючись розподілом Національного банку України на групи за розміром активів на поточний рік, направляє до банків I та II груп повідомлення про можливість стати банком-агентом Фонду для здійснення виплати відшкодувань у разі ліквідації банків.

3. Банк, який має намір брати участь у процедурі відбору банків-агентів, повинен надати до Фонду (у строки, вказані у повідомленні про участь у процедурі визначення банків-агентів) такі документи:

{Абзац перший пункту 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої лінії за останні дванадцять місяців за формою, визначеною постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674;

дані про кількість і місцезнаходження відокремлених підрозділів банку, через які пропонується здійснювати виплати Вкладникам;

інформацію про наявність сучасних технологій здійснення грошових переказів у вигляді внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті.

Для підтвердження наявності у банку внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів до Фонду подаються копії документів, які затверджені правлінням (радою директорів) банку у вигляді відповідних правил, положень тощо.

4. Фонд має право направити запит банку, яким було надано до Фонду документи для участі у процедурі відбору банків-агентів, для уточнення інформації, наданої банком в документах.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

5. Днем подання банком документів вважається день їх реєстрації у Фонді.

6. Документи, подані для участі у відборі банків-агентів, розглядаються Комісією тільки у випадку, якщо вони подані своєчасно та відповідно до пункту 3 цього розділу.

{Пункт 6 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

7. Засідання Комісії проводиться не пізніше 10 робочих днів після закінчення строку надання банками документів, зазначеного у повідомленні.

8. Комісія визначає перелік банків-агентів за встановленими розділом ІІ цього Положення вимогами.

9. Результат засідання Комісії з відбору банків оформлюється протоколом, який передається на розгляд виконавчій дирекції Фонду для прийняття відповідного рішення.

10. Перелік банків-агентів Фонду затверджується рішенням виконавчої дирекції Фонду не пізніше 10 робочих днів з дня одержання протоколу.

11. Фонд протягом 3 робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду письмово повідомляє банки, які брали участь у процедурі відбору банків-агентів, про включення або про невключення банку до переліку банків-агентів із зазначенням мотивованих підстав щодо такого невключення.

12. Договори про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань укладаються із банками у випадку, якщо вони включені до переліку банків-агентів, який затверджений виконавчою дирекцією Фонду, та на дату укладання такого договору відповідають вимогам пунктів 1 та 2 розділу II цього Положення.

{Пункт 12 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

13. Рішення виконавчої дирекції про проведення додаткового відбору банків-агентів не позбавляє банків-агентів, включених до переліку, прав і надалі виконувати функції банку-агента до завершення наступної щорічної процедури із визначення банків-агентів.

14. Додатковий відбір банків-агентів проводиться відповідно до цього розділу.

IV. Взаємовідносини банків - агентів і Фонду

1. У разі ліквідації банку, виконавча дирекція Фонду із числа банків - агентів визначає один або декілька банків (залежно від обсягу здійснення необхідних виплат та регіону) для здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань Вкладникам.

2. Банки - агенти, з якими за рішенням виконавчої дирекції були розірвані договори про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань, мають право приймати участь у наступних процедурах відбору  банків-агентів Фонду.

3. Фонд щомісячно до 20 числа наступного за звітним місяця здійснює аналіз діяльності банків - агентів Фонду на предмет їх відповідності пунктам 1 та 2 розділу II цього Положення.

4. У разі виявлення невідповідності банку-агента вимогам пункту 1 та 2 розділу II цього Положення або неналежного виконання банком умов договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань на розгляд виконавчої дирекції Фонду виноситься питання щодо подальшого співробітництва з таким банком - агентом Фонду.

{Положення доповнено новим розділом IV згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингу

О.Л. Дещеня

Начальник
відділу організації виплатІ.В. Араліна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: