open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
23.06.2006 N 432
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 серпня 2006 р.

за N 976/12850

Про затвердження Порядку зупинення дії

та анулювання ліцензії на окремі види

професійної діяльності на фондовому ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей
16, 17, 19, 20-27 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), з
урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Правил розгляду справ
про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та
застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 09.01.97 N 2 ( z0010-97 ) (у
редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13.02.2001 N 27 ( z0243-01 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 27.01.97 за N 10/1814, інших
нормативно-правових актів, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на
окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (додається).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
3. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством
порядку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від 23.06.2006 N 21
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України В.П.Зубрій
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 серпня 2006 р.

за N 976/12850

ПОРЯДОК

зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі

види професійної діяльності на фондовому ринку

Цей Порядок розроблений відповідно до статей 3, 4, 7, 8
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20-27 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), з урахуванням статей 13,19
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій,
затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія) від 11.12.2007 N 2272
( z0120-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
12.02.2008 за N 120/14811 (далі - Правила розгляду справ), інших
нормативно-правових актів і визначає порядок та умови зупинення
дії або анулювання ліцензії на здійснення певних видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів (крім діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами)). Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
Глава 1. Загальні положення
1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має
ліцензію на здійснення окремих видів професійної діяльності на
фондовому ринку; повторне порушення законодавства про цінні папери - вчинення
ліцензіатом протягом строку дії ліцензії другого порушення, за яке
ліцензіату виносилось розпорядження про усунення порушення
законодавства про цінні папери та/або накладалась одна із санкцій,
що передбачена законодавством щодо цінних паперів. Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо
ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за
правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за
ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована у
судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до
застосування санкції; { Абзац четвертий пункту 1 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 } зупинення дії ліцензії - зупинення на строк до одного року
дії ліцензії у разі порушення законодавства про цінні папери, в
тому числі нормативно-правових актів Комісії; анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата Комісією права
на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому
ринку.
2. Комісія у разі виявлення порушення ліцензіатом вимог
законодавства щодо цінних паперів, у тому числі відповідних
нормативно-правових актів Комісії, що регулюють його діяльність на
ринку цінних паперів, накладає на ліцензіата одну із санкцій
відповідно до Правил розгляду справ ( z0010-97 ) та/або виносить
розпорядження про усунення порушення законодавства щодо цінних
паперів.
Глава 2. Зупинення дії ліцензії
1. Зупинення дії ліцензії застосовується за відповідною
постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку
цінних паперів (далі - постанова про накладання санкції) при
встановленні таких порушень: неподання ліцензіатом адміністративних даних, які передбачені
відповідним нормативно-правовим актом Комісії, що здійснено
ліцензіатом більше двох разів протягом звітного року; передача документів системи реєстру власників іменних цінних
паперів на зберігання особам, які не визначені законодавством як
уповноважені на зберігання; { Абзац третій пункту 1 глави 2 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 } передача ліцензіатом іншій особі ведення реєстру власників
іменних цінних паперів з порушенням вимог законодавства щодо
цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії; прийняття ліцензіатом на обслуговування нового реєстру
власників іменних цінних паперів з порушенням вимог законодавства
щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів
Комісії, яке може призвести, зокрема, до подвійного ведення
реєстру власників іменних цінних паперів цього емітента; ведення реєстру власників іменних цінних паперів ліцензіатом
та/або обслуговування ліцензіатом операцій з цінними паперами на
рахунках у цінних паперах без забезпечення можливості відновлення
інформації щодо зареєстрованих осіб та належних їм цінних паперів;
{ Абзац шостий пункту 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 } здійснення посадовими особами ліцензіата підтвердження
достовірності підпису власника (уповноваженої особи власника)
цінних паперів на передавальному розпорядженні з порушенням вимог,
установлених законодавством, зокрема нормативно-правовими актами
Комісії; порушення організатором торгівлі вимог відповідних правил
щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку; здійснення операцій торговцями цінними паперами з
купівлі-продажу (міни) цінних паперів з порушенням обов'язку
виконання таких операцій на найвигідніших та пріоритетних умовах
для клієнта; кількість членів фондової біржі, а якщо фондову біржу
утворено у формі дочірнього підприємства - об'єднання торговців
цінними паперами, то кількість членів об'єднання стала менш ніж
20, і протягом шести місяців фондова біржа не відновила потрібну
кількість таких членів; невиконання зберігачем вимог, установлених законодавством
про цінні папери, щодо складання та надання облікового реєстру
власників цінних паперів реєстроутримувачу або депозитарію за його
розпорядженням для виконання ним обов'язку з складання та надання
зведеного облікового реєстру власників цінних паперів
реєстроутримувачу; { Пункт 1 глави 2 доповнено абзацом одинадцятим
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 } зміна місцезнаходження ліцензіата без повідомлення
зареєстрованих осіб або депонентів (якщо таке повідомлення
передбачено умовами відповідного договору з цим депонентом).
{ Пункт 1 глави 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
2. Постанову про накладення санкції у вигляді зупинення дії
ліцензії виносить уповноважена особа Комісії (член Комісії). У цій постанові уповноважена особа Комісії вказує про
необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення
дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів,
передбачених пунктом 6 цієї глави, якщо порушення, допущені
ліцензіатом, можуть бути усунені, або вказує на необхідність
прийняття заходів щодо недопущення виявлених порушень у
подальшій роботі ліцензіата. { Абзац другий пункту 2 глави 2 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }

{ Абзац третій пункту 2 глави 2 виключено на підставі Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }

3. Постанова про накладання санкції у вигляді зупинення дії
ліцензії (з визначенням строку цього зупинення), виноситься в
порядку, визначеному Правилами розгляду справ ( z0010-97 ).
Ліцензіат може оскаржити таку постанову в установленому
законодавством порядку. Пункт 3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
4. Комісія публікує інформацію про зупинення дії ліцензії в
офіційному виданні Комісії протягом 5 робочих днів з дати
прийняття постанови з цього питання.
5. Дія ліцензії зупиняється з дати публікації вказаної
інформації згідно з пунктом 4 цієї глави.
6. У випадку усунення ліцензіатом порушень, які стали
підставою для зупинення дії ліцензії, в установлений строк,
ліцензіат зобов'язаний надати до Комісії звіт, що складається в
довільній формі та містить перелік заходів проведених ліцензіатом
в результаті усунення правопорушення, та перелік підтверджуючих ці
заходи документів, та засвідчені копії відповідних документів, які
підтверджують усунення цих порушень, не пізніше ніж за 20 робочих
днів до дня закінчення строку зупинення дії ліцензії. Пункт 6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
7. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних
документів уповноважена особа Комісії може прийняти рішення про
поновлення дії ліцензії протягом п'яти робочих днів з дати його
надання, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про
що в цей строк письмово повідомляє ліцензіата. Пункт 7 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
8. Рішення про поновлення дії ліцензії оформлюється
відповідною постановою. Інформація щодо прийнятого рішення
публікується Комісією в її офіційному виданні протягом 5 робочих
днів з дати його прийняття. Пункт 8 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
9. Дія ліцензії поновлюється з дати прийняття рішення про
поновлення ліцензії згідно з пунктом 8 цієї глави. У разі неприйняття уповноваженою особою рішення про
поновлення дії ліцензії згідно з пунктом 8 цієї глави дія цієї
ліцензії поновлюється після закінчення строку, на який дію
ліцензії було зупинено. Пункт 9 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
10. У разі неусунення ліцензіатом порушень законодавства про
цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та
ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 6 цієї
глави уповноважена особа Комісії може прийняти рішення про
анулювання ліцензії. Пункт 10 глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
11. У разі несвоєчасного надання відповідного звіту, в тому
числі копій документів, які можуть підтвердити усунення порушень
законодавства щодо цінних паперів, та за умови усунення цих
порушень, що підтверджується наданим звітом та копіями
документами, уповноважена особа Комісії здійснює дії, передбачені
Правилами розгляду справ ( z0010-97 ).
12. Комісія публікує інформацію щодо прийняття рішення про
застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії згідно з
пунктом 4 цієї глави.
Глава 3. Наслідки зупинення дії ліцензії на окремі

види професійної діяльності на фондовому ринку
1. Наслідки зупинення дії ліцензії для ліцензіата, який
провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з
торгівлі цінними паперами (далі - торговець цінними паперами):
1.1 торговець цінними паперами зобов'язаний припинити свою
діяльність у частині укладення договорів на фондовому ринку (крім
здійснення договорів купівлі-продажу на виконання раніше укладених
договорів по брокерській діяльності, андеррайтингу, діяльності з
управління цінними паперами) з дати зупинення дії ліцензії; Підпункт 1.1 пункту 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
1.2 протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності
письмово повідомити своїх клієнтів та прийняти всі необхідні
заходи щодо забезпечення захисту їх інтересів у зв'язку з
зупиненням дії ліцензії;
1.3 на вимогу клієнтів згідно з їх письмовими розпорядженнями
негайно повернути належні їм грошові кошти та цінні папери, які
знаходяться у торговця цінними паперами;
1.4 торговець цінними паперами, який є інвестиційним керуючим
інвестиційного фонду, повинен поінформувати інвестиційний фонд про
факт зупинення дії ліцензії (із зазначенням підстав)протягом 10
робочих днів з дати припинення діяльності;
1.5 торговець цінними паперами (інвестиційна компанія) у разі
зупинення дії ліцензії зобов'язаний укласти договір на управління
активами своїх взаємних фондів з іншим торговцем цінними паперами
протягом 10 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії;
1.6 торговець цінними паперами в період зупинення дії
ліцензії повідомляє своїх клієнтів щодо стану виконання раніше
укладених договорів та протягом п'яти робочих днів після виконання
таких договорів надає у довільній формі цю інформацію до
структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який
здійснював розгляд документів на видачу ліцензії. Пункт 1 глави 3 доповнено підпунктом 1.6 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
2. Наслідки зупинення дії ліцензії для ліцензіата, який
провадить професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну
діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів (далі - реєстратор) або діяльність з ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів (далі -
емітент):
2.1 при зупиненні дії ліцензії реєстратор не припиняє
провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів стосовно емітентів, з якими в нього на дату зупинення дії
ліцензії укладені відповідні договори;
2.2 реєстратор зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати
зупинення дії ліцензії повідомити всіх емітентів, з якими він
уклав договори про ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, про зупинення дії ліцензії;
2.3 щомісяця за станом на перше число місяця складати реєстр
власників іменних цінних паперів у паперовій формі та передавати
його емітенту у строк не пізніше 15 числа відповідного місяця та
одночасно надавати інформацію про виконання цього пункту у
відповідний територіальний орган Комісії за своїм
місцезнаходженням;
2.4 реєстратор, у період зупинення дії ліцензії, не має права
укладати договори на ведення реєстру власників іменних цінних
паперів з новими емітентами;
2.5 при зупиненні дії ліцензії емітент не припиняє діяльності
з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, але у
період зупинення дії ліцензії може прийняти рішення про передачу в
установленому порядку документів системи реєстру власників іменних
цінних паперів обраному реєстратору.
3. Наслідки зупинення дії ліцензії для ліцензіата, який
провадить професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну
діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
(далі - зберігач цінних паперів):
3.1 зберігач цінних паперів зобов'язаний протягом 5 робочих
днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити всіх клієнтів
(депонентів), з якими даний зберігач уклав відповідні договори,
про зупинення дії ліцензії;
3.2 при зупиненні дії ліцензії зберігач не припиняє
діяльності щодо обслуговування операцій з цінними паперами на
рахунках у цінних паперах та обслуговування операцій емітентів
щодо випущених ними цінних паперів по тих клієнтах (депонентах), з
якими в нього на дату зупинення дії ліцензії укладені відповідні
договори;
3.3 зберігачу (протягом строку зупинення дії ліцензії)
забороняється здійснювати операції з відкриття нових рахунків у
цінних паперах та укладання нових договорів на обслуговування
операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. У разі розірвання договору з клієнтом (депонентом) у період
зупинення дії ліцензії зберігач зобов'язаний дотримуватись вимог,
установлених Порядком дій зберігача цінних паперів у разі
припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів,
затвердженим рішенням Комісії від 14.09.2004 N 396 ( z1295-04 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України12.10.2004 за
N 1295/9894.
4. Наслідки зупинення дії ліцензії для ліцензіата, який
проваджує професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з
організації торгівлі на фондовому ринку (далі - організатор
торгівлі):
4.1 організатор торгівлі зобов'язаний припинити свою
діяльність в частині проведення торгів з дати зупинення дії
ліцензії;
4.2 письмове повідомлення протягом 5 робочих днів з дати
зупинення дії ліцензії усіх учасників запланованих торгів про її
зупинення.
Глава 4. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)
1. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) є:
1.1 заява ліцензіата про анулювання ліцензії, у тому числі
ліквідації або припинення юридичної особи (ліцензіата) в
результаті реорганізації (поділу, злиття та приєднання); Підпункт 1.1 пункту 1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
1.2 повідомлення відповідного державного органу про внесення
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, визнання
її банкрутом, у тому числі за рішенням суду; Підпункт 1.2 пункту 1 глави 4 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
1.3 відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій -
для банків;
1.4 виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником (ліцензіатом) для одержання ліцензії; Підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
1.5 встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій
юридичній особі для провадження професійної діяльності на
фондовому ринку; Підпункт 1.5 пункту 1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
1.6 акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування;
1.7 повторне порушення ліцензіатом законодавства про цінні
папери; Підпункт 1.7 пункту 1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
1.8 невиконання ліцензіатом вимог, установлених цим
Порядком, щодо усунення порушень законодавства про цінні папери,
за які дію ліцензії було зупинено; Підпункт 1.8 пункту 1 глави 4 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
1.9 установлення факту повної (часткової) втрати ліцензіатом
реєстру власників іменних цінних паперів або дії (бездіяльність)
ліцензіата, які призвели до втрати власником належних йому цінних
паперів. Підпункт 1.9 пункту 1 глави 4 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
1.10 акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням,
зазначеним у ліцензії;
1.11 неможливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, установлених для окремого виду професійної
діяльності на фондовому ринку, у тому числі початок відповідно до
законодавства процедури ліквідації ліцензіата, визнання його
банкрутом тощо;
1.12 нездійснення ліцензіатом певного виду професійної
діяльності на фондовому ринку протягом року (у тому числі з дати
отримання ліцензії);
1.13 подання Антимонопольного комітету України, складене на
підставі статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ), у зв'язку з вчиненням ліцензіатом під час
дії ліцензії порушення законодавства про захист економічної
конкуренції;
1.14 заява про анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням
ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення; Пункт 1 глави 4 доповнено підпунктом 1.14 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
1.15 відмова ліцензіата, не передбачена Положенням про
порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів,
затвердженим рішенням Комісії від 17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за
N 49/13316) (далі - Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів), у внесенні змін до системи
реєстру; Пункт 1 глави 4 доповнено підпунктом 1.15 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
1.16 ненадання ліцензіатом реєстру власників іменних цінних
паперів емітенту за запитом, який наданий згідно з вимогами
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів ( z0049-07 ). Пункт 1 глави 4 доповнено підпунктом 1.16 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
2. Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат
надає до загального відділу Комісії (для емітентів - до
відповідного територіального органу Комісії) або надсилає поштою
(рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на окремий
вид професійної діяльності на фондовому ринку, складену державною
мовою згідно з додатком до цього Порядку (із зазначенням на
конверті управління ліцензування діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів (крім емітентів)). Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата
шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в
установленому цим пунктом порядку заяву згідно з додатком 14 до
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення
ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого
рішенням Комісії від 26.05.2006 N 345 ( z0890-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за
N 890/12764 (із змінами) (далі - Порядок та умови видачі
ліцензії), та бланк ліцензії (оригінал). { Пункт 2 глави 4
доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з
абзацом першим пункту 2 цієї глави, додається бланк ліцензії
(оригінал) і такі документи: { Абзац перший пункту 3 глави 4 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
3.1 копію рішення відповідного органу ліцензіата щодо питання
анулювання ліцензії;
3.2 для торговця цінними паперами: копію Балансу (форма N 1)
згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами),
за останній звітний період, підписаний керівником і головним
бухгалтером (у разі його наявності) та засвідчений печаткою
ліцензіата; перелік клієнтів, які обслуговувались ліцензіатом на
дату прийняття рішення про анулювання ліцензії; копії документів,
що підтверджують виконання торговцем зобов'язань перед цими
клієнтами (акт приймання-передавання), копії документів, що
підтверджують припинення зобов'язань за договорами на брокерське
обслуговування (розірвання таких договорів) при провадженні
брокерської діяльності. Торговець цінними паперами повинен
направити відповідні повідомлення всім своїм клієнтам, які
обслуговувались ним на дату прийняття рішення про анулювання
ліцензії, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати
подання Комісії відповідної заяви; Підпункт 3.2 пункту 3 глави 4 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
3.3 для ліцензіата, який здійснює професійну діяльність на
фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме діяльність з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів: для
реєстратора - копії актів приймання-передавання всіх реєстрів
емітентів, ведення яких здійснював реєстратор до подання
відповідної заяви; для емітента - копія рішення відповідного
органу емітента про передачу ведення свого реєстру власників
іменних цінних паперів реєстратору та копію акта
приймання-передавання цього реєстру;
3.4 для зберігача цінних паперів та депозитарію: копії
документів, що підтверджують припинення виконання функцій
номінального утримувача (у випадках виконання ліцензіатом цих
функцій); перелік клієнтів або депонентів ліцензіата, які
обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про
анулювання ліцензії; копії відповідних документів, що
підтверджують виконання ліцензіатом зобов'язань щодо цих
депонентів (договір про закриття рахунку, у разі відсутності цього
договору копії виписок про стан рахунку (рахунків), що
підтверджують відсутність цінних паперів на цьому рахунку
(рахунках), та/або копії документів, що підтверджують припинення
зобов'язань за депозитарними договорами (розірвання цих
договорів). Ліцензіат повинен направити відповідні повідомлення
всім своїм клієнтам або депонентам, які обслуговувались ним на
дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, у строк не пізніше
ніж за 30 календарних днів до дати подання Комісії відповідної
заяви; Підпункт 3.4 пункту 3 глави 4 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
3.5 для ліцензіатів, що припиняються шляхом реорганізації в
результаті приєднання: перелік клієнтів, депонентів або емітентів,
що обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про
реорганізацію в результаті приєднання і анулювання у зв'язку з цим
ліцензії; копії повідомлень ліцензіатом усіх депонентів, клієнтів
або емітентів про анулювання ліцензії, що повинні бути надіслані
їм не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання Комісії
відповідної заяви; документи, що підтверджують передачу прав та
обов'язків до правонаступника. Пункт 3 глави 4 доповнено підпунктом 3.5 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
3.6 для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку: копії документів, що підтверджують
припинення зобов'язань за договором про кліринг та розрахунки за
договорами щодо цінних паперів з відповідним депозитарієм
(розірвання цього договору) або припинення зобов'язань за
договором про надання інформації стосовно укладання та виконання
договорів щодо цінних паперів (розірвання цього договору).
Ліцензіат повинен направити відповідні повідомлення всім своїм
учасникам, які обслуговувались ним на дату прийняття рішення про
анулювання ліцензії, та відповідному депозитарію у строк не
пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання Комісії
відповідної заяви. Підпункт 3.6 пункту 3 глави 4 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
4. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів за власною ініціативою, ліцензіат
зобов'язаний до подання заяви про анулювання відповідної ліцензії
до Комісії передати документи системи реєстру іншому
реєстроутримувачу в порядку, установленому нормативно-правовим
актом Комісії, який регулює питання здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
5. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів за власною ініціативою ліцензіат зобов'язаний
дотримуватись вимог, установлених Порядком дій зберігача цінних
паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 14.09.2004 N 396 ( z1295-04 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за
N 1295/9894.
6. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган)
повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні
документи без розгляду, якщо: заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком; наданий неповний перелік документів, передбачений цим
Порядком для окремого виду професійної діяльності.
7. Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду
ліцензіат повідомляється у письмовій формі (за підписом члена
Комісії або для емітентів за підписом керівника відповідного
територіального органу) із зазначенням підстав залишення заяви про
анулювання ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж 15 робочих
днів з дати надходження цих документів. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
про анулювання ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати
заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається
відповідно до цього Порядку.
8. Комісія у разі отримання повідомлення відповідно до
підпунктів 1.2 (для емітентів - відповідний територіальний орган)
та 1.3 пункту 1 цієї глави повинна у строк не пізніше ніж за 10
робочих днів від дати надходження цього документа прийняти рішення
про анулювання ліцензії. Пункт 8 глави 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
9. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата
установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх
документів, передбачених пунктом 3 цієї глави для певних видів
діяльності, повинна у строк не пізніше ніж 30 календарних днів від
дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів
прийняти рішення про анулювання ліцензії (крім випадку,
передбаченого пунктом 10 цієї глави). Пункт 9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
10. Комісія здійснює перевірку достовірності відомостей, які
зазначені в документах, наданих ліцензіатом на анулювання
ліцензії. Перевірка здійснюється територіальним органом Комісії за
місцезнаходженням ліцензіата. На період здійснення такої перевірки
строк розгляду цих документів може бути продовжений, але не більше
ніж на 30 календарних днів. Пункт 10 глави 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
11. Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами
1.1-1.3, 1.11 (для емітентів), 1.12, 1.14 пункту 1 цієї глави або
відмову в її анулюванні оформлюється відповідним наказом, який
підписує Голова Комісії або виконувач його обов'язків (для
емітентів - керівник відповідного територіального органу або
виконувач його обов'язків). Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1.1,
1.11 - 1.14 пункту 1 цієї глави щодо ліцензіатів, які провадять
професійну діяльність на фондовому ринку: депозитарну діяльність
депозитарію цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність та
діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - приймається
на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється
відповідним рішенням Комісії в строк не пізніше ніж за шістдесят
календарних днів з дати надходження до Комісії документів, які
передбачені цими підпунктами. Рішення про анулювання ліцензії на
підставі підпунктів 1.11 - 1.14 пункту 1 цієї глави приймаються з
обов'язковим запрошенням ліцензіата. Таке запрошення направляється
у письмовій формі за підписом члена Комісії, який виносить проект
рішення про анулювання ліцензії на розгляд Комісії, не пізніше
трьох робочих днів до дня засідання Комісії. Для оперативного
повідомлення ліцензіата запрошення надсилається засобами
телефонного зв'язку (факсом). Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні
приймається з урахуванням результатів перевірки, що провадиться
згідно з пунктом 10 цієї глави. Акт перевірки (крім акта перевірки
емітента) надсилається до Комісії протягом трьох днів з дати його
підписання. У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови з відповідним обґрунтуванням
згідно з цим Порядком. Пункт 11 глави 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
12. Письмове повідомлення (лист) підписується керівником
структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про
анулювання ліцензії та відповідних документів (для емітентів -
керівником відповідного територіального органу Комісії) про
прийняття рішення про анулювання ліцензії або про відмову в її
анулюванні (з доданням копії відповідного рішення) надсилається
(видається) ліцензіату протягом 5 робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. Одночасно на поданому оригіналі бланку
ліцензії органом ліцензування (для емітентів - відповідним
територіальним органом) ставиться штамп щодо її анулювання, і
бланк ліцензії повертається юридичній особі (рекомендованим
листом).
13. При відмові в анулюванні ліцензії подані документи
ліцензіату не повертаються, крім бланка ліцензії (оригіналу).
14. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в
анулюванні ліцензії є: недостовірність даних у заяві та документах, поданих
заявником, на анулювання ліцензії; невиконання ліцензіатом вимог, установлених пунктом 3 цієї
глави, необхідних для анулювання ліцензії на здійснення окремого
виду професійної діяльності на фондовому ринку.
15. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі
невідповідності заявника вимогам, установленим цим Порядком він
може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після
усунення причин, що стали підставою для такої відмови.
16. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі
виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом у
встановленому порядку, він може подати до Комісії нову заяву
тільки після здійснення відповідним територіальним органом Комісії
перевірки та надання ним висновку до Комісії щодо здійснення
ліцензіатом усіх дій, передбачених пунктом 3 цієї глави.
17. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі
підпунктів 1.4-1.10, 1.15, 1.16 пункту 1 цієї глави здійснюється
уповноваженою особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно
до Правил розгляду справ ( z0120-08 ). Пункт 17 глави 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
18. Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1.11
(крім емітентів) та 1.13 пункту 1 цієї глави приймається на
засіданні Комісії (колегіального органу) та оформляється
відповідним рішенням Комісії з обов'язковим запрошенням
ліцензіата. Таке запрошення направляється у письмовій формі за підписом
члена Комісії, який виносить проект рішення про анулювання
ліцензії на розгляд Комісії, не пізніше трьох робочих днів до дня
засідання Комісії. Для оперативного повідомлення ліцензіата
запрошення надсилається засобами телефонного зв'язку (факсом). У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови згідно з цим Порядком. Пункт 18 глави 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
19. У разі ліквідації філії або іншого відокремленого
підрозділу або припинення провадження ними професійної діяльності
на фондовому ринку згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати
ліквідації вказаної філії (іншого відокремленого підрозділу) або з
дати припинення діяльності такою філією (іншим відокремленим
підрозділом) подати до Комісії такі документи: заяву про анулювання копії ліцензії; копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану
керівником та засвідчену печаткою ліцензіата; копію ліцензії, отриману в Комісії (для її анулювання).
20. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви
ліцензіата (з доданням відповідних документів) про анулювання
відповідної копії повинна протягом 15 робочих днів з дати
надходження цих документів прийняти рішення про анулювання копії
ліцензії. Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або
виконувачем його обов'язки.
21. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає
чинності через десять днів з дати його прийняття. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії (копії
ліцензії) згідно з підпунктами 1.1 - 1.3 та 1.14 пункту 1 цієї
глави воно набирає чинності з дати його прийняття. { Пункт 21
глави 4 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
22. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
(копії ліцензії) уноситься до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії (копії ліцензії).
23. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) може
бути оскаржено в судовому порядку.
24. Дія анульованої ліцензії, рішення про анулювання якої не
було оскаржено в установленому законодавством порядку або
оскарження такого рішення не призвело до його відміни, не може
бути поновлена.
25. Інформація щодо анулювання ліцензії підлягає
обов'язковому опублікуванню відповідно до пункту 4 глави 2 цього
Порядку.
Глава 5. Наслідки анулювання ліцензії на певні

види професійної діяльності на фондовому ринку
1. Наслідки анулювання ліцензії торговцю цінними паперами:
1.1 торговець цінними паперами зобов'язаний припинити
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з торгівлі цінними паперами з дати набрання чинності рішення про
анулювання ліцензії;
1.2 надати оригінал ліцензії (дублікат), в Комісію протягом
15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку
проставляється штамп щодо його анулювання та повертається
юридичній особі);
1.3 протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішення
про анулювання ліцензії торговець цінними паперами зобов'язаний
повідомити про це всіх своїх клієнтів, інвестиційний фонд та
депозитарій депонентом якого є торговець цінними паперами (у разі,
якщо торговець цінними паперами є інвестиційною компанією і
здійснює діяльність з управління активами такого фонду),
саморегулівну організацію професійних учасників фондового ринку
(далі - СРО), членом якої є торговець;
1.4 повернути клієнтам усі документи, належні їм кошти та/або
цінні папери;
1.5 вжити усіх необхідних заходів для забезпечення захисту
прав своїх клієнтів, що можуть бути порушені у зв'язку з
анулюванням ліцензії;
1.6 торговець цінними паперами (інвестиційна компанія), який
здійснює управління своїми взаємними фондами, зобов'язаний укласти
договір на управління активами своїх взаємних фондів з іншим
торговцем цінними паперами протягом 15 робочих днів з дати
анулювання йому ліцензії.
2. Наслідки анулювання ліцензії для реєстратора:
2.1 припинити здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, з дати набрання чинності
рішення про анулювання ліцензії;
2.2 надати оригінал ліцензії (дублікат) в Комісію протягом 15
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку
проставляється штамп щодо його анулювання та повертається
юридичній особі);
2.3 протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішення
про анулювання ліцензії зобов'язаний у письмовій формі повідомити
всіх емітентів, з якими реєстратор уклав договори про ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, про анулювання ліцензії
із зазначенням дати набрання чинності рішення про анулювання;
2.4 реєстратор зобов'язаний за погодженням з емітентами,
реєстри яких він веде, призначити дату закриття реєстрів.
Здійснити передачу системи реєстру власників іменних цінних
паперів у строки та порядку, установленому Положенням про порядок
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів ( z0049-07 ). Підпункт 2.4 пункту 2 глави 5 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
3. Наслідки анулювання ліцензії для емітента:
3.1 припинити здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів, з дати набрання
чинності рішення про анулювання ліцензії;
3.2 надати оригінал ліцензії (дублікат) у відповідний
територіальний орган Комісії протягом 15 робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп
щодо його анулювання та повертається юридичній особі);
3.3 в установленому порядку призначити дату закриття реєстру
та передати документи системи реєстру іншому реєстроутримувачу в
порядку, установленому нормативно-правовим актом Комісії, який
регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів.
4. Наслідки анулювання ліцензії для зберігача цінних паперів:
4.1 припинити здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів з дати набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії. У разі визнання ліцензії недійсною відповідно до пункту 10
розділу I Порядку видачі ліцензії ( z0890-06 ) з дати прийняття
цього рішення Комісією; Підпункт 4.1 пункту 4 глави 5 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
4.2 надати оригінал ліцензії (дублікат) в Комісію протягом 15
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку
проставляється штамп щодо його анулювання та повертається
юридичній особі);
4.3 зберігач зобов'язаний дотримуватись вимог, установлених
Порядком дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
14.09.2004 N 396 ( z1295-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894.
5. Наслідки анулювання ліцензії для організатора торгівлі:
5.1 організатор торгівлі зобов'язаний припинити здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
організації торгівлі на фондовому ринку з дати набрання чинності
рішення про анулювання ліцензії;
5.2 надати оригінал ліцензії (дублікат) в Комісію протягом 15
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку
проставляється штамп щодо його анулювання та повертається
юридичній особі);
5.3 протягом 5 робочих днів з набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії організатор торгівлі зобов'язаний повідомити
про це всіх своїх членів;
5.4 протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності
рішенням про анулювання ліцензії організатор торгівлі зобов'язаний
розірвати договори з депозитарієм та/або з
розрахунково-кліринговими установами.
6. У разі визнання Комісією ліцензії недійсною відповідно до
пункту 10 розділу I Порядку та умов видачі ліцензії ( z0890-06 )
професійний учасник фондового ринку повинен припинити провадження
відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку до
отримання нової ліцензії на цей вид діяльності згідно з Порядком
та умовами видачі ліцензії. Главу 5 доповнено пунктом 6 згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
7. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії
на підставі підпунктів 1.3 - 1.16 пункту 1 глави 4 цього Порядку
суб'єкт господарювання протягом п'ятнадцяти робочих днів після
вчинення всіх необхідних заходів, передбачених цією главою для
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку,
повідомляє про це Комісію (уповноважену особу Комісії, яка
приймала рішення про анулювання ліцензії) із доданням копій
підтверджуючих документів. У разі, якщо суб'єкт господарювання не повідомив Комісію
(уповноважену особу Комісії, яка приймала рішення про анулювання
ліцензії), це є підставою для здійснення перевірки такого суб'єкта
щодо провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку
після анулювання ліцензії. Главу 5 доповнено пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }
8. Суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання
ліцензії з доданням відповідних документів на отримання нової
ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на
фондовому ринку, якщо анулювання ліцензії здійснювалось на
підставі підпунктів 1.4 - 1.10, 1.15, 1.16 пункту 1 глави 4 цього
Порядку, не раніше як через рік з дати анулювання попередньо
виданої ліцензії. Пункт 8 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89
( z0308-08 ) від 13.02.2008 }
Глава 6. Державний контроль за ліцензіатами
1. Державний контроль за виконанням вимог цього Порядку
здійснює Комісія, а також її територіальні органи у відповідності
із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні" ( 448/96-ВР ), цим Порядком та іншими
нормативно-правовими актами Комісії. Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною
діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством.
2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі
здійсненням ними контролю за діяльністю ліцензіатів, розглядаються
Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення
Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Начальник управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

Додаток

до Порядку зупинення

дії та анулювання

ліцензії на окремі

види професійної діяльності

на фондовому ринку
"____" ___________ 200_ N ___
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ________________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження _______________________________________________,
телефон, факс __________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________,
просить анулювати ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
(указується вид професійної діяльності на фондовому ринку
згідно з пунктом 5 розділу I Порядку та умов видачі ліцензії на
провадження окремих видів діяльності на фондовому ринку,
переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії)
Два примірники опису (переліку) документів додаються (не
наводиться).
Керівник юридичної особи ___________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 89 ( z0308-08 ) від
13.02.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: