open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2011 N 9

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання та подання

фінансової звітності за 2010 рік

державними підприємствами, що належать

до сфери управління Мінагрополітики

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності", Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), та з метою забезпечення
якісного і своєчасного складання консолідованої фінансової
звітності Мінагрополітики за результатами роботи у 2010 році
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки,
складання та подання фінансової звітності за 2010 рік державними
підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики
(далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери
управління Мінагрополітики відповідно до наказу Мінагрополітики
від 02.06.2008 N 345 ( v0345555-08 ) "Про перелік державних
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Мінагрополітики України", забезпечити подання до
Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи
(Гаврилюк В.М.) фінансової звітності за 2010 рік у порядку, обсязі
і за встановленими формами та у визначені терміни відповідно до
Методичних рекомендацій. При поданні звіту не в повному обсязі та з порушенням
термінів звіт буде вважатися таким, що не прийнятий.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
Мінагрополітики, які координують діяльність державних підприємств
відповідно до наказу Мінагрополітики від 08.07.2009 N 470
( v0470555-09 ) "Про повноваження щодо управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери управління Міністерства
аграрної політики України", забезпечити своєчасне подання
фінансової звітності за 2010 рік державними підприємствами до
Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи.
4. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи:
4.1. Забезпечити своєчасне та якісне прийняття фінансової
звітності за 2010 рік від державних підприємств, що належать до
сфери управління Мінагрополітики.
4.2. Забезпечити консолідацію та аналіз фінансової звітності
Мінагрополітики за 2010 рік та подання її до Міністерства фінансів
України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000
N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності" не пізніше 15 квітня 2011 року.
4.3. Забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті
Міністерства та довести його до відома Міністерства аграрної
політики АР Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій та державних підприємств, що
належать до сфери управління Мінагрополітики.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра,
голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
аграрної політики України І.В.Якубович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

13.01.2011 N 9

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки, складання та подання

фінансової звітності за 2010 рік державними

підприємствами, що належать до сфери

управління Мінагрополітики

Загальні положення
Керівнику державного підприємства, що належить до сфери
управління Мінагрополітики (далі - Підприємство), рекомендується
забезпечити умови для своєчасного складання фінансової звітності
за 2010 рік в обсязі і за формами, затвердженими відповідними
наказами Міністерства фінансів України, органу статистики та
згідно з вимогами, визначеними цими Методичними рекомендаціями. До Міністерства звіт подається особисто головним бухгалтером
Підприємства, заступником головного бухгалтера або керівником
Підприємства (за відсутності посади головного бухгалтера). Датою подання звітності до Мінагрополітики вважається день
фактичного надання її до відділу методології та звітності
державних підприємств Управління бухгалтерського обліку, звітності
та ревізійної роботи. Звіт подається у друкованому вигляді в окремій папці по
обхідному листу, а також в електронному вигляді у форматі
Microsoft Excel. Електронний варіант форм звіту знаходиться на офіційному
сайті Мінагрополітики на сторінці "Економіка", у розділі
"Бухгалтерський облік". При складанні річної звітності слід звернути увагу на
заповнення всіх реквізитів, передбачених формами звітності (повна
і чітка назва Підприємства, територія, форма власності, орган
державного управління, галузь і вид діяльності, повна адреса,
коди і т.п.). На звіті, крім юридичної адреси, необхідно вказати адресу
фактичного місце розташування Підприємства та телефон головного
бухгалтера. Звіт повинен бути підписаний керівником Підприємства,
головним бухгалтером та завірений печаткою Підприємства. Подання фінансової звітності супроводжується листом за
підписом керівника Підприємства, в якому зазначається перелік форм
фінансової та статистичної звітності та додатків до них. Фінансовий звіт за 2010 рік складається відповідно до вимог
діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших
нормативних документів, що регулюють порядок ведення
бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності
з врахуванням змін, що відбулися за звітний період, а саме: 1) наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2006 N 1315
( v1315201-06 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку біологічних активів" (із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України
від 02.06.2010 N 302) ( v0302201-10 ); 2) наказу Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88
( z0168-95 ) "Про затвердження Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704 (із змінами і
доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України
від 07.06.2010 N 372 ( z0515-10 ) та від 08.11.2010 N 1327)
( z1181-10 ); 3) наказу Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0398-99 ) "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт
про рух грошових коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.06.99 за N 398/3691 (із змінами і доповненнями,
внесеними наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2010
N 382) ( z0470-10 ); 4) наказу Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69
( z0202-94 ) "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.08.94 за N 202/412 (із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України
від 05.08.2010 N 832) ( z0922-10 ). Всі господарські операції, які відбувались на Підприємстві
протягом звітного періоду, мають бути відображені у
бухгалтерському обліку із застосуванням Плану рахунків
бухгалтерського обліку та Інструкції про його застування
( z0893-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.12.99 за N 892/4185, або спрощеного Плану
рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186 ( z0389-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за
N 389/5580. Всі форми річної фінансової звітності складаються у тисячах
гривень без десяткових знаків (крім суб'єктів господарювання, що
звітують за спрощеною системою (форми N 1-м та N 2-м))
( z0161-00 ). Підприємства, які знаходяться в стадії ліквідації,
реорганізації, складають і подають звітність до Мінагрополітики до
зняття їх з обліку в органах статистики за місцезнаходженням. Підприємства подають звітність до Міністерства відповідно до
графіка подання фінансової звітності за 2010 рік державними
підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики
(додаток 1).
Склад річної фінансової звітності
За 2010 рік Підприємства складають та подають фінансову
звітність у такому складі:
1. За загальною системою: - Баланс (форма N 1) ( z0396-99 ) - Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 2 "Баланс", затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ); - Звіт про фінансові результати (форма N 2) ( z0397-99 ) -
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ); - Звіт про рух грошових коштів (форма N 3) ( z0398-99 ) -
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ) (із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів
України від 10.06.2010 N 382 ( z0470-10 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 05.07.2010 за N 470/17765); - Звіт про власний капітал (форма N 4) ( z0399-99 ) -
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ); - Примітки до річної фінансової звітності (форма N 5),
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000
N 302 ( z0904-00 ); - Додаток до приміток до річної фінансової звітності
"Інформація за сегментами" (форма N 6), затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412 ( z0621-05 ).
2. За спрощеною системою: - Баланс (форма N 1-м) - П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ); - Звіт про фінансові результати (форма N 2-м) - П(С)БО 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39
( z0161-00 ). До фінансового звіту за 2010 рік Підприємства повинні
обов'язково надати наступні форми державних статистичних
спостережень: - форму N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" ( vc294202-09 ),
затверджену наказом Державного комітету статистики України
від 30.08.2009 N 294 ( v0294202-09 ); - форму N 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній
якісний склад та професійне навчання", затверджену наказом
Державного комітету статистики України від 28.07.2010 N 307
( v0307202-10 ); - форму N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність та рух основних
засобів, амортизацію (знос)", затверджену наказом Державного
комітету статистики України від 05.07.2010 N 255 ( v0255202-10 ). Підприємства, основним видом економічної діяльності яких
класифіковано за КВЕД ( va375202-05 ) як рослинництво,
тваринництво, змішане сільське господарство, надання послуг у
рослинництві і тваринництві (коди 01.1 - 01.4), в обов'язковому
порядку надають до Міністерства форму державного статистичного
спостереження N 50-сг (річна) "Основні економічні показники роботи
сільськогосподарських підприємств за 20__ рік", затверджену
наказом Державного комітету статистики України від 21.06.2010
N 234 ( v0234202-10 ). Крім того, до фінансового звіту обов'язково додаються копії
всіх форм державних статистичних спостережень, які надаються
Підприємством до місцевих органів статистики. До фінансового звіту Підприємства обов'язково додаються: - пояснювальна записка до звіту за 2010 рік (додаток 2); - довідка з державного реєстру підприємств та організацій
України, яка видається уповноваженим органом зі статистики як по
головній установі, так і по кожному підприємству (філії,
відділенні); - загальна інформація про суб'єкт господарювання, який
знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 3); - некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 4); - показники стану активів та інвестиційно-інноваційної
діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні
Мінагрополітики (додаток 5); - показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 6); - довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання,
який знаходиться в управлінні Мінагрополітики (додаток 7); - дані щодо динаміки дебіторської та кредиторської
заборгованості по державних підприємствах, що належать до сфери
управління Мінагрополітики (додаток 8); - реєстр державного майна, переданого в оренду державними
підприємствами, що належать до сфери управління Мінагрополітики
(додаток 9); - інформація про наявність земель та розподіл їх за угіддями
на державних підприємствах, що належать до сфери управління
Мінагрополітики станом на 1 січня 2011 року (додаток 10); - інформація про наявність нерухомого майна на державних
підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики
станом на 1 січня 2011 року (додаток 11); - інформація про наявність рухомого майна на державних
підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики
(додаток 12); - картка підприємства (додаток 13); - відомість результатів інвентаризації (додаток 3 до
Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26.08.94 за N 202/412); - протокол інвентаризаційної комісії. У разі зміни кількості Підприємств, що увійшли до зведених
звітів асоціацій, корпорацій, об'єднань тощо, у пояснювальній
записці необхідно викласти причини таких змін із зазначенням
номерів і дат наказів, постанов та інших пояснюючих документів. До зведених звітів додаються звіти щодо кожного Підприємства
в повному обсязі. Зведені звіти подаються до Мінагрополітики за такими видами
діяльності: - сільськогосподарське виробництво; - промисловість; - будівництво; - виробничо-технічне обслуговування; - виробничо-технічне обслуговування (машинно-технологічні
станції); - торгівля та громадське харчування; - заготівля; - лісове господарство.
Начальник
Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ГРАФІК

подання фінансової звітності

за 2010 рік державними підприємствами,

що належать до сфери управління

Мінагрополітики

------------------------------------------------------------------ N | Назва підприємства, установи, організації | Дата подання | з/п| | звітності | ---+--------------------------------------------+---------------| 1 | 2 | 3 | ---+--------------------------------------------+---------------| 1.|Головні управління агропромислового розвитку| 25.02.2011 | |обласних державних адміністрацій, до яких | | |звітують державні підприємства, що належать | | |до сфери управління Мінагрополітики | | ---+--------------------------------------------+---------------| 2.|Корпорація "Тваринпром", Державний концерн | 21.02.2011 | |"Союз власників коней української верхової | | |породи" | | ---+--------------------------------------------+---------------| 3.|ДП "Центр інформаційно-аналітичного | 23.02.2011 | |забезпечення та прогнозування розвитку | | |аграрних навчальних закладів "Агроосвіта" | | ---+--------------------------------------------+---------------| 4.|Асоціація "Укрсіль", Укрплемоб'єднання, | 24.02.2011 | |корпорація "Український шовк" | | ---+--------------------------------------------+---------------| 5.|Асоціація "Укрветсанзавод", Державний | 28.02.2011 | |концерн спиртової та лікеро-горілчаної | | |промисловості "Укрспирт", ДП "Укрспирт" | | ---+--------------------------------------------+---------------| 6.|Спеціалізовані контрольно-насіннєві | 04.02.2011 | |лабораторії по цукрових буряках, | | |льононасіннєві станції, фумігаційні загони | | ---+--------------------------------------------+---------------| 7.|Оптові ринки, воєнізовані служби з активних | 07.02.2011 | |впливів на гідрометеорологічні процеси, | | |виробничо-технічні центри стандартизації і | | |метрології (облагростандарти) | | ---+--------------------------------------------+---------------| 8.|Машинно-технологічні станції, пересувні | 08.02.2011 | |механізовані колони, залізничні під'їзні | | |колії | | ---+--------------------------------------------+---------------| 10.|Науково-дослідні установи, заклади з |08 - 11.02.2011| |підвищення кваліфікації, проектні | | |організації | | ---+--------------------------------------------+---------------| 11.|Виноробні, цукрові заводи, заводи |14 - 18.02.2011| |продтоварів, кар'єри | | ---+--------------------------------------------+---------------| 12.|Лісогосподарські підприємства |21 - 25.02.2011| ---+--------------------------------------------+---------------| 13.|Сільськогосподарські підприємства |14 - 25.02.2011| ---+--------------------------------------------+---------------| 14.|Інші державні комерційні підприємства, |07 - 11.02.2011| |що належать до сфери управління | | |Мінагрополітики | | ---+--------------------------------------------+---------------| 15.|ДАК "Хліб України" | 18.02.2011 | -----------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту за 2010 рік

1. Інформація про підприємство Коротко розкривається інформація про організаційно-правову
форму, місцезнаходження підприємства. Наводиться короткий опис
основної діяльності підприємства (відповідно до установчих
документів та довідки з Державного реєстру підприємств та
організацій України, яка видається уповноваженим органом зі
статистики). Розкривається структура підприємства (якщо є філії, відділи,
інші відокремлені підрозділи - вказується місцезнаходження,
основний вид діяльності по кожному такому структурному
підрозділу). Розкривається облікова політика підприємства. При зміні статутного капіталу підприємства вказуються причини
цих змін (із зазначенням номерів і дат наказів або інших рішень
уповноваженого органу управління).
2. Виробнича діяльність підприємства Наводяться основні показники виробничої діяльності (наявність
земельних ділянок, урожайність, обсяги виробництва основних видів
продукції тощо). Крім того, детально розкривається інформація про
витрати на незавершене виробництво. Виробничі показники порівнюються з плановими та аналогічними
показниками попереднього звітного періоду. Розкриваються причини
значних відхилень показників.
3. Дохід Детально розшифровується інформація про доходи підприємства
(розшифровується кожен дохідний рядок форми N 2 "Звіт про
фінансові результати") ( z0397-99 ). Вказуються причини зростання або зменшення доходів
підприємства у порівнянні з попереднім звітним періодом.
4. Витрати Детально розшифровується інформація про витрати підприємства
(розшифровується кожен витратний рядок форми N 2 "Звіт про
фінансові результати") ( z0397-99 ). Розкриваються елементи
операційних витрат. Вказуються причини зростання або зменшення витрат
підприємства у порівнянні з попереднім звітним періодом.
5. Дебіторська та кредиторська заборгованості Детально розшифровуються як довгострокова, так і поточна
дебіторська та кредиторська заборгованості. Обов'язково вказується
сума простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її
погашення. Перелік дебіторів і кредиторів наводиться за формою:
-------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Сума |За що виникла | Дата |Примітки| з/п|підприємства,|заборгованості,|заборгованість| виникнення | | | установи, | грн. | |заборгованості| | | організації | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Обов'язково розкривається склад іншої заборгованості
(ряд. 210, 470, 610 форми N 1 "Баланс") ( z0396-99 ). У разі зростання заборгованості порівняно з початком року
вказуються причини такого зростання. Крім того, наводиться інформація щодо вжитих заходів із
погашення дебіторської та кредиторської заборгованості за формою:
------------------------------------------------------------------ N | Назва прийнятих заходів | Результати прийнятих заходів | з/п | | | ----+--------------------------+--------------------------------| 1. | | | ----+--------------------------+--------------------------------| 2. | | | ----+--------------------------+--------------------------------| ....| | | -----------------------------------------------------------------
6. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів Розкривається інформація про нарахування та сплату податків,
зборів та обов'язкових платежів. Вказуються причини виникнення
простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення. У разі зростання податкової заборгованості порівняно з
початком року вказуються причини такого зростання.
7. Фінансові результати Підприємства, що працювали прибутково, вказують напрямки
використання прибутку. Підприємства, які отримали збитки, надають детальне пояснення
причин збитковості та планові заходи щодо недопущення збитків у
майбутньому.
8. Праця і заробітна плата Розкривається інформація про чисельність працівників
підприємства, середньомісячну заробітну плату, умови праці тощо.
Проводиться аналіз змін чисельності та заробітної плати порівняно
з попереднім роком. Підприємства, які мають заборгованість із виплати заробітної
плати, надають пояснення щодо виникнення заборгованості та
вказують шляхи її погашення.
9. Наявність та використання основних засобів і
нематеріальних активів Вказуються суми капітальних інвестицій. Розкривається інформація про незавершене будівництво,
оновлення (у тому числі придбання) та вибуття (у тому числі
реалізацію) основних засобів і нематеріальних активів. Аналізуються зміни вартості основних засобів та капітальних
інвестицій порівняно з попереднім роком та плановими показниками.
10. Утримання об'єктів соціальної сфери Підприємства, що мають на балансі об'єкти соціальної сфери,
розкривають інформацію про витрати на утримання цих об'єктів,
наявність заборгованості щодо сплати комунальних платежів,
проблемні питання тощо.
11. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність,
розкривають інформацію про наявні контракти, заборгованість. У
разі наявності простроченої заборгованості наводяться причини її
виникнення та заходи, спрямовані на її погашення.
12. Інше Розкривається інформація про зміни, що відбулися у статтях
фінансової звітності, але не розкриті у попередніх розділах. Крім
того, наводиться інформація, яка не наведена безпосередньо у
фінансовому звіті, але є обов'язковою для розкриття, за вимогами
відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
13. Проблемні питання та шляхи їх вирішення Розкриваються основні проблемні питання діяльності
підприємства та наводяться заходи, що розробляються керівництвом
та спрямовані на успішну роботу у звітному періоді.
Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________
М.П.

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про суб'єкт господарювання,

який знаходиться в управлінні Мінагрополітики _____________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

за 2010 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Повне |Код за| Загальна кількість підприємств, одиниць | з/п|найменування|ЄДРПОУ|--------------------------------------------------------------------------------------------| |підприємства| |всього| в тому числі: | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | працюючі | з них: | непрацюючі | з них: | | | | |підприємства|-----------------------------|підприємства|-----------------------------| | | | | (П) |підприємства- | у стані | (Н/П)* |підприємства- | у стані | | | | | | банкрути |реорганізації,| | банкрути |реорганізації,| | | | | | (стадії |ліквідації за | | (стадії |ліквідації за | | | | | |банкрутства)**| рішенням | |банкрутства)**| рішенням | | | | | | | органу | | | органу | ---+------------+------+------+------------+--------------+--------------+------------+--------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+------------+------+------+------------+--------------+--------------+------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Організаційно-|Місцезнаходження|Контактний| Статус | Розмір |Прізвище,|Призначення| Код | правова форма | (адреса) | телефон | підприємства | земельної |ім'я, по | керівника |території| підприємства | суб'єкта | (вказати |(позначення)***| ділянки щодо |батькові | за |(КОАТУУ) | (згідно з | господарювання | код | | суб'єкта |керівника| конкурсом | | КОПФГ) | |території)| |господарювання| | (так/ні) | | | | | |(загальна, га)| | | | --------------+----------------+----------+---------------+--------------+---------+-----------+---------| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | --------------+----------------+----------+---------------+--------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Н/П - непрацюючі підприємства - підприємства, які у
звітному періоді не здійснювали фінансово-господарську діяльність. ** РМ - розпорядження майном, С - санація, Л - ліквідація. *** С - стратегічно важливі підприємства; СМ - стратегічно
важливі підприємства-монополісти; М - підприємства-монополісти;
50 - природні монополісти, підприємства, плановий розрахунковий
обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень;
ЕН - потенційно екологічно небезпечні підприємства; НЕП -
підприємства, що не підлягають приватизації; МУ - містоутворюючі
підприємства, МП - малі підприємства.
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 4

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

НЕКОМЕРЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб'єкта господарювання,

який знаходиться в управлінні Мінагрополітики _____________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

за 2010 рік

Код ЄДРПОУ ________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Повне | Середньооблікова кількість | Середньомісячна заробітна | Сума заборгованості із |Витрати на соціальні заходи, | з/п|найменування| штатних працівників | плата*, грн. | заробітної плати, тис. грн. | тис. грн. | |підприємства|-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------| | | за | за | різниця | за | за | різниця | за | за | різниця | за | за | різниця | | | звітний |попередній|показників| звітний |попередній|показників| звітний |попередній|показників|звітний|попередній|показників| | | період | період |(графа 3 -| період | період |(графа 6 -| період | період |(графа 9 -|період | період | (графа | | | (форма | (форма | графа 4) |(форма | (форма | графа 7) |(форма | (форма |графа 10) |(форма | (форма |12 - графа| | | N 1-ПВ | N 1-ПВ | | N 1-ПВ | N 1-ПВ | | N 1-ПВ | N 1-ПВ | | N 2, | N 2, | 13) | | |(термі- | (термі- | |(термі- | (термі- | |(термі- | (термі- | | рядок |рядок 250,| | | | нова | нова | | нова | нова | | нова | нова | | 250, | графа 4) | | | |місячна),|місячна), | |місячна),|місячна), | |місячна),|місячна), | | графа | | | | | рядок | рядок | | рядок | рядок | | рядок | рядок | | 3) | | | | | 1040, | 1040, | | 1070, | 1070, | | 2010, | 2010, | | | | | | |графа 2) | графа 2) | |графа 2 /|графа 2 / | |графа 1) | графа 1) | | | | | | | | | | рядок | рядок | | | | | | | | | | | | | 1040, | 1040, | | | | | | | | | | | | |графа 2) | графа 2) | | | | | | | | ---+------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---+------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+----------+----------| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* У рядках "Усього" наводиться загальне значення фонду оплати
праці усіх підприємств суб'єкта управління, поділеного на
середньооблікову кількість штатних працівників усіх підприємств.
При складанні квартальної звітності сума ділиться: на 3, на 6, на
9 та річної - на 12. Розрахунки здійснюються у гривнях.
Малими підприємствами наводяться дані із форм
N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка)
(річна).
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 5

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ПОКАЗНИКИ

стану активів та інвестиційно-інноваційної

діяльності суб'єкта господарювання,

який знаходиться в управлінні Мінагрополітики ________________________________________ за 2010 рік

(назва державного підприємства повністю)

Код ЄДРПОУ ______________________________
тис. грн. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Повне |Вартість активів |Первісна вартість| Знос основних | Власний капітал | Оборотні активи | з/п|найменування| |основних засобів | засобів | | | |підприємства|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | | |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | | |звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного| | | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | | | (форма |(форма | (форма | (форма | (форма | (форма |(форма | (форма | (форма | (форма | | | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | | | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | | | 280, | 280, | 031, | 031, | 032, | 032, | 380, | 380, | 260, | 260, | | |графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)| ---+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Довгострокові| Поточні | Кредиторська заборгованість | зобов'язання |зобов'язання|-------------------------------------------------------------------------------------------| на кінець | на кінець | усього | з неї прострочена | звітного | звітного |---------------------------------------------+---------------------------------------------| період | періоду | на | на кінець звітного періоду | на | на кінець звітного періоду | (форма N 1, |(форма N 1, |початок | |початок | | рядок 480, | рядок 620, |звітного|------------------------------------|звітного|------------------------------------| графа 4) | графа 4) |періоду |усього| в тому числі: |періоду |усього| в тому числі: | | |(форма |(форма| | | | | | | N 1, | N 1, | | | | | | | сума | сума |-----------------------------| | |-----------------------------| | | рядків |рядків|заборгованість|заборгованість| | |заборгованість|заборгованість| | |510-610,|510 - | перед | перед | | | перед | перед | | |графа 3)| 610, | державним | Пенсійний | | | державним | Пенсійний | | | |графа | бюджетом | фондом | | | бюджетом | фондом | | | | 4) | | | | | | | -------------+------------+--------+------+--------------+--------------+--------+------+--------------+--------------| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | -------------+------------+--------+------+--------------+--------------+--------+------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дебіторська заборгованість | Витрати на технологічні інновації | -----------------------------------------------------------------------| | усього | з неї прострочена | | -----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------------| на |в т.ч. з| на |в т.ч. з| на |в т.ч. з| на |в т.ч. з|за звітний рік|за попередній | різниця | початок |бюджетом| кінець |бюджетом|початок |бюджетом| кінець |бюджетом| (форма 1- | рік |показників| звітного| |звітного| |звітного| |звітного| |підприємництво| (форма 1- |графа 31 -| періоду | |періоду | |періоду | |періоду | |(річна), рядок|підприємництво|графа 32) | (форма | |(форма | | | | | | 710, гр. 1) |(річна), рядок| | N 1, | | N 1, | | | | | | | 710, гр. 1) | | сума | | сума | | | | | | | | | рядків | | рядків | | | | | | | | | 150-210,| |150-210,| | | | | | | | | графа 3)| |графа 4)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+--------------+----------| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | --------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+--------------+----------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 6

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ПОКАЗНИКИ

фінансової діяльності суб'єкта

господарювання, який знаходиться

в управлінні Мінагрополітики __________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

за 2010 рік

Код ЄДРПОУ _____________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Повне |Рентабльність|Рентабельність|Коефіцієнт|Коефіцієнт| Коефіцієнт | Коефіцієнт | Коефіцієнт | Ступінь | з/п|найменування| активів, | діяльності, |фінансової|покриття, | загальної | абсолютної |забезпечення| зносу | |підприємства| форма N 2, | форма N 2, |стійкості,|форма N 1,|ліквідності,|ліквідності,| власними | основних | | | рядок 220 | рядок 220 |форма N 1,|рядок 260,| форма N 1, | форма N 1, | коштами, | засобів, | | |(225) х 100 /|(225) х 100 / |рядок 380,|графа 4 / |рядок 260 / | графа 4, | форма N 1, |форма N 1, | | | (форма N 1, | форма N 2, |графа 4 / |форма N 1,|(форма N 1, |рядок 230 + | графа 4 | рядок | | | рядок 280, | рядок 035, | (форма |рядок 620,|рядок 480 + |рядок 240 / |(рядок 260 -|032 х 100 /| | | графа 3 + | (відсотків) | N 1, | графа 4 | рядок 620) | форма N 1, |рядок 620) /|форма N 1, | | | форма N 1, | |рядок 480,| | | рядок 620, | форма N 1, |рядок 031, | | | рядок 280, | |графа 4 + | | | графа 4 | рядок 260, |(відсотків)| | |графа 4) / 2,| |форма N 1,| | | | графа 4 | | | | (відсотків) | |рядок 620,| | | | | | | | | | графа 4) | | | | | | ---+------------+-------------+--------------+----------+----------+------------+------------+------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+------------+-------------+--------------+----------+----------+------------+------------+------------+-----------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 7

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ДОВІДКОВІ ПОКАЗНИКИ

діяльності суб'єкта господарювання,

який знаходиться в управлінні Мінагрополітики __________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

за 2010 рік

Код ЄДРПОУ _____________________
тис. грн. --------------------------------------------------------------------------------------------- N | Повне | Дохід (виручка) | Чистий дохід | Собівартість | Валовий прибуток | п/п|найменування| від реалізації | (виручка) від | реалізованої | (збиток) | |підприємства| продукції | реалізації | продукції | | | | (товарів, робіт, | продукції | (товарів, робіт, | | | | послуг) | (товарів, робіт, | послуг) | | | | | послуг) | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | за | за | за | за | за | за | за | за | | |звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| | |період | період |період | період |період | період |період | період | | |(форма | (форма |(форма | (форма |(форма | (форма |(форма | (форма | | | N 2, | N 2, | N 2, | N 2, | N 2, | N 2, | N 2, | N 2, | | | рядок |рядок 010,| рядок |рядок 035,| рядок |рядок 040,| рядок |рядок 050 | | | 010, | графа 4) | 035, | графа 4) | 040, | графа 4) | 050 | (055), | | | графа | | графа | | графа | |(055), | графа 4) | | | 3) | | 3) | | 3) | | графа | | | | | | | | | | 3) | | ---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Фінансові | Чистий прибуток | Використання | Частина чистого прибутку, що | Капітальні інвестиції | результати від | (збиток) | чистого прибутку | перераховується до державного бюджету | | звичайної | | на розвиток | | | діяльності до | | виробництва | | | оподаткування | | | | | ------------------+------------------+------------------+---------------------------------------+---------------------------------------| за | за | за | за | за | за | план | факт | відсоток | план | факт | відсоток | звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| (рядок 024 | (рядок 024 | виконання | (таблиця 2, | (таблиця 2, | виконання | період | період |період | період |період | період | (025) | (025) |фінансового| сума рядків | сума рядків |фінансового| (форма | (форма |(форма | (форма | | | фінансового | фінансового | плану | 002-006; | 002-006; | плану | N 2, | N 2, | N 2, |N 2, рядок| | | плану | плану | (графа | 008 | 008 | (графа | рядок | рядок 170| рядок |220 (225),| | |підприємства)|підприємства)| 18 х 100 /| фінансового | фінансового | 21 х 100 /| 170 | (175), | 220 | графа 4) | | | | | графа 17) | плану | плану | графа 20) | (175), | графа 4) |(225), | | | | | | |підприємства)|підприємства)| | графа | | графа | | | | | | | | | | 3) | | 3) | | | | | | | | | | -------+----------+-------+----------+-------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | -------+----------+-------+----------+-------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | | | -------+----------+-------+----------+-------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

*У графах 17, 18, 20 та 21 дані наводяться підсумком, що
наростає (тобто сума відповідних граф фінансових планів
підприємства з I кварталу по звітний).
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 8

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ДАНІ

щодо динаміки дебіторської

та кредиторської заборгованості по державних

підприємствах, що належать

до сфери управління Мінагрополітики ________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

Код ЄДРПОУ ________________
тис. грн. ------------------------------------------------------------------------------------- N |Зміст |Станом на |Відхилення у | з/п | |-------------------------------------|відсотках | | |01.01.2011 |01.02.2011 | | | |------------------+------------------+------------------| | |всього|у т.ч. |всього|у т.ч. |всього|у т.ч. | | | |прострочена| |прострочена| |прострочена| ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| 1. |Дебіторська | | | | | | | |заборгованість - | | | | | | | |всього | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |у тому числі: | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| 1.1.|Довгострокова | | | | | | | |дебіторська | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| 1.2.|Поточна дебіторська | | | | | | | |заборгованість, усього| | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |у тому числі: | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Векселі одержані | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |За товари, роботи, | | | | | | | |послуги (чиста | | | | | | | |реалізаційна вартість)| | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |За розрахунками з | | | | | | | |бюджетом | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |по розрахункам із | | | | | | | |державним бюджетом | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |з них по ПДВ | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |по розрахунках із | | | | | | | |місцевими бюджетами | | | | | | | |усіх рівнів | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |по розрахунках із | | | | | | | |Пенсійним фондом | | | | | | | |України | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |За виданими авансами | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |З нарахованих доходів | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Із внутрішніх | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Інша поточна | | | | | | | |дебіторська | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| 2. |Кредиторська | | | | | | | |заборгованість - | | | | | | | |всього | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |у тому числі: | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| 2.1.|Довгострокова | | | | | | | |кредиторська | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |з неї довгострокові | | | | | | | |кредити банків | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| 2.2.|Поточна кредиторська | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |у тому числі: | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Короткострокові | | | | | | | |кредити банків | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Поточна заборгованість| | | | | | | |за довгостроковими | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Векселі видані | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Кредиторська | | | | | | | |заборгованість за | | | | | | | |товари, роботи, | | | | | | | |послуги | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |За розрахунками з | | | | | | | |одержаних авансів | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |За розрахунками з | | | | | | | |бюджетом | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |по платежах та зборах | | | | | | | |до державного бюджету | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |по платежах та зборах | | | | | | | |до місцевих бюджетів | | | | | | | |усіх рівнів | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |За розрахунками | | | | | | | |з позабюджетних | | | | | | | |платежів | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Зі страхування | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| |з них по внесках до | | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | | | |України | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |За розрахунками | | | | | | | |з оплати праці | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |З учасниками | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Із внутрішніх | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Зобов'язання, | | | | | | | |пов'язані з | | | | | | | |необоротними активами | | | | | | | |та групами вибуття, | | | | | | | |утримуваними для | | | | | | | |продажу | | | | | | | ----+----------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------| - |Інші поточні | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 9

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

РЕЄСТР

державного майна, переданого в оренду

державними підприємствами, що належать

до сфери управління Мінагрополітики __________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

за 2010 рік

Код ЄДРПОУ _____________________
------------------------------------------------------------------ N |Повна назва| Повна |Номер та|Строк дії договору| Вартість | п/п| юридичної | назва | дата | оренди | майна за | | особи, |орендаря|договору|------------------| незалежною| |майно якої |та його | оренди |початок|закінчення| експертною| |передається|юридична| | | | оцінкою, | | в оренду | адреса | | | | грн. | ---+-----------+--------+--------+-------+----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+-----------+--------+--------+-------+----------+-----------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- Площа | Діючий | Розмір орендної | Розмір орендної | Орган | нерухомого | договір | плати за перший | плати за місяць |приватизації,| орендованого|страхування,|місяць оренди, яка | року, грн. | який надав | майна, |номер, дата |вказана в договорі | | дозвіл на | кв. метрів | | оренди, грн. | | оренду | | |-------------------+-------------------| | | |всього|в тому числі|всього|в тому числі| | | | |скеровується| |скеровується| | | | | до бюджету | | до бюджету | | ------------+------------+------+------------+------+------------+-------------| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------------+------------+------+------------+------+------------+-------------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 10

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність земель та розподіл їх за угіддями

на державних підприємствах, що належать

до сфери управління Мінагрополітики ________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

станом на 1 січня 2011 року

Код ЄДРПОУ _____________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Повне | Загальна площа земель, га | Загальна | Сільськогосподарські угіддя, га | з/п|найменування|---------------------------------|площа земель,|------------------------------------------| |підприємства|фактична| згідно з | згідно з | взятих |всього| з них: | | | | Актом на | довідкою, |підприємством| |-----------------------------------| | | | право | виданою |в оренду, га | |рілля|багаторічні|пасовища|сіножаті| | | | постійного |управлінням| | | |насадження | | | | | |користування|(відділом) | | | | | | | | | | земельною | земельних | | | | | | | | | | ділянкою | ресурсів | | | | | | | ---+------------+--------+------------+-----------+-------------+------+-----+-----------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+------------+--------+------------+-----------+-------------+------+-----+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- Ліси та |Водойми,| Землі під |Інше, га|Площа земельної | Площа | Площа | інші | га |господарськими| | ділянки, яка | земельної | земельної | лісовкриті| | будівлями і | |використовується| ділянки, |ділянки, яка | площі, га | | дворами, га | | підприємством | яка |знаходиться у| | | | | самостійно, га |знаходиться|користуванні | | | | | |у спільному| інших | | | | | |обробітку, |користувачів,| | | | | | га | га | ----------+--------+--------------+--------+----------------+-----------+-------------| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ----------+--------+--------------+--------+----------------+-----------+-------------| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 11

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність нерухомого майна

на державних підприємствах, що належать

до сфери управління Мінагрополітики ___________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

станом на 1 січня 2011 року

Код ЄДРПОУ _____________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Наявність|Рік введення|Інвентарний| Площа, м2 | Вартість, грн. | Стан | з/п|об'єкта| права | в | номер |-------------------------------------------------+-----------------------|приміщення| | та |власності|експлуатацію| |загальна|корисна|використовується|передана|вільна|первісна|знос|залишкова| | |адреса | | | | | | безпосередньо |в оренду|площа | | | | | | | | | | | | суб'єктом | | | | | | | | | | | | | | господарювання | | | | | | | ---+-------+---------+------------+-----------+--------+-------+----------------+--------+------+--------+----+---------+----------| 1. | | | | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+------------+-----------+--------+-------+----------------+--------+------+--------+----+---------+----------| 2. | | | | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+------------+-----------+--------+-------+----------------+--------+------+--------+----+---------+----------| 3. | | | | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+------------+-----------+--------+-------+----------------+--------+------+--------+----+---------+----------| 4. | | | | | | | | | | | | | | ---+-------+---------+------------+-----------+--------+-------+----------------+--------+------+--------+----+---------+----------| ...| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 12

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність рухомого майна на державних

підприємствах, що належать до сфери управління

Мінагрополітики ____________________________________________

(назва державного підприємства повністю)

Код ЄДРПОУ _____________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Наявність станом на 01.01.2010 | Надійшло | Вибуло | Наявність станом на 01.01.2011 | з/п| об'єкта |------------------------------------+--------------------+--------------------+------------------------------------| | |кількість,|первісна |знос,|залишкова|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|первісна |знос,|залишкова| | | одиниць |вартість,|грн. |вартість,| одиниць | грн. | одиниць | грн. | одиниць |вартість,|грн. |вартість,| | | | грн. | | грн. | | | | | | грн. | | грн. | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| 1 |Машини та | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| 2 |Транспортні | | | | | | | | | | | | | |засоби, | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| |з них: | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| |легкові | | | | | | | | | | | | | |автомобілі | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| |вантажні | | | | | | | | | | | | | |автомобілі | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| |автобуси | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| 3 |Багаторічні | | | | | | | | | | | | | |насадження, | | | | | | | | | | | | | |всього (га) | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| |з них: | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| |сади | | | | | | | | | | | | | ---+------------+----------+---------+-----+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+-----+---------| |виноградники| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ / _________________

(П.І.Б.) (підпис)
М.П.

Додаток 13

до Методичних рекомендацій

щодо підготовки, складання

та подання фінансової

звітності за 2010 рік

державними підприємствами,

що належать до сфери

управління Мінагрополітики

КАРТКА

підприємства

1. Назва підприємства _________________________________________________________________
2. Поштовий індекс ______________ Область _______________________
Район ______________________
3. Місто (село, населений пункт) ______________________________________________________
4. Вулиця _______________________________________________ будинок __________________
кв./офіс __________________________ Корпус ______________________
5. Телефонний код _________ телефон ________________________ факс _______________________
6. Електронна поштова адреса ________________________________________________________
7. Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________
8. Основний вид діяльності ___________________________________________________________

(відповідно до довідки Держкомстату України)
9. Статутний капітал _________________________________________________________________
10. Державна реєстрація:
10.1. Дата реєстрації _________________________________________________________________
10.2. Номер свідоцтва _________________________________________________________________
10.3. Орган державної реєстрації ______________________________________________________
10.4. Форма власності _________________________________________________________________
11. Податкова реєстрація:
11.1. Дата реєстрації _________________________________________________________________
11.2. Номер реєстрації _________________________________________________________________
11.3. Номер платника ПДВ _________________________________________________________________
11.4. Номер свідоцтва _________________________________________________________________
12. Банківський рахунок:
12.1. Номер _________________________________________________________________
12.2. Тип рахунку _________________________________________________________________
12.3. Валюта _________________________________________________________________
12.4. ОДКУ/банк _________________________________________________________________
13. Дані про керівника підприємства:
13.1. П.І.Б.
(повністю) ______________________________________________________
13.2. Посада _________________________________________________________________
13.3. Робочий телефон _________________________________________________________________
13.4. Мобільний телефон _________________________________________________________________
13.5. Ідентифікаційний код _________________________________________________________________
14. Дані про головного бухгалтера:
14.1. П.І.Б. (повністю) _________________________________________________________________
14.2. Посада _________________________________________________________________
14.3. Робочий телефон _________________________________________________________________
14.4. Мобільний телефон _________________________________________________________________
14.5. Ідентифікаційний код ___________________________________________________________
15. Додаткова інформація:
15.1. КОАТУУ _________________________________________________________________
15.2. Реєстраційний N в Пенсійному фонді __________________________________________________
15.3. Реєстраційний N в Фонді соц. страхування __________________________________________________
15.4. Реєстраційний N в Фонді по безробіттю __________________________________________________
15.5. N в Фонді страхування від нещасних випадків __________________________________________________
Дата заповнення _________________________________________________________________
П.І.Б., підпис _________________________________________________________________
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: