open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження Загальнодержавної

програми охорони та відтворення

довкілля Азовського і Чорного морів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 28, ст.135 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальнодержавну програму охорони та
відтворення довкілля Азовського і Чорного морів (додається).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 березня 2001 року

N 2333-III

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України від 22 березня 2001 року

N 2333-III

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

АЗОВСЬКОГО І ЧОРНОГО МОРІВ
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля
Азовського і Чорного морів (далі - Програма) спрямована на
забезпечення виконання Конвенції про захист Чорного моря від
забруднення (1994 рік), Міністерської декларації про захист
Чорного моря (1993 рік) та Стратегічного плану дій щодо
відтворення та захисту Чорного моря (1996 рік).
Програма призначена для сприяння концентрації зусиль усіх
суб'єктів управління і господарювання Азово-Чорноморського регіону
по розробці та реалізації заходів щодо поліпшення екологічного
стану Азовського і Чорного морів.
I. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
У цій Програмі вживаються такі терміни і визначення:
аквакультура - система заходів, спрямованих на штучне
розведення цінних рослин та тварин у водному середовищі;
акваторія - водний простір водойми чи моря, обмежений
природними, штучними або умовними кордонами;
біогенні речовини - іони азоту, фосфору, кремнію, заліза,
кисень та вуглець, що забезпечують процеси життєдіяльності
організмів;
джерела забруднення дифузні - джерела потенційного
надходження забруднюючих і біогенних речовин до водного об'єкта
шляхом їх змиву з водозбірної площі;
джерела забруднення точкові - джерела надходження до водного
об'єкта забруднюючих і біогенних речовин, спричиненого їх локально
визначеним скиданням;
евтрофікація - збільшення вмісту біогенних речовин у водоймі,
що викликає бурхливе розмноження водоростей, зниження прозорості
води і вмісту розчиненого кисню у глибинних шарах внаслідок
розкладу органічної речовини мертвих рослин і тварин, а також
масову загибель донних організмів;
екосистема (екологічна система) - природний комплекс,
створений живими організмами, з умовами їх існування, пов'язаними
між собою обміном речовин і енергії, які утворюють систему
взаємозумовлених біотичних та абіотичних явищ і процесів;
екосистема бентична - екосистема дна водойм та твердих
антропогенних субстратів (наприклад, колектори для молюсків у
аквакультурі, корпуси суден тощо);
екосистема морська - сукупність живих морських організмів та
середовища моря, що взаємодіють між собою;
зоопланктон - сукупність тварин, які мешкають у товщі
морських вод і нездатні активно протидіяти перенесенню течіями;
ресурси біологічні - біологічні компоненти біосфери, що
можуть бути використані для отримання людьми матеріальних та інших
благ;
ресурси рекреаційні - об'єкти та явища природного і
антропогенного походження, що використовуються для оздоровлення,
відпочинку і туризму;
смуга прибережна - ділянка контакту суші та моря, що включає
природні комплекси берега та прилеглої морської акваторії.
II. МЕТА ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є розроблення державної політики, стратегії та
плану дій, спрямованих на запобігання зростанню антропогенного
тиску на довкілля Азовського і Чорного морів, сприяння розвитку
екологічно безпечних видів діяльності в Азово-Чорноморському
регіоні, збереження і відтворення біологічного різноманіття та
ресурсів морів, створення сприятливих умов для проживання,
оздоровлення та відпочинку населення.
Об'єктом Програми є довкілля Азовського і Чорного морів у
межах внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної
(морської) економічної зони України та прибережної смуги.
Реалізація Програми розрахована на період до 2010 року і
здійснюватиметься в два етапи - 2001-2005 та 2006-2010 роки.
На першому етапі на основі формування та реалізації щорічних
планів соціального і економічного розвитку України передбачається
здійснення комплексу організаційних, нормативно-правових та
науково-технічних заходів, спрямованих на розв'язання
найважливіших екологічних проблем, успішне та ефективне
впровадження екологічно чистих технологій, будівництво очисних
споруд, берегоукріплення, попередження зсувів, реконструкцію
каналізаційних мереж.
III. СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АЗОВСЬКОГО І ЧОРНОГО МОРІВ
Азовське і Чорне моря є найбільш ізольованими від Світового
океану морями планети з водозбірним басейном понад
2 млн. кв. кілометрів.
Територіальні води України у Чорному морі займають
24850 кв. кілометрів, а площа шельфу становить близько
57 відсотків загальної довжини Чорноморського шельфу. У межах
України знаходяться 14 основних лиманів і естуаріїв загальною
площею 1952 кв. кілометри, 8 заток площею 1770 кв. кілометрів,
19 приморських водно-болотних угідь загальною площею
635 тис. гектарів.
Незадовільний екологічний стан Азовського і Чорного морів
зумовлений значним перевищенням обсягу надходження забруднюючих
речовин над асиміляційною здатністю морських екосистем, що
призвело до бурхливого розвитку евтрофікаційних процесів, значного
забруднення (в тому числі мікробіологічного) морських вод, втрати
біологічних видів, скорочення обсягу рибних ресурсів, зниження
якості рекреаційних ресурсів, виникнення загрози здоров'ю
населення. Основними джерелами забруднення є стоки річок, стічні
води з точкових та дифузних берегових джерел, морські транспортні
засоби.
Особливо небезпечними для екосистеми морів є точкові джерела
забруднення від промислових підприємств та підприємств
комунально-побутового господарства, розташованих у прибережній
смузі. Щорічно підприємствами комунально-побутового господарства
скидається у Чорне море понад 33,8 тис. тонн завислих речовин,
8,8 тис. тонн азоту, 2,6 тис. тонн фосфору,
24,1 тис. тонн нафтопродуктів. Дефіцит пропускної спроможності
комунальних очисних споруд біологічного очищення в містах і
селищах Автономної Республіки Крим, у містах Миколаєві, Одесі та
Севастополі становить 273 тис. куб. метрів на добу. У системі
централізованого водовідведення населених пунктів цього регіону
майже 25 відсотків каналізаційних мереж перебувають в аварійному
стані.
Особливе занепокоєння викликає екологічний стан Азовського
моря. Основними джерелами його забруднення є 66 промислових
підприємств міста Маріуполя. Металургійними комбінатами
"Азовсталь", імені Ілліча, концерном "Азовмаш" щороку скидається
понад 800 млн. куб. метрів (до 99 відсотків загального обсягу
скидів у море) забруднених стічних вод.
Суттєвим чинником забруднення морів є дифузні джерела, в
основному змив з сільськогосподарських угідь та територій
населених пунктів.
Щороку з водами річок України до Чорного моря надходить
653 тис. тонн завислих речовин, понад 8 тис. тонн органічних
речовин, близько 1900 тонн азоту та 1200 тонн фосфору. Особливо
відчутно впливають на його стан малі річки Криму, Приазов'я і
Причорномор'я. Із стоком малих річок до басейнів Азовського і
Чорного морів виноситься близько 11,6 відсотка незасвоєних азотних
добрив, 13 відсотків фосфорних добрив та 6 відсотків пестицидів.
З активізацією національного та міжнародного судноплавства
зростає ризик забруднення морського середовища, особливо під час
транспортування небезпечних речовин.
Відсутність достатньої кількості належних портових споруд для
складування та обробки екологічно небезпечних вантажів, а також
низький рівень забезпеченості морських транспортних засобів
системами очищення побутових стоків та утилізації твердих відходів
призводять до значного забруднення морських акваторій та акваторій
портів.
Незадовільне матеріальне забезпечення служб швидкого
реагування на надзвичайні ситуації, відсутність системи нагляду за
транспортуванням небезпечних вантажів у морських водах вимагають
розроблення заходів з попередження виникнення аварійних ситуацій
та створення систем швидкого реагування на них як на
національному, так і на міжнародному рівнях.
У межах водоохоронної зони Азовського і Чорного морів
накопичено значну кількість твердих побутових і промислових
відходів. Технологічна недосконалість облаштування звалищ викликає
забруднення поверхневих і підземних вод, створює загрозу
погіршення санітарно-епідеміологічного стану та стану здоров'я
населення, деградації рекреаційних ресурсів.
Значне антропогенне навантаження в літній період на деяких
ділянках рекреаційних зон призводить до порушення природного стану
пляжів, прибережних лісів, луків та зниження їх
рекреаційно-оздоровчого потенціалу.
Переміщення великих обсягів донних відкладень під час
здійснення днопоглиблювальних і дноочисних робіт у морських
акваторіях призводить до деградації донних біоценозів і
забруднення морського середовища завислими та токсичними
речовинами. У 1998 році до підводних морських звалищ скинуто
близько 2600 куб. метрів грунтів.
Незбалансованість господарської діяльності призвела до
зменшення кормової бази, кількості нерестовищ, місць нагулу й
існування риби та інших живих водних організмів. Нераціональне
видобування риби та морепродуктів, незадовільне виконання заходів,
спрямованих на їх відтворення, спричинили зменшення їх біологічної
продуктивності та збіднення видового складу. Ситуацію ускладнює
привнесення до екосистеми морів шкідливих екзотичних організмів,
які пригнічують розвиток та відтворення місцевих флори та фауни
Азовського і Чорного морів.
Основними забруднювачами морського середовища є
нафтопродукти, особливо в межах акваторій портів. Так, в
Одеському, Іллічівському та Керченському портах вміст
нафтопродуктів у воді перевищує гранично допустиму концентрацію
(далі - ГДК) у 1,5-2 рази.
Концентрація нафтопродуктів у Азовському морі подекуди
перевищує ГДК у 10 разів.
Найбільш забруднені нафтопродуктами севастопольські бухти, що
значною мірою пов'язано з діяльністю Чорноморського флоту
Російської Федерації. В останні роки у бухтах Південна, Камишова,
Голландія, Карантинна та Північна вміст нафтопродуктів у
поверхневих шарах моря перевищує ГДК у середньому в 3-10 разів.
Забруднення прибережних районів Чорного моря синтетичними
поверхнево-активними речовинами у зоні впливу муніципальних
очисних споруд перевищує ГДК у 2-3 рази.
Спостерігається підвищення вмісту хлорорганічних пестицидів і
поліхлорованих біфенілів у весняний період на гирлових ділянках
річок.
Мають місце значні концентрації важких металів (міді, хрому,
свинцю, кобальту, цинку, кадмію, стронцію та інших), періодичні
надходження цезію-137 у поверхневі води східної і центральної
частин Чорного моря. В останні роки концентрація радонідів в
Азовському морі перевищує ГДК у 12,6 раза, вміст фенолів перевищує
нормативи у 7 разів.
Незважаючи на значне скорочення обсягу використання
мінеральних добрив та пестицидів у сільському господарстві,
середній вміст фосфору у водах Азовського і Чорного морів
коливається від 10-40 мкг/л у районі південного узбережжя Криму до
600 мкг/л у дельті Дунаю. В Азовському морі вміст азоту
коливається від 20-28 до 400 мкг/л.
В останні роки зростає забруднення морської води умовно
патогенною та патогенною мікрофлорою, що призвело до глибоких змін
в екосистемах морів та в прибережній смузі, а саме:
рівень прозорості води знизився більш як у 2 рази (до 2-8 м);
зона гіпоксії в Чорному морі розширилася з 3 до
40 тис. кв. кілометрів;
площа зон цвітіння у північно-західній частині Чорного моря
зросла у 20 разів порівняно з 60-ми роками;
зросла кількість одноклітинних організмів і медуз, а також
шкідливих екзотичних організмів (на початок 90-х років загальна
біомаса переселенця реброплава Mnemiopsis leidei в басейні Чорного
моря оцінювалася в 1 млрд. тонн);
ширина смуги ареалу макрофітів прибережного мілководдя
скоротилася до 3-5 метрів;
значно зменшилися морські біологічні ресурси;
практично зникли популяції вищих ракоподібних та придонних
риб і суттєво скоротилися популяції великих планктонних
ракоподібних;
періодично спостерігається задуха та масова загибель донних
біоценозів на значних площах (за останні 20 років втрати донної
фауни досягли 60 млн. тонн, у тому числі риби - близько
3 млн. тонн);
кількість особин морських ссавців зменшилася майже у
20 разів;
практично зникло на північно-західному шельфі Чорного моря
філофорне поле Зернова;
обсяги вилову риби в Азовському і Чорному морях за останні
10 років скоротилися у 5 разів.
Найбільш суттєвою є шкода, заподіяна здоров'ю населення.
Через забруднення та недостатнє забезпечення населення прибережної
смуги якісною питною водою в Автономній Республіці Крим,
Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та місті
Севастополі майже щороку спостерігаються спалахи захворювання на
вірусний гепатит та кишкових захворювань.
Погіршення якості та санітарного стану прибережних вод і
пляжів призвело до зменшення кількості відпочиваючих у санаторіях,
туристських закладах, інших місцях відпочинку. Збитки внаслідок
погіршення оздоровчої здатності прибережних рекреаційних ресурсів
оцінюються в 9 млн. гривень на рік.
Недостатньо використовуються потенційні можливості
виробництва морепродуктів за рахунок аквакультурних видів
діяльності, розвиток яких разом із забезпеченням населення
харчовими продуктами моря сприятиме відтворенню ресурсного
потенціалу та сталому розвитку цього регіону.
Рибний промисел в Азовському і Чорному морях відчутно
зменшився. Вилов риби в останні роки становив у середньому лише
20 відсотків рівня 60-х - початку 70-х років, що призвело до
щорічних втрат товарної продукції приблизно на 75 млн. доларів
США.
Майже 2,6 тис. кілометрів берегової лінії зазнають
негативного впливу від площинного змиву та ерозії. Це призводить
до непридатності територій для містобудування та розвитку туризму
і негативно впливає на стан прибережних екосистем.
Внаслідок забруднення морського середовища, незбалансованого
використання морських природних ресурсів, а також відсутності
системи інтегрованого управління використанням природних ресурсів
морів Україна щороку втрачає (орієнтовно) до 1,7 млрд. гривень.
IV. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АЗОВСЬКОГО

І ЧОРНОГО МОРІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Основними проблемами екологічного стану Азовського і Чорного
морів є:
високий рівень забруднення морських вод;
загроза здоров'ю населення і непоправної втрати біологічного
різноманіття та біологічних ресурсів моря;
зменшення обсягів вилову риби та заготівлі морепродуктів;
зниження якості морських рекреаційних ресурсів;
руйнування морського берега та інтенсифікація негативних
геологічних процесів, деградація земель прибережної смуги;
відсутність системи інтегрованого управління
природокористуванням у прибережній смузі;
загроза зникнення видів тварин і рослин, що занесені до
Червоної книги України;
зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб.
Програмою визначено такі пріоритетні напрями вирішення
основних проблем екологічного стану Азовського і Чорного морів:
1) зменшення рівня забруднення морів та антропогенного
навантаження на їх екосистеми;
2) зниження ризику для здоров'я людини, пов'язаного із
забрудненням морських вод та прибережної смуги;
3) збереження та відтворення біологічного різноманіття,
природних ландшафтів прибережної смуги і місць існування
біологічних видів, розширення мережі державних заповідників,
заказників, створення національних парків;
4) збалансоване використання та відтворення морських
біологічних ресурсів і розвиток аквакультурних видів діяльності,
особливо цінних промислових видів риб, із забезпеченням належного
державного контролю;
5) запобігання руйнуванню морського берега та охорона земель
у прибережній смузі морів;
6) створення системи інтегрованого управління
природокористуванням у межах водоохоронної зони морів, прибережній
смузі морів, територіальних морських водах України;
7) удосконалення системи моніторингу для оцінки впливу
природних і антропогенних факторів на довкілля;
8) залучення громадськості до реалізації природоохоронних
заходів, підвищення рівня екологічної освіти та виховання
населення;
9) вдосконалення законодавчої та іншої нормативно-правової
бази для впровадження державної політики у сфері збереження
довкілля Азовського і Чорного морів, узгодження її з вимогами
чинних міжнародних договорів України.
V. КОМПЛЕКС ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ

НА ПОЕТАПНЕ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ

АЗОВСЬКОГО І ЧОРНОГО МОРІВ
Для поліпшення екологічного стану Азовського і Чорного морів
розроблено комплекс таких заходів:
1. Зменшення рівня забруднення морів та антропогенного

навантаження на їх екосистеми
1.1. Зменшення обсягів забруднень, що надходять з річковим стоком
На першому етапі передбачається:
На основі басейнового підходу до охорони та відтворення
Азовського і Чорного морів забезпечити координування заходів
Програми з програмами та планами дій, спрямованими на поліпшення
екологічного стану басейнів річок Дніпра, Дунаю, Дністра,
Південного Бугу, Сіверського Дінця та малих річок Причорномор'я і
Приазов'я, під час розроблення щорічних проектів програм
економічного і соціального розвитку країни;
забезпечити координування заходів Програми із
Загальнодержавною програмою формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки ( 1989-14 ), Програмою
перспективного розвитку заповідної справи в Україні;
розроблення заходів з охорони та відтворення Придунайських
озер, озера Сасик та лиманів північно-західного Причорномор'я;
розроблення заходів екологічного оздоровлення гирлових
ділянок річок з використанням біомеліоративних функцій плавнів;
підготовка регіональних програм охорони малих річок Криму,
Приазов'я та Причорномор'я;
розроблення правового акта про спеціальний режим
природокористування у плавнях та гирлових ділянках річок.
На другому етапі передбачається:
реалізація заходів, спрямованих на екологічне оздоровлення
гирлових ділянок річок Дунаю, Дністра та Дніпра з використанням
біомеліоративних функцій плавнів;
впровадження регіональних програм і пілотних проектів
оздоровлення і впорядкування малих річок Криму, Приазов'я та
Причорномор'я.
Програмою передбачено посилення контролю за надходженням
забруднень до морів через гирлові створи річок першого порядку,
запровадження сприяння участі громадськості в здійсненні контролю
за забрудненням малих річок Криму, Приазов'я, Причорномор'я та
інші заходи.
1.2. Зменшення обсягів забруднень з точкових берегових джерел
На першому етапі передбачається:
здійснення інвентаризації скидів господарсько-побутових
стічних вод у межах прибережної смуги та визначення найбільш
небезпечних забруднювачів;
розроблення та затвердження переліку заходів, спрямованих на
зменшення обсягів надходження забруднюючих речовин;
забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод
установленим нормативам і стандартам у місцях, де вони негативно
впливають на санітарно-гігієнічний стан морів;
розроблення пілотного проекту очищення стічних вод і
доведення їх до нормативно допустимих значень для одного з міст,
розташованих у межах прибережної смуги;
завершення будівництва очисних споруд стічних вод для
об'єктів, діяльність яких суттєво впливає на екологічний стан
морів;
впровадження сучасних методів перероблення та утилізації
відходів, що утворюються на очисних спорудах;
розроблення та реалізація окремих програм запобігання
забрудненню для найбільш екологічно небезпечних регіонів, зокрема
для міста Маріуполя та прилеглих територій узбережжя Азовського
моря.
На другому етапі передбачається:
повне припинення скидання забруднених стічних вод
господарськими об'єктами, розташованими у межах прибережної смуги
Азовського і Чорного морів;
впровадження в господарській діяльності об'єктів,
розташованих у межах прибережної смуги, оборотного, повторного та
послідовного водокористування;
забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод
встановленим нормативам та стандартам.
1.3. Зменшення обсягів забруднень з дифузних берегових джерел
На першому етапі передбачається:
розроблення методики науково обгрунтованої оцінки обсягів
надходжень забруднюючих речовин з дифузних джерел до морських
акваторій та визначення критеріїв оцінки їх впливу на стан
довкілля Азовського і Чорного морів;
створення системи спостережень за надходженням до акваторій
Азовського і Чорного морів органічних речовин, пестицидів, важких
металів з урбанізованих територій, а також внаслідок військової
діяльності;
розроблення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню
морських вод колекторно-дренажним стоком;
встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг
морів, морських заток, лиманів і малих річок;
проведення громадських кампаній з упорядкування прибережної
захисної смуги морів.
На другому етапі передбачається:
упорядкування існуючого водовідведення дощових вод з
територій населених пунктів, розташованих у прибережній захисній
смузі морів;
упорядкування існуючого водовідведення на
сільськогосподарських угіддях та забезпечення протиерозійної
стійкості ландшафтів;
проведення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню
колекторно-дренажним стоком морських вод;
винесення в натуру водоохоронних зон і прибережних захисних
смуг морів, морських заток, лиманів та малих річок.
1.4. Зменшення обсягів забруднення з атмосфери
На першому та другому етапах передбачається:
проведення інвентаризації джерел забруднення атмосферного
повітря та оцінка обсягів викидів забруднюючих речовин від
стаціонарних і пересувних джерел у морі та в прибережній смузі;
вивчення впливу забруднення екосистеми Азовського і Чорного
морів атмосферними опадами;
забезпечення екологічного контролю за додержанням
установлених нормативів викидів забруднюючих речовин від
пересувних джерел у прибережну смугу Азовського і Чорного морів.
1.5. Створення цілісної системи контролю за переміщенням небезпечних речовин морським транспортом, запобігання забрудненню вод морів морськими суднами
На першому та другому етапах передбачається:
забезпечення контролю за створенням та функціонуванням
споруд, де здійснюється перевантаження та зберігання
нафтопродуктів, хімічних речовин тощо;
розроблення та впровадження системи контролю за переміщенням
небезпечних речовин у межах морських кордонів України;
розроблення та впровадження системи заходів, спрямованих на
запобігання привнесенню плавзасобами до Азовського і Чорного морів
шкідливих екзотичних організмів;
здійснення пілотного проекту із впровадження біологічних
методів очищення акваторій морських портів від нафтових
забруднень.
Програмою передбачено впровадження технологій утилізації
рідких і твердих відходів на суднах, транспортних засобах у
портах; створення інформаційної системи прогнозування переміщення
по поверхні моря нафтових забруднень та інші заходи.
1.6. Удосконалення системи поводження з побутовими та промисловими відходами, що утворюються у прибережній смузі морів
На першому етапі передбачається:
проведення інвентаризації звалищ сміття та відходів,
розташованих у межах двох кілометрів прибережної захисної смуги
Азовського і Чорного морів, та розроблення комплексу заходів,
спрямованих на їх ліквідацію;
розроблення галузевих програм екологічно безпечного
поводження з відходами грунтів, що утворюються у портовому
господарстві;
введення в дію потужностей для захоронення, перероблення та
утилізації твердих побутових і промислових відходів;
розроблення та впровадження пілотного проекту з
інвентаризації та перероблення побутових відходів.
На другому етапі передбачається:
винесення звалищ сміття та відходів за межі прибережної
захисної смуги Азовського і Чорного морів;
будівництво потужностей для захоронення, перероблення та
утилізації твердих побутових і промислових відходів;
запровадження галузевих програм екологічно безпечного
поводження з відходами грунтів, що утворюються у портовому
господарстві;
запровадження нормативів ГДК забруднюючих речовин, що
утворюються під час проведення днопоглиблювальних і дноочисних
робіт у грунтах.
Програмою передбачається здійснення заходів для визначення
шляхів використання відходів грунтів та зменшення замулення дна і
забруднення морів, що спричиняється внаслідок проведення
днопоглиблювальних і дноочисних робіт; визначення місць розміщення
відходів грунтів на суші під час виконання будівельних і
берегоукріплювальних робіт; створення
інформаційно-консультативного центру з впровадження екологічно
сумісних технологій та обладнання для переробки відходів.
1.7. Заходи, спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям, удосконалення засобів ліквідації їх наслідків
На першому та другому етапах передбачається:
підвищення рівня ефективності заходів щодо запобігання
аваріям на морських спорудах і суднах, удосконалення засобів
ліквідації наслідків аварій та надзвичайних ситуацій на морі;
розроблення національної програми реагування на надзвичайні
ситуації природного і техногенного характеру та адаптація її до
регіональної програми дій країн Чорноморського регіону;
запровадження єдиної державної системи раннього оповіщення і
швидкого реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій в
Азовському і Чорному морях;
проведення оцінки геохімічного стану ландшафтів у районах
виникнення надзвичайних ситуацій;
розроблення системи прогнозування стану морського середовища,
гідрометеорологічного та гідрографічного забезпечення переміщення
морським транспортом екологічно небезпечних вантажів.
Зокрема, на першому етапі передбачається:
розроблення та впровадження заходів із дослідження
сірководневого забруднення Чорного моря, проведення наукового
дослідження можливості використання цього сірководню;
організація спеціалізованих державних аварійно-рятувальних
служб з ліквідації надзвичайних ситуацій на морі з достатнім
забезпеченням сучасним обладнанням, тренувальними полігонами,
навчальними центрами;
створення підрозділів оперативного моніторингу для
забезпечення оперативного одержання інформації для прийняття
рішень у разі виникнення надзвичайних ситуацій в Азовському і
Чорному морях;
введення обов'язкового страхування ризиків заподіяння
екологічної шкоди, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням та
використанням екологічно небезпечних речовин в акваторіях
Азовського і Чорного морів та їх прибережних смугах.
2. Зниження ризику для здоров'я людини, пов'язаного із

забрудненням морських вод та прибережної смуги
2.1. Профілактика негативного впливу забруднення в місцях рекреаційного та оздоровчого водокористування на здоров'я населення
На першому та другому етапах передбачається:
здійснення аналізу наявного рівня забруднення морського
середовища з метою визначення районів першочергового проведення
водоохоронних заходів і зон сприятливого водокористування,
розвитку аквакультурної діяльності;
визначення джерел негативного впливу на прибережні морські
води у межах населених пунктів, зон рекреації та місць
аквакультурної діяльності;
розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного
впливу джерел забруднення на здоров'я населення;
оптимізація рекреаційного використання прибережних територій.
2.2. Інформаційне забезпечення населення відомостями про санітарно-гігієнічний та епідеміологічний стан зон рекреації та населених пунктів
На першому етапі передбачається:
створення бази даних якості питної води, атмосферного
повітря, прибережних морських вод зон рекреації та населених
пунктів;
розроблення моделі прогнозування епідеміологічної та
санітарно-гігієнічної ситуації для провадження ефективних
профілактичних заходів.
На другому етапі передбачається забезпечення оперативного
інформування населення про санітарно-гігієнічний та
епідеміологічний стан у межах зон рекреації та населених пунктів у
разі виникнення загрози погіршення екологічної ситуації та
поширення інфекційних захворювань.
3. Збереження та відтворення біологічного різноманіття, природних ландшафтів прибережної смуги та місць існування

біологічних видів
3.1. Збереження та відтворення біологічного різноманіття та природних ландшафтів
На першому етапі передбачається:
розроблення окремих режимів природокористування у межах
територій (акваторій), віднесених до водно-болотних угідь
міжнародного значення;
підготовка науково обгрунтованих рекомендацій щодо
відтворення реліктових видів флори та фауни Азовського і Чорного
морів;
розширення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,
спрямованих на визначення основних закономірностей функціонування
морських і прибережних екосистем та запобігання негативній дії
чинників, що впливають на них, а також збереження біологічного
різноманіття філофорного поля Зернова;
здійснення заходів, спрямованих на створення
Азово-Чорноморського природного (екологічного) коридору;
створення двох біологічних станцій (в акваторії Чорного та
Азовського морів) з метою збереження та відтворення рідкісних
видів рослин і тварин та видів, занесених до Червоної книги
України.
На другому етапі передбачається:
створення на базі природних і біосферних заповідників,
національних природних парків, інших територій та об'єктів
природно-заповідного фонду центрів з відтворення рідкісних видів
рослин і тварин та видів, занесених до Червоної книги України;
розроблення проекту відтворення ареалу водорості філофора на
північно-західному шельфі Чорного моря (філофорного поля Зернова);
проведення реінтродукції рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів рослин і тварин;
розроблення та здійснення заходів, спрямованих на захист
водоплавних птахів, місць їх оселення та гніздування переважно
шляхом створення територій, що перебувають під особливою охороною;
здійснення заходів із запобігання появі нових видів рослин і
тварин, небезпечних для місцевих флори та фауни.
Крім цього передбачається:
здійснення заходів із збереження морських ссавців у межах
внутрішніх морських вод та територіального моря (включаючи
створення центрів реабілітації);
проведення дослідження малого філофорного поля в
Каркінітській затоці та акваторії навколо острова Зміїний;
реалізація заходів із відтворення видів морських рослин і
тварин, що перебувають під загрозою зникнення, в акваторіях
Азовського і Чорного морів;
участь у створенні регіональної Червоної книги в рамках
Міжнародної програми управління станом і захисту Чорного моря.
3.2. Збереження середовища існування біологічних видів
На першому етапі передбачається:
забезпечення подальшого збільшення площі територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, а також їх упорядкування;
удосконалення законодавства про природно-заповідний фонд
шляхом запровадження нових категорій територій та об'єктів
природно-заповідного фонду з метою забезпечення охорони та
відтворення природних ресурсів прибережних екосистем і відкритої
частини моря;
розроблення спеціальних режимів природокористування в
охоронних зонах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
обмеження господарської діяльності в місцях існування
біологічних видів, які ведуть прикріплений спосіб життя.
На другому етапі передбачається створення біологічної станції
на острові Зміїний для наукових досліджень, пов'язаних із
збереженням біологічного різноманіття морських та наземних
організмів.
4. Збалансоване використання і відтворення морських

біологічних ресурсів та розвиток аквакультурних

видів діяльності
На першому та другому етапах передбачається:
удосконалення законодавства з питань управління, охорони,
використання та відтворення рибних ресурсів в Азовському і Чорному
морях;
створення кадастрів популяцій морських видів рослин і тварин,
що мають господарське значення, та визначення їх ресурсного
потенціалу;
розроблення механізму підтримання на оптимальному рівні
чисельності рибоїдних птахів і морських ссавців;
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,
пов'язаних із відтворенням та збагаченням морських біологічних
ресурсів Азовського і Чорного морів, впровадження відповідних
екологічно безпечних технологій;
будівництво та модернізація риборозплідних заводів, державна
підтримка розведення промислових видів риб, у тому числі за
рахунок коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього
природного середовища;
обгрунтування перспективності розведення видів і визначення
місць розвитку аквакультур у прибережній смузі;
визначення екологічно безпечних ареалів розведення
аквакультурних організмів, що ведуть прикріплений спосіб
існування;
створення фермерських аквакультурних господарств у
прибережній смузі;
забезпечення населення, яке проживає у прибережній смузі,
інформацією про технології та економічні переваги діяльності
риборозплідних та аквакультурних господарств;
відтворення фармацевтичної сировинної бази на основі
використання ресурсів моря;
забезпечення участі України у розробленні країнами
Чорноморського регіону Конвенції з рибальства;
розроблення та впровадження регіональних міжгалузевих програм
будівництва та модернізації риборозплідних заводів;
розроблення та здійснення заходів, спрямованих на відтворення
рибних ресурсів Азовського моря.
Передбачається також розроблення заходів, спрямованих на
поліпшення стану нерестовищ, місць нагулу молоді риб та збільшення
кормових ресурсів, охорону міграційних шляхів риб, та інших
заходів, спрямованих на збагачення біологічних ресурсів та
забезпечення їх невиснажливого використання.
5. Запобігання руйнуванню морського берега та охорона

земель у прибережній смузі морів
5.1. Захист морського узбережжя від руйнівних геологічних процесів і абразії
На першому та другому етапах передбачається:
розроблення державної та місцевих програм захисту берега
моря;
реалізація проектів захисту берега моря від руйнування,
будівництво споруд, що не порушують природні процеси, і
біопозитивних берегорегулювальних систем.
5.2. Охорона земель прибережної смуги морів
На першому та другому етапах передбачається:
резервування земель для наступного їх переведення в землі
рекреаційного та оздоровчого призначення;
поліпшення структури угідь та формування екологічно стійких
агроландшафтів;
впровадження грунтозахисних систем землеробства з
контурно-меліоративною організацією території;
рекультивація порушених земель із застосуванням
ландшафтно-екологічних принципів;
консервація деградованих сільськогосподарських угідь;
поліпшення екологічного стану зрошуваних земель;
створення захисних лісових насаджень у прибережній смузі
морів.
6. Створення системи інтегрованого управління

природокористуванням у прибережній смузі морів
6.1. Створення системи інтегрованого управління природокористуванням
На першому етапі передбачається:
встановлення меж прибережної смуги морів;
розроблення схеми функціонального зонування прибережної смуги
з визначенням територій, придатних для різних видів господарської
діяльності;
розроблення принципів управління та поліпшення економічного
механізму природокористування;
розроблення відповідної нормативно-законодавчої бази з метою
утворення і функціонування спеціальних зон, розташованих вздовж
узбережжя Азовського і Чорного морів.
На другому етапі передбачається:
розроблення принципів державної політики і стратегії
інтегрованого управління прибережною смугою морів та плану
заходів, спрямованих на їх реалізацію;
розвиток екологічно сумісних галузей господарства.
6.2. Природно-ландшафтні комплекси туризму
На першому етапі передбачається:
розроблення порядку встановлення меж і режимів округів
санітарної охорони курортів, а також зон санітарної охорони водних
об'єктів, що використовуються в лікувальних і оздоровчих цілях, у
межах прибережної смуги Азовського і Чорного морів;
створення кадастру природних рекреаційних ресурсів морського
узбережжя;
визначення рівнів екологічно допустимого навантаження для
туристичної діяльності в межах рекреаційних зон.
На другому етапі передбачається вивчення можливості:
впровадження системи екологічної сертифікації суб'єктів
туристичної діяльності та інформації про її результати;
розвитку екологічного (зеленого) туризму.
7. Удосконалення системи моніторингу та оцінка впливу

природних і антропогенних факторів на довкілля
7.1. Дослідження стану та моніторинг забруднення Азовського і Чорного морів
На першому етапі передбачається:
обгрунтування оптимальної мережі моніторингу у районах
найбільшого антропогенного впливу;
розроблення структури і програми моніторингу морського
середовища;
проведення гідрологічного моніторингу та систематичних
сезонних базових моніторингових досліджень;
створення постійно діючої системи моніторингу екологічного
стану морського середовища в місцях дампінгу;
розроблення екологічних критеріїв якості довкілля Азовського
і Чорного морів та узгодження їх з міжнародними критеріями.
На другому етапі передбачається:
запровадження регіональної системи моніторингу морського
середовища (фонового та рутинного);
впровадження екологічних критеріїв якості довкілля Азовського
і Чорного морів;
створення геоінформаційної системи української частини
Азовського і Чорного морів;
створення системи спеціального моніторингу якості вод на
пляжах Азовського і Чорного морів для здійснення їх екологічної
класифікації за світовими стандартами.
7.2. Оцінка впливу природних і антропогенних факторів на довкілля
На першому та другому етапах передбачається:
розроблення та впровадження методів оцінки впливу забруднення
морських вод і прибережної смуги, в тому числі шахтними і
мінералізованими водами, стоками з іригаційних систем, на довкілля
та здоров'я населення;
розроблення положення про екологічний аудит об'єктів
прибережної смуги та економічний механізм його проведення;
розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення та
гармонізацію оцінок антропогенного впливу на довкілля.
8. Залучення громадськості до реалізації природоохоронних заходів, підвищення рівня екологічної освіти та виховання

населення
На першому та другому етапах передбачається:
сприяння утворенню асоціацій неурядових екологічних
організацій, громадських організацій приморських регіонів,
координації їх діяльності та поліпшенню міжнародних зв'язків з
питань охорони та відтворення екосистеми Азовського і Чорного
морів;
підтримка природоохоронних акцій, що мають на меті захист та
збереження довкілля Азовського і Чорного морів, на національному,
регіональному та місцевому рівнях;
видання серії освітніх матеріалів про стан довкілля
Азовського і Чорного морів;
організація навчання представників громадськості з питань
розв'язання екологічних проблем Азовського і Чорного морів;
урахування в проекті закону України про екологічну інформацію
питань охорони довкілля морів;
залучення засобів масової інформації до оперативного
інформування населення про основні напрями діяльності органів
виконавчої влади з охорони та відтворення довкілля Азовського і
Чорного морів;
видання спеціалізованого журналу з екологічних проблем морів
та іншої науково-популярної та спеціальної літератури;
підвищення рівня екологічної освіти та виховання населення.

VI. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
1. Політичні засоби
З метою забезпечення сприятливих умов для реалізації Програми
передбачається визнати розв'язання проблеми охорони та відтворення
довкілля Азовського і Чорного морів одним з пріоритетних напрямів
соціально-економічного розвитку держави та здійснити заходи,
спрямовані на привернення до цієї проблеми уваги міжнародної
громадськості.
2. Нормативно-правове забезпечення
Для забезпечення реалізації Програми передбачається
розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що стосуються
зменшення рівня забруднення морів та антропогенного навантаження
на їх екосистеми, зниження ризику для здоров'я людини, пов'язаного
із забрудненням морських вод та прибережної смуги, збереження та
відтворення біологічного різноманіття, природних ландшафтів та
місць існування біологічних видів, розвитку аквакультурної
діяльності, запобігання руйнуванню морського берега, створення
системи інтегрованого управління природокористуванням у
прибережній смузі Азовського і Чорного морів та розвитку
екологічного (зеленого) туризму.
З метою забезпечення збереження оздоровчих і рекреаційних
ресурсів Азовського і Чорного морів та їх прибережної смуги
передбачається внесення відповідних змін до Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ), Земельного кодексу України ( 561-12 ),
Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України"
( 162/95-ВР ) та інших нормативно-правових актів.
3. Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення та координація діяльності з
реалізації Програми здійснюються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів за участю заінтересованих центральних і
місцевих органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.
Для забезпечення координації діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади, наукових і громадських
організацій - виконавців Програми утворюється дорадчий орган -
Міжвідомча комісія з екологічних питань Азовського і Чорного морів
(далі - Міжвідомча комісія), до складу якої включаються посадові
особи зазначених вище органів, провідні вчені, представники
профільних комітетів Верховної Ради України, а також представники
громадських організацій.
На Міжвідомчу комісію покладається також коригування, у разі
необхідності, передбачених Програмою заходів відповідно до наявних
фінансових, матеріальних та організаційних можливостей.
Щороку під час розробки проектів державної програми
економічного та соціального розвитку України та Державного бюджету
України обсяги і джерела фінансування Програми уточнюються
виходячи з фінансових можливостей держави.
4. Наукове забезпечення
Для наукового забезпечення реалізації Програми
передбачається:
проведення фундаментальних досліджень, спрямованих на
вивчення природних процесів у екосистемах Азовського і Чорного
морів, та прикладних досліджень з метою розроблення та
впровадження заходів, спрямованих на зменшення рівня забруднення,
збереження, відтворення та збагачення біологічних ресурсів,
підвищення рекреаційного потенціалу регіону;
удосконалення економічного механізму природокористування;
створення відповідних банків даних геоінформаційних систем;
удосконалення системи моніторингу;
підготовка методичних розробок, наукових рекомендацій щодо
здійснення екологічної політики з питань використання морських
ресурсів.
Одним з першочергових завдань реалізації Програми є
необхідність розроблення Комплексного плану наукових досліджень у
сфері охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів
на 2001-2005 роки.
5. Орієнтовні розрахунки вартості та фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:
коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих бюджетів
(з урахуванням природоохоронних заходів, які фінансуються у рамках
екологічних програм, що реалізуються), фондів охорони
навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів,
а також із залученням інших джерел фінансування, в тому числі
коштів суб'єктів господарської діяльності;
фондів страхування екологічних ризиків від наслідків
надзвичайних ситуацій, що завдають шкоду довкіллю;
зовнішніх і внутрішніх запозичень;
грантів міжнародних організацій, благодійних внесків, коштів
міжнародних програм тощо;
удосконалення механізму розподілу платежів за використання
природних ресурсів з метою підтримання природоохоронної діяльності
суб'єктів господарювання.
Реалізація Програми передбачає фінансування:
найважливіших капіталомістких заходів з охорони та
відтворення довкілля Азовського і Чорного морів (додатки 1 і 2 до
Програми);
заходів з укріплення берегів морів та лиманів (додаток 3 до
Програми);
некапіталомістких природоохоронних заходів з охорони та
відтворення довкілля Азовського і Чорного морів (додаток 4 до
Програми);
заходів з моніторингу та оцінки забруднення Азовського і
Чорного морів (додаток 5 до Програми);
розроблення нормативно-правового забезпечення Програми
(додаток 6 до Програми).
Фінансове забезпечення Програми на другому етапі реалізації
передбачає створення цільового фонду, де концентруватимуться
наявні фінансові ресурси, що спрямовуватимуться на здійснення
природоохоронних заходів, а також додаткові кошти для її
реалізації, в тому числі шляхом:
розширення бази оподаткування, пов'язаного з
природокористуванням та охороною довкілля;
удосконалення цінової політики в сфері комунальних послуг для
поліпшення інвестиційних можливостей комунальних та інших
підприємств;
встановлення адекватного розміру нормативів зборів за
забруднення навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів;
забезпечення динамічного розвитку туризму, рибальства,
зростання обсягу транспортних послуг та інших прибуткових видів
діяльності;
залучення коштів міжнародних організацій (Міжнародного
Чорноморського фонду, Глобального екологічного фонду, програми
TACIS).
Передбачається, що загальний обсяг залучення коштів із
зовнішніх джерел на реалізацію Програми становитиме від 90 до
120 млн. доларів США.
Одночасно, разом з удосконаленням чинного економічного
механізму природокористування, додатковим джерелом позабюджетного
фінансування Програми мають стати такі фінансові важелі, як
страхування екологічних ризиків, лізинг екологічного обладнання,
залучення пільгових іноземних кредитів, грантів, ринок екологічних
робіт та послуг.
6. Контроль за виконанням Програми
Контроль за реалізацією Програми здійснюватиме спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів за участю інших центральних і місцевих
органів державного управління за напрямами і видами робіт.
Кабінет Міністрів України раз на рік інформує Верховну Раду
України про хід виконання Програми.
Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно
представляє Кабінету Міністрів України звіти про хід виконання
заходів і завдань Програми.
Кабінет Міністрів України за рекомендаціями Міжвідомчої
комісії здійснює коригування передбачених Програмою заходів та
обсягів їх фінансування.
VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародне співробітництво у питаннях охорони та відтворення
довкілля Азовського і Чорного морів сприятиме гармонізації
національного природоохоронного законодавства із
загальноєвропейським і передбачає розроблення законодавчої бази
співробітництва та регіональної екологічної політики, поліпшення
стану виконання міжнародних договорів з метою:
розвитку двостороннього співробітництва з країнами регіону в
галузі охорони довкілля, охорони та використання транскордонних
водотоків басейну Чорного моря, попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій;
забезпечення виконання положень міжнародних договорів, що
регулюють діяльність, пов'язану з охороною морів (Договору про
заборону розміщення на дні морів та океанів ядерної зброї та інших
видів зброї масового знищення, Конвенції про запобігання
забрудненню моря скиданнями відходів та інших матеріалів,
Конвенції про захист Чорного моря від забруднення ( 995_065);
забезпечення виконання положень конвенцій, що регулюють
транскордонне надходження забруднення (з атмосферним повітрям і
водотоками) та антропогенний вплив на навколишнє природне
середовище, у тому числі на морські екосистеми (Конвенції про
транскордонне забруднення повітря на великі відстані ( 995_223 )
та протоколів до неї, Конвенції про охорону та використання
транскордонних водотоків та міжнародних озер, Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному
контексті);
забезпечення ратифікації Конвенції щодо співробітництва з
охорони та сталого використання річки Дунай, а також конвенцій,
спрямованих на збереження біологічного різноманіття, охорону та
збалансоване використання біологічних і земельних ресурсів
(Конвенції про охорону біологічного різноманіття ( 995_030 ),
Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення,
головним чином як середовище існування водоплавних птахів
( 995_031 );
забезпечення підписання та ратифікації Угоди про збереження
китоподібних Чорного, Середземного морів та прилеглої Атлантичної
акваторії;
участі у розробленні Протоколу про збереження біологічного
різноманіття Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від
забруднення та Конвенції про рибальство та збереження живих
ресурсів Чорного моря;
забезпечення підготовки п'ятирічних звітів про стан виконання
Міністерської декларації про захист Чорного моря;
підтримки і розвитку методологічних центрів, створених у
рамках Чорноморської екологічної програми;
активізації участі України, у рамках Конвенції про захист
Чорного моря від забруднення, у впровадженні основних напрямів
Стратегічного плану дій по відтворенню та охороні Чорного моря,
розробці та реалізації міждержавних програм та проектів щодо
збереження довкілля Чорного та Азовського морів;
розвитку двостороннього співробітництва з країнами регіону,
насамперед з Росією, у захисті та відтворенні довкілля Азовського
моря;
розроблення спільної Україно-Російської комплексної програми
охорони та відтворення довкілля Азовського моря за участю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування
територіально-адміністративних одиниць України та відповідних
органів державної влади і суб'єктів Російської Федерації, які
входять до басейну Азовського моря, та Азовської
Російсько-Української міжпарламентської комісії.

Додаток 1

до Загальнодержавної програми охорони

та відтворення довкілля Азовського

і Чорного морів

ЗВЕДЕНІ ВИТРАТИ

на реалізацію Загальнодержавної програми

охорони та відтворення довкілля Азовського і

Чорного морів на 2001-2010 роки

у цінах на 1 січня 2000 року
Таблиця 1

(млн. гривень)------------------------------------------------------------------------------ | | У тому числі | |------------------------------------------------------- | | 2001-2005 роки | | |------------------------------------------------| | | за рахунок | Захід | |------------------------------------------------| Програми | | | державного | місцевих | | | | | бюджету | бюджетів | | | Усього | усього |---------------+---------------| | | на | | |у тому | |у тому |коштів | | 2001- | |усього |числі | |числі |підпри-|2006- | 2010 | | |держав-| усього|місце- |ємств, |2010 | роки | | |ного | |вих |органі-|роки | | | |фонду | |фондів |зацій | | | | |охорони| |охорони|та | | | | |навко- | |навко- |інших | | | | |лишньо-| |лишньо-|джерел | | | | |го при-| |го при-|фінан- | | | | |родного| |родного|сування| | | | |середо-| |середо-| | | | | |вища | |вища | | ------------------------------------------------------------------------------ Зведені вит-
рати, усього 885,1 304,5 44,5 11,1 191,1 29,6 68,9 580,6
Капітало-
місткі захо-
ди, усього 656,7 196,1 16,4 1,4 134,8 12,3 44,9 460,6
у тому числі:
будівництво,
розширення
та реконс-
трукція му-
ніципальних
очисних спо-
руд 506 152,9 15,4 1,4 109 10 28,5 353,1
будівництво,
реконструк-
ція поліго-
нів (звалищ)
твердих по-
бутових від-
ходів 104,3 25,8 1 - 16,7 1,5 8,1 78,5
інші капіта-
ломісткі за-
ходи 46,4 17,4 - - 9,1 0,8 8,3 29
Берегоукріп-
лення 180 75 12 - 39 - 24 105
Некапітало-
місткі захо-
ди, усього 47,5 32,5 15,5 8,5 17 17 - 15
у тому числі:
розроблення
техніко-еко-
номічного
обгрунтуван-
ня та проект-
ної доку-
ментації на
будівництво
капітало-
містких за-
ходів 20 15 3 3 12 12 - 5
здійснення
науково-тех-
нічних роз-
робок* 15 10 10 3 - - - 5
створення
геоінформа-
ційної сис-
теми 2,5 2,5 0,5 0,5 2 2 - -
інші заходи 10 5 2 2 3 3 - 5
Створення та
розвиток
системи
моніторингу 0,9 0,9 0,6 0,6 0,3 0,3 - -
------------------- * У межах комплексного плану науково-технічних заходів
реалізації Програми, розроблення якого повинно бути здійснене
після ії затвердження.

Таблиця 2 додатку 1
(млн.грн.)------------------------------------------------------------------------------ | Усього | | У тому числі Захід | на | Усього|----------------------------------------------- Програми | 2001- | | 2001-2005 роки | | 2010 | |----------------------------------------|2006- | роки | | з них за роками |2010 | | |----------------------------------------|роки | | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ------------------------------------------------------------------------------ Зведені вит-
рати, усього 885,1 304,5 63,2 64,4 60,4 57,3 59,2 580,6
у тому числі:
Капітало-
місткі захо-
ди, усього 656,7 196,1 41,4 42,6 38,6 35,8 37,7 460,6
Берегоукріп-
лення 180 75 15 15 15 15 15 105
Некапітало-
місткі захо-
ди, усього 47,5 32,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 15
у тому числі:
розроблення
техніко-еко-
номічного
обгрунтування
та проектної
документації
на будів-
ництво капі-
таломістких
заходів 20 15 3 3 3 3 3 5
здійснення
науково-тех-
нічних роз-
робок* 15 10 2 2 2 2 2 5
створення
геоінформа-
ційної сис-
теми 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -
інші заходи 10 5 1 1 1 1 1 5
Створення та
розвиток
системи мо-
ніторингу 0,9 0,9 0,3 0,3 0,3 - - -
------------------------ * У межах комплексного плану науково-технічних заходів
реалізації Програми, розроблення якого повинно бути здійснене
після її затвердження.

Додаток 2

до Загальнодержавної програми

охорони та відтворення довкілля

Азовського і Чорного морів

ПЕРЕЛІК

невідкладних капіталомістких природоохоронних

заходів з охорони та відтворення

довкілля Азовського і Чорного морів

на 2001-2010 роки,

обсяги фінансування у цінах на 1 січня 2000 року
(млн. гривень)-------------------------------------------------------------------------------------------- | | У тому числі | |------------------------------------------------------------------------ Напрями |Усього| 2001-2005 роки | основних | на |-----------------------------------------------------------------| завдань та | 2001-|Усього|у тому числі за рахунок| за роками | 2006- заходів, | 2010 | |-----------------------+----------------------------------| 2010 місцезнаход-| роки | |держав-|місце- | інших | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | роки ження об'єк-| | | ного |вого | джерел| | | | | | та, обсяги | | |бюджету|бюджету| фінан-| | | | | | фінансування| | |(по КФК|(по КФК|сування| | | | | | | | |150101)|150101)| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Усього 656,6 196,1 15 122,48 58,62 41,44 42,59 38,57 35,76 37,74 460,59
Автономна
Республіка
Крим, усього 61,01 18,1 4 7,1 7 3,1 3,1 3,4 3,8 4,7 42,91
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
об'єктах
житлово-ко-
мунального
господарс-
тва, усього 61,01 18,1 4 7,1 7 3,1 3,1 3,4 3,8 4,7 42,91
у тому числі:
реконструк-
ція і розши-
рення Орджо-
нікідзевсь-
ких каналі-
заційних
очисних спо-
руд, м. Керч 10,4 3 1 0,3 1,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,4
реконструк-
ція і розши-
рення Бонда-
ренківських
каналізацій-
них очисних
споруд,
м. Керч 6 2 0,5 0,5 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4
будівництво
каналізацій-
ного колек-
тора від го-
ловної на-
сосної стан-
ції до очис-
них споруд
та колектора
глибокої
закладки,
м. Ялта 11,1 4 2,5 1 0,5 0,7 0,7 0,7 0,9 1 7,1
будівництво
другої черги
каналізацій-
них очисних
споруд, м.
Сімферополь 14,81 5 - 3,3 1,8 0,9 0,9 1,0 1 1,3 9,71
реконструк-
ція і розши-
рення кана-
лізаційних
очисних спо-
руд та бу-
дівництво
напірного
колектора
від каналі-
заційної на-
сосної стан-
ції до очис-
них споруд,
м. Євпаторія 8 1,5 - 0,6 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 6,5
реконструк-
ція каналі-
заційних
очисних спо-
руд,
м. Гурзуф 6,9 1,5 - 0,7 0,8 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 5,4
реконструк-
ція каналі-
заційних
очисних спо-
руд та бу-
дівництво
напірного
колектора
від головної
насосної
станції до
каналізацій-
них очисних
споруд,
м. Краснопе-
рекопськ 3,8 1 - 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 2,8
Донецька
область,
усього 123,49 41,1 - 23,9 17,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,4 82,39
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
об'єктах
житлово-ко-
мунального
господарст-
ва, усього 36,1 17,9 - 12,4 5,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 18,2
у тому числі:
будівництво
комплексу
каналізацій-
ної насосної
станції N 5а
та рекон-
струкція ка-
налізаційної
насосної
станції N 5,
м. Маріуполь 22,2 11,2 - 5,7 5,5 2,2 2,2 2,2 1,8 1,9 11
будівництво
та рекон-
струкція ка-
налізаційних
колекторів,
м. Маріуполь 6,7 6,7 - 6,7 - 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 -
будівництво
каналізацій-
ної насосної
станції N 2а
та реконс-
трукція ка-
налізаційної
насосної
станції N 2
з колекто-
ром,
с. Виноградне
Новоазовсь-
кого району 7,2 - - - - - - - - - 7,2
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
господарсь-
ких об'єк-
тах, усього 24,2 14,2 - 5 9,2 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 10
у тому числі:
будівництво
очисних спо-
руд на мета-
лургійному
комбінаті
"Азовсталь",
м. Маріуполь 17,2 7,2 - - 7,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 10
ліквідація
накопичувача
рідинних
токсичних
відходів ВАТ
"Макрохім",
с. Сартана 7 7 - 5 2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 -
Заходи з
ліквідації
негативного
впливу полі-
гонів і зва-
лищ твердих
відходів на
довкілля,
усього 63,19 9 - 6,5 2,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 54,19
у тому числі:
будівництво
нового полі-
гона твердих
побутових і
промислових
відходів,
м. Маріуполь 25 9 - 6,5 2,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 16
будівництво
сміттє-
переробного
заводу,
м. Маріуполь 30 - - - - - - - - - 30
реконструк-
ція полігона
побутових
відходів,
м. Приморськ 2 - - - - - - - - - 2
винесення
звалищ за
межі водо-
охоронних
зон Азовсь-
кого моря 6,19 - - - - - - - - - 6,19
Запорізька
область,
усього 38,26 30,57 - 22,77 7,8 6,0 6 6,1 5,9 6,55 7,69
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
об'єктах
житлово-
комунального
господарства,
усього 25,2 22,2 - 16,97 5,2 4,12 4,1 4,2 4,6 5,15 3
у тому числі:
розширення
очисних спо-
руд каналі-
зації,
м. Бердянськ 4,2 4,2 - 3 1,2 0,7 0,7 0,7 0,9 1,2 -
реконструк-
ція та роз-
ширення по-
тужностей
каналізаційних
очисних спо-
руд,
м. Приморськ 0,72 0,72 - 0,72 - 0,72 - - - - -
будівництво
головного
самотічного
колектора,
м. Бердянськ 4,83 4,83 - 2,83 2 0,9 0,9 0,9 1 1,13 -
будівництво
каналізаційних
очисних споруд,
с. Приазовське 4,82 4,82 - 2,82 2 0,9 0,9 0,9 1 1,12 -
будівництво
каналізацій-
них очисних
споруд, с.
Кирилівка 7,5 4,5 - 4,5 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 3
будівництво
блоку ємкос-
тей для
станції біо-
логічної
очистки
стічних вод,
с. Якимівка 6,1 3,1 - 3,1 - - 0,7 0,8 0,8 0,8 3
Упорядкуван-
ня поверхне-
вого водо-
відведення
на урбанізо-
ваних тери-
торіях,
усього 1 1 - 1 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -
у тому числі:
будівництво
зливних ка-
нав для від-
ведення вод,
м. Бердянськ 1 1 - 1 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Заходи щодо
ліквідації
негативного
впливу полі-
гонів і зва-
лищ твердих
побутових
відходів на
довкілля,
усього 12,09 7,4 - 4,8 2,6 1,7 1,7 1,7 1,1 1,2 4,69
у тому числі:
будівництво
нового полі-
гона побуто-
вих та твер-
дих промис-
лових відхо-
дів,
м. Бердянськ 7,19 2,5 - 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 4,69
реконструк-
ція полігона
побутових та
твердих про-
мислових
відходів з
консервацією,
м. Бердянськ 1,8 1,8 - 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 - - -
винесення
звалищ побу-
тових відхо-
дів,
с. Кирилівка 3,1 3,1 - 2,1 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 -
Миколаївська
область,
усього 157,62 16,92 - 9,42 7,5 3,8 4,12 3 3 3 140,7
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
об'єктах
житлово-
комунального
господарс-
тва, усього 157,62 16,92 - 9,42 7,5 3,8 4,12 3 3 3 140,7
у тому числі:
реконструк-
ція та роз-
ширення по-
тужностей
очисних спо-
руд каналі-
зації,
м. Миколаїв 45,7 9,5 - 4,5 5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 36,2
реконструк-
ція та роз-
ширення по-
тужностей
головної ка-
налізаційної
насосної
станції,
м. Миколаїв 19,1 2,8 - 1,8 1 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 16,3
будівництво
каналізацій-
ної насосної
станції N 5а,
м. Миколаїв 24,9 2,4 - 1,4 1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 22,5
реконструк-
ція напірних
колекторів
каналізацій-
них очисних
споруд,
м. Миколаїв 24 - - - - - - - - - 24
реконструк-
ція скидного
колектора
від каналі-
заційних
очисних спо-
руд до урізу
води,
м. Миколаїв 2,22 2,22 - 1,72 0,5 1 1,22 - - - -
реконструк-
ція глибоко-
водного ви-
пуску від
каналізацій-
них очисних
споруд у ли-
ман,
м. Миколаїв 26,6 - - - - - - - - - 26,6
реконструк-
ція та роз-
ширення Вар-
варівських
каналізацій-
них очисних
споруд,
м. Миколаїв 2 - - - - - - - - - 2
реконструк-
ція та роз-
ширення ка-
налізаційних
очисних спо-
руд,
с. Березанка 13,1 - - - - - - - - - 13,1
Одеська
область,
усього 83,65 29,32 - 21,52 7,8 8 8,62 6,3 3,2 3,2 54,33
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
об'єктах
житлово-
комунального
господарства,
усього 80,65 26,32 - 21,52 5,8 7,4 8,02 5,7 2,6 3,3 54,33
у тому числі:
будівництво
каналізаційної
насосної
станції N 10а
з напірним
трубопроводом,
м. Одеса 7,3 7,3 - 5,3 2 2,4 2,4 2,5 - - -
будівництво
споруд з об-
робки осадів
та відведен-
ня очищених
стоків від
станції біо-
логічної
очистки
"Північна" з
глибоковод-
ним випуском,
м. Одеса 12,8 12,8 - 10 2,8 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 -
будівництво
господарчо-
побутової
каналізації
житлового
масиву Ко-
товський,
м. Одеса 3 3 - 3 - 1,3 1,7 - - - -
будівництво
насосної
станції ка-
налізації,
м. Іллічівськ 6,13 1,42 - 1,22 0,2 0,4 0,42 0,6 - - 4,71
будівництво
очисних спо-
руд каналі-
зації,
м. Білгород-
Дністровський 1,8 1,8 - 1 0,8 0,8 1 - - - -
будівництво
резервних
мулових пло-
щадок та ка-
налізаційних
очисних спо-
руд Півден-
ного району,
м. Одеса 14 - - - - - - - - - 14
реконструк-
ція головно-
го магіст-
рального ка-
налу N 2
Дунай-Дніст-
ровської
зрошувальної
системи з
метою поліп-
шення еколо-
гічного ста-
ну озера Са-
сик 12 - - - - - - - - - 12
будівництво
каналізацій-
них очисних
споруд,
м. Вилкове 13,02 - - - - - - - - - 13,02
будівництво
станції біо-
логічної
очистки сто-
ків,
с. Миколаївка 5,6 - - - - - - - - - 5,6
реконструк-
ція очисних
споруд для
очищення ба-
ластних вод,
м. Одеса 5 - - - - - - - - - 5
Заходи щодо
ліквідації
негативного
впливу полі-
гонів та
звалищ твер-
дих побуто-
вих відходів
на довкілля,
усього 3 3 - 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -
у тому числі:
впровадження
пілотного
проекту щодо
інвентариза-
ції та пере-
робки госпо-
дарських та
побутових
відходів на
прикладі
розташованого
у прибереж-
ній смузі
одного з
міст Одесь-
кої області 3 3 - 1 2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -
Херсонська
область,
усього 62,04 21,95 - 17,65 4,3 4,52 4,35 4,35 4,36 4,37 40,09
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
об'єктах
житлово-ко-
мунального
господарства,
усього 61,67 21,58 - 17,28 4,3 4,25 4,25 4,35 4,36 4,37 40,09
у тому числі:
реконструк-
ція і розши-
рення кана-
лізаційних
очисних спо-
руд,
м. Скадовськ 6,5 3 - 3 - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,5
реконструк-
ція і розши-
рення кана-
лізаційних
очисних спо-
руд, м. Нова
Каховка 26,3 6,3 - 5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 20
реконструк-
ція каналі-
заційних
очисних спо-
руд,
м. Генічеськ 2,5 2,5 - 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -
будівництво
каналізацій-
них очисних
споруд та
скидного ко-
лектора,
м. Гола
Пристань 7,5 7,5 - 5,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -
будівництво
каналізацій-
них очисних
споруд та
скидного ко-
лектора,
с. Каланчак 2,28 2,28 - 2,28 - 0,45 0,45 0,45 0,46 0,47 -
реконструк-
ція каналі-
заційної ме-
режі та ка-
налізаційних
очисних спо-
руд,
м. Херсон 16,59 - - - - - - - - - 16,59
Заходи щодо
ліквідації
негативного
впливу полі-
гонів та
звалищ твер-
дих побуто-
вих відходів
на довкілля,
усього 0,37 0,37 - 0,37 - 0,27 0,1 - - - -
у тому числі:
винесення
звалищ побу-
тових та
твердих про-
мислових
відходів за
межі водо-
охоронної зо-
ни Чорного
моря 0,2 0,2 - 0,2 - 0,2 - - - - -
винесення
звалищ твер-
дих промис-
лових відхо-
дів за межі
водоохоронної
зони Азовсь-
кого моря 0,17 0,17 - 0,17 - 0,07 0,1 - - - -
м. Севасто-
поль, усього 130,62 38,14 11 20,12 7,02 7,92 8,2 7,2 7,3 7,52 92,48
Упорядкуван-
ня водовід-
ведення на
об'єктах
житлово-ко-
мунального
господарства,
усього 83,84 29,84 10 14,82 5,02 6,42 6,6 5,6 5,6 5,62 54
у тому числі:
розширення
та реконс-
трукція спо-
руд для за-
безпечення
очищення до-
даткових
стоків з
південної
частини Ба-
лаклавського
району міста 30,46 6 2 2,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 24,46
будівництво
каналізацій-
них очисних
споруд у
складі комп-
лексу Пів-
денних очис-
них споруд 22,52 12,52 4 6 2,52 2,5 2,5 2,5 2,5 2,52 10
будівництво
каналізацій-
ного колек-
тора в Мар-
тиновій бухті 15,45 5,45 2 2,45 1 1,05 1,1 1,1 1,1 1,1 10
будівництво
каналізацій-
ного колек-
тора глибо-
кого заля-
гання в ра-
йоні Ворон-
цової гори 11,46 4 2 2 - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 7,46
переключення
аварійного
скиду про-
мислової ка-
налізації
від гідро-
вузла-19 0,95 0,95 - 0,95 - 0,45 0,5 - - - -
будівництво
каналізацій-
ного колек-
тора на
Мекензієвих
горах 3 0,92 - 0,92 - 0,42 0,5 - - - 2,08
Упорядкуван-
ня поверхне-
вого водо-
відведення
на урбанізо-
ваних тери-
торіях,
усього 12,3 2,3 - 1,3 1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 10
у тому числі:
створення
місцевої
системи очи-
щення по-
верхневих
вод, що ски-
даються у
водні об'єкти 12,3 2,3 - 1,3 1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 10
Заходи щодо
ліквідації
негативного
впливу полі-
гонів і зва-
лищ твердих
побутових
відходів на
довкілля,
усього 25,63 6 1 4 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 19,63
у тому числі:
будівництво
полігона для
захоронення
твердих по-
бутових від-
ходів 10,63 3 - 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,63
реконструк-
ція сміттє-
спалювально-
го заводу 15 3 1 2 - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 12
Інші водо-
охоронні за-
ходи, усього 8,85 - - - - - - - - - 8,85
у тому числі:
реконструк-
ція каналі-
зації дитя-
чого оздо-
ровчого та-
бору "Ласпі" 3,85 - - - - - - - - - 3,85
придбання
спеціальних
суден для
очищення ак-
ваторії та
збирання з
суден госпо-
дарчих фе-
кальних сто-
ків та
лляльних вод 5 - - - - - - - - - 5

Додаток 3

до Загальнодержавної програми

охорони та відтворення

довкілля Азовського і Чорного морів

ЗАХОДИ

з укріплення берегів морів та лиманів (КФК - 200100),

обсяги фінансування у цінах на 1 січня 2000 року
(млн. гривень)------------------------------------------------------------------ Адміністративна|Проектна|На | У тому числі належність |потуж- |період|---------------------------------- території |ність, |2001- | 2001-2005 роки |2006- берега, обсяги |кіломет-|2010 |----------------------------|2010 фінансування |рів |років | у тому числі за рахунок |роки | | |----------------------------| | | | |дер- |місце-|інших | | | |усього|жав- |вого |джерел | | | | |ного |бюдже-|фінан- | | | | |бюд- |ту |сування | | | | |жету | | | | | | | | | |
Усього 103 180 75 12 39 24 105
у тому числі:
Автономна
Республіка
Крим 45 76 30 5 15 10 46
області:
Донецька 7 12 5 1 3 1 7
Запорізька 18 31 12 2 6 4 19
Миколаївська 3 5 5 1 3 1 -
Одеська 10 17 7 - 5 2 10
Херсонська 15 25 10 2 4 4 15
м. Севастополь 8 14 6 1 3 2 8

Додаток 4

до Загальнодержавної програми

охорони та відтворення

довкілля Азовського і Чорного морів

ПЕРЕЛІК

некапіталомістких природоохоронних заходів з охорони та

відтворення довкілля Азовського і Чорного морів

на 2001-2010 роки------------------------------------------------------------------ Напрям | Найменування | Термін | Очікувана програми | заходу |виконання,|ефективність від | | роки | реалізації | | | заходу ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка Крим
Збереження та регіональний 2001-2010 відтворення
відтворення моніторинг флори та фауни
біологічного рослинного та Криму
різноманіття тваринного світу,
природних ведення регіональних
ландшафтів кадастрів
прибережної біологічних
смуги і ресурсів, територій
місць існування та об'єктів
біологічних природно-заповідного
видів фонду
Зменшення рівня інвентаризація 2001-2003 зменшення
забруднення джерел забруднення забруднення
морів та східного та Чорного моря
антропогенного західного басейнів
навантаження на озера Сакське
їх екосистеми
Удосконалення здійснення 2001-2010 забезпечення
системи аналітичного екологічної
моніторингу для контролю за якісним безпеки
оцінки впливу складом скидів
природних та стічних вод
антропогенних каналізаційних
факторів на очисних споруд міст
довкілля Автономної

Республіки Крим
контроль за якісним 2001-2010 забезпечення

складом скидів екологічної

колекторно-дренажних безпеки

систем та рисових

чеків
Створення розроблення планів 2001 забезпечення
системи та здійснення управ- екологічної
інтегрованого ління прибережною безпеки
управління смугою морів у межах
природокористу- Автономної Республі-
ванням у ки Крим, включаючи
прибережній розроблення рекомен-
смузі морів дацій щодо раціо-

нального використан-

ня курортно-

рекреаційного

потенціалу Криму
Запобігання аналіз та оцінка 2001-2010 забезпечення
руйнуванню виконання програми екологічної
морського протизсувного та безпеки
берега та берегоукріплюваль-
охорона земель ного захисту
у прибережній територій Автономної
смузі морів Республіки Крим
проведення 2001 забезпечення

інвентаризації екологічної

звалищ відходів у безпеки

межах 2-кілометрової

захисної смуги

Азовського і Чорного

морів та розроблення

системи необхідних

заходів щодо їх

ліквідації
Створення благоустрій 2001 рекреаційне
системи туристичних стежок у використання
інтегрованого межах заказника
управління "Новий світ"
природокористу-
ванням у
прибережній
смузі морів
Донецька область
Збереження та оцінка стану 2001-2010 збереження
відтворення біологічних ресурсів дикої природи
біологічного Азовського моря та прибережних
різноманіття, ведення їх територій
природних регіональних Азовського
ландшафтів кадастрів моря
прибережної
смуги і місць
існування
біологічних
видів
Збалансоване відтворення 2001-2010 початок
використання та нерестових функцій послідовного
відтворення річок та водойм відтворення
морських прибережної смуги аборигенної
біологічних Азовського моря фауни
ресурсів і
розвиток
аквакультурних
видів діяльності
Удосконалення розроблення заходів 2001-2003 зменшення
системи щодо моніторингу негативного
моніторингу для оцінки шкідливого впливу на
оцінки впливу впливу звалищ і довкілля
природних та накопичувачів
антропогенних промислових відходів
факторів на ВАТ "Маріупольський
довкілля комбінат "Азовсталь"

на узбережжя

Азовського моря

(м. Маріуполь)
впровадження пілот- 2001 забезпечення

ного проекту щодо екологічної

регулювання та конт- безпеки

ролю за поводженням

з небезпечними

відходами на прикла-

ді м. Маріуполя
створення системи 2001-2002 на основі

моніторингу радіа- впровадження

ційного контролю за системи

узбережжям та аква- радіаційного

торією Азовського моніторингу

моря створюється

можливість

вжиття

термінових

заходів із

захисту

населення від

шкідливого

впливу

іонізуючого

випромінювання
Запобігання розроблення 2001 забезпечення
руйнуванню регіональної екологічної
морського берега програми захисту безпеки
та охорона берега Азовського
земель у моря від шкідливої
прибережній дії морських вод
смузі морів
розроблення проект- 2001-2013 зниження

ної документації забруднення

будівництва першої довкілля

черги полігона

твердих побутових

відходів

(м. Новоазовськ)
проведення 2001 забезпечення

інвентаризації екологічної

смітників та звалищ безпеки

відходів у межах

2-кілометрової

захисної смуги

Чорного та

Азовського морів та

розроблення системи

необхідних заходів

щодо їх ліквідації
Запорізька область
Збереження та надання статусу 2001 поліпшення
відтворення загальнодержавного стану
біологічного значення територіям середовища
різноманіття, водно-болотних угідь проживання
природних Якимівського, біологічних
ландшафтів Приазовського видів та
прибережної районів Сиваського ландшафтів на
смуги і місць та Утлюкського територіях
існування лиманів, коси водно-болотних
біологічних Федотова та в угідь області
видів заплаві річки Корсар
створення

національного

природного парку

"Приазовський" на

території

Якимівського,

Приазовського,

Мелітопольського,

Бердянського та

Приморського районів
створення об'єктів

природно-заповідного

фонду в заплаві

річки Домузгла та в

гирлі ріки Обіточна
Удосконалення провести 2001-2005 соціальний
системи інвентаризацію ефект
моніторингу для джерел забруднення
оцінки впливу повітря та оцінку
природних та обсягів викидів від
антропогенних стаціонарних та
факторів на пересувних джерел у
довкілля прибережній смузі

Азовського моря в

межах території

області
створення системи 2001 управління

моніторингу якістю води

забруднення морських

вод (згідно з

обласною програмою)
Створення паспортизація малих 2001-2002 впровадження
системи річок та розроблення ефективних
інтегрованого басейнових схем природо-
управління охорони та охоронних
природокористу- раціонального заходів
ванням у використання водних
прибережній і земельних ресурсів
смузі морів
створення 2001 оперативне

геоінформаційної прийняття

системи Азовського управлінських

моря в межах області рішень
Запобігання розроблення програми 2001-2005 захист
руйнуванню берегозахисних земель,
морського берега заходів у межах збереження
та охорона Запорізької області рекреаційної
земель у цінності
прибережній
смузі морів
винос у натуру 2001-2005 сприяння

прибережної смуги поліпшенню

Азовського моря екологічної

ситуації
Миколаївська область
Створення наукове 2001-2002 забезпечення
системи обгрунтування дотримання
інтегрованого гармонійного режиму
управління еколого-соціального господарської
природокористу- розвитку діяльності
ванням у Кінбурнської коси
прибережній
смузі морів
Запобігання виготовлення 2001-2002 припинення
руйнуванню проектно-кошторисної підмиву
морського берега документації по берега
та охорона берегоукріпленню
земель у с. Лимани та
прибережній с. Галицинове
смузі морів
проведення 2001-2002 дослідження

екологічної впливу

експертизи впливу відокремленного

дамби на екосистему верхів'я лиману

Березанського лиману на екосистему

Березанського

лиману
Одеська область
Збереження та розроблення проекту 2001-2010 відтворення
відтворення організації природних
біологічного Тилігульського ресурсів
різноманіття, регіонального унікального
природних ландшафтного парку лиманного
ландшафтів та його реалізація комплексу
прибережної
смуги і місць створення об'єктів
існування природно-заповідного
біологічних фонду в Будацькому,
видів Дністровському

лиманах, Будацькій

косі, дельті ріки

Дунай
Створення екологічне 2001-2010 поліпшення
системи оздоровлення якості води,
інтегрованого басейнів малих річок ефективне
управління прибережної смуги в використання
природокористу- Одеській області водних ресурсів
ванням у
прибережній
смузі морів
розроблення планів 2001-2010 поліпшення

та запровадження якості води,

управління ефективне

прибережною смугою використання

морів у межах водних ресурсів

Одеської області
розроблення місцевих 2001-2010 поліпшення

програм захисту якості води,

берега моря ефективне

використання

водних ресурсів
розроблення докумен- 2001 створення

тів щодо створення єдиної системи

єдиної системи управління

екобезпеки сучасних станом

спеціалізованих та навколишнього

універсальних мор- середовища в

ських промислово- межах великого

транспортних комп- промислово-

лексів ("Екопорт", транспортного

м. Одеса) комплексу
Запобігання розроблення докумен- 2001 поліпшення
руйнуванню тації для упорядку- якості води
морського вання спеціальних в Чорному морі
берега та складських майданчи-
охорона земель ків поза територіями
у прибережній портів для
смузі морів перевантаження

небезпечних відходів

у разі необхідності
проведення 2001 поліпшення

інвентаризації якості води,

смітників та звалищ ефективне

відходів у межах використання

2-кілометрової водних ресурсів

захисної смуги

Чорного моря,

розроблення системи

необхідних заходів

щодо їх ліквідації
Збалансоване розвиток 2001 відтворення
використання та риборозплідника цінних видів
відтворення госпрозрахункового морських риб та
морських територіального зростання рибо-
біологічних міжгалузевого продуктивності
ресурсів і об'єднання (ГТМО) з Чорного моря
розвиток вирощування морських
аквакультурних видів риб на
видів Будацькій косі
діяльності Шаболатського лиману
Херсонська область
Збереження та розроблення практич- 2001 збереження та
відтворення них рекомендацій відтворення
біологічного щодо охорони та водно-болотних
різноманіття, раціонального вико- угідь,
природних ристання водно- збільшення їх
ландшафтів болотних угідь продуктивності,
прибережної Херсонської області захист від
смуги і місць на основі оцінки їх забруднення
існування біорізноманіття та
біологічних сучасного
видів екологічного стану
обгрунтування та 2001-2005 збереження

створення водно-болотних

Нижньодніпровського угідь пониззя

регіонального Дніпра,

ландшафтного парку підвищення їх

від Каховської ГЕС біопродуктив-

до Дніпровського ності

лиману
Удосконалення аналіз впливу 2001 зменшення
системи промислових об'єктів негативного
моніторингу для Красноперекопського впливу на
оцінки впливу району Автономної здоров'я
природних та Республіки Крим на мешканців
антропогенних довкілля та області,
факторів на розроблення заходів відновлення та
довкілля щодо його поліпшення збереження

природних

ресурсів,

захист

територій
м. Севастополь
Збереження та дослідження динаміки 2001-2010 збільшення
відтворення морських екосистем з біологічного
біологічного метою здійснення різноманіття
різноманіття, контролю за їх живих ресурсів
природних станом, управління моря
ландшафтів їх продуктивністю,
прибережної здатністю до
смуги і місць відновлення
існування
біологічних
видів
розроблення системи 2001-2010 збільшення

стеження за біологічного

тривалими змінами різноманіття

морського живих ресурсів

середовища, що моря

викликані

антропогенними та

природними причинами
здійснення 2001-2010 збільшення

спостережень та біологічного

оцінка стану живих різноманіття

ресурсів моря живих ресурсів

моря
вивчення біологічних 2001-2010 збільшення

ресурсів естуарій та біологічного

заток різноманіття

живих ресурсів

моря
створення комплексу 2001-2010 збільшення

морських біологічних біологічного

експертних систем різноманіття

живих ресурсів

моря
розроблення пропози- 2001-2005 відтворення

цій щодо створення живих

природного націо- природних

нального парку на ресурсів та

базі існуючих ланд- управління

шафтних заказників ними

загальнодержавного

значення "Мис Айя"

та "Байдарський"
оцінка природних 2001-2005 поліпшення

умов приморських біологічного

зон, що забезпечують середовища

збереження та від- проживання

новлення біологічно- біологічних

го різноманіття видів та

ландшафтів
вивчення впливу 2001-2005 поліпшення

донних відкладів біологічного

сірководневої зони середовища

Чорного моря на проживання

розподіл життя у біологічних

водоймах видів та

ландшафтів
Збалансоване оцінка сировинної 2001 створення нових
використання та бази макрофітів та продуктів
відтворення виготовлення дослідної лікувально-
морських партії продуктів профілактичного
біологічних лікувально-профілак- та косметичного
ресурсів і тичного та косметич- призначення
розвиток ного призначення
аквакультурних
видів
діяльності
Удосконалення санітарне розчищення 2001 поліпшення
системи річок, що впадають у екологічного
моніторингу для Чорне море стану водних
оцінки впливу ресурсів
природних та
антропогенних
факторів на
довкілля
складання водного 2001 поліпшення

кадастру підземних екологічного

джерел водопостачан- стану водних

ня, гідрологічний ресурсів

моніторинг підземних

вод м. Севастополя
розроблення системи 2001 поліпшення

спостережень та екологічного

оцінка стану живих стану водних

ресурсів Чорного ресурсів

моря
екологічне 2001-2003 поліпшення

картографування екологічного

забруднених стану земельних

територій та водних

ресурсів
проведення 2001-2002 поліпшення

інвентаризації екологічного

смітників та звалищ стану захисної

у 2-кілометровій смуги

захисній смузі

Чорного моря і

розроблення системи

заходів, які

необхідні для їх

ліквідації
впровадження 2001-2005 оздоровлення

програми створення вод басейну,

автоматизованої вирішення

системи екологічного проблем

контролю вод України очищення

(АСЕКВУ) стічних вод,

охорона та

поліпшення

загальної

гідроекологіч-

ної ситуації в

Україні
Запобігання розроблення планів 2001-2010 ліквідація
руйнуванню та впровадження наслідків
морського управління руйнівних
берега та прибережною смугою в геологічних
охорона земель межах м. Севастополя процесів та
у прибережній абразії
смузі морів морського

узбережжя
Збалансоване розроблення 2001-2005 збільшення
використання технологій та чисельності
та відтворення пілотних установок рибної
морських для отримання популяції
біологічних життєстійкої молоді та її запасів
ресурсів і камбалових у масовій
розвиток кількості для
аквакультурних зариблення природних
видів діяльності водойм
створення технологій 2001-2005 збільшення

та систем дослідних чисельності

господарств на рибної

узбережжі Чорного популяції

моря для вирощування та її запасів

мідій та товарних

устриць

Додаток 5

до Загальнодержавної програми

охорони та відтворення довкілля

Азовського і Чорного морів

ЗАХОДИ

з моніторингу та оцінки забруднення

Азовського і Чорного морів,

обсяги фінансування у цінах

на 1 січня 2000 року
------------------------------------------------------------------ | Вартість |Термін виконання, Захід | здійснення | роки | заходу, | | млн. гривень| ------------------------------------------------------------------ Прибережні і морські спостереження 0,25 2001-2002
за станом Азово-Чорноморського
басейну. Розроблення нормативних
вимог до системи спостережень.
Оптимізація мереж і прибережних
стаціонарних і пересувних морських
станцій
Розроблення структури і програми 0,245 2001-2002
моніторингу морського середовища.
Розроблення нормативних актів щодо
забезпечення моніторингу морського
середовища
Розроблення технологій 0,265 2001-2003
оперативного контролю за станом
морського середовища: методів і
засобів збирання, передачі,
приймання, зберігання і аналізу
інформації на основі ПЕОМ;
адаптація їх до мережі діючих
центрів і обсерваторій з
використанням сучасних можливостей
електронного зв'язку. Створення
еколого-кібернетичної моделі
Азово-Чорноморського басейну як
складової частини географічної
інформаційної системи України та
електронного атласу-довідника
стану морського середовища
Узагальнення екологічної 0,15 2001-2003
інформації та аналіз природних і
антропогенних змін в
Азово-Чорноморському басейні.
Оцінка антропогенних трансформацій
в гирлах річок, місцях дампінгу та
у відкритому морі. Вивчення
закономірностей мінливості площ
акумуляції важких металів,
фенолів, органічних та інших
забруднювачів
Усього (КФК 240600) 0,875

Додаток 6

до Загальнодержавної

програми охорони та відтворення

довкілля Азовського і Чорного морів

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,

ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБИТИ ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

(2001-2005 РОКИ)
1. Зменшення рівня забруднення Азовського і

Чорного морів та антропогенного навантаження

на їх екосистеми
Методика визначення надходження забруднюючих речовин до
морського середовища із стоком річок.
Методика визначення обсягу надходжень забруднюючих речовин з
атмосфери до вод морів.
Методика визначення надходження забруднюючих речовин з
дифузних джерел до вод морів.
Внесення змін та доповнень до Правил охорони внутрішніх
морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення.
Положення про систему реагування на надзвичайні ситуації на
морі.
Положення про екологічний аудит видів діяльності, що
спричиняють забруднення вод морів.
Інструкція про розроблення гранично допустимих скидів для
об'єктів, що здійснюють скид зворотних вод до морів.
2. Збереження та відтворення біологічного різноманіття,

природних ландшафтів прибережної смуги і місць

існування біологічних видів
Критерії визначення захищених місць існування морських
біоценозів.
Положення про порядок природокористування водно-болотними
угіддями у межах акваторій морів, лиманів і гирл річок.
Положення про порядок аквакультурних видів діяльності.
Критерії визначення стану морських геобіоценозів.
3. Створення системи інтегрованого управління

природокористуванням у прибережній смузі

Азовського і Чорного морів
Проект Закону України про прибережну смугу морів.
Положення про порядок використання земель у водоохоронній
смузі морів.
Положення про порядок екологічної сертифікації туристичних
закладів на морському узбережжі.
Положення про організацію екологічного туризму.
Положення про порядок проектування та будівництва споруд
захисту берега моря від руйнування.
Кадастр природних рекреаційних ресурсів морського узбережжя.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: