open Про систему
Попередня


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 629


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1037/21349

ПОРЯДОК
та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 559 від 28.05.2013
№ 1171 від 27.11.2014
№ 207 від 23.02.2015
№ 300 від 06.03.2015
№ 292 від 27.02.2017
№ 940 від 14.11.2017}

{У тексті Порядку слова «митний орган» в усіх відмінках та числах замінено словами «митниця (митний пост)» у відповідних відмінках та числах, слова «Київська регіональна митниця» у всіх відмінках замінено словами «митниця (митний пост), уповноважена(ий) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 231, 232, 247 Митного кодексу України з метою визначення дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митницями (митними постами) при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів під час їх переміщення через митний кордон України лініями електропередачі.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

від’ємне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної з енергетичної системи (далі - енергосистема) України, над обсягами електроенергії, переміщеної до енергосистеми України через митний кордон України;

додатне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної до енергосистеми України, над обсягами електроенергії, переміщеної з енергосистеми України через митний кордон України;

місця митного контролю - пункти, розташовані на митній території України, на яких митниці (митні пости) України здійснюють фактичний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі;

сальдо перетоків - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі усіх класів напруги, що з'єднують енергосистеми суміжних держав (або їх частини);

сальдо перетоків у тарифній (часовій) зоні - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі у відповідній тарифній (часовій) зоні;

тарифна (часова) зона - період доби, протягом якого діє тариф на електроенергію, визначений умовами договору (контракту), яким передбачено облік електроенергії у відповідній тарифній (часовій) зоні;

технологічне переміщення електроенергії - переміщення електроенергії через митний кордон України між енергосистемами країн (або їх частинами) під час їх паралельної роботи з метою підтримування параметрів роботи цих енергосистем (або їх частин), яка підлягає компенсації (поверненню) надалі з визначеною періодичністю;

товар - електроенергія, що переміщується лініями електропередачі;

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних обсягів електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, що здійснюються посадовими особами митниць (митних постів) України шляхом перевірки показників приладів обліку даних систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку, даних документів обліку електроенергії як у місцях митного контролю електроенергії, розташованих на митній території України, так і отриманих з місць митного контролю, розташованих за межами митної території України.

{Абзац десятий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

Терміни "міждержавна електрична мережа, місцева (локальна) електрична мережа", "об'єкт електроенергетики", "оптовий ринок електричної енергії України" вживаються в цьому Порядку у значеннях, визначених Законом України "Про електроенергетику".

{Абзац одинадцятий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

ІІ. Декларування та митне оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі

2.1. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі, здійснюється митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі.

2.2. Переміщення товарів через митний кордон України лініями електропередачі здійснюється на підставі оформленої періодичної митної декларації.

2.3. Оформлення періодичної митної декларації при переміщенні товарів через митний кордон України лініями електропередачі відповідно до обраного митного режиму здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

2.4. Технологічне переміщення електроенергії через митний кордон України між енергосистемами країн (або їх частинами) декларуванню шляхом подання митної декларації та випуску у митний режим не підлягає.

Технологічне переміщення визначається як різниця між сумарним обсягом електроенергії, яка переміщується через митний кордон України усіма міждержавними лініями електропередачі, що з'єднують енергосистему України (або її частину) з енергосистемами країн (або їх частинами), та обсягом електроенергії, яка переміщується через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Облік обсягів технологічного переміщення електроенергії через митний кордон України та контроль за її компенсацією у розрахунковий період здійснює Національна енергетична компанія "Укренерго".

2.5. При переміщенні товарів через митний кордон України лініями електропередачі митниці (митному посту) надаються документи, передбачені пунктом 5 частини першої та частиною третьою статті 335 Митного кодексу України.

При цьому як акт прийому-передачі товарів можуть використовуватися такі документи, оформлені за результатами переміщення електроенергії через митний кордон України (через межі вільної митної зони) у відповідному митному режимі за попередній календарний місяць:

акт прийому-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником;

акт прийому-передачі обсягів електроенергії, придбаної на оптовому ринку електричної енергії України у звітному періоді, або, у разі застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», акт прийому-передачі обсягів електроенергії, придбаної у звітному періоді, що подається під час експорту (переміщення) до вільної економічної зони Крим.

{Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 559 від 28.05.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014}

2.6. Для здійснення митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" та служба енергопостачання залізниці щомісяця не пізніше 15 числа надає митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі, відомості (довідку) про обсяги електроенергії, фактично переміщеної через митний кордон України протягом попереднього календарного місяця (у тому числі обсяги технологічного переміщення електроенергії та обсяги електроенергії за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) із зазначенням їх реквізитів), напрямок її переміщення (експорт, імпорт, транзит, вільна митна зона), назву міждержавних або місцевих (локальних) електричних мереж.

Якщо державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" забезпечує здійснення обліку обсягів електроенергії із застосуванням автоматизованих (дистанційних) систем обліку, дані відповідних систем можуть надаватись митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

{Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1171 від 27.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

2.7. Після переміщення товарів через митний кордон України лініями електропередачі протягом попереднього календарного місяця за періодичною митною декларацією декларант або уповноважена ним особа повинні подати митниці (митному посту) додаткову декларацію у строки та порядку, встановленими законодавством, з урахуванням того, що облік електроенергії, що переміщується через митний кордон України відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів), може здійснюватися за сальдо перетоків з урахуванням або без урахування тарифних (часових) зон.

2.8. У випадках, коли акти прийому-передачі, визначені у пункті 2.5 цього розділу, не можуть бути надані митниці (митному посту) разом з додатковою декларацією у зв’язку з необхідністю підписання їх іноземним суб’єктом господарювання (перевізником, відправником, одержувачем), дозволяється надання таких актів до 15 числа місяця, що настає за місяцем подання додаткової декларації.

{Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів№ 559 від 28.05.2013}

ІІІ. Здійснення фактичного контролю товарів

3.1. Фактичний контроль товарів здійснюється посадовими особами митниць (митних постів), в зоні діяльності яких знаходяться місця митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі, у тому числі митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на лiнiях електропередачі, згідно з визначеним ДФС розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль.

У разі надання державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" доступу до даних систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку обсягів електроенергії, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі, дані таких систем використовуються при фактичному контролі.

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.2. У місцях митного контролю митницями (митними постами) створюються зони митного контролю.

3.3. Фактичний контроль товарів здійснюється з періодичністю, що відповідає періодичності подання додаткової декларації на обсяг товарів, переміщених через митний кордон України лініями електропередачі протягом попереднього календарного місяця.

3.4. Під час здійснення фактичного контролю електроенергії визначається її фактичний обсяг, перевіряються та реєструються показники приладів обліку, дані документів обліку обсягів електроенергії та проводиться накладення митного забезпечення, інших засобів ідентифікації.

{Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.5. Місця накладення митного забезпечення узгоджуються митницею (митним постом), у зоні діяльності якої знаходяться місця митного контролю, з керівництвом об’єкта електроенергетики.

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.6. У разі необхідності заміни приладів обліку електроенергії, здійснення їх перевірки або інших робіт, проведення яких потребує порушення цілісності митного забезпечення, керівник (уповноважена особа) об’єкта не пізніше ніж за одну добу до проведення таких робіт у письмовій формі із зазначенням дати й часу початку робіт повідомляє про це митницю (митний пост), у зоні діяльності якої розташовано відповідне місце митного контролю.

Після закінчення таких робіт посадова особа митниці (митного поста) проводить накладення митного забезпечення.

3.7. Накладення чи зняття митного забезпечення посадовими особами митниці (митного поста) здійснюється в присутності посадових осіб об’єкта електроенергетики, при цьому складається акт про накладення/зняття митного забезпечення у трьох примірниках за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Перший примірник акта зберігається в митниці (на митному посту), у зоні діяльності якої (якого) розташоване місце митного контролю, другий - на об’єкті електроенергетики, третій передається до відповідної енергосистеми або служби електропостачання залізниці.

{Пункт 3.7 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.8. У разі виникнення реальної загрози порушення технологічного процесу, аварійної ситуації на приладах обліку електроенергії або на іншому обладнанні посадова особа об’єкта електроенергетики може самостійно зняти митне забезпечення, про що повинна терміново повідомити митницю (митний пост), у зоні діяльності якої розташоване місце митного контролю, у письмовій формі засобами факсимільного зв'язку й протягом доби з моменту виявлення таких обставин надати документальні докази існування зазначених обставин.

3.9. За результатами здійснення фактичного контролю складається акт про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Один з примірників акта про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, зберігається в митниці (на митному посту), в зоні діяльності якої (якого) знаходиться відповідне місце митного контролю, інший - на об'єкті електроенергетики.

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.10. Для здійснення митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України міждержавними електричними лініями і лініями електричних мереж залізниці, що пролягають повністю або частково територіями суміжних держав, використовуються офіційні дані, що надаються вповноваженим органом суміжної держави, якщо прилади обліку електроенергії розміщені на території цієї держави.

3.11. Митний контроль за переміщенням товарів через митний кордон України лініями електропередачі на об’єктах електроенергетики, що використовують автоматизовані системи обліку електроенергії, здійснюється на основі показань цих систем. Облікові дані з таких об’єктів електроенергетики надаються митницям (митним постам) відповідними енергосистемами.

3.12. Митниця (митний пост), у зоні діяльності якої знаходиться місце митного контролю товарів, що переміщуються лініями електропередачі (для підпунктів 3.12.3 - 3.12.5 цього пункту - у разі, якщо здійснення фактичного контролю покладено не на митницю (митний пост), уповноважену(ий) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі), зобов'язаний:

{Абзац перший пункту 3.12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.12.1. Здійснювати фактичний контроль згідно з вимогами цього Порядку.

3.12.2. Здійснювати зберігання та облік актів, визначених пунктами 3.7, 3.9 цього розділу.

{Підпункт 3.12.2 пункту 3.12 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.12.3. На запит митниці (митного поста), уповноваженої(го) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі, направляти інформацію про результати фактичного контролю та копії актів, визначених пунктами 3.7, 3.9 цього розділу.

{Підпункт 3.12.3 пункту 3.12 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

3.12.4. Протягом доби інформувати митницю (митний пост), уповноважену(ого) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі про:

випадки невідповідності знятих з приладів обліку кількісних показників електроенергії показанням, зазначеним у обліковій документації об’єкта електроенергетики;

виявлені випадки несанкціонованого зняття митного забезпечення з вимірювальних приладів;

проведення робіт, визначених у пункті 3.6 цього розділу.

3.12.5. Надавати митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі іншу інформацію, що стосується здійснення фактичного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку та строків
митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються
лініями електропередачі

АКТ
про накладення/зняття митного забезпечення на прилади обліку електроенергії

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}


Додаток 2
до Порядку та строків
митного контролю
та митного оформлення товарів,
що переміщуються
лініями електропередачі

АКТ
про реєстрацію показників приладів обліку електроенергії, що переміщується через митний кордон України

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}


{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 629

ПЕРЕЛІК
місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі

№ з/п

Місце митного контролю

Місцезнаходження

Для митного контролю природного газу

1

Газовимірювальна станція "Дроздовичі"

с. Вілюничі Старосамбірського району Львівської області

2

Газовимірювальна станція "Ужгород"

с. Часлівці Ужгородського району Закарпатської області

3

Газовимірювальна станція "Берегове"

м. Берегове Закарпатської області

4

Газовимірювальна станція "Орловка"

с. Новосільське Ренійського району Одеської області

5

Пункт вимірювання витрат газу "Лиманське"

с. Лиманське Роздільнянського району Одеської області

6

Газовимірювальна станція "Олексіївка"

с. Олексіївка Сокирянського району Чернівецької області

7

Газовимірювальна станція "Ананьїв"

м. Ананьїв Одеської області

8

Газовимірювальна станція "Гребеники"

с. Гребеники Великомихайлівського району Одеської області

9

Газовимірювальна станція "Текове"

с. Текове Виноградівського району Закарпатської області

10

Пункт вимірювання витрат газу "Устилуг"

смт Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області

11

Пункт вимірювання витрат газу с. Пархоменко

с. Пархоменко Краснодонського району Луганської області

12

Підземне сховище газу "Більче Волицько-Угерське"

м. Стрий Львівської області, вул. Сколівська, 3, Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П’ятничани

13

Підземне сховище газу "Угерське (XIV - XV)"

м. Стрий Львівської області, вул. Сколівська, 3, Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Пукеничі

14

Підземне сховище газу "Дашавське"

смт Дашава Стрийського району Львівської області, Дашавське виробниче управління підземного зберігання газу

15

Підземне сховище газу "Опарське"

с. Опари Дрогобицького району Львівської області, Опорівське виробниче управління підземного зберігання газу

16

Підземне сховище газу "Богородчанське"

смт Богородчани Івано-Франківської області, а/с 77, Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу

17

Підземне сховище газу "Солохівське"

с. Водяна Балка Диканського району Полтавської області, Солохівський промисловий майданчик Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (далі - ЛВУМГ)

18

Підземне сховище газу "Олишівське"

смт Олишівка Чернігівської області, вул. Комсомольська, 37, Чернігівське ЛВУМГ

19

Підземне сховище газу "Червонопартизанське"

с. Мрин Носівського району Чернігівської області, Мринське виробниче управління підземного зберігання газу

20

Підземне сховище газу "Кегичівське"

смт Кегичівка Харківської області, Кегичівський промисловий майданчик Харківського ЛВУМГ

21

Підземне сховище газу "Пролетарське"

с-ще Пролетарське Магдалинівського району Дніпропетровської області, Пролетарське виробниче управління підземного зберігання газу

22

Підземне сховище газу "Червонопопівське"

м. Сєверодонецьк Луганської області, Сєверодонецьке виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: с. Червона Попівка, Кремінський район, Луганська область

23

Підземне сховище газу "Вергунське"

м. Сєверодонецьк Луганської області, Сєверодонецьке виробниче управління підземного зберігання газу, ПСГ знаходиться за адресою: смт Металіст, Слав’яносербського району Луганської області

24

Пункт вимірювання витрат газу «Червоний Чабан»

с. Червоний Чабан Каланчацького району Херсонської області

Для митного контролю нафти

1

Морський нафтовий термінал "Південний" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", резервуари МНТ "Південний"

м. Южне, Одеська область

2

Приймально-здавальна дільниця "Херсон" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 467 (або облік за резервуарами)

м. Херсон, вул. Нафтовиків, 52

3

Приймально-здавальна дільниця "Одеса" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 490 (або облік за резервуарами)

м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 85

4

Приймально-здавальна дільниця "Одеса" філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 704 (або облік за резервуарами)

м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 85

5

Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" ПАТ "Укртатнафта", вузол обліку нафти № 466/1 (або облік за резервуарами)

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3, Полтавська область

6

Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" ПАТ "Укртатнафта", вузол обліку нафти № 466/2 (або облік за резервуарами)

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3, Полтавська область

7

Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ", ЛВДС "Лисичанськ" філії "ПДМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 459

смт Вовчоярівка, Попаснянський район, Луганська область

8

Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ", ЛВДС "Лисичанськ" філії "ПДМН" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 930

смт Вовчоярівка, Попаснянський район, Луганська область

9

Кінцевий пункт "Дрогобич" лінійної виробничо-диспетчерської станції "Дрогобич" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти КП "Дрогобич" (або облік за резервуарами)

м. Дрогобич, Львівська область

10

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Броди" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта", облік за залізничними цистернами або резервуарами

с. Смільне, урочище "Промисловий центр", Бродівський район, Львівська область

11

Нафтоперекачувальна станція "Долина" лінійної виробничо-диспетчерської станції "Дрогобич" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 462 (або облік за резервуарами)

с. Яворів, Долинський район, Івано-Франківської області

12

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", облік за резервуарами

м. Надвірна, вул. Майданська, 5, Івано-Франківська область

13

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Сколе" філії "МН" Дружба" ПАТ "Укртранснафта"

с. Козьова, Сколівський район, Львівська область

Для митного контролю нафтопродуктів

1

ПС-4Ч

Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, с. Чижівка

2

ПС-3Р

Житомирська область, Овруцький р-н, с. Рудня

3

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Новоград-Волинський"

Житомирська область, м. Новоград-Волинський, урочище Синачі (Наливна станція)

4

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "5С" Смига

Рівненська область, Дубенський район, с. Смига

5

Лінійно-виробнича диспетчерська станція 1К

82081, Львівська область, Старосамбірський р-н, с. Страшевичі

6

ГНПС "Дрогобич"

86103, Львівська область м. Дрогобич, вул. Горішня брама, 183-А

7

ПАТ "Закарпатнафтопродукт-Мукачево"

89600, Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Берегівська об’їзна, 11

8

ТОВ "Нафтосервіс"

89210, Закарпатська область, Перечинський район, с. Дубриничі, вул. Центральна, 99

9

НБ АНП Новоград-Волинський

11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29

10

Майданчик «Іванівка»
ДП «ПрикарпатЗахідтранс»

Закарпатська обл., м. Берегове, с. Яноші, вул. Головна, 1

11

ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

80600, Львівська обл., м. Броди, вул. Йозефа Рота, 21

Для митного контролю аміаку

1

Насосна станція № 9

с. Западне Дворічанського району Харківської області

2

Насосна станція № 10

с. Нова Іванівка Лозівського району Харківської області

3

Насосна станція № 14

с-ще Травневе Артемівського району Донецької області

4

Насосна станція № 11

с. Калинівка Солонянського району Дніпропетровської області

5

Насосна станція № 12

с. Заградівка Високопільського району Херсонської області

6

Насосна станція № 13

с. Трихати Миколаївського району Миколаївської області

7

Розподільна станція № 26

с-ще Теплянка Балаклійського району Харківської області

8

Розподільна станція № 27

с. Дмитрівка Барвінківського району Харківської області

9

Розподільна станція № 28

с. Панасівка Синельниківського району Дніпропетровської області

10

Розподільна станція № 29

с. Кам'янка Апостолівського району Дніпропетровської області

11

Розподільна станція № 30

с. Новоукраїнка Березнегуватського району Миколаївської області

12

Розподільна станція № 31

с. Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області

13

Розподільна станція № 33

с. Зоринове Комінтернівського району Одеської області

14

Кінцева станція № 15

м. Одеса, Одеський припортовий завод

Для митного контролю електроенергії

1

Підстанція "Північноукраїнська", Північна електроенергетична система Національної енергетичної компанії "Укренерго" (далі - ЕС НЕК "Укренерго"

Сумська область, Роменський район, с. Заруддя

{Рядок 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 300 від 06.03.2015}

2

Підстанція "Донбаська", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

Донецька обл., Бахмутський район, с. Зайцеве

{Рядок 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 292 від 27.02.2017}

{Рядок 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 300 від 06.03.2015}

3

Зміївська теплова електрична станція (далі - ТЕС), ПАТ "Центренерго"

Харківська область, Зміївський район, смт Комсомольське

4

Підстанція "Лосєве", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

м. Харків

5

Підстанія "Суми північна", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

Сумська область, Ковпаківський район, с. Нижнє Піщане

6

Підстанція "Шостка", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж

7

Підстанція "Великоцька", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

Луганська обл., Міловський р - н, Міловська сільська рада, с. Травневе

{Рядок 9 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 300 від 06.03.2015}

8

Луганська ТЕС ТОВ "Східенерго"

Луганська область, м. Щастя

{Рядок 10 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 300 від 06.03.2015}

{Рядок 11 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 300 від 06.03.2015}

{Рядок 12 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 300 від 06.03.2015}

9

Підстанція "Суми", Північна ЕС НЕК "Укренерго"

м. Суми

10

Підстанція "Білопілля", ПАТ "Сумиобленерго"

Сумська область, м. Білопілля

11

Чорнобильська АЕС, Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"

Київська область, м. Славутич, Чорнобильська АЕС

12

Підстанція "Чернігівська", Центральна ЕС НЕК "Укренерго"

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Хмельниця

13

Підстанція "Славутич", Центральна ЕС НЕК "Укренерго"

Чернігівська область, м. Славутич

14

Підстанція "Добрянка" ПАТ "Чернігівобленерго"

Чернігівська область, Ріпнянський район, смт Добрянка

15

Підстанція "Кортеліси" ПАТ "Волиньобленерго"

Волинська область, Ратнівський район, с. Кортеліси

16

ТП-10 №267 с. Кошари, ПАТ "Волиньобленерго"

Волинська область, Шацький район, с. Кошари

17

Дністровська ГЕС, ПАТ "Дністрогідроенерго"

Чернівецька область, Сокирянський район, м. Новодністровськ

18

Підстанція "Подільська", Південна ЕС НЕК "Укренерго

Одеська обл., м. Подільськ

19

Підстанція "Усатове", Південна ЕС НЕК"Укренерго"

Одеська область, Біляївський район, с. Усатове

20

Підстанція "Новоодеська", Південна ЕС НЕК"Укренерго"

Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське

21

Підстанція "Арциз", Південна ЕС НЕК"Укренерго"

Одеська область, м. Арциз

22

Підстанція "Старокозаче", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче

23

Підстанція "Болград", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, м. Болград

24

Підстанція "Красні Окни", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, смт Красні Окни

25

Підстанція "Немія", ПАТ "Вінницяобленерго"

Вінницька область, м. Могилів-Подільський

26

Підстанція "Нелипівці", ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

Чернівецька область, Кельменецький район, с. Нелипівці

27

Підстанція "Пороги", ПАТ "Вінницяобленерго"

Вінницька область, Ямпільський район, с. Пороги

28

Підстанція "Шахти", Виправна колонія №67 відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області

Чернівецька область, м. Сокиряни

29

Підстанція "Роздільна", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Роздільнянський район, смт Роздільна

30

Підстанція "Біляївка", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, смт Біляївка

31

Підстанція "Нагірна", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Ренійський район, с. Нагірне

32

Підстанція "Кучургани", ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

Одеська область, Роздільнянський район, с. Павлівка

33

Підстанція "Мамалига", ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига

34

Підстанція "Західноукраїнська", Західна ЕС НЕК "Укренерго"

Львівська область, Жидачівський район, с. Жирова

35

Підстанція "Мукачеве", Західна ЕС НЕК "Укренерго"

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Ключарки

36

Южно-Українська АЕС, НАЕК "Енергоатом"

Миколаївська область, Арбузинський район, смт Южноукраїнськ

37

Підстанція "Ужгород-2", ПАТ "Закарпаттяобленерго"

Закарпатська область, м. Ужгород

38

Хмельницька АЕС, НАЕК "Енергоатом"

Хмельницька область, Славутський район, м. Нетішин

39

Добротвірська ТЕС, ВАТ "Західенерго"

Львівська область, Кам’янка-Бузький район, смт Добротвір

40

Підстанція Козача Лопань Південної залізниці

Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Козача Лопань

41

Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.158, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 225 км, ПК9+80 м, перегін Болград-Вулканешти

42

Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.158, Яч. К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 225 км, ПК9+80 м, перегін Болград-Вулканешти

43

Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.385, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 214 км, ПК2+45 м, перегін Болград-Тараклія

44

Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.385, Яч. К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 214 км, ПК2+45 м, перегін Болград-Тараклія

45

Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.431, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 264 км, ПК6+24 м, перегін Рені-Етулія

46

Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.431, Яч.К-102, Одеська залізниця

Одеська обл., 264км, ПК6+24 м, перегін Рені-Етулія

47

КТП-111, р/щ 0,4кВ, залізниці Молдови

Республіка Молдова, повіт Кагул, с. Джурджулешти

48

ТП АБ Бессарабська залізниці Молдови (лінія автоблокування перегону Бессарабська – 1037-12 Карабуцени)

Республіка Молдова

49

ТП АБ Бессарабська залізниці Молдови (лінія поздовжнього електропостачання перегону Бессарабська – Карабуцени)

Республіка Молдова

50

ТП АБ Чимишлія залізниці Молдови (лінія автоблокування перегону Чимишлія – Карабуцени)

Республіка Молдова

51

ТП АБ Чимишлія залізниці Молдови (лінія поздовжнього електропостачання перегону Чимишлія – Карабуцени)

Республіка Молдова

52

Трансформаторна підстанція ТП - 10 кВ, ст. Ларга Львівської залізниці

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці

53

Трансформаторна підстанція ТП-10 кВ, ст. Ларга Львівської залізниці

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, м. Сокиряни

54

Пост секціювання контактної мережі 85 км перегону Медика -Мостиська ІІ Львівської залізниці

Львівська обл., Мостиський р-н, с.Шегині

55

Пост секціювання контактної мережі Павлове перегону Матевці - Павлове - Ужгород-2 Львівської залізниці

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Павлове

56

Пост секціювання контактної мережі “роз’їзд 271 км” перегону Чієрна над Тисою - Чоп Львівської залізниці

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп (ст. Чоп)

57

Підстанція Зоринівка Південно-Східної залізниці

Луганська обл., Міловський р-н, с. Зоринівка

58

Підстанція «Мелітопольська», Дніпровська ЕС ПЕК «Укренерго»

Запорізька область, м. Мелітополь

59

Підстанція «Каховська», Південна ЕС НЕК «Укренерго»

Херсонська область, м. Нова Каховка

60

Підстанція «Чонгар», Придніпровська залізниця

Херсонська область, с. Чонгар

61

Підстанція «Титан», ПрАТ «Кримський ТИТАН»

Автономна Республіка Крим, Північна промзона, м. Армянськ

62

РП-0,4 кВ «Дренажна насосна», ПрАТ «Кримський ТИТАН»

Автономна Республіка Крим, район Водосховища, м. Армянськ

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 559 від 28.05.2013, № 1171 від 27.11.2014, № 207 від 23.02.2015, № 300 від 06.03.2015, № 292 від 27.02.2017, № 940 від 14.11.2017}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: