open
Про систему
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2010 р. № 243
Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 587 від 14.07.2010
№ 447 від 27.04.2011}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економіки щорічні звіти про результати виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. № 243

ДЕРЖАВНА
цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

{Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

Мета Програми

Метою Програми є:

створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.

{Абзац третій розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення і виконання окремих галузевих та регіональних програм енергоефективності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1567 "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Однак, як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

{Абзац четвертий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Недоліками другого способу є:

надання переваги зменшенню обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності їх використання з одночасною оптимізацією структури енергетичного балансу держави;

недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;

{Абзац сьомий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

неврегульованість питання щодо оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

{Абзац дев'ятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

використання енергії сонця та геотермальної енергії;

{Абзац дванадцятий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010}

видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;

{Абзац тринадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

виробництва та використання біопалива;

розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;

{Абзац п'ятнадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

модернізації газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

законодавчого врегулювання питань щодо зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави, адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу;

створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

{Абзац двадцять перший розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації стратегії енергетичної безпеки держави;

популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.

Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики;

- впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах;

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

- проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей будівлі.

{Розділ "Завдання і заходи" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

підвищити рівень енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки;

зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;

створити нові робочі місця;

удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;

ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;

частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;

створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

{Абзац тринадцятий розділу виключено на підставі Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

{Абзац розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010}

У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі держави повинен становити починаючи з 2016 року не менш як 15 млрд.куб. метрів, а нафтопродуктів - 1 млн. тонн;

підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

зменшити на 50 відсотків обсяг видатків державного бюджету на фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

забезпечити зменшення на 20 відсотків споживання природного газу;

зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;

знизити на 20 відсотків рівень енергоємності робіт з транспортування, зберігання та розподілу газу порівняно з 2008 роком, підвищити надійність та енергетичну ефективність транзиту природного газу магістральними газопроводами;

зменшити на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин;

підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;

знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок теплових електростанцій та енергорозподільних мереж.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 347,82 млрд. гривень, у тому числі 13,81 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 319,01 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів.

{Розділ "Обсяги та джерела фінансування" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}


ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1446 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762).

3. Державний замовник - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

4. Керівник Програми - Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

5. Виконавці заходів Програми - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6. Строк виконання: 2010-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

13,81

0,6

0,91

2,91

3,06

3,13

3,2

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3

Інші джерела

319,01

6,78

27,94

40,56

62,51

85,61

95,61

Усього

347,82

9,18

30,85

45,77

68,22

91,69

102,11

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. № 447)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний,  місцевий бюджет,  інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,  млн.  гривень

У тому числі за роками, млн. гривень

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності,  відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25


1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності,  відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1


кількість розроблених стандартів

175

5

30

35

35

35

35

2) розроблення стандартів у сфері:

- " -

- " -

14

0,5

2,9

2,7

2,7

2,6

2,6

130

5

25

25

25

25

25

енергоефективності

- " -

- " -

10,547

0,5

2,247

2

2

1,9

1,9

45


5

10

10

10

10

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

- " -

- " -

3,453


0,653

0,7

0,7

0,7

0,7

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

12


4

8
3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності,  відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу

- " -

- " -

0,6


0,6

Разом за завданням 1


- " -

- " -

15,6

1,5

3,5

2,7

2,7

2,6

2,6

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання,  впровадження сучасних енергоефективних технологій,  удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

1) оновлення,  модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500


500

800

1100

1400

1700

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

7,89/ 7562

0,04/ 1249

0,47/ 846

0,96/ 325

1,94/ 1344

3,92/ 1336

7,89/ 1462

2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету з розробленням проектно-кошторисної документації,  зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

5648,6

138

60

1313,4

1432,9

1360,5

1343,8

0,28/ 283

51

0,02/ 52

0,04/ 42

0,07/ 48

0,14/ 44

0,28/ 46

Міністерства аграрної політики та продовольства

- " -

- " -

228,33

5,2

2,63

53,9

55,4

56,1

55,1

0,56/ 540

0,01/ 102

0,03/ 101

0,07/ 85

0,14/ 81

0,27/ 80

0,55/ 91

МОНмолодьспорту

- " -

- " -

449,06

11,2

5,16

105,9

108,8

109,8

108,2

0,07/ 72

13

13

0,01/ 11

0,02/ 12

0,04/ 11

0,07/ 12

ДСА

- " -

- " -

56,04

1,5

0,64

13,2

13,6

13,7

13,4

0,04/ 38

7

8

6

0,01/ 6

0,02/ 5

0,04/ 6

Пенсійного фонду України

- " -

- " -

27,41

0,9

0,31

6,4

6,5

6,7

6,6

0,23/ 231

41

0,01/ 42

0,03/ 41

0,06/ 38

0,11/ 33

0,23/ 36

Національної академії аграрних наук

- " -

- " -

180,06

5,1

2,06

42,3

43,4

43,9

43,3

2,37/ 1968

0,02/ 427

0,15/ 75

0,29/ 380

0,58/ 360

1,17/ 360

2,35/ 366

Міноборони

- " -

- " -

1943,7

45,3

20,5

451,8

495,5

468,7

461,9

0,22/ 219

39

0,01/ 40

0,03/ 39

0,05/ 32

0,11/ 34

0,22/ 35

МНС

- " -

- " -

173,39

4,2

1,99

40,9

42

42,4

41,9

0,06/ 60

10

0,01/ 11

0,01/ 10

0,01/ 10

0,03/ 9

0,06/ 10

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)

Держенергоефективності

державний бюджет

50,81

1,1

0,61

12,2

12,5

11,8

12,6

0,3/ 264

54

0,02/ 11

0,04/ 54

0,07/ 50

0,15/ 47

0,3/ 48

ДПтС

- " -

- " -

238,94

6,5

2,74

56,2

57,7

58,3

57,5

0,17/ 150

30

0,01/ 8

0,02/ 30

0,04/ 28

0,08/ 27

0,17/ 27

Держмитслужби

- " -

- " -

134,04

3,6

1,54

31,5

32,4

32,7

32,3

0,09/ 93

16

0,01/ 17

0,01/ 16

0,02/ 15

0,04/ 14

0,09/ 15

Мінсоцполітики

- " -

- " -

69,6

1,8

0,8

16,3

16,9

17

16,8

0,03/ 30

5

6

5

0,01/ 5

0,02/ 4

0,03/ 5

Мінкультури

- " -

- " -

21,95

0,6

0,25

5,1

5,3

5,4

5,3

0,4/ 405

73

0,03/ 75

0,05/ 72

0,1/ 67

0,2/ 66

0,4/ 52

МОЗ

- " -

- " -

325,83

9,2

3,73

76,6

78,6

79,4

78,3

0,24/ 237

42

0,01/ 42

0,03/ 38

0,06/ 40

0,12/ 37

0,24/ 38

Міністерства інфраструктури

- " -

- " -

188,87

4,6

2,17

44,5

45,8

46,2

45,6

0,12/ 124

21

0,01/ 22

0,02/ 22

0,03/ 20

0,06/ 19

0,12/ 20

Мінфіну

- " -

- " -

94,49

2,3

1,09

22,3

22,9

23,1

22,8

0,03/ 29

5

6

5

0,01/ 4

0,01/ 4

0,03/ 5

Мін'юсту

- " -

- " -

19,62

0,5

0,22

4,6

4,8

4,8

4,7

0,11/ 96

20

0,01/ 20

0,01/ 2

0,03/ 19

0,06/ 17

0,11/ 18

Державної податкової служби

- " -

- " -

86,69

2,1

0,99

20,4

21

21,2

21

0,21/ 216

37

0,01/ 38

0,03/ 35

0,05/ 36

0,1/ 33

0,21/ 37

Національної академії наук

- " -

- " -

166,11

4

1,91

39,2

40,2

40,7

40,1

0,31/ 314

56

0,02/ 57

0,04/ 53

0,08/ 53

0,16/ 49

0,31/ 46

Держводагентства

- " -

- " -

273,99

6

1,59

58,8

86,4

61

60,2

0,36/ 368

65

0,02/ 66

0,05/ 66

0,09/ 61

0,18/ 57

0,36/ 53

МВС

- " -

- " -

295,74

7,2

3,44

70,1

72

71,2

71,8

0,67/ 544

0,01/ 120

0,04/ 5

0,08/ 119

0,17/ 105

0,33/ 94

0,67/ 101

Держветфітослужби

- " -

- " -

561,6

12,9

4,9

126,7

156,2

131,3

129,6

0,05/ 50

9

5

0,01/ 9

0,01/ 9

0,03/ 8

0,05/ 10

Держстату

- " -

- " -

40,36

1,1

0,46

9,5

9,8

9,8

9,7

0,03/ 30

5

6

5

0,01/ 5

0,01/ 4

0,03/ 5

Національної академії медичних наук

- " -

- " -

21,54

0,7

0,24

5

5,2

5,3

5,1

0,03/ 1

1


0,01

0,01

0,02

0,03

НКРЕ

- " -

- " -

0,43

0,4

0,03

1,2/ 1200


0,06/ 120

0,15/ 180

0,3/ 240

0,6/ 280

1,2/ 380

проведення санації житлових будинків та об'єктів соціальної сфери

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8- " -

інші джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7


Разом75812,3

2468,4

3770,9

8460,5

15012,5

21836,7

24263,3


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

17,24


1,1

2,06

4,3

8,6

17,24

3) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

2780,2


30

617,3

702,5

704,4

726

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7

- " -

інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9


Разом54334,1

2335,4

3308,2

6193,5

10550,6

15131,8

16814,6


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

5,6

0,02

0,16

0,5

1,42

3,19

5,6

4) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

2748,7

210,5

293,5

652,2

523,8

525,8

542,9

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

- " -

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4


Разом46931,9

2253,2

3257,7

5522,9

8987,3

12745,6

14165,2


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

5) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

- " -

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1

0,87
0,06

0,44

0,87

6) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій,  теплоелектроцентралей

- " -

- " -

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9

3,71
0,94

1,85

3,71

7) будівництво та реконструкція електричних мереж,  будівництво пристанційних вузлів,  підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів,  які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі:

Держенергоефективності Міненерговугілля

державний бюджет

367,4

50

294,9

22,5
0,95
0,24

0,48

0,95

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська"

- " -

- " -

85


85

0,4
0,1

0,2

0,4

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла

- " -

- " -

72,4

50

22,4

0,95
0,24

0,48

0,95

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Арциз і пристанційного вузла

- " -

- " -

50


50

0,47
0,12

0,23

0,47

будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Кілія"

Держенергоефективності Міненерговугілля

державний бюджет

60


60

0,47
0,12

0,23

0,47

будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Рені"

- " -

- " -

50


50

0,47
0,12

0,23

0,47

будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Залізничне"

- " -

- " -

50


27,5

22,5
0,4
0,1

0,2

0,4

8) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь"

- " -

- " -

160

100

60

0,8
0,2

0,4

0,8

9) будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії у Херсонській області

Держенергоефективності Міненерговугілля

державний бюджет

66,866,8
0,8
0,2

0,4

0,8

10) будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії у Миколаївській області

- " -

- " -

66,766,7
кількість заходів

48

24

24

11) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності,  розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

- " -

3,9


3,9

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів

7,89/ 6003

0,08/ 356

0,51/ 461

0,96/ 665

1,95/ 1119

3,94/ 1609

7,89/ 1793

12) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1749,4


128,1

155,9

378,7

519,5

567,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6- " -

інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9


Разом2322,9

25,6

164,2

217,7

488,3

680,4

746,7


нерозподілений залишок

- " -

- " -

100

100


Разом за завданням 2
231166

9078,6

14064,6

26167,7

44895

64774,3

72185,8

у тому числідержавний бюджет

13591,7

498,5

870,4

2894,8

3037,9

3110,2

3179,9

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави,  зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

введена в експлуатацію потужність (ГВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/ 15,12


1,07/ 1,03

1,1/ 2,04

1,14/ 3,04

1,15/ 4,02

1,15/ 4,99

1) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, у тому числі:

Держенергоефективності

- " -

76001


14452

14962

15462

15562

15563

0,61/ 0,57


0,07/ 0,06

0,1/ 0,1

0,14/ 0,13

0,15/ 0,14

0,15/ 0,14

реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт

- " -

- " -

8190


890

1400

1900

2000

2000


5/ 14,55


1/ 0,97

1/ 1,94

1/ 2,91

1/ 3,88

1/ 4,85

будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій,  Запорізькій,  Миколаївській та Одеській областях

Держенергоефективності

інші джерела

67811


13562

13562

13562

13562

13563

введена в експлуатацію потужність (МВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/ 1,57


50/ 0,03

118/ 0,07

255/ 0,22

440/ 0,46

590/ 0,79

2) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

- " -

560/ 0,5


30/ 0,01

65/ 0,03

110/ 0,08

165/ 0,15

190/ 0,23

виробництва електроенергії, у тому числі:

- " -

60/ 0,075

10/ 0,01

20/ 0,02

25/ 0,04

- реалізація пілотних проектів

- " -

- " -

2316


82

194

386

771

883

500/ 0,43


30/ 0,01

60/ 0,03

100/ 0,07

145/ 0,13

165/ 0,19

- будівництво промислових сонячних установок

- " -

- " -

16933,5


1153

2116

3464

4811,5

5389

893/ 1,07


20/ 0,02

53/ 0,04

145/ 0,14

275/ 0,31

400/ 0,56

виробництва теплової енергії, у тому числі:

- " -

93/ 0,078

15/ 0,01

30/ 0,02

40/ 0,04

- реалізація пілотних проектів

- " -

- " -

283,5


12

25

46

80,5

120

800/ 1


20/ 0,02

45/ 0,04

130/ 0,13

245/ 0,29

360/ 0,52

- будівництво промислових сонячних установок

- " -

- " -

2117


58

110

344

645

960


Разом21650


1305

2445

4240

6308

7352

введена в експлуатацію потужність (МВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

75/ 0,23


0,8

4,7/ 0,01

16,5/ 0,03

26,5/ 0,07

26,5/ 0,12

3) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

- " -


1500


31

118

331

530

490

50/ 0,13
10/ 0,01

20/ 0,04

20/ 0,08

реалізація пілотних проектів з будівництва нових малих гідроелектростанцій

Держенергоефективності

інші джерела

1000


15

25

200

400

360

25/ 0,1


0,8

4,7/ 0,01

6,5/ 0,02

6,5/ 0,03

6,5/ 0,04

відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій

- " -

- " -

500


16

93

131

130

130

791/ 1,36


79,3/ 0,06

158,6/ 0,16

158,6/ 0,26

158,6/ 0,36

235,9/ 0,52

4) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі,  для виробництва:

- " -

- " -

1069


106,9

213,8

213,8

213,8

320,7

770/ 1,2


77/ 0,05

154/ 0,14

154/ 0,23

154/ 0,32

231/ 0,46

електроенергії

- " -

- " -

299


29,9

59,8

59,8

59,8

89,7

21/ 0,16


2,3/ 0,01

4,6/ 0,02

4,6/ 0,03

4,6/ 0,04

4,9/ 0,06

теплової енергії

- " -

- " -

770


77

154

154

154

231

111/ 0,19


11,1/ 0,01

22,2/ 0,02

22,2/ 0,03

22,2/ 0,05

33,3/ 0,08

5) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

- " -

- " -

147


14,7

29,4

29,4

29,4

44,1

3/ 0,02


0,3

0,6

0,6

0,6/ 0,01

0,9/ 0,01

електроенергії

- " -

- " -

39


3,9

7,8

7,8

7,8

11,7

108/ 0,17


10,8/ 0,01

21,6/ 0,02

21,6/ 0,03

21,6/ 0,04

32,4/ 0,07

теплової енергії

- " -

- " -

108


10,8

21,6

21,6

21,6

32,4

введена в експлуатацію потужність (млн.  тонн) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

0,08/ 0,07


0,01

0,01/ 0,01

0,01/ 0,01

0,02/ 0,02

0,03/ 0,03

6) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля

- " -

- " -

4,2


0,4

0,8

0,8

1

1,2

0,6/ 1,14


0,06/ 0,11

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,18/ 0,34

7) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

- " -

- " -

1903


190,3

380,6

380,6

380,6

570,9

0,75/ 0,26


0,03/ 0,01

0,08/ 0,03

0,15/ 0,05

0,2/ 0,07

0,29/ 0,1

8) реалізація проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів,  фрезерного торфу

- " -

- " -

71,6


7,2

14,3

14,3

14,3

21,5

введена в експлуатацію потужність (МВт) / обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/ 2,54


8,5/ 0,02

43/ 0,14

87/ 0,37

130/ 0,73

193/ 1,28

9) реалізація пілотних проектів генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

Держенергоефективності

інші джерела

6000


113

565

1130

1695

2497

200/ 0,4115/ 0,01

30/ 0,04

46/ 0,1

109/ 0,26

10) реалізація пілотних проектів будівництва геотермальних теплових електростанцій з урахуванням використання супутнього газу, у тому числі для:

- " -

- " -

2432,9


13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5

100/ 0,3
10/ 0,02

20/ 0,07

70/ 0,21

вироблення електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації

- " -

1718,3


7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8
- Автономній Республіці Крим

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

- " -

95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8
- Закарпатській області

облдержадміністрація

- " -

955,1


4,2

5,1

91,1

206,3

648,4
- Івано-Франківській області

- " -

- " -

95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8
- Львівській області

- " -

- " -

190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6
- Полтавській області

- " -

- " -

190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6
- Харківській області

- " -

- " -

190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6

100/ 0,1115/ 0,01

20/ 0,02

26/ 0,03

39/ 0,05

вироблення теплової енергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації

інші джерела

714,6


6,3

106,8

142,8

186

272,7
- Автономній Республіці Крим

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

- " -

66,4


0,6

9,9

13,3

17,3

25,3
- Вінницькій області

облдержадміністрація

- " -

18,3


0,1

2,7

3,7

4,8

7
- Волинській області

- " -

- " -

14,1


0,1

2,1

2,8

3,7

5,4
- Дніпропетровській області

- " -

- " -

22,6


0,2

3,4

4,5

5,9

8,6
- Донецькій області

- " -

- " -

18,9


0,1

2,8

3,8

4,9

7,3
- Житомирській області

- " -

- " -

21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2
- Закарпатській області

- " -

- " -

50,5


0,5

7,6

10,1

13,1

19,2
- Запорізькій області

- " -

- " -

21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2
- Івано-Франківській області

- " -

- " -

10,7


0,1

1,6

2,1

2,8

4,1
- Київській області

- " -

- " -

20,7


0,2

3,1

4,1

5,4

7,9
- Кіровоградській області

- " -

- " -

16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5
- Луганській області

- " -

- " -

19


0,2

2,8

3,8

4,9

7,3
- Львівській області

- " -

- " -

47,2


0,4

7,1

9,4

12,3

18
- Миколаївській області

- " -

- " -

16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5
- Одеській області

- " -

- " -

24,2


0,2

3,6

4,8

6,3

9,3
- Полтавській області

- " -

- " -

52,3


0,5

7,8

10,5

13,6

19,9
- Рівненській області

- " -

- " -

44,1


0,4

6,6

8,8

11,5

16,8
- Сумській області

- " -

- " -

51,5


0,5

7,7

10,3

13,4

19,6
- Тернопільській області

облдержадміністрація

інші джерела

10


0,1

1,5

2

2,6

3,8
- Харківській області

- " -

- " -

53,9


0,5

8,1

10,8

14

20,5
- Херсонській області

- " -

- " -

52


0,5

7,8

10,4

13,5

19,8
- Хмельницькій області

- " -

- " -

14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6
- Черкаській області

- " -

- " -

14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6
- Чернівецькій області

- " -

- " -

4,2


0,1

0,6

0,8

1,1

1,6
- Чернігівській області

- " -

- " -

28


0,2

4,2

5,6

7,3

10,7


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

48,48


8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

11) впровадження технологій використання промислового газу, у тому числі:

Держенергоефективності

- " -

4396,8


104

339,4

778,6

1585,1

1589,7

13


2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

коксового газу в Донецькій, Луганській,  Дніпропетровській,  Запорізькій,  Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

- " -

130


25

26

26

26

27

30,5


6

6,1

6,1

6,1

6,2

доменного газу в Донецькій, Луганській,  Дніпропетровській,  Запорізькій областях

- " -

- " -

305


60

61

61

61

62

2,70,2

0,5

0,8

1,2

газу (метану) в Донецькій, Луганській,  Дніпропетровській,  Запорізькій,  Волинській,  Закарпатській,  Львівській областях

Міненерговугілля

- " -

3215,7127,4

619,9

1280,9

1187,5

0,02

0,004

0,016

сланцевого газу в Донецькій, Луганській,  Дніпропетровській,  Харківській областях

- " -

- " -

646,1105

51,7

196,2

293,2

0,86


0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

конверторного газу в Луганській, Дніпропетровській областях

відповідна облдержадміністрація

інші джерела

86


16

17

17

18

18

1,4


0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

феросплавного газу в Луганській,  Запорізькій,  Дніпропетровській областях

- " -

- " -

14


3

3

3

3

2

2,6


0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

12) впровадження технологій використання низьконапірного газу,  видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії

Міненерговугілля

- " -

87


14

15

18

19

21

25,226,08

6,08

6,08

6,98

13) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

1177


390

393

39424,96

6

6

6,9

газоподібного

- " -

- " -

65


20

22

230,320,08

0,08

0,08

0,08

рідкого

- " -

- " -

1112


37

371

371


14) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

державний бюджет

75,2


10,4

16,8

17,1

15,6

15,3
15) проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

8,2


8,2
16) проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій

- " -

- " -

9,6


9,6
17) проведення досліджень вітропотенціалу,  зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання

- " -

- " -

7,9


7,9

Разом за завданням 3
116540,4


16778,3

19609

23316,3

26910,9

29925,9

у тому числідержавний бюджет

100,9


36,1

16,8

17,1

15,6

15,3

місцевий бюджет
інші джерела

116439,5


16742,2

19592,2

23299,2

26895,3

29910,6

Усього за Програмою
347722

9080,1

30846,4

45779,4

68214

91687,8

102114,3

у тому числідержавний бюджет

13708,2

500

910

2914,3

3057,7

3128,4

3197,8

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

319013,8

6780,1

27936,4

40565,1

62506,3

85609,4

95616,5

__________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 587 від 14.07.2010, № 447 від 27.04.2011}Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. № 447)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниці виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

одиниць

25

25


кількість розроблених стандартів

- " -

175

5

30

35

35

35

35

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

- " -

12


4

8
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів у результаті:

оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

млн. тонн умовного палива*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації

- " -

7,89

0,04

0,47

0,96

1,94

3,92

7,89

будівель

7562

1249

846

1325

1344

1336

1462

проведення модернізації газотранспортної системи

млн. тонн умовного палива*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

млн. тонн умовного палива*

0,87
0,06

0,44

0,87

проведення модернізації об'єктів комунального господарства

- " -

7,89

0,08

0,51

0,96

1,95

3,94

7,89

котлів

6003

356

461

665

1119

1609

1793

будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії

млн. тонн умовного палива*

5,71
1,44

2,85

5,71

обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті:

впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

- " -

17,24


1,1

2,06

4,3

8,6

17,24

впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання

- " -

5,6

0,02

0,16

0,5

1,42

3,19

5,6

здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива


48

24

24

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті:

будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру

ГВт

5,61


1,07

1,1

1,14

1,15

1,15

млн. тонн умовного палива

15,12


1,03

2,04

3,04

4,02

4,99

реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії

МВт

1453


50

118

255

440

590

млн. тонн умовного палива

1,57


0,03

0,07

0,22

0,46

0,79

відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей

МВт

75


0,8

4,7

16,5

26,5

26,5

млн. тонн умовного палива

0,230,01

0,03

0,07

0,12

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі

МВт

791


79,3

158,6

158,6

158,6

235,9

млн. тонн умовного палива

1,36


0,06

0,16

0,26

0,36

0,52

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі

МВт

111


11,1

22,2

22,2

22,2

33,3

млн. тонн умовного палива

0,19


0,01

0,02

0,03

0,05

0,08

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля

млн. тонн

0,08


0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

млн. тонн умовного палива

0,070,01

0,01

0,02

0,03

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

млн. тонн

0,6


0,06

0,12

0,12

0,12

0,18

млн. тонн умовного палива

1,14


0,11

0,23

0,23

0,23

0,34

реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

млн. тонн

0,75


0,03

0,08

0,15

0,2

0,29

млн. тонн умовного палива

0,26


0,01

0,03

0,05

0,07

0,1

реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

МВт

461,5


8,5

43

87

130

193

млн. тонн умовного палива

2,54


0,02

0,14

0,37

0,73

1,28

реалізації пілотних проектів будівництва геотермальних теплоелектростанцій з урахуванням використання супутнього газу

МВт

20015

30

46

109

млн. тонн умовного палива

0,410,01

0,04

0,1

0,26

впровадження технологій використання промислового газу

- " -

48,48


8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу

- " -

2,6


0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива

- " -

25,226,08

6,08

6,08

6,98

__________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 587 від 14.07.2010, № 447 від 27.04.2011}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: