open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2010 N 533

Про впровадження в життя рішення колегії

МОЗ від 25.12.2009 р. (протокол N 11)

"Про затвердження Плану основних організаційних

заходів Міністерства охорони здоров'я України

на 2010 рік"

З метою впровадження в життя рішення колегії Міністерства
охорони здоров'я України "Про затвердження Плану основних
організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на
2010 рік" та відповідно до пункту 2.1 Регламенту роботи апарату
МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.2008
N 884, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План основних організаційних заходів
Міністерства охорони здоров'я України на 2010 рік (далі - План
заходів; додається).
2. Першому заступнику Міністра, першому заступнику Міністра -
головному державному санітарному лікарю України, заступникам
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків
забезпечити:
2.1. Координацію виконання Плану заходів структурними
підрозділами Міністерства, урядовими органами державного
управління у складі МОЗ, підприємствами, закладами та установами,
що належать до сфери управління МОЗ.
2.2. Щоквартальне підведення підсумків виконання Плану
заходів (до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом).
2.3. Внесення, в разі необхідності, окремими наказами змін та
доповнень до Плану заходів, з урахуванням змін до Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, Державного бюджету України
на 2010 рік ( 2154-17 ), програм соціально-економічного розвитку,
інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони
здоров'я.
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, урядових
органів державного управління у складі МОЗ, підприємств, закладів
та установ, що належать до сфери управління МОЗ.
3.1. Виконання Плану заходів.
3.2. Підготовку щоквартальних звітів про виконання Плану
заходів, погоджених першим заступником Міністра, першим
заступником Міністра - головним державним санітарним лікарем
України, заступниками Міністра відповідно до розподілу
функціональних обов'язків (до 5 числа місяця, наступного за
звітним кварталом).
3.3. Подання пропозицій щодо внесення змін до Плану заходів
за результатами розгляду звітів на засіданнях у першого заступника
Міністра, першого заступника Міністра - головного державного
санітарного лікаря України, заступників Міністра (протягом
3-х днів після розгляду).
4. Начальнику Управління стратегічного планування та
аналітичного забезпечення забезпечити узагальнення звітів
структурних підрозділів Міністерства, урядових органів державного
управління у складі МОЗ, підпорядкованих підприємств, закладів та
установ та винесення матеріалів на розгляд апаратної наради у
Міністра.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

05.07.2010 N 533

ПЛАН ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Міністерства охорони здоров'я України на 2010 рік

------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходу | Термін | Виконавці | Результативні | | з/п | | виконання | | показники | | | | | | виконання | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Вступ | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Заходи з удосконалення законодавчої бази | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. |Розробити проекти законів України | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 |Про |січень-лютий |Департамент організації | | | |вакцинопрофілактику | |санітарно- | | | |населення | |епідеміологічного | | | | | |нагляду | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.1.2 |Про ратифікацію | I квартал |Департамент організації | | | |Конвенції | |санітарно- | | | |Міжнародної | |епідеміологічного | | | |організації праці | |нагляду | | | |(МОП) N 139 | | | | | |( 993_162 ) "Про | | | | | |боротьбу з | | | | | |небезпекою, що | | | | | |викликана | | | | | |канцерогенними | | | | | |речовинами та | | | | | |агентами у | | | | | |виробничих умовах, і | | | | | |заходи | | | | | |профілактики" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.1.3 |Про ратифікацію | I квартал |Департамент організації | | | |Конвенції | |санітарно- | | | |Міжнародної | |епідеміологічного | | | |організації праці | |нагляду | | | |(МОП) N 161 | | | | | |( 993_042 ) "Про | | | | | |служби гігієни | | | | | |праці" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.1.4 |Про загальнодержавну | I квартал |Департамент розвитку | | | |систему екстреної | |медичної допомоги | | | |медичної допомоги | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.1.5 |Про внесення змін до | II квартал |Управління економіки | | | |Основ законодавства | |медичного страхування та | | | |України про охорону | |соціальних програм | | | |здоров'я ( 2801-12 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.1.6 |Про заклади охорони | III квартал |Управління економіки | | | |здоров'я | |медичного страхування та | | | | | |соціальних програм | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.1.7 |Про медичні вироби | III квартал |Департамент регуляторної | | | | | |політики у сфері обігу | | | | | |лікарських засобів та | | | | | |продукції у системі | | | | | |охорони здоров'я | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.1.8 |Про внесення змін до | IV квартал |Департамент регуляторної | | | |статті 21 Закону | |політики у сфері обігу | | | |України "Про | |лікарських засобів та | | | |рекламу" | |продукції у системі | | | |( 270/96-ВР ) | |охорони здоров'я | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. |Надати пропозиції до проектів законів України, основними розробниками яких є | | |міністерства, інші суб'єкти законодавчої ініціативи | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 |Про внесення змін до | II квартал |Комітет з питань протидії| | | |Закону України від | |ВІЛ- інфекції/СНІДу та | | | |05.07.2001 N 2586-III | |іншим соціально | | | |( 2586-14 ) "Про | |небезпечним хворобам | | | |боротьбу із | | | | | |захворюванням на | | | | | |туберкульоз" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.2 |Про внесення змін до | грудень |ДУ "Український інститут | | | |статті 290 | |стратегічних досліджень" | | | |Цивільного кодексу | | | | | |України ( 435-15 ) | | | | | |"Право на | | | | | |донорство" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.3 |"Про | грудень |Департамент розвитку | | | |загальнодержавну | |медичної допомоги | | | |систему екстреної | | | | | |медичної допомоги" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.4 |"Про систему збору | при |Управління економіки | | | |та обліку єдиного | надходженні |медичного страхування та | | | |соціального внеску" | |соціальних програм, | | | | | |структурні підрозділи | | | | | |МОЗ, | | | | | |ДУ "Український інститут | | | | | |стратегічних досліджень" | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.5 |До проекту Закону | при |Управління економіки | | | |України "Про | надходженні |медичного страхування та | | | |загальнообов'язкове | |соціальних програм, | | | |державне соціальне | |структурні підрозділи | | | |медичне | |МОЗ, | | | |страхування" | |ДУ "Український інститут | | | | | |стратегічних досліджень" | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.6 |"Про Державний | при |Департамент економіки, | | | |бюджет України на | надходженні |фінансів і | | | |2010 рік" | |бухгалтерської звітності | | | |( 2154-17 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.7 |Про внесення змін до | при |Сектор радіаційної | | | |деяких законів | надходженні |безпеки та медичних | | | |України щодо | |проблем наслідків аварії | | | |соціального захисту | |на ЧАЕС | | | |населення, яке | | | | | |постраждало | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.8 |Про внесення змін до | при |Сектор радіаційної | | | |Закону України "Про | надходженні |безпеки та медичних | | | |статус і соціальний | |проблем наслідків аварії | | | |захист громадян, які | |на ЧАЕС | | | |постраждали | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи" | | | | | |( 796-12 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.2.9 |Про внесення змін до | при |Сектор радіаційної | | | |Закону України "Про | надходженні |безпеки та медичних | | | |правовий режим | |проблем наслідків аварії | | | |території, що | |на ЧАЕС | | | |зазнала | | | | | |радіоактивного | | | | | |забруднення | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи" | | | | | |( 791а-12 ) | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. |Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 |Про внесення змін до | лютий |Державна інспекція з | | | |постанови КМУ від | |контролю якості | | | |09.11.2004 р. N 1497 | |лікарських засобів МОЗ | | | |( 1497-2004-п ) "Про | |України | | | |затвердження Порядку | | | | | |державної реєстрації | | | | | |медичної техніки та | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.2 |Про внесення змін до | I квартал |Сектор радіаційної |Упорядкування | | |постанови Кабінету | |безпеки та медичних |ведення | | |Міністрів України | |проблем наслідків аварії |соціологічного | | |від 09.06.97 р. | |на ЧАЕС |реєстру, | | |N 571 ( 571-97-п ) | | |упорядкування | | |"Про затвердження | | |джерел | | |Положення про | | |фінансування | | |організацію і | | |Державного | | |функціонування | | |реєстру | | |Державного реєстру | | | | | |України осіб, які | | | | | |постраждали | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.3 |Про порядок | I квартал |Сектор радіаційної |Затвердження | | |використання у | |безпеки та медичних |порядку | | |2010 році коштів, | |проблем наслідків аварії |використання | | |передбачених у | |на ЧАЕС |коштів державного| | |державному бюджеті, | | |бюджету на | | |для поліпшення | | |виконання | | |медичного | | |програми | | |обслуговування | | |лікування та | | |дітей, які | | |оздоровлення | | |постраждали | | |дітей у | | |внаслідок | | |Республіці Куба | | |Чорнобильської та | | | | | |інших екологічних | | | | | |катастроф | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.4 |Про затвердження | I квартал |Департамент материнства, | | | |норм харчування та | |дитинства та санаторного | | | |порядку організації | |забезпечення | | | |харчування у дитячих | | | | | |санаторно-курортних | | | | | |закладах різного | | | | | |профілю (крім | | | | | |туберкульозного) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.5 |Про внесення зміни | I квартал |Департамент організації | | | |до Порядку видачі | |санітарно- | | | |експлуатаційного | |епідеміологічного | | | |дозволу для | |нагляду | | | |потужностей | | | | | |(об'єктів) з | | | | | |виробництва, | | | | | |переробки або | | | | | |реалізації харчових | | | | | |продуктів | | | | | |( 712-2007-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.6 |Про затвердження | I квартал |Департамент розвитку | | | |Державної програми | |медичної допомоги | | | |"Медична | | | | | |реабілітація" на | | | | | |2010-2014 роки | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.7 |Про внесення змін до | I квартал |Департамент управління та| | | |переліку документів, | |контролю якості медичних | | | |які додаються до | |послуг | | | |заяви про видачу | | | | | |ліцензії для | | | | | |окремого виду | | | | | |господарської | | | | | |діяльності, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 04.07.2001 | | | | | |N 756 ( 756-2001-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.8 |Про внесення змін до | I квартал |Департамент управління та| | | |переліку органів | |контролю якості медичних | | | |ліцензування, | |послуг | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 14.11.2000 | | | | | |N 1698 ( 1698-2000-п )| | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.3.9 |Деякі питання | II квартал |Департамент організації | | | |безоплатного надання | |санітарно- | | | |пільг і компенсацій | |епідеміологічного | | | |працівникам, | |нагляду | | | |зайнятим на роботах | | | | | |із шкідливими | | | | | |умовами праці | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.10 |Про внесення змін до | II квартал |Департамент управління та| | | |переліку документів, | |контролю якості медичних | | | |які додаються до | |послуг | | | |заяви про видачу | | | | | |ліцензії для | | | | | |окремого виду | | | | | |господарської | | | | | |діяльності, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 04.07.2001 | | | | | |N 756 ( 756-2001-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.11 |Про затвердження | липень |Управління економіки | | | |Порядку і правил | |медичного страхування та | | | |проведення | |соціальних програм, | | | |обов'язкового | |Департамент розвитку | | | |страхування | |медичної допомоги, | | | |професійної | |Юридичне управління | | | |відповідальності | | | | | |суб'єктів | | | | | |господарювання, що | | | | | |здійснюють | | | | | |господарську | | | | | |діяльність з | | | | | |медичної практики, | | | | | |оптової та | | | | | |роздрібної торгівлі | | | | | |лікарськими | | | | | |засобами | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.12 |Правила санітарної | III квартал |Департамент організації | | | |охорони території | |санітарно- | | | |України | |епідеміологічного | | | | | |нагляду | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.13 |Про внесення змін до | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |постанови Кабінету | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |Міністрів України | |іншим соціально | | | |від 10.07.98 р. | |небезпечним хворобам; | | | |N 1051 ( 1051-98-п ) | |Департамент економіки, | | | |"Про розмір | |фінансів та | | | |щомісячної державної | |бухгалтерської звітності,| | | |допомоги дітям віком | |Департамент материнства, | | | |до 16 років, | |дитинства та санаторного | | | |інфікованим вірусом | |забезпечення | | | |імунодефіциту людини | | | | | |або хворим на СНІД" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.14 |Про внесення змін та | листопад |Департамент регуляторної | | | |доповнень до | |політики у сфері обігу | | | |постанови Кабінету | |лікарських засобів та | | | |Міністрів України | |продукції у системі | | | |від 15.01.96 р. N 73 | |охорони здоров'я | | | |( 73-96-п ) | | | | | |"Положення про | | | | | |контроль за | | | | | |відповідністю | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів, що | | | | | |застосовуються в | | | | | |медичній практиці, | | | | | |вимогам державних | | | | | |та міжнародних | | | | | |стандартів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.15 |Про внесення змін до | листопад |Державна інспекція з | | | |постанови Кабінету | |контролю якості | | | |Міністрів України | |лікарських засобів МОЗ | | | |від 17.12.2003 р. | |України | | | |N 1949 ( 1949-2003-п )| | | | | |"Про перелік | | | | | |лікарських засобів | | | | | |та виробів медичного | | | | | |призначення, | | | | | |операції з продажу | | | | | |яких звільняються | | | | | |від обкладення | | | | | |податком на додану | | | | | |вартість" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.16 |Про внесення змін до | грудень |Департамент організації | | | |постанови Кабінету | |санітарно- | | | |Міністрів України | |епідеміологічного | | | |від 27.08.2003 р. | |нагляду | | | |N 1351 ( 1351-2003-п )| | | | | |"Про затвердження | | | | | |тарифів | | | | | |(прейскурантів) на | | | | | |роботи і послуги, що | | | | | |виконуються | | | | | |надаються за плату | | | | | |установами та | | | | | |закладами державної | | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічної | | | | | |служби" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.17 |Про затвердження | IV квартал |Департамент організації | | | |Порядку організації | |санітарно- | | | |та проведення | |епідеміологічного | | | |психофізіологічної | |нагляду | | | |експертизи | | | | | |працівників для | | | | | |виконання робіт | | | | | |підвищеної небезпеки | | | | | |та тих, що | | | | | |потребують | | | | | |професійного добору | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.18 |Про затвердження |протягом року |Комітет з контролю за | | | |обсягів квот на | |наркотиками | | | |2010 рік, у межах яких| | | | | |здійснюється | | | | | |культивування | | | | | |рослин, що містять | | | | | |наркотичні засоби чи | | | | | |психотропні | | | | | |речовини, | | | | | |виробництво, | | | | | |виготовлення, | | | | | |зберігання, | | | | | |ввезення на | | | | | |територію України, | | | | | |вивезення з | | | | | |території України | | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних | | | | | |речовин, включених | | | | | |до переліку | | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних | | | | | |речовин і | | | | | |прекурсорів, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 06.05.2000 | | | | | |N 770 ( 770-2000-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.19 |Про внесення змін до |протягом року |Департамент управління та| | | |Порядку державної | |контролю якості медичних | | | |акредитації закладу | |послуг | | | |охорони здоров'я, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 15.07.97 р. | | | | | |N 765 ( 765-97-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.20 |Про деякі питання |протягом року |Департамент розвитку | | | |організації | |медичної допомоги | | | |визначення стану | | | | | |здоров'я кандидатів | | | | | |на посади | | | | | |професійних суддів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.21 |Про внесення змін до |протягом року |Департамент розвитку | | | |Положення про | |медичної допомоги | | | |порядок направлення | | | | | |громадян на | | | | | |лікування за кордон, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 8 грудня 1995 р. | | | | | |N 991 ( 991-95-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.22 |Про внесення змін до |протягом року |Управління економіки | | | |деяких постанов | |медичного страхування та | | | |Кабінету Міністрів | |соціальних програм, | | | |України щодо надання | |Департамент розвитку | | | |медичної допомоги | |медичної допомоги, | | | |іноземним | |Юридичне управління | | | |громадянам, які | | | | | |тимчасово | | | | | |перебувають на | | | | | |території України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.23 |Про внесення змін та |протягом року |Департамент регуляторної | | | |доповнень до |(за потребою) |політики у сфері обігу | | | |постанови КМУ від | |лікарських засобів та | | | |05.09.96 р. N 1071 | |продукції у системі | | | |( 1071-96-п ) "Про | |охорони здоров'я | | | |порядок закупівлі | | | | | |лікарських засобів | | | | | |закладами та | | | | | |установами охорони | | | | | |здоров'я, що | | | | | |фінансуються з | | | | | |бюджету" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.3.24 |Про внесення змін та |протягом року |Департамент регуляторної | | | |доповнень до |(за потребою) |політики у сфері обігу | | | |постанови КМУ від | |лікарських засобів та | | | |05.03.2009 р. N 242 | |продукції у системі | | | |( 242-2009-п ) | |охорони здоров'я | | | |"Деякі питання | | | | | |використання спирту | | | | | |етилового для | | | | | |виробництва | | | | | |лікарських засобів" | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.4. |Надати пропозиції до проектів постанов Кабінету Міністрів України, основними | | |розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1 |Про зміни у | січень |Відділ організації |Корегування | | |завданнях 8 і 12 | |медичного забезпечення |показників і | | |Державної цільової | |ЄВРО-2012 |заходів завдань у| | |програми підготовки | | |сфері охорони | | |та проведення в | | |здоров'я, які | | |Україні фінальної | | |забезпечують | | |частини чемпіонату | | |надання | | |Європи 2012 року з | | |необхідних | | |футболу, | | |медичних послуг | | |затвердженої | | |учасникам та | | |постановою Кабінету | | |гостям | | |Міністрів України | | |Чемпіонату | | |від 22.02.2008 N 107 | | | | | |( 107-2008-п ) (із | | | | | |змінами) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.4.2 |Про затвердження |протягом року |Сектор радіаційної |Покращення | | |Порядку утилізації | у разі їх |безпеки та медичних |радіаційного | | |компонентів рідкого | надходження |проблем наслідків аварії |стану, зниження | | |ракетного палива та | |на ЧАЕС |дозового | | |інших токсичних | | |навантаження на | | |хімічних речовин, | | |персонал та | | |які зберігаються у | | |населення | | |Збройних Силах | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.4.3 |Про затвердження |протягом року |Сектор радіаційної |Покращення | | |Концепції Державної | у разі їх |безпеки та медичних |радіаційного | | |цільової програми | надходження |проблем наслідків аварії |стану, зниження | | |утилізації рідинних | |на ЧАЕС |дозового | | |компонентів | | |навантаження на | | |ракетного палива | | |персонал та | | | | | |населення | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.4.4 |Про затвердження |протягом року |Сектор радіаційної | | | |Порядку перегляду | у разі їх |безпеки та медичних | | | |меж зон | надходження |проблем наслідків аварії | | | |радіоактивного | |на ЧАЕС | | | |забруднення | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.4.5 |З питань | при |Управління економіки | | | |загальнообов'язкового | надходженні |медичного страхування та | | | |державного соціального| |соціальних програм | | | |страхування від | | | | | |нещасних випадків | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.5. |Розробити проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.5.1 |Про подовження на | I квартал |Сектор радіаційної |Подовження на | | |2010-2012 роки дії | |безпеки та медичних |2010-2012 роки | | |розпорядження Кабінету| |проблем наслідків аварії |програми з | | |Міністрів України від | |на ЧАЕС |медичного | | |29.11.2006 року | | |обслуговування | | |N 587-р ( 587-2006-р )| | |дітей у | | |"Про затвердження | | |Республіці Куба | | |плану заходів щодо | | | | | |поліпшення медичного | | | | | |обслуговування дітей, | | | | | |які постраждали | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської та | | | | | |інших екологічних | | | | | |катастроф, на | | | | | |2007-2009 роки" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.5.2 |Про затвердження плану| III квартал |Комітет з питань протидії| | | |заходів з питань | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |протидії захворюванню | |іншим соціально | | | |на хіміорезистентний | |небезпечним хворобам | | | |туберкульоз на | | | | | |2010-2011 роки | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.5.3 |Про передачу цілісних | IV квартал |Департамент організації | | | |майнових комплексів | |санітарно- | | | |санітарно- | |епідеміологічного | | | |епідеміологічних | |нагляду | | | |станцій Вінницької | | | | | |області у державну | | | | | |власність | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.5.4 |Про передачу цілісних | IV квартал |Департамент організації | | | |майнових комплексів | |санітарно- | | | |санітарно- | |епідеміологічного | | | |епідеміологічних | |нагляду | | | |станцій Київської | | | | | |області у державну | | | | | |власність | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.5.5 |Концепцію |протягом року |Департамент розвитку | | | |Загальнодержавної | |медичної допомоги | | | |перспективної | | | | | |стратегії боротьби з | | | | | |серцево-судинними та | | | | | |судинно-мозковими | | | | | |захворюваннями до | | | | | |2015 року із | | | | | |пріоритетом на | | | | | |профілактичні заходи | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.6. |Надати пропозиції до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, основними | | |розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.6.1 |Про схвалення |протягом року |Сектор радіаційної |Покращення | | |Стратегії поводження з| у разі їх |безпеки та медичних |радіаційного | | |радіоактивними | надходження |проблем наслідків аварії |стану, зниження | | |відходами | |на ЧАЕС |дозового | | | | | |навантаження на | | | | | |персонал та | | | | | |населення | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.6.2 |Про схвалення |протягом року |Сектор радіаційної |Покращення | | |концепції діяльності у| у разі їх |безпеки та медичних |радіаційного | | |зоні відчуження і зоні| надходження |проблем наслідків аварії |стану, зниження | | |безумовного | |на ЧАЕС |дозового | | |(обов'язкового) | | |навантаження на | | |відселення | | |персонал та | | | | | |населення | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.6.3 |Про схвалення техніко-|протягом року |Сектор радіаційної |Покращення | | |економічного | у разі їх |безпеки та медичних |радіаційного | | |обґрунтування | надходження |проблем наслідків аварії |стану, зниження | | |будівництва | |на ЧАЕС |дозового | | |Централізованого | | |навантаження на | | |сховища | | |персонал та | | |відпрацьованого | | |населення | | |ядерного палива | | | | | |реакторів ВВЕР АЕС | | | | | |України | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.7. |Розробити проекти наказів МОЗ | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.1 |Про проведення | січень |Департамент розвитку | | | |перевірки онкологічної| |медичної допомоги | | | |служби регіонів | | | | | |України у 2010 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.2 |Про внесення змін та | січень |Державна інспекція з | | | |доповнень до наказу | |контролю якості | | | |МОЗ України від | |лікарських засобів МОЗ | | | |06.12.2007 р. N 791 | |України | | | |( v0791282-07 ) "Про | | | | | |затвердження Переліку | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладів України, що | | | | | |проводять клінічні | | | | | |випробування та | | | | | |спеціалізовану оцінку | | | | | |матеріалів клінічних | | | | | |випробувань медичної | | | | | |техніки та виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.3 |Про затвердження | лютий |Управління моніторингу та| | | |складів постійних | |супроводу державних | | | |робочих груп МОЗ з | |програм | | | |питань профільного | | | | | |супроводу державних | | | | | |закупівель | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.4 |Про внесення змін та | березень |Державна інспекція з | | | |доповнень до наказу | |контролю якості | | | |МОЗ України від | |лікарських засобів МОЗ | | | |12.01.2001 р. N 10 | |України | | | |( z0548-01 ) "Про | | | | | |Порядок надання | | | | | |одноразового дозволу | | | | | |на ввезення на митну | | | | | |територію України | | | | | |незареєстрованих | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.5 |Про затвердження Плану| I квартал |Департамент розвитку | | | |заходів по виконанню | |медичної допомоги | | | |постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |3 грудня 2009 р. | | | | | |N 1301 ( 1301-2009-п )| | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку забезпечення | | | | | |інвалідів і дітей- | | | | | |інвалідів технічними | | | | | |та іншими засобами" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.6 |Про організацію роботи| I квартал |Департамент розвитку | | | |дієтологічної служби в| |медичної допомоги | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.7 |Про затвердження Плану| I квартал |Департамент розвитку | | | |реалізації заходів | |медичної допомоги | | | |щодо забезпечення | | | | | |виконання постанови | | | | | |КМУ від 19.08.2009 | | | | | |N 877 ( 877-2009-п ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Державної цільової | | | | | |програми "Цукровий | | | | | |діабет" на | | | | | |2009-2013 роки" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.8 |Про організацію | I квартал |Сектор радіаційної |Визначається | | |виконання заходів щодо| |безпеки та медичних |порядок | | |поліпшення | |проблем наслідків аварії |використання | | |обслуговування дітей, | |на ЧАЕС |коштів державного| | |які постраждали | | |бюджету | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської та | | | | | |інших екологічних | | | | | |катастроф на | | | | | |2010-2012 роки | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.7.9 |Про затвердження змін | I квартал |Департамент організації | | | |до наказу МОЗ від | |санітарно- | | | |03.02.2006 N 48 | |епідеміологічного | | | |( z0665-06 ) "Про | |нагляду | | | |порядок проведення | | | | | |профілактичних щеплень| | | | | |в Україні та контроль | | | | | |якості й обігу | | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.10 |Про визнання таким, що| I квартал |Департамент організації | | | |втратив чинність, | |санітарно- | | | |наказ МОЗ від | |епідеміологічного | | | |27.08.99 N 217 | |нагляду | | | |( v0217282-99 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.11 |Про організацію | I квартал |Комітет з питань протидії| | | |надання медичної | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |допомоги хворим на | |іншим соціально | | | |хіміорезистентний | |небезпечним хворобам | | | |туберкульоз та на | | | | | |заразну форму | | | | | |туберкульозу, щодо | | | | | |яких судом ухвалено | | | | | |рішення про | | | | | |обов'язкову | | | | | |госпіталізацію | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.12 |Про внесення змін та | I квартал |Департамент материнства, | | | |доповнень до наказу | |дитинства та санаторного | | | |МОЗ України від | |забезпечення | | | |21.04.2005 N 181 | | | | | |( v0181282-05 ) "Про | | | | | |затвердження | | | | | |Протоколів надання | | | | | |медичної допомоги | | | | | |дітям за спеціальністю| | | | | |"дитяча | | | | | |отоларингологія" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.13 |Про затвердження | I квартал |Департамент материнства, | | | |клінічних протоколів | |дитинства та санаторного | | | |лікування хронічної | |забезпечення | | | |мієлолейкемії та | | | | | |мієлодиспластичних | | | | | |синдромів у дітей | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.14 |Про затвердження | I квартал |Департамент материнства, | | | |клінічного протоколу | |дитинства та санаторного | | | |"Алогенна та | |забезпечення | | | |аутологічна | | | | | |трансплантація | | | | | |стовбурових | | | | | |гемопоетичних клітин у| | | | | |дітей. Клінічні | | | | | |показання та | | | | | |протипоказання" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.15 |Про затвердження | I квартал |Департамент материнства, | | | |клінічних протоколів | |дитинства та санаторного | | | |надання медичної | |забезпечення | | | |допомоги дітям з | | | | | |захворюваннями | | | | | |нервової системи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.16 |Про заходи щодо | I квартал |Департамент материнства, | | | |розвитку будинків | |дитинства та санаторного | | | |дитини на період до | |забезпечення | | | |2017 року | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.17 |Про затвердження | I квартал |Департамент материнства, | | | |відомчої інструкції та| |дитинства та санаторного | | | |картотеки страв для | |забезпечення | | | |дитячих санаторно- | | | | | |курортних закладів | | | | | |різного профілю (крім | | | | | |туберкульозного) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.18 |Про внесення змін до | I квартал |Комітет з питань протидії| | | |наказу МОЗ від | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |16.07.2009 | |іншим соціально | | | |N 514 ( z0842-09 ) | |небезпечним хворобам | | | |"Про затвердження | | | | | |Переліку | | | | | |спеціалізованих | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я та | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів закладів | | | | | |охорони здоров'я, які | | | | | |здійснюють діагностику| | | | | |туберкульозу та | | | | | |надають лікувально- | | | | | |профілактичну допомогу| | | | | |хворим на | | | | | |туберкульоз" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.19 |Про створення комісій | II квартал |Управління моніторингу та| | | |з перевірки | |супроводу державних | | | |регіональних закладів | |програм | | | |охорони здоров'я щодо | | | | | |використання бюджетних| | | | | |коштів на виконання | | | | | |державних програм та | | | | | |заходів державного | | | | | |характеру | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.20 |Про затвердження | I-II квартал |Комітет з питань протидії| | | |протоколів щодо | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |здійснення | |іншим соціально | | | |інфекційного контролю | |небезпечним хворобам | | | |у протитуберкульозних | | | | | |закладах охорони | | | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.21 |Про затвердження | II квартал |Комітет з питань протидії| | | |стандартів якості | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |соціальних послуг у | |іншим соціально | | | |сфері протидії ВІЛ- | |небезпечним хворобам | | | |інфекції/СНІДу | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.22 |Про затвердження | II квартал |Комітет з питань протидії| | | |Переліку національних | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |показників моніторингу| |іншим соціально | | | |й оцінки ефективності | |небезпечним хворобам | | | |заходів, що | | | | | |забезпечують контроль | | | | | |стану епідемії | | | | | |туберкульозу в Україні| | | | | |та методики їх | | | | | |розрахунків | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.23 |Про розширення | II квартал |Комітет з питань протидії| | | |антиретровірусної | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |терапії хворим на ВІЛ-| |іншим соціально | | | |інфекцію/СНІД в | |небезпечним хворобам | | | |Україні у 2010 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.24 |Про затвердження | II квартал |Департамент материнства, | | | |Концепції | |дитинства та санаторного | | | |удосконалення системи | |забезпечення | | | |медичного | | | | | |обслуговування учнів | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |після прийняття | | | | | |постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України "Про| | | | | |затвердження Порядку | | | | | |здійснення медичного | | | | | |обслуговування учнів | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів" | | | | | |( 1318-2009-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.25 |Про внесення змін до | II квартал |Департамент материнства, | | | |наказу МОЗ від | |дитинства та санаторного | | | |08.10.2007 | |забезпечення | | | |N 623 ( z1197-07 ) | | | | | |"Про затвердження форм| | | | | |індивідуальної | | | | | |програми реабілітації | | | | | |інваліда, дитини- | | | | | |інваліда та Порядку їх| | | | | |складання" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.26 |Про удосконалення | II квартал |Департамент материнства, | | | |надання неврологічної | |дитинства та санаторного | | | |допомоги дітям в | |забезпечення | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.27 |Про затвердження | II квартал |Департамент організації | | | |Тимчасових критеріїв і| |санітарно- | | | |методик проведення | |епідеміологічного | | | |психофізіологічного | |нагляду | | | |добору, медичної та | | | | | |психофізіологічної | | | | | |реабілітації | | | | | |рятувальників з метою | | | || |зниження ризику | | | | | |професійної | | | | | |захворюваності та | | | | | |збереження їх | | | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.28 |Про затвердження Плану| II квартал |Департамент розвитку | | | |заходів МОЗ, | |медичної допомоги | | | |спрямованих на | | | | | |впровадження | | | | | |диспансеризації в | | | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.29 |Про поліпшення | II квартал |Департамент розвитку | | | |виявлення, | |медичної допомоги | | | |попередження і | | | | | |лікування | | | | | |медикаментозної | | | | | |алергії | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.30 |Про затвердження | II квартал |Департамент управління та| | | |Ліцензійних умов | |контролю якості медичних | | | |провадження | |послуг | | | |господарської | | | | | |діяльності з медичної | | | | | |практики, переробки | | | | | |донорської крові та її| | | | | |компонентів, - | | | | | |виготовлення з них | | | | | |препаратів, проведення| | | | | |дезінфекційних, | | | | | |дезінсекційних, | | | | | |дератизаційних робіт | | | | | |(крім робіт на | | | | | |об'єктах ветеринарного| | | | | |контролю) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.31 |Про затвердження форми| II квартал |Департамент управління та| | | |Довідки про стан | |контролю якості медичних | | | |матеріально-технічної | |послуг | | | |бази суб'єкта | | | | | |господарської | | | | | |діяльності, наявності | | | | | |у нього нормативно- | | | | | |правових документів, у| | | | | |тому числі нормативних| | | | | |документів із | | | | | |стандартизації, | | | | | |необхідних для | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності з медичної | | | | | |практики, переробки | | | | | |донорської крові та її| | | | | |компонентів, | | | | | |виготовлення з них | | | | | |препаратів, проведення| | | | | |дезінфекційних, | | | | | |дезінсекційних, | | | | | |дератизаційних робіт | | | | | |(крім робіт на | | | | | |об'єктах ветеринарного| | | | | |контролю) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.32 |Про затвердження | II квартал |Департамент управління та| | | |Порядку контролю за | |контролю якості медичних | | | |додержанням | |послуг | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадженим певних | | | | | |видів господарської | | | | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я, що | | | | | |ліцензуються | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.33 |Про організацію | до 15 квітня |Департамент материнства, | | | |медичного забезпечення| |дитинства та санаторного | | | |оздоровлення та | |забезпечення | | | |відпочинку дітей | | | | | |влітку 2010 року | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.34 |Про затвердження | I півріччя |Комітет з контролю за | | | |Ліцензійних умов | |наркотиками | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності, пов'язаної| | | | | |з культивуванням | | | | | |рослин, включених до | | | | | |таблиці 1 переліку | | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин | | | | | |і прекурсорів, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |06.05.2000 N 770 | | | | | |( 770-2000-п ), | | | | | |розробленням, | | | | | |виробництвом, | | | | | |виготовленням, | | | | | |зберіганням, | | | | | |перевезенням, | | | | | |придбанням, | | | | | |реалізацією | | | | | |(відпуском), ввезенням| | | | | |на територію України, | | | | | |вивезенням з | | | | | |території України, | | | | | |використанням, | | | | | |знищенням наркотичних | | | | | |засобів, психотропних | | | | | |речовин і прекурсорів,| | | | | |включених до | | | | | |зазначеного Переліку | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.35 |Про втрату чинності | I півріччя |Комітет з контролю за | | | |наказу МОЗ України | |наркотиками | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку обігу | | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин | | | | | |та прекурсорів в | | | | | |державних і | | | | | |комунальних закладах | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України" від 18.12.97 | | | | | |N 356 ( z0067-98 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.36 |Про внесення змін до | I півріччя |Комітет з контролю за | | | |наказу МОЗ України | |наркотиками | | | |"Про затвердження | | | | | |Правил виписування | | | | | |рецептів та вимог- | | | | | |замовлень на лікарські| | | | | |засоби і вироби | | | | | |медичного призначення.| | | | | |Порядку відпуску | | | | | |лікарських засобів і | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення з аптек та| | | | | |їх структурних | | | | | |підрозділів. | | | | | |Інструкції про | | | | | |порядок зберігання, | | | | | |обліку та знищення | | | | | |рецептурних бланків та| | | | | |вимог-замовлень" від | | | | | |19.07.2005 N 360 | | | | | |( z0782-05 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.37 |Про Порядок | I півріччя |Відділ медико-соціальної | | | |встановлення ступеня | |експертизи, УкрДержНДІ | | | |втрати професійної | |медико-соціальних проблем| | | |працездатності у | |інвалідності | | | |відсотках працівникам,| | | | | |яким заподіяно | | | | | |ушкодження здоров'я, | | | | | |пов'язане з виконання | | | | | |трудових обов'язків | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.38 |Про затвердження | I півріччя |Відділ медико-соціальної | | | |Критеріїв встановлення| |експертизи, УкрДержНДІ | | | |ступеня стійкості | |медико-соціальних проблем| | | |професійної | |інвалідності | | | |працездатності у | | | | | |відсотках, | | | | | |особливостей | | | | | |працевлаштування | | | | | |хворих та інвалідів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.39 |Про затвердження | I півріччя |Комітет з питань протидії| | | |Порядку проведення | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |замісної | |іншим соціально | | | |підтримувальної | |небезпечним хворобам | | | |терапії для | |Департамент розвитку | | | |наркозалежних з | |медичної допомоги | | | |опіоїдною залежністю | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.40 |Про затвердження | I півріччя |Комітет з питань протидії| | | |Порядку проведення | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |замісної | |іншим соціально | | | |підтримувальної | |небезпечним хворобам | | | |терапії для вагітних, | |Департамент розвитку | | | |які страждають на | |медичної допомоги | | | |наркотичну (опіоїдну) | |Департамент материнства, | | | |залежність | |дитинства та санаторного | | | | | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.41 |Про затвердження | I півріччя |Комітет з питань протидії| | | |порядку визначення | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |серологічних маркерів | |іншим соціально | | | |ВІЛ-інфекції та | |небезпечним хворобам | | | |забезпечення якості | |Департамент розвитку | | | |досліджень | |медичної допомоги | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.42 |Про затвердження | I півріччя |Комітет з питань протидії| | | |рекомендованих табелів| |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |оснащення виробами | |іншим соціально | | | |медичного призначення | |небезпечним хворобам | | | |спеціалізованих | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я та | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів закладів | | | | | |охорони здоров'я, які | | | | | |здійснюють клініко- | | | | | |діагностичні | | | | | |дослідження та надають| | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичну допомогу| | | | | |хворим на ВІЛ- | | | | | |інфекцію/СНІД | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.43 |Про затвердження | серпень |Департамент регуляторної | | | |Порядку ввезення | |політики у сфері обігу | | | |зразків | |лікарських засобів та | | | |незареєстрованих | |продукції у системі | | | |лікарських засобів на | |охорони здоров'я | | | |територію України з | | | | | |метою проведення | | | | | |державної реєстрації, | | | | | |контролю якості та | | | | | |клінічних випробувань | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.44 |Про внесення змін та | вересень |Департамент регуляторної | | | |доповнень до Порядку | |політики у сфері обігу | | | |проведення експертизи | |лікарських засобів та | | | |реєстраційних | |продукції у системі | | | |матеріалів на | |охорони здоров'я | | | |лікарські засоби, що | | | | | |подаються на державну | | | | | |реєстрацію | | | | | |(перереєстрацію), а | | | | | |також експертизи | | | | | |матеріалів про | | | | | |внесення змін до | | | | | |реєстраційних | | | | | |матеріалів протягом | | | | | |дії реєстраційного | | | | | |посвідчення, | | | | | |затвердженого наказом | | | | | |МОЗ України від | | | | | |26.08.2005 N 426 | | | | | |( z1069-05 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.45 |Про розподіл | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |протитуберкульозних | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |препаратів та | |іншим соціально | | | |обладнання, | |небезпечним хворобам | | | |закупленого за | | | | | |бюджетні кошти в | | | | | |рамках | | | | | |Загальнодержавної | | | | | |програми протидії | | | | | |захворюванню на | | | | | |туберкульоз у | | | | | |2007-2011 роках | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.46 |Про розподіл | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |антиретровірусних | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |препаратів, виробів | |іншим соціально | | | |медичного призначення | |небезпечним хворобам | | | |та обладнання, | | | | | |закупленого за | | | | | |бюджетні кошти та | | | | | |гранту Глобального | | | | | |Фонду для боротьби зі | | | | | |СНІДом, туберкульозом | | | | | |та малярією в рамках | | | | | |"Загальнодержавної | | | | | |програми забезпечення | | | | | |профілактики Віл- | | | | | |інфекції, лікування, | | | | | |догляду та підтримки | | | | | |ВІЛ-інфікованих і | | | | | |хворих на СНІД на | | | | | |2009-2013 роки" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.47 |Про внесення змін до | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |наказу МОЗ України від| |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |25.05.2000 N 120 | |іншим соціально | | | |( z0819-00 ) "Про | |небезпечним хворобам | | | |вдосконалення | | | | | |організації медичної | | | | | |допомоги хворим на | | | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.48 |Про затвердження | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |національних | |ВІЛ- інфекції/СНІДу та | | | |стандартів з | |іншим соціально | | | |лабораторної | |небезпечним хворобам | | | |діагностики | | | | | |туберкульозу та | | | | | |створення системи | | | | | |контролю якості | | | | | |лабораторних | | | | | |досліджень | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.49 |Про внесення змін до | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |наказу МОЗ N 71 | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |( v0071282-02 ) від | |іншим соціально | | | |22.02.2002 "Про | |небезпечним хворобам | | | |затвердження | | | | | |інструкції з | | | | | |організації | | | | | |лабораторій | | | | | |діагностики ВІЛ- | | | | | |інфекції" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.50 |Про затвердження | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |клінічного протоколу | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |антиретровірусної | |іншим соціально | | | |терапії ВІЛ-інфекції у| |небезпечним хворобам | | | |дорослих та підлітків | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.51 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |надання | |дитинства та санаторного | | | |пульмонологічної | |забезпечення | | | |допомоги дітям в | | | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.52 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |роботи дитячої | |дитинства та санаторного | | | |алергологічної служби | |забезпечення | | | |в Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.53 |Про затвердження | III квартал |Департамент материнства, | | | |клінічних протоколів | |дитинства та санаторного | | | |діагностики та | |забезпечення | | | |лікування дітей з | | | | | |дерматологічними | | | | | |захворювання | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.54 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |надання онкологічної | |дитинства та санаторного | | | |допомоги дітям | |забезпечення | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.55 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |медико-генетичної | |дитинства та санаторного | | | |допомоги населенню | |забезпечення | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.56 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |надання психіатричної | |дитинства та санаторного | | | |допомоги дітям | |забезпечення | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.57 |Про внесення змін до | III квартал |Департамент материнства, | | | |наказу МОЗ України від| |дитинства та санаторного | | | |28.12.2002 N 503 | |забезпечення | | | |( v0503282-02 ) "Про | | | | | |удосконалення | | | | | |амбулаторної | | | | | |акушерсько- | | | | | |гінекологічної | | | | | |допомоги в Україні" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.58 |Про внесення змін до | III квартал |Департамент материнства, | | | |наказу МОЗ України від| |дитинства та санаторного | | | |29.12.2003 N 619 "Про | |забезпечення | | | |впровадження | | | | | |моніторингу | | | | | |вертикальної | | | | | |трансмісії ВІЛ від | | | | | |матері до дитини" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.59 |Про затвердження | III квартал |Департамент материнства, | | | |табелю оснащення | |дитинства та санаторного | | | |жіночих консультацій | |забезпечення | | | |пологових будинків, | | | | | |акушерсько- | | | | | |гінекологічних | | | | | |стаціонарів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.60 |Про забезпечення | III квартал |Управління моніторингу та| | | |виконання програм, які| |супроводу державних | | | |передбачають | |програм | | | |централізовану | | | | | |закупівлю лікарських | | | | | |засобів, виробів | | | | | |медичного призначення | | | | | |та обладнання у | | | | | |2010 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.61 |Про затвердження | III квартал |Департамент організації | | | |державних санітарних | |санітарно- | | | |норм і правил | |епідеміологічного | | | |"Влаштування, | |нагляду | | | |утримання, обладнання | | | | | |та організації роботи | | | | | |закладів, які надають | | | | | |послуги дітям з | | | | | |комп'ютерної ігрової | | | | | |діяльності" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.62 |Про затвердження | III квартал |Департамент організації | | | |примірного Табелю | |санітарно- | | | |оснащення закладів | |епідеміологічного | | | |санітарно- | |нагляду | | | |епідеміологічної | | | | | |служби | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.63 |Про внесення змін до | III квартал |Департамент організації | | | |наказу МОЗ від | |санітарно- | | | |11.07.2000 | |епідеміологічного | | | |N 160 ( v0160282-00 ) | |нагляду | | | |"Про затвердження форм| | | | | |облікової статистичної| | | | | |документації, що | | | | | |використовується в | | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічних | | | | | |закладах" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.64 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |надання | |дитинства та санаторного | | | |отоларингологічної | |забезпечення | | | |допомоги дітям в | | | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.65 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |надання хірургічної | |дитинства та санаторного | | | |допомоги дітям в | |забезпечення | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.66 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |токсикологічної | |дитинства та санаторного | | | |допомоги дитячому | |забезпечення | | | |населенню України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.67 |Про удосконалення | III квартал |Департамент материнства, | | | |урологічної допомоги | |дитинства та санаторного | | | |дитячому населенню | |забезпечення | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.68 |Про внесення змін до | III квартал |Департамент материнства, | | | |протоколів надання | |дитинства та санаторного | | | |медичної допомоги | |забезпечення | | | |дітям за спеціальністю| | | | | |"Дитяча | | | | | |пульмонологія", | | | | | |затверджених наказом | | | | | |МОЗ від 13.01.2005 | | | | | |N 18 ( v0018282-05 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.69 |Щодо затвердження | жовтень |Департамент материнства, | | | |уніфікованих клінічних| |дитинства та санаторного | | | |протоколів надання | |забезпечення | | | |медичної допомоги | | | | | |дітям хворим на | | | | | |туберкульоз та з групи| | | | | |ризику по туберкульозу| | | | | |в умовах санаторію | | | | | |спільно з Комітетом з | | | | | |питань протидії ВІЛ- | | | | | |інфекції/СНІДу та | | | | | |інших соціально | | | | | |небезпечних хвороб | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.70 |Про внесення змін до | жовтень |Департамент організації | | | |наказу МОЗ від | |санітарно- | | | |23.02.2000 | |епідеміологічного | | | |N 33 ( v0033282-00 ) | |нагляду | | | |"Про штатні нормативи | | | | | |та типові штати | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.71 |Про внесення змін та | жовтень |Департамент регуляторної | | | |доповнень до наказу | |політики у сфері обігу | | | |МОЗ України від | |лікарських засобів та | | | |06.12.2001 р. N 486 | |продукції у системі | | | |( z0204-02 ) "Про | |охорони здоров'я | | | |затвердження | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів з питань | | | | | |контролю за якістю | | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.72 |Про затвердження вимог| жовтень |Департамент регуляторної | | | |до кваліфікації | |політики у сфері обігу | | | |експертів та Порядку | |лікарських засобів та | | | |їх атестації | |продукції у системі | | | | | |охорони здоров'я | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.73 |Про затвердження | жовтень |Департамент регуляторної | | | |порядку формування | |політики у сфері обігу | | | |матеріалів | |лікарських засобів та | | | |реєстраційного досьє в| |продукції у системі | | | |частині фармацевтичної| |охорони здоров'я | | | |розробки | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.74 |Про моніторинг та | жовтень |Департамент регуляторної | | | |оцінку формулярної | |політики у сфері обігу | | | |системи | |лікарських засобів та | | | | | |продукції у системі | | | | | |охорони здоров'я | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.75 |Про внесення змін до | жовтень |Комітет з питань протидії| | | |наказу МОЗ від | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |13 квітня | |іншим соціально | | | |2007 року N 182 | |небезпечним хворобам | | | |( va182282-07 ) | |питань | | | |"Клінічний протокол з | | | | | |антиретровірусного | | | | | |лікування та | | | | | |здійснення медичного | | | | | |спостереження за | | | | | |дітьми, хворими на | | | | | |ВІЛ-інфекцію" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.76 |Про затвердження | листопад |Департамент регуляторної | | | |порядку проведення | |політики у сфері обігу | | | |перевірки виробництва | |лікарських засобів та | | | |лікарських засобів, що| |продукції у системі | | | |подаються на державну | |охорони здоров'я | | | |реєстрацію | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.77 |Про тимчасову зупинку | грудень |Департамент материнства, | | | |роботи спеціалізованих| |дитинства та санаторного | | | |(спеціальних) | |забезпечення | | | |санаторіїв МОЗ України| | | | | |для проведення | | | | | |ремонтних робіт на | | | | | |2011 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.78 |Про затвердження | грудень |Департамент регуляторної | | | |критеріїв доведення | |політики у сфері обігу | | | |взаємозамінності | |лікарських засобів та | | | |лікарських засобів | |продукції у системі | | | | | |охорони здоров'я | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.79 |Внесення змін до | грудень |Департамент регуляторної | | | |наказу МОЗ України від| |політики у сфері обігу | | | |19.07.2005 р. N 360 | |лікарських засобів та | | | |( z0782-05 ) "Про | |продукції у системі | | | |затвердження Правил | |охорони здоров'я | | | |виписування рецептів | | | | | |та вимог-замовлень на | | | | | |лікарські засоби і | | | | | |вироби медичного | | | | | |призначення. Порядку | | | | | |відпуску лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного призначення | | | | | |з аптек та їх | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів, | | | | | |Інструкції про | | | | | |порядок зберігання, | | | | | |обліку та знищення | | | | | |рецептурних бланків та| | | | | |вимог-замовлень" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.80 |Про затвердження | IV квартал |Сектор радіаційної |Врегулювання | | |Державних санітарних | |безпеки та медичних |організаційних і | | |правил "Державні | |проблем наслідків аварії |правових заходів,| | |санітарні правила | |на ЧАЕС |спрямованих на | | |ліквідації, | | |забезпечення | | |консервації і | | |протирадіаційного| | |перепрофілювання | | |захисту та | | |уранових об'єктів" | | |радіаційної | | |(ДСП ЛКП-ОХ) | | |безпеки | | | | | |працівників | | | | | |ліквідованих, | | | | | |законсервованих | | | | | |та | | | | | |перепрофільованих| | | | | |уранових об'єктів| | | | | |та населення, яке| | | | | |проживає на | | | | | |територіях | | | | | |поблизу | | | | | |розташування цих | | | | | |об'єктів | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.81 |Про затвердження | IV квартал |Сектор радіаційної |Врегулювання | | |Державних санітарних | |безпеки та медичних |організаційних і | | |правил "Державні | |проблем наслідків аварії |правових заходів,| | |санітарні правила | |на ЧАЕС |спрямованих на | | |поводження з | | |забезпечення | | |мінеральною сировиною,| | |протирадіаційного| | |матеріалами та | | |захисту та | | |відходами, які містять| | |радіаційної | | |техногенно-підсилені | | |безпеки | | |джерела природного | | |працівників | | |походження" | | |підприємств, на | | |(ДСП ТПДПП-09) | | |яких в процесі | | | | | |виробництва | | | | | |використовується | | | | | |мінеральна | | | | | |сировина та | | | | | |матеріали з | | | | | |підвищеним | | | | | |вмістом | | | | | |радіонуклідів | | | | | |природного | | | | | |походження та | | | | | |внаслідок чого | | | | | |утворюються | | | | | |відходи з | | | | | |підвищеним | | | | | |вмістом | | | | | |радіонуклідів | | | | | |природного | | | | | |походження. | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.82 |Про затвердження | IV квартал |Сектор радіаційної |Врегулювання | | |Державних санітарних | |безпеки та медичних |організаційних і | | |норм і правил | |проблем наслідків аварії |правових заходів,| | |"Санітарні правила | |на ЧАЕС |спрямованих на | | |експлуатації уранових | | |забезпечення | | |рудників | | |протирадіаційного| | |(СПЕУР - 2004)" | | |захисту та | | | | | |радіаційної | | | | | |безпеки | | | | | |працівників | | | | | |підприємств, що | | | | | |ведуть гірські | | | | | |роботи з | | | | | |видобутку | | | | | |уранових руд та | | | | | |розвідки уранових| | | | | |родовищ | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.83 |Про удосконалення | IV квартал |Департамент материнства, | | | |надання | |дитинства та санаторного | | | |кардіоревматологічної | |забезпечення | | | |допомоги дітям | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.84 |Про удосконалення | IV квартал |Департамент материнства, | | | |надання | |дитинства та санаторного | | | |стоматологічної | |забезпечення | | | |допомоги дітям | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.85 |Про удосконалення | IV квартал |Департамент материнства, | | | |надання | |дитинства та санаторного | | | |нейрохірургічної | |забезпечення | | | |допомоги дітям | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.86 |Про затвердження плану| IV квартал |Департамент материнства, | | | |розподілу місць в | |дитинства та санаторного | | | |спеціалізованих | |забезпечення | | | |(спеціальних) | | | | | |санаторіях МОЗ для | | | | | |лікування дітей із | | | | | |соматичними | | | | | |захворюваннями на | | | | | |2011 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.87 |Про затвердження | IV квартал |Департамент материнства, | | | |структури ліжкового | |дитинства та санаторного | | | |фонду спеціалізованих | |забезпечення | | | |(спеціальних) | | | | | |санаторіїв МОЗ | | | | | |туберкульозного | | | | | |профілю та плану | | | | | |розподілу місць в них | | | | | |на 2011 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.88 |Про затвердження | IV квартал |Управління моніторингу та| | | |складів Постійних | |супроводу державних | | | |робочих груп МОЗ | |програм | | | |України з питань | | | | | |профільного супроводу | | | | | |державних закупівель | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.89 |Про затвердження | IV квартал |Департамент організації | | | |Порядку організації та| |санітарно- | | | |проведення | |епідеміологічного | | | |психофізіологічної | |нагляду | | | |експертизи працівників| | | | | |для виконання робіт | | | | | |підвищеної небезпеки | | | | | |та тих, що потребують | | | | | |професійного добору | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.90 |Про затвердження | IV квартал |Департамент організації | | | |державних санітарних | |санітарно- | | | |норм і правил | |епідеміологічного | | | |"Улаштування, | |нагляду | | | |утримання дошкільних | | | | | |навчальних закладів і | | | | | |організації | | | | | |життєдіяльності | | | | | |дітей" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.91 |Про удосконалення | IV квартал |Департамент розвитку | | | |надання медичної | |медичної допомоги | | | |допомоги особам, які | | | | | |потребують зміни | | | | | |(корекції) статевої | | | | | |належності | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.92 |Про затвердження | II півріччя |Комітет з контролю за | | | |Порядку обігу | |наркотиками | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин | | | | | |та прекурсорів у | | | | | |закладах охорони | | | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.93 |Про направлення дітей | щокварталу |Сектор радіаційної |Забезпечення | | |на лікування та | |безпеки та медичних |виконання | | |українських | |проблем наслідків аварії |програми | | |спеціалістів на роботу| |на ЧАЕС |лікування та | | |в лікувально- | | |оздоровлення | | |оздоровчий центр | | |дітей в | | |"Тарара" (Республіка | | |Республіці Куба | | |Куба) та перевезення | | | | | |громадян за маршрутом | | | | | |Київ - Гавана - Київ | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.94 |Про розподіл | постійно |Управління моніторингу та| | | |лікарських засобів, | |супроводу державних | | | |виробів медичного | |програм | | | |призначення та | | | | | |обладнання для | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я за державними| | | | | |програмами та заходами| | | | | |державного характеру | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.95 |Про затвердження | по мірі |Комітет з питань протидії| | | |графіків розподілу | надходження |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |препаратів метадон, | |іншим соціально | | | |бупренорфін | |небезпечним хворобам | | | | | |Департамент організації | | | | | |медичної допомоги | | | | | |Комітет з контролю за | | | | | |наркотиками | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.96 |Про затвердження |протягом року |Департамент материнства, | | | |уніфікованих клінічних| |дитинства та санаторного | | | |протоколів надання | |забезпечення | | | |медичної допомоги | | | | | |хворим на туберкульоз | | | | | |(дорослі) в умовах | | | | | |санаторію спільно з | | | | | |Комітетом з питань | | | | | |протидії ВІЛ- | | | | | |інфекції/СНІДу та | | | | | |інших соціально | | | | | |небезпечних хвороб | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.97 |Про затвердження |протягом року |Департамент материнства, | | | |клінічних протоколів | |дитинства та санаторного | | | |санаторно-курортного | |забезпечення | | | |лікування дітей з | | | | | |ювенільним | | | | | |ревматоїдним та | | | | | |реактивними артритами | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.98 |Про внесення змін до |протягом року |Департамент материнства, | | | |діючих клінічних | |дитинства та санаторного | | | |протоколів з | |забезпечення | | | |акушерської та | | | | | |гінекологічної | | | | | |допомоги | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.99 |Про внесення змін до |протягом року |Департамент розвитку | | | |наказу МОЗ України від| |медичної допомоги | | | |17.09.2007 N 554 | | | | | |( v0554282-07 ) "Про | | | | | |затвердження | | | | | |протоколів надання | | | | | |медичної допомоги за | | | | | |спеціальністю | | | | | |"онкологія" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.100|Про затвердження |протягом року |Департамент розвитку | | | |Положення про | |медичної допомоги | | | |організацію | | | | | |психіатричної допомоги| | | | | |в Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.101|Про внесення змін до |протягом року |Департамент управління та| | | |наказу МОЗ України від| |контролю якості медичних | | | |24.02.2007 N 92 | |послуг | | | |( v0092282-07 ) "Про | | | | | |затвердження Критеріїв| | | | | |(умов) державної | | | | | |акредитації | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.102|Про порядок контролю |протягом року |Департамент управління та| | | |та управління якістю | |контролю якості медичних | | | |медичної допомоги | |послуг | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.103|Про порядок розробки |протягом року |Департамент управління та| | | |та затвердження | |контролю якості медичних | | | |медичних стандартів | |послуг | | | |відповідно | | | | | |уніфікованої методики | | | | | |з розробки клінічних | | | | | |настанов, медичних | | | | | |стандартів, | | | | | |уніфікованих | | | | | |клінічних протоколів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |локальних протоколів | | | | | |медичної допомоги | | | | | |(клінічних маршрутів) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |1.7.104|Про внесення змін до | Після |Відділ медико-соціальної | | | |Інструкції про | затвердження |експертизи УкрДержНДІ | | | |встановлення груп | відповідної |медико-соціальних проблем| | | |інвалідності, | постанови |інвалідності | | | |затвердженої наказом | Уряду | | | | |МОЗ від 07.04.2004 | | | | | |N 183 ( z0516-04 ) | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.8. |Розробити з іншими центральними органами виконавчої влади проекти спільних | | |наказів | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1.8.1 |Про вдосконалення | I квартал |Сектор радіаційної |Забезпечення | | |ендокринологічної | |безпеки та медичних |діагностики, | | |допомоги потерпілим | |проблем наслідків аварії |лікування та | | |внаслідок | |на ЧАЕС |контролю за | | |Чорнобильської | | |особами з | | |катастрофи | | |ендокринною | | | | | |патологією, які | | | | | |на момент аварії | | | | | |на ЧАЕС були у | | | | | |дитячому та | | | | | |підлітковому | | | | | |віці | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.8.2 |Щодо перегляду | I квартал |Управління освіти та | | | |переліку Проблемних | |науки Вчена медична рада | | | |комісій МОЗ та АМН | |МОЗ | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.8.3 |Спільний наказ | II квартал |Департамент управління та| | | |Державного комітету | |контролю якості медичних | | | |України з питань | |послуг | | | |регуляторної політики | | | | | |та підприємництва та | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України "Про | | | | | |визнання таким, що | | | | | |втратив чинність, | | | | | |наказу Державного | | | | | |комітету України з | | | | | |питань регуляторної | | | | | |політики та | | | | | |підприємництва, | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України від | | | | | |18.09.2002 р. | | | | | |N 103/346" | | | | | |( z0820-02 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.8.4 |Спільний наказ з | II квартал |Департамент управління та| | | |Державним комітетом | |контролю якості медичних | | | |України з питань | |послуг | | | |регуляторної політики | | | | | |та підприємництва та | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України "Про | | | | | |втрату чинності наказу| | | | | |Державного комітету | | | | | |України з питань | | | | | |регуляторної політики | | | | | |та підприємництва і | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України від | | | | | |16.02.2001 N 38/63" | | | | | |( z0188-01 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.8.5 |Про втрату чинності | I півріччя |Комітет з контролю за | | | |спільного наказу | |наркотиками | | | |Державного комітету з | | | | | |питань регуляторної | | | | | |політики та | | | | | |підприємництва та | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України від | | | | | |20.02.2001 N 39/66 | | | | | |( z0224-01 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.8.6 |Про втрату чинності | I півріччя |Комітет з контролю за | | | |спільного наказу | |наркотиками | | | |Державного комітету з | | | | | |питань регуляторної | | | | | |політики та | | | || |підприємництва та | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України від | | | | | |27.01.2004 N 04/42 | | | | | |( z0150-04 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 1.8.7 |Про затвердження | IV квартал |Комітет з питань протидії| | | |Порядку взаємодії | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |закладів охорони | |іншим соціально | | | |здоров'я, органів і | |небезпечним хворобам | | | |установ виконання | | | | | |покарань, | | | | | |територіальних | | | | | |органів внутрішніх | | | | | |справ, органів праці | | | | | |та соціального захисту| | | | | |населення, центрів | | | | | |зайнятості щодо | | | | | |ведення випадку | | | | | |туберкульозу при | | | | | |звільненні хворих на | | | | | |туберкульоз із | | | | | |закладів | | | | | |пенітенціарної системи| | | | | |та продовження | | | | | |лікування в | | | | | |спеціалізованих | | | | | |закладах охорони | | | | | |здоров'я | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2. |Заходи щодо забезпечення контролю за виконанням органами, закладами та установами| | |охорони здоров'я законодавчих актів з питань реалізації державної політики у | | |сфері охорони здоров'я | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. |Підготувати матеріали для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і | | |оборони України | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 |Відповідно до плану |протягом року |Структурні підрозділи, | | | |засідань Ради | |урядові органи державного| | | |національної безпеки і| |управління у складі МОЗ | | | |оборони України, | |України, | | | |оперативних доручень | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи відповідно до | | | | | |функціональних | | | | | |повноважень | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. |Підготувати матеріали для розгляду на засіданнях дорадчих органів при Кабінеті | | |Міністрів України, Урядових комітетах, МОЗ | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 |Матеріали для розгляду| щоквартально |Комітет з питань протидії| | | |на засіданні |та при потребі|ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |Національної ради з | |іншим соціально | | | |питань протидії | |небезпечним хворобам | | | |туберкульозу та ВІЛ- | | | | | |інфекції/СНІДу | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.2.2 |Матеріали для розгляду| при потребі |Комітет з питань протидії| | | |на засіданні | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |Координаційної Ради з | |іншим соціально | | | |проблем ВІЛ- | |небезпечним хворобам | | | |інфекції/СНІДу, | | | | | |туберкульозу та | | | | | |наркоманії при | | | | | |Президентові України | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. |Підготувати матеріали для розгляду на засіданнях колегії МОЗ питання | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1 |Про провадження | лютий |Комітет з питань протидії| | | |державної політики | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |протидії ВІЛ- | |іншим соціально | | | |інфекції/СНІДу | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.2 |Про хід виконання | лютий- |Сектор контролю апарату, | | | |актів та доручень | березень |структурні підрозділи, | | | |Президента України, | |урядові органи державного| | | |актів та доручень | |управління у складі МОЗ | | | |Верховної Ради | |України, | | | |України, запитів та | |підпорядковані заклади та| | | |звернень народних | |установи | | | |депутатів України, | | | | | |актів та доручень | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України у | | | | | |2009 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.3 |Про розвиток первинної| квітень |Департамент розвитку | | | |та вторинної медичної | |медичної допомоги | | | |допомоги в Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.4 |Про посилення | квітень |Департамент організації | | | |державного санітарного| |санітарно- | | | |нагляду на територіях,| |епідеміологічного | | | |потерпілих від | |нагляду | | | |паводку | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.5 |Про затвердження плану| II квартал |Департамент кадрової | | | |працевлаштування | |політики та запобігання | | | |випускників 2011 року | |корупції | | | |вищих медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |медінституту | | | | | |Сумського державного | | | | | |університету та | | | | | |медичних факультетів | | | | | |Ужгородського і | | | | | |Харківського | | | | | |національних | | | | | |університетів, які | | | | | |навчалися за державним| | | | | |замовленням | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.6 |Про стан дотримання | II квартал, |Контрольно-ревізійний |Прийняття рішення| | |фінансової, бюджетної | IV квартал |відділ, |щодо усунення | | |дисципліни, збереження| |структурні підрозділи, |виявлених | | |та використання | |урядові органи державного|недоліків, | | |державного майна, | |управління у складі МОЗ |відшкодування | | |результати здійснення | |України, |заподіяних | | |внутрішнього | |підпорядковані заклади та|збитків, вжиття | | |фінансового контролю | |установи |необхідних | | |та усунення виявлених | | |заходів за | | |недоліків | | |встановленими | | | | | |фактами | | | | | |зловживань, | | | | | |безгосподарності | | | | | |та інших порушень| | | | | |фінансової | | | | | |дисципліни | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.7 |Про стан регуляторної | II квартал |Департамент регуляторної | | | |політики у сфері обігу| |політики у сфері обігу | | | |лікарських засобів та | |лікарських засобів та | | | |продукції у системі | |продукції у системі | | | |охорони здоров'я | |охорони здоров'я | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.8 |Про розвиток системи | липень |Департамент материнства, | | | |медико-соціальної | |дитинства та санаторного | | | |реабілітації дітей в | |забезпечення | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.3.9 |Аналіз звернень | III квартал |Управління справами | | | |громадян за 6 місяців | | | | | |2010 року | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.3.10 |Про попередні | III квартал |Центральний формулярний | | | |результати | |комітет МОЗ України, | | | |впровадження | |ДП "Державний | | | |формулярної системи | |фармакологічний центр" | | | |забезпечення | |МОЗ України | | | |лікарськими засобами | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.3.11 |Про реалізацію | III квартал |Відділ організації | | | |концепції медичного | |медичного забезпечення | | | |забезпечення і | |ЄВРО-2012 | | | |санітарно-епідемічної | | | | | |безпеки під час | | | | | |проведення фінальної | | | | | |частини чемпіонату | | | | | |Європи 2012 року з | | | | | |футболу | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.3.12 |Про впровадження | жовтень |Комітет з питань протидії| | | |державної політики | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |протидії туберкульозу | |іншим соціально | | | | | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.3.13 |Про проблемні питання | листопад |Департамент розвитку | | | |в онкології | |медичної допомоги | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. |Підготувати матеріали для розгляду на апаратних нарадах у Міністра питання | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.1 |Про стан попередження | січень |Департамент материнства, | | | |випадків материнської | |дитинства та санаторного | | | |смертності в Україні | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.2 |Про стан та проблеми | березень |ДУ "Український інститут | | | |інформатизації галузі | |стратегічних досліджень" | | | |охорони здоров'я | |МОЗ України | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.3 |Про стан виконання | березень |Управління моніторингу та| | | |державних програм та | |супроводу державних | | | |заходів, які | |програм | | | |передбачають | | | | | |централізовану | | | | | |закупівлю за кошти | | | | | |державного бюджету | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення та | | | | | |обладнання у | | | | | |2009 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.4 |Про підсумки | березень |Департамент материнства, | | | |діяльності санаторно- | |дитинства та санаторного | | | |курортних закладів МОЗ| |забезпечення | | | |України за 2009 рік та| | | | | |перспективи їх | | | | | |розвитку | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.5 |Аналіз звернень | I квартал |Управління справами | | | |громадян до МОЗ | | | | | |України протягом | | | | | |2009 року | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.6 |Про діяльність | квітень |Комітет з питань протидії| | | |Всеукраїнського центру| |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |боротьби з | |іншим соціально | | | |туберкульозом | |небезпечним хворобам | | | | | |ДО "Всеукраїнський центр | | | | | |контролю за | | | | | |туберкульозом" МОЗ | | | | | |України, | | | | | |головний позаштатний | | | | | |спеціаліст МОЗ зі | | | | | |спеціальності "фтизіатрія| | | | | |та пульмонологія" | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.7 |Про стан та проблеми | квітень |ДУ "Український інститут | | | |впровадження | |стратегічних досліджень" | | | |телемедицини в систему| |МОЗ України | | | |охорони здоров'я | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.8 |Про декларування | травень |Департамент кадрової | | | |доходів за 2009 рік | |політики та запобігання | | | |державними службовцями| |корупції | | | |центрального апарату | | | | | |Міністерства та | | | | | |урядових органів | | | | | |державного управління | | | | | |у складі МОЗ України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.4.9 |Про стан виконання | травень |Департамент материнства, | | | |постанови Кабінету | |дитинства та санаторного | | | |Міністрів України від | |забезпечення | | | |08.12.2009 N 1318 | | | | | |( 1318-2009-п ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |здійснення медичного | | | | | |обслуговування учнів | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.10 |Про виконання плану | травень |Департамент кадрової | | | |випускників 2010 року | |політики та запобігання | | | |вищих медичних | |корупції | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |медінституту | | | | | |Сумського державного | | | | | |університету та | | | | | |медичних факультетів | | | | | |Ужгородського і | | | | | |Харківського | | | | | |національних | | | | | |університетів, які | | | | | |навчалися за державним| | | | | |замовленням | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.11 |Питання екстреної | травень |Департамент розвитку | | | |медичної допомоги | |медичної допомоги | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.12 |Про виконання актів та| травень, |Сектор контролю апарату, | | | |доручень Президента | вересень, |структурні підрозділи, | | | |України, актів та | листопад, |урядові органи державного| | | |доручень Верховної | |управління у складі МОЗ | | | |Ради України, запитів | |України, | | | |та звернень народних | |підпорядковані заклади та| | | |депутатів України, | |установи відповідно до | | | |актів та доручень | |функціональних | | | |Кабінету Міністрів | |повноважень | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.13 |Про стан надання | червень |Департамент материнства, | | | |офтальмологічної | |дитинства та санаторного | | | |медичної допомоги | |забезпечення | | | |дітям | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.14 |Про наукові розробки з| червень |ДУ "Український інститут | | | |соціальної медицини в | |стратегічних досліджень" | | | |Україні та | |МОЗ України | | | |впровадження | | | | | |результатів в практику| | | | | |охорони здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.15 |Про проведення | червень |Управління освіти та | | | |форумів, передбачених | |науки, | | | |Реєстром з'їздів, | |структурні підрозділи, | | | |конгресів, | |урядові органи державного| | | |симпозіумів, науково- | |управління у складі МОЗ | | | |практичних конференцій| |України, | | | |і наукових семінарів, | |підпорядковані заклади та| | | |які проводились у | |установи, | | | |2009 році | |Український центр | | | | | |наукової медичної | | | | | |інформації та патентно- | | | | | |ліцензійної роботи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.16 |Про питання додержання| II квартал |Юридичне управління | | | |законодавства про | | | | | |державну реєстрацію | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.17 |Про планування та | II квартал |Управління моніторингу та| | | |виконання державних | |супроводу державних | | | |програм та заходів | |програм, | | | |державного характеру | |Департамент материнства, | | | |за кошти державного | |дитинства та санаторного | | | |бюджету | |забезпечення, | | | | | |Департамент розвитку | | | | | |медичної допомоги | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.18 |Про стан впровадження | липень |ДУ "Український інститут | | | |сімейної медицини в | |стратегічних досліджень" | | | |Україні | |МОЗ України | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.19 |Про результати | вересень |ДУ "Український інститут | | | |вивчення причин | |стратегічних досліджень" | | | |смертності чоловіків | |МОЗ України | | | |працездатного віку | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.20 |Про виконання | вересень |Департамент розвитку | | | |постанови Кабінету | |медичної допомоги | | | |Міністрів України від | | | | | |19.08.2009 N 877 | | | | | |( 877-2009-п ) "Про | | | | | |затвердження Державної| | | | | |цільової програми | | | | | |"Цукровий діабет" на | | | | | |2009-2013 роки" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.21 |Про функціонування | вересень |Комітет з питань протидії| | | |центру моніторингу | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |Центру профілактики і | |іншим соціально | | | |боротьби зі СНІДом | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.22 |Про організацію | вересень |Комітет з питань протидії| | | |надання медичної | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |допомоги хворим на | |іншим соціально | | | |хіміорезистентний | |небезпечним хворобам | | | |туберкульоз | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.23 |Про результати | III квартал |Департамент кадрової | | | |виконання плану | |політики та запобігання | | | |випускників | |корупції | | | |2010 року вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |медінституту | | | | | |Сумського державного | | | | | |університету та | | | | | |медичних факультетів | | | | | |Ужгородського і | | | | | |Харківського | | | | | |національних | | | | | |університетів, які | | | | | |навчалися за державним| | | | | |замовленням | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.24 |Про результати | жовтень |ДУ "Український інститут | | | |впровадження та оцінки| |стратегічних досліджень" | | | |ефективності клінічних| |МОЗ України | | | |протоколів за | | | | | |спеціальностями | | | | | |"педіатрія, | | | | | |акушерство, | | | | | |гінекологія і | | | | | |неонатологія" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.25 |Про впровадження | жовтень |ДУ "Український інститут | | | |уніфікованої методики | |стратегічних досліджень" | | | |з розробки клінічних | |МОЗ України | | | |настанов, медичних | |ДП "Державний | | | |стандартів, | |фармакологічний центр" | | | |уніфікованих | |МОЗ України | | | |клінічних протоколів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |локальних протоколів | | | | | |медичної допомоги | | | | | |(клінічних маршрутів | | | | | |пацієнта) на засадах | | | | | |доказової медицини | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.26 |Про надання | жовтень |Департамент материнства, | | | |хірургічної допомоги | |дитинства та санаторного | | | |дітям | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.27 |Про стан надання | листопад |Відділ медико-соціальної | | | |медико-соціальної | |експертизи | | | |експертної допомоги | | | | | |населенню України | | | | | |(області за списком) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.28 |Про методичні підходи | листопад |ДУ "Український інститут | | | |та стан адаптації | |стратегічних досліджень" | | | |законодавства у сфері | |МОЗ України | | | |охорони здоров'я | | | | | |України до | | | | | |європейського | | | | | |законодавства | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.29 |Про впровадження | листопад |Департамент управління та| | | |системи управління | |контролю якості медичних | | | |якістю медичної | |послуг | | | |допомоги в системі | | | | | |охорони здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.30 |Про результати прийому| грудень |Управління освіти та | | | |студентів до вищих | |науки | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.31 |Про стан виконання | грудень |Департамент кадрової | | | |плану заходів МОЗ | |політики та запобігання | | | |України, спрямованих | |корупції | | | |на запобігання | | | | | |корупційним і | | | | | |злочинним проявам на | | | | | |2010 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.32 |Про стан доїзду до | IV квартал |Департамент кадрової | | | |місць призначення | |політики та запобігання | | | |випускників 2010 року | |корупції | | | |вищих медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |медінституту | | | | | |Сумського державного | | | | | |університету та | | | | | |медичних факультетів | | | | | |Ужгородського і | | | | | |Харківського | | | | | |національних | | | | | |університетів, які | | | | | |навчалися за державним| | | | | |замовленням | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.33 |Про доступність | II півріччя |Комітет з контролю за | | | |населення до | |наркотиками, | | | |наркотичних і | |Департамент материнства, | | | |психотропних | |дитинства та санаторного | | | |лікарських засобів | |забезпечення, | | | | | |Департамент розвитку | | | | | |медичної допомоги | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.34 |Про стан надання | II півріччя |Департамент розвитку | | | |медичної допомоги | |медичної допомоги | | | |хворим із серцево- | | | | | |судинними та судинно- | | | | | |мозковими | | | | | |захворюваннями в | | | | | |Україні (за | | | | | |результатами перевірки| | | | | |областей) та виконання| | | | | |Державної програми | | | | | |запобігання та | | | | | |лікування серцево- | | | | | |судинних і судинно- | | | | | |мозкових захворювань | | | | | |на 2006-2010 роки | | | | | |( 761-2006-п ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.4.35 |Про результати |протягом року |Контрольно-ревізійний |Підготовка Плану | | |проведених Голов КРУ | |відділ, |заходів, | | |України та Рахунковою | |структурні підрозділи, |спрямованих на | | |палатою України | |урядові органи державного|усунення порушень| | |перевірок (ревізій) та| |управління у складі МОЗ |та недоліків, | | |державного фінансового| |України, |виявлених за | | |аудиту МОЗ України | |підпорядковані заклади та|результатами | | | | |установи відповідно до |перевірок із | | | | |функціональних |зазначенням | | | | |повноважень |конкретних | | | | | |відповідальних | | | | | |осіб, термінів їх| | | | | |усунення та | | | | | |проекту | | | | | |відповідального | | | | | |наказу МОЗ | | | | | |(виконавець - | | | | | |група супроводу | | | | | |відповідно до | | | | | |функціональних | | | | | |обов'язків згідно| | | | | |наказу) | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.5. |Розглянути на нарадах у заступників Міністра питання | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.5.1 |Звіти керівників | I квартал |Управління освіти і | | | |науково-дослідних | |науки | | | |установ та вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів та| | | | | |закладів | | | | | |післядипломної роботи | | | | | |про підсумки наукової | | | | | |діяльності у | | | | | |2009 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.2 |Про виконання річного | I квартал |Департаменту управління | | | |плану державного | |та контролю якості | | | |нагляду (контролю) за | |медичних послуг | | | |додержанням суб'єктами| | | | | |господарювання | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |протягом 2009 року | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.3 |Про підсумки роботи | I квартал |Департаменту управління | | | |клініко-експертних | |та контролю якості | | | |комісій МОЗ України та| |медичних послуг | | | |територіальних | | | | | |управлінь охорони | | | | | |здоров'я за 2009 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.4 |Про планування та | II квартал |Управління моніторингу та| | | |виконання державних | |супроводу державних | | | |програм та заходів | |програм, | | | |державного характеру | |Департамент материнства, | | | |за кошти державного | |дитинства та санаторного | | | |бюджету | |забезпечення, | | | | | |Департамент розвитку | | | | | |медичної допомоги | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.5 |Про стан виконання | II квартал |Департамент материнства, | | | |заходів, спрямованих | |дитинства та санаторного | | | |на профілактику | |забезпечення | | | |передачі ВІЛ-інфекції | | | | | |від матері до дитини | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.6 |Питання реабілітації | II квартал |Департамент материнства, | | | |дітей з обмеженнями | |дитинства та санаторного | | | |життєдіяльності | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.7 |Про організацію | I півріччя |Департамент материнства, | | | |санаторно-курортного | |дитинства та санаторного | | | |лікування у 2010 році | |забезпечення | | | |та завдань на | | | | | |2011 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.8 |Про стан розвитку | I півріччя |Департамент розвитку | | | |трансплантації органів| |медичної допомоги | | | |у Дніпропетровській | | | | | |області | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.5.9 |Про доступність | II півріччя |Комітет з контролю за | | | |населення до | |наркотиками | | | |наркотичних і | | | | | |психотропних | | | | | |лікарських засобів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.5.10 |Про організацію | жовтень |Департамент материнства, | | | |надання медичної | |дитинства та санаторного | | | |допомоги дітям з | |забезпечення | | | |психічними розладами | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.5.11 |Про організацію та | листопад |Департамент розвитку | | | |стан надання медичної | |медичної допомоги | | | |допомоги хворим | | | | | |онкологічного профілю | | | | | |(за результатами | | | | | |перевірки областей) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.5.12 |Про планування | IV квартал |Управління моніторингу та| | | |державного бюджету на | |супроводу державних | | | |2011 рік щодо | |програм, | | | |централізованих | |Департамент економіки, | | | |заходів державних | |фінансів і | | | |програм | |бухгалтерської звітності,| | | | | |Департамент материнства, | | | | | |дитинства та санаторного | | | | | |забезпечення, | | | | | |Департамент розвитку | | | | | |медичної допомоги | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.5.13 |Про впровадження нових| IV квартал |Відділ медико-соціальної | | | |нормативних актів з | |експертизи | | | |питань медико- | | | | | |соціальної експертизи | | | | | |в діяльність медико- | | | | | |соціальних експертних | | | | | |комісій | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.6. |Розглянути на селекторних нарадах питання | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.6.1 |Про стан малюкової та | квітень |Департамент материнства, | | | |материнської | |дитинства та санаторного | | | |смертності в Україні | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.2 |Про посилення | квітень |Департамент організації | | | |державного санітарного| |санітарно- | | | |нагляду на територіях,| |епідеміологічного | | | |потерпілих від | |нагляду | | | |паводку, хід | | | | | |підготовки регіонів до| | | | | |оздоровчого сезону | | | | | |2010 року та про | | | | | |утилізацію вакцини | | | | | |проти кору та | | | | | |краснухи, отриманої як| | | | | |гуманітарна допомога, | | | | | |у зв'язку із | | | | | |закінченням терміну її| | | | | |придатності | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.3 |Про підготовку до | травень |Департамент організації | | | |літнього оздоровчого | |санітарно- | | | |сезону | |епідеміологічного | | | | | |нагляду | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.4 |Про виконання заходів | травень |Департамент розвитку | | | |Державної цільової | |медичної допомоги | | | |програми "Цукровий | | | | | |діабет та нецукровий | | | | | |діабет" на | | | | | |2009-2013 | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.5 |Про стан впровадження | червень |Комітет з питань протидії| | | |замісної терапії в | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |регіонах | |іншим соціально | | | | | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.6 |Про організацію | червень |Комітет з питань протидії| | | |надання медичної | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |допомоги хворим на | |іншим соціально | | | |заразну форму | |небезпечним хворобам | | | |туберкульозу, щодо | | | | | |яких судом ухвалено | | | | | |рішення про | | | | | |обов'язкову | | | | | |госпіталізацію | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.7 |Про організацію та | липень |Департамент розвитку | | | |впровадження | |медичної допомоги | | | |диспансеризації | | | | | |населення України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.8 |Про підготовку | серпень |Департамент організації | | | |загальноосвітніх | |санітарно- | | | |навчальних закладів до| |епідеміологічного | | | |нового 2010-2011 | |нагляду | | | |навчального року | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.6.9 |Про підготовку установ| вересень |Відділ інвестицій, | | | |та закладів охорони | |будівництва та майнових | | | |здоров'я до роботи в | |відносин | | | |осінньо-зимовий період| | | | | |2010-2011 | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.6.10 |Про підготовку установ| жовтень |Відділ інвестицій, | | | |та закладів охорони | |будівництва та майнових | | | |здоров'я до роботи в | |відносин | | | |осінньо-зимовий період| | | | | |2010-2011 | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.6.11 |Про результати | жовтень |Контрольно-ревізійний | | | |перевірки щодо | |відділ, | | | |цільового використання| |Управління моніторингу та| | | |в регіонах виробів | |супроводу державних | | | |медичного призначення,| |програм, | | | |високовартісної | |ДУО "Політехмед", | | | |медичної техніки, | |ДП "Укрмедпостач", | | | |лікарських засобів | |ДП "Укрвакцина" | | | |тощо, поставлених в | | | | | |централізованому | | | | | |порядку, які закуплені| | | | | |за кошти державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.7. |Провести з'їзд, конгрес, симпозіум, науково-практичну конференцію, | | |науковий семінар | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.7.1 |Відповідно до Реєстру |протягом року |Структурні підрозділи, | | | |з'їздів, конгресів, | |урядові органи державного| | | |симпозіумів, науково- | |управління у складі МОЗ | | | |практичних | |України, | | | |конференцій, наукових | |підпорядковані заклади та| | | |семінарів на 2010 рік | |установи відповідно до | | | | | |функціональних | | | | | |повноважень | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8. |Провести виставку | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.8.1 |Відповідно до Реєстру |протягом року |Структурні підрозділи, | | | |виставок на 2010 рік | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи відповідно до | | | | | |функціональних | | | | | |повноважень | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.9. |Провести семінар, нараду | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2.9.1 |Нарада начальників | I квартал |Департамент розвитку | | | |обласних бюро судово- | |медичної допомоги | | | |медичних експертиз | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.2 |Навчально-тренувальний| I квартал |Відділ організації |Проведення | | |семінар (збір) з | |медичного забезпечення |організаційних і | | |питань організації та | |ЄВРО-2012 |практичних | | |діяльності закладів | | |заходів для | | |охорони здоров'я | | |підготовки | | |приймаючих міст | | |закладів охорони | | |ЄВРО-2012 і причетних | | |здоров'я в | | |адміністративних | | |приймаючих містах| | |територій під час | | |до медичного | | |проведення заходів | | |обслуговування | | |Чемпіонату для | | |учасників і | | |відповідного | | |гостей ЄВРО-2012 | | |реагування медичної | | |і належного | | |інфраструктури у разі | | |реагування | | |загрози або виникнення| | |медичної | | |надзвичайних ситуацій | | |інфраструктури у | | |різних рівнів | | |разі виникнення | | |(м. Київ, Київська | | |надзвичайних | | |область) | | |ситуацій | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.3 |Адаптація Директиви | березень |Відділ організації |Ознайомлення | | |98/10/ЄС та | |медичного забезпечення |керівників | | |Консульського Рішення | |ЄВРО-2012 |екстреної та | | |91/396/ЄЕС для | | |невідкладної | | |запровадження єдиного | | |служби України з | | |європейського | | |досвідом країн | | |екстреного телефонного| | |Європейського | | |номера "112" | | |Союзу щодо | | | | | |запровадження | | | | | |єдиного | | | | | |європейського | | | | | |екстреного | | | | | |телефонного | | | | | |номера "112" | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.4 |Нарада директорів | березень- |Управління освіти та | | | |вищих медичних | квітень |науки | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |I-II рівнів | | | | | |акредитації | | | | | |з питань організації | | | | | |проведення вступної | | | | | |кампанії | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.5 |Нарада-семінар | березень- |Управління освіти та | | | |"Особливості | грудень |науки | | | |впровадження кредитно-| | | | | |модульної системи у | | | | | |вищих медичних | | | | | |(фармацевтичному) | | | | | |навчальних закладах | | | | | |I-II рівнів | | | | | |акредитації" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.6 |Навчально-тренувальний| II квартал |Відділ організації |Проведення | | |семінар (збір) з | |медичного забезпечення |організаційних і | | |питань організації та | |ЄВРО-2012 |практичних | | |діяльності закладів | | |заходів для | | |охорони здоров'я | | |підготовки | | |приймаючих міст | | |закладів охорони | | |ЄВРО-2012 і причетних | | |здоров'я в | | |адміністративних | | |приймаючих містах| | |територій під час | | |до медичного | | |проведення заходів | | |обслуговування | | |Чемпіонату для | | |учасників і | | |відповідного | | |гостей ЄВРО-2012 | | |реагування медичної | | |і належного | | |інфраструктури у разі | | |реагування | | |загрози або виникнення| | |медичної | | |надзвичайних ситуацій | | |інфраструктури у | | |різних рівнів | | |разі виникнення | | |(м. Харків) | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.7 |Семінар-нарада | квітень |Управління освіти та | | | |відповідальних | |науки | | | |секретарів вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |III-IV рівнів | | | | | |акредитації з питань | | | | | |організації вступної | | | | | |кампанії у 2010 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.8 |Нарада головних | квітень |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів | | | | | |регіональних управлінь| | | | | |охорони здоров'я із | | | | | |спеціальності | | | | | |"Хірургія" на тему: | | | | | |"Підсумки діяльності | | | | | |хірургічної служби з | | | | | |екстреної хірургічної | | | | | |допомоги за 2009 рік | | | | | |та шляхи її | | | | | |покращення" | | | | | |(м. Харків) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 2.9.9 |Робоча нарада головних| квітень |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів | | | | | |регіональних управлінь| | | | | |охорони здоров'я із | | | | | |спеціальності | | | | | |"Трансфузіологія" | | | | | |(м. Луганськ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.10 |Робоча нарада з питань| травень |Департамент материнства, | | | |планування сім'ї, | |дитинства та санаторного | | | |допоміжних | |забезпечення | | | |репродуктивних | | | | | |технологій та | | | | | |моніторингу їх | | | | | |ефективності | | | | | |(м. Рівне) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.11 |Нарада з головними | травень |Комітет з питань протидії| | | |лікарями обласних та | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |міських | |іншим соціально | | | |протитуберкульозних | |небезпечним хворобам | | | |диспансерів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.12 |Семінар-нарада з | травень |Юридичне управління | | | |керівниками та | | | | | |заступниками урядових | | | | | |органів державного | | | | | |управління у складі | | | | | |МОЗ, структурних | | | | | |підрозділів МОЗ, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |організацій, установ, | | | | | |підприємств на тему: | | | | | |"Практика застосування| | | | | |законодавства у сфері | | | | | |регуляторної | | | | | |політики" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.13 |Семінар-нарада з | травень |Юридичне управління | | | |керівниками та | | | | | |заступниками урядових | | | | | |органів державного | | | | | |управління у складі | | | | | |МОЗ, структурних | | | | | |підрозділів МОЗ, | | | | | |Держлікінспекції у | | | | | |складі МОЗ, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |організацій, установ, | | | | | |підприємств на тему: | | | | | |"Порядок підготовки | | | | | |проектів нормативно- | | | | | |правових актів, що | | | | | |розробляються в МОЗ, | | | | | |їх погодження та | | | | | |державна реєстрація" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.14 |Нарада проректорів з | травень- |Управління освіти та | | | |міжнародних зв'язків | грудень |науки | | | |вищих медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації | | | | | |за питань розширення | | | | | |міжнародного | | | | | |співробітництва, | | | | | |удосконалення | | | | | |організації набору та | | | | | |навчання іноземних | | | | | |громадян | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.15 |Робоча нарада головних| травень |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів | | | | | |регіональних управлінь| | | | | |охорони здоров'я із | | | | | |спеціальності | | | | | |"Нейрохірургія" | | | | | |м. Ужгород | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.16 |Засідання головних | червень |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів | | | | | |регіональних управлінь| | | | | |охорони здоров'я із | | | | | |спеціальності | | | | | |"Ендоскопія" під час | | | | | |проведення | | | || |IV з'їзду | | | | | |ендоскопістів України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.17 |Підсумкова нарада з | червень |Департамент материнства, | | | |питань охорони | |дитинства та санаторного | | | |материнства, | |забезпечення | | | |дитинства | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.18 |Нарада позаштатних | II квартал |Департамент розвитку | | | |спеціалістів з питань | |медичної допомоги | | | |експертизи тимчасової | | | | | |непрацездатності | | | | | |громадян | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.19 |Нарада з питань | II квартал |Департамент розвитку | | | |організації | |медичної допомоги | | | |встановлення | | | | | |причинного зв'язку | | | | | |захворювань з умовами | | | | | |праці в | | | | | |спеціалізованих | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладах, які мають | | | | | |право встановлювати | | | | | |остаточний діагноз | | | | | |щодо професійних | | | | | |захворювань за | | | | | |результатами перевірок| | | | | |цих закладів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.20 |Нарада головних | II квартал |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів зі | | | | | |спеціальності | | | | | |"Психіатрія" МОЗ АР | | | | | |Крим, управлінь | | | | | |(головних управлінь) | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, Київської та| | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.21 |Нарада головних | II квартал |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів зі | | | | | |спеціальності | | | | | |"Психотерапія" та | | | | | |"Медична психологія" | | | | | |МОЗ АР Крим, управлінь| | | | | |(головних управлінь) | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, Київської та| | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.22 |Робоча нарада з питань| II-III |Сектор радіаційної | | | |радіаційної безпеки з | квартал |безпеки та медичних | | | |фахівцями СЕС ООРР та | |проблем наслідків аварії | | | |радіологічних | |на ЧАЕС | | | |підрозділів СЕС | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.23 |Семінар-нарада | I півріччя |Департамент материнства, | | | |"Лікування | |дитинства та санаторного | | | |позалегеневих форм | |забезпечення | | | |туберкульозу на | | | | | |санаторному етапі" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.24 |Семінар-нарада | I півріччя |Департамент материнства, | | | |"Організація медичної | |дитинства та санаторного | | | |реабілітації дітей з | |забезпечення | | | |онкологічною | | | | | |патологією на | | | | | |санаторному етапі" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.25 |Проведення семінару- |перше півріччя|Сектор контролю апарату, | | | |наради для працівників| |структурні підрозділи, | | | |апарату щодо | |урядові органи державного| | | |нормативних та | |управління у складі МОЗ | | | |методичних матеріалів | |України, | | | |з питань організації | |підпорядковані заклади та| | | |контролю | |установи відповідно до | | | | | |функціональних | | | | | |повноважень | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.26 |Семінар на тему: | вересень |Департаменту управління | | | |"Організація системи | |та контролю якості | | | |контролю якості | |медичних послуг | | | |медичної допомоги в | | | | | |закладах охорони | | | | | |здоров'я" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.27 |Навчально-тренувальний| III квартал |Відділ організації |Проведення | | |семінар (збір) з | |медичного забезпечення |організаційних і | | |питань організації та | |ЄВРО-2012 |практичних | | |діяльності закладів | | |заходів для | | |охорони здоров'я | | |підготовки | | |приймаючих міст | | |закладів охорони | | |ЄВРО-2012 і причетних | | |здоров'я в | | |адміністративних | | |приймаючих містах| | |територій під час | | |до медичного | | |проведення заходів | | |обслуговування | | |Чемпіонату для | | |учасників і | | |відповідного | | |гостей ЄВРО-2012 | | |реагування медичної | | |і належного | | |інфраструктури у разі | | |реагування | | |загрози або виникнення| | |медичної | | |надзвичайних ситуацій | | |інфраструктури у | | |різних рівнів | | |разі виникнення | | |(м. Донецьк) | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.28 |Нараду з головними | III квартал |Комітет з питань протидії| | | |лікарями обласних та | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |міських центрів | |іншим соціально | | | |профілактики та | |небезпечним хворобам | | | |боротьби зі СНІДом з | | | | | |питань покращення | | | | | |надання медичної | | | | | |допомоги ВІЛ- | | | | | |інфікованим | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.29 |Семінар-навчання із | III квартал |Управління моніторингу та| | | |заступниками | |супроводу державних | | | |начальників управлінь | |програм | | | |охорони здоров'я, | | | | | |відповідальними за | | | | | |супровід та моніторинг| | | | | |державних програм та | | | | | |заходів державного | | | | | |характеру | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.30 |Семінари з питань |III-IV квартал|Сектор протирадіаційного | | | |обговорення чергових | |захисту та медичних | | | |розділів проекту | |проблем наслідків аварії | | | |Ядерного кодексу | |на ЧАЕС | | | |України (СЕС ООРР та | | | | | |фахівці радіологічних | | | | | |підрозділів СЕС) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.31 |Семінар "Організація | III квартал |Департамент управління та| | | |системи контролю | |контролю якості медичних | | | |якості стаціонарної | |послуг | | | |медичної допомоги в | | | | | |закладах охорони | | | | | |здоров'я" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.32 |Семінар-нарада | вересень |Департамент організації | | | |"Актуальні питання | |санітарно- | | | |гігієни дітей та | |епідеміологічного | | | |підлітків на сучасному| |нагляду, | | | |етапі розвитку | |ЦСЕС на базі Херсонської | | | |суспільства" | |обл СЕС | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.33 |Семінар-нарада з | жовтень |Юридичне управління | | | |керівниками та | | | | | |заступниками урядових | | | | | |органів державного | | | | | |управління у складі | | | | | |МОЗ, структурних | | | | | |підрозділів МОЗ, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |організацій, установ, | | | | | |підприємств на тему: | | | | | |"Особливості | | | | | |банкротства | | | | | |підприємств, установ | | | | | |та організацій | | | | | |державного сектору; | | | | | |заходи щодо | | | | | |недопущення втрати | | | | | |державного майна" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.34 |Семінар-нарада | жовтень |Департамент організації | | | |"Актуальні питання | |санітарно- | | | |гігієни дітей та | |епідеміологічного | | | |підлітків на сучасному| |нагляду | | | |етапі розвитку | | | | | |суспільства" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.35 |Семінар-нарада з | жовтень |Юридичне управління | | | |керівниками та | | | | | |заступниками урядових | | | | | |органів державного | | | | | |управління у складі | | | | | |МОЗ, структурних | | | | | |підрозділів МОЗ, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |організацій, установ, | | | | | |підприємств на тему: | | | | | |"Деякі питання | | | | | |забезпечення позову в | | | | | |господарському | | | | | |процесі. Спірні | | | | | |питання забезпечення | | | | | |позовів у | | | | | |корпоративних | | | | | |конфліктах" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.36 |Нарада з | жовтень- |Управління освіти та | | | |відповідальними | листопад |науки | | | |секретарями | | | | | |приймальних комісій | | | | | |вищих навчальних | | | | | |закладів III-IV рівнів| | | | | |акредитації за | | | | | |результатами перевірки| | | | | |роботи приймальних | | | | | |комісій у 2010 році та| | | | | |розробки Правил | | | | | |прийому до вищих | | | | | |навчальних закладів | | | | | |МОЗ у 2011 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.37 |Нарада директорів | жовтень- |Управління освіти та | | | |вищих медичних | листопад |науки | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |I-II рівнів | | | | | |акредитації та деканів| | | | | |медсестринських | | | | | |факультетів медичних | | | | | |університетів і | | | | | |академій: "Актуальні | | | | | |питання покращання | | | | | |підготовки молодших | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |спеціалістів і | | | | | |бакалаврів медицини" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.38 |Спільна нарада | грудень |Департамент розвитку | | | |головних проктологів | |медичної допомоги | | | |АР Крим, управлінь | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних (міських) | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій і | | | | | |завідувачів кафедр | | | | | |хірургії по проблемі | | | | | |удосконалення | | | | | |проктологічної | | | | | |допомоги населенню | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.39 |Нарада головних | грудень |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів | | | | | |регіональних управлінь| | | | | |охорони здоров'я із | | | | | |спеціальності | | | | | |"Хірургія" на тему: | | | | | |"Окремі питання | | | | | |діяльності хірургічної| | | | | |служби з планової | | | | | |хірургічної допомоги | | | | | |та шляхи її | | | | | |покращення" (м. Київ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.40 |Навчально-тренувальний| IV квартал |Відділ організації |Проведення | | |семінар (збір) з | |медичного забезпечення |організаційних і | | |питань організації та | |ЄВРО-2012 |практичних | | |діяльності закладів | | |заходів для | | |охорони здоров'я | | |підготовки | | |приймаючих міст | | |закладів охорони | | |ЄВРО-2012 і причетних | | |здоров'я в | | |адміністративних | | |приймаючих містах| | |територій під час | | |до медичного | | |проведення заходів | | |обслуговування | | |Чемпіонату для | | |учасників і | | |відповідного | | |гостей ЄВРО-2012 | | |реагування медичної | | |і належного | | |інфраструктури у разі | | |реагування | | |загрози або виникнення| | |медичної | | |надзвичайних ситуацій | | |інфраструктури у | | |різних рівнів | | |разі виникнення | | |(м. Львів, Львівська | | |надзвичайних | | |область) | | |ситуацій | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.41 |Нарада з питань | IV квартал |Департамент розвитку | | | |розвитку паліативної | |медичної допомоги | | | |та хоспісної допомоги | | | | | |на Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.42 |Семінар з питань | IV квартал |Департамент материнства, | | | |медичного | |дитинства та санаторного | | | |обслуговування учнів | |забезпечення | | | |загальноосвітніх | | | | | |навальних закладів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.43 |Навчальний семінар | II півріччя |Департамент материнства, | | | |"Репродуктивне і | |дитинства та санаторного | | | |сексуальне здоров'я, | |забезпечення | | | |планування безпечної | | | | | |поведінки у ВІЛ- | | | | | |позитивних жінок і | | | | | |дівчат" (м. Полтава, | | | | | |м. Суми) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.44 |Семінар "Проблеми | II півріччя |Департамент материнства, | | | |медичної реабілітації | |дитинства та санаторного | | | |дітей з різноманітною | |забезпечення | | | |соматичною та | | | | | |інвалідизуючою | | | | | |патологією на | | | | | |санаторно-курортному | | | | | |етапі" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.45 |Семінар-нарада | II півріччя |Департамент материнства, | | | |"Актуальні питання | |дитинства та санаторного | | | |санаторно-курортного | |забезпечення | | | |лікування дітей із | | | | | |соматичними | | | | | |захворюваннями" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.46 |Нарада головних | II півріччя |Департамент розвитку | | | |позаштатних | |медичної допомоги | | | |спеціалістів зі | | | | | |спеціальності | | | | | |"Неврологія" МОЗ АР | | | | | |Крим, управлінь | | | | | |(головних управлінь) | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, Київської та| | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.47 |Наради фахівців | щоквартально |Управління освіти та | | | |Координаційної | |науки | | | |науково-методичної | | | | | |ради з післядипломної | | | | | |освіти МОЗ України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.48 |Засідання | щоквартально |Департамент розвитку | | | |Координаційної Ради | |медичної допомоги | | | |МОЗ України з питань | | | | | |стоматології | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.49 |Наради Координаційної |протягом року |Управління освіти та | | | |Ради з питань розвитку| |науки | | | |медсестринства | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.50 |Наради опорних |протягом року |Управління освіти та | | | |циклових комісій вищих| |науки | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |I-II рівнів | | | | | |акредитації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.51 |Наради-семінари |протягом року |Управління освіти та | | | |робочих груп щодо | |науки | | | |створення ліцензійних | | | | | |інтегрованих іспитів | | | | | |для вищих медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |I-II рівнів | | | | | |акредитації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.52 |Наради-семінари з |протягом року |Управління освіти та | | | |питань створення і | |науки | | | |впровадження галузевих| | | | | |стандартів освіти | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.53 |Семінари-тренінги для |протягом року |Департамент материнства, | | | |педіатрів, лікарів | |дитинства та санаторного | | | |загальної | |забезпечення | | | |практики/сімейної | | | | | |медицини щодо | | | | | |впровадження в Україні| | | | | |стратегії "Інтегроване| | | | | |ведення хвороб | | | | | |дитячого віку" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.54 |Семінари-тренінги для |протягом року |Департамент материнства, | | | |спеціалістів КДМ та | |дитинства та санаторного | | | |національних тренерів | |забезпечення | | | |з питань дотестового | | | | | |консультування з | | | | | |наступним обстеженням | | | | | |на ВІЛ-інфекцію | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.55 |Навчальні семінари- |протягом року |Департамент материнства, | | | |тренінги (5-6) для | |дитинства та санаторного | | | |спеціалістів КДМ щодо | |забезпечення | | | |розвитку медико- | | | | | |соціальних послуг для | | | | | |підлітків та молоді | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.56 |Моніторингові візити |протягом року |Департамент материнства, | | | |Методично- | |дитинства та санаторного | | | |організаційним | |забезпечення | | | |моніторинговим центром| | | | | |УДСЛ "ОХМАТДИТ" до | | | | | |КДМ, КДСД | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |2.9.57 |Семінари щодо надання |протягом року |Комітет з контролю за | | | |роз'яснень суб'єктами | |наркотиками | | | |господарювання, які | | | | | |мають намір та/або | | | | | |право здійснювати | | | | | |діяльність, пов'язану | | | | | |з обігом наркотичних | | | | | |засобів, психотропних | | | | | |речовин і прекурсорів | | | | | |стосовно ліцензування | | | | | |та здійснення | | | | | |експортно-імпортних | | | | | |операцій | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3. |Заходи з удосконалення організації та розвитку медичної допомоги населенню | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 |- медична допомога дорослому населенню | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3.1.1 |Проведення перевірки | I квартал |Департамент розвитку | | | |діяльності | |медичної допомоги | | | |нейрохірургічної | | | | | |служби Харківської, | | | | | |Полтавської, | | | | | |Львівської областей | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.1.2 |Проведення перевірки з| I квартал |Департамент розвитку | | | |вивчення стану | |медичної допомоги | | | |організації | | | | | |встановлення | | | | | |причинного зв'язку | | | | | |захворювань з умовами | | | | | |праці в | | | | | |спеціалізованих | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладах, які мають | | | | | |право встановлювати | | | | | |остаточних діагноз | | | | | |щодо професійних | | | | | |захворювань | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.1.4 |Проведення перевірки |II-III квартал|Департамент розвитку | | | |стану ортопедо- | |медичної допомоги | | | |травматологічної | | | | | |служби в двох областях| | | | | |(області за списком) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.1.5 |Проведення перевірки |протягом року |Департамент розвитку | | | |стану надання медичної| |медичної допомоги | | | |допомоги хворим з | | | | | |опіками в Одеській, | | | | | |Волинській областях | | | | | |та АР Крим | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3.2 |- медична допомога дітям і матерям | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3.2.1 |Здійснення аналізу | I квартал |Департамент материнства, | | | |щодо виконання заходів| |дитинства та санаторного | | | |профілактики передачі | |забезпечення | | | |ВІЛ-інфекції від | | | | | |матері до дитини | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.2.2 |Здійснення аналізу | березень- |Департамент материнства, | | | |діяльності | квітень |дитинства та санаторного | | | |центрів/відділень | |забезпечення | | | |медико-соціальної | | | | | |допомоги дітям та | | | | | |молоді "Клінік, | | | | | |дружніх до молоді" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.2.3 |Здійснення аналізу | квітень- |Департамент материнства, | | | |роботи акушерсько- | травень |дитинства та санаторного | | | |гінекологічної та | |забезпечення | | | |педіатричної служби за| | | | | |результатами звітів | | | | | |головних позаштатних | | | | | |спеціалістів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.2.4 |Здійснення аналізу | квітень- |Департамент материнства, | | | |стану здоров'я дітей | червень |дитинства та санаторного | | | |підліткового віку | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.2.5 |Здійснення аналізу | квітень- |Департамент материнства, | | | |діяльності обласних | червень |дитинства та санаторного | | | |дитячих лікарень | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.2.6 |Підготовка матеріалів | I півріччя |Департамент материнства, | | | |до розширеного | |дитинства та санаторного | | | |засідання колегії | |забезпечення | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України, | | | | | |аналіз діяльності | | | | | |санаторно-курортних | | | | | |закладів МОЗ за | | | | | |підсумками у | | | | | |2009 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.2.7 |Розробка та видання | I півріччя |Департамент материнства, | | | |статистично- | |дитинства та санаторного | | | |аналітичних довідників| |забезпечення | | | |спільно з Центром | | | | | |медичної статистики | | | | | |МОЗ України: | | | | | |- "Діяльність | | | | | |санаторіїв, що | | | | | |перебувають у сфері | | | | | |управління | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України, у | | | | | |2009 році"; | | | | | |- "Діяльність будинків| | | | | |дитини"; | | | | | |- "Діяльність окремих | | | | | |типів дитячих | | | | | |лікарняних закладів, | | | | | |що перебувають у | | | | | |сфері управління | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України, у | | | | | |2009 році"; | | | | | |- "Стан здоров'я дітей| | | | | |0-17 років в Україні";| | | | | |- "Акушерсько- | | | | | |гінекологічна допомога| | | | | |в Україні за | | | | | |2009 рік"; | | | | | |- "Стан медико- | | | | | |генетичної служби в | | | | | |Україні". | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3.3 |- медична допомога населенню, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3.3.1 |Здійснення аналізу | I квартал |Сектор радіаційної | | | |стану лікувально- | |безпеки та медичних | | | |профілактичної роботи | |проблем наслідків аварії | | | |на об'єктах з | |на ЧАЕС | | | |особливими умовами | | | | | |роботи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.2 |Здійснення аналізу | I квартал |Сектор радіаційної | | | |стану роботи системи | |безпеки та медичних | | | |експертизи по | |проблем наслідків аварії | | | |встановленню | |на ЧАЕС | | | |причинного зв'язку | | | | | |хвороб, інвалідності і| | | | | |смерті з наслідками | | | | | |аварії на ЧАЕС | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.3 |Здійснення аналізу | I квартал |Сектор радіаційної |Контроль за | | |стану фінансової | |безпеки та медичних |цільовим | | |дисципліни та | |проблем наслідків аварії |використання | | |використання бюджетних| |на ЧАЕС |бюджетних коштів | | |коштів у СМСЧ | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.4 |Здійснення аналізу | березень- |Сектор радіаційної | | | |стану та якості | квітень |безпеки та медичних | | | |медико-санітарної | |проблем наслідків аварії | | | |допомоги населенню, | |на ЧАЕС | | | |яке постраждало | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.5 |Здійснення аналізу | квітень |Сектор радіаційної | | | |стану наповнення бази | |безпеки та медичних | | | |даних Державного | |проблем наслідків аварії | | | |реєстру України осіб, | |на ЧАЕС | | | |які постраждали | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.6 |Здійснення аналізу | травень |Сектор радіаційної |Запобігання | | |стану професійної | |безпеки та медичних |випадкам | | |захворюваності на | |проблем наслідків аварії |професійної | | |підприємствах з | |на ЧАЕС |захворюваності | | |особливими умовами | | | | | |праці, що | | | | | |обслуговуються СМСЧ | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.7 |Проведення перевірки | I півріччя |Сектор радіаційної | | | |стану організації та | III-IV |безпеки та медичних | | | |якості надання медико-| квартали |проблем наслідків аварії | | | |санітарної допомоги | |на ЧАЕС | | | |працівникам | | | | | |підприємств з | | | | | |особливими умовами | | | | | |праці: | | | | | |- Кіровоградської | | | | | |(СМСЧ N N 17, 19) та | | | | | |Миколаївської | | | | | |(СМСЧ N 2) областей; | | | | | |- Дніпропетровської | | | | | |(СМСЧ N 9) області | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.8 |Проведення перевірки | I півріччя |Сектор радіаційної | | | |стану організації та | II півріччя |безпеки та медичних | | | |якості надання медико-| |проблем наслідків аварії | | | |санітарної допомоги | |на ЧАЕС | | | |постраждалим внаслідок| | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи: | | | | | |- в Полтавській та | | | | | |Сумській областях; | | | | | |- в Одеській та | | | | | |Луганській областях | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 3.3.9 |Здійснення контролю за|протягом року |Сектор радіаційної |Контроль за | | |виконанням плану | |безпеки та медичних |виконанням плану | | |заходів, спрямованих | |проблем наслідків аварії |заходів | | |на поліпшення медичної| |на ЧАЕС | | | |допомоги дітям, які | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |3.3.10 |Участь у роботі | 1 раз на |Сектор радіаційної | | | |комісії по направленню| місяць |безпеки та медичних | | | |хворих на лікування за| |проблем наслідків аварії | | | |кордоном | |на ЧАЕС | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |3.3.11 |Участь у роботі | за планом |Сектор радіаційної | | | |комісії з акредитації | |безпеки та медичних | | | |лікувальних закладів | |проблем наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 4. |Заходи з удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 |Розробка методичних | II квартал |Департамент організації | | | |вказівок "Методи | |санітарно- | | | |санітарно- | |епідеміологічного | | | |паразитологічних | |нагляду | | | |досліджень довкілля" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 4.2 |Розробка Державних | II квартал |Департамент організації | | | |санітарних норм та | |санітарно- | | | |правил "Гігієнічні | |епідеміологічного | | | |вимоги до води питної,| |нагляду | | | |призначеної для | | | | | |споживання людиною" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 4.3 |Розробка Санітарних | III квартал |Департамент організації | | | |правил утримання | |санітарно- | | | |територій населених | |епідеміологічного | | | |пунктів | |нагляду | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 4.4 |Розробка методичних | листопад- |Департамент організації | | | |вказівок "Забезпечення| грудень |санітарно- | | | |протиепідемічної | |епідеміологічного | | | |готовності санітарно- | |нагляду | | | |карантинних | | | | | |підрозділів в пунктах,| | | | | |аеропортах, на | | | | | |автошляхах та | | | | | |залізниці щодо | | | | | |інфекційних | | | | | |захворювань, що можуть| | | | | |міжнародне значення" | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 5. |Заходи з удосконалення контролю якості медичних і фармацевтичних послуг | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 |Опрацювання та подання| I квартал |Департаменту управління | | | |на затвердження | |та контролю якості | | | |методології розробки | |медичних послуг | | | |індикаторів якості | | | | | |(структури, процесу, | | | | | |результату) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 5.2 |Розробка програми | II квартал |Департамент управління та| | | |тренінгу з головними | |контролю якості медичних | | | |позаштатними | |послуг | | | |спеціалістами МОЗ щодо| | | | | |створення нових та | | | | | |адаптації існуючих | | | | | |клінічних протоколів | | | | | |та медичних стандартів| | | | | |відповідно до | | | | | |Уніфікованої методики | | | | | |з розробки клінічних | | | | | |настанов, медичних | | | | | |стандартів, | | | | | |уніфікованих | | | | | |клінічних протоколів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |локальних протоколів | | | | | |медичної допомоги | | | | | |(клінічних маршрутів | | | | | |пацієнтів) на засадах | | | | | |доказової медицини | | | | | |(перша та друга | | | | | |частина) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 5.3 |Розробка та | II квартал |Департамент управління та| | | |впровадження в | |контролю якості медичних | | | |практику охорони | |послуг | | | |здоров'я єдиного | | | | | |термінологічного | | | | | |словника (Глосарію) з | | | | | |питань управління | | | | | |якістю | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 5.4 |Розробка та | III квартал |Департамент управління та| | | |впровадження | |контролю якості медичних | | | |індикаторів якості для| |послуг | | | |обласних лікарень | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 6. |Заходи з удосконалення медико-соціальної експертизи | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 |Перевірка стану | I-II квартал |Сектор радіаційної |Контроль з метою | | |організації та якості | |безпеки та медичних |підвищення якості| | |проведення експертизи | |проблем наслідків аварії |експертної роботи| | |встановлення | |на ЧАЕС |з метою цільового| | |причинного зв'язку | | |використання | | |хвороб, інвалідності і| | |бюджетних коштів | | |смерті з дією | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінювання та | | | | | |інших шкідливих | | | | | |чинників внаслідок | | | | | |аварії на ЧАЕС у | | | | | |Дніпропетровській та | | | | | |Донецькій областях | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.2 |Удосконалення методики| I квартал |Відділ медико-соціальної | | | |підготовки звітів | |експертизи, | | | |головних експертів | |УкрДержНДІ медико- | | | |областей, м. Києва та | |соціальних проблем | | | |Севастополя, АР Крим | |інвалідності, | | | |про показники | |НДІ реабілітації | | | |інвалідності та | |інвалідів ВНМУ | | | |діяльності МСЕК | |ім. М.І.Пирогова | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.3 |Здійснення аналізу | I квартал |Відділ медико-соціальної | | | |роботи медико- | |експертизи, | | | |соціальних експертних | |НДІ реабілітації | | | |комісій щодо | |інвалідів ВНМУ | | | |показників | |ім. М.І.Пирогова | | | |реабілітації інвалідів| | | | | |за 2009 рік з | | | | | |подальшим обговорення | | | | | |результатів на | | | | | |обласних нарадах | | | | | |лікарів-експертів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.4 |Підготовка та видання | II квартал |Відділ медико-соціальної | | | |аналітико- | |експертизи, | | | |статистичного | |УкрДержНДІ медико- | | | |довідника "Основні | |соціальних проблем | | | |показники інвалідності| |інвалідності, | | | |та діяльності медико- | |НДІ реабілітації | | | |соціальних експертних | |інвалідів ВНМУ | | | |комісій України за | |ім. М.І.Пирогова | | | |2009 рік" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.5 |Видання методичних |III-IV квартал|УкрДержНДІ медико- | | | |рекомендацій з питань | |соціальних проблем | | | |медико-соціальної | |інвалідності | | | |експертизи та | | | | | |реабілітації інвалідів| | | | | |внаслідок захворювань | | | | | |центральної нервової | | | | | |системи, ускладнень | | | | | |хірургічного лікування| | | | | |жовчнокам'яної | | | | | |хвороби, професійних | | | | | |захворювань легень | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.6 |Розробка клінічних |III-IV квартал|УкрДержНДІ медико- | | | |рекомендацій щодо | |соціальних проблем | | | |реабілітації інвалідів| |інвалідності | | | |за класами хвороб | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.7 |Вивчення можливості | грудень |НДІ реабілітації | | | |розробки державних | |інвалідів ВНМУ | | | |медико-соціальних | |ім. М.І.Пирогова | | | |нормативів у сфері | | | | | |експертизи професійної| | | | | |придатності інвалідів | | | | | |для різних | | | | | |нозологічних форм | | | | | |захворювань | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.8 |Розробка методичних | грудень |НДІ реабілітації | | | |посібників показаних | |інвалідів ВНМУ | | | |та протипоказаних умов| |ім. М.І.Пирогова | | | |праці, рекомендованих | | | | | |професій для | | | | | |працевлаштування | | | | | |інвалідів при основних| | | | | |інвалідизуючих | | | | | |захворюваннях | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.9 |Надання організаційно-|протягом року |Відділ медико-соціальної | | | |методичної роботи з | |експертизи НДІ | | | |питань медико- | |реабілітації інвалідів | | | |соціальної експертизи | |ВНМУ | | | |та реабілітації | |ім. М.І.Пирогова | | | |інвалідів обласним | | | | | |центрам МСЕ | | | | | |Чернівецької та | | | | | |Рівненської областей | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.10 |Розробка та |протягом року |НДІ реабілітації | | | |запровадження в | |інвалідів ВНМУ | | | |практику роботи | |ім. М.І.Пирогова | | | |медико-соціальних | | | | | |експертних комісій: | | | | | |монографії | | | | | |"Реабілітація | | | | | |інвалідів з наслідками| | | | | |травм та ортопедичними| | | | | |захворюваннями опорно-| | | | | |рухового апарату" | | | | | |методичних | | | | | |рекомендацій: | | | | | |- "Організаційно- | | | | | |методичні основи | | | | | |оцінки життєдіяльності| | | | | |та реабілітації хворих| | | | | |на гіпотеріоз", | | | | | |- "Застосування | | | | | |оздоровчо-рятувального| | | | | |жилету Толбанова в | | | | | |практиці реабілітації | | | | | |інвалідів | | | | | |ортопедичного | | | | | |профілю" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.11 |Впровадження в |протягом року |УкрДерж НДІ медико- | | | |практику роботи МСЕК | |соціальних проблем | | | |науково-методичного | |інвалідності | | | |видання "Організаційні| | | | | |аспекти медичної | | | | | |реабілітації в | | | | | |кардіології та | | | | | |ревматології" | | | | | |методичних | | | | | |рекомендацій: | | | | | |- "Методичні підходи | | | | | |до клініко- | | | | | |психологічної | | | | | |діагностики інвалідів | | | | | |з серцево-судинними | | | | | |захворюваннями в | | | | | |практиці МСЕК"; | | | | | |- "Технології медико- | | | | | |соціальної | | | | | |реабілітації хворих на| | | | | |серцево-судинні | | | | | |захворювання"; | | | | | |- "Сучасні принципи | | | | | |медико-соціальної | | | | | |експертизи при | | | | | |серцево-судинних | | | | | |захворюваннях"; | | | | | |- "Оцінка | | | | | |реабілітаційного | | | | | |потенціалу хворих з | | | | | |церебро-васкулярною | | | | | |патологією"; | | | | | |- "Сучасна | | | | | |класифікація, клініка,| | | | | |діагностика та основи | | | | | |медико-соціальної | | | | | |експертизи при | | | | | |хронічних хворобах | | | | | |нирок"; | | | | | |- "Клініко-лабораторна| | | | | |діагностика | | | | | |тромбофілій" та | | | | | |проводити моніторинг | | | | | |впроваджених в | | | | | |діяльність служби | | | | | |видань: | | | | | |"Оптимізація роботи | | | | | |спеціалізованих МСЕК | | | | | |Кардіологічного | | | | | |профілю з надання | | | | | |медико-експертної | | | | | |допомоги інвалідами | | | | | |внаслідок хвороб | | | | | |системи кровообігу"; | | | | | |- "Медико-соціальна | | | | | |експертиза при | | | | | |демієлінізуючих | | | | | |захворюваннях | | | | | |центральної нервової | | | | | |системи"; | | | | | |- "Медико-соціальна | | | | | |реабілітація інвалідів| | | | | |внаслідок хронічної | | | | | |венозної недостатності| | | | | |нижніх кінцівок"; | | | | | |- нововведення в | | | | | |системі охорони | | | | | |здоров'я "Спосіб | | | | | |комбінованого | | | | | |остеосинтезу для | | | | | |оперативного лікування| | | | | |переломів дистального | | | | | |метаепіфізу плечової | | | | | |кістки при її поза- та| | | | | |внутрішьосуглобових | | | || |переломах. | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 6.12 |Проведення |протягом року |Відділ медико-соціальної | | | |роз'яснювальної | |експертизи | | | |роботи, у тому числі в| |УкрДерж НДІ медико- | | | |засобах масової | |соціальних проблем | | | |інформації, з питань | |інвалідності | | | |соціального захисту | |УкрДержНДІ реабілітації | | | |інвалідів та ветеранів| |інвалідів | | | |війни, їх медико- | | | | | |соціального | | | | | |експертного та | | | | | |реабілітаційного | | | | | |обслуговування. | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 7. |Заходи з удосконалення організації наукових досліджень та інноваційної | | |діяльності | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 7.1 |Формування планів | I квартал |Управління освіти та | | | |науково-дослідних | |науки, | | | |робіт підпорядкованих | |Департамент економіки і | | | |науково-дослідних | |фінансової політики, | | | |установ, вищих | |керівники науково- | | | |медичних | |дослідних установ, вищих | | | |(фармацевтичного) | |медичних | | | |навчальних закладів | |(фармацевтичного) | | | |післядипломної освіти | |навчальних закладів і | | | |відповідно до обсягів | |закладів післядипломної | | | |бюджетного | |освіти | | | |фінансування на | | | | | |2010 рік та укладання | | | | | |договорів на | | | | | |проведення наукових | | | | | |досліджень і розробок | | | | | |за результатами | | | | | |конкурсного відбору | | | | | |наукових розробок у | | | | | |галузі медицини, що | | | | | |будуть виконуватися у | | | | | |2010 році за кошти | | | | | |державного бюджету | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 7.2 |Опрацювання пропозицій| I квартал |Управління освіти та | | | |до Реєстру галузевих | |науки, | | | |нововведень за | |Український центр | | | |результатами | |наукової медичної | | | |діяльності підвідомчих| |інформації та патентно- | | | |науково-дослідних | |ліцензійної роботи | | | |установ та вищих | | | | | |медичних навчальних | | | | | |закладів і закладів | | | | | |післядипломної освіти | | | | | |за 2009 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 7.3 |Розробка порядку | жовтень |Управління освіти та | | | |приймання результатів | |науки | | | |наукової діяльності | | | | | |підвідомчих науково- | | | | | |дослідних установ у | | | | | |2010 році та | | | | | |планування наукової | | | | | |тематики на | | | | | |2011 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 7.4 |Висвітлення в засобах |протягом року |Управління освіти та | | | |масової інформації | |науки, | | | |досягнення вітчизняної| |Керівники науково- | | | |медичної науки та їх | |дослідних установ, вищих | | | |роль у реформуванні | |медичних | | | |системи охорони | |(фармацевтичного) | | | |здоров'я | |навчальних закладів і | | | | | |закладів післядипломної | | | | | |освіти | | | | | |Редактори медичних | | | | | |журналів | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 7.5 |Спільно з Академією |протягом року |Управління освіти та | | | |медичних наук | |науки, | | | |опрацювання питання | |Український центр | | | |щодо формування | |наукової медичної | | | |єдиного Реєстру | |інформації та патентно- | | | |галузевих нововведень | |ліцензійної роботи | | | |за результатами | | | | | |наукової діяльності | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 7.6 |Здійснення поточного |протягом року |Управління освіти та | | | |контролю за виконанням| |науки, | | | |науково-дослідними | |Департамент економіки і | | | |установами, вищими | |фінансової політики | | | |медичними | |Керівники Вищих медичних | | | |(фармацевтичним) | |(фармацевтичного) | | | |навчальними закладами | |навчальних закладів і | | | |і закладами | |закладів післядипломної | | | |післядипломної освіти | |освіти | | | |розробок, які | | | | | |виконуються за | | | | | |договорами | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 8. |Заходи з удосконалення професійної підготовки, підбору і використання медичних | | |кадрів | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 8.1 |Здійснення аналізу | січень |Сектор радіаційної |Упорядкування | | |плинності кадрів, | грудень |безпеки та медичних |підвищення | | |своєчасного | |проблем наслідків аварії |кваліфікації | | |проходження атестації | |на ЧАЕС |спеціалістів | | |співробітників СМСЧ | | |СМСЧ | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.2 |Підготовка пропозицій | I квартал |Сектор радіаційної |Упорядкування | | |з удосконалення | |безпеки та медичних |підвищення | | |професійної | |проблем наслідків аварії |кваліфікації | | |кваліфікації | |на ЧАЕС |спеціалістів | | | | | |СМСЧ | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.3 |Здійснення аналізу | I квартал |Сектор протирадіаційного |Упорядкування | | |кадрового забезпечення| |захисту та медичних |підвищення | | |СЕС ООРР та фахівців | |проблем наслідків аварії |кваліфікації | | |радіологічних | |на ЧАЕС |спеціалістів СЕС | | |підрозділів СЕС | | |ООРР | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.4 |Підбиття підсумків | I квартал |Департамент кадрової | | | |роботи з нагородження | |політики та запобігання | | | |працівників галузі | |корупції | | | |державними нагородами | | | | | |та відомчою відзнакою | | | | | |МОЗ України у | | | | | |2009 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.5 |Розробка проекту | I квартал |Департаменту управління | | | |наказу МОЗ "Про | |та контролю якості | | | |затвердження Порядку | |медичних послуг | | | |контролю за | | | | | |додержанням | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження певних | | | | | |видів господарської | | | | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я, що | | | | | |ліцензуються" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.6 |Здійснення аналізу | I-II квартал |Департамент кадрової | | | |роботи Центральної | |політики та запобігання | | | |атестаційної комісії | |корупції | | | |МОЗ України у | | | | | |2009 році. Визначити | | | | | |показники | | | | | |проатестованих | | | | | |відповідно до | | | | | |номенклатури закладів | | | | | |охорони здоров'я та у | | | | | |розрізі рівнів | | | | | |кваліфікаційних | | | | | |категорій і лікарських| | | | | |спеціальностей. | | | | | |Підготувати та | | | | | |затвердити графік | | | | | |роботи Центральної | | | | | |атестаційної комісії | | | | | |МОЗ України на | | | | | |2010 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.7 |Розробка проекту | II квартал |Департаменту управління | | | |спільного наказу | |та контролю якості | | | |Державного комітету | |медичних послуг | | | |України з питань | | | | | |регуляторної політики | | | | | |та підприємництва та | | | | | |МОЗ "Про визнання | | | | | |таким, що втратив | | | | | |чинність, наказу | | | | | |Державного комітету | | | | | |України з питань | | | | | |регуляторної політики | | | | | |та підприємництва. | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України від | | | | | |18 вересня 2002 р. | | | | | |N 103/346" | | | | | |( z0820-02 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.8 |Проведення перевірки | вересень- |Управління освіти та | | | |організації і | грудень |науки | | | |проведення прийому | | | | | |студентів на I курс до| | | | | |вищих медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |I-IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.9 |Проведення атестації | III квартал |Департамент кадрової | | | |керівників державних | |політики та запобігання | | | |підприємств МОЗ | |корупції | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.10 |Проведення |протягом року |Управління освіти та | | | |організаційної роботи | |науки | | | |по призначенню | | | | | |академічних стипендій | | | | | |Президента України, | | | | | |Верховної Ради | | | | | |України, Кабінету | | | | | |Міністрів України, | | | | | |ім. М.Грушевського, | | | | | |М.Амосова, соціальної | | | | | |стипендії Верховної | | | | | |Ради України студентам| | | | | |і аспірантам вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |I-IV рівні акредитації| | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.11 |Затвердження обсягів |протягом року |Управління освіти та | | | |підготовки, підвищення| |науки | | | |кваліфікації та | | | | | |перепідготовки | | | | | |фахівців охорони | | | | | |здоров'я, педагогічних| | | | | |і науково-педагогічних| | | | | |кадрів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.12 |Здійснення перевірки |протягом року |Управління освіти та | | | |стану організації | |науки | | | |навчально-виховного | | | | | |процесу та рівня | | | | | |практичної підготовки | | | | | |у вищих медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |закладах | | | | | |I-IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.13 |Здійснення заходів по |протягом року |Управління освіти та | | | |приведенню навально- | |науки | | | |методичного | | | | | |забезпечення у вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладах | | | | | |I-IV рівнів | | | | | |акредитації до нових | | | | | |навчальних планів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.14 |Проведення |протягом року |Департамент кадрової | | | |організаційних заходів| |політики та запобігання | | | |з працевлаштування | |корупції | | | |випускників вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичного) | | | | | |навчальних закладів | | | | | |2010 року, що | | | | | |навчались за державним| | | | | |замовленням. | | | | | |Забезпечити робочими | | | | | |місцями не менше 95% | | | | | |молодих спеціалістів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.15 |Забезпечення роботи |протягом року |Департамент кадрової | | | |Центральної | |політики та запобігання | | | |атестаційної комісії | |корупції | | | |МОЗ України. | | | | | |Забезпечення контролю | | | | | |за дотриманням вимог | | | | | |наказу МОЗ України від| | | | | |19.12.97 N 359 | | | | | |( z0014-98 ) "Про | | | | | |подальше удосконалення| | | | | |атестації лікарів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.16 |Підготовка матеріалів |протягом року |Департамент кадрової | | | |щодо нагородження | |політики та запобігання | | | |державними нагородами | |корупції | | | |та відомчою | | | | | |заохочувальною | | | | | |відзнакою МОЗ України | | | | | |працівників галузі (на| | | | | |виконання Указу | | | | | |Президента України від| | | | | |19.02.2003 N 138/2003 | | | | | |( 138/2003 ) "Про | | | | | |Порядок представлення | | | | | |до нагородження та | | | | | |вручення державних | | | | | |нагород України") | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.17 |Підготовка проекту |протягом року |Департаменту управління | | | |наказу МОЗ про | |та контролю якості | | | |внесення змін до | |медичних послуг | | | |наказу МОЗ України від| | | | | |24.02.2007 N 92 | | | | | |( v0092282-07 ) "Про | | | | | |затвердження Критеріїв| | | | | |(умов) державної | | | | | |акредитації | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.18 |Провести національні |протягом року |Управління освіти та | | | |конкурси серед вищих | |науки | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів зі| | | | | |спеціальностей | | | | | |"Сестринська справа", | | | | | |"Стоматологія | | | | | |ортопедична", | | | | | |"Фармація", | | | | | |"Лабораторна | | | | | |діагностика". | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 8.19 |Продовжити |протягом року |Управління освіти та | | | |впровадження системи | |науки | | | |ліцензійних | | | | | |інтегрованих іспитів у| | | | | |вищих навчальних | | | | | |закладах | | | | | |I-IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 9. |Заходи з удосконалення контролю за випробуваннями, виробництвом, імпортом та | | |обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 9.1 |Забезпечення | постійно |Департамент регуляторної | | | |проведення державної | |політики у сфері обігу | | | |реєстрації | |лікарських засобів та | | | |(перереєстрації) | |продукції у системі | | | |лікарських засобів та | |охорони здоров'я | | | |ведення Державного | | | | | |реєстру лікарських | | | | | |засобів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 9.2 |Забезпечення | постійно |Державна інспекція з | | | |проведення державної | |контролю якості | | | |реєстрації | |лікарських засобів МОЗ | | | |(перереєстрації) | |України | | | |медичних виробів та | | | | | |ведення Державного | | | | | |реєстру медичної | | | | | |техніки та виробів | | | | | |медичного призначення | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 9.3 |Забезпечення | постійно |Державна інспекція з | | | |організації проведення| |контролю якості | | | |експертизи | |лікарських засобів МОЗ | | | |реєстраційних | |України | | | |матеріалів та | | | | | |спеціалізованої оцінки| | | | | |(випробувань) медичних| | | | | |виробів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 9.4 |Участь у здійсненні | постійно |Департамент регуляторної | | | |державного контролю | |політики у сфері обігу | | | |лікарських засобів при| |лікарських засобів та | | | |їх ввезенні в Україну | |продукції у системі | | | |в частині надання | |охорони здоров'я | | | |одноразових дозволів | | | | | |на ввезення на митну | | | | | |територію України | | | | | |незареєстрованих | | | | | |лікарських засобів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 9.5 |Участь у здійсненні | постійно |Державна інспекція з | | | |державного контролю | |контролю якості | | | |медичних виробів при | |лікарських засобів МОЗ | | | |їх ввезенні в Україну | |України | | | |в частині надання | | | | | |одноразових дозволів | | | | | |на ввезення на митну | | | | | |територію України | | | | | |незареєстрованих | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення, | | | | | |підтверджень про | | | | | |державну реєстрацію | | | | | |медичних виробів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 9.6 |Взаємодія з Державною | постійно |Департамент регуляторної | | | |митною службою України| |політики у сфері обігу | | | |шляхом обміну | |лікарських засобів та | | | |інформацією про | |продукції у системі | | | |зареєстровані в | |охорони здоров'я | | | |Україні лікарські | | | | | |засоби (на виконання | | | | | |спільного наказу МОЗ | | | | | |України та | | | | | |Держмитслужби України | | | | | |від 08.06.2001 р. | | | | | |N 224/387 ( z0557-01 )| | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку ведення та | | | | | |використання | | | | | |міжвідомчої бази даних| | | | | |зареєстрованих в | | | | | |Україні лікарських | | | | | |засобів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 9.7 |Взаємодія з Державною | постійно |Державна інспекція з | | | |митною службою України| |контролю якості | | | |щодо отримання | |лікарських засобів МОЗ | | | |оперативної інформації| |України | | | |при перетині кордону | | | | | |про наявність або | | | | | |відсутність медичних | | | | | |виробів у Державному | | | | | |реєстрі медичної | | | | | |техніки та виробів | | | | | |медичного призначення | | | | | |на виконання спільного| | | | | |наказу МОЗ України та | | | | | |Держмитслужби України | | | | | |від 03.06.2005 р. | | | | | |N 250/480 ( z1134-05 )| | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку ведення та | | | | | |використання | | | | | |міжвідомчої бази даних| | | | | |зареєстрованих в | | | | | |Україні медичних | | | | | |виробів" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 9.8 |Проведення перевірок |протягом року |Комітет з контролю за | | | |суб'єктів | |наркотиками | | | |господарювання щодо | | | | | |додержання ними | | | | | |законодавства про обіг| | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин | | | | | |і прекурсорів | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 10. |Заходи з питань економіки страхування | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 10.1 |Збір та аналіз |Щоквартально |Управління економіки | | | |інформації щодо стану | |медичного страхування та | | | |функціонування | |соціальних програм | | | |лікарняних кас в | | | | | |Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 10.2 |Збір та аналіз |Щоквартально |Управління економіки | | | |інформації щодо стану | |медичного страхування та | | | |обов'язкових видів | |соціальних програм | | | |страхування в Україні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 10.3 |Збір та аналіз |Щоквартально |Управління економіки | | | |інформації щодо | |медичного страхування та | | | |добровільного | |соціальних програм | | | |медичного страхування | | | | | |в Україні | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 11. |Заходи з удосконалення економічної діяльності, бухгалтерського обліку та | | |звітності, відомчого фінансового контролю, інвестиційної діяльності | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 11.1 |Підготовка бюджетних |протягом року |Департамент економіки, | | | |запитів до проекту | |фінансів і | | | |Закону України "Про | |бухгалтерської звітності | | | |Державний бюджет | | | | | |України на | | | | | |2011 рік" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.2 |Здійснення аналізу | щокварталу |Департамент економіки, | | | |фінансово- | |фінансів і | | | |господарської | |бухгалтерської звітності | | | |діяльності державних | | | | | |підприємств, закладів | | | | | |охорони здоров'я, | | | | | |освіти, культури та | | | | | |науки, які знаходяться| | | | | |у сфері управління | | | | | |МОЗ | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.3 |Видатки на виконання | щомісяця |Департамент економіки, | | | |бюджетних програм | |фінансів і | | | |закладів охорони | |бухгалтерської звітності | | | |здоров'я, освіти, | | | | | |культури, науки та | | | | | |одержувачів бюджетних | | | | | |коштів, що | | | | | |підпорядковані МОЗ | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.4 |Здійснення моніторингу| щомісяця, |Департамент економіки, | | | |виконання місцевих | щокварталу |фінансів і | | | |бюджетів з охорони | |бухгалтерської звітності | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.5 |Здійснення моніторингу| щомісяця |Департамент економіки, | | | |залучення власних | |фінансів і | | | |надходжень закладами | |бухгалтерської звітності | | | |та установами охорони | | | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.6 |Здійснення моніторингу|протягом року |Департамент економіки, | | | |стану оплати праці | |фінансів і | | | |працівників охорони | |бухгалтерської звітності | | | |здоров'я та державних | | | | | |підприємств, які | | | | | |знаходяться у сфері | | | | | |управління МОЗ | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.7 |Здійснення моніторингу| щомісяця |Департамент економіки, | | | |фінансування державних| |фінансів і | | | |цільових програм і | |бухгалтерської звітності | | | |комплексних заходів, | | | | | |які формуються за | | | | | |рахунок державного та | | | | | |місцевих бюджетів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.8 |Здійснення моніторингу| щокварталу |Департамент економіки, | | | |стану дебіторської та | |фінансів і | | | |кредиторської | |бухгалтерської звітності | | | |заборгованості | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.9 |Розгляд, узагальнення |протягом року |Контрольно-ревізійний |Винесення на | | |та реалізація | |відділ, |колегію або | | |матеріалів перевірок | |Департамент економіки, |нараду інформації| | |(ревізій), проведених | |фінансів і |щодо результатів | | |органами державного | |бухгалтерської звітності,|перевірок | | |контролю з метою | |Департамент кадрової |органами | | |своєчасного усунення | |політики, освіти і науки,|державного | | |порушень та недоліків,| |структурні підрозділи, |контролю | | |вжиття необхідних | |урядові органи державного|відповідно до | | |заходів за | |управління у складі МОЗ |рішення Міністра | | |встановленими фактами | |України, | | | |зловживань та фактів | |підпорядковані заклади та| | | |порушень, допущених у | |установи відповідно до | | | |використанні бюджетних| |функціональних | | | |коштів установами та | |повноважень | | | |організаціями, що | | | | | |належать до сфери | | | | | |управління МОЗ | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.10 |Здійснення контролю |протягом року |Контрольно-ревізійний |За наслідками | | |щодо цільового | |відділ, |контрольних | | |використання в | |Управління моніторингу та|заходів прийняття| | |регіонах виробів | |супроводу державних |відповідних | | |медичного призначення,| |програм, |рішень та надання| | |високовартісної | |ДУО "Політехмед", |пропозицій | | |медичної техніки, | |ДП "Укрмедпостач", | | | |лікарських засобів | |ДП "Укрвакцина" | | | |тощо, поставлених в | | | | | |централізованому | | | | | |порядку, які закуплені| | | | | |за кошти державного | | | | | |бюджету (з перевіркою | | | | | |2-3 регіонів) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 11.11 |Здійснення моніторингу|протягом року |Контрольно-ревізійний |Контроль за | | |введення в | |відділ, |вводом в | | |експлуатацію медичного| |Управління моніторингу та|експлуатацію, | | |обладнання, | |супроводу державних |надання | | |закупленого в | |програм, |пропозицій з | | |централізованому | |ДУО "Політехмед", |метою ефективного| | |порядку за кошти | |ДП "Укрмедпостач", |використання | | |державного бюджету | |ДП "Укрвакцина" |медичного | | | | | |обладнання | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 12. |Заходи з моніторингу та супроводу державних програм | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 12.1 |Здійснення моніторингу| IV квартал |Управління моніторингу та| | | |та аналізу пропозицій | |супроводу державних | | | |щодо визначення | |програм | | | |номенклатури товарів, | | | | | |централізовану | | | | | |закупівлю яких | | | | | |планується здійснити | | | | | |Міністерством за | | | | | |рахунок коштів | | | | | |державного бюджету у | | | | | |2011 році | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 12.2 |Розробка проектів |протягом року |Управління моніторингу та| | | |наказів Міністерства | |супроводу державних | | | |щодо розподілу та | |програм | | | |перерозподілу | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення, медичного| | | | | |обладнання, інших | | | | | |товарів, необхідних | | | | | |для виконання | | | | | |державних програм та | | | | | |заходів з охорони | | | | | |здоров'я, а також | | | | | |інших наказів, що | | | | | |відносяться до | | | | | |компетенції | | | | | |Управління | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 12.3 |Здійснення моніторингу|протягом року |Управління моніторингу та| | | |та аналізу залишків | |супроводу державних | | | |Міністерства охорони | |програм | | | |здоров'я АР Крим, | | | | | |головних управлінь | | | | | |(управлінь) охорони | | | | | |здоров'я обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Міністерству, щодо | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення, медичного| | | | | |обладнання, інших | | | | | |товарів, закуплених за| | | | | |кошти державного | | | | | |бюджету на виконання | | | | | |державних програм та | | | | | |заходів для | | | | | |забезпечення закладів | | | | | |охорони здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 12.4 |Розгляд технічних |протягом року |Управління моніторингу та| | | |завдань закупівлі | |супроводу державних | | | |лікарських засобів, | |програм | | | |виробів медичного | | | | | |призначення, медичного| | | | | |обладнання, інших | | | | | |товарів, у межах | | | | | |компетенції, | | | | | |необхідних для | | | | | |виконання державних | | | | | |програм та заходів з | | | | | |охорони здоров'я, | | | | | |підготовлених | | | | | |постійними робочими | | | | | |групами з питань | | | | | |профільного супроводу | | | | | |державних закупівель в| | | | | |установленому порядку | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 12.5 |Здійснення моніторингу|протягом року |Управління моніторингу та| | | |та аналізу потреб та | |супроводу державних | | | |заявок Міністерства | |програм | | | |охорони здоров'я АР | | | | | |Крим, головних | | | | | |управлінь (управлінь) | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, Київської та| | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Міністерству у | | | | | |лікарських засобах, | | | | | |виробах медичного | | | | | |призначення, медичному| | | | | |обладнанні, інших | | | | | |товарах, необхідних | | | | | |для виконання | | | | | |державних програм та | | | | | |заходів з охорони | | | | | |здоров'я у 2010 році | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 13. |Заходи з удосконалення матеріально-технічної бази закладів, установ та | | |організацій охорони здоров'я, контролю за раціональним використанням матеріальних| | |ресурсів | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 13.1 |Участь у комісії з | I квартал |Сектор радіаційної |Контроль за | | |прийняття звітів | |безпеки та медичних |використанням | | |закладів, | |проблем наслідків аварії |бюджетних коштів | | |підпорядкованих МОЗ | |на ЧАЕС | | | |про використання | | | | | |бюджетних коштів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.2 |Здійснення аналізу | I квартал |Сектор радіаційної |Підготовка | | |забезпечення засобами | |безпеки та медичних |пропозицій по | | |вимірювальної техніки | |проблем наслідків аварії |оновленню | | |лабораторій СЕС ООРР | |на ЧАЕС |приладного парку | | |та радіологічних | | |радіологічних | | |підрозділів СЕС | | |підрозділів СЕС | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.3 |Організація та | III квартал |Відділ інвестицій, | | | |забезпечення контролю | |будівництва та майнових | | | |за ходом підготовки | |відносин | | | |медичних закладів до | | | | | |роботи в осінньо- | | | | | |зимовий період | | | | | |2010-2011 років | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.4 |Забезпечення |протягом року |Відділ інвестицій, | | | |методичного | |будівництва та майнових | | | |керівництва та надання| |відносин | | | |практичної допомоги з | | | | | |питань економії | | | | | |споживання паливно- | | | | | |енергетичних ресурсів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.5 |Продовження |протягом року |Відділ інвестицій, | | | |організаційної роботи,| |будівництва та майнових | | | |яка спрямована на | |відносин | | | |залучення інвестицій, | | | | | |позабюджетних коштів | | | | | |для зміцнення | | | | | |матеріально-технічної | | | | | |бази закладів, установ| | | | | |та підприємств | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.6 |Розробка та приведення|протягом року |Відділ інвестицій, | | | |нормативно-правових | |будівництва та майнових | | | |актів з питань охорони| |відносин | | | |праці у відповідність | | | | | |до чинного | | | | | |законодавства. | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.7 |Здійснення аналізу |протягом року |Відділ інвестицій, | | | |стану об'єктів | |будівництва та майнових | | | |незавершеного | |відносин | | | |будівництва медичних | | | | | |закладів | | | | | |безпосереднього | | | | | |підпорядкування для | | | | | |виявлення таких, які | | | | | |підлягають | | | | | |приватизації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.8 |Продовження |протягом року |Відділ інвестицій, | | | |організаційної роботи,| |будівництва та майнових | | | |спрямованої на | |відносин | | | |впровадження новітніх | | | | | |енергозберігаючих | | | | | |приладів, обладнання | | | | | |тощо в медичних | | | | | |закладах | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 13.9 |Організація перевірки |протягом року |Відділ інвестицій, | | | |і аналіз причин | |будівництва та майнових | | | |виробничого | |відносин | | | |травматизму, дорожньо-| | | | | |транспортних пригод та| | | | | |пожеж в областях з | | | | | |найгіршими річними | | | | | |показниками | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 14. |Заходи щодо удосконалення діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 14.1 |Здійснення контролю за|протягом року |ДП "Комітет з питань |Проведення | | |медичною практикою у | |народної і нетрадиційної |заходів щодо | | |галузі народної і | |медицини МОЗ України" |подальшого | | |нетрадиційної медицини| | |посилення | | |на виконання Указу | | |контролю за | | |Президента України від| | |діяльністю у | | |31.07.98 N 823/98 | | |галузі народної і| | |( 823/98 ) | | |нетрадиційної | | |"Про заходи щодо | | |медицини та | | |врегулювання | | |заняттям народною| | |діяльності в сфері | | |медициною | | |народної та | | |(цілительством) | | |нетрадиційної | | | | | |медицини" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 14.2 |Висвітлення у засобах |протягом року |ДП "Комітет з питань |Видання чотирьох | | |масовою інформації та | |народної і нетрадиційної |номерів | | |у періодичному виданні| |медицини МОЗ України" |періодичного | | |"Фітотерапія. Часопис"| | |видання | | |питання діяльності у | | |"Фітотерапія. | | |галузі народної і | | |Часопис". | | |нетрадиційної | | |Виступи в ЗМІ з | | |медицини. | | |висвітленням | | | | | |проблем народної | | | | | |і нетрадиційної | | | | | |медицини | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 14.3 |Удосконалення |протягом року |ДП "Комітет з питань |Розробка | | |нормативно-правової | |народної і нетрадиційної |регуляторних | | |бази по забезпеченню | |медицини МОЗ України" |актів щодо | | |заняттям народною | | |урегулювання | | |медициною | | |діяльності у | | |(цілительством) | | |галузі народної і| | | | | |нетрадиційної | | | | | |медицини | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 14.4 |Співпрацювати з |протягом року |ДП "Комітет з питань |Звітування | | |позаштатними | |народної і нетрадиційної |позаштатних | | |спеціалістами з | |медицини МОЗ України" |спеціалістів з | | |народної і | |МОЗ АР Крим, |народної і | | |нетрадиційної медицини| |Управління охорони |нетрадиційно | | |МОЗ АР Крим, головних | |здоров'я обласних, |медицини регіонів| | |управлінь охорони | |Київської та |України про | | |здоров'я | |Севастопольської міських |діяльність на | | |Дніпропетровської, | |державних адміністрацій |посаді та про | | |Львівської та | | |результати | | |Черкаської, управлінь | | |медичної практики| | |охорони здоров'я та | | |за формою | | |курортів Вінницької, | | |статистичної | | |управління охорони | | |галузевої | | |здоров'я та медицини | | |звітності. | | |катастроф Одеської та | | | | | |управлінь охорони | | | | | |здоров'я обласних | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головного управління | | | | | |здоров'я та медичного | | | | | |забезпечення Київської| | | | | |та Севастопольської | | | | | |міських | | | | | |держадміністрацій щодо| | | | | |урегулювання | | | | | |діяльності у галузі | | | | | |народної медицини і | | | | | |нетрадиційної медицини| | | | | |та цілительства | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 14.5 |Проведення заходів, що|протягом року |ДП "Комітет з питань |Розробка | | |спрямовані на наукове | |народної і нетрадиційної |методичних | | |обґрунтування методів | |медицини МОЗ України" |рекомендацій, | | |народної і | | |інформаційних | | |нетрадиційної медицини| | |листів, | | |з метою інтеграції їх | | |посібників тощо | | |в систему охорони | | | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 14.6 |Участь в роботі |протягом року |ДП "Комітет з питань |Проведення | | |з'їздів, конференцій, | |народної і нетрадиційної |наукових заходів | | |нарад, семінарів з | |медицини МОЗ України" | | | |висвітленням питань | | | | | |розвитку народної і | | | | | |нетрадиційної медицини| | | | | |відповідно до "Реєстру| | | | | |з'їздів, конгресів, | | | | | |симпозіумів, науково- | | | | | |практичних | | | | | |конференцій, наукових | | | | | |семінарів і пленумів, | | | | | |які проводитимуться у | | | | | |2010 році" | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 15. |Заходи з питань підготовки до євро-2012 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 15.1 |Проведення семінару в | березень |Відділ організації |Ознайомлення | | |рамках реалізації | |медичного забезпечення |керівників | | |плану залучення | |ЄВРО-2012 |екстреної та | | |зовнішньої допомоги | | |невідкладної | | |Європейської Комісії | | |служби України з | | |(TAIEX) на перше | | |досвідом країн | | |півріччя 2010 року: | | |Європейського | | |"Адаптація Директиви | | |Союзу щодо | | |98/1 О/ЄС та | | |запровадження | | |Консульського Рішення | | |єдиного | | |91/396/ЄЕС для | | |європейського | | |запровадження єдиного | | |екстреного | | |європейського | | |телефонного | | |екстреного телефонного| | |номеру "112" | | |номеру "112" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 15.2 |Проведення навчально- | |Відділ організації |Проведення | | |тренувальних семінарів| |медичного забезпечення |організаційних і | | |(зборів) з питань | |ЄВРО-2012 |практичних | | |організації та | | |заходів для | | |діяльності закладів | | |підготовки | | |охорони здоров'я | | |закладів охорони | | |приймаючих міст | | |здоров'я в | | |ЄВРО-2012 і причетних | | |приймаючих містах| | |адміністративних | | |до медичного | | |територій під час | | |обслуговування | | |проведення заходів | | |учасників і | | |Чемпіонату для | | |гостей ЄВРО-2012 | | |відповідного | | |і належного | | |реагування медичної | | |реагування | | |інфраструктури у разі | | |медичної | | |загрози або виникнення| | |інфраструктури у | | |надзвичайних ситуацій | | |разі виникнення | | |різних рівнів: | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |15.2.1 |м. Київ, Київська | I квартал |Відділ організації | | | |область | |медичного забезпечення | | | | | |ЄВРО-2012 | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |15.2.2 |м. Харків | II квартал |Відділ організації | | | | | |медичного забезпечення | | | | | |ЄВРО-2012 | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |15.2.3 |м. Донецьк | III квартал |Відділ організації | | | | | |медичного забезпечення | | | | | |ЄВРО-2012 | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |15.2.4 |м. Львів, Львівська | III квартал |Відділ організації | | | |область | |медичного забезпечення | | | | | |ЄВРО-2012 | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 16. |Заходи з питань міжнародного співробітництва | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 16.1 |Прийняття нової | I квартал |Сектор радіаційної |Продовження | | |редакції Угоди про | |безпеки та медичних |співробітництва з| | |співробітництво між | |проблем наслідків аварії |МОЗ Республіки | | |МОЗ України, МОЗ | |на ЧАЕС |Куба та МЧФ по | | |Республіки Куба та | | |виконанню | | |Міжнародним | | |програми | | |Чорнобильським фондом | | |лікування та | | | | | |оздоровлення | | | | | |дітей в || | | | |Республіці Куба | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.2 |Участь у проведенні |протягом року |Сектор радіаційної |Отримання | | |міжнародних семінарів | |безпеки та медичних |сучасної | | |МАГАТЕ | |проблем наслідків аварії |інформації та | | | | |на ЧАЕС |нових знань з | | | | | |питань | | | | | |радіаційного | | | | | |захисту | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.3 |Співробітництво з |протягом року |Комітет з питань протидії| | | |ВООЗ, Глобальним | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |Фондом, агенціями ООН | |іншим соціально | | | |(Дитячий фонд ООН, | |небезпечним хворобам | | | |Програма розвитку | | | | | |ООН, Фонд | | | | | |народонаселення ООН, | | | | | |Програма ООН з | | | | | |ВІЛ/СНІД) з питань | | | | | |розробки та реалізації| | | | | |політики в галузі | | | | | |охорони здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.4 |Співпраця в |протягом року |Управління освіти та | | | |українсько- | |науки Департамент | | | |нідерландському | |кадрової політики та | | | |проекті "MATRA" | |запобігання корупції | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.5 |Співробітництво з |протягом року |Департамент організації | | | |ВООЗ, Світовим банком,| |санітарно- | | | |агенціями ВООЗ | |епідеміологічного | | | | | |нагляду | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.6 |Виконання Плану |протягом року | | | | |заходів до Програми | | | | | |співробітництва | | | | | |України з країнами | | | | | |Африки на | | | | | |2010-2012 рр.: | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |16.6.1 |надати дипломатичними |протягом року |Департамент регуляторної | | | |каналами до | |політики у сфері обігу | | | |міністерств охорони | |лікарських засобів та | | | |здоров'я африканських | |продукції у системі | | | |країн перелік | |охорони здоров'я | | | |лікарських засобів та | |Відділ міжнародних | | | |медичних | |зв'язків та | | | |імунобіологічних | |євроінтеграції | | | |препаратів | | | | | |вітчизняного | | | | | |виробництва, | | | | | |зареєстрованих в | | | | | |Україні, в експорті | | | | | |яких можуть бути | | | | | |зацікавлені країни | | | | | |Африки та які можуть | | | | | |бути запропоновані | | | | | |українськими | | | | | |виробниками лікарських| | | | | |засобів з метою | | | | | |формування банку даних| | | | | |щодо умов реєстрації | | | | | |зазначених лікарських | | | | | |засобів у країнах | | | | | |Африки | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |16.6.2 |надати дипломатичними |протягом року |ДУО "Політехмед" | | | |каналами до | |Відділ міжнародних | | | |міністерств охорони | |зв'язків та | | | |здоров'я африканських | |євроінтеграції | | | |країн інформацію щодо | | | | | |спеціалізованих | | | | | |виставок товарів | | | | | |медичного призначення | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| |16.6.3 |надати дипломатичними |протягом року |Департамент кадрової | | | |каналами до | |політики, освіти, науки | | | |міністерств охорони | |Відділ міжнародних | | | |здоров'я африканських | |зв'язків та | | | |країн інформативні | |євроінтеграції | | | |матеріали щодо | | | | | |можливостей вищих | | | | | |медичних навчальних | | | | | |закладів та закладів | | | | | |післядипломної освіти | | | | | |України забезпечити | | | | | |підготовку науково- | | | | | |педагогічних, медичних| | | | | |кадрів та підвищення | | | | | |їх кваліфікації для | | | | | |африканських країн | | | | | |відповідно до їх | | | | | |потреби на договірних | | | | | |умовах | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.7 |Співробітництво з | постійно |Комітет з питань протидії| | | |фондом Клінтона | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | | | |іншим соціально | | | | | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.8 |Співробітництво з | постійно |Комітет з питань протидії| | | |ЮНЕЙДС | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | | | |іншим соціально | | | | | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.9 |Співробітництво з ГТЦ | постійно |Комітет з питань протидії| | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | | | |іншим соціально | | | | | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 16.10 |Співробітництво в | постійно |Комітет з контролю за | | | |установленому | |наркотиками | | | |законодавством порядку| | | | | |з Міжнародним | | | | | |комітетом з контролю | | | | | |за наркотиками ООН, | | | | | |Комісією з | | | | | |наркотичних засобів | | | | | |ООН з питань: | | | | | |- контролю за | | | | | |наркотичними засобами,| | | | | |психотропними | | | | | |речовинами і | | | | | |прекурсорами; | | | | | |- запобігання, | | | | | |профілактики | | | | | |зловживання | | | | | |наркотиків, лікування | | | | | |і реабілітації | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 17. |Заходи з питань взаємодії з верховною радою україни | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 17.1 |Підготовка пропозицій | до 1 жовтня |Управління стратегічного | | | |до орієнтовного плану | |планування та | | | |законопроектної роботи| |аналітичного | | | |на 2011 рік | |забезпечення, | | | | | |структурні підрозділи, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.2 |Підготовка та подання | до 15 грудня |Управління стратегічного | | | |до Мін'юсту звітів про| |планування та | | | |стан законопроектної | |аналітичного | | | |роботи в галузі | |забезпечення, | | | |охорони здоров'я | |структурні підрозділи, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.3 |Підготовка та подання | кожного |Управління стратегічного | | | |аналітичних матеріалів| пленарного |планування та | | | |Міністру охорони | тижня |аналітичного | | | |здоров'я, першому | |забезпечення, | | | |заступнику Міністра, | |структурні підрозділи, | | | |першому заступнику | |урядові органи | | | |Міністра - головному | |державного управління у | | | |державному санітарному| |складі МОЗ України, | | | |лікарю України, | |підпорядковані заклади та| | | |заступникам Міністра | |установи | | | |для супроводу | | | | | |законопроектів на | | | | | |пленарних засіданнях | | | | | |Верховної Ради | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.4 |Підготовка та подання | щомісячно до |Управління стратегічного | | | |до Мін'юсту звіту про | 20 числа |планування та | | | |стан виконання | |аналітичного | | | |законопроектів, | |забезпечення, | | | |розроблення яких | |структурні підрозділи, | | | |передбачено новими | |урядові органи державного| | | |завданнями, | |управління у складі МОЗ | | | |визначеними законами | |України, | | | |України, указами | |підпорядковані заклади та| | | |Президента України, | |установи | | | |постановами Верховної | | | | | |Ради України, актами | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України та ініційовано| | | | | |Прем'єр-міністром | | | | | |України після | | | | | |затвердження | | | | | |орієнтовного плану | | | | | |законопроектної робіт | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.5 |Здійснення супроводу у|протягом року |Управління стратегічного | | | |комітетах Верховної | |планування та | | | |Ради України проектів | |аналітичного | | | |законів України, | |забезпечення, структурні | | | |розробником яких є | |підрозділи, урядові | | | |МОЗ України | |органи державного | | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.6 |Підготовка довідок до |протягом року |Управління стратегічного | | | |Кабінету Міністрів | |планування та | | | |України та профільних | |аналітичного | | | |комітетів Верховної | |забезпечення, | | | |Ради України стосовно | |структурні підрозділи, | | | |позиції Міністерства | |урядові органи державного| | | |щодо законопроектів, | |управління у складі МОЗ | | | |які стосуються галузі | |України, | | | |охорони здоров'я, | |підпорядковані заклади та| | | |розробниками яких є | |установи | | | |народні депутати | | | | | |України, Президент | | | | | |України та Центральні | | | | | |органи виконавчої | | | | | |влади | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.7 |Ведення картотеки та |протягом року |Управління стратегічного | | | |моніторинг проходження| |планування та | | | |законопроектів з | |аналітичного | | | |питань охорони | |забезпечення | | | |здоров'я у комітетах | | | | | |Верховної Ради України| | | | | |та на пленарних | | | | | |засіданнях Верховної | | | | | |Ради України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.8 |Забезпечити взаємодію |протягом року |Управління стратегічного | | | |з Головним | |планування та | | | |організаційним | |аналітичного | | | |управлінням Апарату | |забезпечення | | | |Верховної Ради України| | | | | |та Управлінням | | | | | |забезпечення зв'язків | | | | | |з Верховною Радою | | | | | |України Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 17.9 |Участь у роботі |протягом року |Заступники Міністра | | | |Комітету Верховної | |відповідно до | | | |Ради України з питань | |функціональних | | | |охорони здоров'я та | |повноважень, | | | |інших комітетів | |Адміністративний | | | |Верховної Ради України| |департамент, | | | |у разі розгляду | |структурні підрозділи МОЗ| | | |законопроектів або | |України, | | | |питань стосовно галузі| |урядові органи державного| | | |охорони здоров'я | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані МОЗ | | | | | |України заклади та | | | | | |установи | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 18. |Заходи з питань взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 18.1 |Взаємодія з |протягом року |Управління стратегічного | | | |Мінекономіки з питань | |планування та | | | |підготовки проектів, | |аналітичного | | | |моніторингу виконання | |забезпечення | | | |та звітування про | | | | | |реалізацію: | | | | | |- Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України; | | | | | |- Програми | | | | | |економічного і | | | | | |соціального розвитку | | | | | |України; | | | | | |- Інших документів | | | | | |стратегічного | | | | | |планування розвитку | | | | | |держави | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.2 |Підготовка проекти | щотижня, |Управління стратегічного | | | |планів діяльності | щомісяця, |планування та | | | |Міністерства та звітів| щокварталу |аналітичного | | | |про їх виконання | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.3 |Організація |протягом року |Управління стратегічного | | | |громадської експертизи| |планування та | | | |проектів нормативно- | |аналітичного | | | |правових актів: | |забезпечення, структурні | | | |законів України, | |підрозділи, | | | |указів, розпоряджень | |урядові органи державного| | | |Президента України, | |управління у складі МОЗ | | | |постанов, | |України, | | | |розпоряджень Кабінету | |підпорядковані заклади та| | | |Міністрів України, | |установи | | | |наказів МОЗ України | | | | | |(у т.ч. шляхом | | | | | |розміщення на | | | | | |офіційному веб-сайті | | | | | |МОЗ України та | | | | | |урядових органів | | | | | |державного управління | | | | | |у складі МОЗ України) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.4 |Підготовка матеріалів |протягом року |Управління стратегічного | | | |для проведення | |планування та | | | |зустрічей керівництва | |аналітичного | | | |МОЗ України з лідерами| |забезпечення, | | | |громадських | |структурні підрозділи, | | | |організацій, медичною | |урядові органи | | | |громадськістю та | |державного управління у | | | |членами профспілки | |складі МОЗ України, | | | |працівників охорони | |підпорядковані заклади та| | | |здоров'я | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.5 |Підготовка матеріалів |протягом року |Управління стратегічного | | | |та організація участі | |планування та | | | |керівництва МОЗ | |аналітичного | | | |України у засіданнях, | |забезпечення, | | | |які проводяться для | |структурні підрозділи, | | | |виконання Генеральної | |урядові органи | | | |угоди | |державного управління у | | | | | |складі МОЗ України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.6 |Підготовка матеріалів |протягом року |Управління стратегічного | | | |та організація участі | |планування та | | | |керівництва МОЗ | |аналітичного | | | |України у засіданнях, | |забезпечення, | | | |які проводяться для | |структурні підрозділи, | | | |виконання Протокольних| |урядові органи державного| | | |доручень керівників | |управління у складі МОЗ | | | |Кабінету Міністрів | |України, | | | |України за | |підпорядковані заклади та| | | |результатами зустрічей| |установи | | | |з профспілковими | | | | | |організаціями | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.7 |Оприлюднення на |протягом року |Управління стратегічного | | | |офіційному веб-сайті | |планування та | | | |МОЗ України інформації| |аналітичного | | | |щодо роботи МОЗ | |забезпечення, | | | |України із зверненнями| |структурні підрозділи, | | | |громадян | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.8 |Взаємодія з |протягом року |Управління стратегічного | | | |Держкомінформом з | |планування та | | | |питань підготовки | |аналітичного | | | |проектів, моніторингу | |забезпечення, | | | |виконання та | |ДУ "Український інститут | | | |звітування про | |стратегічних досліджень | | | |реалізацію заходів з | |МОЗ України" | | | |виконання Національної| | | | | |програми | | | | | |інформатизації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.9 |Робота щодо |протягом року |ДП "Український | | | |удосконалення | |інформаційно- | | | |структури та | |обчислювальний центр МОЗ | | | |інформаційного | |України", | | | |наповнення офіційного | |Управління стратегічного | | | |веб-сайту МОЗ України | |планування та | | | | | |аналітичного | | | | | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.10 |Взаємодія з Мін'юстом |протягом року |Управління стратегічного | | | |з питань підготовки | |планування та | | | |проектів, моніторингу | |аналітичного | | | |виконання та | |забезпечення, | | | |звітування про | |ДУ "Український інститут | | | |реалізацію | |стратегічних досліджень | | | |орієнтовного плану | |МОЗ України" | | | |законопроектної | | | | | |роботи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.11 |Взаємодія з АМН, |протягом року |Управління освіти та | | | |проблемними комісіями | |науки | | | |МОЗ та АМН щодо | | | | | |здійснення координації| | | | | |наукових досліджень з | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | |медичної науки та | | | | | |удосконалення | | | | | |інноваційних процесів | | | | | |у галузі | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.12 |Участь у заходах, які |протягом року |Управління освіти та | | | |здійснюються МОН, НАН | |науки | | | |та АМН з питань | | | | | |реалізації державної | | | | | |науково-технічної | | | | | |політики | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.13 |Спільно з МОН |протягом року |Управління освіти та | | | |проведення | |науки | | | |ліцензування та | | | | | |акредитації вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.14 |Спільно з Мінекономіки|протягом року |Управління освіти та | | | |визначення обсягів | |науки | | | |державного замовлення | | | | | |на підготовку фахівців| | | | | |у вищих навчальних | | | | | |закладах I-IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.15 |Спільно з |протягом року |Управління освіти та | | | |Міністерством освіти і| |науки | | | |науки України | | | | | |забезпечити створення | | | | | |і впровадження | | | | | |галузевих стандартів | | | | | |освіти | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.16 |Участь у заходах з |протягом року |Відділ організації | | | |питань міжнародної | |медичного забезпечення | | | |діяльності, які | |ЄВРО-2012 | | | |здійснюють | |Відділ міжнародних | | | |Мінекономіки, Мінфін, | |зв'язків та | | | |Мінсім'ямолодьспорт, | |євроінтеграції | | | |МНС, МВС, МОН, | | | | | |Мінтрансзв'язку, | | | | | |Мінрегіонбуд, | | | | | |Міноборони, Мінпраці, | | | | | |СБ, Мін'юст, | | | | | |Федерація футболу | | | | | |України, Нацагентство | | | | | |ЄВРО-2012 | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.17 |Взаємодія з МНС та |протягом року |Сектор радіаційної | | | |Мінпраці України з | |безпеки та медичних | | | |питань ліквідації | |проблем | | | |наслідків | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи та | | | | | |соціального захисту | | | | | |постраждалих. | | | | | |Встановлення статусу | | | | | |постраждалого | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.18 |Участь у міжвідомчих |протягом року |Сектор радіаційної | | | |нарадах, галузевих | |безпеки та медичних | | | |семінарах, | |проблем | | | |конференціях з питань | | | | | |медико-санітарної | | | | | |допомоги постраждалим | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи, що | | | | | |проводяться МНС, | | | | | |Мінпраці, АМН та НАН | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.19 |Взаємодіяти з |протягом року |Сектор радіаційної | | | |Держатомрегулювання, | |безпеки та медичних | | | |Мінприроди з питань | |проблем | | | |вдосконалення | | | | | |регулювання | | | | | |радіаційної безпеки | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.20 |Взаємодіяти з МОН з |протягом року |Сектор радіаційної | | | |питань перевірок | |безпеки та медичних | | | |організації та | |проблем | | | |забезпечення дітей, | | | | | |які постраждали | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи та | | | | | |відвідують навчальні | | | | | |заклади, безоплатним | | | | | |харчуванням | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.21 |Взаємодія з МНС та |протягом року |Сектор радіаційної | | | |Мінпраці України у | |безпеки та медичних | | | |питаннях ліквідації | |проблем | | | |наслідків | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи та | | | | | |соціального захисту | | | | | |постраждалих внаслідок| | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи. | | | | | |Встановлення статусу | | | | | |постраждалого | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.22 |Участь у проведенні |протягом року |Сектор радіаційної | | | |міжвідомчих нарад, | |безпеки та медичних | | | |галузевих семінарів, | |проблем | | | |конференцій з питань | | | | | |медико-санітарної | | | | | |допомоги постраждалим | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи, що | | | | | |проводяться МНС, | | | | | |Мінпраці, АМН та НАН | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.23 |Взаємодія з |протягом року |Сектор радіаційної | | | |Держатомрегулювання, | |безпеки та медичних | | | |Мінприроди з питань | |проблем | | | |вдосконалення | | | | | |регулювання | | | | | |радіаційної безпеки | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.24 |Проведення |протягом року |Комітет з контролю за | | | |позапланових перевірок| |наркотиками | | | |суб'єктів | | | | | |господарювання із | | | | | |залученням (за згодою)| | | | | |представників | | | | | |правоохоронних | | | | | |органів, у т.ч. | | | | | |Міністерства | | | | | |внутрішніх справ | | | | | |України та Служби | | | | | |безпеки України, щодо | | | | | |додержання ними | | | | | |законодавства про обіг| | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин | | | | | |і прекурсорів | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.25 |Забезпечення під час |протягом року |Контрольно-ревізійний |Участь у | | |виконання покладених | |відділ |проведенні | | |завдань взаємодії з | | |спільних | | |органами державного | | |перевірок | | |контролю та | | |(ревізій) | | |правоохоронними | | |фінансово- | | |органами, в тому числі| | |господарської | | |щодо обміну | | |діяльності | | |інформацією, | | |суб'єктів | | |організації спільних | | |господарювання | | |контрольних заходів за| | |системи охорони | | |зверненнями | | |здоров'я | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.26 |Забезпечення взаємодії|протягом року | Контрольно-ревізійний |Погодження з | | |з Голов КРУ України в | | відділ |Голов КРУ України| | |частині погодження | | |планів роботи на | | |планів роботи | | |півріччя | | |внутрішнього | | |Контрольно- | | |фінансового контролю | | |ревізійного | | |на півріччя, які | | |відділу. | | |затверджуються | | |Інформування | | |Міністром охорони | | |Голов КРУ України| | |здоров'я України (п. 3| | |про початок | | |Порядку, який | | |позапланових | | |затверджено постановою| | |контрольних | | |КМУ від 22.05.2002 | | |заходів, які | | |N 685) ( 685-2002-п ),| | |проводяться | | |про рішення щодо | | |Контрольно- | | |проведення | | |ревізійним | | |позапланового | | |відділом за | | |контрольного заходу | | |наказом МОЗ. | | |інформувати Голов КРУ | | | | | |України з метою | | | | | |запобігання | | | | | |дублювання | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 18.27 |Забезпечення подання |протягом року |Контрольно-ревізійний |Надання звіту | | |до Голов КРУ України | |відділ |(ф. N 11) про | | |звітності та | | |контрольно- | | |узагальненої | | |ревізійну роботу | | |інформації про | | |до Голов КРУ | | |виявлені порушення за | | |України, який | | |результатами | | |складається за | | |контрольних заходів за| | |результатами | | |встановленою формою та| | |контрольно- | | |у визначений | | |ревізійної | | |законодавством термін | | |роботи. | | |(п. 10 Порядку, який | | | | | |затверджено постановою| | | | | |КМУ від 22.05.2002 | | | | | |N 685) ( 685-2002-п ) | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 19. |Заходи з питань стратегічного планування | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 19.1 |Розробка проекту | лютий- |Управління стратегічного | | | |розділу з питань | вересень |планування та | | | |охорони здоров'я | |аналітичного | | | |Державної програми | |забезпечення, | | | |економічного та | |структурні підрозділи, | | | |соціального розвитку | |урядові органи державного| | | |України на 2011 рік | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 19.2 |Підготовка проекту | листопад |Управління стратегічного | | | |Плану роботи МОЗ | |планування та | | | |України на 2011 рік | |аналітичного | | | | | |забезпечення, | | | | | |структурні підрозділи, | | | | | |урядові органи | | | | | |державного управління у | | | | | |складі МОЗ України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 19.3 |Здійснення поточного |протягом року |Управління стратегічного | | | |моніторингу реалізації| |планування та | | | |завдань актів з питань| |аналітичного | | | |стратегічного | |забезпечення, | | | |планування | |структурні підрозділи, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 19.4 |Розробка проекту | у термін, |Управління стратегічного | | | |розділу з питань | визначений |планування та | | | |охорони здоров'я | дорученням |аналітичного | | | |заходів з виконання | Уряду |забезпечення, | | | |Програми діяльності | |структурні підрозділи, | | | |Кабінету Міністрів | |урядові органи | | | |України | |державного управління у | | | | | |складі МОЗ України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 19.5 |Розробка заходів МОЗ | після |Управління стратегічного | | | |України на виконання | прийняття |планування та | | | |завдань з реалізації | Програми |аналітичного | | | |Програми діяльності | діяльності |забезпечення, | | | |Кабінету Міністрів | Кабінету |структурні підрозділи, | | | |України | Міністрів |урядові органи державного| | | | | України |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 19.6 |Підготовка матеріалів | при |Управління стратегічного | | | |з питань охорони |надходженні у |планування та | | | |здоров'я для коротко- | термін, |аналітичного | | | |середньо- та | визначений |забезпечення, | | | |довгострокових | основним |структурні підрозділи, | | | |Прогнозів економічного| виконавцем |урядові органи | | | |і соціального розвитку|(Мінекономіки)|державного управління у | | | |України | |складі МОЗ України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 19.7 |Підготовка інформації | у термін, |Управління стратегічного | | | |про підсумки виконання| визначений |планування та | | | |положень національної | основним |аналітичного | | | |аналітичної доповіді | виконавцем |забезпечення, | | | |"Цілі розвитку |(Мінекономіки)|структурні підрозділи, | | | |тисячоліття: Україна" | |урядові органи | | | |у поточному році | |державного управління у | | | | | |складі МОЗ України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 19.8 |Підготовка аналітичних| у терміни, |Управління стратегічного | | | |матеріалів Міністру, | визначені |планування та | | | |першому заступнику | відповідними |аналітичного | | | |Міністра, першому | дорученнями |забезпечення, | | | |заступнику Міністра - | керівництва |структурні підрозділи, | | | |головному державному | Міністерства |урядові органи | | | |санітарному лікарю | |державного управління у | | | |України, заступникам | |складі МОЗ України, | | | |Міністра щодо стану | |підпорядковані заклади та| | | |підготовки проектів | |установи | | | |основних стратегічних | | | | | |документів та їх | | | | | |реалізації | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 20. |Заходи з питань зв'язків з громадськістю | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 20.1 |Підготовка проектів | щотижня, |Управління стратегічного | | | |планів діяльності | щомісяця, |планування та | | | |Міністерства та звітів| щокварталу |аналітичного | | | |про їх виконання | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.2 |Організація |протягом року |Управління стратегічного | | | |громадської експертизи| |планування та | | | |проектів нормативно- | |аналітичного | | | |правових актів: | |забезпечення, | | | |законів України, | |структурні підрозділи МОЗ| | | |указів, розпоряджень | |України, | | | |Президента України, | |Державна інспекція з | | | |постанов, | |контролю якості | | | |розпоряджень Кабінету | |лікарських засобів, | | | |Міністрів України, | |урядові органи державного| | | |наказів МОЗ України | |управління у складі МОЗ | | | |шляхом розміщення на | |України, | | | |офіційному веб-сайті | |підпорядковані МОЗ | | | |МОЗ України та | |України заклади та | | | |урядових органів | |установи | | | |державного управління | | | | | |у складі МОЗ України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.3 |Здійснення заходів МОЗ|протягом року |Управління стратегічного | | | |України з реалізації | |планування та | | | |Концепції сприяння | |аналітичного | | | |органами виконавчої | |забезпечення, | | | |влади розвитку | |структурні підрозділи МОЗ| | | |громадянського | |України, | | | |суспільства | |Державна інспекція з | | | | | |контролю якості | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані МОЗ | | | | | |України заклади та | | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.4 |Сприяння проведенню |протягом року |Управління стратегічного | | | |громадської експертизи| |планування та | | | |діяльності | |аналітичного | | | |Міністерства, урядових| |забезпечення, | | | |органів державного | |структурні підрозділи МОЗ| | | |управління у складі | |України, | | | |МОЗ України та | |Державна інспекція з | | | |підпорядкованих МОЗ | |контролю якості | | | |України закладів та | |лікарських засобів, | | | |установ | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані МОЗ | | | | | |України заклади та | | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.5 |Забезпечення вивчення |протягом року |Управління стратегічного | | | |громадської думки | |планування та | | | |стосовно діяльності | |аналітичного | | | |Міністерства, урядових| |забезпечення, | | | |органів державного | |прес-служба МОЗ України | | | |управління у складі | | | | | |МОЗ України та | | | | | |підпорядкованих МОЗ | | | | | |України закладів та | | | | | |установ шляхом: | | | | | |1) опитування | | | | | |громадськості через | | | | | |офіційний веб-сайт | | | | | |Міністерства, | | | | | |2) проведення | | | | | |щоденного експрес- | | | | | |аналізу коментарів, | | | | | |відгуків, інтерв'ю, | | | | | |інших матеріалів у | | | | | |пресі, на радіо та | | | | | |телебаченні | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.6 |Забезпечення |протягом року |Управління стратегічного | | | |підготовки матеріалів | |планування та | | | |та участь фахівців МОЗ| |аналітичного | | | |України у засіданнях, | |забезпечення, | | | |які проводяться для | |структурні підрозділи МОЗ| | | |виконання Генеральної | |України, | | | |угоди | |Державна інспекція з | | | | | |контролю якості | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані МОЗ | | | | | |України заклади та | | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.7 |Оприлюднення на |протягом року |Управління стратегічного | | | |офіційному веб-сайті | |планування та | | | |МОЗ України інформації| |аналітичного | | | |щодо роботи МОЗ | |забезпечення, | | | |України із звернень | |Управління справами | | | |громадян | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.8 |Робота щодо |протягом року |ДП "Український | | | |удосконалення | |інформаційно- | | | |структури та | |обчислювальний центр МОЗ | | | |інформаційного | |України", | | | |наповнення офіційного | |Управління стратегічного | | | |веб-сайту МОЗ України | |планування та | | | | | |аналітичного | | | | | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 20.9 |Забезпечення взаємодії|протягом року |Управління стратегічного | | | |з консультативно- | |планування та | | | |дорадчими органами при| |аналітичного | | | |МОЗ України - | |забезпечення | | | |громадськими радами | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 21. |Заходи з питань інформатизації охорони здоров'я | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 21.1 |Підготовка розділу | II квартал |Управління стратегічного |Опублікування | | |"Стан інформатизації | |планування та |розділу "Стан | | |охорони здоров'я" до | |аналітичного |інформатизації | | |Щорічної доповіді: | |забезпечення, |охорони здоров'я"| | |"Про результати | |ДУ "Український інститут |у Щорічній | | |діяльності системи | |стратегічних досліджень |доповіді: "Про | | |охорони здоров'я в | |МОЗ України" |результати | | |Україні. | | |діяльності | | |2009 рік" | | |системи охорони | | | | | |здоров'я в | | | | | |Україні. | | | | | |2009 рік" | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 21.2 |Надання через офіційні| постійно |Управління стратегічного |Надання через | | |веб-сайти | |планування та |офіційні веб- | | |Міністерства, урядових| |аналітичного |сайти послуг | | |органів державного | |забезпечення, |загального | | |управління у складі | |структурні підрозділи, |призначення | | |МОЗ України, | |урядові органи |відповідно до | | |підпорядкованих | |державного управління у |вимог Кабінету | | |закладів та установ | |складі МОЗ України, |Міністрів | | |послуг загального | |підпорядковані заклади та|України | | |призначення | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 21.3 |Здійснення моніторингу|відповідно до |Управління стратегічного |Направлення | | |стану виконання | встановлених |планування та |щоквартальних | | |законів України, | термінів |аналітичного |звітів з | | |указів Президента, | |забезпечення, |інформацією про | | |постанов, | |ДУ "Український інститут |виконання | | |розпоряджень та | |стратегічних досліджень |зазначених актів | | |доручень Кабінету | |МОЗ України", |на адресу | | |Міністрів України з | |структурні підрозділи, |Кабінету | | |питань інформатизації:| |урядові органи державного|Міністрів | | |- Указу Президента | |управління у складі МОЗ |України, | | |України від 14.07.2000| |України, |Державного | | |N 887/2000 | |підпорядковані заклади та|комітету | | |( 887/2000) | |установи |інформатизації | | |"Про вдосконалення | | |України | | |інформаційно- | | | | | |аналітичного | | | | | |забезпечення | | | | | |Президента | | | | | |України та органів | | | | | |державної влади"; | | | | | |- Указу Президента | | | | | |України від 31.07.2000| | | | | |N 928/2000 | | | | | |( 928/2000 ) "Про | | | | | |заходи щодо | | | | | |розвитку національної | | | | | |складової глобальної | | | | | |інформаційної мережі | | | | | |Інтернет та | | | | | |забезпечення широкого | | | | | |доступу до цієї мережі| | | | | |в Україні"; | | | | | |- Указу Президента | | | | | |України від 06.12.2001| | | | | |N 1193/2001 | | | | | |( 1193/2001 ) "Про | | | | | |рішення Ради | | | | | |національної безпеки і| | | | | |оборони України від | | | | | |31 жовтня 2001 року | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |державної | | | | | |інформаційної політики| | | | | |та забезпечення | | | | | |інформаційної безпеки | | | | | |України"; | | | | | |- постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |10.09.2003 N 1433 | | | | | |( 1433-2003-п ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |використання | | | | | |комп'ютерних програм в| | | | | |органах виконавчої | | | | | |влади"; | | | | | |- доручення Міністра | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 06.10.2003| | | | | |N 59994 "Про | | | | | |наповнення веб- | | | | | |сторінки Урядового | | | | | |порталу "Уряд і | | | | | |громадськість"; | | | | | |- розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 31.12.2003| | | | | |N 828-р ( 828-2003-р )| | | | | |"Про затвердження | | | | | |заходів з реалізації | | | | | |Концепції формування | | | | | |системи національних | | | | | |електронних | | | | | |інформаційних | | | | | |ресурсів" тощо | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 21.4 |Проведення роботи щодо|протягом року |Управління стратегічного | | | |удосконалення | |планування та | | | |загальнодержавної | |аналітичного | | | |інформаційної системи | |забезпечення, | || |охорони здоров'я | |ДУ "Український інститут | | | | | |стратегічних досліджень | | | | | |МОЗ України", | | | | | |ДП "Український | | | | | |інформаційно- | | | | | |обчислювальний центр МОЗ | | | | | |України" | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 22. |Правова робота | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 22.1 |Розробка наказу "Про| лютий |Юридичне управління | | | |затвердження вимог | | | | | |до | | | | | |нормопроектувальної | | | | | |техніки при розробці| | | | | |наказів у | | | | | |Міністерстві охорони| | | | | |здоров'я України" | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.2 |Розробка Порядку | червень |Юридичне управління | | | |перегляду | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів Міністерства | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України у | | | | | |2010 році | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.3 |Розробка Порядку | квітень |Юридичне управління | | | |підготовки проектів | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів в МОЗ | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.4 |Розробка Порядку | квітень |Юридичне управління | | | |погодження | | | | | |призначення на | | | | | |посаду керівника | | | | | |юридичної служби | | | | | |підпорядкованих | | | | | |підприємств, | | | | | |установ, | | | | | |організацій, | | | | | |урядових органів | | | | | |державного | | | | | |управління, що діють| | | | | |у складі МОЗ | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.5 |Розробка Порядку | жовтень |Юридичне управління | | | |підвищення | | | | | |кваліфікації | | | | | |працівниками | | | | | |юридичних служб в | | | | | |системі МОЗ, | | | | | |підприємств, | | | | | |організацій, що | | | | | |належать до сфери | | | | | |управління МОЗ | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.6 |Розробка Порядку | листопад |Юридичне управління | | | |здійснення | | | | | |методичного | | | | | |керівництва правовою| | | | | |роботою підприємств,| | | | | |установ, | | | | | |організацій, | | | | | |урядових органів | | | | | |державного | | | | | |управління, що діють| | | | | |у складі | | | | | |Міністерства охорони| | | | | |здоров'я України, | | | | | |Державної інспекції | | | | | |з контролю якості | | | | | |лікарських засобів | | | | | |МОЗ України | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.7 |Здійснення перевірки| відповідно до |Юридичне управління | | | |стану правової | графіку | | | | |роботи юридичних | | | | | |служб | | | | | |підпорядкованих | | | | | |підприємств, | | | | | |установ, | | | | | |організацій, | | | | | |урядових органів | | | | | |державного | | | | | |управління, що діють| | | | | |у складі МОЗ | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.8 |Інформування | щоквартально |Юридичне управління | | | |Міністра про | | | | | |дотримання | | | | | |структурними | | | | | |підрозділами МОЗ | | | | | |вимог чинного | | | | | |законодавства під | | | | | |час підготовки | | | | | |проектів наказів | | | | | |МОЗ, договорів, | | | | | |контрактів тощо | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.9 |Здійснення аналізу | постійно |Юридичне управління | | | |результатів | | | | | |претензійно-позовної| | | | | |роботи МОЗ та | | | | | |підпорядкованих | | | | | |підприємств, | | | | | |установ, | | | | | |організацій, | | | | | |урядових органів | | | | | |державного | | | | | |управління, що діють| | | | | |у складі | | | | | |Міністерства охорони| | | | | |здоров'я України, | | | | | |узагальнення | | | | | |судової практики | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.10 |Забезпечення | постійно |Юридичне управління | | | |систематичного | | | | | |контролю за | | | | | |виконанням п. 2 | | | | | |постанови КМУ від | | | | | |28.12.92 | | | | | |N 731 ( 731-92-п ) | | | | | |щодо постійного | | | | | |перегляду виданих | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.11 |Забезпечення | постійно |Юридичне управління | | | |контролю за | | | | | |реєстрацією | | | | | |договорів | | | | | |(контрактів), крім | | | | | |трудових, виконанням| | | | | |договірних | | | | | |зобов'язань | | | | |-------+--------------------+----------------+-------------------------+-----------------| | 22.12 |Забезпечення ведення| постійно |Юридичне управління | | | |реєстру судових | | | | | |справ МОЗ | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 23. |Підготовка статистичних, інформаційних та аналітичних матеріалів | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 23.1 |Про охорону здоров'я | березень- |Сектор радіаційної | | | |та медичне | квітень |безпеки та медичних | | | |забезпечення | |проблем наслідків аварії | | | |постраждалих внаслідок| |на ЧАЕС | | | |аварії на ЧАЕС | | | | | |(до 24-ї річниці | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи): | | | | | |- інформаційно- | | | | | |аналітична довідка; | | | | | |- прес-реліз | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.2 |Про стан виконання | I квартал |Сектор радіаційної | | | |Комплексної програми | |безпеки та медичних | | | |здійснення державного | |проблем наслідків аварії | | | |санітарного нагляду в | |на ЧАЕС | | | |галузі радіаційної | |Департамент санітарно- | | | |безпеки України, | |епідеміологічного нагляду| | | |радіаційного | | | | | |моніторингу довкілля | | | | | |установами та | | | | | |закладами Державної | | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічної | | | | | |служби МОЗ України із | | | | | |залученням НДІ АМН | | | | | |України на | | | | | |2006-2010 роки (наказ | | | | | |МОЗ України від | | | | | |20.03.2006 N 137) | | | | | |( v0137282-06 ) | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.3 |Аналіз радіаційного | I та III |Сектор радіаційної | | | |моніторингу об'єктів | квартали |безпеки та медичних | | | |довкілля за Ф Р-1 | |проблем наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.4 |Щорічна доповідь: "Про| квітень |ДУ "Український інститут |Опублікування | | |стан здоров'я | |стратегічних досліджень |Щорічної | | |населення України та | |МОЗ України", |доповіді | | |санітарно- | |структурні підрозділи, | | | |епідеміологічну | |урядові органи державного| | | |ситуацію. 2009 рік" | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи відповідно до | | | | | |функціональних | | | | | |повноважень | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.5 |Про хід виконання | квітень |ДУ "Український інститут |Опублікування | | |Міжгалузевої програми | |стратегічних досліджень |щорічного звіту | | |"Здоров'я нації" на | |МОЗ України", | | | |2002-2010 рр. | |структурні підрозділи, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.6 |Моніторинг розвитку | травень |ДУ "Український інститут |Опублікування | | |первинної медико- | |стратегічних досліджень |аналітичних | | |санітарної допомоги на| |МОЗ України", |матеріалів | | |засадах сімейної | |структурні підрозділи, | | | |медицини | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.7 |Базові індикатори | липень |Центр медичної статистики|Видання брошури | | |стану здоров'я | |МОЗ України |до розширеного | | |населення | | |засідання колегії| | | | | |МОЗ України за | | | | | |підсумками | | | | | |діяльності у | | | | | |першому півріччі | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.8 |Основні показники | II квартал |Сектор радіаційної | | | |діяльності | |безпеки та медичних | | | |радіологічних | |проблем наслідків аварії | | | |підрозділів СЕС у | |на ЧАЕС | | | |сфері радіаційної | | | | | |гігієни | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.9 |Про стан виконання | III квартал |Сектор радіаційної | | | |статті 23 Закону | |безпеки та медичних | | | |України "Про | |проблем наслідків аварії | | | |забезпечення | |на ЧАЕС | | | |санітарного та | | | | | |епідемічного | | | | | |благополуччя | | | | | |населення" ( 4004-12 )| | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.10 |Про стан забезпечення | IV квартал |Сектор радіаційної | | | |та організацію | |безпеки та медичних | | | |радіаційного контролю | |проблем наслідків аварії | | | |лікарської сировини та| |на ЧАЕС | | | |харчових продуктів | | | | | |відомчими | | | | | |лабораторіями | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.11 |Про стан забезпечення | IV квартал |Сектор радіаційної | | | |радіаційної безпеки | |безпеки та медичних | | | |підприємствами, що | |проблем наслідків аварії | | | |здійснюють поводження | |на ЧАЕС | | | |з радіоактивними | | | | | |відходами | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.12 |Про підсумки | щокварталу |Управління стратегічного |Підготовка | | |діяльності галузі | |планування та |відповідних | | |охорони здоров'я | |аналітичного |інформаційних | | | | |забезпечення, |матеріалів | | | | |структурні підрозділи, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.13 |Про діяльність | щокварталу |Управління стратегічного |Підготовка | | |місцевих органів | |планування та |відповідних | | |виконавчої влади у | |аналітичного |інформаційних | | |сфері охорони | |забезпечення |матеріалів | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.14 |Про результати | щокварталу |Управління стратегічного |Підготовка | | |вивчення громадської | |планування та |відповідних | | |думки щодо стану та | |аналітичного |інформаційних | | |перспектив надання | |забезпечення |матеріалів | | |медичної допомоги | | | | | |населенню | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.15 |Нормативно-правові | щокварталу |Управління стратегічного |Підготовка | | |акти з питань охорони | |планування та |відповідного | | |здоров'я (реєстр) | |аналітичного |переліку | | | | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.16 |Про виконання | щокварталу |Управління стратегічного |Підготовка | | |невідкладних | |планування та |відповідних | | |додаткових заходів | |аналітичного |інформаційних | | |щодо зміцнення | |забезпечення |матеріалів | | |моральності у | | | | | |суспільстві та | | | | | |утвердження здорового | | | | | |способу життя | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.17 |Про основні напрями | щокварталу |Управління стратегічного |Підготовка | | |розвитку трудового | |планування та |відповідних | | |потенціалу та політики| |аналітичного |інформаційних | | |щодо грошових доходів | |забезпечення |матеріалів | | |населення України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.18 |Про забезпечення | щокварталу |Управління стратегічного |Підготовка | | |підтримки та | |планування та |відповідних | | |подальшого розвитку | |аналітичного |інформаційних | | |підприємницької | |забезпечення |матеріалів | | |діяльності у сфері | | | | | |охорони здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.19 |Про підсумки | щокварталу, |Комітет з контролю за |Підготовка | | |діяльності Комітету з | щопівроку |наркотиками |відповідних | | |контролю за | | |інформаційних | | |наркотиками | | |матеріалів | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.20 |Про ситуацію з ВІЛ- | щопівроку |Комітет з питань протидії|Видання брошури | | |інфекцією/СНІДом в | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |Україні | |іншим соціально | | | | | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.21 |Про стан виконання | щопівроку |Управління стратегічного |Підготовка | | |заходів з реалізації | |планування та |відповідних | | |Концепції державної | |аналітичного |інформаційних | | |регіональної політики | |забезпечення |матеріалів | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.22 |Про виконання | щопівроку |Управління стратегічного |Підготовка | | |рекомендацій Верховної| |планування та |відповідних | | |Ради України за | |аналітичного |інформаційних | | |підсумками проведення | |забезпечення |матеріалів | | |"Днів Уряду" та | | | | | |парламентських | | | | | |слухань | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.23 |Нормативно-правові | щопівроку |Управління стратегічного |Підготовка | | |акти з питань охорони | |планування та |відповідного | | |здоров'я | |аналітичного |переліку | | | | |забезпечення | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.24 |Хроніка основних | щопівроку |Управління стратегічного |Підготовка | | |офіційних подій у | |планування та |відповідних | | |галузі охорони | |аналітичного |інформаційних | | |здоров'я | |забезпечення |матеріалів | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.25 |Інформаційна довідка | щопівроку |Управління стратегічного |Підготовка | | |про виконання доручень| |планування та |відповідних | | |Кабінету Міністрів | |аналітичного |інформаційних | | |України щодо взаємодії| |забезпечення |матеріалів | | |МОЗ України з | | | | | |об'єднаннями | | | | | |профспілок та | | | | | |роботодавців | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.26 |Інформаційно- | щопівроку |Управління стратегічного |Підготовка | | |аналітична довідка про| |планування та |відповідних | | |взаємодію Міністерства| |аналітичного |інформаційних | | |охорони здоров'я з | |забезпечення |матеріалів | | |Верховною Радою | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.27 |Продовжити |протягом року |Управління справами | | | |впровадження | | | | | |комп'ютерної програми | | | | | |для автоматизованої | | | | | |реєстрації звернень | | | | | |громадян та їх аналізу| | | | | |у структурних | | | | | |підрозділах МОЗ | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.28 |Провести перевірку |протягом року |Управління справами | | | |стану роботи з | | | | | |організації | | | | | |діловодства у | | | | | |структурних | | | | | |підрозділах | | | | | |Міністерства | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.29 |Про стан епідемії | щорічно |Комітет з питань протидії|Видання брошури | | |туберкульозу в | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |Україні | |іншим соціально | | | | | |небезпечним хворобам | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 23.30 |Про виконання Програми|у встановлені |Управління стратегічного |Підготовка | | |діяльності Кабінету | Кабінетом |планування та |відповідних | | |Міністрів України | Міністрів |аналітичного |інформаційних | | | |України строки|забезпечення, |матеріалів | | | | |структурні підрозділи, | | | | | |урядові органи державного| | | | | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 24. |Заходи з удосконалення медичної статистики | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 24.1 |Прийом статистичних | квітень |Центр медичної статистики| | | |звітів від | |МОЗ України | | | |адміністративних | | | | | |територій України за | | | | | |2009 рік, опрацювати | | | | | |та подати їх до | | | | | |Державного комітету | | | | | |статистики | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 24.2 |Підготовка на | квітень |Центр медичної статистики| | | |магнітних носіях | |МОЗ України | | | |статистичних | | | | | |довідників на підставі| | | | | |медичних статистичних | | | | | |звітів та забезпечити | | | | | |ними територіальні | | | | | |управління охорони | | | | | |здоров'я | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 24.3 |Підготовка і видання | II квартал |Центр медичної статистики| | | |статистичного | |МОЗ України | | | |довідника про стан | | | | | |здоров'я потерпілих | | | | | |від Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 24.4 |Підготовка і видання | вересень |Центр медичної статистики| | | |статистичного | |МОЗ України | | | |довідника "Показники | | | | | |здоров'я населення та | | | | | |використання ресурсів | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України за 2008 рік" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 24.5 |Перевірка |протягом року |Центр медичної статистики| | | |достовірності | |МОЗ України | | | |заповнення облікових і| | | | | |звітних статистичних | | | | | |форм у двох областях | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 24.6 |Перегляд облікових та |протягом року |Центр медичної статистики| | | |звітних медичних | |МОЗ України | | | |статистичних форм | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 24.7 |Створення баз даних |протягом року |Центр медичної статистики| | | |стосовно смертності | |МОЗ України | | | |населення (розпочати | | | | | |роботу) | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 25. |Заходи із забезпечення реалізації єдиної державної політики з питань державної | | |служби | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 25.1 |Затвердження плану- | січень |Департамент кадрової | | | |графіку підвищення | |політики та запобігання | | | |кваліфікації | |корупції | | | |працівників | | | | | |центрального апарату | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України на | | | | | |2010 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 25.2 |Формування та | I квартал |Департамент кадрової | | | |затвердження списків | |політики та запобігання | | | |кадрового резерву | |корупції | | | |державної служби на | | | | | |2010 рік | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 25.3 |Проведення щорічної | I квартал |Департамент кадрової | | | |оцінки виконання | |політики та запобігання | | | |державними службовцями| |корупції | | | |посадових обов'язків і| | | | | |завдань | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 25.4 |Затвердження списку | квітень |Департамент кадрової | | | |осіб, рекомендованих | |політики та запобігання | | | |для участі в | |корупції | | | |конкурсному відборі на| | | | | |навчання в | | | | | |Національній академії | | | | | |державного управління | | | | | |при Президентові | | | | | |України | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 25.5 |Проведення першого | I-II квартал |Департамент кадрової | | | |туру Всеукраїнського | |політики та запобігання | | | |конкурсу "Кращий | |корупції | | | |державний службовець" | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 25.6 |Аналіз та узагальнення| IV квартал |Департамент кадрової | | | |практики формування | |політики та запобігання | | | |кадрового резерву | |корупції | | | |державної служби | | | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 25.7 |Обчислення стажу | грудень |Департамент кадрової | | | |державної служби | |політики та запобігання | | | |службовцям | |корупції | | | |центрального апарату | | | | | |МОЗ України | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 26. |Заходи з контролю апарату | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 26.1 |Проведення семінару- |перше півріччя|Сектор контролю апарату, | | | |наради для працівників| |структурні підрозділи, | | | |апарату щодо | |урядові органи державного| | | |нормативних та | |управління у складі МОЗ | | | |методичних матеріалів | |України, | | | |з питань організації | |підпорядковані заклади та| | | |контролю | |установи відповідно до | | | | | |функціональних | | | | | |повноважень | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 26.2 |Участь у комплексних |протягом року |Сектор контролю апарату, | | | |перевірках МОЗ щодо | |структурні підрозділи, | | | |виконання актів | |урядові органи державного| | | |законодавства | |управління у складі МОЗ | | | | | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 26.3 |Здійснення аналізу | щоквартально |Сектор контролю апарату, | | | |стану виконання актів | до 5 числа |структурні підрозділи, | | | |та доручень Президента| місяця, |урядові органи державного| | | |України, рішень РНБО | другого за |управління у складі МОЗ | | | |України | звітним |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 26.4 |Здійснення аналізу | щоквартально |Сектор контролю апарату, | | | |стану виконання | |структурні підрозділи, | | | |запитів та звернень | |урядові органи державного| | | |народних депутатів | |управління у складі МОЗ | | | |України | |України, | | | | | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+----------------------+--------------+-------------------------+-----------------| | 26.5 |Удосконалення | постійно |Сектор контролю апарату, | | | |нормативної бази | |структурні підрозділи, | | | |міністерства щодо | |урядові органи державного| | | |організації системи | |управління у складі МОЗ | | | |контролю за виконанням| |України, | | | |актів законодавства. | |підпорядковані заклади та| | | | | |установи | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 27. |Робота з виконання оперативних доручень | |-------+---------------------------------------------------------------------------------| | 27.1 |Організувати та | постійно |структурні підрозділи, | | | |забезпечити збір та | |урядові органи державного| | | |узагальнення | |управління у складі МОЗ | | | |інформації відповідно | |України, | | | |до оперативних | |підпорядковані заклади та| | | |доручень керівництва | |установи відповідно до | | | |Міністерства | |функціональних | | | | | |повноважень | | -------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: