open
Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 березня 2010 р. N 243

Київ
Про затвердження

Державної цільової економічної програми

енергоефективності на 2010-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову економічну програму
енергоефективності на 2010-2015 роки (далі - Програма), що
додається.
2. Міністерству економіки включати щороку за поданням
Національного агентства з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів визначені Програмою завдання,
заходи та показники до розділів проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству фінансів, Національному агентству з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
передбачати під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми
виходячи з можливостей державного бюджету.
4. Національному агентству з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів подавати до 15 квітня року, що
настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і
Міністерству економіки щорічні звіти про результати виконання
Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 2010 р. N 243
ДЕРЖАВНА

цільова економічна програма

енергоефективності на 2010-2015 роки

Мета Програми
Метою Програми є:
створення умов для наближення енергоємності валового
внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та
стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності
валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на
20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка),
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
і посилення конкурентоспроможності національної економіки;
оптимізація структури енергетичного балансу держави шляхом
зменшення частки імпортованих викопних органічних видів
енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх іншими
видами енергоресурсів, у тому числі отриманими з альтернативних
джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі три способи розв'язання проблеми.
Перший спосіб передбачає розроблення і виконання окремих
галузевих та регіональних програм енергоефективності відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р.
N 1567 ( 1567-2008-р ) "Про програми підвищення енергоефективності
та зменшення споживання енергоресурсів".
Однак, як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої
або регіональної програми не є складовою частиною відповідної
державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня
енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації
структури енергетичного балансу держави.
Другий спосіб реалізується через продовження роботи з
виконання Комплексної державної програми з енергозбереження,
основним завданням якої є забезпечення економії
паливно-енергетичних ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх
споживання.
Недоліками другого способу є:
надання переваги зменшенню обсягу споживання
паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності їх
використання з одночасною оптимізацією структури енергетичного
балансу держави;
недосконалість механізму контролю за виконанням зазначеної
Програми;
неврегульованість питання щодо оптимізації структури
енергетичного балансу держави.
Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання
Державної цільової економічної програми енергоефективності на
2010-2015 роки, що дасть можливість створити умови для зниження
рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації
структури енергетичного балансу держави, збільшення обсягу
використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії,
вторинних енергетичних ресурсів, визначення найбільш перспективних
і результативних напрямів зменшення рівня енергоємності валового
внутрішнього продукту, удосконалення законодавства, розроблення
відповідних стандартів, нормативів і технічних регламентів,
необхідних для формування ефективної системи державного управління
енергоефективністю, впровадження дієвого механізму реалізації
державної політики у сфері енергоефективності.
Проблему передбачається розв'язати шляхом:
впровадження новітніх технологій виробництва та споживання
енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також
технологій, що передбачають використання теплових насосів,
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого
водопостачання;
використання енергії сонця та геотермальної енергії; { Абзац
дванадцятий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від
14.07.2010 }
видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
як альтернативного виду палива;
виробництва та використання біопалива;
розвитку вітроенергетики;
модернізації газотранспортної системи, систем тепло- та
водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;
здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання
енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету;
зниження рівня забруднення навколишнього природного
середовища;
законодавчого врегулювання питань щодо зниження рівня
енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації
структури енергетичного балансу держави, адаптації національного
законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження та
альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу;
створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та
іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та
енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного
балансу держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;
формування державної системи моніторингу і контролю за
ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виконанням
галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення
рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників
енергоспоживання;
проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на
зниження матеріало- та енергоємності виробництва;
удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують
державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності
валового внутрішнього продукту, збільшення обсягу використання
альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів,
зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;
активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації
стратегії енергетичної безпеки держави;
популяризації серед широких верств населення через засоби
масової інформації ефективного та ощадливого споживання
паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до
програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів
інформування громадськості.
Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового
документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
удосконалення законодавства у сфері енергоефективності,
відновлюваних джерел енергії та системи стандартизації у сфері
енергоефективності: { Абзац другий розділу "Завдання і заходи" в
редакції Постанови КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
- забезпечення законодавчого врегулювання питань щодо
функціонування системи стандартизації;
- розроблення стандартів у сфері енергоефективності; { Абзац
четвертий розділу "Завдання і заходи" в редакції Постанови КМ
N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
адаптація законодавства України у сфері енергоефективності і
відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС; { Розділ
"Завдання і заходи" доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема
заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед
отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними
енергетичними ресурсами, шляхом впровадження:
- когенераційних технологій;
- технологій, що передбачають використання теплових насосів,
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого
водопостачання;
- технологій використання енергії сонця та геотермальної
енергії;
- реалізація проектів з будівництва сонячних установок для
виробництва електроенергії та задоволення потреб у гарячому
водопостачанні; { Розділ "Завдання і заходи" доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від
14.07.2010 }
- будівництво та реконструкція електричних мереж,
пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які
виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії; { Розділ
"Завдання і заходи" доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів
у результаті модернізації та реконструкції обладнання,
впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення
системи державного управління та популяризації енергоефективності,
зокрема шляхом: { Абзац розділу "Завдання і заходи" в редакції
Постанови КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
- санації житлових будинків і будівель бюджетних установ;
- модернізації газотранспортної системи, устатковання
теплових електростанцій, теплоелектроцентралей та котлоагрегатів,
що використовуються у комунальному господарстві;
- розроблення проектно-технічної документації для реалізації
проектів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел
енергії; { Розділ "Завдання і заходи" доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
- здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві
свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності;
{ Розділ "Завдання і заходи" доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Санація будівлі бюджетної установи - це комплекс технічних
заходів, спрямованих на її відновлення, що здійснюються з метою
приведення теплотехнічних характеристик будівлі до сучасних вимог,
норм і стандартів, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також
поліпшення умов перебування у будівлі працівників. { Розділ
"Завдання і заходи" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 587
( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
До санаційних робіт належать: { Розділ "Завдання і заходи"
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від
14.07.2010 }
проведення термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та
фундаменту; { Розділ "Завдання і заходи" доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
модернізація покрівлі з можливим облаштуванням її сонячними
колекторами; { Розділ "Завдання і заходи" доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
модернізація у будівлі теплових, водопровідних,
каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж, переведення
будівлі на електротеплоакумуляційний обігрів; { Розділ "Завдання і
заходи" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 587
( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку
енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку
електроенергії; { Розділ "Завдання і заходи" доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
будівництво або модернізація котельні у будівлі; { Розділ
"Завдання і заходи" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 587
( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
облаштування або ремонт теплових пунктів; { Розділ "Завдання
і заходи" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 587
( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей до
будівлі. { Розділ "Завдання і заходи" доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту
на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;
підвищити рівень енергетичної безпеки держави та
конкурентоспроможності національної економіки;
зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв,
обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля
і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;
створити нові робочі місця;
удосконалити механізм державного управління і регулювання у
сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної
енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;
зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків,
невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня
відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;
ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та
тарифоутворення;
частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати
спожитих енергоресурсів;
створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних
для оновлення та модернізації виробничих фондів;
підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень
надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій,
теплоелектроцентралей;
забезпечити збільшення на 25 відсотків установленої
потужності теплової генерації в результаті проведення
реконструкції теплових електростанцій і теплоелектроцентралей та
зменшення фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів,
пов'язаних з виробленням теплової і електричної енергії;
оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема
забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів,
вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів,
насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та
вторинними енергетичними ресурсами. { Абзац тринадцятий розділу
"Очікувані результати, ефективність Програми" із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 587 ( 587-2010-п ) від
14.07.2010 }
У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного
газу в енергетичному балансі держави повинен становити починаючи з
2016 року не менш як 15 млрд.куб. метрів, а нафтопродуктів -
1 млн. тонн;
підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити
обсяг використання природного газу для виробництва теплової
енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків,
будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;
зменшити на 50 відсотків обсяг видатків державного бюджету на
фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення
бюджетним установам;
забезпечити зменшення на 20 відсотків споживання природного
газу;
зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни
теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної
енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;
знизити на 20 відсотків рівень енергоємності робіт з
транспортування, зберігання та розподілу газу порівняно з
2008 роком, підвищити надійність та енергетичну ефективність
транзиту природного газу магістральними газопроводами;
зменшити на 15-20 відсотків обсяг використання природних
ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за
рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;
забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів
забруднювальних речовин;
підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств
населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;
знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних
зупинок теплових електростанцій та енергорозподільних мереж.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
285,32 млрд. гривень, у тому числі 30,1 млрд. гривень - за рахунок
державного бюджету, 15 млрд. гривень - за рахунок місцевих
бюджетів, 240,22 млрд. гривень - за рахунок інших джерел. { Абзац
перший розділу "Обсяги та джерела фінансування" в редакції
Постанови КМ N 587 ( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний
рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові
бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів
Програми.
Кошти, передбачені для проведення санації будівель бюджетних
установ у 2010-2011 роках, використовуються центральними органами
виконавчої влади для розроблення проектно-кошторисної документації
та реалізації проектів. { Розділ "Обсяги та джерела фінансування"
доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 587
( 587-2010-п ) від 14.07.2010 }

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної цільової економічної

програми енергоефективності на 2010-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1446 ( 1446-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 89, ст. 2991).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 243.
3. Державний замовник - НАЕР.
4. Керівник програми - Голова НАЕР.
5. Виконавці заходів програми: НАЕР, центральні, місцеві
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
6. Строк виконання: 2010-2015 роки.
7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | фінансування|фінансування |-------------------------------------| |млрд. гривень| 2010 | 2011|2012 |2013 |2014 | 2015 | ------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| Державний | 30,1 | 0,91 | 5,38|5,47 |5,82 |6,14 | 6,38 | бюджет | | | | | | | | ------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| Місцеві | 15 | 1,8 | 2 |2,3 |2,65 |2,95 | 3,3 | бюджети | | | | | | | | ------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| Інші джерела| 240,22 |12,27 |30,05|34,15|39,49|58,75|65,52 | ------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+------| Усього | 285,32 |14,98 |37,42|41,92|47,96|67,84|75,2 | ----------------------------------------------------------------- Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 587 ( 587-2010-п ) від
14.07.2010 }

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

виконання Державної цільової економічної програми

енергоефективності на 2010-2015 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний | Джерела |Прогнозований| У тому числі за роками, млн. гривень | завдання | показника |------------------------------------------| | за виконання |фінансування| обсяг |-----------------------------------------------------| | |усього| за роками | | |(державний, |фінансових | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |-----------------------------------| | | місцевий |ресурсів для | | | | | | | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | бюджет, |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | інші) |завдань, млн.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |гривень | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 1. Удосконалення |кількість | 150 | 25 | | 50 | | 75 | |1) розроблення |НАЕР |державний | 6,4 | 1,1 | | 2,1 | | 3,2 | | законодавства у |розроблених | | | | | | | |технічних завдань до | |бюджет | | | | | | | | сфері |технічних завдань | | | | | | | |стандартів у сфері | | | | | | | | | | енергоефективності,|до стандартів | | | | | | | |енергоефективності | | | | | | | | | | відновлюваних |------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| джерел енергії та |кількість | 155 | 5 | 25 | | 50 | | 75 |2) розроблення | - " - | - " - | 17,6 | 0,4 | 2,9 | | 5,6 | | 8,7 | системи |розроблених | | | | | | | |стандартів у сфері | | | | | | | | | | стандартизації у |стандартів | | | | | | | |енергоефективності | | | | | | | | | | сфері |------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| енергоефективності |кількість | 4 | 4 | | | | | |3) адаптація | - " - | - " - | 0,3 | 0,3 | | | | | | |розроблених | | | | | | | |законодавства України | | | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | |у сфері | | | | | | | | | | |правових актів | | | | | | | |енергоефективності та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відновлюваних джерел | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |законодавства ЄС | | | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| Разом за | | | | | | | | | | |державний | 24,3 | 1,8 | 2,9 | 2,1 | 5,6 | 3,2 | 8,7 | завданням 1 | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 2. Оптимізація |обсяг заміщення | | | | | | | |1) здійснення заходів,|Держкомстат |державний | 2 | 2 | | | | | | структури |споживання | | | | | | | |передбачених | |бюджет | | | | | | | | енергетичного |первинних | | | | | | | |Концепцією формування | | | | | | | | | | балансу держави, |енергоресурсів | | | | | | | |енергетичного балансу,| | | | | | | | | | зокрема заміщення |(млн. тонн | | | | | | | |схваленою | | | | | | | | | | традиційних видів |умовного палива)* | | | | | | | |розпорядженням | | | | | | | | | | палива іншими | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | видами, насамперед | | | | | | | | |України від | | | | | | | | | | отриманими з | | | | | | | | |28 листопада 2007 р. | | | | | | | | | | відновлюваних | | | | | | | | |N 1058 ( 1058-2007-р )| | | | | | | | | | джерел енергії | | | | | | | | |(Офіційний вісник | | | | | | | | | | | | | | | | | | |України, 2007 р., | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N 91, ст. 3343) | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |17,8 | | 1,1 | 2,2 | 4,5 | 8,9 |17,8 |2) впровадження |НАЕР |державний | 6546,1 | |1156,6 |1200,6 |1344,8 |1388,9 |1455,2 | | | | | | | | | |когенераційних | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |технологій у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергетиці, в тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі у: | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,76 | |0,05 |0,09 |0,19 |0,38 |0,76 |Автономній Республіці | - " - | - " - | 282,9 | | 50,1 | 51,9 | 58,1 | 60 | 62,8 | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,64 | |0,03 |0,08 |0,16 |0,32 |0,64 |Вінницькій області | - " - | - " - | 235,7 | | 41,6 | 43,2 | 48,4 | 50,1 | 52,4 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,4 | |0,02 |0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |Волинській області | - " - | - " - | 151,2 | | 26,8 | 27,8 | 31 | 32 | 33,6 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 1,3 | |0,08 |0,16 |0,33 |0,65 | 1,3 |Дніпропетровській | - " - | - " - | 467,8 | | 82,4 | 85,6 | 96,2 | 99,4 | 104,2 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |1,74 | |0,11 |0,22 |0,43 |0,87 |1,74 |Донецькій області | - " - | - " - | 620,8 | | 109,2 | 113,5 | 127,6 | 132,2 | 138,3 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,5 | |0,03 |0,06 |0,12 |0,25 | 0,5 |Житомирській області | - " - | - " - | 185,9 | | 32,9 | 34,1 | 38,2 | 39,4 | 41,3 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,48 | |0,03 |0,06 |0,12 |0,24 |0,48 |Закарпатській області |НАЕР |державний | 178,9 | | 31,7 | 32,9 | 36,7 | 37,9 | 39,7 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,7 | |0,04 |0,09 |0,18 |0,35 | 0,7 |Запорізькій області | - " - | - " - | 257,2 | | 45,4 | 47,2 | 52,9 | 54,5 | 57,2 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,53 | |0,03 |0,07 |0,13 |0,27 |0,53 |Івано-Франківській | - " - | - " - | 197,7 | | 35 | 36,3 | 40,6 | 41,9 | 43,9 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,67 | |0,04 |0,08 |0,17 |0,33 |0,67 |Київській області | - " - | - " - | 244,8 | | 43,3 | 44,9 | 50,3 | 51,9 | 54,4 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,4 | |0,02 |0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |Кіровоградській | - " - | - " - | 149,9 | | 26,6 | 27,6 | 30,8 | 31,7 | 33,2 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,9 | |0,05 |0,11 |0,22 |0,45 | 0,9 |Луганській області | - " - | - " - | 326,6 | | 57,6 | 59,8 | 67,1 | 69,4 | 72,7 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,98 | |0,06 |0,12 |0,25 |0,49 |0,98 |Львівській області | - " - | - " - | 356,7 | | 62,9 | 65,4 | 73,3 | 75,7 | 79,4 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,46 | |0,03 |0,06 |0,12 |0,23 |0,46 |Миколаївській області | - " - | - " - | 172,7 | | 30,6 | 31,7 | 35,5 | 36,6 | 38,3 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,92 | |0,06 |0,12 |0,24 |0,46 |0,92 |Одеській області | - " - | - " - | 334,7 | | 59 | 61,3 | 68,8 | 71,1 | 74,5 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,58 | |0,04 |0,07 |0,15 |0,29 |0,58 |Полтавській області | - " - | - " - | 215,6 | | 38,1 | 39,5 | 44,3 | 45,8 | 47,9 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,44 | |0,03 |0,06 |0,11 |0,22 |0,44 |Рівненській області | - " - | - " - | 166,5 | | 29,5 | 30,6 | 34,2 | 35,3 | 36,9 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,46 | |0,03 |0,06 |0,11 |0,23 |0,46 |Сумській області | - " - | - " - | 170,9 | | 30,2 | 31,4 | 35,1 | 36,3 | 37,9 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,42 | |0,03 |0,05 |0,11 |0,21 |0,42 |Тернопільській | - " - | - " - | 158,7 | | 28,1 | 29,1 | 32,6 | 33,7 | 35,2 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |1,07 | |0,07 |0,13 |0,27 |0,54 |1,07 |Харківській області | - " - | - " - | 387,9 | | 68,4 | 71 | 79,7 | 82,4 | 86,4 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,42 | |0,03 |0,05 |0,11 |0,21 |0,42 |Херсонській області | - " - | - " - | 159,3 | | 28,2 | 29,3 | 32,7 | 33,7 | 35,4 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,53 | |0,03 |0,06 |0,14 |0,27 |0,53 |Хмельницькій області | - " - | - " - | 192,5 | | 34,1 | 35,4 | 39,5 | 40,8 | 42,7 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,5 | |0,03 |0,06 |0,13 |0,25 | 0,5 |Черкаській області | - " - | - " - | 187,2 | | 33,1 | 34,4 | 38,4 | 39,7 | 41,6 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,35 | |0,02 |0,04 |0,09 |0,17 |0,35 |Чернівецькій області | - " - | - " - | 133,2 | | 23,6 | 24,5 | 27,4 | 28,2 | 29,5 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,43 | |0,03 |0,05 |0,11 |0,22 |0,43 |Чернігівській області | - " - | - " - | 162,6 | | 28,8 | 29,9 | 33,4 | 34,4 | 36,1 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |1,07 | |0,07 |0,13 |0,27 |0,53 |1,07 |м. Києві | - " - | - " - | 385,3 | | 67,9 | 70,5 | 79,2 | 81,9 | 85,8 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,15 | |0,01 |0,02 |0,04 |0,07 |0,15 |м. Севастополі | - " - | - " - | 62,9 | | 11,5 | 11,8 | 12,8 | 12,9 | 13,9 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцевий | 4312 | 517,4 | 574,9 | 661,2 | 761,8 | 848 | 948,7 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші | 47241,9 | 1818 |2703,3 | 4915 |9086,3 |13579,4 |15139,9 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |Разом | | | 58100 |2335,4 |4434,8 |6776,8 |11192,9 |15816,3 |17543,8 | |------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |обсяг заміщення | 5,8 |0,02 |0,16 |0,53 |1,49 | 3,3 | 5,8 |3) впровадження |НАЕР |державний | 5741,1 | 210,5 |1134,4 |1268,5 |1002,7 |1036,8 |1088,2 | |споживання | | | | | | | |технологій, що | |бюджет | | | | | | | | |первинних | | | | | | | |передбачають | | | | | | | | | | |енергоресурсів | | | | | | | |використання теплових | | | | | | | | | | |(млн. тонн | | | | | | | |насосів, електричного | | | | | | | | | | |умовного палива)* | | | | | | | |теплоакумуляційного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обігріву та гарячого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної форми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власності та у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установах: | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,25 | |0,01 |0,02 |0,06 |0,14 |0,25 |Автономної Республіки | - " - | - " - | 241,5 | 8,8 | 47,2 | 52,3 | 42,7 | 44,1 | 46,4 | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,21 | |0,01 |0,02 |0,05 |0,12 |0,21 |Вінницької області | - " - | - " - | 207 | 7,7 | 41 | 45,9 | 36 | 37,3 | 39,1 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,13 | |0,01 |0,02 |0,03 |0,07 |0,13 |Волинської області |НАЕР |державний | 136,5 | 5,2 | 28,3 | 32,8 | 22,5 | 23,2 | 24,4 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,42 | |0,01 |0,04 | 0,1 |0,24 |0,42 |Дніпропетровської | - " - | - " - | 401,3 | 14,4 | 75,8 | 82 | 73,4 | 75,9 | 79,7 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,57 |0,01 |0,02 |0,05 |0,15 |0,32 |0,57 |Донецької області | - " - | - " - | 528,9 | 18,9 | 98,7 | 105,7 | 98 | 101,3 | 106,3 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,16 | |0,01 |0,01 |0,04 |0,09 |0,16 |Житомирської області | - " - | - " - | 165,8 | 6,1 | 33,6 | 38,3 | 28,1 | 29,1 | 30,5 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,16 | |0,01 |0,01 |0,04 |0,09 |0,16 |Закарпатської області | - " - | - " - | 159,7 | 5,9 | 32,5 | 37,2 | 26,9 | 27,9 | 29,3 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,23 | |0,01 |0,02 |0,06 |0,13 |0,23 |Запорізької області | - " - | - " - | 225,3 | 8,2 | 44,3 | 49,3 | 39,6 | 40,9 | 43 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,17 | | |0,02 |0,04 | 0,1 |0,17 |Івано-Франківської | - " - | - " - | 175,4 | 6,5 | 35,4 | 40,2 | 30 | 31 | 32,5 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,22 | | |0,02 |0,06 |0,12 |0,22 |Київської області | - " - | - " - | 214,5 | 7,8 | 42,4 | 47,3 | 37,5 | 38,8 | 40,7 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,13 | | |0,01 |0,03 |0,07 |0,13 |Кіровоградської | - " - | - " - | 135,4 | 5,6 | 28,1 | 32,5 | 22,2 | 22,9 | 24,1 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,29 | |0,01 |0,03 |0,08 |0,17 |0,29 |Луганської області | - " - | - " - | 283,2 | 10,2 | 54,7 | 60,2 | 50,7 | 52,4 | 55,1 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,32 | |0,01 |0,03 |0,08 |0,18 |0,32 |Львівської області | - " - | - " - | 308 | 11,1 | 59,1 | 64,7 | 55,5 | 57,4 | 60,2 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,15 | | |0,01 |0,04 |0,09 |0,15 |Миколаївської області | - " - | - " - | 154,6 | 5,7 | 31,6 | 36,2 | 26 | 26,9 | 28,2 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,3 | | |0,03 |0,08 |0,17 | 0,3 |Одеської області | - " - | - " - | 290,2 | 10,5 | 55,9 | 61,4 | 52,1 | 53,8 | 56,5 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,19 | |0,01 |0,02 |0,05 |0,11 |0,19 |Полтавської області | - " - | - " - | 190,2 | 7 | 38,1 | 42,8 | 32,8 | 34 | 35,6 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,14 | | |0,01 |0,04 |0,08 |0,14 |Рівненської області | - " - | - " - | 149,7 | 5,6 | 30,7 | 35,3 | 25 | 25,9 | 27,2 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,15 | | |0,01 |0,04 |0,08 |0,15 |Сумської області | - " - | - " - | 152,9 | 5,7 | 31,3 | 35,9 | 25,7 | 26,5 | 27,8 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,14 | | |0,01 |0,04 |0,08 |0,14 |Тернопільської | - " - | - " - | 142,8 | 5,3 | 29,5 | 34,1 | 23,7 | 24,5 | 25,8 | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,35 | |0,01 |0,04 |0,09 | 0,2 |0,35 |Харківської області | - " - | - " - | 334,3 | 12 | 63,8 | 69,6 | 60,5 | 62,6 | 65,7 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,14 | | |0,01 |0,04 |0,08 |0,14 |Херсонської області | - " - | - " - | 143,5 | 5,3 | 29,6 | 34,1 | 23,9 | 24,7 | 25,9 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,17 | | |0,02 |0,04 | 0,1 |0,17 |Хмельницької області | - " - | - " - | 171,1 | 6,3 | 34,7 | 39,2 | 29,1 | 30,1 | 31,6 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,16 | | |0,01 |0,04 |0,09 |0,16 |Черкаської області | - " - | - " - | 166,8 | 6,2 | 33,8 | 38,5 | 28,3 | 29,3 | 30,7 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,11 | | |0,01 |0,03 |0,06 |0,11 |Чернівецької області | - " - | - " - | 121,2 | 4,6 | 25,6 | 30 | 19,6 | 20,2 | 21,2 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,14 | | |0,01 |0,04 |0,08 |0,14 |Чернігівської області | - " - | - " - | 146,1 | 5,4 | 30,1 | 34,6 | 24,4 | 25,2 | 26,4 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,35 |0,01 |0,01 |0,03 |0,09 | 0,2 |0,35 |м. Києва | - " - | - " - | 333 | 12 | 63,5 | 69,4 | 60,3 | 62,4 | 65,4 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,05 | | |0,01 |0,01 |0,03 |0,05 |м. Севастополя | - " - | - " - | 62,2 | 2,5 | 15,1 | 19 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцевий | 3226,9 | 387,2 | 430,3 | 494,8 | 570,1 | 634,6 | 709,0 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші | 40956,3 |1655,5 |2533,9 |4375,9 |7893,4 |11585,2 |12912,4 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |Разом | | | 49924,3 |2253,2 |4098,6 |6139,2 |9466,2 |13256,6 |14710,5 | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |4,68 | 1,2 | 1,9 | 2,2 |2,76 |3,25 |4,68 |4) реалізація проектів|Мінпаливенерго |інші | 43145,7 |5489,9 |19350,8 |13972,1 |1382,9 |1435,9 |1514,1 | | | | | | | | | |з будівництва сонячних| |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | |установок для: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії в: | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |2,29 |0,05 |0,95 |1,26 |1,76 | 1,9 |2,29 |Автономній Республіці | - " - | - " - | 26320 | 4620 | 3850 | 13860 | 1270 | 1320 | 1400 | | | | | | | | | |Крим в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Сімферопольському (на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Родніковської, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Перовської, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Трудовської сільських | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рад) та Сакському (на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Охотніковської, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Митяєвської, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Сизовської сільських | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рад) районах загальною| | | | | | | | | | | | | | | | | | |потужністю 680 МВт | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |1,89 |0,03 | 0,2 |0,91 |1,22 |1,56 |1,89 |Одеській області в |Мінпаливенерго |інші | 16170 | 770 | 15400 | | | | | | | | | | | | | |Арцизькому (на | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | |території Павлівської | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та Донилівської | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільських рад), | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Кілійському, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Болградському та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ренійському районах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |загальною потужністю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |420 МВт | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |задоволення потреби у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гарячому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопостачанні: | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | 0,5 | |0,03 |0,06 |0,12 |0,25 | 0,5 |будівництво сонячних | - " - | - " - | 655,7 | 99,9 | 100,8 | 112,1 | 112,9 | 115,9 | 114,1 | | | | | | | | | |установок в Автономній| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республіці Крим для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництва теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| Разом за | | | | | | | | | | | | 151172 |10080,5 |27884,2 |26888,1 | 22042 |30508,8 |33768,4 | засіданням 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| у тому числі | | | | | | | | | | |державний | 12289,2 | 212,5 | 2291 |2469,1 |2347,5 |2425,7 |2513,4 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцевий | 7538,9 | 904,6 |1005,2 | 1156 |1331,9 |1482,6 |1658,6 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші | 131343,9 |8963,4 | 24588 | 23263 |18362,6 |26600,5 |29566,4 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 3. Зменшення обсягу|зменшення обсягу |6,94/ |0,07/|0,43/|0,87/|1,74/|3,47/|6,94/|1) проведення санації | |державний | 13171,1 | 138 |2359,4 |2554,8 |2742,7 | 2683 |2693,2 | технологічних |споживання |7173 |1249 |1272 |1253 |1167 |1103 |1129 |будівель таких | |бюджет | | | | | | | | витрат і втрат |енергоресурсів | | | | | | | |бюджетних установ, у | | | | | | | | | | енергоресурсів у |(млн. тонн | | | | | | | |тому числі розроблення| | | | | | | | | | результаті |умовного палива)*/| | | | | | | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | модернізації та |кількість | | | | | | | |документації: | | | | | | | | | | реконструкції |будівель, на яких |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| обладнання, |проведена санація |0,28/ | 51 |0,02/|0,04/|0,07/|0,14/|0,28/|Мінагрополітики |Мінагрополітики | - " - | 540,6 | 5,2 | 103,5 | 104,8 | 106 | 110,7 | 110,4 | впровадження | |293 | |52 |52 |48 |44 |46 | | | | | | | | | | | сучасних | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| енергоефективних | |0,56/ |0,01/|0,03/|0,07/|0,14/|0,28/|0,56/|МОН |МОН | - " - | 1061,9 | 11,2 | 202,9 | 206 | 208,2 | 216,6 | 217 | технологій, | |573 |102 |101 |100 |93 |86 |91 | | | | | | | | | | | удосконалення | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| системи державного | |0,07/ | 13 | 13 |0,01/|0,02/|0,04/|0,07/|Державної судової |Державна судова | - " - | 132,2 | 1,5 | 25,2 | 25,6 | 26 | 27 | 26,9 | управління та | |74 | | |13 |12 |11 |12 |адміністрації |адміністрація | | | | | | | | | популяризації | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| енергоефективності | |0,04/ | 7 | 8 | 6 |0,01/|0,02/|0,04/|Пенсійного фонду |Пенсійний фонд | - " - | 64,5 | 0,9 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 13,2 | | |38 | | | |6 |5 |6 |України |України | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,23/ | 41 |0,01/|0,03/|0,06/|0,11/|0,23/|Національної академії |Національна | - " - | 424,8 | 5,1 | 81 | 82,3 | 83,1 | 86,6 | 86,7 | | |233 | |42 |41 |38 |35 |36 |аграрних наук |академія аграрних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |2,37/ |0,02/|0,15/|0,3/ |0,59/|1,18/|2,37/|Міноборони |Міноборони | - " - | 4528,6 | 45,3 | 806 | 878,7 | 948,5 | 924,2 | 925,9 | | |2462 |427 |433 |429 |401 |389 |383 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,22/ | 39 |0,01/|0,03/|0,05/|0,11/|0,22/|МНС |МНС |державний | 410,2 | 4,2 | 78,4 | 79,6 | 80,4 | 83,7 | 83,9 | | |224 | |40 |39 |37 |34 |35 | | |бюджет | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,06/ | 10 | 11 |0,01/|0,01/|0,03/|0,06/|системи органів |Генеральна | - " - | 121,4 | 1,1 | 24,1 | 23,8 | 24 | 23,2 | 25,2 | | |60 | | |10 |10 |9 |10 |прокуратури |прокуратура | | | | | | | | | | | | | | | | | |(Генеральної |України | | | | | | | | | | | | | | | | | |прокуратури України) | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,3/ | 54 |0,02/|0,04/|0,07/|0,15/|0,30/|Державного |Державний | - " - | 564,1 | 6,5 | 107,6 | 109,3 | 110,5 | 115 | 115,2 | | |308 | |55 |54 |50 |47 |48 |департаменту з питань |департамент з | | | | | | | | | | | | | | | | | |виконання покарань |питань виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |покарань | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,17/ | 30 |0,01/|0,02/|0,04/|0,08/|0,17/|Держмитслужби |Держмитслужба | - " - | 316,5 | 3,6 | 60,4 | 61,3 | 62 | 64,5 | 64,7 | | |173 | |31 |30 |28 |27 |27 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,09/ | 16 |0,01/|0,01/|0,02/|0,04/|0,09/|Мінпраці |Мінпраці | - " - | 164,5 | 1,8 | 31,4 | 31,8 | 32,3 | 33,6 | 33,6 | | |93 | |17 |16 |15 |14 |15 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,03/ | 5 | 6 | 5 |0,01/|0,02/|0,03/|МКТ |МКТ | - " - | 51,7 | 0,6 | 9,8 | 10 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | | |30 | | | |5 |4 |5 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,4/ | 73 |0,03/|0,05/|0,1/ |0,2/ |0,4/ |МОЗ |МОЗ | - " - | 768,7 | 9,2 | 146,6 | 148,9 | 150,5 | 156,6 | 156,9 | | |420 | |75 |74 |67 |66 |65 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,24/ | 42 |0,01/|0,03/|0,06/|0,12/|0,24/|Мінтрансзв'язку |Мінтрансзв'язку | - " - | 446,4 | 4,6 | 85,2 | 86,6 | 87,6 | 91,1 | 91,3 | | |242 | |42 |43 |40 |37 |38 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,12/ | 21 |0,01/|0,02/|0,03/|0,06/|0,12/|Мінфіну |Мінфін | - " - | 223,7 | 2,3 | 42,7 | 43,4 | 43,9 | 45,6 | 45,8 | | |124 | |22 |22 |20 |19 |20 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,03/ | 5 | 6 | 5 |0,01/|0,01/|0,03/|Мін'юсту |Мін'юст | - " - | 46,4 | 0,5 | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | | |29 | | | |4 |4 |5 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,11/ | 20 |0,01/|0,01/|0,03/|0,06/|0,11/|ДПА |ДПА | - " - | 204,8 | 2,1 | 39,1 | 39,6 | 40,2 | 41,8 | 42 | | |114 | |20 |20 |19 |17 |18 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,21/ | 37 |0,01/|0,03/|0,05/|0,1/ |0,21/|Національної академії |Національна | - " - | 392,6 | 4 | 75 | 76,2 | 76,9 | 80,2 | 80,3 | | |218 | |38 |37 |36 |33 |37 |наук |академія наук | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,31/ | 56 |0,02/|0,04/|0,08/|0,16/|0,31/|Держводгоспу |Держводгосп | - " - | 589,3 | 6 | 62,7 | 114,4 | 165,3 | 120,2 | 120,7 | | |322 | |57 |56 |53 |49 |51 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,36/ | 65 |0,02/|0,05/|0,09/|0,18/|0,36/|МВС |МВС | - " - | 700,8 | 7,2 | 135,1 | 136,4 | 137,8 | 140,3 | 144 | | |373 | |66 |66 |61 |57 |58 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,67/ |0,01/|0,04/|0,08/|0,17/|0,33/|0,67/|Держкомветмедицини |Держкомветмедицини | - " - | 1269,8 | 12,9 | 192,7 | 246,4 | 299,1 | 259 | 259,7 | | |684 |120 |121 |121 |110 |104 |108 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,05/ | 9 | 10 |0,01/|0,01/|0,03/|0,05/|Держкомстату |Держкомстат | - " - | 95,3 | 1,1 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 19,4 | 19,5 | | |55 | | |9 |9 |8 |10 | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,03/ | 5 | 6 | 5 |0,01/|0,01/|0,03/|Національної академії |Національна | - " - | 50,7 | 0,7 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,4 | 10,2 | | |30 | | | |5 |4 |5 |медичних наук |академія медичних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,03/ | 1 | |0,01 |0,01 |0,02 |0,03 |НКРЕ |НКРЕ | - " - | 1,6 | 0,4 | 1,2 | | | | | | |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |житлових будинків | |місцевий | 7422 | 890,7 | 989,6 | 1138 |1311,2 |1459,7 |1632,8 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші | 62741,7 |1439,7 |2721,3 |6009,1 |12268,4 |19016,5 |21286,7 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |Разом | | | 83334,8 |2468,4 |6070,3 |9701,9 |16322,3 |23159,2 |25612,7 | |------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |зменшення обсягу | 0,9 |0,01 |0,06 |0,11 |0,23 |0,45 | 0,9 |2) проведення |Мінпаливенерго |інші | 7200 | 411,8 | 751,7 |1074,3 |1428,5 |1592,6 |1941,1 | |споживання | | | | | | | |модернізації | |джерела | | | | | | | | |енергоресурсів | | | | | | | |газотранспортної | | | | | | | | | | |(млн. тонн | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | |умовного палива)* |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,87 | | | |0,06 |0,44 |0,87 |3) проведення | - " - | - " - | 38400 |1434,2 |1953,1 |3742,6 |7327,8 |11387,2 |12554,9 | | | | | | | | | |модернізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |устатковання теплових | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |9,09 | | | |4,75 |7,56 |9,09 |4) будівництво та | - " - |державний | 467 | 150 | 317 | | | | | | | | | | | | | |реконструкція | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |електричних мереж, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пристанційних вузлів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підстанцій та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електричних мереж для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |приєднання об'єктів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |які виробляють | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергію з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відновлюваних джерел | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії в Автономній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республіці Крим та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Одеській області, у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,95 | | | | 0,6 |0,72 |0,95 |будівництво повітряної| - " - | - " - | 65,2 | 65,2 | | | | | | | | | | | | | | |лінії електропередачі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |110 кВ СЕС - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Західнокримська та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пристанційного вузла з| | | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцією та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розширенням підстанції| | | | | | | | | | | | | | | | | | |330 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Західнокримська" | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,97 | | | |0,55 |0,81 |0,97 |будівництво повітряної| - " - | - " - | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |лінії електропередачі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |110 кВ Перове - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Водовод та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пристанційного вузла | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,75 | | | |0,45 |0,53 |0,75 |будівництво повітряної| - " - | - " - | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | | |лінії електропередачі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |110 кВ СЕС - Митяєве | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |1,01 | | | |0,58 |0,89 |1,01 |будівництво повітряної| - " - | - " - | 101,3 | 34,8 | 66,5 | | | | | | | | | | | | | |лінії електропередачі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |110 кВ СЕС - Арциз та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пристанційного вузла з| | | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцією та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розширенням підстанції| | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Арциз" 330 кВ | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |0,96 | | | |0,65 |0,81 |0,96 |будівництво | - " - | - " - | 200,5 | | 200,5 | | | | | | | | | | | | | |магістральних мереж | | | | | | | | | | | | | | | | | | |110 кВ та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пристанційних вузлів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |для приєднання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |альтернативної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергетики до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підстанцій 110 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Кілія", "Рені", | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Залізничне" | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |0,87 | | |0,61 |0,76 |0,87 |5) переведення на |Мінпаливенерго |державний | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |напругу 330 кВ | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |повітряної лінії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Сімферополь - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Севастополь з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцією та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розширенням підстанцій| | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Сімферополь" і | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Севастополь" | | | | | | | | | | |------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |зменшення обсягу |8,15/ |0,08/|0,51/|1,02/|2,04/|4,08/|8,15/|6) проведення |Мінжитлокомунгосп | - " - | 3944,49 |203,82 |408,83 |445,54 |725,04 |1024,44 |1136,82 | |споживання |6217 |356 |461 |711 |1172 |1666 |1851 |модернізації об'єктів | | | | | | | | | | |енергоресурсів | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | |(млн. тонн | | | | | | | |господарства, у тому | | | | | | | | | | |умовного палива)*/| | | | | | | |числі переведення | | | | | | | | | | |кількість котлів | | | | | | | |котелень, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговують об'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |соціальної сфери, на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відновлюваних джерел | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцевий | 39,1 | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші | 534,4 | 20,9 | 30,9 | 55,8 | 102,7 | 153,2 | 170,9 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |Разом | | | 4517,99 |229,42 |444,93 |507,34 |834,64 |1185,34 |1316,32 | |------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |кількість | 24 | 24 | | | | | |7) здійснення заходів,|НАЕР |державний | 3,88 | 3,88 | | | | | | |проведених | | | | | | | |спрямованих на | |бюджет | | | | | | | | |заходів | | | | | | | |формування у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |суспільстві свідомого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ставлення до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |необхідності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергоефективності | | | | | | | | | | | |------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |нерозподілений | - " - | - " - | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |залишок | | | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| Разом за | | | | | | | | | | | | 134123,7 |4897,7 | 9537 |15026,3 |25913,2 |37324,3 |41425,2 | завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| у тому числі | | | | | | | | | | |державний | 17786,5 | 695,7 |3085,2 |3000,3 |3467,7 |3707,4 |3830,2 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцевий | 7461,1 | 895,4 | 994,8 | 1144 |1318,1 |1467,4 |1641,4 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші | 108876,1 |3306,6 | 5457 | 10882 |21127,4 |32149,5 |35953,6 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| Усього за Програмою| | | | | | | | | | | | 285320 | 14980 |37424,1 |41916,5 |47960,8 |67836,3 |75202,3 | -------------------+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+-------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| у тому числі | | | | | | | | | | |державний | 30100 | 910 |5379,1 |5471,5 |5820,8 |6136,3 |6382,3 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцевий | 15000 | 1800 | 2000 | 2300 | 2650 | 2950 | 3300 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші | 240220 | 12270 | 30045 | 34145 | 39490 | 58750 | 65520 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Розраховано за наростаючим підсумком.
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 587 ( 587-2010-п ) від
14.07.2010 }

Додаток 3

до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової економічної програми

енергоефективності на 2010-2015 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування | Одиниці | Значення показників | завдання | показників виконання | виміру |------------------------------------| | завдання | |усього| у тому числі за роками | | | | |-----------------------------| | | | |2010|2011|2012|2013|2014|2015| -------------------+----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| 1. Удосконалення |кількість розроблених | одиниць | 150 | 25 | | 50 | | 75 | | законодавства у |технічних завдань до | | | | | | | | | сфері |стандартів | | | | | | | | | енергоефективності,|----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| відновлюваних |кількість розроблених | - " - | 155 | 5 | 25 | | 50 | | 75 | джерел енергії та |стандартів | | | | | | | | | системи |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| стандартизації у |кількість розроблених | - " - | 4 | 4 | | | | | | сфері |нормативно-правових | | | | | | | | | енергоефективності |актів | | | | | | | | | -------------------+----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| 2. Оптимізація |обсяг заміщення |млн. тонн | 17,8 | |1,11|2,23|4,45|8,9 |17,8| структури |первинних | умовного | | | | | | | | енергетичного |енергоресурсів у | палива* | | | | | | | | балансу держави, |результаті | | | | | | | | | зокрема заміщення |впровадження | | | | | | | | | традиційних видів |когенераційних | | | | | | | | | палива іншими |технологій | | | | | | | | | видами, насамперед |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| отриманими з |обсяг заміщення |млн. тонн | 5,8 |0,02|0,16|0,53|1,49|3,3 |5,8 | відновлюваних |первинних | умовного | | | | | | | | джерел енергії |енергоресурсів у | палива* | | | | | | | | |результаті | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | |технологій, що | | | | | | | | | |передбачають | | | | | | | | | |використання теплових | | | | | | | | | |насосів, електричного | | | | | | | | | |теплоакумуляційного | | | | | | | | | |обігріву та гарячого | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| |обсяг заміщення | - " - | 4,68 |1,2 |1,9 |2,2 |2,76|3,25|4,68| |споживання первинних | | | | | | | | | |енергоресурсів у | | | | | | | | | |результаті реалізації | | | | | | | | | |проектів будівництва | | | | | | | | | |сонячних установок | | | | | | | | | -------------------+----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| 3. Зменшення обсягу|зменшення обсягу | - " - | 6,94 |0,07|0,43|0,87|1,74|3,47|6,94| технологічних |споживання | | | | | | | | | витрат і втрат |енергоресурсів у | | | | | | | | | енергоресурсів у |результаті: | | | | | | | | | результаті |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| модернізації та |санації житлових |кількість | 7173 |1249|1272|1253|1167|1103|1129| реконструкції |будинків та будівель |будівель | | | | | | | | обладнання, |бюджетних установ, у | | | | | | | | | впровадження |тому числі розроблення| | | | | | | | | сучасних |проектно-кошторисної | | | | | | | | | енергоефективних |документації | | | | | | | | | технологій, |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| удосконалення |модернізації |млн. тонн | 0,9 |0,01|0,06|0,11|0,23|0,45|0,9 | системи державного |газотранспортної | умовного | | | | | | | | управління та |системи | палива* | | | | | | | | популяризації |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| енергоефективності |модернізації | - " - | 0,87 | | | |0,06|0,44|0,87| |устатковання теплових | | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей | | | | | | | | | |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| |будівництва та | - " - | 9,09 | | | |4,75|7,56|9,09| |реконструкції | | | | | | | | | |електричних мереж, | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | |пристанційних вузлів, | | | | | | | | | |підстанцій та | | | | | | | | | |електричних мереж для | | | | | | | | | |приєднання об'єктів, | | | | | | | | | |які виробляють | | | | | | | | | |електроенергію з | | | | | | | | | |відновлюваних джерел | | | | | | | | | |енергії в Автономній | | | | | | | | | |Республіці Крим та | | | | | | | | | |Одеській області | | | | | | | | | |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| |переведення на напругу|млн. тонн | 0,87 | | | |0,61|0,76|0,87| |330 кВ повітряної | умовного | | | | | | | | |лінії Сімферополь - | палива* | | | | | | | | |Севастополь з | | | | | | | | | |реконструкцією та | | | | | | | | | |розширенням підстанцій| | | | | | | | | |"Сімферополь" і | | | | | | | | | |"Севастополь" | | | | | | | | | |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| |модернізації | - " - | 8,15 |0,08|0,51|1,02|2,04|4,08|8,15| |об'єктів комунального | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | |----------+------+----+----+----+----+----+----| | |кількість | 6217 |356 |461 |711 |1172|1666|1851| | |котелень | | | | | | | | |----------------------+----------+------+----+----+----+----+----+----| |здійснення заходів, |кількість | 24 | 24 | | | | | | |спрямованих на |проведених| | | | | | | | |формування у | заходів | | | | | | | | |суспільстві свідомого | | | | | | | | | |ставлення до | | | | | | | | | |необхідності | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | |енергоефективності | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Розраховано за наростаючим підсумком.
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 587 ( 587-2010-п ) від
14.07.2010 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: