open
Про систему
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2010 р. № 243
Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 587 від 14.07.2010
№ 447 від 27.04.2011
№ 105 від 25.01.2012
№ 921 від 12.09.2012
№ 970 від 24.10.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 687 від 24.07.2013
№ 449 від 03.09.2014}

{У тексті  Постанови  слова “Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів” у всіх відмінках замінено словами “Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 105 від 25.01.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерству фінансів, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі щорічні звіти про результати виконання Програми.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 105 від 25.01.2012}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. № 243

ДЕРЖАВНА
цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

{Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

Мета Програми

Метою Програми є:

створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.

{Абзац третій розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення і виконання окремих галузевих та регіональних програм енергоефективності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1567 "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Однак, як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

{Абзац четвертий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Недоліками другого способу є:

надання переваги зменшенню обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності їх використання з одночасною оптимізацією структури енергетичного балансу держави;

недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;

{Абзац сьомий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

неврегульованість питання щодо оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

{Абзац дев'ятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

використання енергії сонця та геотермальної енергії;

{Абзац дванадцятий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010}

видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;

{Абзац тринадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

виробництва та використання біопалива;

розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;

{Абзац п'ятнадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

модернізації газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

законодавчого врегулювання питань щодо зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави, адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу;

створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

{Абзац двадцять перший розділу в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації стратегії енергетичної безпеки держави;

популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.

Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 25.01.2012}

- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

{Абзац розділу в редакції Постанови КМ № 105 від 25.01.2012}

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

{Абзац розділу в редакції Постанови КМ № 105 від 25.01.2012}

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ № 449 від 03.09.2014}

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей.

{Абзац сорок перший розділу в редакції Постанови КМ № 921 від 12.09.2012}

До енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів, що впроваджуються із застосуванням механізму компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах, і відповідних робіт належать:

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

для одноквартирних будинків:

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- сонячні панелі для виробництва електричної енергії, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

для квартир у багатоквартирних будинках:

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 921 від 12.09.2012}

{Розділ "Завдання і заходи" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 447 від 27.04.2011}

підвищити рівень енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки;

зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;

створити нові робочі місця;

удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;

ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;

частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;

створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

{Абзац тринадцятий розділу виключено на підставі Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

{Абзац розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010}

У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі держави повинен становити починаючи з 2016 року не менш як 15 млрд.куб. метрів, а нафтопродуктів - 1 млн. тонн;

підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

зменшити на 50 відсотків обсяг видатків державного бюджету на фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

забезпечити зменшення на 25 відсотків споживання імпортованого природного газу;

{Абзац вісімнадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 105 від 25.01.2012}

зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;

знизити на 20 відсотків рівень енергоємності робіт з транспортування, зберігання та розподілу газу порівняно з 2008 роком, підвищити надійність та енергетичну ефективність транзиту природного газу магістральними газопроводами;

зменшити на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин;

підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;

знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок теплових електростанцій та енергорозподільних мереж.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 344,77 млрд. гривень, у тому числі 6,46 млрд. гривень - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. гривень - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

{Розділ "Обсяги та джерела фінансування" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанов КМ № 447 від 27.04.2011, № 105 від 25.01.2012, № 921 від 12.09.2012, № 449 від 03.09.2014}


ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1446 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762).

3. Державний замовник - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

4. Керівник Програми - Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

5. Виконавці заходів Програми - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6. Строк виконання: 2010-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

6,46

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

1,85

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3

Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72

Усього

344,77

9,18

30,85

43,71

67,3

89,86

103,87

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 587 від 14.07.2010; в редакції Постанови КМ № 447 від 27.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 105 від 25.01.2012, № 921 від 12.09.2012, № 449 від 03.09.2014}


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

20151. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25


1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1


кількість розроблених стандартів

140

5

30

35

35


35

2) розроблення стандартів у сфері:


державний бюджет

15,524

0,5

2,9

6,6

2,924


2,6

105

5

25

25

25


25

енергоефективності11,871

0,5

2,247

5

2,224


1,9

35


5

10

10


10

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива3,653


0,653

1,6

0,7


0,7

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4


4

3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу

-“-

-“-

0,6


0,6

Разом за завданням 1
17,124

1,5

3,5

6,6

2,924


2,6

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500


500

800

1100

1400

1700

системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість будівель

0,47/
1975

0,04/
1249

0,47/
726

2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9


0,02/
10351

0,02/
52

Мінагрополітики7,83

5,2

2,630,03/
203

0,01/
102

0,03/
101

МОНмолодьспорту16,36

11,2

5,160,01/
2613

0,01/13

ДСА2,14

1,5

0,640,01/
157

0,01/8

Пенсійного фонду України1,21

0,9

0,310,01/
8341

0,01/
42

Національної академії аграрних наук7,16

5,1

2,060,15/
502

0,02/
427

0,15/
75

Міноборони65,8

45,3

20,50,01/
7939

0,01/
40

ДСНС6,19

4,2

1,990,01/
2110

0,01/
11

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)1,71

1,1

0,610,02/
6554

0,02/
11

ДПтС9,24

6,5

2,740,01/
3830

0,01/
8

Держмитслужби5,14

3,6

1,540,01/
3316

0,01/
17

0,01/
17
Мінсоцполітики3,5

1,8

0,8

0,9


0,03/
1156

Мінкультури0,85

0,6

0,250,03/
14873

0,03/
75

МОЗ12,93

9,2

3,730,01/
8442

0,01/
42

Мінінфраструктури6,77

4,6

2,170,01/
4321

0,01/
22

Мінфіну3,39

2,3

1,090,01/
115

0,01/
6

Мін'юсту0,72

0,5

0,220,01/
4020

0,01/
20

ДПС3,09

2,1

0,990,02/
7537

0,02/
38

Національної академії наук5,91

4

1,910,02/
11356

0,02/
57

Держводагентства7,59

6

1,590,02/
13165

0,02/
66

МВС10,64

7,2

3,440,04/
125

0,01/
120

0,04/
5

Держветфітослужби17,8

12,9

4,90,01/
149

0,01/
5

Держстату1,56

1,1

0,460,02/
115

0,02/
6

Національної академії медичних наук0,94

0,7

0,240,01/
1

0,01/
1


НКРЕ0,43

0,4

0,03


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,6/
600


0,03/
60

0,075/
90

0,15/
120

0,3/
140

0,6/
190

3) проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8

інші
джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7


Разом70163,7

2330,4

3710,9

7147,1

13579,6

20476,2

22919,5


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,038/
450,038/
45
4) проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефективності

державний бюджет

3030
5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

-“-

-“-

119,2119,2

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

10,6


1,1


4,3

5,1

10,6

6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

1345,9


30

9,4

580,5


726

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7

інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9


Разом52899,8

2335,4

3308,2

5585,6

10428,6

14427,4

16814,6


-“-

4,2

0,02

0,16


1,42

2,2

4,2

7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

1481,0735

210,5

293,5

7,4

426,7735


542,9

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4


Разом45664,2735

2253,2

3257,7

4878,1

8890,2735

12219,8

14165,2


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість котлів

4,56/
1490

0,08/
356

0,51/
461


1,95/
1119

2,25/
1245

4,56/
1490

8) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

992


128,1


296,7


567,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

інші
джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9


Разом1565,5

25,6

164,2

61,8

406,3

160,9

746,7


9) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенергоефективності,
Мінрегіон

державний бюджет

4,94,9

кількість проектів

44
типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії2,12,1

кількість проектів

44
типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії1,21,2

-“-

44
типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії1,61,6

10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

Держенергоефективності,
Мінрегіон

державний бюджет

1616

-“-

21

1типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5 і 4 МВт електричної енергії88

-“-

31

2типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей) 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії88

11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів,
у тому числі:

-“-

-“-

0,30,3

-“-

11
типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів0,30,3

12) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

-“-

-“-

0,30,3

кількість проектів

11
типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів


державний бюджет

0,30,3

обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

3,65

3,65


13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

Держенергоефективності,
Мінрегіон

державний бюджет

1043,1800928300,0071

299,85

443,3229928
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

14) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,10,87
0,06

0,44

0,87

15) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

-“-

-“-

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9


рівень оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

100100
16) оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:

Держенергоефективності,
Мінрегіон

державний бюджет

103,1581

22,15Автономній Республіці Крим4,5
4,5


областях:

- Донецькій28,5423,64

4,9- Житомирській0,890,84

0,05- Київській3,6
3,6- Луганській0,9
0,9- Львівській1,61,5

0,1- Сумській1,35
1,35- Черкаській0,85
0,85- м. Києві14,3910,14

4,25- м. Севастополі5,493,84

1,65рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100100
оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії,
у тому числі в областях:


- Вінницькій15,4415,44

- Львівській25,625,6

кількість домогосподарств, тис. одиниць

108,0761,07


47


17) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу)

Держенергоефективності

державний бюджет

10050


50кількість заходів

80

24

2432


18) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

15,3025


3,9

3,8

2,8025

4,8нерозподілений залишок

Держенергоефективності

державний бюджет

100

100


Разом за завданням 2
223124,5060928

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,22299

70842

у тому числідержавний бюджет

5550,2060928

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

1836,1
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші
джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33
0,94

3,62

7,33

1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області,
у тому числі:

будівництво:

Держенергоефективності,
Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954

0,95
0,24

0,48

0,95

- лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Сонячна - Арциз”)68,8124


50

18,8124


0,47
0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”) для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”118,4097


60

58,4097


0,47
0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”) для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”84,707


50

34,707


0,47
0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Придунайська”) для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”87,5


27,5

60,0


3,62

1,77

3,62

- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ “Західнокримська” і “Севастополь”1010

- лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ “Миколаївська”8,90638,9063


0,95
0,24

0,48

0,95

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська
і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”85


850,4
0,1

0,2

0,4

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла72,4

50

22,4


установлення:- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”)2,182,18

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”)2,182,18

2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенергоефективності,
Міненерговугілля


будівництво:- лінії електропередачі
110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/
10 кВ у м. Бучі для приєднання об'єкта альтернативної енергетики


інші джерела

455

40
- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ “Підстанція 150 кВ “ГНС СОС” - пристанційний вузол СЕС”


державний бюджет

26,4
26,4
- двох ліній електропередачі 35 кВ підстанція 150 кВ “Виноградово” - Виноградівська СЕС1,6
1,6
- пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС90
90
- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ “Підстанція 35 кВ “Дудчино” - пристанційний вузол СЕС”


інші джерела

13
13
- пристанційного вузла
35 кВ Виноградівської СЕС68
68
реконструкція:- підстанції 150/35/
10 кВ “Токмак-150”, підстанції 35/10 кВ “Великий Токмак”,
повітряної лінії 35 кВ
№ 366 для приєднання об'єкта альтернативної енергетики17,552,55

15
- підстанції 35/10 кВ “Плахтіївка” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,61,15

0,45
- підстанції 35/10 кВ “Сергіївка” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,580,98

0,6
- підстанції 35/10 кВ “Теплодар” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,250,95

0,3
- підстанції 35/10 кВ “Глубоке” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,390,67

0,72
- підстанції 35/10 кВ “Жовтий Яр” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики0,660,46

0,2
- підстанції 35/10 кВ “Татарбунари” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики0,990,62

0,37
- підстанції 35/10 кВ “Дивізія” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики0,940,62

0,32
- підстанції 35/10 кВ “Ганновка” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,280,63

0,65
- підстанції 35/10 кВ “Надрічне” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,350,55

0,8
- підстанції 35/10 кВ “Красне” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,20,8

0,4
- підстанції 35/10 кВ “Ярове” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,140,94

0,2
- підстанції 150/35/
10 кВ “ГНС СОС”82,5
82,5
- підстанції 150/35/
10 кВ “Дудчино”48
48
- підстанції 150/35/
10 кВ “Виноградово”5,6
5,6
Разом
411,0315,92

395,11
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4
0,1

0,2

0,4

3) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь -Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь”

Держенергоефективності,
Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60


4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

-“-

42,8


10,4


17,1


15,3


5) проведення досліджень:

Держенергоефективності

державний бюджет

25,7


25,7


потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики8,2


8,2


поточного стану малих гідроелектростанцій9,6


9,6


вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання7,9


7,9


введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/
15,12


1,07/
1,03

1,1/
2,04

1,14/
3,04

1,15/
4,02

1,15/
4,99

6) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

-“-

інші джерела

76001


14452

14962

15462

15562

15563


0,61/
0,57


0,07/
0,06

0,1/
0,1

0,14/
0,13

0,15/
0,14

0,15/
0,14

реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт8190


890

1400

1900

2000

20005/
14,55


1/
0,97

1/
1,94

1/
2,91

1/
3,88

1/
4,85

будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях67811


13562

13562

13562

13562

13563


введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/
1,57


50/
0,03

118/
0,07

255/
0,22

440/
0,46

590/
0,79

7) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

-“-

-“-

21650


1305

2445

4240

6308

7352


560/
0,5


30/
0,01

65/
0,03

110/
0,08

165/
0,15

190/ 0,23

виробництва електроенергії, у тому числі:60/
0,075

10/
0,01

20/
0,02

25/
0,04

- реалізація пілотних проектів2316


82

194

386

771

883


500/
0,43


30/
0,01

60/
0,03

100/
0,07

145/
0,13

165/ 0,19

- будівництво промислових сонячних установок16933,5


1153

2116

3464

4811,5

5389893/
1,07


20/
0,02

53/
0,04

145/
0,14

275/
0,31

400/ 0,56

виробництва теплової енергії, у тому числі:
93/
0,078

15/
0,01

30/
0,02

40/
0,04

- реалізація пілотних проектів283,5


12

25

46

80,5

120800/
1


20/
0,02

45/
0,04

130/
0,13

245/
0,29

360/ 0,52

- будівництво промислових сонячних установок2117


58

110

344

645

960


введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

75/
0,23


0,8

4,7/
0,01

16,5/
0,03

26,5/
0,07

26,5/
0,12

8) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

1500


31

118

331

530

490


50/
0,13
10/
0,01

20/
0,04

20/
0,08

реалізація пілотних проектів з будівництва малих гідроелектростанцій1000


15

25

200

400

360


25/
0,1


0,8

4,7/
0,01

6,5/
0,02

6,5/
0,03

6,5/
0,04

відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій500


16

93

131

130

130


-“-

791/
1,36


79,3/
0,06

158,6/
0,16

158,6/
0,26

158,6/
0,36

235,9/
0,52

9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

-“-

-“-

1069


106,9

213,8

213,8

213,8

320,7


770/
1,2


77/
0,05

154/
0,14

154/
0,23

154/
0,32

231/ 0,46

електроенергії299


29,9

59,8

59,8

59,8

89,7


21/
0,16


2,3/
0,01

4,6/
0,02

4,6/
0,03

4,6/
0,04

4,9/
0,06

теплової енергії770


77

154

154

154

231


-“-

111/
0,19


11,1/
0,01

22,2/
0,02

22,2/
0,03

22,2/
0,05

33,3/
0,08

10) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

-“-

-“-

147


14,7

29,4

29,4

29,4

44,13/
0,02


0,3

0,6

0,6

0,6/
0,01

0,9/
0,01

електроенергії39


3,9

7,8

7,8

7,8

11,7108/
0,17


10,8/
0,01

21,6/
0,02

21,6/
0,03

21,6/
0,04

32,4/ 0,07

теплової енергії108


10,8

21,6

21,6

21,6

32,4


введена в експлуатацію потужність
(млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)
11) реалізація проектів з:

-“-

-“-

0,08/
0,07


0,01

0,01/
0,01

0,01/
0,01

0,02/
0,02

0,03/
0,03

будівництва установок для виробництва біодизеля4,2


0,4

0,8

0,8

1

1,2


0,6/
1,14


0,06/
0,11

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,18/ 0,34

будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу1903


190,3

380,6

380,6

380,6

570,9


0,75/
0,26


0,03/
0,01

0,08/
0,03

0,15/
0,05

0,2/
0,07

0,29/
0,1

перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу71,6


7,2

14,3

14,3

14,3

21,5


введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/
2,54


8,5/
0,02

43/
0,14

87/
0,37

130/
0,73

193/ 1,28

12) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

-“-

-“-

6000


113

565

1130

1695

2497


-“-

5/
0,02

41/
0,14

154/
0,61

13) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:

Держенергоефективності,
Мінрегіон


розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива


державний бюджет

2,52,5
будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива


інші джерела

4000
100

800

3100


Разом
4002,52,5

100

800

3100200/
0,4115/
0,01

30/
0,04

46/
0,1

109/ 0,26

14) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

Держенергоефективності

інші джерела

2432,9


13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5100/
0,3
10/
0,02

20/
0,07

70/
0,21

вироблення
електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація

-“-

1718,3


7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8


Автономній Республіці Крим


95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


областях:


- Закарпатській955,1


4,2

5,1

91,1

206,3

648,4


- Івано-Франківській95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


- Львівській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Полтавській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Харківській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6100/
0,1115/
0,01

20/
0,02

26/
0,03

39/
0,05

вироблення теплової енергії в:

Автономній Республіці Крим

-“-


714,6

66,4


6,3

0,6

106,8

9,9

142,8

13,3

186

17,3

272,7

25,3


областях:- Вінницькій


18,3


0,1

2,7

3,7

4,8

7


- Волинській14,1


0,1

2,1

2,8

3,7

5,4


- Дніпропетровській22,6


0,2

3,4

4,5

5,9

8,6


- Донецькій18,9


0,1

2,8

3,8

4,9

7,3


- Житомирській21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Закарпатській50,5


0,5

7,6

10,1

13,1

19,2


- Запорізькій21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Івано-Франківській10,7


0,1

1,6

2,1

2,8

4,1


- Київській20,7


0,2

3,1

4,1

5,4

7,9


- Кіровоградській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Луганській19


0,2

2,8

3,8

4,9

7,3


- Львівській47,2


0,4

7,1

9,4

12,3

18


- Миколаївській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Одеській24,2


0,2

3,6

4,8

6,3

9,3


- Полтавській52,3


0,5

7,8

10,5

13,6

19,9


- Рівненській44,1


0,4

6,6

8,8

11,5

16,8


- Сумській51,5


0,5

7,7

10,3

13,4

19,6


- Тернопільській10


0,1

1,5

2

2,6

3,8


- Харківській53,9


0,5

8,1

10,8

14

20,5


- Херсонській52


0,5

7,8

10,4

13,5

19,8


- Хмельницькій14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Черкаській14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Чернівецькій4,2


0,1

0,6

0,8

1,1

1,6


- Чернігівській28


0,2

4,2

5,6

7,3

10,7


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів
(млн. тонн умовного палива)

48,48


8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

15) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

4396,8


104

339,4

778,6

1585,1

1589,7


13


2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

-“-

130


25

26

26

26

2730,5


6

6,1

6,1

6,1

6,2

доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

-“-

-“-

305


60

61

61

61

622,70,2

0,5

0,8

1,2

газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях

Міненерговугілля

-“-

3215,7127,4

619,9

1280,9

1187,50,02

0,004

0,016

сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

інші джерела

646,1105

51,7

196,2

293,20,86


0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях

-“-

-“-

86


16

17

17

18

181,4


0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях

-“-


14


3

3

3

3

2


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

2,6


0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

16) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії

Міненерговугілля

-“-

87


14

15

18

19

21


-“-

25,226,08

6,08

6,08

6,98

17) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

1177


390

393

394

24,96

6

6

6,9

газоподібного65


20

22

23

0,320,08

0,08

0,08

0,08

рідкого1112


370

371

371Разом за завданням 3
121621,6254

150

17133,2

19805,815

23811,41

27695,3

33025,9

у тому числі


державний бюджет

889,0954

150

391

197,6954

135,1


15,3
інші джерела

120732,53


16742,2

19608,12

23676,31

27695,3

33010,6

Усього за Програмою
344763,2554928

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

89857,5229928

103870,5

у тому числі

державний бюджет

6456,4254928

600

910

827,5025

1766,8

498,1229928

1854
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5

__________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 587 від 14.07.2010, № 447 від 27.04.2011, № 105 від 25.01.2012, № 921 від 12.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 380 від 29.05.2013, № 687 від 24.07.2013, № 449 від 03.09.2014}


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

одиниць

25

25

 

 

 

 

 

кількість розроблених стандартів

стандартів

140

5

30

35

35


35

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

- " -

4

 

4

 

 

 

 

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

обсяг заміщення та зменшення обсягу споживання первинних енергоресурсів у результаті:

 

 

 

 

 

 

 

 

оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

млн. тонн умовного палива*

9,69

 

0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

проведення модернізації газотранспортної системи

- " -

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

млн. тонн умовного палива*

0,87

 

 

 

0,06

0,44

0,87

проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації

- " -

0,47

0,04

0,47

 

 

 

 

кількість будівель

1975

1249

726

 

 

 

 

проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків

млн. тонн умовного палива*

0,6

 

0,03

0,075

0,15

0,3

0,6

кількість будівель

645

 

60

135

120

140

190

проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

млн. тонн умовного палива*

3,05


3,05

впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об’єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики

-“-

10,6

 

1,1

 

4,3

5,1

10,6

впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання

- " -

4,2

0,02

0,16

 

1,42

2,2

4,2

проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

млн. тонн умовного палива*

4,56

0,08

0,51

 

1,95

2,25

4,56

котлів

1490

356

461

1119

1245

1490

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів

кількість домогосподарств, тис. одиниць

108,0761,07


47


здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість заходів

80

24

24

 

 

 32

 

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

введена в експлуатацію потужність та обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті:

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії

млн. тонн умовного палива

7,33

 

 

 

1,04

3,82

7,73

будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру

ГВт

5,61

 

1,07

1,1

1,14

1,15

1,15

млн. тонн умовного палива

15,12

 

1,03

2,04

3,04

4,02

4,99

реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електричної та теплової енергії

МВт

1453

 

50

118

255

440

590

млн. тонн умовного палива

1,57

 

0,03

0,07

0,22

0,46

0,79

відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей

МВт

75

 

0,8

4,7

16,5

26,5

26,5

млн. тонн умовного палива

0,23

 

 

0,01

0,03

0,07

0,12

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі

МВт

791

 

79,3

158,6

158,6

158,6

235,9

млн. тонн умовного палива

1,36

 

0,06

0,16

0,26

0,36

0,52

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі

МВт 

111

 

11,1

22,2

22,2

22,2

33,3

млн. тонн умовного палива

0,19

 

0,01

0,02

0,03

0,05

0,08

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля

млн. тонн

0,08

 

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

млн. тонн умовного палива

0,07

 

 

0,01

0,01

0,02

0,03

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

млн. тонн 

0,6

 

0,06

0,12

0,12

0,12

0,18

млн. тонн умовного палива

1,14

 

0,11

0,23

0,23

0,23

0,34

реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

млн. тонн 

0,75

 

0,03

0,08

0,15

0,2

0,29

млн. тонн умовного палива 

0,26

 

0,01

0,03

0,05

0,07

0,1

реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

МВт

461,5

 

8,5

43

87

130

193

млн. тонн умовного палива

2,54

 

0,02

0,14

0,37

0,73

1,28

реалізації пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу

МВт 

200

 

 

15

30

46

109

млн. тонн умовного палива 

0,41

 

 

0,01

0,04

0,1

0,26

впровадження технологій використання промислового газу

- " -

48,48

 

8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу

- " -

2,6

 

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива

- " -

25,22

 

 

6,08

6,08

6,08

6,98

__________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 587 від 14.07.2010, № 447 від 27.04.2011, № 105 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 449 від 03.09.2014}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: