open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 43-44, ст.493 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 344, N 36, ст. 436, ст. 437) такі
зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "60.702.390,9", "47.925.483,4" та
"12.776.907,5" замінити відповідно цифрами "65.204.662,8",
"51.399.642" та "13.805.020,8";
у частині другій цифри "64.192.219", "51.626.712,3" та
"12.565.506,7" замінити відповідно цифрами "72.179.687,6",
"58.530.331,2" та "13.649.356,4";
у частині третій:
в абзаці другому цифри "1.830.755,1" та "1.238.678,8"
замінити відповідно цифрами "1.764.859,8" та "1.172.783,5";
в абзаці третьому цифри "1.770.459,4", "463.449,9" та
"1.307.009,5" замінити відповідно цифрами "2.210.068,9",
"937.679,4" та "1.272.389,5";
у частині четвертій цифри "3.429.532,4", "2.926.000" та
"503.532,4" замінити відповідно цифрами "7.420.233,9",
"6.895.585,1" та "524.648,8".
2. У статті 2:
пункт 2 виключити;
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України";
доповнити пунктом 38-1 такого змісту:
"38-1) частина виручки від реалізації природного газу у
2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу
через територію України".
3. У статті 5:
після слів "експорт природного газу, сплачують ставку
вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за
1.000 куб. метрів" доповнити словами "та експорт скрапленого газу,
сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів
США за 1 тонну";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати ставки
вивізного мита на недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72
(крім 7204)-81 УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ), на кокс та напівкокс з
кам'яного вугілля, кокс з лігніту (бурого вугілля), кокс з торфу,
кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713
УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) та на мінеральні добрива (група 31 УКТ ЗЕД
( 2371б-14 )".
4. Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2004 році
заборгованість, визначену частиною другою статті 1 Закону України
"Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів
України перед Національним банком України" ( 1697-14 ).
Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить
до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над
кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік,
кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, отримані
Національним банком України як дохід відповідно до частини другої
статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"
( 1697-14 ), а також у повному обсязі кошти доходу за процентними
облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що
сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на
загальну суму не менш як 1.209.000 тис. гривень. Кошти у сумі,
еквівалентній 133.209.171 долару США, перераховуються Національним
банком України до бюджету одночасно із сплатою зазначених коштів
Міністерством фінансів України, з них 230.000 тис. гривень
спрямовуються на: збільшення статутного капіталу відкритого
акціонерного товариства "Державний ощадний банк" (100.000 тис.
гривень), збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного
товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
(80.000 тис. гривень), формування статутного капіталу Державної
іпотечної установи (50.000 тис. гривень)".
5. У статті 9:
в абзаці десятому слова "та нових інвестиційних проектів у
технологічних парках" замінити словами "здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням обласних
державних адміністрацій";
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
"при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного
збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з
продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може
бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки
акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за
1000 штук реалізованого товару (продукції)";
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
"продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених
спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом
виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України";
доповнити абзацом такого змісту:
"операції з ввезення на митну територію України товарів, які
підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 )
1517 90 91 00, 1803 10 00 90 відповідно до зовнішньоекономічних
контрактів, обкладаються за нульовою ставкою ввізного мита".
6. Частину першу статті 12 після слів "1 січня 2004 року"
доповнити словами "(крім заборгованості по товарах, які підпадають
під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 10 00 90,
1001 90 99 00, 1002 00 00 00)"; цифри і слова "1 листопада
2003 року" замінити цифрами і словами "1 червня 2004 року", слова
і цифру "на 1 січня" замінити словами і цифрами "на день введення
в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".
7. У статті 14:
пункт 19 доповнити словами "по загальному фонду Державного
бюджету України";
доповнити пунктом 26 такого змісту:
"26) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України".
8. У частині другій статті 18 слова "щодо яких прийнято
рішення" замінити словами "та крім державних підприємств, які
залучають кредити для фінансування українсько-бразильського
проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" щодо
яких прийнято рішення".
9. Частину першу статті 21 доповнити такими словами "до
1 липня 2004 року. У разі неприйняття рішення Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету у визначений термін зазначений
порядок приймається Кабінетом Міністрів України".
10. У статті 22:
у пункті 2 цифри "97" замінити цифрами "99";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду".
11. У статті 23:
у пункті 2 цифру та слово "3 відсотки" замінити цифрою та
словом "1 відсоток";
доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) кошти, які надійшли і залишилися не використаними у
минулих роках від повернення позичок, наданих Державним
інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту
його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям
для виконання ними інноваційних проектів".
12. У статті 26 цифри та слова "2.136.580 тис. гривень"
замінити цифрами та словами "5.215.580 тис. гривень".
13. В частині п'ятій статті 27 слова "здійснення фінансової
підтримки будівництва морських суховантажних суден через механізм
здешевлення кредитів" виключити.
14. Статті 28-41 викласти у такій редакції:
"Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні"
у сумі 14.108.908,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними
напрямами:
надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним
законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових
субсидій - 3.658.159,2 тис. гривень;
відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті
пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій
особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим
категоріям осіб - 2.484.305,1 тис. гривень;
виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і
рядового складу - 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числі
378.916,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для
подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від
часу виходу цих осіб на пенсію;
допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.794.617,8 тис.
гривень;
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, - 1.659.228,1 тис. гривень, у тому
числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо
громадянам, - 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис.
гривень - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі
роки;
поступова компенсація громадянам втрат від знецінення
грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;
соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у
тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у
стаціонарах при протезних підприємствах - 326.466,4 тис. гривень;
щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам
війни - 140.131,9 тис. гривень;
надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація
відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла - 136.876,3 тис. гривень;
здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення
якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення
зайнятості населення, - 70.828,1 тис. гривень;
реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок
та сім'ї - 81.118,2 тис. гривень;
створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та
підвищення ефективності управління системою соціального захисту
населення - 29.486,7 тис. гривень;
надання допомоги громадським організаціям інвалідів,
ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових
проблем - 19.009,7 тис. гривень.
Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі
заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової
допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом
на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис. гривень, з них: за
рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис. гривень,
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України -
200.000 тис. гривень.
Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі
3.212.417,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної
допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи
по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я -
2.065.113,7 тис. гривень, з них:
поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на
онкологічні захворювання - 162.160,1 тис. гривень;
безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий
діабет - 163.000 тис. гривень;
здійснення першочергових заходів профілактики та лікування
туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;
проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис.
гривень;
профілактика та лікування СНІДу - 43.609,3 тис. гривень;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров'я, що розташовані в першу чергу в сільській місцевості, -
437.200 тис. гривень;
державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по
забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 450.035,2 тис.
гривень;
забезпечення лікування за високовартісними медичними
технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного
профілю - 312.382,7 тис. гривень.
Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Освіта населення України" у сумі 6.997.406,6 тис.
гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
Національна доктрина розвитку освіти - 6.362.995 тис.
гривень;
забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та
посібниками - 166.869,6 тис. гривень;
державна програма "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ) -
63.450 тис. гривень;
державна програма надання молодим громадянам пільгових
довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис.
гривень.
Стаття 31. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу
України" у сумі 1.687.118,7 тис. гривень, з них за такими
пріоритетними напрямами:
державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у
фундаментальних дослідженнях - 767.855,2 тис. гривень;
науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток
України - 512.352,3 тис. гривень;
комплексна державна програма енергозбереження України -
3.303,1 тис. гривень.
Стаття 32. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 757.923,9 тис.
гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
розвиток національного телерадіоінформаційного простору -
264.503,4 тис. гривень;
державні програми збереження історико-культурної спадщини,
розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних
фондів - 118.340,5 тис. гривень;
державна підтримка національних та державних художніх
колективів, концертних і циркових організацій та розвиток
національного театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень;
загальнодержавна програма розвитку національної
кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень;
державна підтримка вітчизняного книговидання - 43.610 тис.
гривень.
Стаття 33. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі
305.992,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі
українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 144.369,9 тис.
гривень;
підготовка та участь національних збірних команд України в
літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки,
пов'язані з підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, -
130.000 тис. гривень;
фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед
різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна
підготовка учнівської та студентської молоді, - 29.310,5 тис.
гривень.
Стаття 34. З метою забезпечення економічного розвитку держави
визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою
"Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.122.161,9 тис. гривень -
за такими пріоритетними напрямами:
програма "Українське вугілля" ( 1205-2001-п ) -
4.212.148 тис. гривень, з них:
державна підтримка будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу - 1.218.141,8 тис. гривень;
державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове
покриття витрат із собівартості продукції - 651.412 тис. гривень;
реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості -
784.044,1 тис. гривень;
часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з
регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;
створення нових робочих місць працівникам вугільної
промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, -
107.358,5 тис. гривень;
охорона праці та підвищення техніки безпеки на
вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних
пластів, - 55.000 тис. гривень;
гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах -
157.066,4 тис. гривень;
державна підтримка вуглевидобувних підприємств, що
спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за
минулі роки працівникам вуглевидобувних підприємств, крім тих, що
ліквідуються, - 721.275,6 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які
мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ), - 9.849,6 тис. гривень;
програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" -
768.678,1 тис. гривень, у тому числі:
будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач,
атомних електростанцій України - 667.088,8 тис. гривень;
заходи по реалізації комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій - 80.000 тис. гривень;
реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду -
21.589,3 тис. гривень.
Стаття 35. З метою забезпечення економічного розвитку держави
визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою
"Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі
2.109.729,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених
державою, - 540.489,5 тис. гривень;
розвиток мінерально-сировинної бази - 298.200 тис. гривень;
Загальнодержавна (Національна) космічна програма ( 203-15 ) -
89.700 тис. гривень;
програма розвитку промисловості України ( 1174-2003-п ) -
84.100 тис. гривень.
Стаття 36. З метою забезпечення економічного розвитку держави
визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою
"Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.936.770,8 тис. гривень, з
них за такими пріоритетними напрямами:
державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу
України - 2.645.089 тис. гривень;
підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних
шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.
Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних
доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального
ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 37. Для забезпечення стабільного та якісного
функціонування житлово-комунального господарства передбачити
бюджетні призначення за державною програмою "Житлово-комунальне
господарство" у сумі 807.104,9 тис. гривень, з них за такими
пріоритетними напрямами:
заходи з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших
аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис. гривень;
модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та
здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і
громадських будівлях міста Києва та модернізація систем
водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис.
гривень;
ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова - 26.250 тис. гривень.
Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Сільське господарство, лісове господарство та
мисливство, рибне господарство" - 3.987.465,1 тис. гривень, з них
за такими пріоритетними напрямами:
програма "Зерно України" на 2001-2004 роки (v0004555-01 ) -
927.599,5 тис. гривень;
програма стабілізації та розвитку тваринництва і
птахівництва - 524.136,9 тис. гривень;
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів -
120.000 тис. гривень;
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів -
100.000 тис. гривень;
комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення
екологічного стану зрошуваних та осушених угідь ( 1704-2000-п ) -
456.513,7 тис. гривень;
програма "Ліси України" ( 581-2002-п ) - 140.231,1 тис.
гривень;
заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної
сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської
техніки на умовах фінансового лізингу - 357.000 тис. гривень;
комплексна програма діяльності з припинення незаконного
вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній
(морській) економічній зоні України ( 1353-2002-п ) - 2.434 тис.
гривень.
Стаття 39. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі
905.403,2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
комплексна програма поводження з радіоактивними відходами -
284.107,9 тис. гривень;
Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи - 76.853 тис. гривень;
державні програми захисту територій від шкідливої дії вод -
52.312,4 тис. гривень;
програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні
("Заповідники") - 31.629,9 тис. гривень;
Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро та поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР ) -
14.228,7 тис. гривень;
державні програми знешкодження хімічної зброї та
боєприпасів - 25.550 тис. гривень;
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля
Азовського і Чорного морів ( 2333-14 ) - 7.500 тис. гривень;
Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами
( 1947-14 ) - 3.533,6 тис. гривень;
Загальнодержавна програма формування національної екологічної
мережі України ( 1989-14 ) - 2.141 тис. гривень.
Стаття 40. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Оборона" у сумі 6.351.388,5 тис. гривень, з них за
такими пріоритетними напрямами:
забезпечення обороноздатності країни - 4.018.988,7 тис.
гривень;
Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил
України на період до 2005 року (скорочення та реформування
військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого
реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил
швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними
Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової
техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація
земель та ліквідація наслідків військової діяльності) -
368.169,5 тис. гривень;
заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій - 125.281,1 тис. гривень;
розвідувальна діяльність у сфері військової оборони -
120.129,7 тис. гривень;
мобілізаційна підготовка галузей національної економіки
України - 16.568,1 тис. гривень;
заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції -
10.000 тис. гривень;
програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних
Сил України - 32.300 тис. гривень.
Стаття 41. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі
7.343.717,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю,
захист громадян від протиправних посягань - 2.708.288 тис.
гривень;
забезпечення безпеки держави - 900.764,8 тис. гривень;
реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних
покарань - 754.310,5 тис. гривень;
судова влада - 712.331,5 тис. гривень;
здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного
пожежного нагляду та запобігання пожежам - 665.563,2 тис. гривень;
охорона державного кордону - 553.400,2 тис. гривень;
нагляд органів прокуратури за додержанням законів та
представницькі функції в суді - 286.294,2 тис. гривень;
державна охорона органів державної влади та посадових осіб -
61.378 тис. гривень;
забезпечення виготовлення та видачі громадянам України
документів, що засвідчують особу, - 113.906,5 тис. гривень".
15. Статтю 47 після частини шостої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами 8-10 частини першої статті 57 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України
з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних
асигнувань, встановлених на утримання цих установ".
У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно
частинами восьмою і дев'ятою.
16. Пункт 8 статті 50 викласти у такій редакції:
"8) повернення коштів, наданих у 2003 році на закупівлю
сільськогосподарської продукції".
17. У статті 51:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі
відшкодування "Укрзалізниці" вартості робіт по реалізації проекту
реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від
Жашкова до Червонознам'янки (за рахунок коштів, визначених
пунктами 1, 2, 4 статті 14 цього Закону).
При цьому 40 відсотків загальної суми зазначених коштів
спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
доріг комунальної власності, зокрема 80.000 тис. гривень на
будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті
Запоріжжя";
пункт 19 викласти у такій редакції:
"19) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених
пунктом 19 статті 14 цього Закону, з них 200.000 тис. гривень на
закупівлю зерна та світлих нафтопродуктів, та за рахунок джерел,
визначених пунктом 18 статті 14 цього Закону)";
пункт 26 після слів і цифр "визначених пунктом 4 статті 23
цього Закону" доповнити словами і цифрами "але не більше
71.818,4 тис. гривень";
доповнити пунктом 40 такого змісту:
"40) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі
буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за
рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 14 цього Закону)";
доповнити пунктом 41 такого змісту:
"41) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів
підприємництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 23 цього Закону)".
18. У статті 53 цифри "1001030" замінити цифрами "1001020".
19. У статті 55:
у пункті 1 частини першої слова "(крім частини єдиного
податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до
Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне
страхування)" виключити;
у частині третій слова "крім частини цього податку у розмірі
10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного
фонду України" виключити.
20. У статті 58:
частину третю доповнити реченням такого змісту: "Кабінету
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету здійснити розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у
сумі 75.000 тис. гривень";
доповнити частинами п'ятою і шостою такого змісту:
"Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним
державним адміністраціям у місячний термін здійснити розподіл
додаткової дотації з державного бюджету на запровадження з
1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі
237 гривень із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці
працівників бюджетної сфери між бюджетом Автономної Республіки
Крим, обласними бюджетами, районними та міськими бюджетами міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
і подати його в установленому порядку Верховній Раді Автономної
Республіки Крим та відповідним місцевим радам для прийняття
рішення сесії про внесення змін до рішення про відповідний
місцевий бюджет на 2004 рік.
Дозволити в межах економії коштів субвенції з державного
бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг
ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та
ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби
за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли
або стали інвалідами при проходженні військової служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини
першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства України
про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті
57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, здійснювати
розрахунки з підприємствами-постачальниками вказаних послуг з
метою погашення заборгованості, яка утворилася у 2002 році та не
погашена станом на 1 липня 2004 року, за пільгами, наданими згідно
з законами України окремим категоріям працівників (за професійною
ознакою)".
21. Абзац четвертий частини першої статті 63 доповнити
словами "(за винятком податку на додану вартість на території
міста Ірпінь Київської області, перевиконання якого зараховується
до державного бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської
області у пропорції 50 відсотків)".
22. У статті 66 абзац третій частини четвертої виключити.
23. Частину першу статті 71 доповнити словами "випадків,
визначених у законах України "Про списання вартості несплачених
обсягів природного газу" ( 911-15 ) та "Про реструктуризацію
заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні
послуги, спожиті газ та електроенергію" ( 554-15 ).
24. У частині шостій статті 75:
слова "фізичної культури та спорту" виключити;
доповнити словами "а також закладів фізичної культури та
спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
25. У статті 78:
у частині третій слова "безоплатного встановлення квартирної
охоронної сигналізації і користування нею" виключити;
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Пільги в частині безоплатного користування квартирою з
опаленням та освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) та частини другої статті 29 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ) надаються за
рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот".
26. У статті 80:
1) у частині першій:
у пункті 5 слова "та пункту "ї" (в частині безоплатного
користування квартирою з опаленням і освітленням)" виключити;
у пункті 8 слова та цифри "та частини другої статті 29"
виключити;
у пункті 12 слова "абзацу першого частини четвертої"
виключити;
пункт 37 виключити;
доповнити пунктом 37-1 такого змісту:
"37-1) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний
газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 19, ст. 272)";
пункт 42 виключити;
у пункті 44 слова "а також з фонду оплати праці в іноземній
валюті працівників закордонних дипломатичних установ України під
час їх перебування у довготерміновому закордонному відрядженні"
виключити;
у пункті 49:
цифри і слова "5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських
зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного
виробництва)" виключити;
після слів "крім продажу путівок на санаторно-курортне
лікування дітей" доповнити словами "та продажу путівок на
відпочинок дітей у літній період з дня набрання чинності Законом
України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" по 1 вересня
2004 року";
цифри і слова "5.1.17, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації
житлового фонду)" виключити;
після цифр "5.1.20" доповнити словами "(крім продажу або
передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам для
його використання як місця проживання, якщо до 1 січня 2004 року
житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи
з будівництва такого житла під зобов'язання покупця або інвестора
та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж
тридцять відсотків від вартості загальної площі такого житла,
визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати)";
у пункті 50 слово та цифри "підпунктів 7.13.5, 7.13.7"
замінити словом та цифрами "підпункту 7.13.5";
доповнити пунктом 60 такого змісту:
"60) статті 1 Закону України "Про Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781) у
частині встановлення ставок ввізного мита на товари, які
підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00
(група 15 розділу III) та 1803 10 00 90 (група 18 розділу IV)";
2) доповнити частинами такого змісту:
"Установити, що у 2004 році особливості справляння податку на
додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про
спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків" ( 991-14 ), не застосовуються у випадку
ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому,
що виробляється вітчизняними підприємствами, та у випадку ввезення
сировини та комплектуючих.
У пункті 11.5 статті 5 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 338;
2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 300; 2004 р., N 10, ст. 105,
ст. 110):
1) абзац другий доповнити реченням такого змісту:
"Установити, що у 2004 році термін погашення податкового векселя з
податку на додану вартість може бути продовжений на строк до
2 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для:
підприємств суднобудівної промисловості, визначених
відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної
підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 );
підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та
виробів спецхімії;
підприємств з виробництва броньованих бойових машин;
підприємств концерну "Бронетехніка України";
підприємств літакобудівної промисловості, визначених
статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної
промисловості в Україні" ( 2660-14 );
суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну
територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі,
ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені,
консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію),
видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у
Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України";
2) останній абзац доповнити реченням такого змісту:
"Установити, що у 2004 році дія цього абзацу не поширюється на
суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію
України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі,
ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені,
консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію),
видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у
Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України".
27. Статтю 86 після слів "які вивільняються у зв'язку із
закриттям шахт" доповнити словами "членів їх сімей (дружина
(чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів
(дружина (чоловік), повнолітні діти)".
28. Статтю 89 викласти у такій редакції:
"Стаття 89. Установити з 1 січня 2004 року розмір мінімальної
заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 вересня 2004 року -
237 гривень на місяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року
відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в
оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 205 гривень, а з 1 вересня
2004 року - виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
237 гривень".
29. Статтю 104 доповнити словами "звільнивши від сплати
ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі
цього обладнання".
30. Статтю 107 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи
освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в
частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті
комунальні послуги та енергоносії".
31. Статтю 109 викласти у такій редакції:
"Стаття 109. Установити, що кошти, передбачені для
будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, кримінально-виконавчої системи та
органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб
інших національностей, які були депортовані з території України,
спрямовуються на завершення розпочатого до 2004 року житлового
будівництва та придбання житла на вторинному ринку.
Порядок придбання житла на вторинному ринку визначається
Кабінетом Міністрів України".
32. Доповнити Закон статтями 3-1, 21-1, 109-1, 109-2, 109-3,
109-4, 109-5, 109-6, 109-7, 109-8 такого змісту:
"Стаття 3-1. Установити, що у 2004 році продаж нафти та
газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка
держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків,
здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України";
"Стаття 21-1. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати операції з державним боргом України з метою економії
бюджетних коштів";
"Стаття 109-1. Дозволити Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за 2000 рік
цієї компанії по перерахуванню до Державного бюджету України
частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як
плата за транзит природного газу через територію України, виконати
роботи в обсязі 200.000 тис. гривень з будівництва магістральних
газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських
населених пунктів, з них 40.000 тис. гривень на будівництво
газопроводу Ялта - Форос - Севастополь.
Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених
розрахунків та перелік таких об'єктів за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 109-2. Дозволити Кабінету Міністрів України у
2004 році проводити погашення заборгованості перед Чеською
Республікою у грошовій та/або товарній формі за Угодою від
30 червня 1997 року між Урядом України і Урядом Чеської Республіки
про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на
території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про
співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища,
будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон
СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим
поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня 1985 року
( 203_003 ) за рахунок коштів, передбачених на погашення
державного боргу України.
Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 109-3. Установити, що надходження від приватизації
державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону,
спрямовуються:
у пріоритетному порядку на погашення заборгованості із
заробітної плати збанкрутілим та ліквідованим підприємствам
агропромислового комплексу станом на 1 січня 2004 року;
на умовах повернення підприємствам державної форми власності
для погашення заборгованості із заробітної плати, яка утворилася
станом на 1 січня 2004 року та не погашена на момент введення в
дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";
на збільшення пенсій та інших соціальних виплат;
на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення
грошових заощаджень;
на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату
пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Міністерством
праці та соціальної політики України на користь працівників
бюджетних установ;
в обсязі 3 відсотки від таких надходжень на заходи по
реалізації Національної програми сприяння розвитку підприємництва
в Україні в 2004 році;
для компенсації сільськогосподарським підприємствам -
платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат,
пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету.
На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет
Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та
видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках
N 2, 3, 4 до Закону.
Стаття 109-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству
"Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ, який
видобувається в Україні, виключно населенню, бюджетним установам,
підприємствам житлово-комунального господарства.
Стаття 109-5. Установити, що затверджені в Державному бюджеті
України на 2004 рік видатки у сумі 23.500 тис. гривень на
централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального
забезпечення працівників установ соціального захисту населення
розподіляються в розрізі відповідних
адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету.
Стаття 109-6. З метою забезпечення надходжень до загального
фонду Державного бюджету України акціонерним та холдинговим
компаніям з державною часткою понад 50 відсотків, які є
прибутковими та за результатами фінансово-господарської діяльності
сплачують дивіденди до загального фонду Державного бюджету
України, у 2004 році заборонити зменшувати державну частку у
статутному фонді.
Стаття 109-7. Установити, що виручка Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та її структурних підрозділів від
реалізації товарів (робіт, послуг) зараховується на окремий
рахунок органів Державного казначейства України та спрямовується у
розмірі не менше 20 відсотків від такої виручки на сплату
відповідних загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, з
наступним перерахуванням залишку виручки на банківські рахунки цих
підприємств. Кабінету Міністрів України розробити порядок
реалізації цієї статті.
Стаття 109-8. Національній комісії регулювання
електроенергетики України під час формування ціни та проведення
розрахунків за електричну енергію, що реалізується
енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати,
пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та
повернення позик до державного та місцевого бюджетів. Суми
платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових
планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в
обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості
минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП
"Запорізька АЕС" в сумі 53.000 тис. гривень) у порядку та обсягах,
визначених Кабінетом Міністрів України".
33. Додатки N 1, 3, 4, 5, 8 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) викласти у новій редакції
відповідно до додатків N 1, 3, 4, 5, 7 ( 1801а-15 ) до цього
Закону.
34. Внести зміни до додатків N 2, 6 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) відповідно до
додатків N 2, 6 ( 1801а-15 ) до цього Закону.
35. У додатку N 9 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ) у примітці "*Для руд підземного
видобутку в Криворізькому басейні не встановлюється" слова "в
Криворізькому басейні" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім
абзаців другого, третього і четвертого пункту 2, пункту 7, абзаців
восьмого та дев'ятого пункту 17 та абзацу дев'ятого пункту 26, які
вводяться в дію з 1 січня 2004 року, та абзаців шостого,
одинадцятого і п'ятнадцятого пункту 26, які вводяться з 1 липня
2004 року.

{ Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Кабінету Міністрів України подати Верховній Раді України
проект Закону України про систему громадського харчування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 червня 2004 року

N 1801-IV

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

"Додаток N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

( 1344-15 )
Доходи Державного бюджету України на 2004 рік
(тис. грн.)------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ------------------------------------------------------------------------- 10000000 Податкові надходження 44 352 102,5 41 372 754,5 2 979 348,0 11000000 Податки на доходи, 13 358 870,6 13 358 870,6

податки на прибуток,

податки на збільшення

ринкової вартості 11010000 Податок з доходів 752 090,6 752 090,6

фізичних осіб 11020000 Податок на прибуток 12 606 780,0 12 606 780,0

підприємств 13000000 Збори за спеціальне 931 623,0 633 423,0 298 200,0 використання природних

ресурсів 13010000 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0

використання лісових

ресурсів та користування

земельними ділянками

лісового фонду 13010100 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0

використання лісових

ресурсів державного

значення 13020000 Збір за спеціальне 288 890,0 288 890,0

використання водних

ресурсів та збір за

користування водами для

потреб гідроенергетики і

водного транспорту 13030000 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0

надрами 13030100 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0

надрами

загальнодержавного

значення 13040000 Збір за 400 000,0 101 800,0 298 200,0 геологорозвідувальні

роботи, виконані за

рахунок державного

бюджету 13070000 Плата за використання 1 245,0 1 245,0

інших природних ресурсів 14000000 Внутрішні податки на 24 988 600,0 22 549 911,0 2 438 689,0 товари та послуги 14010000 Податок на додану 19 843 800,0 19 843 800,0

вартість 14010100 Податок на додану 18 376 100,0 18 376 100,0

вартість із вироблених в

Україні товарів (робіт,

послуг) 14010200 Бюджетне відшкодування -10 835 000,0 -10 835 000,0

податку на додану

вартість грошовими

коштами

з них за рішенням суду -705 700,0 -705 700,0 14010300 Податок на додану 12 302 700,0 12 302 700,0

вартість із ввезених на

територію України

товарів 14020000 Акцизний збір із 5 934 651,0 4 066 875,0 1 867 776,0 вироблених в Україні

товарів

з них: 14020700 Тютюн та тютюнові 273 615,0 273 615,0

вироби за ставкою у

процентах до обороту з

реалізації товару

(продукції) 14030000 Акцизний збір із 808 139,0 237 226,0 570 913,0 ввезених на територію

України товарів 14060000 Плата за ліцензії на 328 010,0 328 010,0

певні види господарської

діяльності 14060200 Плата за видачу ліцензій 34 700,0 34 700,0

та сертифікатів 14060500 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0

виробництво спирту

етилового, коньячного і

плодового, алкогольних

напоїв та тютюнових

виробів 14060600 Плата за ліцензії на 1 640,0 1 640,0

право експорту, імпорту

та оптової торгівлі

спирту етилового,

коньячного та плодового 14060700 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0

право експорту, імпорту

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 14060800 Плата за видачу дозволу 150,0 150,0

на здійснення діяльності

з випуску та обігу

цінних паперів 14060900 Плата за державну 1 540,0 1 540,0

реєстрацію, крім плати

за державну реєстрацію

суб'єктів

підприємницької

діяльності 14061000 Плата за ліцензії на 43 600,0 43 600,0

право оптової торгівлі

алкогольними напоями та

тютюновими виробами 14061200 Грошовий (ліцензійний) 8 840,0 8 840,0

збір за видачу ліцензій

за кабельне мовлення,

ретрансляцію, проводове

(кабельне) мовлення і

час мовлення 14061400 Плата за видачу ліцензій 55 000,0 55 000,0

на використання

радіочастот 14061500 Плата за ліцензії, 6 970,0 6 970,0

видані Національною

комісією регулювання

електроенергетики 14061600 Надходження від продажу 150 000,0 150 000,0

на аукціонах дозволу

(ліцензії) на право

користування надрами 14080000 Погашення бюджетної -1 926 000,0 -1 926 000,0

заборгованості по

невідшкодованим сумам

податку на додану

вартість з простроченим

терміном повернення 15000000 Податки на міжнародну 4 889 008,9 4 655 549,9 233 459,0 торгівлю та зовнішні

операції 15010000 Ввізне мито 3 660 614,0 3 454 214,0 206 400,0 15010100 Мито на товари, що 3 247 614,0 3 247 614,0

ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 15010200 Мито на товари, які 155 000,0 155 000,0

ввозяться

(пересилаються)

громадянами 15010500 Мито на нафтопродукти, 258 000,0 51 600,0 206 400,0 транспортні засоби та

шини до них, що

ввозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності та

громадянами 15020000 Вивізне мито 906 200,0 906 200,0
15020100 Мито на товари, що 906 200,0 906 200,0

вивозяться суб'єктами

підприємницької

діяльності 15030000 Кошти, отримані за 274 194,9 247 135,9 27 059,0 вчинення консульських

дій 15050000 Надходження від 48 000,0 48 000,0

реалізації квот на

ввезення цукру-сирцю

тростинного 16000000 Інші податки 184 000,0 175 000,0 9 000,0 16020000 Надходження плати за 9 000,0 9 000,0 надання послуг з

оформленням документів

на право виїзду за

кордон 16030000 Податки, не віднесені до 15 000,0 15 000,0

інших категорій 16060000 Збір на розвиток 160 000,0 160 000,0

виноградарства,

садівництва і хмелярства 20000000 Неподаткові надходження 18 227 745,9 8 255 068,8 9 972 677,1 21000000 Доходи від власності та 6 857 051,1 6 178 346,1 678 705,0 підприємницької

діяльності 21010000 Частина прибутку 699 337,1 699 337,1

(доходу) господарських

організацій, що

вилучається до бюджету 21020000 Надходження від 1 209 000,0 1 209 000,0

перевищення валових

доходів над видатками

Національного банку

України 21030000 Надходження від 60 000,0 60 000,0

грошово-речових лотерей 21050000 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0 нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств 21050100 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0 нараховані на акції

(частки, паї)

господарських товариств,

які є у державній

власності 21060000 Рентна плата 3 870 009,0 3 870 009,0
21060100 Рентна плата за нафту, 436 800,0 436 800,0

що видобувається в

Україні 21060200 Рентна плата за 526 320,0 526 320,0

природний газ, що

видобувається в Україні 21060500 Рентна плата за 2 631 265,0 2 631 265,0

транзитне

транспортування

природного газу через

територію України 21060600 Рентна плата за 185 635,0 185 635,0

транспортування нафти

магістральними

нафтопроводами 21060700 Рентна плата за 17 159,0 17 159,0

транспортування

аміаку через територію

України аміакопроводом 21060800 Рентна плата за газовий 72 830,0 72 830,0

конденсат, що

видобувається в Україні 21080000 Інші надходження 569 805,0 40 000,0 529 805,0 22000000 Адміністративні збори та 1 256 594,5 1 121 688,0 134 906,5 платежі, доходи від

некомерційного та

побічного продажу 22060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0

службою дозвільної

системи органів

внутрішніх справ 22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0 22080000 Плата за оренду цілісних 165 000,0 165 000,0

майнових комплексів та

іншого державного майна 22090000 Державне мито 151 906,5 67 000,0 84 906,5 22100000 Митні збори 766 244,0 766 244,0
22110000 Єдиний збір, який 70 004,0 70 004,0

справляється у пунктах

пропуску через державний

кордон України 22120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0

ставки, що знаходяться в

басейнах річок

загальнодержавного

значення 23000000 Надходження від штрафів 343 170,0 343 170,0

та фінансових санкцій 23010000 Суми, стягнені з винних 1 730,0 1 730,0

осіб за шкоду, заподіяну

державі, підприємству,

установі, організації 23030000 Адміністративні штрафи 341 440,0 341 440,0

та інші санкції 24000000 Інші неподаткові 4 445 312,1 611 864,7 3 833 447,4 надходження 24010000 Надходження коштів від 22 900,0 22 900,0

реалізації

конфіскованого майна 24030000 Надходження сум 5 000,0 5 000,0

кредиторської та

депонентської

заборгованості

підприємств, організацій

та установ, щодо яких

минув строк позовної

давності 24040000 Надходження коштів від 200,0 200,0 реалізації матеріальної

частини виробів

військового призначення,

що належать

Національному космічному

агентству України 24050000 Надходження коштів від 536 565,3 186 120,0 350 445,3 реалізації надлишкового

озброєння, військової та

спеціальної техніки,

іншого майна Збройних

Сил України та інших,

утворених згідно з

законодавством

військових формувань 24060000 Інші надходження 355 644,7 339 375,0 16 269,7 24060100 Надходження частини 200 000,0 200 000,0

виручки від реалізації

газу у 2000 році, що

отримувалась як плата

за транзит природного

газу через територію

України 24060200 Збори за послуги, 12 000,0 12 000,0

пов'язані з охороною

прав на інтелектуальну

власність 24060300 Інші надходження 100 000,0 100 000,0
24060400 Надходження від видачі 1 869,7 1 869,7 сертифікатів на

експортно-імпортні

операції з наркотичними

засобами, психотропними

речовинами і

прекурсорами 24060500 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0

коштів, витрачених на

рекламу тютюнових

виробів та/або

алкогольних напоїв 24060800 Надходження від збору за 700,0 700,0 проведення гастрольних

заходів 24061400 Збір за використання

радіочастотного ресурсу 22 000,0 22 000,0 24061500 Надходження до 16 875,0 3 375,0 13 500,0 Державного

спеціалізованого фонду

фінансування

загальнодержавних витрат

на авіаційну діяльність

та участь України у

міжнародних авіаційних

організаціях 24061800 Надходження до 200,0 200,0 страхового фонду безпеки

авіації 24080000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0

перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці 24081000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0

перевищення

розрахункової величини

фонду оплати праці на

підприємствах-монополістах 24090000 Портовий 24 697,0 2 469,7 22 227,3 (адміністративний) збір24110000 Доходи від операцій з 31 000,0 31 000,0

кредитування та надання

гарантій 24110200 Плата за користування 31 000,0 31 000,0

позиками, наданими за

рахунок коштів,

залучених державою 24120000 Збір у вигляді цільової 960 000,0 960 000,0 надбавки до діючого

тарифу на електричну та

теплову енергію 24140000 Додаткові збори на 2 484 305,1 2 484 305,1 виплату пенсій 24140100 Сплата збору з 1 503 389,5 1 503 389,5 купівлі-продажу валюти 24140200 Сплата збору з торгівлі 10 618,5 10 618,5 ювелірними виробами із

золота (крім обручок),

платини і дорогоцінного

каміння 24140300 Сплата збору при 383 819,2 383 819,2 відчуженні легкових

автомобілів 24140500 Сплата збору з операцій 204 247,5 204 247,5 купівлі-продажу

нерухомого майна 24140600 Сплата збору з послуг 382 230,4 382 230,4 стільникового рухомого

зв'язку 25000000 Власні надходження 5 325 618,2 5 325 618,2 бюджетних установ 25010000 Плата за послуги, що 5 272 900,4 5 272 900,4 надаються бюджетними

установами 25020000 Інші джерела власних 52 717,8 52 717,8 надходжень бюджетних

установ 30000000 Доходи від операцій з 671 403,0 180 903,0 490 500,0 капіталом 31000000 Надходження від продажу

основного капіталу 52 400,0 52 400,0 31010000 Надходження коштів від 40 000,0 40 000,0

реалізації безхазяйного

майна, майна, що за

правом спадкоємства

перейшло у власність

держави, та скарбів,

знахідок, а також

валютні цінності і

грошові кошти, власники

яких невідомі 31020000 Надходження коштів від 12 400,0 12 400,0

Державного фонду

дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння 32000000 Надходження від 590 500,0 100 000,0 490 500,0 реалізації державних

запасів товарів 32010000 Надходження від 290 500,0 290 500,0 реалізації матеріальних

цінностей державного

резерву 32020000 Надходження від 300 000,0 100 000,0 200 000,0 реалізації

розброньованих

матеріальних цінностей

мобілізаційного резерву 33000000 Надходження від продажу 28 503,0 28 503,0

землі і нематеріальних

активів 40000000 Офіційні трансферти 168 065,3 168 065,3 42000000 Від урядів зарубіжних 168 065,3 168 065,3 країн та міжнародних

організацій 42010000 Надходження від 168 065,3 168 065,3 секретаріату ООН за

участь українського

контингенту у

миротворчих операціях 50000000 Цільові фонди 194 430,4 194 430,4 50070000 Платежі до Фонду України

соціального захисту

інвалідів 120 000,0 120 000,0 50080000 Збір за забруднення

навколишнього природного

середовища 74 430,4 74 430,4
Разом доходів 63 613 747,1 49 808 726,3 13 805 020,8 (без урахування

міжбюджетних

трансфертів)
40000000 Офіційні трансферти 1 590 915,7 1 590 915,7
41010100 Кошти, що надходять до 1 590 915,7 1 590 915,7

Державного бюджету з

інших бюджетів
Всього доходів: 65 204 662,8 51 399 642,0 13 805 020,8

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Зміни до додатку N 2 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )

"Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік"
----------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ----------------------------------------------------------------------- Загальне фінансування 7 420 233,9 6 895 585,1 524 648,8
500000 Надходження від 5 215 580,0 5 117 241,6 98 338,4 приватизації державного

майна
501000 Надходження від 5 180 280,0 5 117 241,6 63 038,4 приватизації державного

майна (крім об'єктів,

для яких передбачено

окремий розподіл коштів

відповідно до Державної

програми приватизації

на 2000-2002 роки

( 1723-14 ) та

інших надходжень,

безпосередньо

пов'язаних з процесом

приватизації та

кредитування підприємств
600000 Фінансування за 800 341,4 779 225,0 21 116,4 активними операціями
602000 Зміни обсягів 865 116,4 844 000,0 21 116,4 готівкових коштів
602100 На початок періоду 865 116,4 844 000,0 21 116,4
604000 Зміни обсягів 46 585,1 46 585,1

товарно-матеріальних

цінностей
604100 На початок періоду 46 585,1 46 585,1

Додаток N 3

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
"Додаток N 3

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

( 1344-15 )
РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2004 рік
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: прог- |функ- |згідно з програмною|-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| рамної |ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- | видатків та | | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | кредитування | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | державного | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків та |сифі- | бюджету | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | креди- |кації | | | | | | | | | | носії | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Видатки - всього: 58 530 331,2 50 679 338,8 12 316 519,8 1 206 887,2 7 850 992,4 13 649 356,4 8 730 087,0 1 609 427,1 403 779,4 4 919 269,4 72 179 687,6

2300000 Міністерство 1 937 779,7 1 405 148,9 405 242,1 52 395,6 532 630,8 533 226,1 416 128,7 146 172,1 50 205,0 117 097,4 2 471 005,8 охорони здоров'я

України
2301000 Апарат Міністерства 1 923 924,0 1 391 293,2 404 745,3 52 395,6 532 630,8 533 176,1 416 078,7 146 172,1 50 175,0 117 097,4 2 457 100,1 охорони здоров'я

України
2301010 0763 Керівництво та 4 099,0 4 099,0 2 244,8 408,0 1 869,7 1 569,7 298,1 13,0 300,0 5 968,7 управління у сфері

охорони здоров'я
2301020 0140 Фундаментальні 2 426,2 2 426,2 1 680,0 9,0 2 426,2 дослідження у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301030 0750 Прикладні розробки 8 063,8 8 063,8 4 810,2 109,0 6 232,7 5 442,9 2 139,8 236,6 789,8 14 296,5 у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301040 0750 Державні 1 988,1 1 988,1 1 144,5 4,6 1 988,1 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм

у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301050 0750 Розробки 979,3 979,3 217,0 76,4 66,4 35,0 10,0 1 055,7 найважливіших

новітніх технологій

та фінансова

підтримка

підготовки наукових

кадрів у сфері

охорони здоров'я
2301060 0750 Фінансова підтримка 139,9 139,9 15,0 139,9 розвитку

інфраструктури

наукової діяльності

у сфері

профілактичної та

клінічної медицини
2301070 0942 Підготовка і 139 856,5 134 856,5 78 998,0 4 000,0 5 000,0 286 967,3 207 142,3 89 861,2 27 322,1 79 825,0 426 823,8 підвищення

кваліфікації

медичних та

фармацевтичних,

наукових та

науково-

педагогічних кадрів

вищими навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
2301080 0950 Підвищення 24 749,3 24 749,3 16 435,2 1 061,7 13 560,7 10 892,9 3 278,9 2 876,4 2 667,8 38 310,0 кваліфікації

медичних та

фармацевтичних

кадрів та

підготовка наукових

і науково-

педагогічних кадрів

у сфері охорони

здоров'я
2301090 0990 Методичне 199,9 199,9 145,3 199,9 забезпечення

діяльності медичних

(фармацевтичних)

вищих навчальних

закладів та

закладів

післядипломної

освіти
2301100 0731 Стаціонарне медичне 21 744,3 21 744,3 9 875,2 2 450,0 6 086,0 4 799,6 880,4 213,6 1 286,4 27 830,3 обслуговування

працівників водного

транспорту та

нафтопереробної

промисловості
2301110 0732 Спеціалізована та 92 250,1 85 250,1 36 532,2 9 404,2 7 000,0 2 193,8 1 914,1 261,2 314,2 279,7 94 443,9 високоспе-

ціалізована медична

допомога, що

надається

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301170 0732 Діагностика і 45 038,9 34 649,2 11 536,7 3 082,8 10 389,7 6 443,3 5 099,7 2 497,0 244,9 1 343,6 51 482,2 лікування

захворювань із

впровадженням

експериментальних

та нових медичних

технологій у

клініках науково-

дослідних установ

та в вищих

навчальних медичних

закладах

Міністерства

охорони здоров'я

України
2301180 0734 Санаторне лікування 49 679,9 49 679,9 15 101,7 8 507,6 12 928,1 11 518,1 787,5 3 754,1 1 410,0 62 608,0 хворих на

туберкульоз
2301190 0734 Санаторне лікування 34 405,7 34 405,7 12 852,3 6 010,5 20 877,1 17 527,4 1 345,9 3 141,3 3 349,7 55 282,8 дітей та підлітків

з соматичними

захворюваннями

(крім туберкульозу)
2301200 0722 Спеціалізована 7 299,6 7 299,6 3 889,7 533,8 464,5 352,4 70,5 14,0 112,1 7 764,1 консультативна

амбулаторно-

поліклінічна

допомога, що

надається вищими

навчальними

закладами,

науково-дослідними

установами та

загальнодержавними

закладами охорони

здоров'я
2301230 0723 Надання послуг 7 643,4 7 643,4 3 943,2 460,2 3 108,1 2 685,7 907,9 131,8 422,4 10 751,5 у стоматологічних

поліклініках вищих

навчальних медичних

закладів та інших

загальнодержавних

стоматологічних

закладах
2301250 0740 Державний 314 959,7 314 959,7 201 623,8 16 000,0 124 510,1 100 752,2 40 281,7 11 736,7 23 757,9 439 469,8 санітарно-

епідеміологічний

нагляд та

дезінфекційні

заходи
2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 з епідеміями
2301270 0740 Програми і 104 900,0 101 600,0 3 300,0 104 900,0 централізовані

заходи з

імунопрофілактики
2301280 0763 Централізована 33 238,1 33 238,1 33 238,1 закупівля

кардіостимуляторів,

ендопротезів,

окремих виробів

медичного

призначення
2301290 0763 Централізована 81 300,0 81 300,0 81 300,0 закупівля

високовартісного

обладнання для

закладів охорони

здоров'я
2301310 0763 Централізовані 7 411,4 7 411,4 7 411,4 заходи з

трансплантації

органів та тканин
2301340 0763 Державний контроль 1 812,5 1 812,5 972,1 110,0 8 832,8 7 332,8 3 468,0 165,0 1 500,0 10 645,3 за якістю

лікарських засобів
2301350 0763 Організація і 3 785,9 3 785,9 1 695,2 84,2 10,0 2,0 8,0 3 795,9 регулювання

діяльності установ

та окремі заходи у

системі охорони

здоров'я
2301360 0763 Лікування громадян 900,0 900,0 900,0 України за кордоном
2301370 0763 Програми і 54 851,1 45 351,1 9 500,0 54 851,1 централізовані

заходи по боротьбі

з туберкульозом
2301380 0763 Програми і 17 852,2 17 852,2 17 852,2 централізовані

заходи з

профілактики та

лікування СНІДу
2301390 0763 Забезпечення 162 160,1 117 450,0 44 710,1 162 160,1 медичних заходів

державної програми

"Онкологія"

( 392-2002-п )
2301400 0763 Забезпечення 69 348,8 58 732,8 10 616,0 69 348,8 медичних заходів

окремих державних

програм та

комплексних заходів

програмного

характеру
2301410 0825 Функціонування 1 598,6 1 598,6 598,5 38,5 170,0 145,0 30,0 3,0 25,0 1 768,6 Державної наукової

медичної бібліотеки
2301420 0826 Збереження та 925,6 925,6 449,7 106,5 205,0 195,0 29,0 8,3 10,0 1 130,6 популяризація

історії медицини
2301450 0763 Забезпечення 163 000,0 163 000,0 163 000,0 медичних заходів

Комплексної

програми

"Цукровий діабет"

( 545/99 )
2301460 0763 Централізоване 316 300,0 316 300,0 316 300,0 придбання

діагностичного та

лікувального

обладнання для

боротьби з

онкозахворюваннями,

туберкульозом та

іншими хворобами,

в першу чергу, для

сільських лікарень
2301470 0763 Централізоване 39 600,0 39 600,0 39 600,0 придбання

автомобілів швидкої

медичної допомоги

для сільських

закладів охорони

здоров'я
2301480 0763 Компенсація 92 545,9 92 545,9 92 545,9 виробникам

додаткових витрат,

пов'язаних з

підвищенням

з 1 січня 2004 р.

ставки акцизного

збору на спирт

етиловий, що

використовується

для виготовлення

лікарських засобів
2301600 0763 Заходи з подолання 6 955,2 6 955,2 38 640,5 38 640,5 45 595,7 епідемії

туберкульозу та

СНІДу
2301800 0734 Берегоукріплю- 2 915,0 2 915,0 2 915,0 вальні роботи на

території дитячого

санаторію "Затока"

у смт. Затока

Білгород-

Дністровського

району Одеської

області
2301810 0942 Проектування, 2 000,0 2 000,0 2 000,0 будівництво

навчально-

лабораторного

корпусу, бібліотеки

та ремонт

гуртожитків

Національного

медичного

університету

ім. О.О. Богомольця
2302000 Державна служба 746,0 746,0 496,8 50,0 50,0 30,0 796,0 лікарських засобів

і виробів медичного

призначення
2302010 0763 Керівництво та 746,0 746,0 496,8 50,0 50,0 30,0 796,0 управління у сфері

контролю за якістю,

безпекою та

виробництвом

лікарських засобів

і виробів медичного

призначення
2304000 Національний 13 109,7 13 109,7 13 109,7 комітет Товариства

Червоного Хреста

України
2304020 0763 Фінансова підтримка 13 109,7 13 109,7 13 109,7 служб Товариства

Червоного Хреста

України та внесок

до Міжнародної

федерації Товариств

Червоного Хреста та

Червоного Півмісяця
2200000 Міністерство освіти 3 415 986,5 2 995 940,2 1 369 772,2 246 208,7 420 046,3 1 800 972,9 1 392 639,1 667 481,4 112 412,2 408 333,8 5 216 959,4 і науки України
2201000 Апарат Міністерства 3 281 247,2 2 874 034,6 1 310 411,9 238 361,7 407 212,6 1 737 725,8 1 355 816,7 653 872,5 109 831,8 381 909,1 5 018 973,0 освіти і науки

України
2201010 0990 Керівництво та 6 990,1 6 800,1 3 024,3 80,0 190,0 60,0 60,0 7 050,1 управління у сфері

освіти і науки
2201020 0140 Фундаментальні 49 359,8 49 359,8 34 888,7 277,0 49 359,8 дослідження у вищих

навчальних закладах
2201030 0140 Надання грантів 8 976,9 8 976,9 197,3 5,7 8 976,9 Фондом

фундаментальних

досліджень
2201040 0980 Прикладні розробки 17 603,3 16 008,0 10 920,9 187,0 1 595,3 34 641,6 31 390,7 16 350,0 980,0 3 250,9 52 244,9 за напрямами

науково-технічної

діяльності вищих

навчальних закладів
в тому числі 2 917,2 1 321,9 562,0 127,0 1 595,3 2 917,2 здійснення наукової

діяльності

науково-дослідним

інститутом

Українознавства
2201050 0150 Державні 7 713,5 7 713,5 7 713,5 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм

з пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки
2201060 0150 Розробки 4 644,5 4 644,5 4 644,5 найважливіших

новітніх технологій

науковими

установами
2201070 0150 Виконання 18 100,0 18 100,0 18 100,0 зобов'язань України

у сфері

міжнародного

науково-технічного

співробітництва
2201080 0150 Державні стипендії 1 359,0 1 359,0 1 359,0 в галузі науки і

техніки
2201090 0980 Фінансова підтримка 16 574,8 1 085,8 15 489,0 16 574,8 розвитку наукової

інфраструктури

вищих навчальних

закладів
2201100 0922 Надання загальної 22 661,0 14 661,0 6 401,7 2 576,5 8 000,0 2 340,0 1 937,0 117,0 403,0 25 001,0 та поглибленої

освіти з фізики і

математики,

фізкультури і

спорту

загальноосвітніми

спеціалізованими

школами-інтернатами
2201110 0923 Надання освіти у 11 328,6 9 718,6 4 319,4 1 772,7 1 610,0 1 144,6 1 060,6 205,5 57,5 84,0 12 473,2 загальноосвітніх

школах соціальної

реабілітації
2201120 0960 Надання 16 954,3 16 904,3 3 975,5 458,0 50,0 2 345,8 2 175,8 471,1 330,0 170,0 19 300,1 позашкільної освіти

державними

позашкільними

навчальними

закладами та заходи

з оздоровлення та

відпочинку дітей
2201130 0930 Підготовка 925 969,3 909 769,3 405 765,8 89 627,0 16 200,0 131 305,7 118 805,7 37 150,7 10 050,0 12 500,0 1 057 275,0 робітничих кадрів у

професійно-

технічних

навчальних закладах
2201140 0930 Підготовка 13 312,4 13 222,4 8 494,5 618,6 90,0 150,2 138,2 8,9 30,0 12,0 13 462,6 робітничих кадрів у

професійно-

технічних

навчальних закладах

соціальної

реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів 364 307,7 360 407,7 174 531,1 33 085,0 3 900,0 176 800,0 144 750,0 58 000,0 20 500,0 32 050,0 541 107,7 вищими навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів 1 230 873,2 1 193 873,2 586 739,2 95 768,9 37 000,0 1 260 000,0 960 973,0 512 465,0 69 586,0 299 027,0 2 490 873,2 вищими навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
2201170 0970 Виготовлення 32 792,6 32 792,6 32 792,6 випускних

документів

про освіту
2201180 0990 Проведення 1 350,0 1 350,0 1 350,0 всеукраїнських та

міжнародних

олімпіад у сфері

освіти
2201190 0970 Інформатизація 90 000,0 4 000,0 86 000,0 90 000,0 загальноосвітніх

навчальних

закладів,

комп'ютеризація

сільських шкіл
2201200 0990 Пільговий проїзд 33 700,0 33 700,0 33 700,0 студентів і учнів

у залізничному

транспорті
2201220 0240 Підготовка 1 401,8 1 401,8 931,6 1 401,8 призовників

військово-технічних

спеціальностей для

Збройних Сил

України у

професійно-

технічних

навчальних закладах
2201230 0970 Видання, придбання, 166 869,6 6 504,4 160 365,2 166 869,6 зберігання і

доставка

підручників і

посібників для

студентів вищих

навчальних закладів

та учнів

загальноосвітніх і

професійно-

технічних

навчальних закладів
2201240 0990 Методичне 16 566,4 15 486,4 7 612,9 269,0 1 080,0 3 603,4 3 003,4 905,2 230,0 600,0 20 169,8 забезпечення

діяльності

навчальних закладів
2201260 0721 Амбулаторне медичне 74,2 74,2 48,8 3,2 74,2 обслуговування

працівників

Кримської

астрофізичної

обсерваторії
2201270 0826 Збереження та 364,9 364,9 142,8 32,0 364,9 популяризація

історії

авіабудування
2201280 0832 Фінансова підтримка 28,1 28,1 28,1 науково-

освітянської преси
2201290 0473 Дослідження на 6 694,4 6 694,4 401,2 10,0 6 694,4 антарктичній станції

"Академік

Вернадський"
2201300 0350 Спецінформації 1 200,0 1 200,0 1 200,0
2201310 0810 Фізична і спортивна 13 346,2 13 346,2 4 819,7 1 100,0 2 464,3 1 887,8 95,7 213,1 576,5 15 810,5 підготовка

учнівської та

студентської молоді
2201320 0950 Підвищення 1 547,2 1 547,2 1 114,6 31,0 1 384,0 1 340,0 289,0 204,0 44,0 2 931,2 кваліфікації

керівних

працівників і

спеціалістів

харчової і

переробної

промисловості
2201330 0140 Фундаментальні 5 180,5 5 180,5 2 887,8 961,6 4 675,2 3 835,2 710,0 727,0 840,0 9 855,7 дослідження в

наукових установах
2201340 0150 Фінансова підтримка 4 498,2 3 805,1 693,1 4 498,2 розвитку

інфраструктури

наукових установ
2201350 0150 Прикладні розробки 2 724,2 2 724,2 1 448,5 222,0 1 044,3 974,3 354,9 174,2 70,0 3 768,5 в наукових

установах
2201370 0942 Підготовка фахівців 24 625,8 21 625,8 9 006,3 4 220,7 3 000,0 30 132,4 10 574,4 5 548,6 823,0 19 558,0 54 758,2 Національною

юридичною академією

імені Ярослава

Мудрого
2201380 0490 Фінансова підтримка 21 116,4 21 116,4 21 116,4 інноваційної

діяльності суб'єктів

підприємництва
2201400 0481 Виконання 1 382,4 1 382,4 15,7 100,0 1 382,4 зобов'язань Уряду

щодо функціонування

науково-

технологічного

центру
2201410 0942 Підготовка кадрів 9 793,0 9 593,0 4 737,5 755,8 200,0 6 844,9 5 221,2 2 324,9 310,0 1 623,7 16 637,9 для гуманітарної

сфери Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201420 0980 Прикладні 352,3 352,3 144,1 352,3 розробки, що

здійснюються

Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"
2201430 0942 Підготовка кадрів 78 377,0 78 277,0 37 842,0 6 200,0 100,0 57 673,0 46 573,0 18 993,0 5 500,0 11 100,0 136 050,0 Національним

технічним

університетом

"Київський

політехнічний

інститут"
2201440 0970 Придбання шкільних 63 450,0 63 450,0 63 450,0 автобусів для

сільських

загальноосвітніх

шкіл
2201800 0942 Будівництво 5 000,0 5 000,0 5 000,0 лабораторного

комплексу фізико-

технічного

інституту

Дніпропетровського

національного

університету
2201810 0942 Завершення 3 200,0 3 200,0 3 200,0 будівництва

навчального корпусу

Київського

національного

економічного

університету
2202000 Державний 13 958,6 13 958,6 635,8 24,5 13 958,6 департамент

інтелектуальної

власності
2202010 0411 Керівництво та 958,6 958,6 635,8 24,5 958,6 управління у сфері

інтелектуальної

власності
2202020 0411 Заходи, пов'язані 13 000,0 13 000,0 13 000,0 з охороною

інтелектуальної

власності
2204000 Державна інспекція 767,7 767,7 516,6 767,7 навчальних закладів
2204010 0990 Керівництво та 767,7 767,7 516,6 767,7 управління у сфері

навчальних закладів
2205000 Комітет з державних 3 418,8 3 418,8 83,1 3 418,8 премій України в

галузі науки і

техніки
2205010 0150 Присудження 157,6 157,6 83,1 157,6 державних премій

в галузі науки і

техніки
2205020 0150 Відзначення 3 261,2 3 261,2 3 261,2 державними преміями

і державними

стипендіями в

галузі науки і

техніки
2206000 Київський 116 594,2 103 760,5 58 124,8 7 822,5 12 833,7 63 247,1 36 822,4 13 608,9 2 580,4 26 424,7 179 841,3 національний

університет імені

Тараса Шевченка
2206010 0140 Фундаментальні 12 968,3 12 968,3 9 254,0 864,3 789,3 347,0 18,1 75,0 13 832,6 дослідження у сфері

природничих і

технічних,

гуманітарних і

суспільних наук
2206020 0980 Прикладні розробки 1 161,5 1 161,5 806,9 1 729,0 1 549,0 690,0 20,0 180,0 2 890,5 Київського

національного

університету імені

Тараса Шевченка з

пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки
2206030 0980 Державна підтримка 833,7 833,7 833,7 технічного

оснащення наукової

бази Київського

національного

університету імені

Тараса Шевченка
2206040 0980 Проведення з'їздів, 153,0 153,0 153,0 симпозіумів,

конференцій і

семінарів Київським

національним

університетом імені

Тараса Шевченка
2206050 0942 Підготовка кадрів 91 477,7 89 477,7 48 063,9 7 822,5 2 000,0 60 653,8 34 484,1 12 571,9 2 542,3 26 169,7 152 131,5 Київським

національним

університетом імені

Тараса Шевченка
2206800 0942 Добудова 10 000,0 10 000,0 10 000,0 навчального та

спортивного

комплексів

Інституту

міжнародних

відносин
2500000 Міністерство праці 1 906 066,5 1 830 802,8 45 132,5 11 044,9 75 263,7 191 518,6 114 370,3 653,7 1 034,7 77 148,3 2 097 585,1 та соціальної

політики України
2501000 Апарат Міністерства 1 648 604,8 1 573 441,1 33 389,4 10 329,4 75 163,7 71 292,8 30 154,5 630,9 976,8 41 138,3 1 719 897,6 праці та соціальної

політики України
2501010 0412 Керівництво та 11 053,4 9 053,4 5 346,7 467,1 2 000,0 757,2 757,2 628,0 11 810,6 управління у сфері

праці та соціальної

політики
2501020 0481 Прикладні розробки 8 475,2 8 475,2 2 218,3 4 843,7 780,1 692,1 214,6 153,0 88,0 9 255,3 у сфері економіки

праці та соціальної

політики
2501030 1080 Прикладні розробки 109,9 109,9 109,9 у сфері адаптації

сліпих
2501040 1080 Державні науково- 274,0 274,0 274,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

виробництва засобів

реабілітації

інвалідів
2501050 0941 Підготовка кадрів 3 956,3 3 956,3 1 622,9 284,0 1 266,6 936,2 377,0 80,0 330,4 5 222,9 для галузі

соціального

забезпечення та

соціального захисту

вищими навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2501060 0950 Підвищення 205,6 205,6 107,8 43,0 5,0 5,0 210,6 кваліфікації

працівників органів

соціального захисту

і соціального

забезпечення
2501070 0732 Спеціалізована 2 776,9 2 503,7 887,3 383,0 273,2 23,2 23,2 12,0 2 800,1 протезно-

ортопедична та

медично-

реабілітаційна

допомога інвалідам

у клініці Науково-

дослідного

інституту

протезування,

протезобудування та

відновлення

працездатності
2501080 0734 Санаторне лікування 21 730,0 21 459,9 6 053,1 4 308,6 270,1 1 263,9 1 065,9 39,3 103,8 198,0 22 993,9 інвалідів та

ветеранів війни

(крім хворих на

туберкульоз)
2501090 1090 Виготовлення 600,0 600,0 600,0 бланків посвідчень

для інвалідів,

ветеранів війни та

праці, нагрудних

знаків та

посвідчень до них

для працівників

системи

соціального захисту
2501110 1040 Заходи із 2 000,0 2 000,0 2 000,0 соціального захисту

дітей
2501120 1010 Фінансова підтримка 14 798,0 14 798,0 14 798,0 громадських

організацій

інвалідів
2501130 1020 Допомога 1 640,0 1 640,0 1 640,0 малозабезпеченим

пенсіонерам
2501140 1090 Створення і 25 246,9 2 887,2 22 359,7 25 246,9 програмно-технічне

забезпечення

системи

інформаційно-

аналітичної

підтримки та

інформаційно-

методичне

забезпечення

установ системи

Міністерства праці

та соціальної

політики України
2501150 1030 Щорічна разова 140 131,9 140 131,9 140 131,9 грошова допомога

ветеранам війни
2501160 1030 Довічні державні 302,1 302,1 302,1 стипендії для

учасників бойових

дій у період

Великої Вітчизняної

війни та громадян

України, які

зазнали

переслідувань за

правозахисну

діяльність у

колишньому СРСР
2501170 1010 Розробка нових 4 450,4 4 394,4 56,0 4 450,4 видів протезів та

обслуговування

інвалідів у

стаціонарах при

протезних

підприємствах
2501180 1070 Соціальний захист 2 191,1 2 191,1 2 191,1 працівників, що

вивільняються у

зв'язку з

виведенням з

експлуатації

Чорнобильської АЕС
2501190 0481 Соціологічні 520,0 520,0 520,0 дослідження у сфері

трудових відносин

та соціальної

політики
2501200 1070 Доплати за роботу 261 725,6 261 725,6 261 725,6 на радіоактивно

забруднених

територіях,

збереження

заробітної плати

при переведенні на

нижчеоплачувану

роботу та у зв'язку

з відселенням,

виплати підвищених

стипендій та

надання додаткової

відпустки

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
в тому числі 94 195,6 94 195,6 94 195,6 погашення

заборгованості
2501210 1070 Компенсація сім'ям 336 406,7 336 406,7 336 406,7 з дітьми та видатки

на безплатне

харчування дітей,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
в тому числі 30 326,3 30 326,3 30 326,3 погашення

заборгованості
2501220 1070 Забезпечення 450,0 450,0 450,0 автомобілями

громадян,

віднесених до

категорії 1 осіб,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501230 1070 Щомісячна грошова 659 933,4 659 933,4 659 933,4 допомога у зв'язку

з обмеженням

споживання

продуктів

харчування

місцевого

виробництва та

компенсації за

пільгове

забезпечення

продуктами

харчування

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
в тому числі 228 633,3 228 633,3 228 633,3 погашення

заборгованості
2501240 1070 Компенсації за 38 015,2 38 015,2 38 015,2 втрачене майно та

оплата витрат у

зв'язку з переїздом

на нове місце

проживання

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501250 1070 Компенсації за 16 378,2 16 378,2 16 378,2 шкоду, заподіяну

здоров'ю, та

допомоги на

оздоровлення у разі

звільнення з роботи

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501270 1010 Допомога по 6 700,0 6 700,0 6 700,0 тимчасовій

непрацездатності

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501280 1062 Забезпечення житлом 50 000,0 50 000,0 50 000,0 громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501300 1070 Обслуговування 4 758,0 4 758,0 4 758,0 банківських позик,

наданих на

пільгових умовах

до 1999 року

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2501310 1090 Централізовані 23 500,0 23 500,0 17 153,3 23 500,0 заходи щодо

подальшого

удосконалення

матеріального

забезпечення

працівників установ

соціального захисту

населення
2501600 1090 Розробка та 10 000,0 10 000,0 60 828,1 22 422,1 38 406,0 70 828,1 впровадження

моделей соціального

інвестування
2501610 1090 Підвищення 276,0 71,3 204,7 3 963,8 1 916,8 2 047,0 4 239,8 ефективності

управління реформою

системи соціального

захисту
2501620 1090 Створення єдиної 2 404,9 2 336,0 68,9 2 404,9 системи збору та

обліку внесків на

загальнообов'язкове

державне соціальне

страхування та

подальше формування

системи

накопичувального

пенсійного

забезпечення
2503000 Державний 9 374,0 9 374,0 6 363,6 109,4 9 374,0 департамент нагляду

за додержанням

законодавства про

працю
2503010 0412 Керівництво та 9 374,0 9 374,0 6 363,6 109,4 9 374,0 управління у сфері

нагляду за

додержанням

законодавства про

працю
2505000 Державний комітет 5 900,5 5 800,5 1 113,3 543,5 100,0 225,8 215,8 22,8 57,9 10,0 6 126,3 України у справах

ветеранів
2505010 1030 Керівництво та 953,0 953,0 545,9 11,2 953,0 управління у сфері

соціального захисту

ветеранів
2505020 0734 Санаторне лікування 2 375,8 2 275,8 567,4 532,3 100,0 225,8 215,8 22,8 57,9 10,0 2 601,6 ветеранів та

інвалідів війни,

хворих на

туберкульоз
2505030 1030 Відвідування 102,6 102,6 102,6 військових поховань

та військових

пам'ятників
2505050 1030 Фінансова підтримка 2 469,1 2 469,1 2 469,1 громадських

організацій

ветеранів
2507000 Фонд України 242 187,2 242 187,2 4 266,2 62,6 120 000,0 84 000,0 36 000,0 362 187,2 соціального захисту

інвалідів
2507010 1010 Керівництво та 6 927,5 6 927,5 4 266,2 62,6 6 927,5 управління у сфері

соціального захисту

інвалідів
2507030 1010 Забезпечення 33 000,0 33 000,0 33 000,0 інвалідів

автомобілями
2507040 1010 Компенсаційні 16 000,0 16 000,0 16 000,0 виплати інвалідам

на бензин, ремонт,

техобслуговування

автотранспорту та

транспортне

обслуговування
2507050 0734 Санаторно-курортне 33 243,7 33 243,7 33 243,7 оздоровлення

інвалідів
2507060 1010 Встановлення 6 956,0 6 956,0 6 956,0 телефонів інвалідам

I і II груп
2507070 1010 Одноразова 6 000,0 6 000,0 6 000,0 матеріальна

допомога інвалідам
2507080 1010 Соціальна, трудова 60,0 60,0 120 000,0 84 000,0 36 000,0 120 060,0 та професійна

реабілітація

інвалідів
2507090 1010 Забезпечення 140 000,0 140 000,0 140 000,0 інвалідів

протезно-

ортопедичними

виробами, засобами

пересування та

реабілітації
6480000 Пенсійний фонд 2 484 305,1 2 484 305,1 2 484 305,1 України
6481000 Пенсійний фонд 2 484 305,1 2 484 305,1 2 484 305,1 України
6481020 1020 Відшкодування на 340 555,0 340 555,0 340 555,0 виплату пенсій

військовослужбовцям

рядового,

сержантського та

старшинського

складу строкової

служби
6481030 1020 Відшкодування на 1 261 004,5 1 261 004,5 1 261 004,5 виплату надбавок та

підвищень до

пенсій, призначених

за різними

пенсійними

програмами
6481040 1020 Компенсація різниці 223 418,6 223 418,6 223 418,6 у пенсійному

забезпеченні

наукових

працівників
6481050 1020 Відшкодування на 5 216,4 5 216,4 5 216,4 виплату пенсій

особам, вивільненим

у зв'язку із

закриттям

Чорнобильської АЕС
6481060 1020 Пенсійне 289 719,8 289 719,8 289 719,8 забезпечення осіб,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесених до

категорії I
6481070 1020 Відшкодування на 360 388,4 360 388,4 360 388,4 виплату пенсій

особам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесеним до

категорій II, III і

IV, та

непрацездатним

пенсіонерам, які

проживають у зонах

радіоактивного

забруднення
6481080 1070 Компенсація за 4 002,4 4 002,4 4 002,4 втрату годувальника

та допомога на

поховання громадян,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
1800000 Міністерство 390 993,2 281 980,1 66 535,2 7 317,7 109 013,1 53 164,6 44 708,7 16 314,6 1 863,3 8 455,9 444 157,8 культури і мистецтв

України
1801000 Апарат Міністерства 353 547,9 267 822,8 58 910,8 6 415,2 85 725,1 47 266,2 39 209,7 14 563,2 1 750,2 8 056,5 400 814,1 культури і мистецтв

України
1801010 0829 Керівництво та 5 782,7 3 392,7 1 548,6 75,0 2 390,0 32,7 32,7 2,0 5 815,4 управління у сфері

культури і мистецтв
1801020 0840 Прикладні розробки 1 772,1 1 772,1 1 131,0 65,3 1 772,1 у сфері розвитку

культури і

мистецтва
1801030 0921 Надання загальної 1 588,0 1 588,0 819,0 189,9 1 588,0 та спеціальної

художньої освіти у

Державній художній

школі імені

Т.Г. Шевченка
1801040 0922 Надання загальної 10 929,1 8 603,6 5 040,3 594,4 2 325,5 326,8 309,5 89,7 12,4 17,3 11 255,9 та спеціальної

музичної освіти у

загальноосвітніх

спеціалізованих

школах-інтернатах
1801050 0941 Підготовка кадрів 3 576,3 2 926,3 760,3 170,3 650,0 185,9 175,6 36,8 19,7 10,3 3 762,2 для сфери

хореографічного

мистецтва та

кіновиробництва

вищими навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
1801060 0942 Підготовка кадрів 46 981,3 43 781,3 25 620,6 2 171,7 3 200,0 12 269,6 10 082,3 4 061,7 993,2 2 187,3 59 250,9 для сфери культури

і мистецтва вищими

навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
в тому числі заходи 1 000,0 1 000,0 1 000,0 святкування

100-річчя

Київського

державного

університету

театру, кіно і

телебачення імені

І.К. Карпенка-

Карого
1801070 0950 Підвищення 1 569,2 1 569,2 900,8 105,0 4 320,0 3 980,0 2 490,9 50,0 340,0 5 889,2 кваліфікації,

перепідготовка

кадрів та

підготовка науково-

педагогічних кадрів

у сфері культури і

мистецтва Державною

академією керівних

кадрів культури і

мистецтв
1801080 0990 Методичне 112,4 112,4 80,7 1,4 112,4 забезпечення

діяльності

навчальних закладів

у галузі культури і

мистецтва
1801090 0990 Підготовка кадрів 300,6 300,6 183,9 15,0 6,0 6,0 306,6 акторської

майстерності для

національних

мистецьких та

творчих колективів
1801100 0824 Фінансова підтримка 4 541,0 4 541,0 4 541,0 національних

творчих спілок у

сфері культури і

мистецтва
1801110 0821 Фінансова підтримка 46 267,4 37 417,4 8 850,0 46 267,4 національних

театрів
1801120 0822 Фінансова підтримка 42 672,1 37 672,1 5 000,0 42 672,1 національних та

державних художніх

колективів,

концертних і

циркових

організацій
1801130 0829 Гранти Президента 1 000,0 1 000,0 1 000,0 України молодим

діячам мистецтва

для створення

творчих колективів

і реалізації

творчих проектів
1801140 0829 Державні та 1 496,0 1 496,0 1 496,0 галузеві премії і

стипендії за

видатні досягнення

у галузі культури,

літератури і

мистецтва
1801150 0829 Поповнення 2 500,0 1 900,0 600,0 2 500,0 експозицій музеїв

та репертуарів

театрів і

концертних

організацій
1801160 0829 Фінансова підтримка 3 000,0 3 000,0 700,0 700,0 3 700,0 гастрольної

діяльності
1801170 0829 Здійснення 31 194,3 31 194,3 31 194,3 концертно-

мистецьких та

культурологічних

загальнодержавних

заходів і державна

підтримка

регіональних

культурних

ініціатив та

аматорського

мистецтва
в тому числі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 проведення

фестивалів

"Таврійські ігри",

"Чорноморські

ігри", "РУПОР",

"Діти-дітям"
1801180 0829 Заходи щодо 33 560,0 33 560,0 33 560,0 зміцнення

матеріально-

технічної бази

закладів культури

системи

Міністерства

культури і мистецтв

України
1801190 0825 Бібліотечна справа 20 673,8 13 074,2 6 309,0 731,3 7 599,6 642,0 574,5 61,7 44,3 67,5 21 315,8
1801200 0826 Музейна справа та 22 989,4 14 189,4 6 491,5 905,0 8 800,0 2 440,9 1 920,6 322,2 220,7 520,3 25 430,3 виставкова

діяльність
1801220 0960 Підготовка кадрів 104,8 104,8 76,5 133,2 133,2 78,9 238,0 Дитячою

хореографічною

школою при

Національному

заслуженому

академічному

ансамблі танцю

України

ім. Вірського
1801230 0823 Фінансова підтримка 19 500,0 19 500,0 700,0 620,0 80,0 20 200,0 виготовлення і

розповсюдження

кінопродукції
1801240 0829 Здійснення 2 851,9 851,9 517,0 106,5 2 000,0 165,0 165,0 61,9 25,2 3 016,9 культурно-

інформаційної та

культурно-

просвітницької

діяльності
1801260 0829 Заходи з 1 500,0 1 500,0 1 500,0 відтворення

культури

національних

меншин
1801270 0829 Заходи щодо 144,8 144,8 144,8 встановлення

культурних зв'язків

з українською

діаспорою
1801290 0829 Заходи 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Всеукраїнського

товариства

"Просвіта"
1801300 0832 Фінансова підтримка 705,8 705,8 705,8 культурологічних

видань
1801310 0825 Комплексні заходи 20 000,0 11 000,0 9 000,0 20 000,0 з всебічного

розвитку

української мови
1801320 0829 Підготовка та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 реалізація програми

"Крок до зірок"
1801330 0942 Підготовка кадрів 18 234,9 17 984,9 9 431,6 1 284,4 250,0 25 344,1 20 510,3 7 359,4 382,7 4 833,8 43 579,0 для сфери культури

і мистецтва

Київським

національним

університетом

культури і мистецтв
1801800 0826 Реконструкція та 1 500,0 1 500,0 1 500,0 реставрація

комплексу споруд

Національного

художнього музею

України
1802000 Державна служба 386,5 386,5 139,0 10,0 386,5 контролю за

переміщенням

культурних

цінностей через

державний кордон

України
1802010 0829 Керівництво та 271,2 271,2 139,0 10,0 271,2 управління у сфері

контролю за

переміщенням

культурних

цінностей через

державний кордон

України
1802020 0829 Заходи щодо 115,3 115,3 115,3 запобігання

незаконному

переміщенню

культурних

цінностей через

державний кордон

України, сприяння

їх поверненню

державам, яким вони

належали
1803000 Комітет з 665,2 645,2 83,1 20,0 665,2 Національної премії

України імені

Тараса Шевченка
1803010 0829 Конкурсний відбір 149,9 129,9 83,1 20,0 149,9 та присудження

Національної премії

України імені

Тараса Шевченка
1803020 0829 Національні премії 515,3 515,3 515,3 імені Тараса

Шевченка у галузі

культури,

літератури і

мистецтва
1805000 Державна служба 36 393,6 13 125,6 7 402,3 892,5 23 268,0 5 898,4 5 499,0 1 751,4 113,1 399,4 42 292,0 охорони культурної

спадщини
1805010 0829 Керівництво та 428,7 428,7 248,4 8,4 428,7 управління у сфері

збереження

культурної

спадщини
1805020 0827 Збереження 30 814,8 12 546,8 7 153,9 884,1 18 268,0 5 898,4 5 499,0 1 751,4 113,1 399,4 36 713,2 історико-

культурної

спадщини
1805030 0829 Заходи, пов'язані 150,1 150,1 150,1 з охороною пам'яток

історії та культури
1805800 0829 Проведення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 протизсувних

заходів на

території

Києво-Печерської

Лаври
0110000 Апарат Верховної 327 240,0 207 905,3 84 682,4 3 181,3 119 334,7 35 477,0 27 679,6 9 427,3 3 080,8 7 797,4 362 717,0 Ради України
0111000 Апарат Верховної 327 240,0 207 905,3 84 682,4 3 181,3 119 334,7 35 477,0 27 679,6 9 427,3 3 080,8 7 797,4 362 717,0 Ради України
0111010 0111 Здійснення 151 379,7 104 793,7 49 100,0 46 586,0 151 379,7 законотворчої

діяльності

Верховної Ради

України
0111020 0111 Організаційне, 47 152,9 40 026,7 24 931,4 7 126,2 47 152,9 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Верховної Ради

України
0111030 0111 Організація та 1 600,0 1 600,0 1 600,0 здійснення

офіційних прийомів

Верховною Радою

України
0111040 0113 Візити народних 9 000,0 9 000,0 9 000,0 депутатів України

за кордон
0111050 0111 Обслуговування 38 996,3 33 160,3 9 880,5 3 181,3 5 836,0 3 213,0 1 863,0 800,0 1 350,0 42 209,3 діяльності

Верховної Ради

України
0111060 0111 Створення 6 217,6 1 809,1 4 408,5 6 217,6 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної системи

органів

законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова підтримка 4 700,0 4 700,0 32 264,0 25 816,6 8 627,3 3 080,8 6 447,4 36 964,0 санаторно-

курортного

комплексу

Управління справами

Верховної Ради

України
0111080 0831 Висвітлення 21 952,9 7 324,9 770,5 14 628,0 21 952,9 діяльності народних

депутатів України

через засоби

телебачення і

радіомовлення
0111090 0832 Фінансова 5 490,6 5 490,6 5 490,6 підтримка видання

газети "Голос

України" та журналу

"Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 750,0 750,0 житлового фонду

Верховної Ради

України
0111800 0111 Реконструкція 40 000,0 40 000,0 40 000,0 сесійної зали

Верховної Ради

України
0300000 Державне управління 451 111,5 252 766,4 77 582,2 11 756,3 198 345,1 79 830,1 68 461,1 18 069,4 9 152,1 11 369,0 530 941,6 справами
0301000 Апарат Державного 398 827,5 225 657,4 75 312,6 11 695,5 173 170,1 79 830,1 68 461,1 18 069,4 9 152,1 11 369,0 478 657,6 управління справами
0301010 0111 Організаційне, 51 080,1 38 140,0 19 216,1 31,6 12 940,1 51 080,1 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Адміністрації

Президента України
0301020 0111 Організація та 6 089,1 6 089,1 6 089,1 здійснення

офіційних заходів

за участю

Президента України
0301030 0111 Обслуговування 31 790,6 25 390,6 9 526,2 3 188,0 6 400,0 7 824,8 6 625,3 2 779,9 184,6 1 199,5 39 615,4 діяльності

Президента України
0301040 0113 Візити Президента 5 900,0 5 900,0 5 900,0 України за кордон
0301050 0133 Виготовлення 17 000,0 17 000,0 17 000,0 державних нагород

та пам'ятних знаків
0301060 0734 Фінансова підтримка 28 959,4 26 959,4 5 615,1 3 470,9 2 000,0 49 934,0 43 872,0 9 392,0 7 687,0 6 062,0 78 893,4 санаторно-курортних

закладів Державного

управління справами
0301070 0140 Фундаментальні 1 618,4 1 618,4 1 078,8 1 618,4 дослідження у сфері

державного

управління
0301080 0140 Фундаментальні 7 910,9 7 510,9 4 207,9 66,5 400,0 7 910,9 дослідження

Національного

інституту

стратегічних

досліджень із

стратегічних

проблем внутрішньої

і зовнішньої

політики
0301090 0150 Прикладні розробки 626,1 626,1 392,1 626,1 у сфері державного

управління
0301110 0960 Оздоровлення і 18 533,1 18 533,1 402,5 83,0 691,4 646,4 16,0 45,0 19 224,5 відпочинок дітей в

дитячих оздоровчих

таборах Державного

управління справами

та МДЦ "Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів 3 659,0 3 659,0 1 710,0 351,4 2 165,8 1 321,8 520,0 16,0 844,0 5 824,8 для гуманітарної

сфери Національним

університетом

"Острозька

академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів, 21 360,5 19 360,5 9 659,5 870,6 2 000,0 14 536,7 12 508,2 5 029,5 917,0 2 028,5 35 897,2 підвищення

кваліфікації

керівних

працівників,

спеціалістів

державного

управління

Національною

академією

державного

управління при

Президентові

України
0301140 0520 Збереження 3 148,3 2 898,3 1 764,2 62,9 250,0 440,4 430,4 120,0 35,5 10,0 3 588,7 природно-

заповідного фонду

в Азово-Сиваському

національному

природному парку та

Кримському

природному

заповіднику
0301160 0111 Створення 7 200,0 600,0 6 600,0 7 200,0 автоматизованої

системи

інформаційно-

аналітичного

забезпечення

Адміністрації

Президента України
0301170 0731 Стаціонарне медичне 27 415,5 24 915,5 11 892,7 2 428,0 2 500,0 1 767,0 1 767,0 100,0 227,0 29 182,5 обслуговування

народних депутатів

України та

керівного складу

органів державної

влади
0301190 0721 Поліклінічно- 17 327,1 16 827,1 8 725,0 909,0 500,0 1 970,0 990,0 50,0 980,0 19 297,1 амбулаторне

обслуговування

народних депутатів

України та

керівного складу

органів державної

влади
0301200 0740 Державний 1 550,0 1 050,0 640,8 60,6 500,0 500,0 300,0 128,0 19,0 200,0 2 050,0 санітарно-

епідеміологічний

нагляд в

лікувально-

оздоровчих закладах

Державного

управління справами

та на об'єктах

органів державної

влади
0301220 0763 Централізована 226,3 226,3 226,3 закупівля

високовартісного

обладнання та

медикаментів для

лікувально-

оздоровчих закладів

Державного

управління справами
0301230 0950 Підвищення 24,8 24,8 18,2 24,8 кваліфікації

середнього

медичного персоналу

в системі

лікувально-

оздоровчих закладів

Державного

управління справами
0301250 0731 Закупівля 20 000,0 20 000,0 20 000,0 діагностичного та

лікувального

обладнання для

клінічної лікарні

"Феофанія"
0301260 0422 Ведення лісового та 1 495,7 1 495,7 463,5 173,0 1 495,7 мисливського

господарства
0301270 0832 Фінансова 4 902,6 4 202,6 700,0 4 902,6 підтримка газети

"Президентський

вісник" та

інформаційно-

аналітичного

бюлетеня

"Президентський

контроль"
0301280 0150 Виконання 2 630,0 2 630,0 2 630,0 загальнодержавних

організаційних,

інформаційно-

аналітичних та

науково-

методологічних

заходів Цільового

плану Україна-НАТО

( v0006520-04 )
0301800 0731 Реконструкція 35 500,0 35 500,0 35 500,0 лікувального

корпусу N 1

клінічної лікарні

"Феофанія", м. Київ
0301810 0960 Реконструкція 26 000,0 26 000,0 26 000,0 Міжнародного

дитячого центру

"Артек"
0301820 0734 Реконструкція 5 000,0 5 000,0 5 000,0 корпусу N 1

Державного

підприємства

"Санаторій

"Кришталевий палац"
0301830 0731 Завершення 43 200,0 43 200,0 43 200,0 капітального

ремонту

діагностичного

центру в клінічній

лікарні "Феофанія"
0301840 0950 Завершення 6 180,0 6 180,0 6 180,0 реконструкції

навчального корпусу

Національної

академії державного

управління при

Президентові

України
0301850 0111 Реконструкція 2 500,0 2 500,0 2 500,0 будинку для

розміщення

Представництва

Президента України

в Автономній

Республіці Крим,

Ради представників

кримськотатарського

народу у

м. Сімферополі
0303000 Представництво 822,2 727,2 342,2 95,0 822,2 Президента України

в Автономній

Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення 822,2 727,2 342,2 95,0 822,2 повноважень

постійним

представником

Президента України

в Автономній

Республіці Крим
0304000 Національна служба 3 032,4 3 032,4 1 639,2 45,0 3 032,4 посередництва і

примирення України
0304010 0412 Сприяння 2 883,8 2 883,8 1 639,2 45,0 2 883,8 врегулюванню

колективних

трудових спорів

(конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки 55,7 55,7 55,7 з питань

посередництва і

примирення при

вирішенні

колективних

трудових спорів

(конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та 92,9 92,9 92,9 підвищення

кваліфікації

незалежних

посередників та

арбітрів у

вирішенні

трудових спорів
0306000 Національний 12 768,1 6 688,1 6 080,0 12 768,1 комплекс

"Експоцентр

України"
0306020 0822 Фінансова 1 109,1 1 029,1 80,0 1 109,1 підтримка

Державного

камерного ансамблю

"Київські солісти"
0306040 0829 Проведення 159,0 159,0 159,0 загальнодержавних,

галузевих та

регіональних

виставкових заходів

Національним

комплексом

"Експоцентр

України"
0306050 0411 Забезпечення участі 2 000,0 2 000,0 2 000,0 українських

підприємств у

міжнародних

виставках
0306060 0490 Фінансова 3 500,0 3 500,0 3 500,0 підтримка

Національного

комплексу

"Експоцентр

України"
0306800 0490 Реконструкція 6 000,0 6 000,0 6 000,0 будівель і споруд

Національного

комплексу

"Експоцентр

України"
0307000 Фонд сприяння 661,3 661,3 288,2 15,8 661,3 місцевому

самоврядуванню

України
0307010 0133 Надання 661,3 661,3 288,2 15,8 661,3 науково-методичної

та консультативної

підтримки розвитку

місцевого

самоврядування
0309000 Державне 35 000,0 16 000,0 19 000,0 35 000,0 авіапідприємство

"Україна"
0309010 0133 Перевезення вищих 35 000,0 16 000,0 19 000,0 35 000,0 посадових осіб

держави авіаційним

транспортом
0410000 Господарсько- 136 475,8 79 812,9 29 862,7 1 455,5 56 662,9 4 823,9 4 719,1 1 844,5 267,3 104,8 141 299,7 фінансовий

департамент

Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411000 Секретаріат 136 475,8 79 812,9 29 862,7 1 455,5 56 662,9 4 823,9 4 719,1 1 844,5 267,3 104,8 141 299,7 Кабінету Міністрів

України
0411010 0111 Організаційне, 49 890,2 42 890,2 23 306,0 7 000,0 49 890,2 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності Кабінету

Міністрів України
0411020 0111 Організація та 3 800,0 3 800,0 3 800,0 здійснення

офіційних прийомів

керівництвом

Кабінету Міністрів

України
0411030 0111 Обслуговування 43 405,8 17 005,8 6 062,3 1 414,1 26 400,0 4 683,9 4 579,1 1 786,1 267,3 104,8 48 089,7 діяльності Кабінету

Міністрів України
0411040 0111 Створення 7 062,9 7 062,9 7 062,9 спеціальної

інформаційно-

телекомунікаційної

системи органів

виконавчої влади,

розвиток та

інтеграція

інформаційних

ресурсів і

технологій органів

державної влади

0411050 0113 Візити урядових 11 734,4 11 734,4 11 734,4 делегацій та

відрядження

працівників органів

державної влади за

кордон за рішенням

Кабінету Міністрів

України
0411060 0950 Перепідготовка та 67,9 67,9 67,9 підвищення

кваліфікації

працівників

Секретаріату

Кабінету Міністрів

України
0411070 0832 Фінансова 3 459,0 3 459,0 3 459,0 підтримка газет

"Урядовий кур'єр"

та "Робітнича

газета"
0411080 0422 Ведення лісового і 1 055,6 855,6 494,4 41,4 200,0 140,0 140,0 58,4 1 195,6 мисливського

господарства
0411800 0828 Реконструкція 16 000,0 16 000,0 16 000,0 будинку клубу

Кабінету Міністрів

України
0500000 Державна судова 585 815,9 456 771,1 228 366,8 11 958,0 129 044,8 585 815,9 адміністрація України
0501000 Апарат Державної 585 815,9 456 771,1 228 366,8 11 958,0 129 044,8 585 815,9 судової

адміністрації

України
0501010 0330 Організаційне 9 167,2 8 767,2 5 467,4 264,4 400,0 9 167,2 забезпечення

діяльності судів

та установ судової

системи
0501020 0330 Здійснення 63 491,1 55 680,4 28 872,4 967,4 7 810,7 63 491,1 правосуддя

місцевими

господарськими

судами
0501030 0330 Здійснення 164 295,1 92 000,7 44 039,3 1 850,1 72 294,4 164 295,1 правосуддя

Апеляційним судом

України та

апеляційними судами
0501040 0330 Здійснення 281 082,8 258 743,4 129 057,8 8 056,2 22 339,4 281 082,8 правосуддя

місцевими судами
0501050 0330 Здійснення 9 408,8 9 216,8 5 113,1 180,3 192,0 9 408,8 правосуддя

військовими судами
0501080 0330 Здійснення 34 494,4 30 486,1 15 518,1 624,5 4 008,3 34 494,4 правосуддя

апеляційними

господарськими

судами
0501090 0370 Прикладні розробки 96,2 96,2 27,5 96,2 у сфері розвитку

господарського

судочинства
0501110 0950 Підготовка осіб для 2 713,1 713,1 271,2 15,1 2 000,0 2 713,1 зайняття посад

професійних суддів,

підвищення

кваліфікації суддів

та працівників

апаратів судів

Академією суддів

України
0501150 0330 Виконання рішень 1 067,2 1 067,2 1 067,2 судів на користь

суддів
0501800 0330 Будівництво, 20 000,0 20 000,0 20 000,0 реконструкція та

ремонт апеляційних

судів
0600000 Верховний Суд 45 500,2 34 000,2 14 886,6 584,5 11 500,0 45 500,2 України
0601000 Апарат Верховного 45 500,2 34 000,2 14 886,6 584,5 11 500,0 45 500,2 Суду України
0601010 0330 Здійснення 45 446,6 33 946,6 14 886,6 584,5 11 500,0 45 446,6 правосуддя

Верховним Судом

України
0601020 0950 Підвищення 53,6 53,6 53,6 кваліфікації суддів

та працівників

апарату Верховного

Суду України
0700000 Вищий господарський 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8 суд України
0701000 Вищий господарський 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8 суд України
0701010 0330 Здійснення 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8 правосуддя Вищим

господарським судом

України
0750000 Вищий 5 505,1 5 505,1 2 974,1 553,9 5 505,1 адміністративний

суд України
0751000 Апарат Вищого 5 505,1 5 505,1 2 974,1 553,9 5 505,1 адміністративного

суду України
0751010 0330 Здійснення 5 505,1 5 505,1 2 974,1 553,9 5 505,1 правосуддя Вищим

адміністративним

судом України
0800000 Конституційний Суд 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3 України
0801000 Конституційний Суд 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3 України
0801010 0330 Забезпечення 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3 конституційної

юрисдикції

в Україні
0900000 Генеральна 264 370,3 251 346,2 171 318,2 6 846,2 13 024,1 33 100,9 13 285,4 95,0 5,0 19 815,5 297 471,2 прокуратура України
0901000 Генеральна 264 370,3 251 346,2 171 318,2 6 846,2 13 024,1 33 100,9 13 285,4 95,0 5,0 19 815,5 297 471,2 прокуратура України
0901010 0360 Нагляд органів 253 393,3 247 393,3 169 118,2 6 530,3 6 000,0 32 900,9 13 185,4 95,0 5,0 19 715,5 286 294,2 прокуратури за

додержанням законів

та представницькі

функції в суді
0901020 0942 Підготовка кадрів 10 977,0 3 952,9 2 200,0 315,9 7 024,1 200,0 100,0 100,0 11 177,0 та підвищення

кваліфікації

прокурорсько-

слідчих кадрів

Академією

прокуратури України
1000000 Міністерство 2 481 601,6 2 333 949,2 1 643 385,0 79 516,2 147 652,4 761 020,0 621 590,1 186 191,2 24 339,9 139 429,9 3 242 621,6 внутрішніх справ

України
1001000 Апарат Міністерства 2 137 876,4 2 001 054,0 1 429 055,3 60 749,0 136 822,4 723 430,0 586 769,4 170 368,5 24 182,9 136 660,6 2 861 306,4 внутрішніх справ

України
1001010 0310 Керівництво та 40 006,1 40 006,1 37 715,8 40 006,1 управління

діяльністю органів

внутрішніх справ
в тому числі 3 850,4 3 850,4 3 850,4 3 850,4 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно

до п. 22.7

статті 22 Закону

України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
1001020 0310 Створення Єдиної 20 000,0 20 000,0 93 906,5 9 000,0 84 906,5 113 906,5 державної

автоматизованої

паспортної системи,

виготовлення

документів, що

засвідчують особу,

та їх видача
1001040 0310 Участь органів 3 000,0 3 000,0 3 000,0 внутрішніх справ

у боротьбі

з нелегальною

міграцією
1001050 0310 Забезпечення 1 750 008,3 1 710 495,9 1 222 502,9 45 076,0 39 512,4 528 425,6 491 405,6 147 727,3 18 816,9 37 020,0 2 278 433,9 захисту прав і

свобод громадян,

суспільства і

держави від

протиправних

посягань, охорона

громадського

порядку
в тому числі 98 434,9 98 434,9 98 434,9 98 434,9 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно

до п. 22.7

статті 22 Закону

України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
1001070 0380 Участь органів 14 493,8 14 493,8 13 131,5 6 875,0 6 875,0 2 211,0 16,0 21 368,8 внутрішніх справ

у міжнародних

миротворчих

операціях
в тому числі 1 482,5 1 482,5 1 482,5 1 482,5 компенсація

податку з доходів

фізичних осіб

відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1001080 0942 Підготовка кадрів 97 928,9 97 928,9 77 633,8 8 500,0 62 603,7 50 265,2 14 636,6 3 152,2 12 338,5 160 532,6 для органів

внутрішніх справ

вищими закладами

освіти III і

IV рівнів

акредитації
в тому числі 5 911,5 5 911,5 5 911,5 5 911,5 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно

до п. 22.7

статті 22 Закону

України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
1001100 0721 Медичне 79 124,8 79 124,8 48 934,8 6 345,0 28 544,6 26 382,8 5 489,5 2 054,4 2 161,8 107 669,4 забезпечення

працівників, осіб

рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх справ та

військовослужбовців

внутрішніх військ
в тому числі 284,8 284,8 284,8 284,8 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно

до п. 22.7

статті 22 Закону

України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
1001130 0910 Дошкільна, 10 017,9 10 017,9 4 951,9 828,0 2 449,2 2 305,3 235,1 143,4 143,9 12 467,1 позашкільна освіта

та заходи з

позашкільної роботи

з дітьми

працівників, осіб

рядового та

начальницького

складу органів

внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення 1 605,0 1 605,0 1 605,0 заходів

спеціальними

підрозділами по

боротьбі з

організованою

злочинністю

Міністерства

внутрішніх справ

України
1001180 0310 Забезпечення 24 381,6 24 381,6 24 184,6 625,4 535,5 69,0 89,9 25 007,0 особистої безпеки

суддів і членів їх

сімей, охорони

приміщень суду,

громадського порядку

під час здійснення

правосуддя
в тому числі 1 331,6 1 331,6 1 331,6 1 331,6 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
1001190 1062 Будівництво 97 310,0 97 310,0 97 310,0 (придбання) житла

для осіб рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх справ
1003000 Головне управління 339 975,2 329 145,2 214 329,7 18 767,2 10 830,0 37 590,0 34 820,7 15 822,7 157,0 2 769,3 377 565,2 внутрішніх військ

Міністерства

внутрішніх справ

України
1003010 0310 Керівництво та 8 642,2 8 642,2 6 595,3 8 642,2 управління

внутрішніми

військами
в тому числі 505,7 505,7 505,7 505,7 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1003020 0310 Участь внутрішніх 264 239,5 264 239,5 164 978,8 16 419,2 14 477,1 12 037,2 33,6 2 439,9 278 716,6 військ в охороні

громадського

порядку та боротьбі

із злочинністю,

конвоювання

арештованих і

засуджених та

охорона підсудних

під час судових

процесів
в тому числі 14 976,3 14 976,3 14 976,3 14 976,3 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
1003030 0380 Охорона особливо 30 395,9 30 395,9 26 297,4 932,0 21 112,5 20 886,5 15 557,3 50,6 226,0 51 508,4 важливих державних

об'єктів,

дипломатичних та

консульських

представництв

іноземних держав на

території України,

супроводження

перевезення ядерних

матеріалів по

території України
в тому числі 2 222,5 2 222,5 2 222,5 2 222,5 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1003070 0942 Підготовка кадрів 20 680,2 20 680,2 13 680,5 813,0 588,4 549,5 117,8 38,9 21 268,6 для внутрішніх

військ МВС України

вищими навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
в тому числі 749,0 749,0 749,0 749,0 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1003080 0731 Стаціонарне 5 187,4 5 187,4 2 777,7 603,0 1 412,0 1 347,5 147,6 72,8 64,5 6 599,4 лікування

військовослужбовців

внутрішніх військ

МВС України у

власних медичних

закладах
в тому числі 76,7 76,7 76,7 76,7 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
1003090 1062 Будівництво 10 830,0 10 830,0 10 830,0 (придбання) житла

для

військовослужбовців

внутрішніх військ

МВС України
1005000 Фізкультурно- 3 750,0 3 750,0 3 750,0 спортивне

товариство "Динамо"
1005020 0810 Розвиток фізичної 3 750,0 3 750,0 3 750,0 культури і спорту

серед працівників і

військовослужбовців

правоохоронних

органів
1100000 Міністерство палива 3 756 239,1 2 252 947,3 30 424,5 5 038,0 1 503 291,8 862 612,9 14 701,9 7 108,5 91,8 847 911,0 4 618 852,0 та енергетики

України
1101000 Апарат Міністерства 3 756 239,1 2 252 947,3 30 424,5 5 038,0 1 503 291,8 862 612,9 14 701,9 7 108,5 91,8 847 911,0 4 618 852,0 палива та

енергетики України
1101010 0434 Загальне 11 455,8 9 755,8 5 820,1 333,2 1 700,0 11 455,8 керівництво та

управління у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101030 0483 Розробки 3 781,0 1 531,0 2 250,0 3 781,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1101040 0483 Державні науково- 3 963,0 3 963,0 3 963,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101050 0732 Спеціалізоване 36 840,7 36 840,7 21 422,3 3 186,0 4 059,1 3 459,8 1 276,3 20,2 599,3 40 899,8 медичне

обслуговування

працівників атомної

енергетики і

промисловості та

населення

міст-супутників
1101060 0740 Державний 2 679,3 2 679,3 1 572,3 120,6 836,1 811,9 375,0 3,2 24,2 3 515,4 санітарно-

епідеміологічний

нагляд на об'єктах

атомної енергетики

і промисловості
1101080 0434 Створення власного 20 000,0 1 000,0 19 000,0 20 000,0 виробництва

ядерного палива
1101090 0942 Підготовка фахівців 4 572,5 4 572,5 1 609,8 1 398,2 14 717,7 10 430,2 5 457,2 68,4 4 287,5 19 290,2 для підприємств

ядерно-промислового

комплексу

Севастопольським

національним

інститутом ядерної

енергії та

промисловості

1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0 200,0 розвитку наукової

інфраструктури у

сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1101140 0434 Фізичний захист 7 318,0 5 118,0 2 200,0 7 318,0 ядерних установок

та ядерних

матеріалів
1101150 0433 Будівництво 600 000,0 600 000,0 600 000,0 енергоблоків,

магістральних ліній

електропередач
1101170 0483 Прикладні розробки 4 188,9 4 188,9 4 188,9 у сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1101180 0431 Реструктуризація 784 044,1 634 044,1 150 000,0 784 044,1 вугільної та

торфодобувної

промисловості
1101190 0320 Гірничорятувальні 157 066,4 98 066,4 59 000,0 157 066,4 заходи на

вугледобувних

підприємствах
1101200 0431 Державна підтримка 651 412,0 651 412,0 651 412,0 вугледобувних

підприємств на

часткове покриття

витрат із

собівартості

продукції
1101210 0431 Державна підтримка 1 018 141,8 1 018 141,8 200 000,0 200 000,0 1 218 141,8 будівництва та

технічного

переоснащення

підприємств з

видобутку кам'яного

вугілля, лігніту

(бурого вугілля) і

торфу
1101220 0431 Охорона праці та 55 000,0 15 000,0 40 000,0 55 000,0 підвищення техніки

безпеки на

вугледобувних

підприємствах,

у тому числі,

дегазація вугільних

пластів
1101230 0431 Участь у придбанні 24 000,0 24 000,0 24 000,0 високопродуктивного

енергозберігаючого

компресорного та

електротехнічного

обладнання для

оснащення вугільних

шахт
1101240 0431 Придбання 25 000,0 25 000,0 25 000,0 експериментальної

партії азотно-

мембранних станцій

для гасіння пожеж

на вугледобувних

шахтах
1101250 1010 Часткове покриття 54 000,0 54 000,0 54 000,0 витрат на виплату

заборгованості

шахтарям з

регресних позовів

та одноразової

допомоги по втраті

професійної

працездатності
1101260 0431 Створення 75 000,0 75 000,0 75 000,0 уніфікованої

телекомунікаційної

системи

диспетчерського

контролю та

автоматизованого

керування гірничими

машинами і

технологічними

комплексами (УТАС)

на вугледобувних

підприємствах для

підвищення техніки

безпеки
1101270 0434 Державна підтримка 721 275,6 721 275,6 721 275,6 вугледобувних

підприємств, що

спрямовується на

погашення

заборгованості по

заробітній платі за

минулі роки

працівникам

вугледобувних

підприємств, крім

тих, що

ліквідуються

1101280 0431 Заходи по 87 000,0 87 000,0 43 000,0 43 000,0 130 000,0 підвищенню безпеки

видобутку вугілля,

у тому числі

створення і

впровадження

теплоенергетичних

когенераційних

модулів утилізації

вугільного метану
1101300 0483 Розробка державних 9 300,0 9 300,0 9 300,0 науково-технічних

програм для

забезпечення

екологічної безпеки

у сфері паливно-

енергетичного

комплексу
1200000 Міністерство 72 412,1 70 012,1 25 681,0 563,0 2 400,0 20 548,6 17 094,9 2 381,4 501,3 3 453,7 92 960,7 економіки та

з питань

європейської

інтеграції України
1201000 Апарат Міністерства 43 623,9 41 623,9 13 899,0 358,8 2 000,0 14 148,6 13 579,7 2 265,5 319,0 568,9 57 772,5 економіки та з

питань європейської

інтеграції України
1201010 0132 Керівництво та 22 772,6 21 772,6 11 848,0 252,0 1 000,0 22 772,6 управління у сфері

загальнодержавного

планування і

прогнозування

економіки
1201020 0411 Внески України до 2 077,7 2 077,7 2 077,7 бюджету ГАТТ/СОТ
1201030 0411 Забезпечення 3 770,3 3 770,3 3 770,3 двостороннього

співробітництва

України з

іноземними

державами та

міжнародними

організаціями
1201040 0411 Інформаційне та 800,0 800,0 800,0 організаційне

забезпечення участі

України у

міжнародних

форумах,

конференціях,

виставках
1201050 0481 Прикладні розробки 3 684,6 3 684,6 279,6 10,0 260,0 254,5 148,0 5,5 3 944,6 у сфері розвитку

економіки і

торгівлі
1201060 0487 Державні науково- 730,0 730,0 730,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм загально-

економічного

спрямування
1201070 0481 Розробки 2 638,2 2 638,2 2 638,2 найважливіших

новітніх технологій

та фінансова

підтримка

підготовки наукових

кадрів у сфері

економіки і

торгівлі
1201080 0487 Проведення науково- 535,0 535,0 535,0 практичних

конференцій і

семінарів з

економічних проблем
1201090 0942 Підготовка кадрів 2 078,4 2 078,4 989,5 45,0 4 060,0 3 674,3 2 117,5 319,0 385,7 6 138,4 та підвищення

кваліфікації

державних

службовців у сфері

економіки
1201110 0950 Перепідготовка 890,5 890,5 890,5 управлінських

кадрів для сфери

підприємництва
1201120 0832 Фінансова 47,6 47,6 47,6 підтримка журналу

"Економіка України"

та інформаційно-

аналітичного

бюлетеня "Вісник

державних

закупівель"
1201130 0411 Реалізація 1 271,5 1 271,5 781,9 51,8 1 271,5 повноважень

державного органу

з питань

банкрутства
1201140 0610 Капітальний ремонт 1 000,0 1 000,0 1 000,0 відомчого житлового

фонду
1201600 0460 Розвиток 1 327,5 1 327,5 9 828,6 9 650,9 177,7 11 156,1 інфраструктури

надання

інформаційних

послуг через

Інтернет
1204000 Державна інспекція 12 905,3 12 505,3 7 988,3 157,6 400,0 12 905,3 з контролю за

цінами
1204010 0411 Керівництво та 12 905,3 12 505,3 7 988,3 157,6 400,0 12 905,3 управління у сфері

контролю за цінами
1205000 Державний комітет 15 882,9 15 882,9 3 793,7 46,6 6 400,0 3 515,2 115,9 182,3 2 884,8 22 282,9 України з

енергозбереження
1205010 0434 Керівництво та

управління у сфері

енергозбереження 5 691,9 5 691,9 3 793,7 46,6 6 400,0 3 515,2 115,9 182,3 2 884,8 12 091,9
1205020 0483 Державні науково- 3 555,0 3 555,0 3 555,0 технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

енергозбереження
1205030 0483 Розробки 300,0 300,0 300,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

енергозбереження
1205040 0434 Міжгалузеві 6 336,0 6 336,0 6 336,0 енергозберігаючі

заходи
1400000 Міністерство 544 578,1 484 238,6 13 440,2 11 467,0 60 339,5 30 496,0 12 424,0 1 600,4 300,0 18 072,0 575 074,1 закордонних справ

України
1401000 Апарат Міністерства 544 578,1 484 238,6 13 440,2 11 467,0 60 339,5 30 496,0 12 424,0 1 600,4 300,0 18 072,0 575 074,1 закордонних справ

України
1401010 0113 Керівництво та 26 982,7 18 782,7 9 317,3 482,6 8 200,0 26 982,7 управління у сфері

державної політики

щодо зовнішніх

відносин
1401020 0113 Внески України 77 740,0 77 740,0 77 740,0 до бюджету ООН,

органів і

спеціальних установ

системи ООН та

інших міжнародних

організацій
1401030 0113 Функціонування 371 450,5 346 571,0 3 400,0 10 984,4 24 879,5 30 286,0 12 217,0 1 540,4 300,0 18 069,0 401 736,5 закордонних

дипломатичних

установ України
1401040 0113 Розширення мережі 27 438,8 178,8 27 260,0 27 438,8 власності України

за кордоном у

вигляді нерухомого

майна для потреб

дипломатичних

установ України
1401050 0113 Реалізація 5 700,0 5 700,0 5 700,0 Міністерством

закордонних справ

України повноважень

з проведення

зовнішньої політики

України за

кордоном,

організація і

контроль за

діяльністю

закордонних

дипломатичних

установ України
1401070 0113 Внески до установ 6 920,4 6 920,4 6 920,4 і організацій СНД
1401080 0113 Забезпечення 5 800,0 5 800,0 5 800,0 перебування

в Україні іноземних

делегацій,

пов'язаних з

офіційними візитами
1401090 0113 Виконання 412,8 412,8 412,8 зобов'язань Уряду

України щодо

функціонування бюро

інформації Ради

Європи та

інформаційного офісу

ГУУАМ
1401100 0950 Підготовка та 1 342,9 1 342,9 722,9 210,0 207,0 60,0 3,0 1 552,9 підвищення

кваліфікації кадрів

для сфери

міжнародних

відносин

Дипломатичною

академією України

та на Вищих курсах

іноземних мов
1401110 0832 Фінансова підтримка 20 443,0 20 443,0 20 443,0 пропаганди за

кордоном

українського

надбання та

висвітлення

в Україні

діяльності

міжнародних

організацій
1401120 0950 Підвищення 347,0 347,0 347,0 кваліфікації

працівників

дипломатичної

служби, які

віднесені до

посад

п'ятої-сьомої

категорій державних

службовців
1700000 Державний комітет 216 700,1 166 869,3 46 263,6 5 543,5 49 830,8 56 152,5 44 633,4 12 988,3 596,3 11 519,1 272 852,6 телебачення і

радіомовлення

України
1701000 Апарат Державного 216 700,1 166 869,3 46 263,6 5 543,5 49 830,8 56 152,5 44 633,4 12 988,3 596,3 11 519,1 272 852,6 комітету

телебачення і

радіомовлення

України
1701010 0831 Керівництво та 5 799,5 5 299,5 1 610,8 103,0 500,0 300,0 300,0 45,0 6 099,5 управління у сфері

телебачення і

радіомовлення
1701020 0840 Прикладні розробки 238,2 238,2 238,2 у сфері засобів

масової інформації
1701040 0950 Підвищення 434,9 434,9 296,3 16,1 191,7 191,7 61,0 15,6 626,6 кваліфікації

працівників засобів

масової інформації

в Укртелерадіопрес-

інституті
1701050 0824 Фінансова підтримка 120,6 120,6 120,6 творчих спілок у

сфері засобів

масової інформації
1701060 0840 Прикладні розробки 1 000,1 1 000,1 643,1 119,0 728,0 680,8 150,0 25,0 47,2 1 728,1 у сфері

книговидавничої

справи та

інформаційно-

бібліографічної

діяльності
1701070 0834 Інформаційно- 289,9 289,9 132,2 5,4 25,0 25,0 3,0 314,9 культурне

забезпечення

населення Криму у

відродженні та

розвитку культур

народів Криму
1701080 0831 Виробництво 89 597,7 59 366,9 33 280,8 3 710,0 30 230,8 28 560,1 22 044,4 8 067,7 359,8 6 515,7 118 157,8 телерадіопрограм

для державних

потреб
1701090 0831 Заходи з розвитку 13 235,9 9 935,9 1 668,4 3 300,0 13 235,9 супутникового

мовлення
1701100 0832 Фінансова підтримка 1 035,7 1 035,7 1 035,7 преси
1701110 0833 Видання книжкової 43 610,0 43 610,0 43 610,0 продукції за

програмою випуску

соціально значущих

видань
1701120 0834 Збирання, обробка 5 440,5 5 440,5 5 440,5 та розповсюдження

офіційної

інформаційної

продукції
1701130 0829 Державні стипендії 98,3 98,3 98,3 видатним діячам

інформаційної

галузі, дітям

журналістів, які

загинули або стали

інвалідами у

зв'язку з

виконанням

службових

обов'язків та

премії в

інформаційній

галузі
1701140 0831 Виробництво та 55 798,8 39 998,8 8 632,0 1 590,0 15 800,0 26 347,7 21 391,5 4 706,6 150,9 4 956,2 82 146,5 розповсюдження

телепрограм

Національною

телекомпанією

України
1900000 Державний комітет 147 608,6 139 608,6 84 021,5 1 730,6 8 000,0 9 791,8 7 894,7 1 885,2 806,7 1 897,1 157 400,4 лісового

господарства

України
1901000 Апарат Державного 147 608,6 139 608,6 84 021,5 1 730,6 8 000,0 9 791,8 7 894,7 1 885,2 806,7 1 897,1 157 400,4 комітету лісового

господарства

України
1901010 0422 Керівництво та 3 112,9 3 039,8 1 474,6 186,9 73,1 25,0 25,0 5,0 3 137,9 управління у сфері

лісового

господарства
1901020 0140 Фундаментальні 199,7 199,7 145,8 199,7 дослідження у сфері

екологічної безпеки

в лісовому

господарстві
1901030 0482 Прикладні розробки 1 773,3 1 773,3 1 172,6 74,7 1 110,0 968,6 290,6 106,4 141,4 2 883,3 у сфері розвитку

лісового

господарства
1901040 0482 Фінансова підтримка 74,1 74,1 20,2 8,1 74,1 підготовки наукових

кадрів у сфері

лісового

господарства
1901050 0941 Підготовка кадрів 8 740,7 8 740,7 4 622,1 967,2 3 979,8 3 709,1 1 104,1 650,5 270,7 12 720,5 для лісового

господарства вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
1901060 0422 Ведення лісового і 117 127,5 109 200,6 71 684,5 419,8 7 926,9 2 274,0 1 655,9 140,2 24,9 618,1 119 401,5 мисливського

господарства,

охорона і захист

лісів у

держлісфонді
1901070 0511 Створення захисних 8 600,0 8 600,0 8 600,0 лісових насаджень

та полезахісних

лісових смуг
1901080 0520 Збереження 7 980,4 7 980,4 4 901,7 73,9 2 403,0 1 536,1 350,3 19,9 866,9 10 383,4 природно-

заповідного фонду
2100000 Міністерство 4 423 529,5 4 157 029,5 2 551 410,3 259 999,0 266 500,0 801 951,3 732 205,6 75 014,2 48 602,8 69 745,7 5 225 480,8 оборони України
2101000 Апарат Міністерства 4 423 529,5 4 157 029,5 2 551 410,3 259 999,0 266 500,0 801 951,3 732 205,6 75 014,2 48 602,8 69 745,7 5 225 480,8 оборони України
2101010 0210 Керівництво та 48 999,9 48 999,9 44 363,2 994,0 996,3 984,8 11,5 49 996,2 військове

управління

Збройними Силами

України
в тому числі 3 041,1 3 041,1 3 041,1 3 041,1 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно

до п. 22.7

статті 22 Закону

України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101020 0210 Утримання особового 2 118 739,1 2 118 739,1 1 989 856,0 7 109,2 7 109,2 176,4 2 125 848,3 складу Збройних Сил

України
в тому числі 179 096,0 179 096,0 179 096,0 179 096,0 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно

до п. 22.7

статті 22 Закону

України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101030 0210 Матеріально- 3 300,0 3 300,0 28 349,7 28 349,7 31 649,7 технічне

забезпечення

бойової,

оперативної та

фізичної

підготовки військ
2101040 0113 Верифікаційна 84,7 84,7 150,0 150,0 234,7 діяльність за

кордоном
2101050 0210 Тилове 366 255,9 366 255,9 48 435,0 42 846,8 5 588,2 414 690,9 забезпечення

Збройних Сил

України
2101060 0210 Утримання, 261 705,0 261 705,0 259 005,0 142 423,2 128 779,5 36 473,3 13 643,7 404 128,2 експлуатація,

обслуговування

казарменно-

житлового фонду,

будівель, споруд

та об'єктів, що

належать Збройним

Силам України
2101070 0210 Забезпечення 20 345,3 20 345,3 4 351,6 3 915,6 436,0 24 696,9 Збройних Сил

України зв'язком,

створення та

розвиток командних

пунктів та

автоматизованих

систем управління
2101080 0260 Медичне лікування 134 660,1 134 660,1 95 219,2 15 872,4 11 937,2 3 935,2 150 532,5 та обслуговування

особового складу

Збройних Сил

України
в тому числі 3 781,1 3 781,1 3 781,1 3 781,1 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101090 0260 Фінансова підтримка 9 865,3 9 865,3 8 015,3 93 473,4 90 208,7 25 160,3 12 129,5 3 264,7 103 338,7 санаторно-курортних

закладів та

утримання

реабілітаційних

центрів

Міністерства

оборони
в тому числі 313,3 313,3 313,3 313,3 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101100 0240 Підготовка громадян 270 906,0 270 906,0 248 525,4 20 865,0 15 871,9 5 546,4 4 993,1 291 771,0 на посади осіб

офіцерського

складу, підвищення

кваліфікації та

перепідготовка

офіцерських кадрів,

початкова військова

підготовка молоді
в тому числі 21 018,7 21 018,7 21 018,7 21 018,7 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101110 0210 Проведення 4 000,0 4 000,0 1 577,7 1 577,7 5 577,7 мобілізаційної

роботи,

забезпечення

діяльності

військкоматів,

організація і

проведення призову

молодого поповнення

на військову службу
2101120 0260 Культурно-виховна 22 869,6 22 869,6 19 400,0 7 555,2 6 846,2 525,9 709,0 30 424,8 робота з особовим

складом та членами

сімей

військовослужбовців

Збройних Сил

України
в тому числі 1 130,3 1 130,3 1 130,3 1 130,3 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101140 0210 Реформування та 269 699,5 269 699,5 98 320,0 96 295,0 2 025,0 368 019,5 розвиток Збройних

Сил України
2101150 0210 Закупівля озброєння 36 000,0 36 000,0 25 000,0 25 000,0 61 000,0 та військової

техніки

Міністерством

оборони України
2101160 0250 Прикладні 23 000,0 23 000,0 12 410,1 12 410,1 35 410,1 дослідження у сфері

військової оборони

держави
2101170 0210 Відновлення 11 000,0 11 000,0 86 869,8 86 869,8 97 869,8 боєздатності,

утримання,

експлуатація,

ремонт озброєння

та військової

техніки
2101180 0210 Будівництво і 16 200,0 16 200,0 14 189,9 14 189,9 30 389,9 капітальний ремонт

військових об'єктів
2101190 1062 Будівництво 273 000,0 7 000,0 266 000,0 31 452,5 2 286,0 29 166,5 304 452,5 (придбання) житла

для

військовослужбовців

Збройних Сил

України
2101200 0210 Забезпечення 32 300,0 32 300,0 32 300,0 живучості та

вибухопожежобезпеки

арсеналів, баз і

складів озброєння

ракет і боєприпасів

Збройних Сил

України
2101210 0512 Утилізація 20 000,0 20 000,0 20 000,0 звичайних видів

боєприпасів,

непридатних для

подальшого

зберігання та

використання
2101230 0210 Забезпечення участі 166 956,4 166 456,4 145 556,4 500,0 161 190,3 155 287,5 43 605,2 5 902,8 328 146,7 у міжнародних

миротворчих

операціях
в тому числі 16 745,4 16 745,4 16 745,4 16 745,4 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101240 0210 Забезпечення 17 193,4 17 193,4 474,8 1 360,0 1 290,0 70,0 18 553,4 виконання

міжнародних угод у

військовій сфері
в тому числі 54,8 54,8 54,8 54,8 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України "Про

податок з доходів

фізичних осіб"

( 889-15 )
2101250 0240 Підготовка 11 606,1 11 606,1 11 606,1 призовників для

Збройних Сил

України та інших

військових

формувань

Товариством

сприяння обороні

України
2101270 0210 Підготовка 1 843,2 1 843,2 1 843,2 курсантів льотних

спеціалізацій для

Збройних Сил

України Харківським

аероклубом

Товариства сприяння

обороні України
2101280 0210 Створення та 213 000,0 213 000,0 213 000,0 закупівля літака

АН-70
2101290 0260 Модернізація танків 40 000,0 40 000,0 40 000,0 Т-64 до вимог БМ

"Булат"
2101300 0260 Добудова крейсера 30 000,0 30 000,0 30 000,0 "Україна" та корвету

"Тернопіль"
2400000 Міністерство 116 574,4 99 550,1 63 120,9 2 055,0 17 024,3 104 087,4 33 755,8 2 399,4 1 475,5 70 331,6 220 661,8 охорони

навколишнього

природного

середовища України
2401000 Апарат Міністерства 113 939,1 96 999,1 61 639,1 1 958,8 16 940,0 104 087,4 33 755,8 2 399,4 1 475,5 70 331,6 218 026,5 охорони

навколишнього

природного

середовища України
2401010 0540 Загальне 4 245,1 4 109,5 2 441,0 154,6 135,6 2 261,1 1 861,1 236,0 140,0 400,0 6 506,2 керівництво та

управління у сфері

охорони

навколишнього

природного

середовища
2401020 0540 Управління та 33 689,7 33 614,7 22 785,4 549,5 75,0 10 628,4 8 559,1 748,2 2 069,3 44 318,1 контроль у сфері

екології та

природних ресурсів

на регіональному

рівні
2401030 0530 Прикладні наукові 1 604,9 1 604,9 1 604,9 та науково-технічні

розробки з

пріоритетних

напрямів у сфері

охорони

навколишнього

природного

середовища
2401040 0530 Державні 1 848,0 1 848,0 1 848,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері

природоохоронної

діяльності
2401050 0530 Прикладні наукові 2 230,7 2 230,7 1 458,0 101,5 989,0 879,8 416,9 109,2 3 219,7 та науково-технічні

розробки з

пріоритетних

напрямів у сфері

гідрометеорології
2401070 0530 Розробки 27,3 27,3 6,5 27,3 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

гідрометеорології,

фінансова підтримка

підготовки наукових

кадрів
2401080 0530 Державні 813,6 813,6 813,6 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері технічного

переоснащення

системи

гідрометеоро-

логічних

спостережень,

прогнозування та

досліджень клімату
2401090 0950 Підвищення 196,1 196,1 143,1 177,0 157,0 46,0 20,0 373,1 кваліфікації кадрів

у сфері екології
2401120 0511 Гідрометеорологічна 55 697,7 39 597,7 26 713,1 1 013,7 16 100,0 13 420,3 8 866,0 1 375,0 491,9 4 554,3 69 118,0 діяльність
2401140 0511 Розвиток споруд і 1 046,3 732,4 313,9 1 046,3 засобів

гідрометеоро-

логічних

спостережень і

прогнозування на

річках і водоймах
2401160 0520 Заходи із створення 12 292,2 12 049,7 8 092,0 139,5 242,5 2 181,2 1 873,3 325,5 95,4 307,9 14 473,4 і збереження

природно-

заповідного фонду,

ведення кадастрів

тваринного і

рослинного світу,

Червоної книги
2401170 0540 Забезпечення 247,5 174,5 73,0 247,5 вимірів речовин

та аналіз проб під

час проведення

інспекцій

Організацією по

забороні хімічної

зброї
2401180 0540 Розробка та 2 700,0 2 700,0 2 700,0 впровадження

заходів і

механізмів

формування умов

екологічно-

збалансованого

(сталого)

розвитку
2401190 0540 Сприяння 1 600,0 1 600,0 1 600,0 екологічній освіті,

випуску та

поширенню

екологічної

інформації
2401200 0540 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 1 300,0 державного контролю

за додержанням

вимог

природоохоронного

законодавства
2401210 0511 Моніторинг 6 335,0 2 715,0 3 620,0 6 335,0 навколишнього

природного

середовища,

створення систем і

банків екологічної

інформації
2401220 0511 Запобігання та 3 474,2 499,5 2 974,7 3 474,2 зниження рівня

забруднення

навколишнього

природного

середовища
2401230 0513 Очистка стічних вод 21 000,0 21 000,0 21 000,0
2401240 0540 Міжнародне 700,0 700,0 700,0 співробітництво у

сфері охорони

навколишнього

природного

середовища
2401250 0512 Поводження з 9 500,0 1 045,0 8 455,0 9 500,0 відходами та

небезпечними

хімічними

речовинами
2401260 0520 Формування 1 000,0 1 000,0 1 000,0 національної

екологічної мережі
2401290 0511 Підвищення якості 26 821,2 26 821,2 26 821,2 атмосферного

повітря
2402000 Державна екологічна 1 474,5 1 427,9 839,4 77,0 46,6 1 474,5 інспекція
2402010 0511 Керівництво та 1 474,5 1 427,9 839,4 77,0 46,6 1 474,5 управління у сфері

екологічного

контролю
2403000 Державна служба 451,2 436,5 260,0 19,2 14,7 451,2 заповідної справи
2403010 0520 Керівництво та 451,2 436,5 260,0 19,2 14,7 451,2 управління у сфері

заповідної справи
2405000 Державна 512,2 495,6 278,5 16,6 512,2 гідрометеорологічна

служба
2405010 0540 Керівництво та 512,2 495,6 278,5 16,6 512,2 управління у сфері

гідрометеорології
2407000 Національна комісія 197,4 191,0 103,9 6,4 197,4 радіаційного

захисту населення
2407010 0513 Керівництво та 197,4 191,0 103,9 6,4 197,4 управління у сфері

радіаційного

захисту населення
2600000 Міністерство 228 399,3 141 399,3 4 391,4 434,9 87 000,0 80 442,0 3 333,0 7,0 128,5 77 109,0 308 841,3 промислової

політики України
2601000 Апарат Міністерства 228 399,3 141 399,3 4 391,4 434,9 87 000,0 80 442,0 3 333,0 7,0 128,5 77 109,0 308 841,3 промислової

політики України
2601010 0442 Загальне 9 094,9 8 094,9 4 249,7 410,0 1 000,0 410,0 310,0 128,5 100,0 9 504,9 керівництво та

управління у сфері

промислової політики
2601020 0484 Прикладні розробки 3 384,0 3 384,0 3 384,0 з проблем розвитку

основних галузей

обробної

промисловості
2601030 0484 Розробки 2 950,0 2 950,0 2 950,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

промисловості
2601040 0484 Фінансова підтримка 405,0 405,0 405,0 розвитку наукової

інфраструктури у

сфері промисловості
2601050 0825 Функціонування 217,7 217,7 109,4 20,0 32,0 23,0 7,0 9,0 249,7 Центральної

державної

науково-технічної

бібліотеки
2601060 0826 Функціонування 62,7 62,7 32,3 4,9 62,7 Державного

металургійного

музею України
2601070 0442 Створення і 14 100,0 14 100,0 14 100,0 впровадження у

виробництво

сучасних видів

цивільної продукції

на підприємствах

машинобудівного

комплексу
2601080 0513 Консервація 3 000,0 3 000,0 3 000,0 виробничих

потужностей

промислових

підприємств
2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 підприємств з

підземного

видобутку залізної

руди
2601100 0513 Реструктуризація та 23 000,0 10 000,0 13 000,0 23 000,0 ліквідація об'єктів

підприємств

гірничої хімії і

здійснення

невідкладних

природоохоронних

заходів в зоні їх

діяльності
2601110 0442 Заходи спеціального 10 000,0 10 000,0 10 000,0 призначення

підприємств та

організацій

оборонного

комплексу
2601130 0484 Державні 6 852,0 6 852,0 6 852,0 науково-технічні

програми та

наукові частини

державних цільових

програм у сфері

промисловості
2601140 0484 Наукові розробки у 4 735,6 4 735,6 4 735,6 сфері

стандартизації та

сертифікації

промислової

продукції
в тому числі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 наукові розробки

Головного інституту

компресорного

машинобудування
2601150 0442 Фінансова підтримка 2 500,0 2 500,0 2 500,0 вітчизняного

виробника калійних

добрив
2601160 0442 Державна підтримка 10 000,0 10 000,0 10 000,0 вітчизняного

машинобудування для

агропромислового

комплексу
2601180 0433 Заходи по 80 000,0 3 000,0 77 000,0 80 000,0 реалізації

Комплексної

програми

будівництва

вітрових

електростанцій

( 137-97-п )
2601190 0441 Забезпечення 3 000,0 3 000,0 3 000,0 життєдіяльності

Криворізького

гірничо-

збагачувального

комбінату окисних

руд та відновлення

будівництва його

об'єктів
2601210 0260 Забезпечення 1 000,0 1 000,0 1 000,0 міжнародного

співробітництва у

воєнно-промисловій

і військово-

технічній сферах
2601220 0421 Фінансова підтримка 8 000,0 8 000,0 8 000,0 виробництва та

створення нових

вітчизняних засобів

захисту рослин і

регуляторів росту

рослин, їх державне

випробування та

реєстрація
2601230 0950 Підвищення 97,4 97,4 97,4 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої-сьомої

категорій у сфері

промисловості
2601240 0411 Презентація 1 000,0 1 000,0 1 000,0 українськими

підприємствами

вітчизняних товарів

на міжнародній

виставці "Ганновер

Мессе"
2601250 0490 Заходи по виконанню 50 000,0 50 000,0 50 000,0 програм розвитку

підприємств

суднобудівної,

літакобудівної

промисловості,

підприємств

концерну

"Бронетехніка

України" та

підприємств і

організацій, які

виготовляють і

розробляють

боєприпаси, їх

елементи та вироби

спецхімії
2601800 0452 Добудова 25 000,0 25 000,0 25 000,0 рефрижераторних

суден державним

підприємством

"Суднобудівний

завод імені

61 комунара"
2601810 0210 Підготовка 30 000,0 30 000,0 30 000,0 виробництва літака

АН-70
2601820 0210 Реконструкція та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відновлення

інженерно-технічних

засобів охорони

підприємств

спецхімії оборонно-

промислового

комплексу, які

виробляють вибухові

речовини
2800000 Міністерство 2 582 675,9 2 441 011,4 417 015,1 40 655,1 141 664,5 541 961,9 460 818,8 186 450,8 34 755,3 81 143,1 3 124 637,8 аграрної політики

України
2801000 Апарат Міністерства 2 133 393,0 2 025 977,5 226 159,4 23 983,1 107 415,5 293 331,5 248 592,7 76 461,7 25 854,6 44 738,8 2 426 724,5 аграрної політики

України
2801010 0421 Загальне 15 417,8 11 117,8 3 481,7 408,7 4 300,0 15 417,8 керівництво та

управління у сфері

агропромислового

комплексу
2801030 0482 Прикладні розробки 4 330,0 4 330,0 4 330,0 у сфері розвитку

сільськогосподарсь-

кого виробництва
2801050 0482 Розробки 2 161,7 2 161,7 14,0 2 161,7 найважливіших

новітніх технологій

у сфері розвитку

агропромислового

комплексу,

фінансова підтримка

підготовки наукових

кадрів
2801060 0482 Наукові розробки у 5 578,6 5 578,6 5 578,6 сфері

стандартизації та

сертифікації

сільськогоспо-

дарської продукції
2801070 0960 Оздоровлення та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відпочинок дітей

працівників

агропромислового

комплексу
2801080 0941 Підготовка кадрів 133 680,8 132 680,8 66 432,7 13 000,0 1 000,0 66 806,3 60 768,8 18 212,3 10 400,0 6 037,5 200 487,1 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2801100 0942 Підготовка кадрів 137 052,4 135 052,4 72 683,9 7 367,0 2 000,0 137 530,5 110 430,5 41 909,2 12 700,0 27 100,0 274 582,9 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
2801130 0930 Підготовка, 4 410,2 4 410,2 4 410,2 перепідготовка та

підвищення

кваліфікації

робітничих кадрів

агропромислового

комплексу
2801140 0950 Підвищення 2 217,5 2 217,5 1 435,7 168,0 1 082,7 997,7 257,2 134,6 85,0 3 300,2 кваліфікації кадрів

агропромислового

комплексу закладами

післядипломної

освіти
2801150 0828 Заходи, пов'язані 2 063,0 2 063,0 1 505,8 2 063,0 з передачею

культурно-освітніх

установ у

комунальну

власність
2801170 0421 Докорінне 10 000,0 10 000,0 10 000,0 поліпшення земель

підприємств

агропромислового

комплексу
2801180 0421 Агрохімічна 2 000,0 2 000,0 2 000,0 паспортизація

земель

сільськогоспо-

дарського

призначення
2801190 0421 Селекція в 124 000,0 100 000,0 24 000,0 124 000,0 тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агропромислового

комплексу
2801200 0421 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 з шкідниками та

хворобами

сільськогоспо-

дарських рослин
2801210 0421 Фінансова підтримка 429 500,0 429 500,0 429 500,0 виробництва

продукції

тваринництва та

рослинництва
2801220 0421 Селекція в 50 000,0 50 000,0 50 000,0 рослинництві
2801230 0421 Фінансова підтримка 10 000,0 10 000,0 3 000,0 3 000,0 13 000,0 фермерських

господарств через

механізм

мікрокредитування
2801240 0421 Здійснення 100 000,0 100 000,0 100 000,0 фінансової

підтримки

підприємств

агропромислового

комплексу через

механізм

здешевлення

короткострокових

кредитів
2801250 0421 Погашення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 заборгованості із

закупівлі

сільськогоспо-

дарської продукції

за державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 рр.
2801260 0422 Заходи з охорони і 15 255,0 15 255,0 6 672,9 15 255,0 захисту,

раціонального

використання лісів,

наданих в постійне

користування

агропромисловим

підприємствам
2801270 0482 Розробка зразків 5 000,0 5 000,0 5 000,0 техніки для

сільського

господарства,

харчової та

переробної

промисловості
2801280 0421 Фінансова підтримка 70 000,0 70 000,0 70 000,0 агропромислових

підприємств, що

знаходяться в

особливо складних

кліматичних умовах
2801290 0421 Проведення 5 000,0 2 200,0 2 800,0 5 000,0 державних

виставкових заходів

у сфері

агропромислового

комплексу
2801300 0620 Реформування та 16 000,0 8 000,0 8 000,0 16 000,0 розвиток

комунального

господарства у

сільській

місцевості
2801310 0421 Організація і 82 631,5 78 341,5 53 248,3 1 700,0 4 290,0 50 984,0 41 787,7 14 583,0 2 020,0 9 196,3 133 615,5 регулювання

діяльності установ

в системі

агропромислового

комплексу
2801320 0482 Дослідження і 30 206,4 28 955,9 19 909,9 1 325,0 1 250,5 8 928,0 6 608,0 1 500,0 600,0 2 320,0 39 134,4 експериментальні

розробки в системі

агропромислового

комплексу
2801330 0421 Створення і 50 000,0 50 000,0 20 000,0 20 000,0 70 000,0 забезпечення

резервного запасу

сортового та

гібридного насіння
2801340 0421 Запобігання 5 000,0 5 000,0 5 000,0 розповсюдженню

збудників

інфекційних хвороб

тварин
2801350 0421 Закладення і нагляд 126 000,0 78 000,0 48 000,0 126 000,0 за молодими садами,

виноградниками та

ягідниками
2801360 0482 Державні 1 888,1 1 888,1 666,2 1 888,1 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері сільського

господарства
2801370 0421 Часткова 140 000,0 140 000,0 140 000,0 компенсація

вартості

мінеральних добрив

вітчизняного

виробництва
2801390 0421 Часткова 350 000,0 350 000,0 350 000,0 компенсація витрат

сільськогоспо-

дарських

підприємств з

посіву ярих та

озимих зернових

культур
2801420 0490 Впровадження 5 000,0 5 000,0 5 000,0 енергозберігаючих

технологій в

агропромисловому

комплексі
2801430 0421 Часткова 50 000,0 50 000,0 50 000,0 компенсація

вартості складної

сільськогоспо-

дарської техніки

вітчизняного

виробництва
2801500 0421 Здійснення 120 000,0 120 000,0 120 000,0 фінансової

підтримки

підприємств

агропромислового

комплексу через

механізм

здешевлення

довгострокових

кредитів
2801510 0421 Закладення і нагляд 14 000,0 7 225,0 108,3 14,4 6 775,0 14 000,0 за молодими

хмільниками
2801520 0421 Розвиток тепличного 5 000,0 5 000,0 5 000,0 господарства

НВО "Пуща-Водиця"
2802000 Державний 281 940,7 267 349,7 125 870,2 5 565,0 14 591,0 168 000,0 147 778,0 86 365,0 5 623,4 20 222,0 449 940,7 департамент

ветеринарної

медицини
2802010 0421 Керівництво та 43 941,6 42 797,5 23 302,0 2 000,0 1 144,1 43 941,6 управління у сфері

ветеринарної

медицини
2802020 0421 Протиепізоотичні 70 764,0 70 614,0 2 583,2 65,0 150,0 70 764,0 заходи та участь у

Міжнародному

епізоотичному бюро
2802030 0421 Організація і 167 235,1 153 938,2 99 985,0 3 500,0 13 296,9 168 000,0 147 778,0 86 365,0 5 623,4 20 222,0 335 235,1 регулювання

діяльності установ

в системі

ветеринарної

медицини
2803000 Державний 2 833,2 1 815,2 1 097,3 27,3 1 018,0 6,2 6,2 3,0 2 839,4 департамент

продовольства
2803010 0442 Керівництво та 1 920,0 920,0 536,5 27,3 1 000,0 1 920,0 управління у сфері

продовольства
2803020 0484 Державні 88,6 88,6 88,6 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

харчової

промисловості
2803040 0828 Заходи, пов'язані з 645,4 645,4 471,1 654,4 передачею

культурно-освітніх

установ Державного

департаменту

продовольства у

комунальну

власність
2803050 0829 Методично- 179,2 161,2 89,7 18,0 6,2 6,2 3,0 185,4 бібліотечне

забезпечення

переробної

промисловості
2804000 Державний 63 669,4 62 269,4 23 298,7 4 384,7 1 400,0 11 048,1 9 563,7 2 266,2 1 138,2 1 484,4 74 717,5 департамент рибного

господарства
2804010 0423 Керівництво та 878,7 878,7 536,5 18,2 878,7 управління у сфері

рибного

господарства
2804030 0482 Прикладні розробки 2 144,7 2 144,7 2 144,7 у сфері рибного

господарства
2804040 0941 Підготовка кадрів 5 128,0 5 128,0 2 661,2 736,5 5 282,8 4 387,2 1 050,3 752,0 895,6 10 410,8 для сфери рибного

господарства вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2804050 0942 Підготовка кадрів 4 427,0 4 277,0 2 114,7 630,0 150,0 4 160,0 3 571,2 1 215,9 386,2 588,8 8 587,0 для сфери рибного

господарства вищими

навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
2804070 0423 Відтворення та 48 241,0 46 991,0 17 986,3 3 000,0 1 250,0 555,3 555,3 48 796,3 охорона водних

живих ресурсів і

регулювання

рибальства
в тому числі 2 000,0 2 000,0 2 000,0 відтворення водних

живих ресурсів у

Дністровському

водосховищі
2804080 0423 Селекція у рибному 2 850,0 2 850,0 2 850,0 господарстві
2804090 0423 Міжнародна 1 050,0 1 050,0 1 050,0 діяльність у галузі

рибного

господарства
2807000 Фізкультурно- 6 000,0 6 000,0 6 000,0 спортивне

товариство "Колос"
2807020 0810 Розвиток фізичної 6 000,0 6 000,0 6 000,0 культури і спорту

серед сільського

населення
2808000 Державна служба з 15 928,9 13 528,9 5 908,4 808,0 2 400,0 42 700,0 34 200,0 12 050,0 1 000,0 8 500,0 58 628,9 охорони прав на

сорти рослин
2808010 0421 Керівництво та 499,2 299,2 178,8 11,9 200,0 499,2 управління у сфері

охорони прав на

сорти рослин
2808020 0421 Організація і 11 544,7 9 344,7 5 729,6 796,1 2 200,0 42 700,0 34 200,0 12 050,0 1 000,0 8 500,0 54 244,7 регулювання

діяльності установ

в системі охорони

прав на сорти

рослин
2808030 0421 Докорінне 700,0 700,0 700,0 поліпшення земель

сортодослідних

станцій та опорних

пунктів
2808040 0421 Селекція в галузі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 сортовипробування
2808050 0421 Участь у 185,0 185,0 185,0 міжнародному Союзі

з охорони прав

нових сортів рослин

(УПОВ)
2809000 Національний 78 910,7 64 070,7 34 681,1 5 887,0 14 840,0 26 876,1 20 678,2 9 304,9 1 139,1 6 197,9 105 786,8 аграрний

університет
2809020 0140 Фундаментальні 893,2 863,2 588,7 30,0 893,2 дослідження

Національного

аграрного

університету у

сфері сільсько-

господарських наук
2809030 0482 Прикладні розробки 5 408,1 4 998,1 3 038,0 200,0 410,0 1 500,0 1 420,0 825,0 80,0 6 908,1 Національного

аграрного

університету у

сфері сільсько-

господарських наук
2809040 0941 Підготовка кадрів 14 272,0 13 272,0 6 724,5 1 627,0 1 000,0 9 895,9 8 278,0 3 357,4 902,8 1 617,9 24 167,9 для

агропромислового

комплексу вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації

Національного

аграрного

університету
2809050 0942 Підготовка кадрів 48 036,7 44 136,7 23 884,4 3 869,8 3 900,0 15 000,0 10 575,0 4 982,1 180,5 4 425,0 63 036,7 для

агропромислового

комплексу

Національним

аграрним

університетом
2809060 0950 Підвищення 800,7 800,7 445,5 190,2 480,2 405,2 140,4 55,8 75,0 1 280,9 кваліфікації кадрів

Інститутом

післядипломної

освіти керівників

і спеціалістів

агропромислового

комплексу

Національного

аграрного

університету
2809800 0482 Забезпечення 9 500,0 9 500,0 9 500,0 приміщенням

Української

лабораторії якості

і безпеки продукції

агропромислового

комплексу
3000000 Державний комітет 139 596,5 134 701,5 83 287,3 3 087,7 4 895,0 24 350,5 21 805,2 1 435,6 2 661,5 2 545,3 163 947,0 статистики України
3001000 Апарат Державного 139 596,5 134 701,5 83 287,3 3 087,7 4 895,0 24 350,5 21 805,2 1 435,6 2 661,5 2 545,3 163 947,0 комітету статистики

України
3001010 0132 Керівництво та 119 012,0 119 012,0 81 536,0 3 087,7 13 310,5 10 765,2 1 435,6 2 661,5 2 545,3 132 322,5 управління у сфері

статистики
3001020 0132 Статистичні 11 934,0 11 934,0 1 751,3 11 934,0 спостереження та

переписи
3001030 1090 Обстеження умов 1 560,0 1 560,0 1 560,0 життя

домогосподарств
3001040 0150 Прикладні розробки 1 035,6 1 035,6 1 035,6 у сфері державної

статистики
3001050 0150 Державні 438,7 438,7 438,7 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм

у сфері

реформування

державної

статистики
3001060 0950 Підвищення 18,4 18,4 18,4 кваліфікації

працівників органів

державної

статистики
3001070 0132 Створення та 5 495,0 600,0 4 895,0 5 495,0 розвиток

інтегрованої

інформаційно-

аналітичної системи

державної

статистики
3001080 0150 Фінансова підтримка 45,3 45,3 45,3 підготовки наукових

кадрів у сфері

державної

статистики
3001600 0132 Реформування 57,5 57,5 11 040,0 11 040,0 11 097,5 державної

статистики
3100000 Міністерство 243 557,0 214 957,0 115 913,4 19 550,9 28 600,0 99 785,9 79 012,9 30 075,6 5 962,8 20 773,0 343 342,9 транспорту України
3101000 Апарат Міністерства 34 347,6 25 047,6 12 599,4 1 185,6 9 300,0 39 975,6 31 339,6 16 579,0 2 467,6 8 636,0 74 323,2 транспорту України
3101010 0455 Загальне 3 132,1 3 132,1 1 891,5 232,0 10,0 10,0 3 142,1 керівництво та

управління у сфері

транспорту
3101020 0485 Прикладні розробки 633,7 633,7 633,7 у сфері

функціонування

транспортної

системи
3101030 0485 Державні 704,0 704,0 704,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

національної

транспортної мережі
3101040 0485 Розробки 20,0 20,0 20,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

транспортного

комплексу
3101050 0941 Підготовка кадрів 1 013,0 1 013,0 606,0 820,2 633,7 81,1 100,0 186,5 1 833,2 для сфери

автомобільного

транспорту вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
3101060 0942 Підготовка кадрів 19 444,4 19 444,4 10 101,9 953,6 39 145,4 30 695,9 16 497,9 2 367,6 8 449,5 58 589,8 для сфери

залізничного

транспорту вищими

навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
3101090 0950 Підвищення 100,4 100,4 100,4 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої - сьомої

категорій у сфері

транспорту
3101800 0452 Реконструкція 9 300,0 9 300,0 9 300,0 шлюзів
3102000 Державний 566,6 566,6 298,1 566,6 департамент

автомобільного

транспорту
3102010 0451 Керівництво та 566,6 566,6 298,1 566,6 управління у сфері

автомобільного

транспорту
3103000 Державний 39 980,0 20 680,0 19 300,0 21 177,3 11 696,9 596,2 175,0 9 480,4 61 157,3 департамент

морського і

річкового

транспорту
3103010 0452 Керівництво та 21 177,3 11 696,9 596,2 175,0 9 480,4 21 177,3 управління у сфері

морського і

річкового

транспорту
3103020 0452 Навігаційно- 9 230,0 9 230,0 9 230,0 гідрографічне

забезпечення

безпеки

мореплавства у

водах України
3103030 0452 Підтримка 14 750,0 11 450,0 3 300,0 14 750,0 експлуатаційно

безпечного стану

внутрішніх водних

шляхів та

судноплавних шлюзів
3103040 0452 Будівництво суден 16 000,0 16 000,0 16 000,0 для ВАТ "Українське

Дунайське

пароплавство" на

Кілійському

суднобудівному-

судноремонтному

заводі
3104000 Державна 166 110,8 166 110,8 102 047,4 18 365,3 23 395,2 21 723,6 8 623,0 2 831,4 1 671,6 189 506,0 адміністрація

залізничного

транспорту
3104020 0941 Підготовка кадрів 10 563,7 10 563,7 5 523,0 314,1 18 742,4 17 306,2 7 628,5 2 265,6 1 436,2 29 306,1 для сфери

залізничного

транспорту вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
3104030 0990 Методичне 117,6 117,6 83,1 2,5 117,6 забезпечення

діяльності вищих

навчальних закладів

Державної

адміністрації

залізничного

транспорту
3104040 0731 Стаціонарне медичне 140 802,4 140 802,4 87 115,3 16 837,2 4 029,3 3 800,7 897,4 496,0 228,6 144 831,7 обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3104050 0762 Створення банків 1 660,3 1 660,3 1 009,3 98,2 286,7 283,7 27,0 53,0 3,0 1 947,0 крові та її

компонентів для

лікування

працівників

залізничного

транспорту
3104060 0721 Амбулаторно- 12 966,8 12 966,8 8 316,7 1 113,3 336,8 333,0 70,1 16,8 3,8 13 303,6 поліклінічне

обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3105000 Державний 2 552,0 2 552,0 968,5 15 237,8 14 252,8 4 277,4 488,8 985,0 17 789,8 департамент

авіаційного

транспорту
3105010 0454 Керівництво та 13 500,0 13 050,0 4 044,0 245,0 450,0 13 500,0 управління у сфері

авіаційного

транспорту
3105020 0731 Стаціонарне медичне 1 411,6 1 411,6 968,5 1 537,8 1 092,8 233,4 243,8 445,0 2 949,4 обслуговування та

сертифікація

льотно-

диспетчерського

складу працівників

авіаційного

транспорту
3105030 0721 Передпольотний та 1 140,4 1 140,4 1 140,4 передзмінний

контроль льотно-

диспетчерського

складу працівників

авіаційного

транспорту та

надання первинної

медичної допомоги

пасажирам
3105040 0454 Страховий фонд 200,0 110,0 90,0 200,0 безпеки авіації
3110000 Державна служба 2 458,1 2 458,1 1 351,0 2 645 089,0 368 151,0 2 276 938,0 2 647 547,1 автомобільних доріг

України
3111000 Апарат Державної 2 458,1 2 458,1 1 351,0 2 645 089,0 368 151,0 2 276 938,0 2 647 547,1 служби автомобільних

доріг України
3111010 0456 Керівництво та 2 458,1 2 458,1 1 351,0 2 458,1 управління у сфері

будівництва,

ремонту та

утримання

автомобільних доріг
3111020 0456 Розвиток мережі і 2 645 089,0 368 151,0 2 276 938,0 2 645 089,0 утримання

автомобільних доріг

загального

користування
в тому числі 80 000,0 80 000,0 80 000,0 будівництво

автотранспортної

магістралі через

річку Дніпро

у місті Запоріжжі
в тому числі 155 000,0 155 000,0 155 000,0 розвиток мережі та

утримання

автомобільних доріг

комунальної

власності
3200000 Міністерство 1 408 198,3 1 258 847,2 412 469,1 31 755,2 149 351,1 189 095,3 166 008,3 76 161,0 5 416,7 23 087,0 1 597 293,6 України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи

3201000 Апарат Міністерства 1 300 736,0 1 158 580,2 408 535,1 31 496,8 142 155,8 184 176,0 161 166,4 75 172,8 5 299,4 23 009,6 1 484 912,0 України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201010 0320 Керівництво та 12 194,3 11 864,3 7 982,2 329,3 330,0 350,0 350,0 12 544,3 управління у сфері

надзвичайних

ситуацій та

соціального захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
в тому числі 489,3 489,3 489,3 489,3 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201080 1070 Пільги на медичне 60 871,0 60 871,0 60 871,0 обслуговування

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201110 1070 Оздоровлення 155 500,0 155 500,0 155 500,0 громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201130 0832 Інформування 2 000,0 2 000,0 2 000,0 громадськості з

питань ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи та

цивільного захисту

населення
3201180 0513 Внесок України 36 151,4 10 748,6 25 402,8 36 151,4 до Чорнобильського

фонду "Укриття" на

реалізацію програми

SIP
3201190 0512 Будівництво 12 000,0 12 000,0 12 000,0 пускового комплексу

"Вектор"
3201210 0763 Комплексне 43 390,0 20 680,0 22 710,0 43 390,0 медико-санітарне

забезпечення

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201220 0513 Радіологічний 12 000,0 12 000,0 12 000,0 захист населення та

екологічне

оздоровлення

території, що

зазнала

радіоактивного

забруднення
3201230 0530 Наукове 10 000,0 10 000,0 10 000,0 забезпечення робіт

та інформаційні

системи щодо

ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201240 0512 Виконання робіт у 9 200,0 9 200,0 9 200,0 сфері поводження з

радіоактивними

відходами

неядерного циклу та

ліквідація

радіаційних аварій
3201250 0220 Забезпечення 18 365,3 18 365,3 12 413,6 966,1 115,0 115,0 24,3 18 480,3 навчально-

методичних функцій

та діяльності служб

у сфері цивільного

захисту
в тому числі 142,1 142,1 142,1 142,1 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201260 0320 Авіаційні роботи 14 346,8 14 336,8 7 176,1 712,8 10,0 1 260,0 1 175,0 242,0 32,0 85,0 15 606,8 з пошуку та

рятування
в тому числі 86,7 86,7 86,7 86,7 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201270 0320 Створення Урядової 4 085,0 4 085,0 4 085,0 інформаційно-

аналітичної системи

з питань

надзвичайних

ситуацій
3201280 0220 Забезпечення 98 536,5 97 730,5 57 369,8 7 737,2 806,0 3 000,0 3 000,0 101 536,5 особового складу

військ Цивільної

оборони
в тому числі 3 670,3 3 670,3 3 670,3 3 670,3 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201300 0721 Медичне 3 428,0 3 268,0 160,0 3 428,0 забезпечення та

санаторно-курортне

лікування

працівників,

військовослужбовців

та осіб рядового і

начальницького

складу Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи та

членів їх сімей,

здійснення

санітарних та

протиепідемічних

заходів
3201340 0250 Прикладні 4 314,3 4 264,3 3 036,0 241,0 50,0 950,0 750,0 220,6 9,7 200,0 5 264,3 дослідження і

розробки та

науково-дослідні

роботи у сфері

цивільного захисту

і пожежної безпеки
в тому числі 182,8 182,8 182,8 182,8 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201350 0512 Знешкодження 2 650,0 2 650,0 2 650,0 вибухонебезпечних

предметів, що

залишилися з часів

Другої світової

війни в районі міст

Севастополя та

Керчі
3201360 0942 Підготовка і 20 325,9 20 311,9 12 508,8 1 562,0 14,0 6 294,3 4 354,3 1 709,0 142,0 1 940,0 26 620,2 перепідготовка

керівних кадрів і

спеціалістів у

сфері цивільного

захисту та пожежної

безпеки
в тому числі 650,5 650,5 650,5 650,5 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201370 0490 Державні капітальні 29 980,0 29 980,0 270,0 270,0 30 250,0 вкладення на

реалізацію

Чорнобильської

будівельної

програми
в тому числі 5 200,0 5 200,0 5 200,0 завершення

будівництва корпусу

променевої терапії

Інституту

ендокринології та

обміну речовин ім.

В.П. Комісаренка

АМН України
3201420 0763 Здійснення окремих 1 100,0 1 100,0 1 100,0 заходів

Всеукраїнською

громадською

організацією "Союз

Чорнобиль України"

та іншими

громадськими

організаціями по

соціальному захисту

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201430 0763 Матеріально- 1 000,0 26,0 974,0 1 000,0 технічне

забезпечення

мобільного

госпіталю
3201440 0512 Пошук та 2 900,0 2 900,0 2 900,0 знешкодження

залишків хімічної

зброї, затопленої

у виключній

(морській)

економічній зоні

України
3201450 1062 Будівництво 16 319,0 16 319,0 600,0 600,0 16 919,0 (придбання) житла

для військово-

службовців, осіб

рядового та

начальницького

складу Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201460 0320 Заходи із гасіння 415 822,0 415 722,0 308 048,6 19 948,4 100,0 171 336,7 151 422,1 72 976,9 5 115,7 19 914,6 587 158,7 пожеж та участь у

ліквідації

наслідків

надзвичайних

ситуацій
в тому числі 20 985,1 20 985,1 20 985,1 20 985,1 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3201470 0320 Реалізація 25 000,0 25 000,0 25 000,0 комплексної

програми розвитку

системи зв'язку,

оповіщення та

інформатизації

Міністерства

України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи

( 109-2004-р )
3201490 0320 Придбання 40 000,0 40 000,0 40 000,0 спеціальної

пожежної

автомобільної

техніки
3201500 0513 Підтримка у 247 956,5 215 956,5 32 000,0 247 956,5 безпечному стані

енергоблоків та

об'єкта "Укриття"

Чорнобильської АЕС

та виведення її з

експлуатації
3201800 0942 Реконструкція 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Інституту пожежної

охорони, м. Львів
3202000 Адміністрація зони 65 232,0 65 232,0 212,0 65 232,0 відчуження і зони

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202010 0513 Керівництво та 379,0 379,0 212,0 379,0 управління

діяльністю у зоні

відчуження і зоні

безумовного

(обов'язкового)

відселення
в тому числі 1,0 1,0 1,0 1,0 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
3202030 0513 Підтримка 64 853,0 64 853,0 64 853,0 екологічно

безпечного стану у

зонах відчуження і

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3203000 Державний 6 725,8 6 212,9 3 343,2 249,5 512,9 2 019,3 1 941,9 988,2 117,3 77,4 8 745,1 департамент

страхового фонду

документації
3203010 0320 Керівництво та 2 764,2 2 514,2 1 013,0 88,5 250,0 2 764,2 управління

діяльністю у сфері

створення

страхового фонду

документації
3203020 0320 Створення і 3 961,6 3 698,7 2 330,2 161,0 262,9 2 019,3 1 941,9 988,2 117,3 77,4 5 980,9 зберігання

страхового фонду

документації
3204000 Державна спеціальна 35 504,5 28 822,1 378,8 8,9 6 682,4 2 900,0 2 900,0 38 404,5 (воєнізована)

аварійно-рятувальна

служба
3204020 0320 Аварійно-рятувальні 35 504,5 28 822,1 378,8 8,9 6 682,4 2 900,0 2 900,0 38 404,5 заходи на

загальнодержавному

і регіональному

рівнях при

надзвичайних

ситуаціях
в тому числі 5 500,0 5 500,0 5 500,0 придбання

азотно-компресорних

станцій для гасіння

пожеж
3400000 Міністерство 95 256,1 87 523,1 2 668,4 233,3 7 733,0 1 451,7 1 416,7 143,3 106,9 35,0 96 707,8 України у справах

сім'ї, дітей та

молоді
3401000 Апарат Міністерства 62 656,1 60 923,1 2 387,7 215,3 1 733,0 1 244,7 1 209,7 143,3 106,9 35,0 63 900,8 України у справах

сім'ї, дітей та

молоді
3401010 1040 Загальне 2 583,7 2 350,7 1 568,1 58,0 233,0 1,8 1,8 2 585,5 керівництво та

управління у сфері

молодіжної та

сімейної політики
3401020 0960 Надання 999,8 999,8 532,2 153,8 526,9 491,9 76,0 106,9 35,0 1 526,7 позашкільної освіти

в МДЦК "Золотий

ключик"
3401050 0950 Підвищення 508,1 508,1 66,6 3,5 300,0 300,0 67,3 808,1 кваліфікації

працівників

державних органів,

установ і

організацій у

справах сім'ї,

жінок, молоді та

дітей
3401070 1040 Здійснення 44 609,7 44 609,7 216,0 216,0 44 825,7 державними органами

централізованих

заходів з питань

дітей, молоді,

жінок та сім'ї
3401170 1040 Державна підтримка 12 000,0 12 000,0 12 000,0 молодіжних

організацій на

виконання

загальнодержавних

програм і заходів

стосовно дітей,

молоді, жінок,

сім'ї
3401180 1080 Прикладні розробки 454,8 454,8 220,8 200,0 200,0 654,8 у сфері сім'ї та

молоді
3401800 1040 Проведення 1 500,0 1 500,0 1 500,0 ремонтно-

реставраційних

робіт будинку по

вул. Десятинній, 14
3402000 Державний центр 18 000,0 12 500,0 280,7 18,0 5 500,0 207,0 207,0 18 207,0 соціальних служб

для молоді
3402020 1040 Реалізація програм 18 000,0 12 500,0 280,7 18,0 5 500,0 207,0 207,0 18 207,0 та здійснення

заходів Державного

центру соціальних

служб для молоді
3408000 Державний Фонд 14 600,0 14 100,0 500,0 14 600,0 сприяння

молодіжному

житловому

будівництву
3408040 1062 Фінансова підтримка 4 600,0 4 100,0 500,0 4 600,0 Державного фонду

сприяння

молодіжному

житловому

будівництву
3408050 1062 Часткова 10 000,0 10 000,0 10 000,0 компенсація

відсоткової ставки

кредитів

комерційних банків

молодим сім'ям та

одиноким молодим

громадянам на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла
3500000 Міністерство 4 799 579,2 4 581 904,4 290 610,0 13 138,7 217 674,8 66 869,9 60 036,9 5 046,1 413,5 6 833,0 4 866 449,1 фінансів України
3501000 Апарат Міністерства 4 368 300,5 4 218 073,7 85 037,6 3 841,4 150 226,8 47 910,4 42 090,6 5 032,0 366,9 5 819,8 4 416 210,9 фінансів України
3501010 0112 Керівництво та 188 413,5 142 448,5 76 253,0 2 791,6 45 965,0 153,3 82,5 8,2 70,8 188 566,8 управління у сфері

фінансів
3501020 0112 Створення 52 400,0 2 444,6 49 955,4 52 400,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної системи

фінансових органів
3501030 0150 Прикладні наукові 6 590,6 6 590,6 6 590,6 розробки у сфері

розвитку державних

фінансів
3501040 0941 Підготовка кадрів 7 007,7 5 288,7 2 337,4 424,3 1 719,0 1 840,0 1 479,1 517,5 92,8 360,9 8 847,7 для фінансової

системи вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
3501050 0942 Підготовка кадрів 20 006,9 9 806,9 4 507,0 410,9 10 200,0 6 973,0 5 302,2 2 189,2 224,6 1 670,8 26 979,9 для фінансової

системи вищими

навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
3501060 0950 Підвищення 450,0 450,0 450,0 кваліфікації кадрів

фінансової системи
3501070 0826 Функціонування 152,4 128,4 44,6 6,0 24,0 11,4 11,4 8,3 163,8 Музею коштовного і

декоративного

каміння
3501080 0832 Фінансова підтримка 136,0 136,0 136,0 журналу "Фінанси

України"
3501090 0829 Підтримка 2 988,7 1 188,7 268,6 109,4 1 800,0 175,9 133,1 22,9 22,9 42,8 3 164,6 культурно-

оздоровчих заходів

фінансової системи
3501100 0490 Забезпечення 10 030,1 755,1 69,7 35,6 9 275,0 2 000,0 431,2 149,3 7,0 1 568,8 12 030,1 державних

виробничих та

соціально-

культурних потреб у

дорогоцінних

металах і

дорогоцінному

камінні
3501110 0150 Підготовка наукових 293,5 293,5 196,2 150,0 140,0 46,5 11,4 10,0 443,5 кадрів у сфері

фінансів
3501120 0150 Прикладні розробки 2 649,6 2 449,6 1 202,1 25,6 200,0 419,8 419,8 198,3 3 069,4 у сфері фінансів,

кредиту і грошового

обігу
3501140 0113 Внески до 56 626,3 56 626,3 56 626,3 міжнародних

організацій
3501160 1070 Поступова 500 000,0 500 000,0 500 000,0 компенсація

громадянам втрат

від знецінення

грошових заощаджень
3501170 0171 Обслуговування 1 043 248,4 1 043 248,4 1 043 248,4 внутрішнього

державного боргу
3501180 0172 Обслуговування 2 209 016,7 2 209 016,7 2 209 016,7 зовнішнього

державного боргу
3501200 0150 Науково-методичне 511,1 456,1 159,0 38,0 55,0 3 067,0 3 057,0 1 900,0 10,0 3 578,1 забезпечення у

сфері виробництва

і використання

дорогоцінного і

напівдорогоцінного

каміння
3501210 0487 Державні 900,0 900,0 900,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері технології,

матеріалів і

устаткування для

виробництва бланків

цінних паперів і

документів суворого

обліку
3501220 0487 Фінансова підтримка 95,0 45,0 50,0 95,0 розвитку наукової

інфраструктури у

сфері збереження

дорогоцінного

каміння
3501240 0112 Заходи по боротьбі 4 000,0 3 500,0 500,0 4 000,0 з корупцією
3501250 0112 Збільшення 100 000,0 100 000,0 100 000,0 статутного капіталу

ВАТ "Державний

ощадний банк"
3501260 0112 Збільшення 80 000,0 80 000,0 80 000,0 статутного капіталу

ВАТ "Державний

експортно-імпортний

банк України"
3501270 0112 Формування 50 000,0 50 000,0 50 000,0 статутного капіталу

Державної іпотечної

установи
3501280 0112 Комп'ютеризація 30 000,0 30 000,0 30 000,0 місцевих органів
3501600 0411 Розвиток 2 000,0 1 934,0 66,0 11 040,0 10 857,8 182,2 13 040,0 муніципального

кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо 784,0 366,6 417,4 22 080,0 20 176,5 1 903,5 22 864,0 розвитку фінансових

послуг у сільсько-

господарських

регіонах
3503000 Державна пробірна 1 594,9 1 594,9 841,7 37,0 1 070,9 658,2 14,1 10,0 412,7 2 665,8 служба
3503010 0411 Керівництво та 1 464,9 1 464,9 841,7 37,0 658,9 364,2 14,1 10,0 294,7 2 123,8 управління у сфері

державного

пробірного контролю
3503020 0487 Наукове 130,0 130,0 130,0 забезпечення

державного

пробірного контролю
3503030 0411 Фінансова підтримка 412,0 294,0 118,0 412,0 державного

пробірного контролю
3504000 Державне 240 971,8 212 224,1 113 072,9 7 240,3 28 747,7 17 829,2 17 244,7 18,8 584,5 258 801,0 казначейство

України
3504010 0112 Керівництво та 232 641,8 208 564,1 113 072,9 7 240,3 24 077,7 1 298,2 713,7 18,8 584,5 233 940,0 управління

казначейським

обслуговуванням

бюджету
3504020 0950 Підвищення 1 830,0 1 830,0 1 830,0 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої-сьомої

категорій органів

Державного

казначейства

України
3504600 0112 Створення 6 500,0 1 830,0 4 670,0 16 531,0 16 531,0 23 031,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної системи

органів Державного

казначейства
3505000 Головне контрольно- 140 882,1 134 159,9 88 922,4 1 980,0 6 722,2 26,3 24,1 17,8 2,2 140 908,4 ревізійне

управління України
3505010 0112 Керівництво та 137 712,1 133 489,9 88 922,4 1 980,0 4 222,2 26,3 24,1 17,8 2,2 137 738,4 управління у сфері

контролю за

витрачанням

бюджетних коштів
3505020 0950 Підвищення 270,0 270,0 270,0 кваліфікації

працівників

контрольно-

ревізійної служби

України
3505030 0112 Створення 2 900,0 400,0 2 500,0 2 900,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної системи

органів контрольно-

ревізійної служби

України
3506000 Державний 47 829,9 15 851,8 2 735,4 40,0 31 978,1 33,1 19,3 13,8 47 863,0 департамент

фінансового

моніторингу
3506010 0112 Керівництво та 32 829,9 15 851,8 2 735,4 40,0 16 978,1 33,1 19,3 13,8 32 863,0 управління у сфері

фінансового

моніторингу
3506800 0112 Здійснення 15 000,0 15 000,0 15 000,0 капітального

ремонту будинку

по вул. Біло-

руській, 24
3510000 Міністерство 18 824 200,6 16 687 074,4 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 999 350,6 фінансів України

(загальнодержавні

видатки)
3511000 Міністерство 18 824 200,6 16 687 074,4 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 999 350,6 фінансів України

(загальнодержавні

видатки)
3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0 300 000,0 300 000,0
3511040 0220 Мобілізаційна 16 568,1 14 345,4 2 804,2 1 087,9 2 222,7 16 568,1 підготовка галузей

національної

економіки України
3511050 0180 Дотації 7 356 661,8 7 356 661,8 7 356 661,8 вирівнювання з

державного бюджету

місцевим бюджетам
3511060 0180 Додаткові дотації 995 866,5 995 866,5 995 866,5 з державного

бюджету місцевим

бюджетам
3511070 0180 Субвенції з 6 493 658,6 5 550 754,5 942 904,1 175 150,0 138 400,0 36 750,0 6 668 808,6 державного бюджету

місцевим бюджетам
3511080 0180 Субвенція з 475 000,0 475 000,0 475 000,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на виконання

інвестиційних

проектів
3511090 0180 Субвенція з 400 000,0 400 000,0 400 000,0 державного бюджету

місцевим бюджетам

на виконання

заходів з

упередження аварій

та запобігання

техногенних

катастроф у

житлово-

комунальному

господарстві та на

інших аварійних

об'єктах

комунальної

власності
3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0 15 000,0 шкоди, завданої

громадянинові

незаконними діями

органів дізнання,

попереднього

слідства,

прокуратури, суду
3511260 1020 Пенсійне 2 416 445,6 2 416 445,6 2 416 445,6 забезпечення

військовослужбовців

та осіб

начальницького і

рядового складу
3511270 1062 Пайова участь у 20 000,0 20 000,0 20 000,0 будівництві житла

для державних

службовців
3511280 0133 Платежі на 35 000,0 35 000,0 35 000,0 виконання рішень

закордонних

юрисдикційних

органів, прийнятих

за наслідками

розгляду справ

проти України
3511290 0512 Створення 90 000,0 90 000,0 90 000,0 потужностей по

переробці відходів

виробництва та

споживання
3511300 0620 Будівництво 200 000,0 200 000,0 200 000,0 магістральних

газопроводів та

газопроводів-

відводів для

газифікації

сільських

населених пунктів
3511580 0133 Гранти учасникам 10 000,0 3 000,6 6 999,4 10 000,0 Всеукраїнського

конкурсу проектів

та програм розвитку

місцевого

самоврядування
3600000 Міністерство 254 760,7 244 216,6 147 720,0 4 633,5 10 544,1 111 182,9 95 837,9 14 715,0 3 075,5 15 345,0 365 943,6 юстиції України
3601000 Апарат Міністерства 254 066,2 243 522,1 147 304,3 4 633,5 10 544,1 111 182,9 95 837,9 14 715,0 3 075,5 15 345,0 365 249,1 юстиції України
3601010 0380 Керівництво та 217 260,2 210 666,1 142 063,9 4 415,0 6 594,1 102 687,9 88 442,9 11 677,0 2 845,0 14 245,0 319 948,1 управління у сфері

юстиції
3601020 0380 Заходи по виконанню 3 678,3 3 528,3 855,8 2,5 150,0 900,0 900,0 4 578,3 робіт з адаптації

законодавства

України до

законодавства ЄС та

проведенню в

Україні правової

реформи і

законопроектних

робіт
3601070 0330 Проведення судової 6 572,8 4 272,8 2 513,4 130,0 2 300,0 7 500,0 6 400,0 3 000,0 217,0 1 100,0 14 072,8 експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки 2 380,3 2 380,3 1 577,2 60,0 2 380,3 у сфері методики

проведення судових

експертиз
3601090 0950 Підвищення 493,0 493,0 294,0 26,0 95,0 95,0 38,0 13,5 588,0 кваліфікації

працівників органів

юстиції
3601110 0380 Заходи, пов'язані з 3 000,0 1 500,0 1 500,0 3 000,0 веденням Єдиного

державного реєстру

виконавчих

проваджень
3601150 0133 Забезпечення 18 766,3 18 766,3 18 766,3 захисту прав та

інтересів України

під час розгляду

справ у закордонних

юрисдикційних

органах
3601160 0380 Надання громадянам 1 915,3 1 915,3 1 915,3 правової допомоги в

кримінальних

справах за рахунок

держави
3603000 Державний комітет 694,5 694,5 415,7 694,5 України у справах

релігій
3603010 0850 Керівництво та 618,2 618,2 415,7 618,2 управління у сфері

релігій
3603020 0829 Заходи, пов'язані 76,3 76,3 76,3 із забезпеченням

свободи совісті та

релігії
5000000 Державний комітет 423 433,5 343 947,9 142 164,3 103 012,4 79 485,6 104 164,2 93 606,6 10 678,5 36 744,7 10 557,6 527 597,7 України по водному

господарству
5001000 Апарат Державного 423 433,5 343 947,9 142 164,3 103 012,4 79 485,6 104 164,2 93 606,6 10 678,5 36 744,7 10 557,6 527 597,7 комітету України по

водному

господарству
5001010 0421 Керівництво та 2 294,4 1 973,9 1 143,2 26,4 320,5 2 294,4 управління у сфері

водного

господарства
5001020 0482 Прикладні розробки 654,0 654,0 654,0 у сфері розвитку

водного

господарства
5001030 0530 Розробки 50,0 50,0 50,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

екологічного

оздоровлення водних

ресурсів
5001040 0950 Підвищення 504,5 504,5 367,8 790,0 770,0 209,3 162,5 20,0 1 294,5 кваліфікації кадрів

у сфері водного

господарства
5001050 0421 Експлуатація 353 139,5 337 939,5 140 653,3 102 986,0 15 200,0 103 374,2 92 836,6 10 469,2 36 582,2 10 537,6 456 513,7 загальнодержавних і

міжгосподарських

державних

меліоративних

систем
5001060 0511 Ведення державного 3 126,0 2 826,0 300,0 3 126,0 моніторингу

поверхневих вод,

водного кадастру,

паспортизація,

управління водними

ресурсами
5001070 0511 Захист від 38 465,1 38 465,1 38 465,1 шкідливої дії вод

сільських населених

пунктів і сільсько-

господарських угідь
5001080 0511 Комплексний 13 200,0 13 200,0 13 200,0 протипаводковий

захист в басейні

р. Тиса у

Закарпатській

області
5001090 0620 Будівництво 12 000,0 12 000,0 12 000,0 Кілійського і

Татарбунарського

групових

водопроводів

Одеської області
5020000 Державний комітет 20 079,4 17 606,8 1 312,8 90,3 2 472,6 299 100,0 270 450,0 35,0 28 650,0 319 179,4 природних ресурсів

України
5021000 Апарат Державного 20 079,4 17 606,8 1 312,8 90,3 2 472,6 299 100,0 270 450,0 35,0 28 650,0 319 179,4 комітету природних

ресурсів України
5021010 0540 Загальне 2 246,7 2 174,1 1 312,8 90,3 72,6 900,0 850,0 35,0 50,0 3 146,7 керівництво та

управління у сфері

природних ресурсів
5021030 0444 Розвиток 298 200,0 269 600,0 28 600,0 298 200,0 мінерально-

сировинної бази, в

тому числі буріння

артезіанських

свердловин
5021040 0411 Загальнодержавні 3 051,8 2 751,8 300,0 3 051,8 геодезичні та

картографічні

роботи
5021050 0511 Геолого-екологічні 4 780,9 4 780,9 4 780,9 дослідження та

заходи
5021060 0490 Демаркація та 10 000,0 7 900,0 2 100,0 10 000,0 делімітація

державного кордону
5100000 Державний комітет 128 349,6 123 540,2 62 088,0 210,0 4 809,4 42 600,3 28 600,3 950,0 14 000,0 170 949,9 України по

земельних ресурсах
5101000 Апарат Державного 128 349,6 123 540,2 62 088,0 210,0 4 809,4 42 600,3 28 600,3 950,0 14 000,0 170 949,9 комітету України по

земельних ресурсах
5101010 0421 Керівництво та 86 455,1 85 985,7 62 088,0 200,0 469,4 15 000,0 10 000,0 900,0 5 000,0 101 455,1 управління у сфері

земельних ресурсів
5101020 0950 Підвищення 17,6 17,6 17,6 кваліфікації

працівників

Держкомзему
5101030 0421 Проведення 33 303,0 31 803,0 1 500,0 33 303,0 земельної реформи
5101040 0511 Збереження, 4 500,0 3 100,0 1 400,0 4 500,0 відтворення та

забезпечення

раціонального

використання

земельних ресурсів
5101600 0421 Видача державних 4 073,9 2 633,9 10,0 1 440,0 27 600,3 18 600,3 50,0 9 000,0 31 674,2 актів на право

приватної власності

на землю в

сільській

місцевості та

розвиток системи

кадастру
5120000 Державний комітет 223 621,6 14 276,6 8 001,2 1 945,6 209 345,0 527 442,6 101 252,6 3 281,6 2 492,5 426 190,0 751 064,2 України з

державного

матеріального

резерву
5121000 Апарат Державного 223 621,6 14 276,6 8 001,2 1 945,6 209 345,0 527 442,6 101 252,6 3 281,6 2 492,5 426 190,0 751 064,2 комітету з

державного

матеріального

резерву
5121010 0220 Керівництво та 3 799,4 3 654,4 1 579,7 135,6 145,0 3 799,4 управління у сфері

державного

матеріального

резерву
5121020 0220 Обслуговування 19 822,2 10 622,2 6 421,5 1 810,0 9 200,0 26 542,6 22 452,6 3 281,6 2 492,5 4 090,0 46 364,8 державного

матеріального

резерву

організаціями

Державного комітету

України з

державного

матеріального

резерву
5121030 0220 Відшкодування 10 400,0 10 400,0 10 400,0 підприємствам,

установам та

організаціям

витрат, пов'язаних

з обслуговуванням

цінностей

матеріального

резерву
5121040 0220 Накопичення 200 000,0 200 000,0 490 500,0 68 400,0 422 100,0 690 500,0 (приріст)

матеріальних

цінностей

державного

матеріального

резерву
5160000 Державна митна 484 523,2 404 523,2 221 446,9 11 476,9 80 000,0 3 001,8 2 090,7 138,9 105,3 911,1 487 525,0 служба України
5161000 Апарат Державної 484 523,2 404 523,2 221 446,9 11 476,9 80 000,0 3 001,8 2 090,7 138,9 105,3 911,1 487 525,0 митної служби

України
5161010 0112 Керівництво та 348 662,7 348 662,7 215 239,9 10 815,0 2 221,0 1 408,5 0,9 812,5 350 883,7 управління у сфері

митної справи
5161020 0112 Розбудова та 119 259,6 39 259,6 80 000,0 119 259,6 модернізація

об'єктів митної

системи
5161030 0942 Підготовка кадрів 9 862,5 9 862,5 5 237,1 538,2 780,8 682,2 138,9 104,4 98,6 10 643,3 для митної служби
5161040 0950 Підвищення 1 738,4 1 738,4 969,9 123,7 1 738,4 кваліфікації

працівників органів

державної митної

служби
5161050 0150 Прикладні 5 000,0 5 000,0 5 000,0 дослідження і

розробки у сфері

митної служби
5270000 Державний комітет 5 574,8 5 324,8 2 619,1 100,0 250,0 5 574,8 ядерного

регулювання України
5271000 Апарат Державного 5 574,8 5 324,8 2 619,1 100,0 250,0 5 574,8 комітету ядерного

регулювання України
5271010 0434 Керівництво та 4 118,3 4 028,3 2 619,1 100,0 90,0 4 118,3 управління у сфері

ядерного

регулювання
5271020 0530 Прикладні 882,7 882,7 882,7 дослідження у сфері

ядерного

регулювання
5271030 0950 Підвищення 18,8 18,8 18,8 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої-сьомої

категорій у сфері

ядерного

регулювання
5271040 0540 Створення 555,0 395,0 160,0 555,0 Державного

регістру джерел

іонізуючого

випромінювання
5300000 Державний комітет 23 927,1 12 457,1 3 763,3 319,9 11 470,0 2 694,2 2 610,6 807,1 93,3 83,6 26 621,3 України з

будівництва та

архітектури
5301000 Апарат Державного 23 524,1 12 054,1 3 701,0 308,9 11 470,0 2 694,2 2 610,6 807,1 93,3 83,6 26 218,3 комітету України з

будівництва та

архітектури
5301010 0443 Керівництво та 2 180,0 2 180,0 1 288,7 30,0 2 180,0 управління у сфері

будівництва та

архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки 861,7 861,7 861,7 у сфері

будівництва
5301040 0484 Державні 136,0 136,0 136,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері будівництва
5301050 0484 Наукові розробки із 762,6 762,6 762,6 стандартизації у

сфері будівництва
5301060 0824 Фінансова підтримка 18,0 18,0 18,0 творчих спілок у

сфері архітектури
5301070 0825 Функціонування 313,5 313,5 137,2 32,0 60,0 58,4 30,0 1,6 373,5 Державної

науково-технічної

бібліотеки
5301080 0827 Збереження 4 083,6 3 583,6 2 275,1 246,9 500,0 2 634,2 2 552,2 777,1 93,3 82,0 6 717,8 архітектурної

спадщини в

заповідниках
5301090 0829 Паспортизація, 11 280,0 630,0 10 650,0 11 280,0 інвентаризація та

реставрація

пам'яток

архітектури
5301100 0443 Розробка схем та 771,0 771,0 771,0 проектних рішень

масового

застосування
5301110 0484 Розробки 187,0 187,0 187,0 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

розвитку нових

будівельних

матеріалів та

виробів
5301120 0829 Пошук і 2 930,7 2 610,7 320,0 2 930,7 впорядкування

поховань жертв

війни та

політичних

репресій
5302000 Комітет із 403,0 403,0 62,3 11,0 403,0 Державної премії

України у галузі

архітектури
5302010 0829 Присудження 103,0 103,0 62,3 11,0 103,0 Державної премії

в галузі

архітектури
5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0 300,0 Державною премією

в галузі

архітектури
5310000 Державний комітет 7 242,6 6 242,6 1 311,6 47,9 1 000,0 269,7 257,7 122,5 1,9 12,0 7 512,3 України з питань

житлово-

комунального

господарства
5311000 Апарат Державного 7 242,6 6 242,6 1 311,6 47,9 1 000,0 269,7 257,7 122,5 1,9 12,0 7 512,3 комітету України з

питань житлово-

комунального

господарства
5311010 0610 Керівництво та 3 251,5 2 251,5 1 205,5 40,0 1 000,0 3 251,5 управління у сфері

житлово-

комунального

господарства
5311020 0630 Прикладні розробки 988,2 988,2 988,2 у сфері житлової

політики
5311030 0630 Державні 1 893,1 1 893,1 1 893,1 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

житлово-

комунального

господарства
5311040 0620 Державний 52,5 52,5 33,9 6,1 244,7 232,7 110,0 1,3 12,0 297,2 насіннєвий контроль

у сфері зеленого

будівництва та

квітникарства
5311050 0520 Збереження і 108,0 108,0 72,2 1,8 25,0 25,0 12,5 0,6 133,0 вивчення у

спеціально

створених умовах

різноманітних видів

дерев і чагарників
5311060 0630 Наукові розробки із 649,3 649,3 649,3 стандартизації у

сфері житлової

політики
5311070 0630 Розробки 300,0 300,0 300,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері розвитку

житлово-

комунального

господарства
5320000 Державний комітет 58 743,7 12 460,1 1 260,5 838,9 46 283,6 58 743,7 України у справах

національностей та

міграції
5321000 Апарат Державного 58 743,7 12 460,1 1 260,5 838,9 46 283,6 58 743,7 комітету України у

справах

національностей та

міграції
5321010 0380 Керівництво та 1 388,8 1 388,8 727,5 42,1 1 388,8 управління у сфері

національностей та

міграції
5321020 1070 Надання допомоги 5 073,0 793,0 425,0 185,9 4 280,0 5 073,0 біженцям
5321030 0829 Заходи щодо 3 123,1 3 123,1 3 123,1 відтворення

культури

національних меншин

та встановлення

культурних зв'язків

з українською

діаспорою
5321040 1070 Розселення та 40 000,0 4 000,0 36 000,0 40 000,0 облаштування

депортованих

кримських татар

та осіб інших

національностей,

які були

депортовані з

території України
5321050 0829 Заходи Української 605,1 605,1 605,1 Всесвітньої

Координаційної Ради
5321060 0380 Внески до 253,7 253,7 253,7 міжнародної

організації

міграції
5321070 0380 Створення та 7 000,0 996,4 108,0 610,9 6 003,6 7 000,0 утримання пунктів

розміщення

незаконних

мігрантів та

інформаційної

системи обліку та

аналізу

міграційних

потоків
5321080 1090 Заходи з 1 000,0 1 000,0 1 000,0 реалізації

Європейської хартії

регіональних мов

або мов меншин
5321090 0380 Державна підтримка 300,0 300,0 300,0 ВГО "Українська

взаємодопомога"
5340000 Адміністрація 592 248,5 549 922,5 305 999,9 26 350,0 42 326,0 11 232,1 9 617,8 110,9 1 599,7 1 614,3 603 480,6 Державної

прикордонної служби

України
5341000 Апарат 580 165,0 537 839,0 297 244,2 26 350,0 42 326,0 11 232,1 9 617,8 110,9 1 599,7 1 614,3 591 397,1 Адміністрації

Державної

прикордонної служби

України
5341010 0310 Керівництво та 14 442,5 14 442,5 13 522,0 14 442,5 управління у сфері

охорони державного

кордону України
в тому числі 1 219,6 1 219,6 1 219,6 1 219,6 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5341020 0310 Забезпечення 377 589,7 377 589,7 264 173,8 26 350,0 7 032,3 5 471,0 110,9 1 599,7 1 561,3 384 622,0 особового складу

Державної

прикордонної служби

України
в тому числі 24 246,0 24 246,0 24 246,0 24 246,0 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5341030 0310 Матеріально- 116 552,4 116 552,4 4 199,8 4 146,8 53,0 120 752,2 технічне

забезпечення

Державної

прикордонної служби

України
5341040 0310 Участь у виконанні 1 200,0 1 200,0 1 200,0 заходів з

делімітації та

демаркації

державного кордону

України
5341060 0942 Підготовка кадрів 21 054,4 21 054,4 19 548,4 21 054,4 та підвищення

кваліфікації

Національною

академією Державної

прикордонної служби

України
в тому числі 1 764,2 1 764,2 1 764,2 1 764,2 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5341070 1062 Будівництво 29 026,0 29 026,0 29 026,0 (придбання) житла

для військово-

службовців

Державної

прикордонної

служби України
5341080 0310 Створення 7 000,0 7 000,0 7 000,0 автоматизованої

інформаційної

системи перетину

державного кордону

України і банку

даних міжвідомчого

користування
5341800 0310 Комплекс заходів 13 300,0 13 300,0 13 300,0 з укріплення

державного кордону,

в тому числі

облаштування

пунктів перепуску

через українсько-

білоруський

державний кордон
5342000 Розвідувальний 12 083,5 12 083,5 8 755,7 12 083,5 орган Адміністрації

Державної

прикордонної служби

України
5342010 0310 Функціонування 12 083,5 12 083,5 8 755,7 12 083,5 розвідувального

органу
в тому числі 641,8 641,8 641,8 641,8 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5360000 Державний комітет 27 002,3 23 950,3 4 737,5 150,0 3 052,0 27 002,3 України з питань

технічного

регулювання та

споживчої політики
5361000 Апарат Державного 27 002,3 23 950,3 4 737,5 150,0 3 052,0 27 002,3 комітету України з

питань технічного

регулювання та

споживчої політики
5361010 0411 Керівництво та 9 065,8 8 785,3 4 737,5 150,0 280,5 9 065,8 управління у сфері

технічного

регулювання та

споживчої політики
5361020 0481 Прикладні розробки 996,7 716,7 280,0 996,7 у сфері

стандартизації,

сертифікації та

метрології
5361030 0481 Розробки 270,0 270,0 270,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері

стандартизації

продукції і послуг
5361040 0481 Наукові програми у 4 263,0 2 131,5 2 131,5 4 263,0 сфері

стандартизації,

сертифікації і

еталонної бази
5361050 0487 Збереження та 450,0 90,0 360,0 450,0 функціонування

національної

еталонної бази
5361060 0473 Державний нагляд за 2 217,6 2 217,6 2 217,6 додержанням

стандартів,

державний

метрологічний

нагляд та заходи,

пов'язані з

виконанням

державних завдань

у сфері метрології
5361080 0411 Гармонізація 8 500,0 8 500,0 8 500,0 національних

стандартів з

міжнародними та

європейськими
5361090 0411 Виробництво та 1 239,2 1 239,2 1 239,2 розповсюдження

соціальної

рекламної

інформації про

шкоду тютюнопаління

та вживання

алкогольних напоїв
5380000 Державна туристична 22 042,4 21 853,4 852,7 55,2 189,0 22 042,4 адміністрація

України
5381000 Апарат Державної 22 042,4 21 853,4 852,7 55,2 189,0 22 042,4 туристичної

адміністрації

України
5381010 0472 Керівництво та 1 725,5 1 575,5 717,0 35,2 150,0 1 725,5 управління у сфері

туризму
5381020 0472 Фінансова підтримка 19 656,6 19 656,6 19 656,6 розвитку туризму

в Україні
5381030 0840 Прикладні розробки 368,5 329,5 135,7 20,0 39,0 368,5 у сфері туризму
5381040 0472 Державні 291,8 291,8 291,8 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

туризму
5420000 Державний комітет 317 719,2 190 524,2 31 285,9 2 703,5 127 195,0 14 235,0 11 765,6 3 990,2 1 043,1 2 469,4 331 954,2 України з питань

фізичної культури і

спорту
5421000 Апарат Державного 130 740,2 43 340,2 15 325,8 2 687,3 87 400,0 14 021,2 11 551,8 3 990,2 1 042,3 2 469,4 144 761,4 комітету України з

питань фізичної

культури і спорту
5421010 0810 Керівництво та 2 312,4 2 312,4 987,3 200,3 2 312,4 управління у сфері

фізичної культури і

спорту
5421020 0941 Підготовка кадрів 5 951,2 3 951,2 2 082,4 323,0 2 000,0 415,3 373,1 67,1 55,5 42,2 6 366,5 для сфери спорту

вищими навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
5421030 0942 Підготовка кадрів 30 439,3 21 439,3 10 969,8 2 139,0 9 000,0 13 427,3 11 020,3 3 885,1 986,8 2 407,0 43 866,6 для сфери спорту

вищими навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
5421040 0990 Методичне 124,0 124,0 75,3 124,0 забезпечення

діяльності

навчальних закладів

у сфері спорту
5421050 0826 Функціонування 106,6 106,6 33,8 10,0 10,0 116,6 музею спортивної

слави України
5421090 0810 Забезпечення 1 837,1 1 837,1 626,0 25,0 90,0 90,0 1 927,1 підготовки

спортсменів вищих

категорій
5421100 0810 Розвиток 66 900,0 10 500,0 56 400,0 66 900,0 матеріально-

технічної бази

спорту вищих

досягнень
5421110 0840 Прикладні розробки 969,6 969,6 551,2 78,6 68,4 38,0 10,2 1 048,2 у сфері розвитку

окремих видів

спорту та методики

підготовки

спортсменів
5421120 0810 Розвиток 2 100,0 2 100,0 2 100,0 авіаційних видів

спорту
5421800 0810 Реконструкція 20 000,0 20 000,0 20 000,0 будинку для

розміщення

Національного

Олімпійського

комітету України
5422000 Управління 142 121,2 111 583,2 13 612,1 11,2 30 538,0 213,8 213,8 0,8 142 335,0 "Укрспортзабез-

печення"
5422020 0810 Організаційне та 59 977,5 37 639,5 13 456,5 7,7 22 338,0 213,8 213,8 0,8 60 191,3 фінансове

забезпечення спорту

вищих досягнень
5422030 0810 Проведення 44 250,0 44 250,0 44 250,0 навчально-

тренувальних зборів

і змагань
5422040 0810 Підготовка і участь 32 610,0 24 410,0 8 200,0 32 610,0 національних

збірних команд в

Олімпійських іграх
5422050 0810 Проведення заходів 5 283,7 5 283,7 155,6 3,5 5 283,7 з неолімпійських

видів спорту і

масових заходів з

фізичної культури
в тому числі 1 875,0 1 875,0 1 875,0 фінансова підтримка

проведення

Всесвітнього

боксерського

конгресу та

Чемпіонату світу з

бойових мистецтв
5423000 Національний 43 207,8 33 950,8 2 348,0 5,0 9 257,0 43 207,8 комітет спорту

інвалідів України
5423020 0810 Фізкультурно- 10 912,8 8 050,8 2 348,0 5,0 2 862,0 10 912,8 спортивна

реабілітація та

спорт інвалідів
5423030 0810 Підготовка і участь 22 000,0 22 000,0 22 000,0 національних

збірних команд в

Параолімпійських і

Дефлімпійських

іграх
5423040 0810 Фінансова підтримка 10 295,0 3 900,0 6 395,0 10 295,0 параолімпійського

руху в Україні
5424000 Профспілково- 1 650,0 1 650,0 1 650,0 спортивне

товариство

"Україна"
5424020 0810 Фізкультурно- 1 650,0 1 650,0 1 650,0 спортивна

підготовка дітей

та молоді
5450000 Державний комітет 90 490,7 90 490,7 17 959,7 520,7 34 850,4 28 958,1 12 085,3 1 504,0 5 892,3 125 341,1 зв'язку та

інформатизації

України
5451000 Апарат Державного 75 021,3 75 021,3 8 196,4 347,7 29 350,4 24 814,0 10 768,2 1 463,6 4 536,4 104 371,7 комітету зв'язку та

інформатизації

України
5451010 0460 Керівництво та 3 316,5 3 316,5 2 057,7 87,0 3 316,5 управління у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451030 0150 Прикладні 985,5 985,5 985,5 дослідження у сфері

сучасних

інформаційних

систем та зв'язку
5451050 0486 Проведення наукових 200,0 200,0 200,0 виставок і

конференцій у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451060 0941 Підготовка кадрів 3 290,2 3 290,2 2 172,2 10,1 3 189,9 2 759,2 904,9 455,5 430,7 6 480,1 для сфери зв'язку

та інформатизації

вищими навчальними

закладами I та

II рівнів

акредитації
5451070 0942 Підготовка кадрів 7 376,9 7 376,9 3 966,5 250,6 26 160,5 22 054,8 9 863,3 1 008,1 4 105,7 33 537,4 для сфери зв'язку

та інформатизації

вищими навчальними

закладами III та

IV рівнів

акредитації
5451100 0460 Спецоб'єкти 1 542,8 1 542,8 1 542,8
5451110 0460 Забезпечення 6 840,0 6 840,0 6 840,0 ефективного

використання

радіочастотного

ресурсу
5451120 0473 Національна 7 710,0 7 710,0 7 710,0 програма

інформатизації
5451130 0950 Підвищення 27,0 27,0 27,0 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої - сьомої

категорій у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451150 0831 Трансляція 43 632,4 43 632,4 43 632,4 телерадіопрограм,

вироблених для

державних потреб
5451160 0486 Розробка 100,0 100,0 100,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері зв'язку та

інформатизації
5452000 Головне управління 15 469,4 15 469,4 9 763,3 173,0 5 500,0 4 144,1 1 317,1 40,4 1 355,9 20 969,4 Державної

фельд'єгерської

служби України
5452010 0113 Доставка 2 911,8 2 911,8 2 911,8 дипломатичної

кореспонденції за

кордон і в Україну
5452020 0460 Доставка 12 557,6 12 557,6 9 763,3 173,0 5 500,0 4 144,1 1 317,1 40,4 1 355,9 18 057,6 спеціальної

службової

кореспонденції

органам державної

влади
5480000 Державний комітет 47 086,5 39 086,5 22 524,9 712,2 8 000,0 420,0 370,0 195,6 50,0 47 506,5 України з нагляду

за охороною праці
5481000 Апарат Державного 47 086,5 39 086,5 22 524,9 712,2 8 000,0 420,0 370,0 195,6 50,0 47 506,5 комітету України з

нагляду за охороною

праці
5481010 0412 Керівництво та 46 233,9 38 233,9 22 058,9 693,2 8 000,0 46 233,9 управління у сфері

нагляду за охороною

праці
5481030 0950 Підвищення 64,4 64,4 64,4 кваліфікації кадрів

у сфері охорони

праці та наглядової

діяльності
5481040 0481 Прикладні розробки 788,2 788,2 466,0 19,0 420,0 370,0 195,6 50,0 1 208,2 у сфері охорони

праці
5500000 Державна комісія з 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6 регулювання ринків

фінансових послуг
5501000 Апарат Державної 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6 комісії з

регулювання ринків

фінансових послуг
5501010 0112 Керівництво та 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6 управління у сфері

регулювання ринків

фінансових послуг
5960000 Головне управління 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7 розвідки

Міністерства

оборони України
5961000 Головне управління 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7 розвідки

Міністерства

оборони України
5961010 0260 Розвідувальна 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7 діяльність у сфері

військової оборони
в тому числі 5 747,4 5 747,4 5 747,4 5 747,4 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
5980000 Вища рада юстиції 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3
5981000 Апарат Вищої ради 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3 юстиції
5981010 0330 Формування 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3 суддівського

корпусу та контроль

за його діяльністю
5990000 Секретаріат 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991000 Секретаріат 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991010 0111 Парламентський 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6 контроль за

додержанням

конституційних прав

і свобод людини
6010000 Антимонопольний 17 064,7 14 564,7 7 561,5 367,4 2 500,0 2 866,3 1 781,2 10,0 1 085,1 19 931,0 комітет України
6011000 Апарат 17 064,7 14 564,7 7 561,5 367,4 2 500,0 2 866,3 1 781,2 10,0 1 085,1 19 931,0 Антимонопольного

комітету України
6011010 0411 Керівництво та 16 443,4 13 943,4 7 322,4 364,4 2 500,0 2 821,3 1 746,2 1 075,1 19 264,7 управління у сфері

конкурентної

політики, контроль

за дотриманням

законодавства про

захист економічної

конкуренції
6011020 0481 Прикладні розробки 621,3 621,3 239,1 3,0 45,0 35,0 10,0 10,0 666,3 у сфері

конкурентної

політики та права
6020000 Вища атестаційна 1 342,4 1 142,4 722,8 51,0 200,0 1 342,4 комісія України
6021000 Апарат Вищої 1 342,4 1 142,4 722,8 51,0 200,0 1 342,4 атестаційної

комісії України
6021010 0990 Керівництво та 1 120,7 920,7 590,4 51,0 200,0 1 120,7 управління у сфері

атестації наукових

та науково-

педагогічних кадрів

вищої кваліфікації,

присудження

наукових ступенів
6021020 0990 Державна атестація 221,7 221,7 132,4 221,7 наукових і науково-

педагогічних кадрів

вищої кваліфікації
6070000 Державний 612 928,5 595 087,5 345 758,8 67 175,0 17 841,0 151 472,5 148 977,1 16 706,8 16 993,4 2 495,4 764 401,0 департамент України

з питань виконання

покарань
6071000 Апарат Державного 612 928,5 595 087,5 345 758,8 67 175,0 17 841,0 151 472,5 148 977,1 16 706,8 16 993,4 2 495,4 764 401,0 департаменту

України з питань

виконання покарань
6071010 0340 Керівництво та 31 643,3 30 948,3 25 182,1 968,7 695,0 108,7 108,7 13,4 14,0 31 752,0 управління у сфері

виконання покарань
в тому числі 1 900,8 1 900,8 1 900,8 1 900,8 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6071020 0340 Утримання 141 478,2 140 950,2 39 865,3 528,0 100 851,8 99 289,3 13 012,5 1 562,5 242 330,0 спецконтингенту в

установах

кримінально-

виконавчої системи
6071030 0340 Здійснення 386 426,2 385 688,2 320 476,7 20 961,1 738,0 43 248,3 42 417,5 16 604,1 3 855,0 830,8 429 674,5 виконання покарань

та утримання

персоналу установ і

органів

кримінально-

виконавчої системи
в тому числі 22 657,6 22 657,6 22 657,6 22 657,6 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6071040 0734 Фінансова підтримка 362,6 362,6 100,0 44,6 702,4 626,4 89,3 62,6 76,0 1 065,0 санаторно-курортних

закладів Державного

департаменту

України з питань

виконання покарань
6071060 0340 Утримання 42 952,5 35 266,5 5 335,3 7 686,0 1 041,3 1 015,2 49,3 26,1 43 993,8 спецконтингенту,

хворого на

туберкульоз, в

установах

кримінально-

виконавчої системи
6071070 0340 Заходи щодо 6 560,2 1 366,2 5 194,0 6 560,2 впровадження

Кримінально-

виконавчого кодексу

та приведення умов

тримання засуджених

до вимог

європейських

стандартів
6071080 1062 Будівництво 3 000,0 3 000,0 3 000,0 (придбання) житла

для осіб рядового і

начальницького

складу кримінально-

виконавчої системи
6071600 0763 Заходи з подолання 505,5 505,5 5 520,0 5 520,0 6 025,5 епідемії

туберкульозу та

СНІДу в установах

кримінально-

виконавчої системи
6110000 Державний комітет 6 470,6 5 112,5 3 276,5 259,6 1 358,1 685,0 602,0 174,0 78,6 83,0 7 155,6 архівів України
6111000 Апарат Державного 6 470,6 5 112,5 3 276,5 259,6 1 358,1 685,0 602,0 174,0 78,6 83,0 7 155,6 комітету архівів

України
6111010 0133 Керівництво та 783,6 783,6 471,6 9,6 783,6 управління у сфері

архівної справи
6111020 0150 Прикладні розробки 491,7 481,7 297,8 10,0 10,0 10,0 3,0 501,7 у сфері архівної

справи
6111030 0133 Архівна справа 4 395,3 3 847,2 2 507,1 250,0 548,1 675,0 592,0 171,0 78,6 83,0 5 070,3
6111800 0133 Розробка проектно- 800,0 800,0 800,0 кошторисної

документації на

реконструкцію

комплексу споруд

центральних

державних архівів

у м. Києві
6120000 Головне управління 8 637,1 6 415,4 1 351,1 43,3 2 221,7 1 138,9 708,9 167,9 430,0 9 776,0 державної служби

України
6121000 Апарат Головного 8 637,1 6 415,4 1 351,1 43,3 2 221,7 1 138,9 708,9 167,9 430,0 9 776,0 управління

державної служби

України
6121010 0131 Керівництво та 4 436,8 2 287,9 1 257,5 42,3 2 148,9 1 138,9 708,9 167,9 430,0 5 575,7 функціональне

управління у сфері

державної служби
6121020 0150 Наукові розробки у 1 002,0 1 002,0 1 002,0 сфері розвитку

державної служби
6121030 0950 Підготовка 2 609,1 2 609,1 2 609,1 магістрів державної

служби
6121040 0150 Дослідження і 589,2 516,4 93,6 1,0 72,8 589,2 розробки у сфері

державної служби та

її адаптації до

стандартів

Європейського Союзу
6140000 Державна податкова 1 409 663,4 1 233 352,2 829 642,8 36 440,2 176 311,2 178 628,1 164 765,5 8 908,3 883,8 13 862,6 1 588 291,5 адміністрація

України
6141000 Апарат Державної 1 409 663,4 1 233 352,2 829 642,8 36 440,2 176 311,2 178 628,1 164 765,5 8 908,3 883,8 13 862,6 1 588 291,5 податкової

адміністрації

України
6141010 0112 Керівництво та 1 267 345,8 1 196 139,8 813 670,2 35 053,6 71 206,0 139 881,0 135 800,4 147,0 4 080,6 1 407 226,8 управління у сфері

контролю за

дотриманням та

виконанням

податкового

законодавства
6141020 0150 Прикладні розробки 2 457,9 2 457,9 1 653,4 90,0 60,0 39,8 30,0 2 547,9 у сфері

оподаткування,

фінансового права

та діяльності

податкової служби
6141030 0941 Підготовка кадрів 1 363,0 1 363,0 521,0 880,0 680,0 217,4 200,0 2 243,0 для податкової

служби вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
6141040 0942 Підготовка кадрів 48 779,5 26 788,7 13 147,4 1 206,6 21 990,8 23 000,0 16 630,0 8 495,8 709,8 6 370,0 71 779,5 та підвищення

кваліфікації

Національною

академією державної

податкової служби
6141050 0950 Підвищення 2 229,0 1 429,0 650,8 180,0 800,0 600,0 480,0 155,3 27,0 120,0 2 829,0 кваліфікації

Центром

перепідготовки та

підвищення

кваліфікації

керівних кадрів

органів державної

податкової служби
6141060 0950 Підвищення 1 435,2 1 435,2 1 435,2 кваліфікації

працівників органів

податкової служби
6141080 0112 Створення 78 118,0 1 000,0 77 118,0 78 118,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної системи

податкових органів
6141600 0112 Модернізація 7 935,0 2 738,6 5 196,4 14 177,1 11 115,1 3 062,0 22 112,1 податкової служби
6150000 Державна комісія з 15 631,2 12 478,1 5 491,7 307,7 3 153,1 15 631,2 цінних паперів та

фондового ринку

України
6151000 Апарат Державної 15 631,2 12 478,1 5 491,7 307,7 3 153,1 15 631,2 комісії з цінних

паперів та

фондового ринку

України
6151010 0411 Керівництво та 11 285,3 10 132,2 5 491,7 307,7 1 153,1 11 285,3 управління у сфері

фондового ринку
6151020 0411 Створення 4 300,0 2 300,0 2 000,0 4 300,0 Національної

депозитарної

системи та системи

моніторингу

фондового ринку
6151030 0950 Підвищення 45,9 45,9 45,9 кваліфікації

фахівців з питань

фондового ринку та

корпоративного

управління
6170000 Державна служба 2 232,7 2 223,1 1 174,8 19,2 9,6 2 232,7 експортного

контролю України
6171000 Апарат Державної 2 232,7 2 223,1 1 174,8 19,2 9,6 2 232,7 служби експортного

контролю України
6171010 0411 Керівництво та 1 984,5 1 974,9 1 174,8 19,2 9,6 1 984,5 управління у сфері

експортного

контролю
6171020 0481 Прикладні розробки 248,2 248,2 248,2 у сфері розвитку

експортного

контролю
6370000 Національна комісія 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9 регулювання

електроенергетики

України
6371000 Апарат Національної 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9 комісії регулювання

електроенергетики

України
6371010 0433 Керівництво та 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9 управління у сфері

регулювання

електроенергетики
6380000 Національне 237 091,5 218 561,5 26 688,9 3 835,5 18 530,0 3 484,5 2 427,1 197,4 64,0 1 057,4 240 576,0 космічне агентство

України
6381000 Апарат 237 091,5 218 561,5 26 688,9 3 835,5 18 530,0 3 484,5 2 427,1 197,4 64,0 1 057,4 240 576,0 Національного

космічного

агентства України
6381010 0473 Керівництво та 3 905,6 3 805,6 2 412,1 100,0 3 905,6 управління у сфері

космічної

діяльності
6381020 0487 Розробки 500,0 500,0 500,0 найважливіших

новітніх технологій

у сфері космічної

галузі
6381030 0960 Надання 1 774,8 1 774,8 615,8 170,5 400,0 333,6 10,0 14,0 66,4 2 174,8 позашкільної освіти

Національним

центром

аерокосмічної

освіти молоді

України
6381040 0473 Загальнодержавна 89 500,0 89 500,0 200,0 200,0 89 700,0 (Національна)

космічна програма

( 203-15 )
6381050 0473 Управління та 35 731,1 35 401,1 23 661,0 3 665,0 330,0 2 884,5 1 893,5 187,4 50,0 991,0 38 615,6 випробування

космічних засобів
6381060 0473 Функціонування і 2 000,0 2 000,0 2 000,0 розвиток

національної

системи сейсмічних

спостережень
6381070 0460 Експлуатація 1 200,0 1 200,0 1 200,0 супутникових систем

зв'язку та

телерадіомовлення
6381080 0487 Прикладні розробки 480,0 480,0 480,0 у сфері космічної

галузі
6381090 0487 Державні 500,0 500,0 500,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері космічної

галузі
6381100 1062 Будівництво 4 000,0 4 000,0 4 000,0 (придбання) житла

для військово-

службовців

Національного

космічного

агентства
6381110 0473 Здешевлення 10 000,0 10 000,0 10 000,0 кредитів, що

надаються

комерційними

банками українським

підприємствам для

забезпечення

реалізації

українсько-

бразильського

проекту створення

космічного

ракетного комплексу

"Циклон-4"
6381120 0512 Утилізація твердого 12 500,0 3 400,0 9 100,0 12 500,0 ракетного палива
6381130 0473 Створення 70 000,0 70 000,0 70 000,0 космічного

ракетного комплексу

"Циклон-4"
6381140 0434 Реконструкція і 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відновлення

обладнання

ТЕЦ ДП "ВО Пів-

денний

машинобудівний

завод

ім. О.М. Макарова"
6400000 Національний 102 534,6 1 395,7 560,1 9,8 101 138,9 102 534,6 координаційний

центр адаптації

військово-

службовців,

звільнених у запас

або відставку, та

конверсії колишніх

військових об'єктів
6401000 Апарат 102 534,6 1 395,7 560,1 9,8 101 138,9 102 534,6 Національного

координаційного

центру адаптації

військово-

службовців,

звільнених у запас

або відставку, та

конверсії колишніх

військових об'єктів
6401010 1070 Соціальна та 1 695,7 1 395,7 560,1 9,8 300,0 1 695,7 професійна

адаптація військо-

вослужбовців, що

звільняються в

запас або відставку
в тому числі 4,7 4,7 4,7 4,7 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6401020 0442 Конверсія колишніх 838,9 838,9 838,9 військових об'єктів
6401030 1062 Будівництво 100 000,0 100 000,0 100 000,0 (придбання) житла

для військово-

службовців Збройних

Сил України,

звільнених у запас

або відставку
6440000 Національна рада 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2 України з питань

телебачення і

радіомовлення
6441000 Апарат Національної 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2 ради України з

питань телебачення

і радіомовлення
6441010 0831 Керівництво та 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2 управління

здійсненням

контролю у сфері

телебачення і

радіомовлення
6500000 Рада національної 16 546,7 12 595,7 6 734,0 266,3 3 951,0 1 980,0 1 810,0 486,2 36,8 170,0 18 526,7 безпеки і оборони

України
6501000 Апарат Ради 16 546,7 12 595,7 6 734,0 266,3 3 951,0 1 980,0 1 810,0 486,2 36,8 170,0 18 526,7 національної

безпеки і оборони

України
6501010 0350 Інформаційно- 10 894,4 6 943,4 3 912,3 3 951,0 10 894,4 аналітичне

забезпечення

координаційної

діяльності у сфері

національної

безпеки і оборони
6501020 0140 Фундаментальні 1 333,8 1 333,8 817,1 35,0 180,0 160,0 33,2 20,0 1 513,8 дослідження у сфері

національної

безпеки
6501030 0370 Прикладні розробки 4 318,5 4 318,5 2 004,6 231,3 1 800,0 1 650,0 453,0 36,8 150,0 6 118,5 у сфері

національної

безпеки
6510000 Рахункова палата 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6
6511000 Апарат Рахункової 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6 палати
6511010 0112 Керівництво та 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6 управління у сфері

контролю за

виконанням

державного бюджету
6520000 Служба безпеки 963 692,9 944 385,1 693 625,2 26 610,0 19 307,8 40 488,9 33 912,6 3 976,7 3 506,8 6 576,3 1 004 181,8 України
6521000 Центральне 953 073,4 933 979,9 692 499,5 26 610,0 19 093,5 40 488,9 33 912,6 3 976,7 3 506,8 6 576,3 993 562,3 управління Служби

безпеки України
6521010 0350 Забезпечення 825 048,9 824 909,4 630 854,8 23 220,0 139,5 12 767,6 12 053,0 197,9 710,1 714,6 837 816,5 заходів у сфері

безпеки держави та

функціонування

органів системи

Служби безпеки

України
в тому числі 60 116,6 60 116,6 60 116,6 60 116,6 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6521030 0370 Наукова діяльність 175,0 175,0 175,0 у сфері

забезпечення

державної безпеки,

дослідження та

розробки

спеціальної техніки
6521040 0113 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 1 300,0 перебування за

кордоном

працівників органів

державної влади
6521050 0734 Медичне 26 725,0 26 725,0 14 477,9 1 700,0 24 111,8 21 349,6 3 778,8 2 796,7 2 762,2 50 836,8 обслуговування та

оздоровлення

особового складу

Служби безпеки

України
в тому числі 374,4 374,4 374,4 374,4 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6521070 0942 Підготовка та 28 216,7 28 216,7 19 383,6 900,0 290,0 130,0 160,0 28 506,7 перепідготовка кадрів Служби

безпеки України

вищими навчальними

закладами III та

IV рівнів

акредитації
в тому числі 1 496,6 1 496,6 1 496,6 1 496,6 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6521090 0910 Утримання закладів 500,0 500,0 380,0 380,0 880,0 дошкільної освіти

Служби безпеки

України
6521100 1062 Будівництво 18 954,0 18 954,0 2 939,5 2 939,5 21 893,5 (придбання) житла

для військово-

службовців Служби

безпеки України
6521110 0350 Розвідувальна 35 193,8 35 193,8 27 783,2 790,0 35 193,8 діяльність у сфері

безпеки держави та

спеціальний захист

державних

представництв за

кордоном
в тому числі 2 454,1 2 454,1 2 454,1 2 454,1 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6521120 0350 Захист 8 150,0 8 150,0 8 150,0 інформаційних

ресурсів держави
6521140 0350 Розвиток та 300,0 300,0 300,0 модернізація

державної системи

урядового зв'язку
6521150 0350 Створення та 10,0 10,0 10,0 забезпечення

функціонування

Національної

системи конфіден-

ційного зв'язку
6521200 0350 Забезпечення 8 500,0 8 500,0 8 500,0 заходів

спеціальними

підрозділами по

боротьбі з

організованою

злочинністю та

корупцією Служби

безпеки України
6524000 Антитерористичний 10 619,5 10 405,2 1 125,7 214,3 10 619,5 центр Служби

безпеки України
6524010 0350 Боротьба з 10 619,5 10 405,2 1 125,7 214,3 10 619,5 тероризмом на

території України
в тому числі 129,5 129,5 129,5 129,5 компенсація податку

з доходів фізичних

осіб відповідно до

п. 22.7 статті 22

Закону України

"Про податок з

доходів фізичних

осіб" ( 889-15 )
6540000 Національна 709 902,2 595 396,2 339 622,8 31 121,8 114 506,0 188 234,4 169 456,9 47 936,7 15 883,9 18 777,5 898 136,6 академія наук

України
6541000 Апарат Національної 709 902,2 595 396,2 339 622,8 31 121,8 114 506,0 188 234,4 169 456,9 47 936,7 15 883,9 18 777,5 898 136,6 академії наук

України
6541020 0150 Наукова і 20 467,2 20 287,2 16 172,9 120,0 180,0 1 367,5 857,5 4,8 22,9 510,0 21 834,7 організаційна

діяльність президії

Національної

академії наук

України
6541030 0140 Фундаментальні 383 092,1 375 746,0 248 038,8 27 396,2 7 346,1 142 847,0 128 572,5 35 807,9 12 828,9 14 274,5 525 939,1 дослідження

наукових установ

Національної

академії наук
6541040 0487 Прикладні розробки 136 746,1 120 975,9 59 598,2 1 509,5 15 770,2 36 583,7 34 639,8 10 280,0 2 689,1 1 943,9 173 329,8 у сфері розвитку

галузей економіки
в тому числі 3 000,0 2 592,0 1 479,0 48,0 408,0 3 000,0 дослідження і

розробки в галузі

нетрадиційної

енергетики
6541050 0487 Державні 17 554,7 15 944,7 2 035,3 245,8 1 610,0 17 554,7 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

галузей економіки
6541060 0150 Фінансова підтримка 75 926,4 25 826,4 2 131,9 20,0 50 100,0 75 926,4 технічного

забезпечення

Національної

академії наук

України
6541070 0960 Оздоровлення і 600,0 600,0 600,0 відпочинок дітей в

дитячому

оздоровчому таборі

"Каштан"
6541080 0942 Підготовка кадрів 1 251,1 1 251,1 258,3 9,5 55,7 51,3 17,0 4,4 1 306,8 фізико-технічного

напряму вищими

навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації
6541090 0990 Методичне 108,0 108,0 66,9 1,6 29,0 27,0 7,0 2,0 137,0 забезпечення

викладення

народознавства та

української мови як

іноземної

Міжнародною школою

україністики
6541100 0731 Медичне 7 601,4 7 151,4 3 121,7 511,1 450,0 196,5 164,8 40,0 5,0 31,7 7 797,9 обслуговування

працівників

Національної

академії наук

України
6541130 0150 Фінансова підтримка 14 302,5 13 558,9 2 135,5 800,0 743,6 325,0 315,0 80,0 38,0 10,0 14 627,5 розвитку

інфраструктури

Національної

академії наук

України
6541140 0530 Здійснення 8 698,2 8 698,2 4 109,6 385,0 6 830,0 4 829,0 1 700,0 300,0 2 001,0 15 528,2 науково-дослідних

і дослідно-

конструкторських

робіт МНТЦ "Укриття"
6541160 0481 Сейсмічні та 1 893,3 1 887,2 1 179,0 123,1 6,1 1 893,3 геофізичні

спостереження
6541170 0530 Збереження та 28 061,2 3 361,2 774,7 24 700,0 28 061,2 розвиток

садово-паркового

комплексу

"Феофанія"
6541800 0484 Реконструкція 5 000,0 5 000,0 5 000,0 лабораторного

корпусу та

господарських

споруд УкрНДМІ

Національної

академії наук

України
6541810 0487 Реконструкція 1 600,0 1 600,0 1 600,0 корпусу

Міжгалузевого

науково-технічного

центру Національної

академії наук

України
6541820 0484 Здійснення 7 000,0 7 000,0 7 000,0 протизсувних робіт

та реконструкція

купольної і

секційної оранжерей

на території

Національного

ботанічного саду

ім. М.М. Гришка
6550000 Академія 25 478,4 23 806,5 16 067,2 1 125,8 1 671,9 4 528,8 3 814,2 1 610,0 254,7 714,6 30 007,2 педагогічних наук

України
6551000 Апарат Академії 25 478,4 23 806,5 16 067,2 1 125,8 1 671,9 4 528,8 3 814,2 1 610,0 254,7 714,6 30 007,2 педагогічних наук

України
6551020 0980 Наукова і 4 325,2 4 297,7 3 751,3 83,5 27,5 228,2 228,2 42,6 39,9 4 553,4 організаційна

діяльність президії

Академії

педагогічних наук

України
6551030 0140 Фундаментальні 12 033,2 12 033,2 8 393,0 350,3 1 246,8 1 169,4 463,2 83,0 77,4 13 280,0 дослідження у сфері

педагогічних наук
6551040 0980 Прикладні розробки 130,2 118,6 86,4 11,6 130,2 у сфері педагогіки

та психології
6551050 0980 Підготовка наукових 1 100,7 1 100,7 325,9 413,5 409,1 232,0 0,5 4,4 1 514,2 кадрів у системі

Академії

педагогічних наук

України
6551060 0950 Підвищення 4 620,5 3 120,5 1 980,6 364,8 1 500,0 2 481,7 1 917,0 872,2 124,0 564,7 7 102,2 кваліфікації

керівних кадрів і

спеціалістів у

сфері освіти

закладами

післядипломної

освіти III і

IV рівнів

акредитації
6551070 0930 Підготовка та 2 076,3 2 043,5 950,2 327,2 32,8 158,6 90,5 7,3 68,1 2 234,9 перепідготовка

робітничих кадрів

і фахівців

автосервісу

навчально-науковим

центром професійно-

технічної освіти

Академії

педагогічних наук

України
6551080 0980 Фінансова підтримка 163,8 147,4 16,4 163,8 розвитку

інфраструктури

Академії

педагогічних наук

України
6551090 0980 Державні 925,0 841,4 522,8 83,6 925,0 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері педагогіки та

психології
6551100 0826 Збереження та 103,5 103,5 57,0 103,5 популяризація

історії

педагогічної науки

та практики
6560000 Академія медичних 436 158,1 277 294,3 105 403,4 18 300,7 158 863,8 27 503,8 23 701,0 6 385,7 1 557,4 3 802,8 463 661,9 наук України

6561000 Апарат Академії 436 158,1 277 294,3 105 403,4 18 300,7 158 863,8 27 503,8 23 701,0 6 385,7 1 557,4 3 802,8 463 661,9 медичних наук

України
6561020 0140 Фундаментальні 18 183,8 18 183,8 12 997,0 55,0 933,4 918,4 106,3 4,0 15,0 19 117,2 дослідження у сфері

теоретичної та

клінічної медицини
6561030 0750 Прикладні розробки 25 395,4 25 395,4 16 954,2 309,4 20 084,7 16 862,8 5 805,4 844,6 3 221,9 45 480,1 у сфері діагностики

і методів лікування

хвороб людини
6561040 0750 Державні 5 316,7 5 316,7 3 041,1 5 316,7 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері профілактики

і лікування хвороб

людини
6561050 0750 Підготовка наукових 507,5 507,5 507,5 кадрів Академією

медичних наук

України
6561060 0732 Діагностика і 239 817,0 216 997,0 68 795,8 17 708,6 22 820,0 6 283,5 5 777,6 474,0 707,8 505,9 246 100,5 лікування

захворювань із

впровадженням

експериментальних

та нових медичних

технологій у

клініках

науково-дослідних

установ Академії

медичних наук

України
в тому числі для 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Інституту хірургії

та трансплантології

на забезпечення

проведення

трансплантації

частини печінки від

живого донора
6561070 0722 Спеціалізована 3 061,9 3 061,9 1 228,3 177,7 202,2 142,2 1,0 60,0 3 264,1 консультативно-

поліклінічна

допомога, що

надається

науково-дослідними

установами Академії

медичних наук

України
6561080 0763 Централізована 14 800,0 4 800,0 10 000,0 14 800,0 закупівля

високовартісного

обладнання та

медикаментів для

клінік

науково-дослідних

установ Академії

медичних наук

України
6561090 0750 Наукова і 2 870,0 2 870,0 2 387,0 25,0 2 870,0 організаційна

діяльність президії

Академії медичних

наук України
6561100 0750 Фінансова підтримка 162,0 162,0 25,0 162,0 розвитку

інфраструктури

Академії медичних

наук України
6561110 0710 Погашення 45 043,8 45 043,8 45 043,8 простроченої

заборгованості за

кредитом, наданим

на закупівлю

медичного

обладнання для

створення клініко-

діагностичного

центру "Здоров'я

літніх людей"
6561120 0763 Створення сучасних 50 000,0 50 000,0 50 000,0 регіональних

реабілітаційних

медичних центрів

для

малозабезпечених

категорій населення
6561800 0732 Реконструкція 2 000,0 2 000,0 2 000,0 приміщень

науково-дослідного

інституту

онкології, м. Київ
6561810 0732 Будівництво 20 000,0 20 000,0 20 000,0 дитячого корпусу з

поліклінікою для

Інституту

фтизіатрії і

пульмонології імені

Ф.Г. Яновського,

м. Київ
6561820 0732 Реконструкція 9 000,0 9 000,0 9 000,0 споруд та оснащення

Інституту

невідкладної і

відновної хірургії

Академії медичних

наук України
6570000 Академія мистецтв 8 221,4 4 921,6 3 680,0 114,3 3 299,8 8 221,4 України
6571000 Апарат Академії 8 221,4 4 921,6 3 680,0 114,3 3 299,8 8 221,4 мистецтв України
6571020 0840 Наукова і 5 423,6 4 123,6 3 256,4 94,3 1 300,0 5 423,6 організаційна

діяльність президії

Академії мистецтв

України
6571030 0140 Фундаментальні 2 797,8 798,0 423,6 20,0 1 999,8 2 797,8 дослідження у сфері

мистецтвознавства
6580000 Академія правових 7 534,5 7 534,5 5 398,0 104,7 3 963,3 3 387,3 1 182,5 96,5 576,0 11 497,8 наук України
6581000 Апарат Академії 7 534,5 7 534,5 5 398,0 104,7 3 963,3 3 387,3 1 182,5 96,5 576,0 11 497,8 правових наук

України
6581020 0370 Наукова і 3 620,9 3 620,9 2 892,1 36,7 900,0 740,0 257,0 20,0 160,0 4 520,9 організаційна

діяльність президії

Академії правових

наук України
6581030 0140 Фундаментальні 3 150,0 3 150,0 2 104,2 68,0 2 988,3 2 582,3 909,1 76,5 406,0 6 138,3 дослідження у сфері

законодавства і

права
6581040 0370 Підготовка 49,1 49,1 75,0 65,0 16,4 10,0 124,1 наукових кадрів

у сфері

законодавства
6581050 0370 Розробки 225,4 225,4 69,9 225,4 найважливіших

новітніх

технологій у сфері

удосконалення

законодавства
6581060 0370 Державні 489,1 489,1 331,8 489,1 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері боротьби зі

злочинністю
6590000 Українська академія 145 566,9 130 731,2 81 262,9 1 815,6 14 835,7 60 626,3 52 939,3 17 000,5 7 362,4 7 687,0 206 193,2 аграрних наук
6591000 Апарат Української 145 566,9 130 731,2 81 262,9 1 815,6 14 835,7 60 626,3 52 939,3 17 000,5 7 362,4 7 687,0 206 193,2 академії аграрних

наук
6591020 0482 Наукова і 6 779,8 6 779,8 5 565,5 131,0 160,0 160,0 11,0 6 939,8 організаційна

діяльність президії

Української

академії аграрних

наук
6591030 0140 Фундаментальні 72 474,7 68 405,2 47 624,7 1 162,6 4 069,5 18 390,7 16 343,7 3 808,0 1 517,3 2 047,0 90 865,4 дослідження у сфері

природничих і

технічних наук
6591040 0482 Прикладні розробки 37 355,8 35 452,3 25 330,2 75,0 1 903,5 40 897,0 35 443,0 13 021,5 5 736,6 5 454,0 78 252,8 Української

академії аграрних

наук у сфері

сільськогоспо-

дарських наук
6591050 0482 Державні 270,2 270,2 69,9 8,0 270,2 науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

сільськогоспо-

дарського

виробництва та

застосування нових

технологій у

рослинництві
6591060 0482 Фінансова підтримка 10 305,0 3 655,0 1 158,1 6 650,0 117,5 100,5 33,7 1,0 17,0 10 422,5 технічного

забезпечення

наукових установ та

підготовки наукових

кадрів

агропромислового

комплексу
6591070 0421 Докорінне 149,5 149,5 149,5 поліпшення земель

науково-дослідних

господарств
6591080 0421 Селекція у 5 636,9 5 636,9 5 636,9 тваринництві та

птахівництві в

науково-дослідних

господарствах
6591090 0421 Селекція 6 750,0 6 750,0 6 750,0 сільськогоспо-

дарських культур у

ланках первинного

рослинництва
6591100 0520 Збереження 2 988,7 2 288,7 1 191,2 227,0 700,0 535,0 435,0 50,1 0,5 100,0 3 523,7 природно-

заповідного фонду в

біосферному

заповіднику

"Асканія-Нова"
6591110 0482 Фінансова підтримка 2 856,3 1 343,6 323,3 212,0 1 512,7 526,1 457,1 87,2 96,0 69,0 3 382,4 розвитку

інфраструктури

Української

академії аграрних

наук
6600000 Управління 62 106,0 60 098,0 43 508,0 776,0 2 008,0 530,0 240,0 20,0 290,0 62 636,0 державної охорони

України
6601000 Управління 62 106,0 60 098,0 43 508,0 776,0 2 008,0 530,0 240,0 20,0 290,0 62 636,0 державної охорони

України
6601020 0350 Державна охорона 60 848,0 60 098,0 43 508,0 776,0 750,0 530,0 240,0 20,0 290,0 61 378,0 органів державної

влади та посадових

осіб
6601030 1062 Будівництво 1 258,0 1 258,0 1 258,0 (придбання) житла

для військово-

службовців

Управління

державної охорони

України
6610000 Фонд державного 30 630,0 30 630,0 21 358,9 450,0 72 645,1 59 287,0 4 596,3 2 185,9 13 358,1 103 275,1 майна України
6611000 Апарат Фонду 30 630,0 30 630,0 21 358,9 450,0 72 645,1 59 287,0 4 596,3 2 185,9 13 358,1 103 275,1 державного майна

України
6611010 0411 Керівництво та 30 630,0 30 630,0 21 358,9 450,0 826,7 826,7 318,6 31 456,7 управління у сфері

державного майна
6611020 0411 Заходи, пов'язані 71 818,4 58 460,3 4 596,3 1 867,3 13 358,1 71 818,4 з проведенням

приватизації

державного майна
6730000 Центральна виборча 419 952,9 404 122,5 4 499,2 50,4 15 830,4 419 952,9 комісія
6731000 Апарат Центральної 419 952,9 404 122,5 4 499,2 50,4 15 830,4 419 952,9 виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та 23 535,9 8 260,5 4 499,2 50,4 15 275,4 23 535,9 управління у сфері

проведення виборів

та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів 4 079,4 4 079,4 4 079,4 народних депутатів

України
6731040 0160 Проведення виборів 391 046,6 391 046,6 391 046,6 Президента України
6731050 0160 Створення та 1 291,0 736,0 555,0 1 291,0 запровадження

Єдиного державного

реєстру виборців і

єдиної електронної

інформаційної

системи "Вибори"
6800000 Національна 5 000,0 5 000,0 5 000,0 акціонерна компанія

"Украгролізинг"
6801000 Національна 5 000,0 5 000,0 5 000,0 акціонерна компанія

"Украгролізинг"
6801060 0421 Ремонт сільсько- 5 000,0 5 000,0 5 000,0 господарської

техніки та

обладнання для

агропромислового

комплексу, що

вилучені з

фінансового лізингу

у лізингоотри-

мувачів, визначених

банкрутами або

такими, що порушили

договір лізингу
7710000 Рада міністрів 17 210,7 16 454,7 9 496,4 628,0 756,0 120,6 112,4 48,7 8,2 17 331,3 Автономної

Республіки Крим
7711000 Апарат Ради 17 210,7 16 454,7 9 496,4 628,0 756,0 120,6 112,4 48,7 8,2 17 331,3 міністрів

Автономної

Республіки Крим
7711010 0111 Здійснення 17 210,7 16 454,7 9 496,4 628,0 756,0 120,6 112,4 48,7 8,2 17 331,3 виконавчої влади в

Автономній

Республіці Крим
7720000 Вінницька обласна 40 973,7 39 495,4 22 285,4 1 433,7 1 478,3 897,0 775,7 187,1 98,0 121,3 41 870,7 державна

адміністрація
7721000 Апарат Вінницької 40 973,7 39 495,4 22 285,4 1 433,7 1 478,3 897,0 775,7 187,1 98,0 121,3 41 870,7 обласної державної

адміністрації
7721010 0111 Здійснення 40 973,7 39 495,4 22 285,4 1 433,7 1 478,3 897,0 775,7 187,1 98,0 121,3 41 870,7 виконавчої влади у

Вінницькій області
7730000 Волинська обласна 24 209,2 23 249,8 13 254,6 694,3 959,4 692,6 621,8 170,0 43,2 70,8 24 901,8 державна

адміністрація
7731000 Апарат Волинської 24 209,2 23 249,8 13 254,6 694,3 959,4 692,6 621,8 170,0 43,2 70,8 24 901,8 обласної державної

адміністрації
7731010 0111 Здійснення 24 209,2 23 249,8 13 254,6 694,3 959,4 692,6 621,8 170,0 43,2 70,8 24 901,8 виконавчої влади у

Волинській області
7740000 Дніпропетровська 36 249,4 35 000,2 19 745,1 1 582,3 1 249,2 1 922,8 1 762,5 305,7 281,8 160,3 38 172,2 обласна державна

адміністрація
7741000 Апарат 36 249,4 35 000,2 19 745,1 1 582,3 1 249,2 1 922,8 1 762,5 305,7 281,8 160,3 38 172,2 Дніпропетровської

обласної державної

адміністрації
7741010 0111 Здійснення 36 249,4 35 000,2 19 745,1 1 582,3 1 249,2 1 922,8 1 762,5 305,7 281,8 160,3 38 172,2 виконавчої влади у

Дніпропетровській

області
7750000 Донецька обласна 31 895,5 30 849,3 17 473,4 1 814,9 1 046,2 801,1 606,9 23,0 51,9 194,2 32 696,6 державна

адміністрація
7751000 Апарат Донецької 31 895,5 30 849,3 17 473,4 1 814,9 1 046,2 801,1 606,9 23,0 51,9 194,2 32 696,6 обласної державної

адміністрації
7751010 0111 Здійснення 31 895,5 30 849,3 17 473,4 1 814,9 1 046,2 801,1 606,9 23,0 51,9 194,2 32 696,6 виконавчої влади у

Донецькій області
7760000 Житомирська обласна 33 705,2 32 217,6 18 366,9 988,7 1 487,6 624,9 531,3 167,7 34,1 93,6 34 330,1 державна

адміністрація
7761000 Апарат Житомирської 33 705,2 32 217,6 18 366,9 988,7 1 487,6 624,9 531,3 167,7 34,1 93,6 34 330,1 обласної державної

адміністрації
7761010 0111 Здійснення 33 705,2 32 217,6 18 366,9 988,7 1 487,6 624,9 531,3 167,7 34,1 93,6 34 330,1 виконавчої влади у

Житомирській

області
7770000 Закарпатська 24 563,7 23 813,7 13 531,6 1 073,0 750,0 800,0 800,0 180,9 214,2 25 363,7 обласна державна

адміністрація
7771000 Апарат 24 563,7 23 813,7 13 531,6 1 073,0 750,0 800,0 800,0 180,9 214,2 25 363,7 Закарпатської

обласної державної

адміністрації
7771010 0111 Здійснення 24 563,7 23 813,7 13 531,6 1 073,0 750,0 800,0 800,0 180,9 214,2 25 363,7 виконавчої влади у

Закарпатській

області
7780000 Запорізька обласна 28 729,3 27 615,6 15 840,6 846,0 1 113,7 1 369,8 1 174,7 249,4 246,5 195,1 30 099,1 державна

адміністрація
7781000 Апарат Запорізької 28 729,3 27 615,6 15 840,6 846,0 1 113,7 1 369,8 1 174,7 249,4 246,5 195,1 30 099,1 обласної державної

адміністрації
7781010 0111 Здійснення 28 729,3 27 615,6 15 840,6 846,0 1 113,7 1 369,8 1 174,7 249,4 246,5 195,1 30 099,1 виконавчої влади у

Запорізькій області
7790000 Івано-Франківська 26 624,1 25 771,3 14 539,8 1 134,4 852,8 1 230,1 1 097,3 156,7 114,2 132,8 27 854,2 обласна державна

адміністрація
7791000 Апарат 26 624,1 25 771,3 14 539,8 1 134,4 852,8 1 230,1 1 097,3 156,7 114,2 132,8 27 854,2 Івано-Франківської

обласної державної

адміністрації
7791010 0111 Здійснення 26 624,1 25 771,3 14 539,8 1 134,4 852,8 1 230,1 1 097,3 156,7 114,2 132,8 27 854,2 виконавчої влади в

Івано-Франківській

області
7800000 Київська обласна 42 064,6 40 423,1 21 197,8 1 522,5 1 641,5 1 076,0 907,9 264,5 96,0 168,1 43 140,6 державна

адміністрація
7801000 Апарат Київської 42 064,6 40 423,1 21 197,8 1 522,5 1 641,5 1 076,0 907,9 264,5 96,0 168,1 43 140,6 обласної державної

адміністрації
7801010 0111 Здійснення 42 064,6 40 423,1 21 197,8 1 522,5 1 641,5 1 076,0 907,9 264,5 96,0 168,1 43 140,6 виконавчої влади у

Київській області
7810000 Кіровоградська 28 722,9 27 588,2 15 701,0 871,1 1 134,7 855,7 689,3 162,5 43,8 166,4 29 578,6 обласна державна

адміністрація
7811000 Апарат 28 722,9 27 588,2 15 701,0 871,1 1 134,7 855,7 689,3 162,5 43,8 166,4 29 578,6 Кіровоградської

обласної державної

адміністрації
7811010 0111 Здійснення 28 722,9 27 588,2 15 701,0 871,1 1 134,7 855,7 689,3 162,5 43,8 166,4 29 578,6 виконавчої влади у

Кіровоградській

області
7820000 Луганська обласна 30 663,0 29 636,7 16 014,8 1 830,2 1 026,3 798,4 591,2 174,0 26,8 207,2 31 461,4 державна

адміністрація
7821000 Апарат Луганської 30 663,0 29 636,7 16 014,8 1 830,2 1 026,3 798,4 591,2 174,0 26,8 207,2 31 461,4 обласної державної

адміністрації
7821010 0111 Здійснення 30 663,0 29 636,7 16 014,8 1 830,2 1 026,3 798,4 591,2 174,0 26,8 207,2 31 461,4 виконавчої влади у

Луганській області
7830000 Львівська обласна 34 956,3 33 639,7 18 344,6 976,1 1 316,6 912,1 716,6 186,0 70,9 195,5 35 868,4 державна

адміністрація
7831000 Апарат Львівської 34 956,3 33 639,7 18 344,6 976,1 1 316,6 912,1 716,6 186,0 70,9 195,5 35 868,4 обласної державної

адміністрації
7831010 0111 Здійснення 34 956,3 33 639,7 18 344,6 976,1 1 316,6 912,1 716,6 186,0 70,9 195,5 35 868,4 виконавчої влади у

Львівській області
7840000 Миколаївська 26 607,5 25 527,1 14 430,2 1 115,4 1 080,4 1 184,9 933,0 252,5 79,4 251,9 27 792,4 обласна державна

адміністрація
7841000 Апарат 26 607,5 25 527,1 14 430,2 1 115,4 1 080,4 1 184,9 933,0 252,5 79,4 251,9 27 792,4 Миколаївської

обласної державної

адміністрації
7841010 0111 Здійснення 26 607,5 25 527,1 14 430,2 1 115,4 1 080,4 1 184,9 933,0 252,5 79,4 251,9 27 792,4 виконавчої влади у

Миколаївській

області
7850000 Одеська обласна 38 595,0 37 133,1 21 331,9 1 609,9 1 461,9 1 200,8 976,3 263,5 33,7 224,5 39 795,8 державна

адміністрація
7851000 Апарат Одеської 38 595,0 37 133,1 21 331,9 1 609,9 1 461,9 1 200,8 976,3 263,5 33,7 224,5 39 795,8 обласної державної

адміністрації
7851010 0111 Здійснення 38 595,0 37 133,1 21 331,9 1 609,9 1 461,9 1 200,8 976,3 263,5 33,7 224,5 39 795,8 виконавчої влади в

Одеській області
7860000 Полтавська обласна 31 941,7 30 550,2 17 209,6 1 190,5 1 391,5 1 383,8 1 202,2 280,0 75,4 181,6 33 325,5 державна

адміністрація
7861000 Апарат Полтавської 31 941,7 30 550,2 17 209,6 1 190,5 1 391,5 1 383,8 1 202,2 280,0 75,4 181,6 33 325,5 обласної державної

адміністрації
7861010 0111 Здійснення 31 941,7 30 550,2 17 209,6 1 190,5 1 391,5 1 383,8 1 202,2 280,0 75,4 181,6 33 325,5 виконавчої влади у

Полтавській

області
7870000 Рівненська обласна 26 546,7 23 530,9 13 308,9 1 536,8 3 015,8 1 157,1 1 008,7 218,2 154,6 148,4 27 703,8 державна

адміністрація
7871000 Апарат Рівненської 26 546,7 23 530,9 13 308,9 1 536,8 3 015,8 1 157,1 1 008,7 218,2 154,6 148,4 27 703,8 обласної державної

адміністрації
7871010 0111 Здійснення 26 546,7 23 530,9 13 308,9 1 536,8 3 015,8 1 157,1 1 008,7 218,2 154,6 148,4 27 703,8 виконавчої влади у

Рівненській

області
7880000 Сумська обласна 28 268,8 27 195,0 15 135,4 901,4 1 073,8 982,0 835,2 173,4 58,9 146,8 29 250,8 державна

адміністрація
7881000 Апарат Сумської 28 268,8 27 195,0 15 135,4 901,4 1 073,8 982,0 835,2 173,4 58,9 146,8 29 250,8 обласної державної

адміністрації
7881010 0111 Здійснення 28 268,8 27 195,0 15 135,4 901,4 1 073,8 982,0 835,2 173,4 58,9 146,8 29 250,8 виконавчої влади у

Сумській області
7890000 Тернопільська 28 034,9 27 093,2 14 909,0 1 006,1 941,7 869,7 704,9 253,4 40,9 164,8 28 904,6 обласна державна

адміністрація
7891000 Апарат 28 034,9 27 093,2 14 909,0 1 006,1 941,7 869,7 704,9 253,4 40,9 164,8 28 904,6 Тернопільської

обласної державної

адміністрації
7891010 0111 Здійснення 28 034,9 27 093,2 14 909,0 1 006,1 941,7 869,7 704,9 253,4 40,9 164,8 28 904,6 виконавчої влади у

Тернопільській

області
7900000 Харківська обласна 40 438,0 39 014,9 22 251,5 1 302,6 1 423,1 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 41 533,5 державна

адміністрація
7901000 Апарат Харківської 40 438,0 39 014,9 22 251,5 1 302,6 1 423,1 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 41 533,5 обласної державної

адміністрації
7901010 0111 Здійснення 40 438,0 39 014,9 22 251,5 1 302,6 1 423,1 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 41 533,5 виконавчої влади у

Харківській області
7910000 Херсонська обласна 24 690,4 23 712,3 13 344,1 1 113,7 978,1 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 25 765,8 державна

адміністрація
7911000 Апарат Херсонської 24 690,4 23 712,3 13 344,1 1 113,7 978,1 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 25 765,8 обласної державної

адміністрації
7911010 0111 Здійснення 24 690,4 23 712,3 13 344,1 1 113,7 978,1 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 25 765,8 виконавчої влади у

Херсонській

області
7920000 Хмельницька обласна 30 233,3 29 124,5 16 304,5 1 186,8 1 108,8 522,3 373,6 82,2 148,7 30 755,6 державна

адміністрація
7921000 Апарат Хмельницької 30 233,3 29 124,5 16 304,5 1 186,8 1 108,8 522,3 373,6 82,2 148,7 30 755,6 обласної державної

адміністрації
7921010 0111 Здійснення 30 233,3 29 124,5 16 304,5 1 186,8 1 108,8 522,3 373,6 82,2 148,7 30 755,6 виконавчої влади у

Хмельницькій

області
7930000 Черкаська обласна 28 016,1 26 951,7 15 155,3 1 062,5 1 064,4 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 28 803,9 державна

адміністрація
7931000 Апарат Черкаської 28 016,1 26 951,7 15 155,3 1 062,5 1 064,4 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 28 803,9 обласної державної

адміністрації
7931010 0111 Здійснення 28 016,1 26 951,7 15 155,3 1 062,5 1 064,4 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 28 803,9 виконавчої влади у

Черкаській області
7940000 Чернівецька обласна 17 531,2 16 818,7 9 544,4 580,9 712,5 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 18 302,4 державна

адміністрація
7941000 Апарат Чернівецької 17 531,2 16 818,7 9 544,4 580,9 712,5 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 18 302,4 обласної державної

адміністрації
7941010 0111 Здійснення 17 531,2 16 818,7 9 544,4 580,9 712,5 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 18 302,4 виконавчої влади у

Чернівецькій

області
7950000 Чернігівська 29 786,2 28 517,8 16 033,5 966,4 1 268,4 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 30 805,6 обласна державна

адміністрація
7951000 Апарат 29 786,2 28 517,8 16 033,5 966,4 1 268,4 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 30 805,6 Чернігівської

обласної державної

адміністрації
7951010 0111 Здійснення 29 786,2 28 517,8 16 033,5 966,4 1 268,4 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 30 805,6 виконавчої влади у

Чернігівській

області
7970000 Севастопольська 11 529,8 11 232,6 5 880,3 767,2 297,2 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 14 200,0 міська державна

адміністрація
7971000 Апарат 11 529,8 11 232,6 5 880,3 767,2 297,2 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 14 200,0 Севастопольської

міської державної

адміністрації
7971010 0111 Здійснення 11 529,8 11 232,6 5 880,3 767,2 297,2 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 14 200,0 виконавчої влади у

місті Севастополі
8680000 Державний комітет 17 718,2 16 339,2 3 478,0 201,3 1 379,0 39 000,3 39 000,3 92,0 56 718,5 України з питань

регуляторної

політики та

підприємництва
8681000 Апарат Державного 17 718,2 16 339,2 3 478,0 201,3 1 379,0 39 000,3 39 000,3 92,0 56 718,5 комітету України з

питань регуляторної

політики та

підприємництва
8681010 0411 Керівництво та 7 918,2 7 418,2 3 478,0 201,3 500,0 360,0 360,0 92,0 8 278,2 управління у сфері

регуляторної

політики та

підприємництва
8681020 0411 Заходи, пов'язані з 8 000,0 7 121,0 879,0 8 000,0 веденням Реєстру

суб'єктів

підприємницької

діяльності та

Єдиного

ліцензійного

реєстру
8681030 0490 Заходи по 1 800,0 1 800,0 1 800,0 реалізації

Національної

програми сприяння

розвитку малого

підприємництва в

Україні у 2004 році

( 809-2003-р )
8681600 0411 Розвиток приватного 38 640,3 38 640,3 38 640,3 сектора

Додаток N 4

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

"Додаток N 4 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

( 1344-15 )
Повернення кредитів до Державного бюджету України

та розподіл надання кредитів з Державного

бюджету України в 2004 році
(тис. грн.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього про- |функ- | з програмною |---------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------- грамної|ціо- | класифікацією | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом класи- |наль- | видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | фікації|ної | кредитування | | | | | | | | | видат- |кла- |державного бюджету | | | | | | | | | ків та |сифі- | | | | | | | | | | креди- |кації | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | |жав- | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |бюд- | | | | | | | | | | |жету | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього: 937 679,4 1 272 389,5 2 210 068,9 -1 172 783,5 -592 076,3 -1 764 859,8 -235 104,1 680 313,2 445 209,1
1100000 Міністерство палива 94 198,1 94 198,1 94 198,1 94 198,1 та енергетики

України 1101000 Апарат Міністерства 27 109,3 27 109,3 27 109,3 27 109,3 палива та

енергетики України 1101600 0433 Реконструкція 21 589,3 21 589,3 21 589,3 21 589,3 гідроелектростанцій

Дніпровського

каскаду 1101610 0431 Підвищення безпеки 5 520,0 5 520,0 5 520,0 5 520,0 праці на вугільних

шахтах України 1106000 "Національна атомна 67 088,8 67 088,8 67 088,8 67 088,8 енергогенеруюча

компанія "Енергоатом" 1106600 0433 Добудова атомних 67 088,8 67 088,8 67 088,8 67 088,8 електростанцій на

території України 2200000 Міністерство освіти 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 і науки України 2201000 Апарат Міністерства 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 освіти і науки

України 2201210 0990 Державне пільгове 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 довгострокове

кредитування на

здобуття освіти 2800000 Міністерство 225 000,0 57 300,0 282 300,0 -85 300,0 -85 300,0 225 000,0 -28 000,0 197 000,0 аграрної політики

України 2801000 Апарат Міністерства 225 000,0 57 300,0 282 300,0 -85 300,0 -85 300,0 225 000,0 -28 000,0 197 000,0 аграрної політики

України 2801160 1062 Державне пільгове 25 000,0 2 300,0 27 300,0 25 000,0 2 300,0 27 300,0 кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників 2801380 0421 Повернення -25 000,0 -25 000,0 -25 000,0 -25 000,0 бюджетних позичок,

наданих на

закупівлю

сільсько-

господарської

продукції за

державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 років 2801400 0421 Повернення -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 кредитів, наданих

селянським

(фермерським)

господарствам 2801410 0421 Повернення коштів, -2 300,0 -2 300,0 -2 300,0 -2 300,0 наданих для

кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників 2801450 0421 Здійснення 200 000,0 55 000,0 255 000,0 200 000,0 55 000,0 255 000,0 фінансової

підтримки

заставних та

інтервенційних

операцій з зерном 2801490 0421 Повернення коштів, -55 000,0 -55 000,0 -55 000,0 -55 000,0 наданих

Міністерству

аграрної політики

на інтервенційні

операції із зерном 3100000 Міністерство 175 000,0 175 000,0 175 000,0 175 000,0 транспорту України 3101000 Апарат Міністерства 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 транспорту України 3101100 0454 Надання кредитів 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 для здійснення

операцій з

фінансового лізингу

авіаційної техніки 3103000 Державний 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 департамент

морського і

річкового

транспорту 3103060 0452 Надання кредиту 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 для виготовлення

бланків морських

(річкових)

ідентифікаційних

документів 3200000 Міністерство 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи 3201000 Апарат Міністерства 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 України з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи 3201480 0433 Надання кредитів на 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 оплату екологічної

броні

електропостачання

при несплаті або

неповній оплаті за

спожиту

електроенергію

споживачами, що

мають таку броню 3400000 Міністерство 115 500,0 6 776,3 122 276,3 -6 776,3 -6 776,3 115 500,0 115 500,0 України у справах

сім'ї, дітей та

молоді 3408000 Державний фонд 115 500,0 6 776,3 122 276,3 -6 776,3 -6 776,3 115 500,0 115 500,0 сприяння

молодіжному

житловому

будівництву 3408020 1062 Надання 115 500,0 6 776,3 122 276,3 115 500,0 6 776,3 122 276,3 пільгового

довгострокового

державного кредиту

молодим сім'ям та

одиноким молодим

громадянам на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла 3408030 1062 Повернення коштів, -6 776,3 -6 776,3 -6 776,3 -6 776,3 наданих для

кредитування

молодих сімей та

одиноких молодих

громадян на

будівництво

(реконструкцію) та

придбання житла 3510000 Міністерство 146 679,4 540 489,5 687 168,9 -1 172 783,5 -1 172 783,5 -1 026 104,1 540 489,5 -485 614,6 фінансів України

(загальнодержавні

видатки) 3511000 Міністерство 146 679,4 540 489,5 687 168,9 -1 172 783,5 -1 172 783,5 -1 026 104,1 540 489,5 -485 614,6 фінансів України

(загальнодержавні

видатки) 3511530 0442 Повернення коштів, -5 035,0 -5 035,0 -5 035,0 -5 035,0 наданих

підприємствам

машинобудування для

здійснення заходів,

пов'язаних із

збільшенням обсягів

виробництва та

розвитком ринку

техніки для

агропромислового

комплексу 3511600 0490 Виконання державою 146 679,4 146 679,4 146 679,4 146 679,4 гарантійних

зобов'язань за

позичальників, що

отримали кредити

під державні

гарантії 3511620 0490 Фінансування 540 489,5 540 489,5 540 489,5 540 489,5 проектів розвитку

за рахунок коштів,

залучених державою 3511630 0490 Повернення позик, -1 167 748,5 -1 167 748,5 -1 167 748,5 -1 167 748,5 наданих для

фінансування

проектів розвитку

за рахунок коштів,

залучених державою 5120000 Державний комітет 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 України з

державного

матеріального

резерву 5121000 Апарат Державного 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 комітету з

державного

матеріального

резерву 5121050 0220 Повернення коштів, -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 наданих у 2003 році

на закупівлю

сільсько-

господарської

продукції 5121060 0220 Заходи щодо 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 формування

державного

замовлення на ринку

продовольчих

товарів 6800000 Національна 262 000,0 95 000,0 357 000,0 -100 000,0 -100 000,0 262 000,0 -5 000,0 257 000,0 акціонерна компанія

"Украгролізинг" 6801000 Національна 262 000,0 95 000,0 357 000,0 -100 000,0 -100 000,0 262 000,0 -5 000,0 257 000,0 акціонерна компанія

"Украгролізинг" 6801020 0421 Заходи по операціях 262 000,0 66 500,0 328 500,0 262 000,0 66 500,0 328 500,0 фінансового лізингу

вітчизняної

сільсько-

господарської

техніки 6801030 0421 Повернення коштів -70 000,0 -70 000,0 -70 000,0 -70 000,0 в частині

відшкодування

вартості

сільсько-

господарської

техніки, переданої

суб'єктам

господарювання на

умовах фінансового

лізингу 6801040 0421 Придбання 28 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 сільсько-

господарської

техніки на умовах

фінансового лізингу

та заходи по

операціях

фінансового лізингу 6801050 0421 Кошти, що надійдуть -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 в рахунок погашення

заборгованості за

кредитами,

залученими державою

або під державні

гарантії і наданими

для закупівлі

сільсько-

господарської

техніки

іноземного

виробництва,

переданої

сільгоспвиробникам

та іншим суб'єктам

господарювання 7960000 Київська міська 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6 державна

адміністрація 7961000 Апарат Київської 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6 міської державної

адміністрації 7961600 0620 Модернізація 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6 обладнання

індивідуальних

теплових пунктів та

здійснення

енергозберігаючих

заходів в

адміністративних і

громадських

будівлях міста

Києва

Додаток N 5

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Показники

міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та

коштів, що передаються до державного бюджету)

між державним та місцевими бюджетами на 2004 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------- Код бюджету |Назва місцевого бюджету|Розрахунковий | Міжбюджетні трансферти | адміністративно- |обсяг доходів,|--------------------------------------------- |територіальної одиниці | що | Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються | | враховуються | з державного бюджету |до державного бюджету | |при визначенні|----------------------+---------------------- | | міжбюджетних | Всього | Норматив | Всього | Норматив | | трансфертів | (тис. | щоденного | (тис. | щоденного | | | грн.) |відрахування | грн.) |відрахування | | | |(у відсотках | |(у відсотках | | | | від обсягу | | від розра- | | | |надходжень на| | хункового | | | | території | | обсягу | | | | Автономної | | доходів | | | | Республіки | | загального | | | | Крим, | | фонду | | | | областей та | | місцевих | | | | міста | |бюджетів, що | | | | Севастополя | |враховуються | | | | доходів | | при | | | | державного | | визначенні | | | | бюджету, що | |міжбюджетних | | | | є джерелом | |трансфертів) | | | |перерахування| | | | | | дотацій, та | | | | | | коштів, що | | | | | |передаються з| | | | | | місцевих | | | | | | бюджетів до | | | | | | державного | | | | | | бюджету) | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 05202000000 м. Авдіївка 14498,6 4450,8 30,70 01202000000 м. Алушта 10739,6 3372,5 0,43 12202000000 м. Алчевськ 39016,2 7416,9 19,01 12203000000 м. Антрацит 8212,9 14288,0 2,08 01203000000 м. Армянськ 8934,6 920,2 10,36 05203000000 м. Артемівськ 26840,9 3783,5 0,10 10202000000 м. Біла Церква 30811,2 25995,3 1,25 06202000000 м. Бердичів 11396,3 13165,6 2,96 08202000000 м. Бердянськ 24446,0 6624,4 0,43 07202000000 м. Берегове 5055,0 527,7 0,11 10201000000 м. Березань 1794,7 4030,7 0,19 15202000000 м. Білгород-

Дністровський 12959,3 4872,0 0,17 09202000000 м. Болехів 1740,2 5856,0 1,71 13202000000 м. Борислав 7388,3 4837,1 0,28 10203000000 м. Бориспіль 30703,9 13598,3 44,29 10204000000 м. Бровари 22334,1 2849,4 0,14 12204000000 м. Брянка 4570,0 10109,2 1,47 10205000000 м. Васильків 6024,4 5756,6 0,28 23202000000 м. Ватутіне 1504,9 4006,4 0,48 04202000000 м. Вільногірськ 11458,0 3666,1 32,00 02201000000 м. Вінниця 91866,8 2562,5 0,38 14202000000 м. Вознесенськ 8829,9 5198,7 0,75 03202000000 м. Володимир-Волинський 5518,8 5398,1 1,03 05204000000 м. Вугледар 8591,5 3107,9 36,17 18202000000 м. Глухів 3768,0 6916,7 0,82 05205000000 м. Горлівка 57960,0 20232,8 0,54 05206000000 м. Дебальцеве 18626,6 4061,0 22,72 01204000000 м. Джанкой 9746,6 1351,1 13,86 05207000000 м. Дзержинськ 11651,0 10342,9 0,28 05208000000 м. Димитров 12411,0 3577,9 0,10 04203000000 м. Дніпродзержинськ 71521,6 1365,4 2,02 04201000000 м. Дніпропетровськ 356588,3 80266,3 32,31 05209000000 м. Добропілля 20503,8 40,2 0,22 05210000000 м. Докучаєвськ 5944,3 729,3 0,02 05201000000 м. Донецьк 314548,2 57411,3 35,18 13203000000 м. Дрогобич 18496,3 11507,4 0,67 05211000000 м. Дружківка 16171,8 3526,3 0,09 17202000000 м. Дубно 5285,7 6163,2 1,16 08203000000 м. Енергодар 32881,3 17332,1 45 01205000000 м. Євпаторія 20777,1 14943,4 1,91 05212000000 м. Єнакієве 31073,2 9113,0 0,24 05213000000 м. Жданівка 4525,7 350,0 7,73 06201000000 м. Житомир 60906,8 15058,5 3,38 02202000000 м. Жмеринка 10412,4 1538,5 14,78 04204000000 м. Жовті Води 7402,9 3123,7 0,11 08201000000 м. Запоріжжя 357178,5 141787,4 39,70 11202000000 м. Знам'янка 10519,3 2981,0 28,57 23203000000 м. Золотоноша 4863,7 3542,4 0,42 09201000000 м. Івано-Франківськ 63542,8 2322,9 0,67 15203000000 м. Ізмаїл 18727,9 5345,6 0,19 20202000000 м. Ізюм 6838,6 8783,1 0,32 15204000000 м. Іллічівськ 41801,7 27180,9 45 10206000000 м. Ірпінь 18606,6 6542,5 0,31 09203000000 м. Калуш 16772,4 3406,7 0,99 22202000000 м. Кам'янець-Подільський 14738,5 13035,9 2,78 23204000000 м. Канів 3729,1 1620,1 0,19 21202000000 м. Каховка 6931,0 355,9 0,12 01206000000 м. Керч 32338,4 7074,7 0,90 11201000000 м. Кіровоград 50808,7 22591,0 8,96 12205000000 м. Кіровськ 2111,4 8734,8 1,27 05214000000 м. Кіровське 7604,4 149,6
03203000000 м. Ковель 12348,3 7447,8 1,43 02203000000 м. Козятин 10986,8 3774,0 34,35 09204000000 м. Коломия 11429,4 211,9 1,85 16202000000 м. Комсомольськ 24367,0 8518,1 35,45 18203000000 м. Конотоп 18335,8 6571,9 0,78 06203000000 м. Коростень 13203,0 5323,0 1,20 05215000000 м. Костянтинівка 13273,1 11375,0 0,30 15205000000 м. Котовськ 8582,8 4889,6 0,17 05216000000 м. Краматорськ 73719,8 16407,8 22,38 05217000000 м. Красний Лиман 11471,5 3457,6 0,09 12206000000 м. Красний Луч 14497,3 21753,6 3,16 05218000000 м. Красноармійськ 34409,8 9628,1 28,26 12207000000 м. Краснодон 8509,7 22629,6 3,29 01207000000 м. Красноперекопськ 8821,5 391,9 0,05 16203000000 м. Кременчук 94290,7 27648,3 45 04205000000 м. Кривий Ріг 254915,5 46200,2 19,68 17203000000 м. Кузнецовськ 18865,1 7166,4 37,99 20203000000 м. Куп'янськ 15016,1 1917,2 0,07 02204000000 м. Ладижин 4156,3 3353,5 0,50 18204000000 м. Лебедин 3823,8 1208,4 0,14 12208000000 м. Лисичанськ 28711,1 4030,2 0,59 20204000000 м. Лозова 12094,0 5674,8 0,21 16204000000 м. Лубни 8869,6 6775,1 0,58 12201000000 м. Луганськ 103951,1 16207,4 2,35 03201000000 м. Луцьк 53843,5 8502,4 1,63 13201000000 м. Львів 246899,1 41353,8 16,81 20205000000 м. Люботин 2704,3 3777,8 0,14 05219000000 м. Макіївка 63370,4 40905,3 1,09 04206000000 м. Марганець 8624,2 6188,3 0,21 05220000000 м. Маріуполь 225769,4 83332,0 36,91 08204000000 м. Мелітополь 27065,8 13513,6 0,88 14201000000 м. Миколаїв 169032,9 33218,4 19,65 16205000000 м. Миргород 7369,7 4161,3 0,35 02205000000 м. Могилів-Подільський 6104,8 3434,7 0,52 13204000000 м. Моршин 1248,9 526,3 0,03 07203000000 м. Мукачеве 27256,2 684,9 2,51 04207000000 м. Нікополь 42514,1 5315,4 12,50 22203000000 м. Нетішин 13526,5 4442,8 32,85 25202000000 м. Ніжин 9810,1 11030,6 1,08 21203000000 м. Нова Каховка 10875,0 9592,2 3,36 13205000000 м. Новий Розділ 1841,9 6596,2 0,39 03204000000 м. Нововолинськ 6604,9 10240,8 1,96 06204000000 м. Новоград-Волинський 7133,8 9468,6 2,13 05221000000 м. Новогродівка 4528,6 37,7
24202000000 м. Новодністровськ 3112,8 217,7 0,08 04208000000 м. Новомосковськ 11698,1 8831,4 0,30 15201000000 м. Одеса 334142,2 66136,6 21,75 11203000000 м. Олександрія 12660,9 15347,9 6,08 04209000000 м. Орджонікідзе 12666,2 1132,7 0,04 17204000000 м. Острог 1514,2 1134,6 0,21 18205000000 м. Охтирка 14864,1 1241,5 0,15 14203000000 м. Очаків 2736,2 430,9 0,06 04210000000 м. Павлоград 19225,0 12621,0 0,42 12209000000 м. Первомайськ (Луганська) 7119,1 12134,6 1,76 14204000000 м. Первомайськ

(Миколаївська) 10279,3 9358,5 1,35 20206000000 м. Первомайський 3756,8 6798,5 0,25 10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 4440,1 5027,7 0,24 04211000000 м. Першотравенськ 2237,5 6292,2 0,21 16201000000 м. Полтава 112291,9 27736,9 39,75 25203000000 м. Прилуки 29656,5 9864,8 33,26 17201000000 м. Рівне 61204,7 8512,7 1,60 10208000000 м. Ржищев 977,3 1145,2 0,06 12210000000 м. Ровеньки 25579,6 342,9 1,42 18206000000 м. Ромни 8303,0 7240,4 0,86 12211000000 м. Рубіжне 9090,8 7754,7 1,13 01208000000 м. Саки 5385,9 2939,4 0,38 13206000000 м. Самбір 8203,8 4742,0 0,28 12212000000 м. Свердловськ 21452,6 12552,9 1,82 11204000000 м. Світловодськ 7383,0 8573,9 3,41 05222000000 м. Селидове 7638,4 8323,6 0,22 12213000000 м. Сєверодонецьк 28869,4 3921,2 0,57 04212000000 м. Синельникове 5156,5 753,00
01201000000 м. Сімферополь 122008,3 19545,2 31,06 22204000000 м. Славута 6415,5 4453,2 0,95 10209000000 м. Славутич 12948,8 3906,9 30,17 05223000000 м. Слов'янськ 27368,9 8042,6 0,21 23205000000 м. Сміла 15207,4 4079,3 0,49 05224000000 м. Сніжне 8254,5 12863,4 0,34 22205000000 м. Старокостянтинів 3713,3 3924,3 0,84 12214000000 м. Стаханов 16205,5 9944,7 1,44 13207000000 м. Стрий 14953,6 2880,0 0,17 01209000000 м. Судак 6056,2 2597,5 0,33 18201000000 м. Суми 96295,5 17513,7 18,20 15206000000 м. Теплодар 821,8 2279,2 0,08 04213000000 м. Тернівка 7098,9 1242,1 0,04 19201000000 м. Тернопіль 59353,4 4166,9 1,39 08205000000 м. Токмак 3796,5 6699,9 0,43 05225000000 м. Торез 7957,5 16901,2 0,45 13208000000 м. Трускавець 7608,5 68,3
07201000000 м. Ужгород 43200,8 6943,9 16,07 23206000000 м. Умань 13009,9 11807,2 1,41 10210000000 м. Фастів 13221,3 1130,4 0,05 01210000000 м. Феодосія 29402,6 1529,5 5,58 20201000000 м. Харків 449172,6 85056,0 37,32 05226000000 м. Харцизьк 33849,3 3611,9 11,77 21201000000 м. Херсон 81536,8 14861,8 5,20 22201000000 м. Хмельницький 61429,6 11711,5 2,50 02206000000 м. Хмільник 4240,3 1348,2 0,20 07204000000 м. Хуст 7309,5 3294,6 0,66 13209000000 м. Червоноград 11518,0 13608,4 0,80 23201000000 м. Черкаси 91452,9 10945,4 13,99 24201000000 м. Чернівці 64203,2 227,5 0,47 25201000000 м. Чернігів 69119,0 9365,0 0,92 07205000000 м. Чоп 3635,2 1498,3 41,22 20207000000 м. Чугуїв 5043,8 5518,3 0,20 05227000000 м. Шахтарськ 9295,1 9703,0 0,26 22206000000 м. Шепетівка 8379,1 7871,8 1,68 18207000000 м. Шостка 8322,0 15572,6 1,85 15207000000 м. Южне 33008,5 21683,2 45 14205000000 м. Южноукраїнськ 18011,5 8370,1 45 01211000000 м. Ялта 41728,2 4893,1 0,62 09205000000 м. Яремче 2325,3 6078,7 1,76 05228000000 м. Ясинувата 13318,3 3368,6 25,29 05301000000 Амвросіївський р-н 5434,6 9640,4 0,26 15301000000 Ананьївський р-н 1712,8 8184,0 0,29 06301000000 Андрушівський р-н 2239,6 9550,2 2,14 12301000000 Антрацитівський р-н 1171,5 8777,7 1,27 04301000000 Апостолівський р-н 9362,1 10064,0 0,34 14301000000 Арбузинський р-н 2131,1 6088,5 0,88 05302000000 Артемівський р-н 3728,8 9297,6 0,25 15302000000 Арцизський р-н 3354,0 12240,5 0,43 20301000000 Балаклійський р-н 25055,8 1033,8 0,04 15303000000 Балтський р-н 4095,1 10597,0 0,37 06302000000 Баранівський р-н 2750,0 11442,5 2,57 20302000000 Барвінківський р-н 2424,4 7215,4 0,27 10301000000 Баришівський р-н 3891,5 7808,2 0,38 02301000000 Барський р-н 4525,9 13881,8 2,09 25301000000 Бахмацький р-н 5527,6 10642,6 1,04 01301000000 Бахчисарайський р-н 9212,0 15813,6 2,02 14302000000 Баштанський р-н 4047,6 9565,3 1,38 06303000000 Бердичівський р-н 889,2 9564,0 2,15 08301000000 Бердянський р-н 3264,3 6210,3 0,40 07301000000 Берегівський р-н 2363,9 18701,3 3,74 19301000000 Бережанський р-н 4251,6 9736,9 3,25 14303000000 Березанський р-н 3345,4 5139,7 0,74 15304000000 Березівський р-н 2684,3 9738,3 0,34 17301000000 Березнівський р-н 1604,2 21558,4 4,06 14304000000 Березнегуватський р-н 1714,9 5947,1 0,86 21301000000 Бериславський р-н 2829,9 14078,5 4,93 02302000000 Бершадський р-н 5196,6 15601,7 2,34 15305000000 Білгород-Дністровський р-н 4231,4 15200,0 0,53 12302000000 Біловодський р-н 1690,9 6819,0 0,99 01302000000 Білогірський р-н

(Автономна Республіка Крим) 4065,2 15302,4 1,95 22301000000 Білогірський р-н

(Хмельницька обл.) 1476,6 9216,2 1,97 21302000000 Білозерський р-н 3327,2 16581,6 5,80 12303000000 Білокуракинський р-н 1601,5 6127,9 0,89 18301000000 Білопільський р-н 4750,3 12878,3 1,53 10302000000 Білоцерківський р-н 4821,9 12638,3 0,61 15306000000 Біляївський р-н 7890,8 22161,9 0,78 20303000000 Близнюківський р-н 1552,3 7270,9 0,27 11301000000 Бобринецький р-н 2897,4 7759,5 3,08 25302000000 Бобровицький р-н 3447,4 8770,6 0,86 20304000000 Богодухівський р-н 4078,8 9059,4 0,33 09301000000 Богородчанський р-н 5764,4 18287,9 5,32 10303000000 Богуславський р-н 3003,4 9147,1 0,44 15307000000 Болградський р-н 4453,4 18885,3 0,66 25303000000 Борзнянський р-н 2180,5 10584,0 1,04 10304000000 Бориспільський р-н 6758,5 9831,6 0,47 20305000000 Борівський р-н 1973,4 5014,6 0,18 10305000000 Бородянський р-н 5292,6 11272,1 0,54 19302000000 Борщівський р-н 4747,4 18217,8 6,08 14305000000 Братський р-н 1595,4 5829,8 0,84 10306000000 Броварський р-н 14647,6 7176,2 0,35 13301000000 Бродівський р-н 5799,1 14592,9 0,85 06304000000 Брусилівський р-н 1055,3 5303,4 1,19 18302000000 Буринський р-н 2999,5 8142,6 0,97 13302000000 Буський р-н 2394,5 15445,0 0,90 19303000000 Бучацький р-н 3930,9 17185,5 5,73 20306000000 Валківський р-н 4026,0 6445,7 0,24 25304000000 Варвинський р-н 4090,4 2329,2 0,23 08302000000 Василівський р-н 10839,1 10332,8 0,67 04302000000 Васильківский р-н

(Дніпропетровська обл.) 2995,8 8674,6 0,29 10307000000 Васильківський р-н

(Київська обл.) 7967,3 11883,6 0,57 16301000000 Великобагачанський р-н 3552,5 5716,6 0,49 07302000000 Великоберезнянський р-н 2474,6 7173,6 1,43 08303000000 Великобілозерський р-н 1167,1 1825,0 0,12 20307000000 Великобурлуцький р-н 3506,3 5719,6 0,21 21303000000 Великолепетиський р-н 1921,3 4690,9 1,64 15308000000 Великомихайлівський р-н 1848,8 9049,4 0,32 05303000000 Великоновосілківський р-н 4173,0 11748,0 0,31 21304000000 Великоолександрівський р-н 1479,2 8515,8 2,98 18303000000 Великописарівський р-н 1816,8 6400,2 0,76 04303000000 Верхньодніпровський р-н 8176,1 7381,4 0,25 21305000000 Верхньорогачицький р-н 1184,2 3490,5 1,22 09302000000 Верховинський р-н 2079,5 12328,6 3,58 14306000000 Веселинівський р-н 2182,1 6871,8 0,99 08304000000 Веселівський р-н 2599,1 5963,3 0,39 24301000000 Вижницький р-н 3686,4 16284,7 6,10 07303000000 Виноградівський р-н 7929,9 30382,9 6,08 21306000000 Високопільський р-н 1139,9 4743,9 1,66 10308000000 Вишгородський р-н 13960,0 6827,9 0,33 08305000000 Вільнянський р-н 6858,4 8326,1 0,54 11302000000 Вільшанський р-н 1416,4 4222,9 1,67 02303000000 Вінницький р-н 8162,0 12381,2 1,86 22302000000 Віньковецький р-н 1420,7 8200,3 1,75 20308000000 Вовчанський р-н 6317,3 11143,8 0,41 14307000000 Вознесенський р-н 1752,9 7264,6 1,05 05304000000 Волноваський р-н 18898,1 8878,4 0,24 07304000000 Воловецький р-н 2339,0 7771,7 1,55 05305000000 Володарський р-н

(Донецька обл.) 5088,3 4426,0 0,12 10309000000 Володарський р-н

(Київська обл.) 2618,8 4882,9 0,23 06305000000 Володарсько-Волинський р-н 3873,6 8404,9 1,89 03301000000 Володимир-Волинський р-н 1297,8 7713,3 1,48 17302000000 Володимирецький р-н 920,5 22423,0 4,23 22303000000 Волочиський р-н 4854,4 13318,9 2,84 14308000000 Врадіївський р-н 1565,9 5657,8 0,82 16302000000 Гадяцький р-н 5589,4 12414,1 1,06 11303000000 Гайворонський р-н 3461,2 8586,7 3,41 02304000000 Гайсинський р-н 5081,2 14651,3 2,20 09303000000 Галицький р-н 8013,8 12523,8 3,64 21307000000 Генічеський р-н 5626,5 13810,8 4,83 24302000000 Герцаївський р-н 1402,3 10049,0 3,77 24303000000 Глибоцький р-н 3925,4 20018,6 7,50 16303000000 Глобинський р-н 4005,9 13741,9 1,17 18304000000 Глухівський р-н 1615,9 7026,9 0,83 11304000000 Голованівський р-н 3633,3 7429,0 2,95 21308000000 Голопристанський р-н 4299,5 15117,1 5,29 21309000000 Горностаївський р-н 1426,1 6088,5 2,13 09304000000 Городенківський р-н 2740,4 15965,4 4,65 23301000000 Городищенський р-н 4399,6 9485,7 1,13 25305000000 Городнянський р-н 2213,4 9349,2 0,91 13303000000 Городоцький р-н 3952,1 19164,4 1,12 22304000000 Городоцький р-н 2916,1 14647,2 3,13 03302000000 Горохівський р-н 2921,1 15552,4 2,98 17303000000 Гощанський р-н 1767,8 11312,9 2,13 16304000000 Гребінківський р-н 4397,0 3428,8 0,29 08306000000 Гуляйпільський р-н 4620,4 5790,9 0,38 19304000000 Гусятинський р-н 4968,7 15672,9 5,23 20309000000 Дворічанський р-н 1754,6 5177,7 0,19 17304000000 Демидівський р-н 810,2 4662,1 0,88 22305000000 Деражнянський р-н 1631,2 10138,9 2,17 20310000000 Дергачівський р-н 8838,2 16017,8 0,59 01303000000 Джанкойський р-н 2853,8 26392,1 3,37 06306000000 Дзержинський р-н 1600,5 9664,4 2,17 16305000000 Диканський р-н 3237,2 3493,7 0,30 04304000000 Дніпропетровський р-н 10563,0 10849,5 0,36 05306000000 Добропільський р-н 2377,6 3722,5 0,10 11305000000 Добровеличківський р-н 5604,9 7318,4 2,90 09305000000 Долинський р-н

(Івано-Франківська обл.) 15069,1 12775,5 3,72 11306000000 Долинський р-н

(Кіровоградська обл.) 4290,9 7684,6 3,05 14309000000 Доманівський р-н 2055,2 7612,6 1,10 23302000000 Драбівський р-н 3155,8 9880,4 1,18 13304000000 Дрогобицький р-н 2383,4 19496,7 1,14 17305000000 Дубенський р-н 1110,3 14097,8 2,66 17306000000 Дубровицький р-н 1068,6 16912,7 3,19 22306000000 Дунаєвецький р-н 3565,4 18852,1 4,03 14310000000 Єланецький р-г 1092,1 5404,8 0,78 06307000000 Ємільчинський р-н 823,2 13942,0 3,13 23303000000 Жашківський р-н 3803,2 11028,7 1,31 13305000000 Жидачівський р-н 7945,9 16803,8 0,98 06308000000 Житомирський р-н 5427,8 13167,6 2,96 02305000000 Жмеринський р-н 1663,6 13105,8 1,97 13306000000 Жовківський р-н 6460,0 29840,5 1,74 14311000000 Жовтневий р-н 3880,4 12410,8 1,79 19305000000 Заліщицький р-н 2635,2 13492,1 4,50 08307000000 Запорізький р-н 3925,7 10893,0 0,71 17307000000 Зарічненський р-н 449,0 12250,8 2,31 24304000000 Заставнівський р-н 2045,5 15211,0 5,70 20311000000 Зачепилівський р-н 1378,0 4601,6 0,17 19306000000 Збаразький р-н 3492,1 15256,5 5,09 19307000000 Зборівський р-н 2572,9 12654,5 4,22 23304000000 Звенигородський р-н 3240,3 13565,8 1,62 10310000000 Згурівський р-н 1544,5 5499,5 0,26 17308000000 Здолбунівський р-н 8364,6 9654,5 1,82 16306000000 Зінківський р-н 3001,6 9762,0 0,83 20312000000 Зміївський р-н 10699,1 11183,2 0,41 11307000000 Знам'янський р-н 1570,0 10436,7 4,13 23305000000 Золотоніський р-н 6060,9 8730,3 1,04 13307000000 Золочівський р-н

(Львівська обл.) 4354,9 19127,7 1,12 20313000000 Золочівський р-н

(Харківська обл.) 2334,6 7322,8 0,27 03303000000 Іваничівський р-н 2065,5 9395,4 1,80 15309000000 Іванівський р-н

(Одеська обл.) 2729,1 7365,6 0,26 21310000000 Іванівський р-н

(Херсонська обл.) 951,7 5244,1 1,84 15310000000 Ізмаїльський р-н 3490,5 12353,7 0,43 10311000000 Іванківський р-н 8369,4 2862,6 0,14 20314000000 Ізюмський р-н 1655,6 5061,1 0,19 22307000000 Ізяславський р-н 2582,4 14376,9 3,07 02306000000 Іллінецький р-н 3290,0 10700,6 1,61 07305000000 Іршавський р-н 5760,8 29440,7 5,89 25306000000 Ічнянський р-н 3088,4 9096,4 0,89 10312000000 Кагарлицький р-н 3678,8 7909,8 0,38 14312000000 Казанківський р-н 2105,3 7032,8 1,01 21311000000 Каланчацький р-н 2148,0 6019,3 2,11 02307000000 Калинівський р-н 5344,6 14298,8 2,15 09306000000 Калуський р-н 1193,5 18226,9 5,30 22308000000 Кам'янець-Подільський р-н 4157,8 17372,3 3,71 08308000000 Кам'янсько-Дніпровський р-н 4263,1 8068,4 0,52 03304000000 Камінь-Каширський р-н 1297,2 20352,4 3,90 13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 7346,3 12653,1 0,74 23306000000 Кам'янський р-н 2951,2 7703,8 0,92 23307000000 Канівський р-н 924,8 9756,9 1,16 16307000000 Карлівський р-н 4129,9 8312,5 0,71 23308000000 Катеринопільський р-н 2695,3 6541,4 0,78 21312000000 Каховський р-н 2442,2 13889,8 4,86 20315000000 Кегичівський р-н 3462,4 4184,0 0,15 24305000000 Кельменецький р-н 2621,0 10786,1 4,04 10313000000 Києво-Святошинський р-н 34676,7 4892,2 0,24 03305000000 Ківерцівський р-н 3671,9 18339,2 3,51 15311000000 Кілійський р-н 4810,3 13447,8 0,47 11308000000 Кіровоградський р-н 4772,6 7555,5 3,00 01304000000 Кіровський р-н 3472,0 12890,3 1,65 24306000000 Кіцманський р-н 4256,9 17215,8 6,45 16308000000 Кобеляцький р-н 3659,5 12832,8 1,09 03306000000 Ковельський р-н 2475,0 12743,4 2,44 15312000000 Кодимський р-н 1773,5 8985,6 0,31 25307000000 Козелецький р-н 3087,3 13988,3 1,37 16309000000 Козельщинський р-н 1063,0 6787,7 0,58 19308000000 Козівський р-н 2512,3 11032,3 3,68 02308000000 Козятинський р-н 3297,7 15189,2 2,28 20316000000 Коломацький р-н 1097,2 1520,1 0,06 09307000000 Коломийський р-н 2483,7 36144,8 10,52 15313000000 Комінтернівський р-н 7825,8 10594,0 0,37 11309000000 Компаніївський р-н 1444,3 4751,8 1,89 18305000000 Конотопський р-н 1631,7 7479,5 0,89 17309000000 Корецький р-н 1354,6 11367,1 2,14 25308000000 Коропський р-н 1686,8 8162,2 0,80 06309000000 Коростенський р-н 1527,3 9030,6 2,03 06310000000 Коростишівський р-н 4953,1 7965,2 1,79 23309000000 Корсунь-Шевченківський р-н 4857,0 9751,0 1,16 25309000000 Корюківський р-н 3665,1 7012,6 0,69 09308000000 Косівський р-н 4043,5 27702,5 8,06 17310000000 Костопільський р-н 5268,5 16265,9 3,07 05307000000 Костянтинівський р-н 2631,2 3894,6 0,10 16326000000 Котелевський р-н 1604,8 5156,4 0,44 15314000000 Котовський р-н 1597,6 5994,3 0,21 22309000000 Красилівський р-н 5064,9 14469,0 3,09 05308000000 Красноармійський р-н 1938,7 7810,8 0,21 01305000000 Красногвардійський р-н 6885,3 19258,6 2,46 20317000000 Красноградський р-н 14572,2 753,4 5,97 12304000000 Краснодонський р-н 12280,9 3171,1 32,04 20318000000 Краснокутський р-н 3057,6 7262,5 0,27 15315000000 Красноокнянський р-н 1646,7 6544,8 0,23 01306000000 Красноперекопський р-н 1710,9 8310,5 1,06 18306000000 Краснопільський р-н 2750,0 8187,1 0,97 19309000000 Кременецький р-н 4941,2 18448,9 6,16 16310000000 Кременчуцький р-н 3716,7 7605,4 0,65 12305000000 Кремінський р-н 2900,3 10731,2 1,56 14313000000 Кривоозерський р-н 1856,4 7303,4 1,05 04305000000 Криворізький р-н 6623,6 6473,8 0,22 02309000000 Крижопільський р-н 3400,8 8483,4 1,27 04306000000 Криничанський р-н 2788,2 9265,9 0,31 18307000000 Кролевецький р-н 3457,5 9651,2 1,15 08309000000 Куйбишевський р-н 3777,8 4606,0 0,30 25310000000 Куликівський р-н 993,6 5471,4 0,54 20319000000 Куп'янський р-н 1597,1 7326,5 0,27 19310000000 Лановецький р-н 1874,5 9153,3 3,05 18308000000 Лебединський р-н 1540,1 9662,8 1,15 01307000000 Ленінський р-н 5758,4 13479,4 1,72 22310000000 Летичівський р-н 1800,6 8855,9 1,89 02310000000 Липовецький р-н 2818,8 10707,2 1,61 18309000000 Липоводолинський р-н 1743,2 5840,8 0,69 23310000000 Лисянський р-н 2011,7 7454,7 0,89 02311000000 Літинський р-н 2167,7 11746,2 1,76 20320000000 Лозівський р-н 2753,8 9915,7 0,37 03307000000 Локачинський р-н 1127,2 7422,6 1,42 16311000000 Лохвицький р-н 5414,9 9398,4 0,80 16312000000 Лубенський р-н 1951,9 8592,2 0,73 06311000000 Лугинський р-н 727,3 5999,5 1,35 12306000000 Лутугинський р-н 9710,2 10221,1 1,48 03308000000 Луцький р-н 4734,3 13023,9 2,49 06312000000 Любарський р-н 1259,0 8864,2 1,99 15316000000 Любашівський р-н 2522,8 8594,4 0,30 03309000000 Любешівський р-н 455,9 13014,2 2,49 03310000000 Любомльський р-н 3455,7 11001,4 2,11 05309000000 Мар'їнський р-н 13186,2 11047,5 0,29 04307000000 Магдалинівський р-н 4501,2 7733,1 0,26 10314000000 Макарівський р-н 4158,2 11342,6 0,55 06313000000 Малинський р-н 5835,7 9809,6 2,20 11310000000 Маловисківський р-н 3454,7 11183,6 4,43 03311000000 Маневицький р-н 1638,4 18498,7 3,54 23311000000 Маньківський р-н 2284,7 8440,8 1,01 12307000000 Марківський р-н 1187,8 4845,6 0,70 16313000000 Машівський р-н 2711,4 4495,9 0,38 04308000000 Межівський р-н 2413,2 6474,6 0,22 08310000000 Мелітопольський р-н 3669,1 12625,7 0,82 25311000000 Менський р-н 3482,5 10469,3 1,02 13309000000 Миколаївський р-н

(Львівська обл.) 5213,5 15516,3 0,91 14314000000 Миколаївський р-н

(Миколаївська обл.) 3287,0 7835,6 1,13 15317000000 Миколаївський р-н

(Одеська обл.) 1703,3 5162,6 0,18 16314000000 Миргородський р-н 273,5 12068,6 1,03 10315000000 Миронівський р-н 5258,7 6308,0 0,30 08311000000 Михайлівський р-н 2874,8 6582,6 0,43 07306000000 Міжгірський р-н 3252,5 16539,8 3,31 12308000000 Міловський р-н 1292,8 4089,6 0,59 17311000000 Млинівський р-н 2171,0 12035,8 2,27 02312000000 Могилів-Подільський р-н 1487,7 10183,3 1,53 23312000000 Монастерищенський р-н 3133,2 10024,2 1,20 19311000000 Монастириський р-н 1747,5 8899,1 2,97 13310000000 Мостиський р-н 3636,6 17198,0 1,01 07307000000 Мукачівський р-н 4792,0 24104,1 4,82 02313000000 Мурованокуриловецький р-н 1506,7 8737,0 1,31 04309000000 Нікопольський р-н 5737,0 7533,4 0,25 09309000000 Надвірнянський р-н 14940,0 26864,4 7,81 06314000000 Народицький р-н 212,0 3456,9 0,78 18310000000 Недригайлівський р-н 2109,1 6951,2 0,83 02314000000 Немирівський р-н 4043,4 13642,5 2,05 01308000000 Нижньогірський р-н 3800,8 12375,5 1,58 21313000000 Нижньосірогозький р-н 1338,6 5021,9 1,76 25312000000 Ніжинський р-н 289,4 10462,1 1,02 11311000000 Новгородківський р-н 1763,9 4551,0 1,81 25313000000 Новгород-Сіверський р-н 2693,7 8096,2 0,79 05310000000 Новоазовський р-н 5677,5 5879,9 0,16 12309000000 Новоайдарський р-н 2275,3 5834,7 0,85 11312000000 Новоархангельський р-н 1678,4 8515,0 3,38 14315000000 Новобузький р-н 3041,1 8245,1 1,19 20321000000 Нововодолазький р-н 3882,2 7957,8 0,29 21314000000 Нововоронцовський р-н 1792,6 6001,6 2,10 06315000000 Новоград-Волинський р-н 3195,2 14728,6 3,31 08312000000 Новомиколаївський р-н 2487,9 3581,0 0,23 11313000000 Новомиргородський р-н 1920,8 9053,6 3,60 04310000000 Новомосковський р-н 8581,1 13594,9 0,46 14316000000 Новоодеський р-н 2727,6 9618,4 1,39 12310000000 Новопсковський р-н 4373,6 7060,9 1,03 16315000000 Новосанжарський р-н 3118,8 9022,7 0,77 24307000000 Новоселицький р-н 5460,3 21188,7 7,94 21315000000 Новотроїцький р-н 2919,5 11016,9 3,86 11314000000 Новоукраїнський р-н 4676,6 10034,8 3,98 22311000000 Новоушицький р-н 1367,3 9721,9 2,08 25314000000 Носівський р-н 2755,4 8612,3 0,84 10316000000 Обухівський р-н 23671,3 2042,0 10,60 15318000000 Овідіопольський р-н 12182,0 5945,1 0,21 06316000000 Овруцький р-н 3673,8 16253,2 3,65 06317000000 Олевський р-н 1356,8 14880,1 3,34 05311000000 Олександрівський р-н

(Донецька обл.) 1889,9 5447,0 0,15 11315000000 Олександрівський р-н

(Кіровоградська обл.) 3091,4 7847,1 3,12 11316000000 Олександрійський р-н 2132,9 10014,0 3,98 11317000000 Онуфріївський р-н 1284,9 5380,7 2,14 02315000000 Оратівський р-н 1003,5 8426,2 1,27 16317000000 Оржицький р-н 2375,1 7049,9 0,60 08313000000 Оріхівський р-н 4768,6 10724,6 0,70 17312000000 Острозький р-н 1039,6 10931,9 2,06 18311000000 Охтирський р-н 3194,2 5309,8 0,63 14317000000 Очаківський р-н 1051,7 6213,7 0,90 04311000000 Павлоградський р-н 3258,8 6620,0 0,22 05312000000 Першотравневий р-н 4999,2 2985,0 0,08 01309000000 Первомайський р-н

(Автономна Республіка Крим) 2646,6 9700,2 1,24 14318000000 Первомайський р-н

(Миколаївська обл.) 2563,9 9339,6 1,35 20322000000 Первомайський р-н

(Харківська обл.) 2103,1 3026,3 0,11 12311000000 Перевальський р-н 7176,1 13346,0 1,94 13311000000 Перемишлянський р-н 2751,5 13216,7 0,77 07308000000 Перечинський р-н 2466,9 7586,0 1,52 10317000000 Переяслав-Хмельницький р-н 1950,2 9083,4 0,44 04312000000 Петриківський р-н 2342,3 5054,4 0,17 11318000000 Петрівський р-н 3133,3 5477,6 2,17 04313000000 Петропавлівський р-н 2401,3 8145,7 0,27 23023000000 Печенізький р-н 993,6 2474,0 0,09 16318000000 Пирятинський р-н 2967,2 8121,8 0,69 19312000000 Підволочиський р-н 2869,1 11719,9 3,91 19313000000 Підгаєцький р-н 1143,9 6160,9 2,06 02316000000 Піщанський р-н 1307,5 6243,0 0,94 02317000000 Погребищенський р-н 2938,2 9798,4 1,47 04314000000 Покровський р-н 5688,3 6597,9 0,22 10318000000 Поліський р-н 351,2 2590,0 0,12 08314000000 Пологівський р-н 8900,7 5855,1 0,38 22312000000 Полонський р-н 3437,4 12307,5 2,63 16319000000 Полтавський р-н 5764,9 10627,0 0,91 12312000000 Попаснянський р-н 9098,3 3167,8 0,46 06318000000 Попільнянський р-н 3462,6 8630,9 1,94 08315000000 Приазовський р-н 4113,3 6590,1 0,43 25315000000 Прилуцький р-н 1758,6 10742,7 1,05 08316000000 Приморський р-н 4257,7 6458,6 0,42 13312000000 Пустомитівський р-н 8254,8 23657,4 1,38 18312000000 Путивльський р-н 2561,9 6903,0 0,82 24308000000 Путильський р-н 2021,4 8562,3 3,21 04315000000 П'ятихатський р-н 5910,1 9072,3 0,31 13313000000 Радехівський р-н 2885,8 14905,1 0,87 17313000000 Радивилівський р-н 2437,2 11215,1 2,11 06319000000 Радомишльський р-н 2773,7 9786,2 2,20 03312000000 Ратнівський р-н 1606,9 16527,8 3,17 07309000000 Рахівський р-н 6035,1 27985,1 5,60 15319000000 Ренійський р-н 5178,6 7723,1 0,27 16320000000 Решетилівський р-н 1981,2 8319,7 0,71 17314000000 Рівненський р-н 7889,1 19340,8 3,65 25316000000 Ріпкинський р-н 1924,7 8954,2 0,88 09310000000 Рогатинський р-н 3027,9 12898,5 3,75 03313000000 Рожищенський р-н 2098,9 12002,1 2,30 09311000000 Рожнятівський р-н 3974,3 21948,4 6,38 15320000000 Роздільнянський р-н 5866,4 12319,1 0,43 01310000000 Роздольненський р-н 3156,4 8509,7 1,09 08317000000 Розівський р-н 1635,2 2260,5 0,15 17315000000 Рокитнівський р-н 2277,2 17098,9 3,22 10319000000 Рокитнянський р-н 2813,2 8096,4 0,39 18313000000 Роменський р-н 3342,2 9041,2 1,07 06320000000 Ружинський р-н 1854,6 8706,6 1,96 15321000000 Савранський р-н 1210,4 5681,3 0,20 01311000000 Сакський р-н 4036,0 19697,6 2,52 13314000000 Самбірський р-н 1106,2 22043,6 1,29 15322000000 Саратський р-н 3735,6 12587,1 0,44 17316000000 Сарненський р-н 4637,5 29408,1 5,54 20324000000 Сахновщинський р-н 2137,0 6631,6 0,24 07310000000 Свалявський р-н 4358,2 12669,4 2,53 12313000000 Сватівський р-н 3440,1 8864,9 1,29 11319000000 Світловодський р-н 852,8 3691,0 1,47 16321000000 Семенівський р-н

(Полтавська обл.) 1342,7 8981,7 0,76 25317000000 Семенівський р-н

(Чернігівська обл.) 1255,6 6364,1 0,62 18314000000 Середино-Будський р-н 1331,4 5210,7 0,62 04316000000 Синельниківський р-н 3568,3 12545,3 0,42 01312000000 Сімферопольський р-н 10764,5 29005,5 3,70 21316000000 Скадовський р-н 5248,0 9458,6 3,31 10320000000 Сквирський р-н 5021,8 8376,8 0,40 13315000000 Сколівський р-н 3453,0 17518,5 1,02 22313000000 Славутський р-н 2062,7 10285,7 2,20 12314000000 Слов'яносербський р-н 5093,4 10601,8 1,54 05313000000 Слов'янський р-н 4754,0 6997,8 0,19 23313000000 Смілянський р-н 2471,1 7957,6 0,95 14319000000 Снігурівський р-н 4052,0 10949,9 1,58 09312000000 Снятинський р-н 3386,7 18935,1 5,51 01313000000 Совєтський р-н 2864,0 8675,8 1,11 13316000000 Сокальський р-н 8975,8 20789,8 1,22 24309000000 Сокирянський р-н 1848,6 12562,1 4,71 04317000000 Солонянський р-н 4861,6 8751,8 0,29 25318000000 Сосницький р-н 1285,1 5835,4 0,57 04318000000 Софіївський р-н 2107,0 7136,2 0,24 25319000000 Срібнянський р-н 691,0 3741,4 0,37 05314000000 Старобешівський р-н 9707,4 6874,2 0,18 10321000000 Ставищенський р-н 2059,1 7547,9 0,36 12315000000 Станично-Луганський р-н 4480,5 10005,7 1,45 12316000000 Старобільський р-н 3962,1 11770,0 1,71 03314000000 Старовижівський р-н 1135,2 10622,8 2,04 22314000000 Старокостянтинівський р-н 570,6 15237,2 3,25 13317000000 Старосамбірський р-н 3472,2 27369,5 1,60 22315000000 Старосинявський р-н 1117,4 7048,6 1,51 24310000000 Сторожинецький р-н 4585,7 27633,4 10,35 13318000000 Стрийський р-н 7441,0 12776,9 0,75 18315000000 Сумський р-н 5538,7 13215,5 1,57 25320000000 Талалаївський р-н 908,0 4726,5 0,46 23314000000 Тальнівський р-н 3051,4 10492,0 1,25 10322000000 Таращанський р-н 2350,4 9067,1 0,44 15323000000 Тарутинський р-н 2283,0 13479,5 0,47 15324000000 Татарбунарський р-н 2917,6 10229,6 0,36 05315000000 Тельманівський р-н 3447,2 6858,3 0,18 22316000000 Теофіпольський р-н 2041,6 8721,2 1,86 02318000000 Теплицький р-н 1917,6 9701,4 1,46 19314000000 Теребовлянський р-н 4333,5 17396,9 5,80 19315000000 Тернопільський р-н 4521,1 13157,6 4,39 10323000000 Тетіївський р-н 3018,8 9273,0 0,45 02319000000 Тиврівський р-н 3728,1 12158,0 1,83 09313000000 Тисменицький р-н 8482,0 16740,3 4,86 09314000000 Тлумацький р-н 2137,9 15243,5 4,44 08318000000 Токмацький р-н 2479,9 5380,4 0,35 04319000000 Томаківський р-н 3380,4 5980,2 0,20 02320000000 Томашпільський р-н 3169,2 9476,4 1,42 12317000000 Троїцький р-н 1929,8 6182,9 0,90 02321000000 Тростянецький р-н 3499,6 9210,0 1,38 18316000000 Тростянецький р-н 7250,2 4773,0 0,57 02322000000 Тульчинський р-н 3043,5 15216,3 2,29 03315000000 Турійський р-н 1470,0 8441,6 1,62 13319000000 Турківський р-н 1994,5 20942,7 1,22 07311000000 Тячівський р-н 7646,7 50405,1 10,08 07312000000 Ужгородський р-н 9230,3 10047,6 2,01 11320000000 Ульяновський р-н 1125,4 7723,4 3,07 23315000000 Уманський р-н 3486,0 12361,4 1,47 11321000000 Устинівський р-н 1035,9 4614,0 1,83 10324000000 Фастівський р-н 1687,1 9352,5 0,45 15325000000 Фрунзівський р-н 1223,9 6406,9 0,22 20325000000 Харківський р-н 18379,7 27067,2 1,00 22317000000 Хмельницький р-н 4294,4 11881,9 2,54 02323000000 Хмільницький р-н 1296,0 16388,3 2,46 16322000000 Хорольський р-н 3642,9 8534,9 0,73 24311000000 Хотинський р-н 3186,7 17754,7 6,65 23316000000 Христинівський р-н 4878,9 7123,1 0,85 07313000000 Хустський р-н 3080,5 29891,3 5,98 04320000000 Царичанський р-н 2769,5 6378,8 0,21 21317000000 Цюрупинський р-н 4426,7 16908,2 5,92 21318000000 Чаплинський р-н 2391,4 10734,0 3,76 22318000000 Чемеровецький р-н 1749,4 13426,5 2,87 06321000000 Червоноармійський р-н 1067,5 7724,8 1,73 23317000000 Черкаський р-н 6920,5 16110,5 1,92 02324000000 Чернівецький р-н 1047,9 7592,5 1,14 08319000000 Чернігівський р-н

(Запорізька обл.) 2169,6 5035,9 0,33 25321000000 Чернігівський р-н

(Чернігівська обл.) 5977,5 11661,9 1,14 06322000000 Черняхівський р-н 1735,3 9107,1 2,05 02325000000 Чечельницький р-н 768,9 7471,1 1,12 23318000000 Чигиринський р-н 2328,3 8484,0 1,01 23319000000 Чорнобаївський р-н 5998,9 9147,4 1,09 01314000000 Чорноморський р-н 7750,7 2641,2 0,34 16323000000 Чорнухинський р-н 461,8 4987,0 0,42 19316000000 Чортківський р-н 6203,0 18953,0 6,32 20326000000 Чугуївський р-н 4977,1 9487,4 0,35 06323000000 Чуднівський р-н 2216,9 11496,9 2,58 16324000000 Чутівський р-н 1527,6 6620,1 0,56 02326000000 Шаргородський р-н 2669,2 17844,8 2,68 05316000000 Шахтарський р-н 1838,6 5127,5 0,14 03316000000 Шацький р-н 904,7 4811,6 0,92 20327000000 Шевченківський р-н 2320,5 5055,8 0,19 22319000000 Шепетівський р-н 431,6 12606,1 2,69 04321000000 Широківський р-н 3250,2 6104,2 0,21 15326000000 Ширяївський р-н 1926,5 8371,6 0,29 16325000000 Шишацький р-н 3452,0 3688,1 0,31 18317000000 Шосткинський р-н 3851,5 1503,5 0,18 23320000000 Шполянський р-н 4778,0 10749,5 1,28 19317000000 Шумський р-н 1692,7 9952,8 3,32 25322000000 Щорський р-н 2658,3 6139,1 0,60 04322000000 Юр'ївський р-н 1209,5 3857,0 0,13 13320000000 Яворівський р-н 8617,4 30581,4 1,79 10325000000 Яготинський р-н 4937,3 7019,6 0,34 08320000000 Якимівський р-н 3552,2 8149,2 0,53 02327000000 Ямпільський р-н

(Вінницька обл.) 3238,1 10699,6 1,61 18318000000 Ямпільський р-н

(Сумська обл.) 2511,4 6365,3 0,76 22320000000 Ярмолинецький р-н 2227,1 9881,3 2,11 05317000000 Ясинуватський р-н 3369,9 4373,8 0,12 01100000000 Бюджет Автономної

Республіки Крим 127032,4 105400,9 13,46 02100000000 Обласний бюджет

Вінницької області 68467,7 83579,0 12,56 03100000000 Обласний бюджет

Волинської області 35362,0 57684,3 11,05 04100000000 Обласний бюджет

Дніпропетровської області 371064,1 57636,7 05100000000 Обласний бюджет

Донецької області 443434,3 14715,0 06100000000 Обласний бюджет

Житомирської області 46999,9 87025,1 19,54 07100000000 Обласний бюджет

Закарпатської області 45833,5 59516,5 11,90 08100000000 Обласний бюджет

Запорізької області 189906,1 3794,6 09100000000 Обласний бюджет

Івано-Франківської області 58173,9 59592,5 17,33 10100000000 Обласний бюджет

Київської області 101195,5 48513,3 2,33 11100000000 Обласний бюджет

Кіровоградської області 49411,3 51613,1 20,49 12100000000 Обласний бюджет

Луганської області 131919,1 87707,6 12,74 13100000000 Обласний бюджет

Львівської області 133135,7 75286,5 4,4014100000000 Обласний бюджет

Миколаївської області 89582,9 30906,4 4,45 15100000000 Обласний бюджет

Одеської області 190710,4 20582,4 0,72 16100000000 Обласний бюджет

Полтавської області 112314,4 38867,1 3,31 17100000000 Обласний бюджет

Рівненської області 43017,9 57408,3 10,82 18100000000 Обласний бюджет

Сумської області 73290,9 42064,3 4,99 19100000000 Обласний бюджет

Тернопільської області 36345,2 56034,9 18,70 20100000000 Обласний бюджет

Харківської області 213876,1 30512,2 1,12 21100000000 Обласний бюджет

Херсонської області 49690,8 61785,6 21,63 22100000000 Обласний бюджет

Хмельницької області 52240,1 75814,4 16,19 23100000000 Обласний бюджет

Черкаської області 71073,5 57870,5 6,90 24100000000 Обласний бюджет

Чернівецької області 29674,7 49470,6 18,54 25100000000 Обласний бюджет

Чернігівської області 55667,1 64198,6 6,28 26000000000 Міський бюджет

міста Києва 2588834,5 563794,0 27000000000 Міський бюджет

міста Севастополя 141888,2 11832,1 5,59 ВСЬОГО 13560350,0 7356661,8 1590915,7

Додаток N 6

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Зміни до додатку N 6 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )

"Показники міжбюджетних взаємовідносин державного

бюджету з місцевими бюджетами на 2004 рік"
тис. грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва місцевого | Додаткова дотація на: | Субвенція з державного бюджету на: бюджету | бюджету |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | адміністративно- |запровад-| підвищен- | здійснен-| надання | надання пільг | безоплатне | соціально-|розвиток та | ремонтно- |будівництво | введення |здійснення| передачу у | територіальної | ження з | ня сти- | ня пов- | передбачених | ветеранам |забезпечення|економічний| збереження | реставра- |водогону до | пускового |заходів по| комунальну | одиниці |1 вересня| пендії | новажень, | чинним | війни і праці, |вугіллям на | розвиток | історичної | ційні роботи|села Слобода| комплексу |збереженню| власність | |2004 року| учням | встанов- | законодавством | військової | побутові | | забудови в |архітектурних|Романівська | онкологічно- | острова | об'єктів | |мінімаль-| професійно- | лених | пільг ветеранам | служби, органів | потреби | | центральній| пам'яток | | лікувально- | Тузла | соціальної | |ної заро-| технічних | Законом | війни і праці, |внутрішніх справ, |особам, які | |частині міст|Національного| |діагностичного| |інфраструктури | | бітної | та | України | ветеранам | реабілітованим | мають таке | | |архітектурно-| |центру та кар-| | | | плати у | студентам | "Про зат- | військової служби, | громадянам, які |право згідно| | | історичного | | діологічного | | | | розмірі | вищих | вердження | ветеранам органів | стали інвалідами | із статтею | | | заповідника | | центру | | | | 237 | навчальних |Конституції| внутрішніх справ, | внаслідок |48 Гірничого| | | "Чернігів | | | | | | гривень | закладів | Автономної| вдовам ветеранів | репресій, або є | закону | | | стародавній"| | | | | |на місяць| відповідно | Республіки| військової служби | пенсіонерами, | України | | | | | | | | |із збере-| до Указу | Крим | та ветеранів | громадянам, які |( 1127-14 ) | | | | | | | | | женням | Президента |( 350-14 ) | органів внутрішніх | постраждали | | | | | | | | | | діючих | України | | справ, а також | внаслідок | | | | | | | | | | співвід-| від | | звільненим зі | Чорнобильської | | | | | | | | | | ношень в|17.02.2004 р.| | служби за віком, | катастрофи, з | | | | | | | | | | оплаті | N 199 | | хворобою або | послуг зв'язку | | | | | | | | | | праці | ( 199/2004 )| | вислугою років | та інших | | | | | | | | | |працівни-| | | працівникам | передбачених | | | | | | | | | | ків бюд-| | | міліції, рядового | законодавством | | | | | | | | | | жетної | | | і начальницького | пільг (крім | | | | | | | | | | сфери | | | складу | пільг на | | | | | | | | | | | | | кримінально- | одержання ліків, | | | | | | | | | | | | | виконавчої |зубопротезування, | | | | | | | | | | | | | системи, державної | оплату | | | | | | | | | | | | | пожежної охорони, | електроенергії, | | | | | | | | | | | | | дітям (до | природного і | | | | | | | | | | | | | досягнення | скрапленого | | | | | | | | | | | | | повноліття) | газу, твердого | | | | | | | | | | | | | працівників |та рідкого пічного| | | | | | | | | | | | | міліції, рядового | побутового | | | | | | | | | | | | | і начальницького | палива, послуг | | | | | | | | | | | | | складу | тепло-, | | | | | | | | | | | | | кримінально- | водопостачання і | | | | | | | | | | | | | виконавчої | водовідведення, | | | | | | | | | | | | | системи, державної |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | пожежної охорони, | вивезення | | | | | | | | | | | | | загиблих або | побутового | | | | | | | | | | | | | померлих у | сміття та рідких | | | | | | | | | | | | | зв'язку з | нечистот) та | | | | | | | | | | | | | виконанням | компенсацію за | | | | | | | | | | | | | службових | пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | | обов'язків, |окремих категорій | | | | | | | | | | | | | непрацездатним | громадян | | | | | | | | | | | | | членам сімей, які | | | | | | | | | | | | | | перебували на їх | | | | | | | | | | | | | | утриманні, батькам | | | | | | | | | | | | | | та членам сімей | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців,| | | | | | | | | | | | | | які загинули, | | | | | | | | | | | | | | померли або стали | | | | | | | | | | | | | | інвалідами при | | | | | | | | | | | | | | проходженні | | | | | | | | | | | | | | військової служби, | | | | | | | | | | | | | | реабілітованим | | | | | | | | | | | | | | громадяням, які | | | | | | | | | | | | | | стали інвалідами | | | | | | | | | | | | | | внаслідок | | | | | | | | | | | | | | репресій, або є | | | | | | | | | | | | | | пенсіонерами, | | | | | | | | | | | | | | громадянам, які | | | | | | | | | | | | | | постраждали | | | | | | | | | | | | | | внаслідок | | | | | | | | | | | | | | Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | катастрофи, | | | | | | | | | | | | | | пільг, | | | | | | | | | | | | | | передбачених | | | | | | | | | | | | | | пунктом "ї" | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | статті 77 Основ | | | | | | | | | | | | | | законодавства про | | | | | | | | | | | | | | охорону здоров'я | | | | | | | | | | | | | | ( 2801-12 ), | | | | | | | | | | | | | | частини другої | | | | | | | | | | | | | | статті 29 Основ | | | | | | | | | | | | | | законодавства про | | | | | | | | | | | | | | культуру | | | | | | | | | | | | | | ( 2117-12 ), | | | | | | | | | | | | | | абзацом першим | | | | | | | | | | | | | | частини четвертої | | | | | | | | | | | | | | статті 57 Закону | | | | | | | | | | | | | |України "Про освіту"| | | | | | | | | | | | | | ( 1060-12 ) та | | | | | | | | | | | | | | житлових субсидій | | | | | | | | | | | | | | населенню на | | | | | | | | | | | | | | оплату | | | | | | | | | | | | | | електроенергії, | | | | | | | | | | | | | | природного газу, | | | | | | | | | | | | | | послуг тепло-, | | | | | | | | | | | | | | водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | | вивезення | | | | | | | | | | | | | | побутового сміття | | | | | | | | | | | | | | та рідких нечистот | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 28614,2 3890,5 50000,0 71093,2 26250,3 30000 1100 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 23609,4 1163,9 66582,3 25319,4 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 15109,8 655,0 46417,9 13505,2 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 44144,2 1323,1 190231,0 51712,7 Дніпропетровської

області
05100000000 Обласний бюджет 57812,4 1482,5 195261,0 65374,0 8802,6 42200 30000 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 19166,6 999,5 66234,2 22363,3 Житомирської

області
07100000000 Обласний бюджет 18051,7 703,7 30214,4 11715,8 Закарпатської

області
08100000000 Обласний бюджет 24225,7 750,4 77459,6 27765,3 Запорізької

області
09100000000 Обласний бюджет 19982,3 305,1 61507,5 15926,3 Івано-Франківської

області
10100000000 Обласний бюджет 23603,6 623,0 137526,8 29679,2 Київської області*
11100000000 Обласний бюджет 15089,1 445,5 47235,7 15575,9 Кіровоградської

області
12100000000 Обласний бюджет 30260,0 625,8 105546,7 35491,8 1047,0 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 34921,5 1228,0 143841,4 31652,0 18400 10000 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 16878,0 567,4 51125,4 16678,6 Миколаївської

області
15100000000 Обласний бюджет 31548,0 1029,9 109111,6 34014,9 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 21170,8 608,4 109687,7 24110,0 2170 Полтавської

області
17100000000 Обласний бюджет 16607,5 721,6 53283,7 14028,3 Рівненської

області
18100000000 Обласний бюджет 16529,4 667,2 70195,0 18207,9 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 15341,4 1025,7 54285,9 15232,5 15000 Тернопільської

області
20100000000 Обласний бюджет 34799,6 1145,5 207928,3 40810,1 Харківської

області
21100000000 Обласний бюджет 15770,6 497,1 31355,9 15181,0 Херсонської

області
22100000000 Обласний бюджет 19495,1 795,5 72684,4 20627,3 Хмельницької

області
23100000000 Обласний бюджет 18731,2 774,8 75453,5 21993,5 Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 12465,8 408,2 22783,3 10549,7 Чернівецької

області
25100000000 Обласний бюджет 16470,8 429,4 69067,9 19712,5 Чернігівської
області
26000000000 Міський бюджет 29892,7 1058,6 287327,4 50703,1 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 4308,6 74,7 15531,2 5386,4 10000 міста Севастополя
10202000000 Міський бюджет 100 міста Білої Церкви
02201000000 Міський бюджет

міста Вінниці
02204000000 Міський бюджет 150 міста Ладижина
20204000000 Міський бюджет 2000 міста Лозова
04201000000 Міський бюджет 20800 міста

Дніпропетровська
04210000000 Міський бюджет 9400 міста Павлограда
06204000000 Міський бюджет 1450 міста Новоград-

Волинського
12214000000 Міський бюджет 5000 міста Стаханова
03203000000 Міський бюджет 3000 міста Ковеля
13201000000 Міський бюджет 8000 міста Львова
15201000000 Міський бюджет 8000 міста Одеси
16201000000 Міський бюджет 12000 міста Полтави
17201000000 Міський бюджет 5000 міста Рівного
23204000000 Міський бюджет

міста Канева
11201000000 Міський бюджет

міста Кіровограда
16203000000 Міський бюджет 9000 міста Кременчука
18202000000 Міський бюджет 2000 міста Глухова
20202000000 Міський бюджет 1000 міста Ізюма
10206000000 Міський бюджет 6000 міста Ірпінь
20203000000 Міський бюджет 4000 міста Куп'янська
20207000000 Міський бюджет 1500 міста Чугуєва
23203000000 Міський бюджет 3000 міста Золотоноші
23201000000 Міський бюджет

міста Черкаси
24201000000 Міський бюджет 1500 500 міста Чернівці
25201000000 Міський бюджет 3000 міста Чернігова
01210000000 Міський бюджет 2000 міста Феодосії
20201000000 Міський бюджет

міста Харкова
05226000000 Міський бюджет 2000 міста Харцизька
20301000000 Балаклійський 2500 районний бюджет
17301000000 Березнівський

районний бюджет
02302000000 Бершадський 2000 районний бюджет
05306000000 Добропільський 15000 районний бюджет
17310000000 Костопільський

районний бюджет
01312000000 Сімферопольський 2000 районний бюджет
02304000000 Гайсинський 1095 районний бюджет
02318000000 Теплицький 770 районний бюджет
02321000000 Тростянецький 880 районний бюджет
02322000000 Тульчинський 820 районний бюджет
05301000000 Амвросіївський 4300 районний бюджет
15301000000 Ананьївський

районний бюджет
15308000000 Велико-

михайлівський

районний бюджет
05303000000 Велико-

новосілківський

районний бюджет
06305000000 Володарсько- 2500 Волинський

районний бюджет
10309000000 Володарський 2100 районний бюджет
09305000000 Долинський 1223 районний бюджет
05309000000 Мар'їнський

районний бюджет
18314000000 Середино-Будський 1200 районний бюджет
10323000000 Тетіївський 900 районний бюджет
05316000000 Шахтарський 4000 районний бюджет
15326000000 Ширяївський

районний бюджет
18318000000 Ямпільський 800 районний бюджет
06302000000 Баранівський 700 районний бюджет
06307000000 Ємільчинський 700 районний бюджет
06315000000 Новоград- 500 Волинський

районний бюджет
06317000000 Олевський районний 750 бюджет
19306000000 Збаразький 1500 районний бюджет
22310000000 Летичівський

районний бюджет
15325000000 Фрунзівський

районний бюджет
23318000000 Чигиринський 5000 500 районний бюджет
ВСЬОГО 624600,0 24000,0 50000,0 2468972,9 679567,0 9849,6 213608 32600 3000 500 10000 1100 60200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва місцевого | Додаткова дотація на: | Субвенція з державного бюджету на: бюджету | бюджету |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | адміністративно- |запровад-| підвищен- | здійснен-| надання | надання пільг | безоплатне | соціально-|розвиток та | ремонтно- |будівництво | введення |здійснення| передачу у | територіальної | ження з | ня сти- | ня пов- | передбачених | ветеранам |забезпечення|економічний| збереження | реставра- |водогону до | пускового |заходів по| комунальну | одиниці |1 вересня| пендії | новажень, | чинним | війни і праці, |вугіллям на | розвиток | історичної | ційні роботи|села Слобода| комплексу |збереженню| власність | |2004 року| учням | встанов- | законодавством | військової | побутові | | забудови в |архітектурних|Романівська | онкологічно- | острова | об'єктів | |мінімаль-| професійно- | лених | пільг ветеранам | служби, органів | потреби | | центральній| пам'яток | | лікувально- | Тузла | соціальної | |ної заро-| технічних | Законом | війни і праці, |внутрішніх справ, |особам, які | |частині міст|Національного| |діагностичного| |інфраструктури | | бітної | та | України | ветеранам | реабілітованим | мають таке | | |архітектурно-| |центру та кар-| | | | плати у | студентам | "Про зат- | військової служби, | громадянам, які |право згідно| | | історичного | | діологічного | | | | розмірі | вищих | вердження | ветеранам органів | стали інвалідами | із статтею | | | заповідника | | центру | | | | 237 | навчальних |Конституції| внутрішніх справ, | внаслідок |48 Гірничого| | | "Чернігів | | | | | | гривень | закладів | Автономної| вдовам ветеранів | репресій, або є | закону | | | стародавній"| | | | | |на місяць| відповідно | Республіки| військової служби | пенсіонерами, | України | | | | | | | | |із збере-| до Указу | Крим | та ветеранів | громадянам, які |( 1127-14 ) | | | | | | | | | женням | Президента |( 350-14 ) | органів внутрішніх | постраждали | | | | | | | | | | діючих | України | | справ, а також | внаслідок | | | | | | | | | | співвід-| від | | звільненим зі | Чорнобильської | | | | | | | | | | ношень в|17.02.2004 р.| | служби за віком, | катастрофи, з | | | | | | | | | | оплаті | N 199 | | хворобою або | послуг зв'язку | | | | | | | | | | праці | ( 199/2004 )| | вислугою років | та інших | | | | | | | | | |працівни-| | | працівникам | передбачених | | | | | | | | | | ків бюд-| | | міліції, рядового | законодавством | | | | | | | | | | жетної | | | і начальницького | пільг (крім | | | | | | | | | | сфери | | | складу | пільг на | | | | | | | | | | | | | кримінально- | одержання ліків, | | | | | | | | | | | | | виконавчої |зубопротезування, | | | | | | | | | | | | | системи, державної | оплату | | | | | | | | | | | | | пожежної охорони, | електроенергії, | | | | | | | | | | | | | дітям (до | природного і | | | | | | | | | | | | | досягнення | скрапленого | | | | | | | | | | | | | повноліття) | газу, твердого | | | | | | | | | | | | | працівників |та рідкого пічного| | | | | | | | | | | | | міліції, рядового | побутового | | | | | | | | | | | | | і начальницького | палива, послуг | | | | | | | | | | | | | складу | тепло-, | | | | | | | | | | | | | кримінально- | водопостачання і | | | | | | | | | | | | | виконавчої | водовідведення, | | | | | | | | | | | | | системи, державної |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | пожежної охорони, | вивезення | | | | | | | | | | | | | загиблих або | побутового | | | | | | | | | | | | | померлих у | сміття та рідких | | | | | | | | | | | | | зв'язку з | нечистот) та | | | | | | | | | | | | | виконанням | компенсацію за | | | | | | | | | | | | | службових | пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | | обов'язків, |окремих категорій | | | | | | | | | | | | | непрацездатним | громадян | | | | | | | | | | | | | членам сімей, які | | | | | | | | | | | | | | перебували на їх | | | | | | | | | | | | | | утриманні, батькам | | | | | | | | | | | | | | та членам сімей | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців,| | | | | | | | | | | | | | які загинули, | | | | | | | | | | | | | | померли або стали | | | | | | | | | | | | | | інвалідами при | | | | | | | | | | | | | | проходженні | | | | | | | | | | | | | | військової служби, | | | | | | | | | | | | | | реабілітованим | | | | | | | | | | | | | | громадяням, які | | | | | | | | | | | | | | стали інвалідами | | | | | | | | | | | | | | внаслідок | | | | | | | | | | | | | | репресій, або є | | | | | | | | | | | | | | пенсіонерами, | | | | | | | | | | | | | | громадянам, які | | | | | | | | | | | | | | постраждали | | | | | | | | | | | | | | внаслідок | | | | | | | | | | | | | | Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | катастрофи, | | | | | | | | | | | | | | пільг, | | | | | | | | | | | | | | передбачених | | | | | | | | | | | | | | пунктом "ї" | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | статті 77 Основ | | | | | | | | | | | | | | законодавства про | | | | | | | | | | | | | | охорону здоров'я | | | | | | | | | | | | | | ( 2801-12 ), | | | | | | | | | | | | | | частини другої | | | | | | | | | | | | | | статті 29 Основ | | | | | | | | | | | | | | законодавства про | | | | | | | | | | | | | | культуру | | | | | | | | | | | | | | ( 2117-12 ), | | | | | | | | | | | | | | абзацом першим | | | | | | | | | | | | | | частини четвертої | | | | | | | | | | | | | | статті 57 Закону | | | | | | | | | | | | | |України "Про освіту"| | | | | | | | | | | | | | ( 1060-12 ) та | | | | | | | | | | | | | | житлових субсидій | | | | | | | | | | | | | | населенню на | | | | | | | | | | | | | | оплату | | | | | | | | | | | | | | електроенергії, | | | | | | | | | | | | | | природного газу, | | | | | | | | | | | | | | послуг тепло-, | | | | | | | | | | | | | | водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | | вивезення | | | | | | | | | | | | | | побутового сміття | | | | | | | | | | | | | | та рідких нечистот | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 28614,2 3890,5 50000,0 71093,2 26250,3 30000 1100 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 23609,4 1163,9 66582,3 25319,4 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 15109,8 655,0 46417,9 13505,2 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 44144,2 1323,1 190231,0 51712,7 Дніпропетровської

області
05100000000 Обласний бюджет 57812,4 1482,5 195261,0 65374,0 8802,6 42200 30000 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 19166,6 999,5 66234,2 22363,3 Житомирської

області
07100000000 Обласний бюджет 18051,7 703,7 30214,4 11715,8 Закарпатської

області
08100000000 Обласний бюджет 24225,7 750,4 77459,6 27765,3 Запорізької

області
09100000000 Обласний бюджет 19982,3 305,1 61507,5 15926,3 Івано-Франківської

області
10100000000 Обласний бюджет 23603,6 623,0 137526,8 29679,2 Київської області*
11100000000 Обласний бюджет 15089,1 445,5 47235,7 15575,9 Кіровоградської

області
12100000000 Обласний бюджет 30260,0 625,8 105546,7 35491,8 1047,0 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 34921,5 1228,0 143841,4 31652,0 18400 10000 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 16878,0 567,4 51125,4 16678,6 Миколаївської

області
15100000000 Обласний бюджет 31548,0 1029,9 109111,6 34014,9 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 21170,8 608,4 109687,7 24110,0 2170 Полтавської

області
17100000000 Обласний бюджет 16607,5 721,6 53283,7 14028,3 Рівненської

області
18100000000 Обласний бюджет 16529,4 667,2 70195,0 18207,9 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 15341,4 1025,7 54285,9 15232,5 15000 Тернопільської

області
20100000000 Обласний бюджет 34799,6 1145,5 207928,3 40810,1 Харківської

області
21100000000 Обласний бюджет 15770,6 497,1 31355,9 15181,0 Херсонської

області
22100000000 Обласний бюджет 19495,1 795,5 72684,4 20627,3 Хмельницької

області
23100000000 Обласний бюджет 18731,2 774,8 75453,5 21993,5 Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 12465,8 408,2 22783,3 10549,7 Чернівецької

області
25100000000 Обласний бюджет 16470,8 429,4 69067,9 19712,5 Чернігівської
області
26000000000 Міський бюджет 29892,7 1058,6 287327,4 50703,1 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 4308,6 74,7 15531,2 5386,4 10000 міста Севастополя
10202000000 Міський бюджет 100 міста Білої Церкви
02201000000 Міський бюджет

міста Вінниці
02204000000 Міський бюджет 150 міста Ладижина
20204000000 Міський бюджет 2000 міста Лозова
04201000000 Міський бюджет 20800 міста

Дніпропетровська
04210000000 Міський бюджет 9400 міста Павлограда
06204000000 Міський бюджет 1450 міста Новоград-

Волинського
12214000000 Міський бюджет 5000 міста Стаханова
03203000000 Міський бюджет 3000 міста Ковеля
13201000000 Міський бюджет 8000 міста Львова
15201000000 Міський бюджет 8000 міста Одеси
16201000000 Міський бюджет 12000 міста Полтави
17201000000 Міський бюджет 5000 міста Рівного
23204000000 Міський бюджет

міста Канева
11201000000 Міський бюджет

міста Кіровограда
16203000000 Міський бюджет 9000 міста Кременчука
18202000000 Міський бюджет 2000 міста Глухова
20202000000 Міський бюджет 1000 міста Ізюма
10206000000 Міський бюджет 6000 міста Ірпінь
20203000000 Міський бюджет 4000 міста Куп'янська
20207000000 Міський бюджет 1500 міста Чугуєва
23203000000 Міський бюджет 3000 міста Золотоноші
23201000000 Міський бюджет

міста Черкаси
24201000000 Міський бюджет 1500 500 міста Чернівці
25201000000 Міський бюджет 3000 міста Чернігова
01210000000 Міський бюджет 2000 міста Феодосії
20201000000 Міський бюджет

міста Харкова
05226000000 Міський бюджет 2000 міста Харцизька
20301000000 Балаклійський 2500 районний бюджет
17301000000 Березнівський

районний бюджет
02302000000 Бершадський 2000 районний бюджет
05306000000 Добропільський 15000 районний бюджет
17310000000 Костопільський

районний бюджет
01312000000 Сімферопольський 2000 районний бюджет
02304000000 Гайсинський 1095 районний бюджет
02318000000 Теплицький 770 районний бюджет
02321000000 Тростянецький 880 районний бюджет
02322000000 Тульчинський 820 районний бюджет
05301000000 Амвросіївський 4300 районний бюджет
15301000000 Ананьївський

районний бюджет
15308000000 Велико-

михайлівський

районний бюджет
05303000000 Велико-

новосілківський

районний бюджет
06305000000 Володарсько- 2500 Волинський

районний бюджет
10309000000 Володарський 2100 районний бюджет
09305000000 Долинський 1223 районний бюджет
05309000000 Мар'їнський

районний бюджет
18314000000 Середино-Будський 1200 районний бюджет
10323000000 Тетіївський 900 районний бюджет
05316000000 Шахтарський 4000 районний бюджет
15326000000 Ширяївський

районний бюджет
18318000000 Ямпільський 800 районний бюджет
06302000000 Баранівський 700 районний бюджет
06307000000 Ємільчинський 700 районний бюджет
06315000000 Новоград- 500 Волинський

районний бюджет
06317000000 Олевський районний 750 бюджет
19306000000 Збаразький 1500 районний бюджет
22310000000 Летичівський

районний бюджет
15325000000 Фрунзівський

районний бюджет
23318000000 Чигиринський 5000 500 районний бюджет
ВСЬОГО 624600,0 24000,0 50000,0 2468972,9 679567,0 9849,6 213608 32600 3000 500 10000 1100 60200
тис. грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва місцевого |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| бюджету | бюджету | розви-| реалі-|рестав-|будів- | прове-|рекон-|гази-|рекон-|будів-|завер-|завер-|вико-|розви-|прове-| соці- |соці- |рекон-| вико- | ремонт | рекон-| лікві-|будів-| Розрахун- | адміністративно- | ток | зацію | рацію |ництво | дення |струк-|фіка-|струк-|ництво|шення |шення |нання| ток |дення | ально-|ально-|струк-| нання | мережі | струк-| дацію |ництво|ковий обсяг | територіальної |Держав-| захо- | Націо-|житло- | першо-| цію | цію | цію |басей-|будів-|будів-|Прог-|житло-|захо- | еконо-|еконо-| цію | функ- |тепло-, | цію з |наслід-|газо- | доходів | одиниці | ного | дів з |нальної| вого | черго-|Пере- |м.Ва-|насос-|ну для|ництва|ництва| рами| во- | дів | мічний|мічний|кана- | цій | водо- | розши-| ків |прово-| загального | | істо- | лікві-|картин-|будин- | вих |валь- | хру-| но- |дітей-|газо- |школи |проти|кому- | по | розви-|розви-|ліза- | столи-| поста- | ренням|стихій-| дів | фонду | | рико- | дації | ної |ку для |заходів|ської | шево|підка-|сиріт |прово-| в с. |зсув-|наль- |лікві-| ток у | ток | цій- | ці | чання, | ком- | ного | | Державного | | куль- | нас- |галереї|сімей з| для |район-|Крас-| чу- | |ду до |Золо- | них | ного |дації | зв'яз-|Берез-| ного |(рекон-| будів- | плексу| лиха у| | бюджету | |турного| лідків| ім. І.|дітьми-|запобі-| ної |нолу-|валь- | | с. |толин |захо-| гос- |та за-| ку з |нівсь-|колек-| струк-| ництво | кому- | Закар-| | України, | | запо- | Чорно-| Айва- |інвалі-| гання |лікар-|цько-| них | |Селез-| | дів |подар-|хисту | підго-| кого | тора | ція та|і рекон-| наль- | патсь-| | за рахунок | |відника|бильсь-| зовсь-| дами | руйну-| ні в | го |стан- | |нівка | | | ства | від | товкою|району| |рестав-|струкцію| ного | кій та| | яких здій- | | "Межи-| кої | кого | | ванню |поло- |райо-| цій, | |Пере- | | | | під- | до | Рів- | | рація |автомо- | поза- | Івано-| | снюється | | біж" | ката- | | | земля-|говий | ну |мере- | |валь- | | | |топле-| від- |ненсь-| | будин-|більних | шкіль-| Фран- | | перераху- | | | строфи| | | ного |буди- | | жі | |ського| | | | ння | зна- | кої | | ків по| доріг | ного | ківсь-| | вання | | | | | | насипу|нок та| | зов- | |району| | | |житло-| чення |облас-| | вул. | | нав- |кій об-| | дотації | | | | | | Хаджи-|прид- | | ніш- | | | | | | вих | у 2004| ті | | Банко-| | чаль- | ластях| | вирівню- | | | | | | бейсь-|бання | |нього | | | | | |будин-| році | | |вій, 10| | ного | | | вання | | | | | | кого |медич-| | і | | | | | | ків | 250- | | | та 11 | | закла-| | | | | | | | | лиману| ного | |внут- | | | | | | | річно-| | | у м. | | ду | | | | | | | | | |облад-| | ріш- | | | | | | |го юві-| | | Києві)| |дитячо-| | | | | | | | | |нання | |нього | | | | | | | лею | | | | | юнаць-| | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | міста | | | | | кого | | | | | | | | | | | | про- | | | | | | | Кіро- | | | | | центру| | | | | | | | | | | | воду | | | | | | |вограда| | | | |"Штурм"| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 783116,6 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 665676,5 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 522001,2 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 3000 2973756,9 Дніпропетровської

області
05100000000 Обласний бюджет 3749547,0 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 7470 445266,3 Житомирської

області
07100000000 Обласний бюджет 15000 500112,7 Закарпатської

області
08100000000 Обласний бюджет 1542562,7 Запорізької

області
09100000000 Обласний бюджет 8000 326043,8 Івано-Франківської

області
10100000000 Обласний бюджет 2078918,2 Київської області*
11100000000 Обласний бюджет 27000 208832,9 Кіровоградської

області
12100000000 Обласний бюджет 3000 800 1500 688569,3 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 1710292,1 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 694155,7 Миколаївської

області
15100000000 Обласний бюджет 2856397,6 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 1174154,9 Полтавської

області
17100000000 Обласний бюджет 11800 530498,6 Рівненської

області
18100000000 Обласний бюджет 842390,9 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 299700,3 Тернопільської

області
20100000000 Обласний бюджет 200 2716152,5 Харківської

області
21100000000 Обласний бюджет 285685,1 Херсонської

області
22100000000 Обласний бюджет 468181,1 Хмельницької

області
23100000000 Обласний бюджет 838704,7 Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 4000 266866,6 Чернівецької

області
25100000000 Обласний бюджет 1021873,0 Чернігівської

області
26000000000 Міський бюджет 54900 14634548,8 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 211662,7 міста Севастополя
10202000000 Міський бюджет

міста Білої Церкви
02201000000 Міський бюджет 6200 міста Вінниці
02204000000 Міський бюджет

міста Ладижина
20204000000 Міський бюджет

міста Лозова
04201000000 Міський бюджет 2325 міста

Дніпропетровська
04210000000 Міський бюджет

міста Павлограда
06204000000 Міський бюджет

міста Новоград-

Волинського
12214000000 Міський бюджет

міста Стаханова
03203000000 Міський бюджет

міста Ковеля
13201000000 Міський бюджет

міста Львова
15201000000 Міський бюджет 26778 міста Одеси
16201000000 Міський бюджет

міста Полтави
17201000000 Міський бюджет

міста Рівного
23204000000 Міський бюджет 1000 міста Канева
11201000000 Міський бюджет 13000 міста Кіровограда
16203000000 Міський бюджет

міста Кременчука
18202000000 Міський бюджет

міста Глухова
20202000000 Міський бюджет

міста Ізюма
10206000000 Міський бюджет

міста Ірпінь
20203000000 Міський бюджет

міста Куп'янська
20207000000 Міський бюджет

міста Чугуєва
23203000000 Міський бюджет

міста Золотоноші
23201000000 Міський бюджет 2000

міста Черкаси
24201000000 Міський бюджет

міста Чернівці
25201000000 Міський бюджет

міста Чернігова
01210000000 Міський бюджет 1000

міста Феодосії
20201000000 Міський бюджет 600 міста Харкова
05226000000 Міський бюджет

міста Харцизька
20301000000 Балаклійський

районний бюджет
17301000000 Березнівський 3300 районний бюджет
02302000000 Бершадський

районний бюджет
05306000000 Добропільський

районний бюджет
17310000000 Костопільський 3500 районний бюджет
01312000000 Сімферопольський

районний бюджет
02304000000 Гайсинський

районний бюджет
02318000000 Теплицький

районний бюджет
02321000000 Тростянецький

районний бюджет
02322000000 Тульчинський

районний бюджет
05301000000 Амвросіївський

районний бюджет
15301000000 Ананьївський 150 районний бюджет
15308000000 Великомихайлівський 125 районний бюджет
05303000000 Великоновосілківський 380 районний бюджет
06305000000 Володарсько-

Волинський районний

бюджет
10309000000 Володарський

районний бюджет
09305000000 Долинський

районний бюджет
05309000000 Мар'їнський 760 районний бюджет
18314000000 Середино-Будський

районний бюджет
10323000000 Тетіївський

районний бюджет
05316000000 Шахтарський

районний бюджет
15326000000 Ширяївський 100 районний бюджет
18318000000 Ямпільський

районний бюджет
06302000000 Баранівський

районний бюджет
06307000000 Ємільчинський

районний бюджет
06315000000 Новоград-Волинський

районний бюджет
06317000000 Олевський

районний бюджет
19306000000 Збаразький

районний бюджет
22310000000 Летичівський 500

районний бюджет
15325000000 Фрунзівський 125 районний бюджет
23318000000 Чигиринський

районний бюджет
ВСЬОГО 500 19270 1000 2000 26778 3000 800 600 200 1500 3500 4000 1415 225 40000 3300 1000 54900 6200 2325 23000 3000 43035668,7
_______________

* в тому числі розрахунковий обсяг податку на додану вартість
з вироблених в Україні товарів, що справляється на території міста
Ірпінь - 18173,0 тис. грн.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва місцевого |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| бюджету | бюджету | розви-| реалі-|рестав-|будів- | прове-|рекон-|гази-|рекон-|будів-|завер-|завер-|вико-|розви-|прове-| соці- |соці- |рекон-| вико- | ремонт | рекон-| лікві-|будів-| Розрахун- | адміністративно- | ток | зацію | рацію |ництво | дення |струк-|фіка-|струк-|ництво|шення |шення |нання| ток |дення | ально-|ально-|струк-| нання | мережі | струк-| дацію |ництво|ковий обсяг | територіальної |Держав-| захо- | Націо-|житло- | першо-| цію | цію | цію |басей-|будів-|будів-|Прог-|житло-|захо- | еконо-|еконо-| цію | функ- |тепло-, | цію з |наслід-|газо- | доходів | одиниці | ного | дів з |нальної| вого | черго-|Пере- |м.Ва-|насос-|ну для|ництва|ництва| рами| во- | дів | мічний|мічний|кана- | цій | водо- | розши-| ків |прово-| загального | | істо- | лікві-|картин-|будин- | вих |валь- | хру-| но- |дітей-|газо- |школи |проти|кому- | по | розви-|розви-|ліза- | столи-| поста- | ренням|стихій-| дів | фонду | | рико- | дації | ної |ку для |заходів|ської | шево|підка-|сиріт |прово-| в с. |зсув-|наль- |лікві-| ток у | ток | цій- | ці | чання, | ком- | ного | | Державного | | куль- | нас- |галереї|сімей з| для |район-|Крас-| чу- | |ду до |Золо- | них | ного |дації | зв'яз-|Берез-| ного |(рекон-| будів- | плексу| лиха у| | бюджету | |турного| лідків| ім. І.|дітьми-|запобі-| ної |нолу-|валь- | | с. |толин |захо-| гос- |та за-| ку з |нівсь-|колек-| струк-| ництво | кому- | Закар-| | України, | | запо- | Чорно-| Айва- |інвалі-| гання |лікар-|цько-| них | |Селез-| | дів |подар-|хисту | підго-| кого | тора | ція та|і рекон-| наль- | патсь-| | за рахунок | |відника|бильсь-| зовсь-| дами | руйну-| ні в | го |стан- | |нівка | | | ства | від | товкою|району| |рестав-|струкцію| ного | кій та| | яких здій- | | "Межи-| кої | кого | | ванню |поло- |райо-| цій, | |Пере- | | | | під- | до | Рів- | | рація |автомо- | поза- | Івано-| | снюється | | біж" | ката- | | | земля-|говий | ну |мере- | |валь- | | | |топле-| від- |ненсь-| | будин-|більних | шкіль-| Фран- | | перераху- | | | строфи| | | ного |буди- | | жі | |ського| | | | ння | зна- | кої | | ків по| доріг | ного | ківсь-| | вання | | | | | | насипу|нок та| | зов- | |району| | | |житло-| чення |облас-| | вул. | | нав- |кій об-| | дотації | | | | | | Хаджи-|прид- | | ніш- | | | | | | вих | у 2004| ті | | Банко-| | чаль- | ластях| | вирівню- | | | | | | бейсь-|бання | |нього | | | | | |будин-| році | | |вій, 10| | ного | | | вання | | | | | | кого |медич-| | і | | | | | | ків | 250- | | | та 11 | | закла-| | | | | | | | | лиману| ного | |внут- | | | | | | | річно-| | | у м. | | ду | | | | | | | | | |облад-| | ріш- | | | | | | |го юві-| | | Києві)| |дитячо-| | | | | | | | | |нання | |нього | | | | | | | лею | | | | | юнаць-| | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | міста | | | | | кого | | | | | | | | | | | | про- | | | | | | | Кіро- | | | | | центру| | | | | | | | | | | | воду | | | | | | |вограда| | | | |"Штурм"| | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 783116,6 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 665676,5 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 522001,2 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 3000 2973756,9 Дніпропетровської

області
05100000000 Обласний бюджет 3749547,0 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 7470 445266,3 Житомирської

області
07100000000 Обласний бюджет 15000 500112,7 Закарпатської

області
08100000000 Обласний бюджет 1542562,7 Запорізької

області
09100000000 Обласний бюджет 8000 326043,8 Івано-Франківської

області
10100000000 Обласний бюджет 2078918,2 Київської області*
11100000000 Обласний бюджет 27000 208832,9 Кіровоградської

області
12100000000 Обласний бюджет 3000 800 1500 688569,3 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 1710292,1 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 694155,7 Миколаївської

області
15100000000 Обласний бюджет 2856397,6 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 1174154,9 Полтавської

області
17100000000 Обласний бюджет 11800 530498,6 Рівненської

області
18100000000 Обласний бюджет 842390,9 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 299700,3 Тернопільської

області
20100000000 Обласний бюджет 200 2716152,5 Харківської

області
21100000000 Обласний бюджет 285685,1 Херсонської

області
22100000000 Обласний бюджет 468181,1 Хмельницької

області
23100000000 Обласний бюджет 838704,7 Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 4000 266866,6 Чернівецької

області
25100000000 Обласний бюджет 1021873,0 Чернігівської

області
26000000000 Міський бюджет 54900 14634548,8 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 211662,7 міста Севастополя
10202000000 Міський бюджет

міста Білої Церкви
02201000000 Міський бюджет 6200 міста Вінниці
02204000000 Міський бюджет

міста Ладижина
20204000000 Міський бюджет

міста Лозова
04201000000 Міський бюджет 2325 міста

Дніпропетровська
04210000000 Міський бюджет

міста Павлограда
06204000000 Міський бюджет

міста Новоград-

Волинського
12214000000 Міський бюджет

міста Стаханова
03203000000 Міський бюджет

міста Ковеля
13201000000 Міський бюджет

міста Львова
15201000000 Міський бюджет 26778 міста Одеси
16201000000 Міський бюджет

міста Полтави
17201000000 Міський бюджет

міста Рівного
23204000000 Міський бюджет 1000 міста Канева
11201000000 Міський бюджет 13000 міста Кіровограда
16203000000 Міський бюджет

міста Кременчука
18202000000 Міський бюджет

міста Глухова
20202000000 Міський бюджет

міста Ізюма
10206000000 Міський бюджет

міста Ірпінь
20203000000 Міський бюджет

міста Куп'янська
20207000000 Міський бюджет

міста Чугуєва
23203000000 Міський бюджет

міста Золотоноші
23201000000 Міський бюджет 2000

міста Черкаси
24201000000 Міський бюджет

міста Чернівці
25201000000 Міський бюджет

міста Чернігова
01210000000 Міський бюджет 1000

міста Феодосії
20201000000 Міський бюджет 600 міста Харкова
05226000000 Міський бюджет

міста Харцизька
20301000000 Балаклійський

районний бюджет
17301000000 Березнівський 3300 районний бюджет
02302000000 Бершадський

районний бюджет
05306000000 Добропільський

районний бюджет
17310000000 Костопільський 3500 районний бюджет
01312000000 Сімферопольський

районний бюджет
02304000000 Гайсинський

районний бюджет
02318000000 Теплицький

районний бюджет
02321000000 Тростянецький

районний бюджет
02322000000 Тульчинський

районний бюджет
05301000000 Амвросіївський

районний бюджет
15301000000 Ананьївський 150 районний бюджет
15308000000 Великомихайлівський 125 районний бюджет
05303000000 Великоновосілківський 380 районний бюджет
06305000000 Володарсько-

Волинський районний

бюджет
10309000000 Володарський

районний бюджет
09305000000 Долинський

районний бюджет
05309000000 Мар'їнський 760 районний бюджет
18314000000 Середино-Будський

районний бюджет
10323000000 Тетіївський

районний бюджет
05316000000 Шахтарський

районний бюджет
15326000000 Ширяївський 100 районний бюджет
18318000000 Ямпільський

районний бюджет
06302000000 Баранівський

районний бюджет
06307000000 Ємільчинський

районний бюджет
06315000000 Новоград-Волинський

районний бюджет
06317000000 Олевський

районний бюджет
19306000000 Збаразький

районний бюджет
22310000000 Летичівський 500

районний бюджет
15325000000 Фрунзівський 125 районний бюджет
23318000000 Чигиринський

районний бюджет
ВСЬОГО 500 19270 1000 2000 26778 3000 800 600 200 1500 3500 4000 1415 225 40000 3300 1000 54900 6200 2325 23000 3000 43035668,7
_______________

* в тому числі розрахунковий обсяг податку на додану вартість
з вироблених в Україні товарів, що справляється на території міста
Ірпінь - 18173,0 тис. грн.

Додаток N 7

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Додаток N 8

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

( 1344-15 )
Перелік органів, за якими закріплено контроль

за справлянням (стягненням) платежів до бюджету
------------------------------------------------------------------ Назва органу | Коди бюджетної класифікації ---------------------+-------------------------------------------- Державна податкова |11010000; 11010100; 11010200; 11010300; адміністрація |11010400; 11010500; 11010600; 11010700, України |11010800, 11010900, 11011000; 11020000; |11020100; 11020200; 11020300; 11020400; |11020500; 11020600; 11020700; 11020800; |11020900; 11021000; 11021100; 11021200, |11021300; 11021400; 11021500; 11021600; |12020000; 12020100; 12020200; 12020300; |12020400; 13010000; 13010100; 13010200; |13010300; 13020000; 13020100, 13020200; |13020300; 13020400; 13020500; 13030000; |13030100; 13030200; 13030300; 13030400; |13030500; 13030600; 13040000; 13040100; |13040200; 13050000; 13050100; 13050200; |13050300; 13050400; 13050500; 13050600; |13070000; 13070100; 13070200; 13070300; |14010000; 14010100; 14010200; 14010300 |(за актами перевірок та за векселями по |давальницькій сировині); 14010400; 14010500; |14010600; 14020000; 14020100; 14020200; |14020300; 14020400; 14020600; 14020700; |14020800; 14020900; 14021600; 14021700; |14021800; 14022100; 14030100 (за актами |перевірок та за векселями по давальницькій |сировині); 14030200 (за продукцію, що |підлягає маркуванню марками акцизного збору |та за актами перевірок); 14030300 (за |продукцію, що підлягає маркуванню марками |акцизного збору та за актами перевірок); |14030400 (за актами перевірок та за |векселями по давальницькій |сировині); 14030600 (за продукцію, що |підлягає маркуванню марками акцизного збору |та за актами перевірок); 14030700 (за |продукцію, що підлягає маркуванню марками |акцизного збору та за актами перевірок); |14030800 (за актами перевірок та за |векселями по давальницькій сировині); |14030900 (за актами перевірок та за |векселями по давальницькій сировині); |14031600 (за актами перевірок та за |векселями по давальницькій сировині); |14031700 (за актами перевірок та за |векселями по давальницькій сировині); |14031800 (за актами перевірок та за |векселями по давальницькій |сировині); 14060000; 14060100; 14060300 (за |актами перевірок); 14060500; |14060600; 14060700; 14060900; 14061000; |14061100; 14070000; 14070100; 14070200; |14070300; 14070500; 14070600; 14070700; |14070800; 14070900; 14071000; 14071300; |14071400; 14071500; 14071600; 14071700; |14071800; 14080000; 15010100 (у разі не |погашення векселя по давальницькій |сировині); 15020100 (у разі не погашення |векселя по давальницькій сировині); |16010000; 16010100; 16010200; 16010400; |16010500; 16010600; 16010700; 16010800; |16010900; 16011000; 16011100; 16011200; |16011300; 16011500; 16011600; 16011700; |16011800; 16011900; 16020000 (за актами |перевірок); 16030000; 16040000; 16040100; |16040200; 16040300; 16050000; 16050100; |16050200; 16060000; 16060100; 16060200; |21010000; 21010100; 21010200; 21010300; |21030000; 21050000, 21060000; 21060100; |21060200; 21060300; 21060400; 21060500; |21060600; 21060700; 21060800; 21080000; |22080000 (за актами перевірок); 22080100 (за |актами перевірок); 22080200 (за актами |перевірок); 22080300 (за актами перевірок); |22080400 (за актами перевірок); 22090100 (за |актами перевірок); 22090200 (за актами |перевірок); 22090300 (за актами перевірок); |22090400 (за актами перевірок); 22090500; |22110000 (за актами перевірок); 22120000 (за |актами перевірок); 22130000 (за актами |перевірок); 23010000 (за актами перевірок); |23030000; 23030100; 23030200; 23030300; |24030000; 24060300; 24060500; 24060800; |24061300; 24061400; 24061600 (за актами |перевірок); 24080000; 24081000; 24090000 |(за актами перевірок); 24090100; 24090200; |24110100; 24110200; 24120000; 31010000; |31020000; 34000000 (за актами перевірок); |50080000; 50080100; 50080200; 50080300; |50110000 (за актами перевірок); 3511630 (код |програмної класифікації видатків державного |бюджету). ---------------------+-------------------------------------------- Державна митна |14010300, 14030000, 14030100; 14030400; служба України |14030800; 14030900; 14031600; 14031700; |14031800; 15010000; 15010100; 15010200; |15010300; 15010400; 15010500; 15020000; |15020100; 15020200; 15020300; 22100000; |22110000; 31010000. ---------------------+-------------------------------------------- Національний |14050000; 14060400; 21020000; 21040000; банк України |24140100. ---------------------+-------------------------------------------- Державний комітет |14060200. України з питань | регуляторної | політики та | підприємництва | ---------------------+-------------------------------------------- Державні |14060300; 50110000. адміністрації | та органи | місцевого | самоврядування | ---------------------+-------------------------------------------- Державне |Здійснюється контроль операцій з коштами казначейство |державного бюджету при зарахуванні України |надходжень, прийнятті зобов'язань та |проведенні платежів за всіма кодами |бюджетної класифікації. ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |14060400; 14060700; 32010000; 32020000; економіки та з |42010000. питань | європейської | інтеграції України | ---------------------+-------------------------------------------- Національна |14061200. рада України з | питань | телебачення і | радіомовлення | ---------------------+-------------------------------------------- Державний |14061400; 24061400; 24140600. комітет зв'язку та | інформатизації | України | ---------------------+-------------------------------------------- Національна |14061500; 24120000. комісія | регулювання | електроенергетики | України | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |15030000; 16020000; 21080100; 42010000. закордонних | справ України | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |15050000; 21110000; 24110300. аграрної політики | України | ---------------------+-------------------------------------------- Державний |22120000; 22130000. комітет України | по водному | господарству | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |16020000; 22060000, 22090400. внутрішніх | справ України | ---------------------+-------------------------------------------- Фонд | 21050100; 21050200; 21050300; 21050400; державного | 22080100; 22080200; 22080300; 22080400; майна України | 31030000. ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство | 21050300; 24120000. палива та | енергетики України | ---------------------+-------------------------------------------- Державна виконавча |22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями служба України |господарського суду); 23010000; 23030300; |23030400; 24010000; 24010100; 24010200; |24010300; 24010400. ---------------------+-------------------------------------------- Державний комітет |22090300; 24060200. України з питань | науки та | інтелектуальної | власності | ---------------------+-------------------------------------------- Державний |23020000. комітет України з | питань технічного | регулювання та | споживчої політики | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |23030400. України з питань | надзвичайних | ситуацій та у | справах захисту | населення від | наслідків | Чорнобильської | катастрофи | ---------------------+-------------------------------------------- Головне |24030000; 21050100 (за результатами контрольно-ревізійне |реалізації матеріалів ревізій та перевірок); управління |22080000 (за результатами реалізації |матеріалів ревізій та перевірок); 23010000 |(за результатами реалізації матеріалів |ревізій та перевірок); 25000000 (за |результатами реалізації матеріалів ревізій |та перевірок). ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |24050000; 42010000. оборони України | ---------------------+-------------------------------------------- Національне космічне |24040000. агентство України | ---------------------+-------------------------------------------- Національна |11020000 (податковий борг), 24050000. акціонерна компанія | "Нафтогаз України" | ---------------------+-------------------------------------------- Центральна виборча |24060600. комісія | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |24061500; 24061800; 24090000. транспорту України | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |13000000; 24061600; 50080000. охорони | навколишнього | природного | середовища України | ---------------------+-------------------------------------------- Державний комітет |14061600. природних ресурсів | України | ---------------------+-------------------------------------------- Пенсійний фонд |24140000; 24140100; 24140200; 24140300; України |24140400; 24140500; 24140600; 50020100; |50020200; 50020300; 50020400; 50020500. ---------------------+-------------------------------------------- Державний комітет |32010000; 32020000. України з | державного | матеріального | резерву | ---------------------+-------------------------------------------- Державний комітет |33010000. України по | земельних ресурсах | ---------------------+-------------------------------------------- Фонд соціального |50030000; 50030100; 50030200; 50030300; страхування з |50030400; 50030500; 50040000; 50040100; тимчасової втрати |50040200; 50040300; 50040400; 50040500. працездатності | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |24060400. охорони здоров'я | України | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |24060800. культури і | мистецтв України | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство праці |50070000. та соціальної | політики України | ---------------------+-------------------------------------------- Міністерство |3511530 (код програмної класифікації промислової |видатків державного бюджету). політики України | ---------------------+-------------------------------------------- Фонд соціального |50060000. страхування від | нещасних випадків | на виробництві та | професійних | захворювань України | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: