open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.11.2018  № 120

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 49 від 18.03.2019
№ 134 від 13.11.2019
№ 26 від 10.03.2020
№ 170 від 29.12.2020
№ 7 від 25.01.2022
№ 248 від 22.12.2022
№ 25 від 15.03.2023
№ 86 від 29.06.2023
№ 126 від 06.10.2023
№ 6 від 15.01.2024}

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України, перелік яких додається.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, національних операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Голова Державної служби статистики

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


О. Маркарова

І.Є. ВернерІ. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 120

ПРАВИЛА
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

{У тексті Правил слова "Постачальник статистичної звітності", "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Респондент (постачальник статистичної звітності)", "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019}

{У тексті Правил слово “веб-портал” у всіх відмінках замінено словом “вебпортал” у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 134 від 13.11.2019}

{У тексті Правил слова “банківської статистичної інформації” замінено словами “статистичної інформації фінансових установ”; посилання на додатки 2-8 замінено посиланнями відповідно на додатки 1-7 згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2022}

{У тексті Правил та додатках до них слова “економічних нормативів” замінено словами “пруденційних нормативів” згідно з Постановою Національного банку № 126 від 06.10.2023 - набирає чинності з 01.01.2024}

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про офіційну статистику", "Про електронні довірчі послуги", "Про валюту і валютні операції", "Про платіжні послуги", “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 49 від 18.03.2019, № 7 від 25.01.2022, № 248 від 22.12.2022, № 86 від 29.06.2023}

2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її підписання та подання до Національного банку України (далі - Національний банк).

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:

1) вебпортал Національного банку - єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком;

2) дані статистичної звітності - інформація, отримана Національним банком від респондентів (постачальників статистичної звітності) у вигляді файлів з показниками статистичної звітності;

3) довідник - систематизований набір допустимих значень, які визначають характеристики показника;

4) ідентифікатор показника - лексична одиниця, яка присвоюється показнику у вигляді послідовності латинських букв та цифр;

5) метрика - вимірність показника (сума, кількість, відсоток, коефіцієнт, текстові величини щодо вимірності показника);

6) некласифікований реквізит показника - ознака, яка визначає характеристики показника з наперед визначеними властивостями, без переліку допустимих значень;

7) параметр - характеристика показника, для якої є перелік допустимих значень, систематизованих у довіднику;

8) показник статистичної звітності - інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів;

9) респондент (постачальник статистичної звітності) - особи, визначені в пункті 4 розділу I цих Правил;

10) реєстр показників статистичної звітності (далі - Реєстр показників) - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку;

11) уповноважена особа - фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі - ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;

12) JSON-схема - стандарт опису структур даних у форматі JSON;

13) XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.

Термін "ЕП" у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правових актах Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківській системі.

Термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про засади державної регіональної політики".

{Абзац шістнадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 15.01.2024}

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених у законах України, нормативно-правових актах Національного банку.

4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):

1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банк);

2) платіжних установ (у тому числі малих платіжних установ), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв'язку, філій іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - небанківський надавач платіжних послуг);

3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);

4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі - власник рахунку, відкритого за межами України);

5) операторів поштового зв'язку;

6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторських компаній);

7) небанківських установ - суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - небанківська установа-СПФМ);

8) небанківських установ - суб'єктів, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

{Підпункт 8 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 86 від 29.06.2023}

9) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - технологічний оператор платіжних послуг);

10) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

11) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;

12) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - емітент електронних грошей);

13) установ електронних грошей та філій іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

14) надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури.

{Пункт 4 в редакції Постанови Національного банку № 248 від 22.12.2022}

5. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма респондентами (постачальниками статистичної звітності).

6. Респонденти (постачальники статистичної звітності) складають дані статистичної звітності з урахуванням правил бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ.

7. Національний банк використовує для складання:

1) грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ - дані статистичної звітності банків, небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;

{Підпункт 1 пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 248 від 22.12.2022}

2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу - дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників рахунків, відкритих за межами України.

{Підпункт 2 пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 49 від 18.03.2019, № 248 від 22.12.2022}

8. Національний банк використовує отримані від респондентів (постачальників статистичної звітності) дані для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій, валютного регулювання і нагляду, державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечення ним моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до законодавства України.

{Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2022}

{Пункт 9 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 25.01.2022}

10. Національний банк установлює вимоги до порядку формування показників статистичної звітності.

Опис цих вимог наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, респондентів (постачальників статистичної звітності), описів контролю.

Реєстр показників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності" (далі - Сторінка Реєстру показників).

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові), який уключає ідентифікатори показників та їх назву, метрики, параметри, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 1 до цих Правил.

{Пункт 101 виключено на підставі Постанови Національного банку № 6 від 15.01.2024}

II. Формування показників статистичної звітності

11. Респонденти (постачальники статистичної звітності) для формування показників статистичної звітності використовують інформацію, яка розміщена на Сторінці Реєстру показників.

12. Для формування показників статистичної звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, дані про рух коштів та здійснені операції.

13. Кожний показник статистичної звітності має ідентифікатор показника та подається за метрикою в розрізі параметрів та/або некласифікованих реквізитів показника.

{Пункт 14 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 25.01.2022}

15. Параметри та їх значення для формування показників статистичної звітності наведено у відповідних довідниках.

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатку 2 до цих Правил.

Параметри та їх значення розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності".

{Абзац третій пункту 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 170 від 29.12.2020}

16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 3, 4 до цих Правил.

17. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файлу 20X).

{Абзац перший пункту 17 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 248 від 22.12.2022}

Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.

18. Вимоги до формування показників статистичної звітності та XSD-схеми розміщуються на Сторінці Реєстру показників не пізніше ніж за 30 днів до дати їх запровадження.

III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку

19. Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) або особа, яка виконує його обов'язки, відповідає за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил.

20. Респондент (постачальник статистичної звітності) визначає у внутрішніх документах порядок створення, перевірки, підписання уповноваженими особами та зберігання файлів з показниками статистичної звітності.

Визначення осіб, уповноважених підписувати файли з показниками статистичної звітності, здійснюється залежно від розподілу їх функціональних обов'язків.

Також визначаються особи, які тимчасово виконують обов'язки з підписання файлів з показниками статистичної звітності на період відсутності уповноважених осіб.

21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 5 до цих Правил.

22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.

23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:

1) кваліфікований ЕП;

2) ЕП Національного банку.

24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи - підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)].

25. Файли з показниками статистичної звітності з накладеними ЕП зберігаються респондентом (постачальником статистичної звітності) протягом строку, установленого нормативно-правовими актами Національного банку.

IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку

26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML (крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON).

27. Показники статистичної звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 1 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 5 до цих Правил.

28. Для формування файлів у форматі XML використовуються XSD-схеми.

29. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають файли з показниками статистичної звітності через вебпортал Національного банку.

30. Технічні вимоги щодо формування файлів, накладання ЕП, завантаження файлів через вебпортал Національного банку розміщені на вебпорталі Національного банку за посиланням https://portal.bank.gov.ua.

31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи.

IV1. Особливості подання файлів із показниками статистичної звітності

311. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил щоденною періодичністю подання подаються зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин).

312. Файли з показниками статистичної звітності про залишки на кінець дня зі щоденною періодичністю подання подаються:

1) за кожний робочий день;

2) за останній календарний день місяця [робочий день або вихідний, святковий, інший неробочий день (далі - вихідний день)].

313. Файли з показниками статистичної звітності про обсяги операцій за період зі щоденною періодичністю подання включають ці дані таким чином і подаються:

1) за робочий день - обсяги операцій за цей робочий день та за вихідний день/вихідні дні, що передують цьому робочому дню (за винятком вихідного дня/вихідних днів, обсяги операцій за який/які подані згідно з підпунктом 2 пункту 313 розділу IV1 цих Правил);

2) за останній календарний день місяця (робочий день або вихідний день) - обсяги операцій за цей останній календарний день місяця (робочий або вихідний) та за вихідний день/вихідні дні, що йому передують.

314. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил декадною періодичністю подання подаються зі звітною датою 01, 11, 21 число місяця (станом на 00 годин 00 хвилин), крім випадків, якщо 10 або 20 число місяця припадає на вихідний день.

Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання, якщо 10 або 20 число місяця припадає на вихідний день, подаються зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин) після останнього робочого дня у відповідній декаді (з 01 до 10 числа місяця, з 11 до 20 числа місяця).

Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання зі звітною датою 01 число місяця подаються незалежно від того, чи припадає останній календарний день місяця на робочий чи вихідний день.

315. Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання, що мають містити в показниках звітності дані про обсяги операцій/кількісні зміни за період, уключають ці дані за всі дні звітного періоду (декада) зі звітної дати попереднього файла до дати, що передує звітній даті поточного файла, включно.

316. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил місячною, квартальною, двічі на рік, річною періодичністю подання подаються зі звітною датою 01 число (станом на 00 годин 00 хвилин) після звітного періоду, крім файла 20Х, що подається зі звітною датою 10 число (станом на 00 годин 00 хвилин) після звітного періоду, та файлів OS1, OS2, OS3, що подаються відповідно до вимог, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

317. Файли з показниками статистичної звітності, зазначені в пункті 316 розділу IV1 цих Правил, що мають містити в показниках звітності дані про обсяги операцій/кількісні зміни за період, уключають такі дані за всі календарні дні звітного періоду (місяць, квартал, півроку, рік), крім окремих файлів із показниками статистичної звітності, що мають уключати такі дані наростаючим підсумком із початку року.

{Правила доповнено новим розділом IV1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 15.03.2023}

V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON

32. Інформація про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою (далі - інформація про кредитні операції) надається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.

33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників.

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 6 до цих Правил.

Вимоги до формування реквізитів повідомлень щодо усіх типів JSON об'єктів розміщено на Сторінці Реєстру показників.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 170 від 29.12.2020}

34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.

Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на Сторінці Реєстру показників.

{Абзац другий пункту 34 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 170 від 29.12.2020}

35. Для підтвердження автентичності та цілісності інформації про кредитні операції використовується ЕП, що накладається однією з уповноважених осіб, яка належить до керівників банку: голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники.

Вимоги до ЕП та відповідальності уповноважених осіб, які накладають ЕП на інформацію про кредитні операції, наведені в розділі III цих Правил.

36. Інформація про кредитні операції надається банками не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, за допомогою технології RESTFul веб-API.

VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком

37. Перевірка даних файлів з показниками статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:

1) первинний контроль (технологічний) - контроль, який здійснюється на рівні респондента (постачальника статистичної звітності) та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;

2) вторинний контроль - контроль, який здійснюється на рівні Національного банку під час приймання файла з показниками статистичної звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю;

3) експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних статистичної звітності на їх цілісність, достовірність, узгодженість у часі, сумісність з даними інших джерел інформації, відповідність вимогам міжнародних стандартів статистики, який здійснюється структурними підрозділами Національного банку для визначення необхідності в перегляді даних.

38. Описи первинного та вторинного контролю розміщено на Сторінці Реєстру показників.

39. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі наявності в Національного банку зауважень до показників за результатами контролю, зобов'язаний надати пояснення в електронній формі на запит Національного банку.

{Абзац перший пункту 39 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2022}

Національний банк має право вимагати заміну файла з показниками статистичної звітності, якщо немає пояснень або в разі їх неприйняття.

40. Респондент (постачальник статистичної звітності) має право самостійно замінити файл з показниками статистичної звітності до настання строку, установленого в колонці 5 додатка 5 до цих Правил.

41. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до даних статистичної звітності з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих респондентом (постачальником статистичної звітності), у разі виявлення Національним банком або респондентом (постачальником статистичної звітності) помилок у даних статистичної звітності.

42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється у строк, установлений у колонці 6 додатка 5 до цих Правил.

{Пункт 42 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 170 від 29.12.2020}

43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі невиправлення респондентом (постачальником статистичної звітності) виявлених суттєвих помилок у строки, установлені в пункті 42 розділу VI цих Правил.

Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.

Вимоги пункту 43 розділу VI цих Правил не поширюються на статистичну звітність про валютні операції та з питань фінансового моніторингу.

{Пункт 43 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019}

44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:

1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з пруденційних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або

2) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або

3) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.

У файлі 13Х помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 7 до цих Правил.

Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку.

45. Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після встановленого Національним банком строку є несвоєчасним.

46. Національний банк у разі порушення респондентами (постачальниками статистичної звітності) вимог законодавства України з питань надання даних статистичної звітності може прийняти рішення про застосування до респондентів (постачальників статистичної звітності) заходів впливу, санкцій відповідно до законодавства України.

47. Національний банк має право вимагати від респондента (постачальника статистичної звітності) подання виправлених даних статистичної звітності в разі визначення необхідності в перегляді даних за результатами експертного контролю.

VII. Унесення змін до цих Правил

48. Зміни до цих Правил уносяться двічі на рік за потреби.

49. Підставами для розгляду питання щодо позачергових змін до Правил можуть бути:

1) зміни до законів України;

2) зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями з визначеними строками запровадження, які не збігаються з визначеними строками внесення змін до Правил;

3) термінове доручення Правління Національного банку, пов'язане з форс-мажорними обставинами на фінансових ринках.

50. Національний банк у разі потреби під час унесення змін до цих Правил установлює тестовий період для складання та подання файлів з показниками статистичної звітності зі щоденною та декадною періодичністю подання тривалістю до трьох місяців, з іншою періодичністю - до трьох звітних періодів, про що повідомляє в окремому листі.

51. Протягом тестового періоду вимоги щодо складання та подання файлів з показниками статистичної звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення даних статистичної звітності не змінюються.

Заходи впливу за допущені помилки в даних статистичної звітності, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються.

52. Національний банк має право не частіше одного разу на місяць за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил. Повідомлення про зміни із зазначенням строку їх запровадження розміщується на вебпорталі Національного банку.

Національний банк окремим листом надсилає банкам узагальнену інформацію щодо змін, зазначених в абзаці першому пункту 52 розділу VII цих Правил, про які Національний банк повідомив упродовж місяця, до п’ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.

{Абзац другий пункту 52 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2022}

Зміна описів контролю здійснюється за потреби із розміщенням повідомлення на вебпорталі Національного банку.

{Пункт 52 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 134 від 13.11.2019}

53. Національний банк для складання статистики здійснює ведення та актуалізацію довідника суб'єктів ЄДРПОУ на підставі інформації щодо суб'єктів ЄДРПОУ, наданої Державною службою статистики України. Довідник суб'єктів ЄДРПОУ містить статистичну складову, що визначається Національним банком з використанням даних відповідних реєстрів, отриманих від органів державного регулювання ринків фінансових послуг та інших органів державного управління.

VIII. Оприлюднення даних статистичної звітності

54. Оприлюднення статистичних даних з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика".

55. Національний банк відповідно до статей Угоди Міжнародного валютного фонду подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, яка публікується в статистичній базі "Міжнародна фінансова статистика" на сайті Міжнародного валютного фонду.

Директор Департаменту
статистики та звітностіЮ.О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку УкраїниД.Р. Сологуб

{Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 25.01.2022}Додаток 1
до Правил організації
статистичної звітності, що подається
до Національного банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
13.11.2019  № 134)
(пункт 10 розділу I)

РЕЄСТР
показників статистичної звітності (основні складові)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 49 від 18.03.2019; в редакції Постанови Національного банку № 134 від 13.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 26 від 10.03.2020, № 170 від 29.12.2020, № 7 від 25.01.2022, № 248 від 22.12.2022, № 25 від 15.03.2023; № 126 від 06.10.2023, № 6 від 15.01.2024}


Додаток 2
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 15 розділу II)

ПЕРЕЛІК
довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

№ з/п

Код довідника

Назва довідника

1

2

3

1

A012

Код розрізу за резидентністю розташування підрозділів банку

2

B040

Код відокремленого підрозділу, визначений за кодом єдиного ідентифікатора Національного банку України (“код ID НБУ”), відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2021 року № 92

3

D010

Код касового символу

4

D020

Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

5

D050

Код ознаки операцій для фінансового моніторингу

6

D060

Код платіжної системи

7

D070

Код операції з експорту та імпорту товарів

8

{набирає чинності з 01.03.2024}

D086

Групи товарів зовнішньоекономічної діяльності

9

D100

Код умови валютної операції

10

D110

Код форми розрахунку

11

D160

Код електронних грошей

12

DSTI

Код середнього рівня співвідношення щомісячних сукупних витрат боржника на обслуговування загальної суми боргу та обсягу його щомісячного сукупного чистого доходу (DSTI)

13

F001

Код учасника переказу коштів

{Рядок 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 25.01.2022}

14

F003

Код стану заборгованості

15

F004

Код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг

{Рядок 14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 25.01.2022}

16

F006

Код виду (типу) картки

17

F008

Код змісту операції з експорту та імпорту товарів

18

F009

Код типу джерела фінансування

19

F010

Код типу угоди

20

F011

Код графіка погашення платежів

21

F012

Код типу форми власності

22

F014

Код виду подання звіту

23

F017

Стан майна за принципом завершеності

24

F018

Стан майна за результатом перевірки

25

F019

Код причини виникнення заборгованості

26

F020

Код відмітки про безнадійну заборгованість

27

F021

Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків

28

F023

Код типу пунктів продажу товарів та надання послуг

{Рядок 27 виключено на підставі Постанови Національного банку № 248 від 22.12.2022}

29

F025

Код змісту операції

30

F027

Код індикатора

31

F028

Код виду заборгованості

32

F029

Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації

{Рядок виключено на підставі Постанови Національного банку № 134 від 13.11.2019}

33

F033

Код ознаки обтяженості

34

F034

Код кількості та обсягу за кредитними договорами

35

F035

Код виду кредитних операцій

36

F036

Код використання процентної ставки за кредитом

37

F037

Код виду активної операції

38

F045

Код ознаки кредиту

39

F046

Код стану розрахунків за договором із нерезидентом

40

F047

Код виду позичальника

41

F048

Код типу процентної ставки

42

F049

Код пояснення щодо внесення змін до договору

43

F050

Код цілі використання кредиту

44

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

45

F052

Код типу кредитора

46

F053

Код можливості дострокового погашення

47

F054

Код періодичності сплати основного боргу/процентів та здійснення платежів

48

F055

Код типу кредиту

49

F056

Код підстави подання звіту

50

F057

Код виду запозичення

51

F058

Код підгрупи банківської групи

52

F059

Код розміру боржника

53

F060

Код типу періоду

54

F061

Код ознаки операції

55

F063

Код зміни стандарту складання звітності

{Рядок виключено на підставі Постанови Національного банку № 134 від 13.11.2019}

56

F067

Код проведеної операції

57

F068

Код ознаки ключової особи

58

F069

Код сутності зв'язку

59

F070

Код типу реорганізації

60

F071

Код типу держателя електронного платіжного засобу

61

F072

Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації

62

F073

Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту/спеціалізованого кредитування

63

F074

Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів

64

F075

Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи

65

F076

Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи

66

F077

Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пунктів 59, 675 Положення № 351

67

F078

Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов'язаної з банком особи - емітента цінних паперів

68

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

69

F080

Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

70

F081

Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику

71

F082

Код типу боржника

72

F083

Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351

73

F083A

Код складової балансової вартості

74

F084

Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення

75

{набирає чинності з 01.12.2023}

F085

Код персональних санкцій

76

{набирає чинності з 01.12.2023}

F086

Код стану рахунку/наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента (постачальника статистичної звітності)

77

{набирає чинності з 01.12.2023}

F087

Код стану реалізації персональних санкцій

78

{набирає чинності з 01.12.2023}

F088

Код виду фінансових операцій

79

F089

Код ознаки консолідації

80

F090

Код мети надходження/переказу коштів

81

F091

Код операції

82

F092

Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти

83

F093

Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

84

F094

Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території

85

F095

Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником

86

F096

Код наявності обтяження

{Рядок 85 виключено на підставі Постанови Національного банку № 248 від 22.12.2022}

87

F099

Код даних для розрахунку пруденційних нормативів

88

F100

Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

89

F101

Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

90

F102

Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку

91

F104

Код стану виконання договору

92

F105

Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки

93

F106

Код способу ініціювання платіжних операцій

94

F108

Код призначення платежу

{Рядок виключено на підставі Постанови Національного банку № 170 від 29.12.2020}

95

F110

Код форми звітності

96

F111

Код періодичності складання звітності

97

F112

Код наявності аудиту фінансової звітності

98

F113

Код наявності від’ємного капіталу

99

F114

Код впливу групи на скоригований клас боржника

100

F115

Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру

101

F116

Код типу суб’єкта

102

F118

Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)

103

F119

Код типу внутрішньогрупової операції

104

F120

Код внутрішньогрупової операції банківської групи

105

F121

Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи

106

F122

Код типу підприємства прямого інвестування

107

F123

Код типу зв'язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування

108

F124

Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

109

F125

Код типу інформаційного повідомлення

110

F126

Код класифікації бізнес-ліній

111

F127

Код типу події операційного ризику

112

F128

Код суми збитків (втрат)

113

F129

Код виду коригування збитків

114

F130

Код типу сценарію зміни процентної ставки

115

F131

Код якості активу

116

F132

Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності

117

F133

Код щодо врахування вартості застави/забезпечення за активом

118

F134

Код інструмента реструктуризації боргу

119

F135

Код якості реструктуризації

120

F136

Код майна, отриманого у власність у результаті стягнення

121

F137

Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів

122

F138

Код фактору щодо зміни обсягу стягнутого майна

123

F139

Код виду відносин клієнта з банком

124

F140

Код ризику ділових відносин

125

F141

Код ініціювання переказу

126

F142

Код групування переказів

127

F143

Код групи отримувача коштів

128

F144

Код виду рахунку

129

{набирає чинності з 01.11.2023}

F145

Код розподілу ризик-позицій залежно від емітента фінансового інструменту та застосованого вагового коефіцієнта ризику згідно з додатком 4 до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2021 року № 162 (зі змінами) (специфічний ризик у складі процентного ризику торгової книги)

130

{набирає чинності з 01.11.2023}

F180

Код підтвердження інформації про зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України

131

FBM

Код виду моделі обліку

132

FMC

Код моделі розрахунку інтегрального показника

133

FOR20

Код даних про розрахунок та дотримання обов'язкових резервів

134

FST

Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти”

135


{набирає чинності з 01.03.2024}

H001

Код виду капіталу

136

H003

Код ознаки особи, яка має частку участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

137

H004

Код, чи є особа власником істотної участі

138

H005

Код виду документа

139

H020

Код виду фінансової послуги

140

I010

Код категорії рахунку

141

K013

Код виду користувача

142


{набирає чинності з 01.11.2023}

K014

Код типу клієнта/надавача фінансових послуг

143

K018

Код статусу клієнта

144

K019

Код типу публічного діяча

145

K021

Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера

146

K030

Код резидентності

147

K031

Код ознаки територіального розміщення

148

K040

Код країни (відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

149

K041

Код групи країн

150

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

151

K044

Код типу країни

152

K045

Код території здійснення операції

153

K060

Код виду пов'язаної особи

154


{набирає чинності з 01.11.2023}

K061

Код ознаки пов'язаної особи

155


{набирає чинності з 01.11.2023}

K065

Код типу зв'язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України

156


{набирає чинності з 01.11.2023}

K070

Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)

157

K072

Коди секторів економіки (узагальнені)

158

K074

Коди секторів економіки (державний/недержавний)

159

K077

Коди секторів економіки (групування для пруденційних нормативів)

160

K110

Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]

161

K111

Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

162

K112

Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

163

K115

Код групи видів економічної діяльності

164

K140

Код розміру суб'єкта господарювання

165

K151

Код типу особи

166

K180

Належність банку до інвестиційного класу

167

K190

Рейтинг надійності

168

KODTER

Код адміністративно-територіальної одиниці

169

LTV

Код рівня співвідношення суми кредиту та вартості застави (LTV)

170

N048

Код індексу, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки за договором

171

N140

Код розміру доходів фізичних осіб та фізичних осіб- підприємців

{Рядок виключено на підставі Постанови Національного банку № 170 від 29.12.2020}

172

R020

Код балансового рахунку

173

R030

Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]

174

R034

Код ознаки належності до національної/іноземної валюти

175

R040

Код статті платіжного балансу

176

R050

Характеристика рахунку

177

R070

Код групування коштів за окремими ознаками

178

R110

Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013

179

RC_BNK

Довідник іноземних банків

180

RCUKRU

Довідник банківських установ України

181

S031

Код виду забезпечення активу

182

S032

Коди видів забезпечення активу (узагальнені)

183

S050

Код типу строковості заборгованості

184

S080

Клас боржника/контрагента

185

S083

Код типу оцінки кредитного ризику

186

S130

Код виду фінансового інструменту

{Рядок 183 виключено на підставі Постанови Національного банку № 126 від 06.10.2023 - набирає чинності з 01.11.2023}

187


{набирає чинності з 01.11.2023}

S136

Код виду цінного папера

188

S170

Мінімально можливий строк погашення

189

S180

Початковий строк погашення

190

S181

Початковий строк погашення (узагальнений)

191

S183

Коди початкових строків погашення (узагальнені)

192

S184

Код строковості кредиту

193

S185

Код строку залучення (надання)

194

S187

Код строку, що минув з моменту віднесення активу до непрацюючих

195

S190

Код строку прострочення погашення боргу

196

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/заміни активу

197

S240

Коди строків до погашення

198

S241

Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

199

S242

Коди строків до погашення (стабільне фінансування)

200


{набирає чинності з 01.11.2023}

S243

Код діапазону зі строком до погашення (загальноринковий ризик у складі процентного ризику торгової книги)

201

S245

Коди строків до погашення (узагальнені)

202

S260

Види кредитів за цільовим спрямуванням

203

S320

Коди строків обтяження активу

204

S330

Код строку перебування стягнутого майна у власності

205


{набирає чинності з 01.12.2023}

S340

Код строку застосування персональних санкцій

206

S580

Код розподілу активів банку за групами ризику

207

T020

Код елементу даних за рахунком

208

T023

Код операції платіжного балансу

209

Z070

Ювілейні та пам'ятні монети

210

Z130

Код типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобу

211

Z140

Код суб'єкта, який зазнав збитків

{Рядок 201 виключено на підставі Постанови Національного банку № 248 від 22.12.2022}

212

Z205

Код виду операції

213


{набирає чинності з 01.12.2023}

Z210

Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)

214

Z220

Код виду клієнта

{Рядок виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 25.01.2022}

{Рядок виключено на підставі Постанови Національного банку № 170 від 29.12.2020}

215

Z241

Код власника мережі

216

Z270

Код виду пристрою

217

Z272

Код виду пристрою деталізований

218

Z275

Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)

219

Z290

Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку

220

Z330

Код типу операції

221

Z350

Код емітента електронного платіжного засобу

Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності".

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 49 від 18.03.2019, № 134 від 13.11.2019, № 26 від 10.03.2020, № 170 від 29.12.2020, № 7 від 25.01.2022, № 248 від 22.12.2022, № 25 від 15.03.2023, № 126 від 06.10.2023, № 6 від 15.01.2024}Додаток 3
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 16 розділу II)

ПЕРЕЛІК
метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності та їх значення

№ з/п

Код метрики

Метрика

1

2

3

1

T010

Дебетовий залишок у гривневому еквіваленті

2

T020

Кредитовий залишок у гривневому еквіваленті

3

T030

Реальні дебетові обороти в гривневому еквіваленті

4

T040

Реальні кредитові обороти в гривневому еквіваленті

5

T070

Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)

6

T071

Сума у валюті

7

T075

Середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти

8

T080

Кількість

9

T090

Відсоток/процентна ставка

10

T100

Сума/кількість/коефіцієнт/процент

{Рядок 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 248 від 22.12.2022}

11

M002

Відповідь на питання

12

M003

Значення показника

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 7 від 25.01.2022, № 248 від 22.12.2022}


Додаток 4
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 16 розділу II)

ПЕРЕЛІК
некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

№ з/п

Код некласифікованого реквізиту показника

Назва некласифікованого реквізиту показника

1

2

3

1

Q001

Найменування/Назва

2

Q002

Адреса

3

Q003

Номер

4

Q004

Економічний зміст операції

5

Q005

Загальна номінальна вартість цінних паперів

6

Q006

Примітка

7

Q007

Дата

8

Q008

Платіжні реквізити юридичної особи/паспортні дані фізичної особи

9

Q009

Мета позики

10

Q010

Період

11

Q011

Кількість

12

Q012

База для обчислення плаваючої (змінюваної) процентної ставки

13

Q013

Розмір маржі

14

Q014

Реквізити нормативно-правового акта

15

Q015

Характеристика

16

Q016

Вид і предмет забезпечення

17

Q017

Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи

18

Q018

Зміст позову

19

Q019

Стан роботи з виконавчого провадження

20

Q020

Тип пов'язаної особи

21

Q021

Сума угоди

22

Q022

Величина процентної ставки

23

Q023

Код підрозділу, який ліквідовано

24

Q024

Тип контрагента

25

Q025

Код проведеної операції

26

Q026

Належність до групи пов'язаних контрагентів

27

Q027

Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи

28

Q028

Рівень пов'язаності

29

Q029

Код пов'язаної з банком особи - нерезидента/неповнолітньої дитини або код особи нерезидента/неповнолітньої дитини, через яку визначається пов'язаність із банком

{Рядок 30 виключено на підставі Постанови Національного банку № 126 від 06.10.2023 - набирає чинності з 01.12.2023}

{Рядок 31 виключено на підставі Постанови Національного банку № 126 від 06.10.2023 - набирає чинності з 01.12.2023}

30

Q032

Призначення платежу

31

Q033

Найменування іноземного банку

32

Q034

Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

33

Q035

Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

34

Q036

Кількість персоналу

35

Q130

Код цінного папера

36

{набирає чинності з 01.12.2023}

QACCOUNT

Номер рахунку

37

{набирає чинності з 01.12.2023}

QF085

Персональні санкції

38

{набирає чинності з 01.12.2023}

QF086

Стан рахунку, фінансова операція, відмова

39

{набирає чинності з 01.12.2023}

QF087

Стан реалізації персональних санкцій

40

{набирає чинності з 01.12.2023}

QF088

Вид фінансової операції

41

K020

Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер

42

K025

Банківський ідентифікаційний номер емітента платіжної картки

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 134 від 13.11.2019, № 248 від 22.12.2022, № 126 від 06.10.2023}


Додаток 5
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 29.12.2020  № 170)
(пункт 21 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України

№ з/п

Файл

Назва файла

Періодичність подання

Строк (час) подання

Строк (час) унесення змін

Респондент (постачальник статистичної звітності)

Уповноважена особа

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01X

Дані про залишки на рахунках

Щоденна

До 16.00 наступного робочого дня

До 18.00 дня подання

Банки

Головний бухгалтер, його заступники

2

02X

Дані про обороти та залишки на рахунках

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Головний бухгалтер, його заступники

3

07X

Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

4

08X

Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

5

12X

Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

6

13X

Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

7

1CX

Інформація про емісію електронних платіжних засобів

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

8

1PX

Дані про фінансові операції банку з нерезидентами

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

На 12 робочий день місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

9

20X

Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Місячна

Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів

Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

10

21X

Дані для розрахунку обсягу обов’язкових резервів

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

11

25X

Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках

Річна

24 січня поточного року

Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

12

26X

Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

13

27X

Дані про рух коштів на розподільчих рахунках

Щоденна

Подається у період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

14

2FX

Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу

Квартальна

Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

15

2HX

Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу

Для банків - річна, для небанківських установ-СПФМ - двічі на рік

Банки - не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом;
небанківські установи-СПФМ - не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року

Банки - не пізніше 13 робочого дня січня, наступного за звітним періодом, до 17.00;
небанківські установи-СПФМ - не пізніше 14 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 14 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року, до 17.00

Банки, небанківські установи-СПФМ

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

16

2JX

Дані з питань фінансового моніторингу

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Небанківські установи-СПФМ

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

17

2K1X

{набирає чинності з 01.12.2023}

Інформація про санкційних осіб

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

18

2K2X

{набирає чинності з 01.12.2023}

Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

19

2K3X

{набирає чинності з 01.12.2023}

Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

20

2K4X

{набирає чинності з 01.12.2023}

Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

21

2KN1X

{набирає чинності з 01.12.2023}

Інформація про санкційних осіб (за новими указами)

Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Не пізніше сьомого робочого дня з дати  видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00

Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

22

2KN2X

{набирає чинності з 01.12.2023}

Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)

Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Не пізніше сьомого робочого дня з дати  видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00

Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

23

2LX

Дані про обсяги, платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

24

2MX

Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта

Не пізніше п’ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00

Небанківські установи, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до яких та/або їх керівників, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, до їх клієнтів застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

25

2PX

Дані про фінансові операції з нерезидентами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи - підприємці - власники рахунків, відкритих за межами України

Керівник установи (його заступник)

26

2RX

Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів

Щоденна

Подається у період дії вимоги про резервування операцій, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

27

2S1X

{набирає чинності з 01.11.2023}

Інформація про клієнта банку, який має зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

28

2S2X

{набирає чинності з 01.11.2023}

Інформація про ділові відносини (крім власності) клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

29

2S3X

{набирає чинності з 01.11.2023}

Інформація про юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

30

2S4X

{набирає чинності з 01.11.2023}

Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

31

2S5X

{набирає чинності з 01.11.2023}

Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

32

36X

Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

33

39X

Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою

Щоденна

До 21.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

34

3AX

Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

35

3BX

Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку

Квартальна

Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

36

3DX

Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

37

3EX

Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

38

3GX

Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник установи (або його заступник)

39

3HX

Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник установи (або його заступник)

40

3KX

Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)

Щоденна

До 21.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

41

3MX

Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

42

3PX

Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою

Річна

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком. У разі зміни умов за зобов'язаннями - не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни

Не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00.
У разі зміни умов за зобов'язаннями - не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

43

3VX

Дані про підприємства - боржників банку

Квартальна

Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

44

42X

Дані щодо максимального ризику на одного контрагента

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

45

43X

Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

46

48X

Дані про двадцять найбільших учасників банку

Квартальна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

47

4BX

Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупами

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом

Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал - не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00

Відповідальні особи банківських груп

Керівник відповідальної особи банківської групи

48

4CX

Дані про пов'язаних із банком осіб

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

49

4DX

Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій

Голова та його заступники, члени правління

50

4EX

Інформація технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням платіжних послуг; технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банки, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов'язані з наданням платіжних послуг, іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг

Керівник установи (або його заступник)

51

4FX

Дані про кредитові та дебетові перекази

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

52

4GX

Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник); уповноважена особа оператора платіжної системи

53

4HX

Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Емітенти електронних грошей

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

54

4IX

Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Немає

Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку

Керівник установи, головний бухгалтер установи

55

4JX

Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Немає

Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку

Керівник установи, головний бухгалтер установи

56

4LX

Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Немає

Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку

Керівник установи, головний бухгалтер установи

57

4MX

Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Немає

Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки

Керівник установи (його заступник)

58

4PX

Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

59

5GX

Інформація про реалізацію інвестиційних монет

Місячна

Не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки, що уклали договір про реалізацію інвестиційних монет України

Керівник структурного підрозділу за напрямом,   за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, який відповідальний за формування подання даних статистичної звітності

{Рядок 49 виключено на підставі Постанови Національного банку № 248 від 22.12.2022}

60

6CX

Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків

Квартальна

За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал разом із річним звітом - не пізніше 18 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом

За I, II та III квартали - не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;
за IV квартал разом із річним звітом - не пізніше 21 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

61

6DX

Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

62

6EX

Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

63

6FX

Дані про контрагента/пов'язану з банком особу

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

64

6GX

Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

65

6HX

Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

66

6IX

Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

67

6KX

Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Щоденна

До 23.00 другого робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

68

6LX

Дані про концентрацію ризиків банківської групи

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом

Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;
за IV квартал - не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00

Відповідальні особи банківських груп

Керівник відповідальної особи банківської групи

69

6MX

Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом

Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;
за IV квартал - не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00

Відповідальні особи банківських груп

Керівник відповідальної особи банківської групи

70

6NX

Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)

Декадна

До 23.00 другого робочого дня, наступного за останнім днем кожної декади місяця

Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

71

73X

Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності;
керівник установи (його заступник)

72

79X

Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

73

7CX

Дані про мінімальний розмір операційного ризику

Річна

Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним

Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

74

7DX

Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику

Річна

Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним

Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки та відповідальні особи банківських груп

Головний ризик-менеджер

75

7ЕX

Дані про п’ять найбільших подій операційного ризику

Річна

Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним

Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки та відповідальні особи банківських груп

Головний ризик-менеджер

76

7FX

Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги

Квартальна

За I, II та III квартали - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

за IV квартал - не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом

За I, II, III та IV квартали - не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Головний ризик-менеджер

77

7GX

Дані про процентний ризик банківської книги

Квартальна

За I, II та III квартали - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

за IV квартал - не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом

За I, II, III та IV квартали - не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Головний ризик-менеджер

78

7HX

{набирає чинності з 01.11.2023}

Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи

Квартальна

За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;

за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом

За I, II та III квартали - не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;

за IV квартал - не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

79

7IX

Дані про реструктуризовані активи

Квартальна

За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;

за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом

За I, II та III квартали - не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;

за IV квартал - не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

80

7JX

Дані про стягнуте майно

Квартальна

За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;

за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом

За I, II та III квартали - не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;

за IV квартал - не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

81

7KX

Дані про зміни обсягу непрацюючих активів

Квартальна

За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;

за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом

За I, II та III квартали - не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00;

за IV квартал - не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

82

7SX

{набирає чинності з 01.11.2023}

Дані про мінімальний розмір ринкового ризику

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

83

81X

Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках

Річна

12 квітня поточного року

Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

84

88X

Дані про роботу ліквідаційної комісії банку

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Ліквідаційні комісії

Голова ліквідаційної комісії

85

95X

Дані про афілійовані особи банку

Квартальна

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

86

97X

Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів

Голова та його заступники, члени правління;
керівник установи (його заступник)

87

9AX

Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці

Квартальна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00, за IV квартал - не пізніше 19 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

88

9BX

Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі

Квартальна

Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

89

A0X

Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів  та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

90

A4X

Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках

Проміжний період, рік

До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік - 11 квітня поточного року

Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

91

A7X

Дані про структуру активів та зобов'язань за строками

Декадна

До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

92

C5X

Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

93

D0X

Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

94

D2X

Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків

Річна

Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним

Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00

Банки; платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

95

D4X

Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

96

D5X

Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

97

D6X

Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

98

D9X

Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

99

E7X

Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Ліквідаційні комісії

Голова ліквідаційної комісії

100

E8X

Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

101

E9X

Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки та небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами

Голова та його заступники, члени правління;
керівник установи (його заступник)

102

F0X

Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій

Керівник установи (його заступник)

103

F1X

Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

Щоденна

До 23.00 наступного робочого дня

До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності;
керівник установи (його заступник)

104

F4X

Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

105

F5X

Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів

Річна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком

Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00

Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

106

F8X

Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

107

F9X

Дані про операції довірчого управління

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Голова та його заступники, члени правління

108

FR0


{набирає чинності з 01.03.2024}

Дані фінансової звітності

Проміжний період, рік

Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом,
за рік - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним

Немає

Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку;
установи електронних грошей

Керівник установи (його заступник); головний бухгалтер, його заступники

109

FR1


{набирає чинності з 01.03.2024}

Дані консолідованої фінансової звітності

Проміжний період, рік

Не пізніше 45 днів після закінчення звітного проміжного періоду,
за рік - не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним

Немає

Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку;
установи електронних грошей

Керівник установи (його заступник); головний бухгалтер, його заступники

110

I5X

Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

111

I6X

Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

112

N1X

Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів

Місячна

Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним

Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

113

N2X

Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами

Квартальна

Не пізніше 25 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Не пізніше 28 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

114

OS1

{набирає чинності з 01.11.2023}

Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

Річна та в разі змін у структурі власності

Річна - не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності - у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг

Немає

Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)

Керівник установи (його заступник)

115

OS2

{набирає чинності з 01.11.2023}

Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

Річна та в разі змін у структурі власності

Річна - не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності - у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг

Немає

Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)

Керівник установи (його заступник)

116

OS3

{набирає чинності з 01.11.2023}

Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

Річна та в разі змін у структурі власності

Річна - не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності - у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг

Немає

Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)

Керівник установи (його заступник)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 49 від 18.03.2019, № 134 від 13.11.2019, № 26 від 10.03.2020; в редакції Постанови Національного банку № 170 від 29.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 7 від 25.01.2022, № 248 від 22.12.2022, № 248 від 22.12.2022, № 25 від 15.03.2023, № 86 від 29.06.2023, № 126 від 06.10.2023, № 6 від 15.01.2024}


Додаток 6
до Правил організації
статистичної звітності, що подається
до Національного банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
18.03.2019  № 49)
(пункт 33 розділу V)

ОПИС
типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, необхідних для формування інформації про кредитні операції

Частина 1. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (фізична особа)

Таблиця 1


з/п


реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Унікальний код боржника

2

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) fio

3

2.1

Прізвище

4

2.2

Ім'я

5

2.3

По батькові

6

3

Ознака резидентності

7

4

Ідентифікатор боржника

8

5

Код виду документа

9

6

Код боржника за некласифікованим реквізитом К020

10

7

Дата народження

11

8. Документ, що посвідчує особу. Структура (елемент) document. Якщо документів кілька, то реквізити за № (поля) з 8.1 до 8.4 повторюються

12

8.1

Тип документа

13

8.2

Серія документа

14

8.3

Номер документа

15

8.4

Дата видачі документа

16

9. Адреса реєстрації. Структура (елемент) address. Якщо боржник є нерезидентом, то структура (елемент) address не зазначається

17

9.1

Код регіону

18

9.2

Район

19

9.3

Поштовий індекс

20

9.4

Назва населеного пункту

21

9.5

Вулиця

22

9.6

Будинок

23

9.7

Корпус (споруда)

24

9.8

Квартира

25

10

Код країни реєстрації

26

11

Освіта

27

12. Місце роботи боржника. Структура (елемент) organization. Якщо місць роботи кілька, то реквізити за № (поля) з 12.1 до 12.3 повторюються. Якщо в боржника немає місця роботи, то структура (елемент) organization не зазначається

28

12.1

Тип роботодавця

29

12.2

Ідентифікатор роботодавця

30

12.3

Найменування роботодавця

31

13. Дані про дохід боржника (ціле число, у сотих частках валюти). Структура (елемент) profit. Інформація про середньомісячний дохід боржника надається під час надання кредиту та оновлюється щороку в разі наявності інформації в банку за кредитами, за якими визначення розміру кредитного ризику здійснюється на індивідуальній основі

32

13.1

Підтверджений дохід боржника

33

13.2

Непідтверджений дохід боржника

34

14. Сімейний стан боржника та кількість осіб, які перебувають на його утриманні. Структура (елемент) family

35

14.1

Сімейний стан боржника

36

14.2

Кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника

37

15

Тип пов'язаної з банком особи

38

16

Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

Частина 2. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (юридична особа)

Таблиця 2


з/п


реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Унікальний код боржника

2

2

Найменування боржника

3

3

Резидентність особи

4

4

Ідентифікатор боржника

5

5

Код виду документа

6

6

Код боржника за некласифікованим реквізитом К020

7

7

Дата державної реєстрації

8

8

Номер державної реєстрації

9

9

Вид економічної діяльності

10

10

Період

11

11

Код країни реєстрації

12

12. Розмір фінансових показників діяльності боржника. Структура (елемент) finPerformance. Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн

13

12.1

Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)

14

12.2

Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)

15

12.3

Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)

16

12.4

Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)

17

13

Приналежність боржника до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем

18

14

Статус участі боржника в групі

19

15. Перелік юридичних осіб, які входять до групи юридичних осіб, які перебувають під спільним контролем. Структура (елемент) groupUr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) groupUr не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура 15 повторюється

20

15.1

Статус участі юридичної особи в групі

21

15.2

Резидентність особи

22

15.3

Ідентифікатор учасника групи

23

15.4

Найменування особи

24

15.5

Код країни місця реєстрації

25

16. Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається. Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн

26

16.1

Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)

27

16.2

Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)

28

16.3

Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)

29

16.4

Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)

30

16.5

Клас групи

31

17

Факт приналежності боржника до групи пов'язаних контрагентів

32

18. Перелік юридичних осіб, які належать до групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) partners. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) partners не зазначається. Якщо учасників кілька, то структура повторюється

33

18.1

Резидентність особи

34

18.2

Ідентифікатор пов'язаного контрагента

35

18.3

Найменування особи

36

18.4

Код країни місця реєстрації

37

19. Розмір фінансових показників діяльності групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) finPerformancePr. Якщо боржник - юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) finPerformancePr не зазначається. Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн

38

19.1.

Показник сукупного обсягу реалізації (SALES)

39

19.2

Показник фінансового результату від операційної діяльності (EBIT)

40

19.3

Показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат і нарахування амортизації (EBITDA)

41

19.4

Показник концентрації залучених коштів (TOTAL NET DEBT)

42

20

Факт проходження аудиту фінансової звітності

43

21

Тип пов'язаної з банком особи

44

22. Власники істотної участі в статутному капіталі боржника - юридичної особи - фізичні особи. Структура (елемент) ownerPp. Якщо власників кілька, то структура ownerPp повторюється. Якщо боржник - юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPp не зазначається

45

22.1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) FIO.

46

22.1.1

Прізвище

47

22.1.2

Ім'я

48

22.1.3

По батькові

49

22.2

Резидентність особи

50

22.3

Ідентифікатор власника істотної участі

51

22.4

Код країни місця реєстрації

52

22.5

Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника - юридичної особи

53

22.6. Місце реєстрації власника істотної участі в статутному капіталі боржника - юридичної особи - фізичної особи. Структура (елемент) address. Якщо інформації щодо місця реєстрації фізичної особи нерезидента - власника істотної участі немає, то в пунктах 22.6.3 - 22.6.6 зазначається "0"

54

22.6.1

Код регіону

55

22.6.2

Район

56

22.6.3

Поштовий індекс

57

22.6.4

Назва населеного пункту

58

22.6.5

Вулиця

59

22.6.6

Будинок

60

22.6.7

Корпус (споруда)

61

22.6.8

Квартира

62

23. Власники істотної участі в статутному капіталі боржника - юридичної особи - юридичні особи. Структура (елемент) ownerJur. Якщо власників кілька, то структура ownerJur повторюється. Якщо боржник - юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerJur не зазначається

63

23.1

Найменування особи

64

23.2

Резидентність особи

65

23.3

Ідентифікатор власника істотної участі

66

23.4

Дата державної реєстрації

67

23.5

Номер державної реєстрації

68

23.6

Код країни місця реєстрації

69

23.7

Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника - юридичної особи (10 і більше відсотків)

70

24

Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

Частина 3. Реквізити повідомлення (запиту) про забезпечення за кредитною операцією боржника (фізична особа, юридична особа)

Таблиця 3


з/п


реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Порядковий номер запису в повідомленні

2

2

Унікальний код забезпечення за кредитною операцією боржника

3

3

Унікальний код боржника

4

4

Номер договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття

5

5

Дата укладання договору застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття

6

6

Код виду забезпечення за договором

7

7

Порядковий номер застави/іпотеки, гарантії, поруки, грошового покриття у боржника

8

8

Код валюти

9

9

Сума забезпечення згідно з договором

10

10

Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності

11

11

Дата останньої оцінки забезпечення

12

12

Вид нерухомого майна

13

13

Поштовий індекс

14

14

Загальна площа нерухомого майна

15

15

Сума поруки

16

16

Сума гарантії

17

17

Середній підтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію

18

18

Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію

19

19

Факт страхування забезпечення

20

20. Депозити, що є предметом забезпечення. Структура (елемент) Deposit. Структура Deposit може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 20.1 - 20.4] за потреби надання інформації про один чи декілька депозитів або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі депозити, пов'язані із забезпеченням. Якщо депозитів за забезпеченням декілька, то поля структури Deposit повторюються стільки разів, скільки є депозитів. Якщо предметом забезпечення не є депозити або інформація за депозитами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Deposit не зазначається

21

20.1

Номер депозитного договору

22

20.2

Дата укладення депозитного договору

23

20.3

Код валюти за депозитом

24

20.4

Сума депозиту

Частина 4. Реквізити повідомлення (запиту) про кредитні операції боржника (фізична особа, юридична особа)

Таблиця 4


з/п


реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Порядковий номер кредитної операції в повідомленні

2

2

Ознака особи

3

3

Унікальний код кредитної операції боржника

4

4

Унікальний код боржника

5

5

Вид кредиту/наданого фінансового зобов'язання

6

6

Номер договору

7

7

Дата укладення договору

8

8

Кінцева дата погашення кредиту/наданого фінансового зобов'язання

9

9

Загальна сума (ліміт кредитної лінії/овердрафту) наданого фінансового зобов'язання

10

10

Код валюти

11

11

Номінальна процентна ставка

12

12

Сума платежів за кредитною операцією

13

13

Періодичність сплати основного боргу

14

14

Періодичність сплати відсотків

15

15

Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом

16

16

Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції)

17

17

Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом

18

18

Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції)

19

19

Кількість днів прострочення за основним боргом

20

20

Кількість днів прострочення за процентами

21

21

Дата фактичного погашення кредиту/припинення зобов'язань по кредиту

22

22

Наявність здійснених заходів із примусового стягнення боргу

23

23

Клас боржника визначений на підставі оцінки фінансового стану

24

24

Код типу оцінки кредитного ризику

25

25. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Структура (елемент) Factor. Якщо за активними банківськими операціями, за якими до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) Factor не зазначається

26

25.1

Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів

27

25.2

Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик

28

25.3

Код щодо події дефолту

29

25.4

Код щодо своєчасності сплати боргу

30

25.5

Код щодо додаткових характеристик

31

25.6

Код щодо класу боржника за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України

32

25.7

Код щодо наявності характеристик, визначених пунктом 674 розділу IV1 Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351)

33

26

Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника

34

27

Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту

35

28

Скоригований клас боржника

36

29

Величина кредитного ризику

37

30

Факт страхування кредиту

38

31. Забезпечення за кредитним договором. Структура (елемент) Pledge. Структура Pledge може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 31.1 - 31.3] за потреби надання інформації про забезпечення, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі забезпечення, пов'язані з кредитним договором. Якщо забезпечень за кредитним договором декілька, то поля структури Pledge повторюються стільки разів, скільки є забезпечень. Якщо забезпечення не передбачені кредитним договором або інформація за забезпеченням, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Pledge не зазначається

39

31.1

Забезпечення за кредитним договором

40

31.2

Сума забезпечення згідно з договором

41

31.3

Вартість забезпечення згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності

42

32. Транші за кредитним договором. Структура (елемент) Tranche. Структура Tranche може бути або масивом значень [реквізити за № (поля) 32.1 - 32.22] за потреби надання інформації про транші, пов'язані з кредитним договором, або рядком зі значенням "D" - за потреби видалити всі транші, пов'язані з кредитним договором. Якщо траншів за кредитним договором декілька, то поля структури Tranche повторюються стільки разів, скільки є траншів. Якщо транші не передбачені кредитним договором або інформація за траншами, яка була надана раніше, не потребує змін, то структура (елемент) Tranche не зазначається

43

32.1

Номер договору траншу

44

32.2

Дата укладення договору траншу

45

32.3

Кінцева дата погашення заборгованості траншу

46

32.4

Сума наданого фінансового зобов'язання за траншем

47

32.5

Код валюти за траншем

48

32.6

Процентна ставка за траншем

49

32.7

Періодичність сплати основного боргу за траншем

50

32.8

Періодичність сплати процентів за траншем

51

32.9

Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем

52

32.10

Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем

53

32.11

Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем

54

32.12

Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем

55

32.13

Кількість днів прострочення за траншем

56

32.14

Кількість днів прострочення за процентами траншу

57

32.15

Дата фактичного погашення траншу/припинення зобов'язань за траншем

58

32.16

Клас боржника за траншем визначений на підставі оцінки фінансового стану

59

32.17

Код типу оцінки кредитного ризику

60

32.18. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Структура (елемент) FaktorTr. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) FaktorTr не зазначається

61

32.18.1

Код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів

62

32.18.2

Код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик

63

32.18.3

Код щодо події дефолту

64

32.18.4

Код щодо своєчасності сплати боргу за траншем

65

32.18.5

Код щодо додаткових характеристик

66

32.18.6

Код щодо класу боржника за траншем за інформацією з кредитного реєстру Національного банку України

67

32.18.7

Код щодо наявності характеристик, визначених пунктом 674 розділу IV1 Положення № 351

68

32.19

Код фактора, на підставі якого скоригований клас боржника за траншем

69

32.20

Код ознаки дефолту боржника, щодо якого доведено відсутність дефолту

70

32.21

Скоригований клас боржника за траншем

71

32.22

Величина кредитного ризику за траншем

{Додаток в редакції Постанови Національного банку № 49 від 18.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 170 від 29.12.2020, № 7 від 25.01.2022}


Додаток 7
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 44 розділу VI)

ВИЗНАЧЕННЯ
окремих розрахункових величин

№ з/п

Розрахункова величина

Формула розрахунку

1

2

3

1

Активи

Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 11, 13, 03 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 12, 13, 33

2

Зобов'язання

Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 22, 23, 03 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 21, 23, 33

3

Капітал

Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 42, 43 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 41, 43

4

Доходи

Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 62, 63 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 61, 63

5

Витрати

Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 71, 73 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 72, 73

6

Позабалансові активні рахунки

Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 91, 93, 99

7

Позабалансові пасивні рахунки

Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 92, 93, 99

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 134 від 13.11.2019}


Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 120

ПЕРЕЛІК
постанов Правління Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

2. Постанова Правління Національного банку України від 12 вересня 2016 року № 384 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

3. Постанова Правління Національного банку України від 31 січня 2017 року № 6 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

4. Постанова Правління Національного банку України від 05 травня 2017 року № 35 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

5. Постанова Правління Національного банку України від 27 вересня 2017 року № 94 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

6. Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2017 року № 134 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

7. Постанова Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 35 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

8. Постанова Правління Національного банку України від 29 травня 2018 року № 57 "Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".

Директор Департаменту
статистики та звітностіЮ.О. Половньов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: