open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 27 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2001 р.

за N 243/5434
{ Наказ втратив чинність на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 2272 ( z0120-08 ) від 11.12.2007 }
Про внесення змін до Правил розгляду справ про

порушення вимог законодавства на ринку цінних

паперів та застосування санкцій

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою удосконалення провадження у справах про правопорушення на
ринку цінних паперів, розглянувши Правила розгляду справ про
порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та
застосування санкцій, затверджені наказом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 09.01.97 N 2
( z0010-97 ), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни до Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій,
затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 09.01.97 N 2 ( z0010-97 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 27.01.97 за N 10/1814, виклавши їх у
новій редакції (додається). 2. Це рішення набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації. 3. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 16.10.2000 N 159 "Про затвердження Правил
розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних
паперів та застосування санкцій (у новій редакції)". 4. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 15.01.98 N 1 ( vr001312-98 ) вважати таким, що втратило
чинність. 5. Управлінню правозастосування (Г.Курілов) надавати
роз'яснення посадовим особам Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з питань застосування вказаних Правил. 6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Ю.Лиско)
опублікувати рішення у встановленому порядку. 7. Управлінню правозастосування (Г.Курілов) забезпечити
державну реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції України. 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - Першого заступника Голови О.Ромашка.
Т.в.о. Голови Комісії М.Пефтієв
Протокол засідання Комісії

від "30" січня 2001 р. N 4
Затверджено

Наказ Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

09.01.97 N 2 ( z0010-97 )

(у редакції рішення Державної

комісії з цінних паперів та

фондового ринку

від 13.02.2001 N 27 ( z0243-01 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2001 р.

за N 243/5434
Правила

розгляду справ про порушення вимог законодавства

на ринку цінних паперів та застосування санкцій
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства
на ринку цінних паперів та застосування санкцій (далі - Правила)
розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Указу Президента України
від 14.02.97 N 142/97 ( 142/97 ) "Про Державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку" (із змінами та доповненнями) та інших
нормативно-правових актів. Правила визначають порядок та строки розгляду Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та
її територіальними органами справ про порушення громадянами,
посадовими особами та юридичними особами вимог законодавства на
ринку цінних паперів. 1.2. Метою цих Правил є забезпечення дотримання учасниками
ринку цінних паперів вимог законодавства щодо ринку цінних
паперів, захисту прав учасників ринку цінних паперів, створення
умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів,
контролю за прозорістю ринку цінних паперів шляхом своєчасного
застосування санкцій за порушення законодавства про цінні папери. 1.3. Розгляд справ про правопорушення, учинені на території
України, здійснюється згідно з цими Правилами. 1.4. Завданням провадження у справах про правопорушення є
своєчасне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи,
вирішення її в точній відповідності з чинним законодавством,
забезпечення виконання винесеного рішення, а також виявлення
причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень і запобігання
правопорушенням. 1.5. Комісія та її територіальні органи в межах своїх
повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення ознак
правопорушення вжити всіх необхідних заходів для встановлення
факту правопорушення та його документарного закріплення, а також
своєчасно застосувати передбачені законодавством санкції. 1.6. Відповідним підрозділом територіального органу Комісії у
цих Правилах визнається відділ територіального органу Комісії,
який здійснює функції правозастосування. 1.7. Профільним підрозділом у цих Правилах визнається
управління, відділ Комісії або її територіального органу, який
здійснює функції щодо регулювання відповідного напряму діяльності
на ринку цінних паперів. 1.8. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно
уповноваженими особами Комісії та її територіальних органів (далі
- уповноваженими особами) у межах наданих повноважень відповідно
до розподілу обов'язків чи письмового доручення. 1.9. Уповноважені особи зобов'язані при розгляді справ про
правопорушення вжити всіх передбачених законодавством заходів для
всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи. 1.10. У разі виявлення порушень чинного законодавства,
розгляд яких не належить до компетенції Комісії та її
територіальних органів, уповноважена особа надсилає матеріали
справи до державних органів, до компетенції яких належить
вирішення даної справи. 1.11. Юридична особа може бути притягнена до відповідальності
за вчинення правопорушення не пізніше трьох років з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше трьох
місяців з дня його виявлення, за винятком порушень, за вчинення
яких передбачено накладення штрафів. 1.12. Штраф на громадянина чи посадову особу може бути
накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня
його виявлення. 1.13. Рішення за справою повинно бути законним та
обгрунтованим. Рішення грунтується лише на тих доказах, які були
досліджені під час розгляду справи. 1.14. Справи про правопорушення розглядаються відповідно до
повноважень уповноваженою особою Комісії або її територіального
органу, на підвідомчій території якого було виявлено порушення,
або уповноваженою особою, на підвідомчій території якого перебуває
особа, щодо якої порушено справу про правопорушення. 1.15. Особа, яка має право складати акти про правопорушення,
може протягом трьох робочих днів після складання акта про
правопорушення надіслати справу про правопорушення для розгляду до
того територіального органу Комісії, на підвідомчій території
якого перебуває особа, щодо якої порушено справу про
правопорушення. Уповноважена особа приймає рішення про надіслання
справи з урахуванням вимог, установлених у п. 2.6 цих Правил.
Уповноважена особа територіального органу, до якого надіслано
справу про правопорушення, зобов'язана розглянути її відповідно до
вимог чинного законодавства. 1.16. Якщо правопорушення вчинено спільними діями кількох
осіб, то справи про правопорушення щодо цих осіб передаються за
письмовим дорученням Голови Комісії одній уповноваженій особі, яка
розглядає їх одночасно. 1.17. Якщо правопорушення вчинено філією, представництвом або
іншим відособленим підрозділом юридичної особи, то справа про
правопорушення розглядається щодо юридичної особи за
місцезнаходженням відособленого підрозділу. 1.18. Об'єднання справ про правопорушення юридичними особами
в одне провадження і виділення справи про правопорушення юридичною
особою в окреме провадження допускається тільки в тому разі, якщо
це сприятиме всебічному, повному та об'єктивному вирішенню справи. Про об'єднання справ про правопорушення і виділення справи
про правопорушення в окреме провадження уповноваженою особою, яка
розглядає справу про правопорушення, виноситься постанова.
Розділ 2. Уповноважені особи, які розглядають справи

про правопорушення, та їх повноваження
2.1. Справи про правопорушення у межах наданих повноважень
відповідно до розподілу обов'язків чи письмового доручення
розглядаються уповноваженими особами: Головою Комісії; членами Комісії; керівниками територіальних органів Комісії; працівниками центрального апарату Комісії за письмовим
дорученням Голови або членів Комісії; працівниками територіальних органів Комісії за письмовим
дорученням керівника відповідного територіального органу Комісії. 2.2. Голова Комісії може розглядати всі справи про
правопорушення і застосовувати санкції до учасників ринку цінних
паперів, передбачені в розділі 18 цих Правил. 2.3. Член Комісії може розглядати справи про правопорушення
відповідно до розподілу обов'язків або за дорученням Голови
Комісії і застосовувати санкції до учасників ринку цінних паперів,
передбачені в розділі 18 цих Правил. 2.4. У разі відсутності (відрядження, відпустки, хвороби
тощо) члена Комісії розгляд справ про правопорушення здійснюється
за дорученням Голови Комісії іншим членом Комісії або за
дорученням члена Комісії - іншим працівником Комісії. 2.5. Справа про правопорушення може бути розглянута
колегіально в складі трьох членів Комісії за пропозицією члена
Комісії, уповноваженого розглядати дану справу, за погодженням з
Головою Комісії. У такому разі рішення за справою про правопорушення
приймається простою більшістю голосів. Прийняте рішення за справою про правопорушення оформляється
постановою, яку підписують усі учасники розгляду справи. 2.6. Керівник територіального органу Комісії розглядає справи
про правопорушення та застосовує санкції до учасників ринку цінних
паперів, що передбачені в пунктах 18.1-18.6, 18.9-18.14 цих
Правил, а санкцію, передбачену в пункті 18.7 цих Правил,
застосовує у межах повноважень, наданих Комісією. 2.7. Працівники центрального апарату Комісії розглядають
справи про правопорушення відповідно до письмового доручення і
застосовують санкцію до учасників ринку цінних паперів,
передбачену в пункті 18.5 цих Правил. 2.8. Працівники територіального органу Комісії розглядають
справи про правопорушення відповідно до письмового доручення і
застосовують санкцію до учасників ринку цінних паперів,
передбачену в пункті 18.5 цих Правил. 2.9. Якщо уповноважена особа територіального органу Комісії
при розгляді справи про правопорушення вбачає необхідність
застосувати санкцію, застосування якої не входить до компетенції,
то вона протягом трьох днів надсилає матеріали справи про
правопорушення для розгляду до управління правозастосування
Комісії. Управління правозастосування Комісії протягом п'яти
робочих днів після отримання матеріалів справи про правопорушення
передає їх члену Комісії, до компетенції якого відповідно до
розподілу обов'язків належить розгляд даної справи про
правопорушення. 2.10. Голова Комісії має право витребувати будь-яку справу,
що перебуває у провадженні однієї уповноваженої особи, та передати
її на розгляд іншій уповноваженій особі або прийняти її до свого
провадження.
Розділ 3. Провадження у справах про правопорушення

юридичних осіб на ринку цінних паперів
3.1. Справа може бути порушена тільки в тому разі, якщо є
достатні дані, які вказують на наявність ознак правопорушення. 3.2. Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні
дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи
відсутність правопорушення. 3.3. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про
правопорушення та виносить рішення за справою у точній
відповідності з чинним законодавством та оцінює докази за своїм
внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і
об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. 3.4. Справу про правопорушення не може бути порушено, а
порушена справа підлягає закриттю: за відсутності події правопорушення; за відсутності в діянні складу правопорушення; якщо справа не підлягає розгляду Комісією та її
територіальними органами; у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення
строків, передбачених у пункті 1.11 цих Правил; якщо є нескасована постанова уповноваженої особи, рішення
Комісії, рішення суду або арбітражного суду за тим самим фактом; у разі ліквідації або визнання банкрутом юридичної особи,
щодо якої порушено справу про правопорушення; у разі скасування законодавчого акта, який встановлює
відповідальність за правопорушення; якщо внаслідок змін законодавства вчинене діяння втратило
характер правопорушення; за наявності за даним фактом порушеної кримінальної справи
щодо громадянина чи посадової особи, яка притягується до
відповідальності; за наявності за даним фактом порушеної справи про
правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності. 3.5. Уповноважена особа може закрити справу про
правопорушення у разі його усунення на час розгляду справи. 3.6. Порушення вимог чинного законодавства та цих Правил щодо
складання акта про правопорушення, розгляду справи про
правопорушення та встановлених строків є підставою для направлення
справи на новий розгляд. 3.7. Розгляд справи про правопорушення може бути відкладено у
зв'язку з необхідністю отримання додаткових доказів чи залучення
до участі у справі експертів та (чи) інших осіб; в інших випадках,
коли розгляд справи здійснити неможливо у визначений час. 3.8. Про відкладення розгляду справи про правопорушення
уповноважена особа виносить постанову, у якій зазначаються причини
відкладення та дата наступного розгляду. 3.9. Постанови про відкладення розгляду справи, про зупинення
провадження у справі про правопорушення, про відновлення
провадження у справі про правопорушення протягом трьох робочих
днів надсилаються усім учасникам розгляду справи. 3.10. При відкладенні розгляду справи строк розгляду справи
про правопорушення не переривається. 3.11. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у
випадках: перебування на розгляді в Комісії чи її територіальних
органах або інших державних органах іншої справи, висновки за якою
матимуть значення для результатів розгляду; необхідності проведення експертизи або додаткової перевірки; у разі відсутності інформації про місцезнаходження особи,
щодо якої порушено справу. 3.12. Про відновлення провадження у справі про правопорушення
уповноважена особа виносить постанову. Провадження у справі
відновлюється після з'ясування обставин, які спричинили його
зупинення. 3.13. У разі зупинення провадження у справі про
правопорушення на підставі абзацу четвертого пункту 3.11 цих
Правил уповноваженою особою матеріали справи направляються
уповноваженій особі, яка склала акт про правопорушення і яка
повинна здійснити заходи щодо виявлення місцезнаходження особи,
щодо якої порушено справу. 3.14. Про зупинення провадження у справі про правопорушення
уповноважена особа виносить постанову. 3.15. При зупиненні провадження у справі про правопорушення
строк розгляду справи переривається та продовжується з дати
винесення постанови про відновлення провадження у справі.
Розділ 4. Порушення справи про правопорушення щодо

юридичних осіб
4.1. Уповноважена особа при виявленні ознак правопорушення
негайно виносить постанову про порушення справи. Якщо після
винесення постанови про порушення справи, але до моменту складення
акта про правопорушення, виявлені підстави, передбачені п.3.4 цих
Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття
провадження у справі. 4.2. Справа про правопорушення порушується з дати винесення
вказаної постанови. 4.3. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення
юридичною особою складається акт про правопорушення. 4.4. Якщо юридичною особою вчинено декілька правопорушень, то
уповноважена особа складає акти про правопорушення окремо за
кожним видом порушень залежно від виду діяльності та виду санкції. 4.5. В акті про правопорушення повинно бути зазначено: номер,
дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка склала акт про правопорушення (у разі надання
повноважень за дорученням - реквізити доручення); повну назву
юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські
реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин і суть правопорушення;
нормативний акт, норми якого було порушено; пояснення особи, щодо
якої складено акт про правопорушення (її представника); відомості
про повторне вчинення правопорушень особою, щодо якої складено акт
про правопорушення; інші відомості, необхідні для вирішення справи
про правопорушення. Пояснення особи, щодо якої складено акт про правопорушення, є
складовою частиною акта про правопорушення і приєднуються до акта
про правопорушення у вигляді додатка. 4.6. У разі неявки особи, яка притягується до
відповідальності (її представника), акт про правопорушення може
бути складено при умові своєчасного повідомлення юридичної особи
про час та місце підписання акта про правопорушення. У цьому
випадку акт про правопорушення складається в той самий день, на
який було викликано особу, яка притягається до відповідальності,
та робиться відповідний запис на акті про те, що представник
юридичної особи, яка притягається до відповідальності, на
підписання акта про правопорушеня не з'явився. 4.7. Один примірник акта про правопорушення після підписання
надається представнику юридичної особи, щодо якої його складено.
Якщо представник юридичної особи, щодо якої порушено справу про
правопорушення, не з'явився для підписання акта про
правопорушення, то один його примірник надсилається одночасно з
викликом на розгляд справи. 4.8. Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою
проводилось вилучення документів, які підтверджують факт
порушення, то до акта про правопорушення додаються копії цих
документів та копія протоколу про вилучення документів. 4.9. Вилучення на термін до трьох робочих днів документів,
які підтверджують факт правопорушення, проводиться з обов'язковим
складенням протоколу, у якому зазначаються: дата і місце його
складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний
перелік вилучених документів із зазначенням їх реквізитів та дата,
на яку ці документи мають бути повернені. Протокол вилучення підписують уповноважена особа, яка провела
вилучення, та представник юридичної особи. Після проведення
вилучення документів представнику юридичної особи надається копія
протоколу вилучення. 4.10. Акт про правопорушення разом з поясненням керівника чи
представника юридичної особи та документами, що стосуються справи,
протягом трьох робочих днів після його складення направляється
уповноваженій особі для розгляду справи про правопорушення. 4.11. Якщо акт про правопорушення разом з іншими матеріалами
справи надходить до Комісії від її територіального органу, то він
спочатку надсилається до управління правозастосування Комісії.
Управління правозастосування Комісії протягом п'яти робочих днів
надсилає матеріали справи відповідній уповноваженій особі Комісії. 4.12. Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у п.5.1
цих Правил, визначає дату розгляду справи про правопорушення та
виносить постанову про це, яку надсилає порушнику та зацікавленим
особам.
Розділ 5. Підготовка справи відносно юридичної

особи до розгляду
5.1. Уповноважена особа Комісії при підготовці справи про
правопорушення до розгляду вирішує такі питання: чи належить до її компетенції розгляд даної справи; чи дотримано вимоги законодавства при складанні акта про
правопорушення; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь
у розгляді справ. 5.2. Якщо особа, щодо якої застосовувалась санкція за
правопорушення з певного виду діяльності на ринку цінних паперів,
протягом року від дати виконання цієї санкції не вчинила нового
правопорушення при здійсненні цього виду діяльності, то ця особа
вважається такою, щодо якої не застосовувалася санкція за вчинення
правопорушення. 5.3. У разі потреби уповноважена особа може запитати
додаткові матеріали, висновки та інші докази, без яких неможливо
прийняти рішення за справою. 5.4. Постанова про розгляд справи про правопорушення
надсилається порушнику та зацікавленим особам не пізніше ніж за
п'ять робочих днів до дати розгляду справи уповноваженою особою. 5.5. До розгляду справ про правопорушення можуть залучатися
фахівці, експерти з питань ринку цінних паперів, треті особи,
фахівці саморегулівних організацій, використовуватися їх письмові
висновки та пояснення, що стосуються справи. 5.6. При підготовці справи до розгляду управління
правозастосування Комісії (відповідний підрозділ територіального
органу Комісії) доводить до відома уповноваженої особи матеріали
справи про правопорушення та вносить пропозиції щодо застосування
норм законодавства.
Розділ 6. Терміни провадження у справах про правопорушення

та строки розгляду справ про правопорушення щодо

юридичних осіб
6.1. Термін провадження у справах про правопорушення,
порушених щодо юридичних осіб, становить 30 календарних днів з
дати порушення справи. Уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу
протягом 10 днів після отримання акта про правопорушення, пояснень
правопорушника, документів, що стосуються справи. Уповноважена
особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15
днів після отримання вищевказаних документів. 6.2. Термін провадження у справі про правопорушення щодо
юридичної особи може бути продовжено за письмовим мотивованим
клопотанням уповноваженої особи Головою Комісії на строк не більше
30 календарних днів. 6.3. Мотивоване клопотання про продовження провадження у
справі про правопорушення розглядається Головою Комісії протягом
трьох робочих днів з дати його надходження. 6.4. Про продовження провадження у справі про правопорушення
Головою Комісії виноситься постанова. 6.5. Постанова про продовження провадження у справі про
правопорушення протягом трьох робочих днів надсилається
уповноваженій особі Комісії та зацікавленим особам. У разі відмови
у клопотанні уповноваженій особі протягом трьох робочих днів
надсилається письмове повідомлення про відмову. 6.6. Уповноважена особа за умови присутності порушника чи
(та) його представника та за його письмовим клопотанням може
розглянути справу про правопорушення відразу після складення акта
про правопорушення.
Розділ 7. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних

паперів щодо юридичних осіб
7.1. Справа про правопорушення щодо юридичної особи
розглядається у присутності керівника та/або представника
юридичної особи, яка притягується до відповідальності. Повноваження особи представника юридичної особи, що
притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю. У разі відсутності керівника або представника юридичної особи
справу може бути розглянуто лише в разі, якщо є дані про своєчасне
її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від
юридичної особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду
справи. 7.2. Якщо уповноважена особа дійде висновку, що присутність
керівника або представника юридичної особи при розгляді справи є
необхідною, чи якщо надійшло клопотання про відкладення розгляду
справи, то уповноважена особа Комісії виносить постанову про
перенесення розгляду справи або приймає рішення про розгляд
справи, якщо причини для перенесення не є поважними. Про прийняте
рішення письмово повідомляється особа, яка заявила клопотання. 7.3. Керівник або представник юридичної особи має право: бути
заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти
клопотання; оскаржити рішення уповноваженої особи за справою. 7.4. Керівник або представник юридичної особи, щодо якої
розглядається справа про правопорушення, крім прав, зазначених у
п. 7.3, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження. 7.5. Розгляд справи починається з представлення уповноваженої
особи, яка розглядає дану справу. Уповноважена особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа
підлягає розгляду; хто притягується до відповідальності; здійснює
перевірку повноважень осіб, що беруть участь у розгляді справи,
шляхом витребування необхідних документів; ознайомлює з актом про
правопорушення на ринку цінних паперів; заслуховує осіб, які
беруть участь у розгляді справи; досліджує докази, розглядає
клопотання, приймає рішення за справою. 7.6. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь
працівник управління правозастосування Комісії (працівник
відповідного підрозділу територіального органу Комісії) та
працівник профільного підрозділу Комісії (територіального органу
Комісії). Працівник управління правозастосування (відповідного
підрозділу територіального органу Комісії) надає правову допомогу
в дотриманні процедури провадження у справі, бере участь у
дослідженні доказів, подає уповноваженій особі свої пропозиції з
приводу дотримання законодавства та винесення рішення. Працівник профільного підрозділу бере участь у дослідженні
доказів, висловлює свої міркування, забезпечує документарне
оформлення прийнятого рішення та доводить до відома про прийняте
рішення зацікавлених осіб. 7.7. Уповноважена особа при розгляді справи про
правопорушення юридичною особою зобов'язана з'ясувати: чи було
вчинено правопорушення; чи винна дана юридична особа в його
вчиненні; чи підлягає вона відповідальності; чи є обставини, що
пом'якшують або обтяжують відповідальність, і які саме; чи
заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що
мають значення для правильного вирішення справи.
Розділ 8. Постанова за справою про правопорушення

юридичною особою на ринку цінних паперів
8.1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена
особа Комісії приймає рішення за справою. Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді
постанови. 8.2. Постанова складається з вступної, описової,
мотивувальної та резолютивної частин. У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови;
дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я та по
батькові уповноваженої особи Комісії, яка винесла постанову;
документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо
якої розглядається справа (повна назва юридичної особи,
місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити). Описова частина повинна містити викладення обставин,
установлених при розгляді справи, та посилання на нормативний акт,
норми якого порушено. У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що
підтверджують факт правопорушення і вину юридичної особи,
наявність обставин, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність,
або ж факти, що вказують на відсутність правопорушення. У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за
справою рішення із посиланням на відповідні норми законодавчого
акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення. Постанова за справою повинна містити вказівку про порядок її
оскарження і підписується уповноваженою особою, яка розглядала
справу. 8.3. Постанова за справою про правопорушення набирає чинності
відразу після її оголошення. 8.4. За справою про правопорушення уповноважена особа приймає
одне з таких рішень: 1) про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних
паперів; 2) про закриття справи. 8.5. Рішення за справою оголошується негайно після закінчення
розгляду справи про правопорушення. Постанова надається особі, щодо якої її винесено (про що
здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що
залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох
робочих днів. 8.6. Про накладення штрафів на комерційні банки Комісія у
триденний строк письмово інформує Національний банк України. 8.7. Усі додаткові матеріали, які були надані під час
розгляду, долучаються до справи. 8.8. Примірник постанови за справою про правопорушення, яка
розглядалась за місцезнаходженням Комісії, разом з усіма
матеріалами в справі протягом п'яти робочих днів подається
управлінню правозастосування Комісії для зберігання, обліку,
нагляду за дотриманням вимог законодавства при розгляді справи і
винесенні рішення та контролю за виконанням рішення про накладення
санкції. Копія постанови за справою про правопорушення, яка
розглядалась за місцезнаходженням територіального органу, протягом
п'яти робочих днів надається до управління правозастосування
Комісії для обліку, нагляду та контролю. Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій
територіальним органом Комісії здійснює керівник територіального
органу. 8.9. Застосування санкції за порушення законодавства на ринку
цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов'язку усунути
порушення законодавства.
Розділ 9. Провадження у справах про адміністративні

правопорушення
9.1. Доказами у справі про правопорушення є будь-які фактичні
дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи
відсутність правопорушення. 9.2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про
правопорушення та виносить рішення за справою у точній
відповідності до чинного законодавства та оцінює докази за своїм
внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і
об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. 9.3. Справу про правопорушення не може бути порушено, а
порушена справа підлягає закриттю за наявності обставин, що
унеможливлюють провадження у справі про адміністративне
правопорушення, передбачених ст. 247 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).
Розділ 10. Порушення справи про правопорушення щодо

громадян чи посадових осіб
10.1. У разі виявлення правопорушення з боку громадянина чи
посадової особи уповноваженою особою складається протокол про
адміністративне правопорушення (далі - протокол). 10.2. Протокол складається в одному примірнику. Зміст
протоколу повинен відповідати вимогам статті 256 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ). Протокол може
бути складено лише при явці особи, яка вчинила правопорушення.
Протокол підписується уповноваженою особою й особою, яка вчинила
адміністративне правопорушення. У разі відмови особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, від підписання протоколу в ньому
робиться запис про це. Відмова від підписання протоколу не є
підставою для припинення розгляду справи. 10.3. Протокол разом з поясненням особи та документами, що
стосуються справи, направляються уповноваженій особі для розгляду
справи про правопорушення. 10.4. Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у
ст.278 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ), визначає дату розгляду справи про правопорушення та
виносить постанову про це, яку надсилає порушнику та зацікавленим
особам. 10.5. Постанова про розгляд справи про правопорушення
надсилається порушнику та зацікавленим особам не пізніше ніж за
п'ять робочих днів до дати розгляду справи уповноваженою особою. 10.6. При підготовці справи до розгляду управління
правозастосування Комісії (відповідний підрозділ територіального
органу Комісії) доводить до відома уповноваженої особи матеріали
справи про правопорушення та вносить пропозиції щодо застосування
норм законодавства.
Розділ 11. Терміни провадження у справах про правопорушення

та строки розгляду справ про правопорушення

щодо громадян чи посадових осіб
11.1. Справа про правопорушення розглядається протягом 15
днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати
справу, протоколу про правопорушення та інших матеріалів справи. 11.2. Уповноважена особа за умови присутності порушника та за
його письмовим клопотанням може розглянути справу про
правопорушення відразу після складення протоколу про
правопорушення.
Розділ 12. Розгляд справ про правопорушення на ринку

цінних паперів щодо громадян чи посадових осіб
12.1. Справа про правопорушення розглядається у присутності
особи, яка притягується до відповідальності. У разі відсутності особи справу може бути розглянуто лише в
разі, якщо є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час
розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи. 12.2. Якщо уповноважена особа дійде висновку, що присутність
особи при розгляді справи є необхідною, чи якщо надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи, то уповноважена особа
Комісії виносить постанову про перенесення розгляду справи або
приймає рішення про розгляд справи, якщо причини для перенесення
не є поважними. Про прийняте рішення письмово повідомляється
особа, яка заявила клопотання. 12.3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати
участь працівник управління правозастосування Комісії (працівник
відповідного підрозділу територіального органу Комісії) та
працівник профільного підрозділу Комісії (територіального органу
Комісії). Працівник управління правозастосування (відповідного
підрозділу територіального органу Комісії) надає правову допомогу
в дотриманні процедури провадження в справі, бере участь у
дослідженні доказів, подає уповноваженій особі свої пропозиції з
приводу дотримання законодавства та винесення рішення. Працівник профільного підрозділу бере участь у дослідженні
доказів, висловлює свої міркування, забезпечує документарне
оформлення прийнятого рішення та доводить до відома про прийняте
рішення зацікавлених осіб. 12.4. Справи про правопорушення щодо громадян чи посадових
осіб розглядаються на підставі протоколів про адміністративне
правопорушення. 12.5. Стягнення за вчинення адміністративних правопорушень
накладаються уповноваженими особами відповідно до наданих
повноважень. 12.6. Провадження у справах про адміністративні
правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення,
порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов
здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
Розділ 13. Постанова за справою про правопорушення щодо

громадянина чи посадової особи
13.1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена
особа Комісії приймає рішення за справою. Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді
постанови. 13.2. Постанови про накладення адміністративного штрафу
виносяться та надаються порушнику згідно з вимогами Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ). 13.3. Усі додаткові матеріали, які були надані під час
розгляду, приєднуються до справи. 13.4. Постанова за справою про правопорушення, яка
розглядалась за місцезнаходженням Комісії, разом з усіма
матеріалами в справі протягом п'яти робочих днів подається до
управління правозастосування Комісії для зберігання, обліку,
нагляду за дотриманням вимог законодавства при розгляді справи і
винесенні рішення та контролю за виконанням рішення про накладення
санкції. Копія постанови за справою про правопорушення, яка
розглядалась за місцезнаходженням територіального органу, протягом
п'яти робочих днів подається до управління правозастосування
Комісії для обліку, нагляду та контролю. Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій
територіальним органом Комісії здійснює керівник територіального
органу.
Розділ 14. Розпорядження про усунення порушень чинного

законодавства щодо цінних паперів
14.1. Відповідно до п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
уповноважена особа за результатами розгляду справи про
правопорушення може винести обов'язкове для виконання
розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні
папери. 14.2. Розпорядження про усунення порушень можуть виносити
Голова Комісії, члени Комісії, керівники територіальних органів, а
також працівники Комісії та територіальних органів Комісії
відповідно до наданих їм повноважень. 14.3. Розпорядження про усунення порушень може бути винесено
незалежно від порушення справи про правопорушення на ринку цінних
паперів. 14.4. Якщо розпорядження про усунення порушень виноситься за
наслідками розгляду справи про правопорушення, то воно виноситься
одночасно з постановою про накладення санкції за порушення вимог
законодавства про цінні папери. 14.5. Розпорядження про усунення порушень доводиться до
відома особи, щодо якої його винесено, у порядку, передбаченому
п.8.5 цих Правил. 14.6. Розпорядження про усунення порушень повинно містити:
номер, дату, місце складання; посаду, прізвище, ім'я та по
батькові уповноваженої особи, яка винесла розпорядження; дату та
місце його винесення; відомості про особу, щодо якої виноситься
розпорядження; викладення обставин справи; термін усунення
порушень законодавства про цінні папери; термін повідомлення
уповноваженої особи про усунення порушень. Розпорядження про усунення порушень підписується
уповноваженою особою, яка його винесла. 14.7. Уповноваженою особою, яка винесла розпорядження про
усунення порушень, за заявою порушника може бути прийнято рішення
про відстрочення терміну виконання цього розпорядження, яке
оформляється новим розпорядженням про усунення порушень. 14.8. Контроль за виконанням розпорядження про усунення
порушень здійснює профільний підрозділ, про що зазначається у
цьому розпорядженні.
Розділ 15. Оскарження постанови у справах про правопорушення

щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
15.1. Постанову про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів може бути оскаржено до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено,
протягом десяти днів з дати винесення постанови. У разі пропуску
зазначеного терміну з поважних причин цей термін може бути
продовжено уповноваженою особою за клопотанням особи, щодо якої
винесено постанову про накладення санкції, про що виноситься
постанова. Пропуск терміну без поважних причин є підставою для відмови у
розгляді скарги. 15.2. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання
постанови про накладення санкції на період її розгляду до
прийняття рішення за справою. 15.3. Скарги на постанови розглядаються: 1) на постанову, винесену керівником територіального органу
Комісії, працівниками центрального апарату та територіального
органу Комісії, - за рішенням Голови Комісії - членом Комісії,
Головою Комісії або Комісією; 2) на постанову, винесену членом Комісії, Головою Комісії або
винесену колегіально трьома членами Комісії, - Комісією. 15.4. Розгляд скарги членами Комісії, Головою Комісії,
Комісією здійснюється за поданням управління правозастосування
Комісії. Управління правозастосування готує та подає Комісії, Голові
Комісії, членам Комісії висновки за суттю скарги. 15.5. Скарга на постанову про правопорушення на ринку цінних
паперів повинна містити: вихідний номер скарги (для юридичних осіб) та дату
відправлення; прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду вповноваженої
особи, на постанову якої подається скарга; дату та номер оскаржуваної постанови; найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, що подає
скаргу; підстави, з яких оскаржується постанова, з посиланням на
законодавство і матеріали справи; перелік документів, що додаються до скарги; підпис керівника та печатку юридичної особи (підпис особи,
щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного
стягнення). Скарга, складена з порушенням установлених вимог, до розгляду
не приймається, про що письмово повідомляється оскаржувач. 15.6. Розгляд скарги про накладення адміністративного
стягнення здійснюється у десятиденний термін від дати її
надходження відповідно до глави 24 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ), а за скаргами
юридичних осіб - у тримісячний термін. 15.7. При розгляді скарги приймається одне з таких рішень: залишити постанову без зміни, а скаргу - без задоволення; скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд; скасувати постанову і закрити справу; змінити постанову повністю або частково, але таким чином, щоб
санкція не була посилена. 15.8. Якщо буде встановлено, що постанову винесено
уповноваженою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така
постанова скасовується і справа надсилається на розгляд іншій
уповноваженій особі. 15.9. Копія рішення щодо скарги протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої рішення прийнято, та уповноваженій
особі, яка винесла оскаржувану постанову. 15.10. Постанова за справою про правопорушення, а також
рішення Комісії щодо розгляду скарги на постанову можуть бути
оскаржені до суду або арбітражного суду в порядку і строки,
установлені чинним законодавством.
Розділ 16. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної

особи за нововиявленими обставинами
16.1. Постанова за справою може бути переглянута
уповноваженою особою, якою вона винесена, у зв'язку з
нововиявленими обставинами. Нововиявлені обставини - це істотні для справи обставини, що
не були і не могли бути відомі уповноваженій особі на час розгляду
справи про правопорушення. 16.2. Постанова за справою може бути переглянута за заявою
особи, до якої застосовано санкцію, за ініціативою уповноваженої
особи, за поданням управління правозастосування Комісії
(відповідного підрозділу територіального органу Комісії). 16.3. Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами
подається не пізніше двох місяців від дати встановлення обставин,
що стали підставою для перегляду постанови. Управління правозастосування Комісії (відповідний підрозділ
територіального органу Комісії) надає подання про перегляд
постанови за нововиявленими обставинами не пізніше ніж через 30
днів після встановлення нововиявлених обставин, але не пізніше ніж
через рік після винесення постанови. 16.4. Уповноважена особа перевіряє обгрунтованість заяви чи
подання. За наслідками перевірки виноситься постанова про
задоволення або про відхилення заяви (подання). Постановою про
задоволення заяви (подання) справа про правопорушення
направляється для перегляду. Перегляд здійснюється у порядку,
установленому розділом 7 цих Правил. При необгрунтованості заяви (подання) виноситься постанова
про відхилення заяви (подання). 16.5. Розгляд скарги на постанову про накладення санкції,
заяви про перегляд постанови, а також перегляд справи за
ініціативою Комісії не здійснюється, якщо є відомості про те, що у
провадженні суду чи арбітражного суду є справа або є рішення суду
чи арбітражного суду за даним фактом.
Розділ 17. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної

особи у порядку нагляду
17.1. Нагляд за обгрунтованістю постанов, винесених
працівниками Комісії, уповноваженими особами територіальних
управлінь, здійснюється членами Комісії відповідно до розподілу
обов'язків та управлінням правозастосування Комісії. Законність і обгрунтованість постанови може бути перевірено в
порядку нагляду на засіданні Комісії. 17.2. Подання про перегляд постанови в порядку нагляду за
справою про правопорушення подається управлінням правозастосування
у термін не пізніше трьох місяців з дати надходження винесеної
постанови до управління правозастосування Комісії. 17.3. За наслідками перегляду рішення за справою про
правопорушення у порядку нагляду приймається одне з таких рішень: залишити постанову без змін; змінити постанову повністю або частково; скасувати постанову та закрити провадження у справі; скасувати постанову та направити справу на новий розгляд. 17.4. Про результати перегляду повідомляються суб'єкт
правопорушення та уповноважена особа Комісії, яка винесла
постанову.
Розділ 18. Санкції, які застосовуються до учасників

ринку цінних паперів за порушення законодавства
До учасників ринку цінних паперів за порушення законодавства
передбачено застосування таких санкцій: До юридичних осіб: 18.1. Штраф у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків одержаного
прибутку (надходжень), одержаних у результаті цих дій, - за випуск
в обіг та розміщення юридичними особами незареєстрованих цінних
паперів відповідно до чинного законодавства. 18.2. Штраф у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян - за діяльність юридичних осіб на ринку цінних
паперів без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого
передбачено чинним законодавством. 18.3. Штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян - за неподання, несвоєчасне подання або подання
юридичними особами завідомо недостовірної інформації. 18.4. Штраф у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян - за ухилення юридичних осіб від виконання або
несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень
чинного законодавства щодо цінних паперів. 18.5. Попередження - за порушення учасником ринку цінних
паперів вимог законодавства щодо цінних паперів, нормативних актів
Комісії. 18.6. Зупинення на термін до одного року розміщення (продаж)
та обіг цінних паперів того чи іншого емітента - за порушення
вимог законодавства щодо цінних паперів та нормативних актів
Комісії. 18.7. Зупинення на термін до одного року дії ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - за
порушення вимог законодавства щодо цінних паперів та нормативних
актів Комісії. 18.8. Анулювання ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - за порушення вимог
законодавства щодо цінних паперів та нормативних актів Комісії за
наявності підстав, передбачених чинним законодавством. 18.9. Зупинення торгівлі на фондовій біржі - за порушення
вимог законодавства про цінні папери, статуту та (або) правил
фондової біржі до усунення таких порушень. 18.10. Зупинення або припинення допуску цінних паперів на
фондовій біржі або торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі,
зупинення клірингу та укладення договорів купівлі-продажу цінних
паперів на певний термін - за порушення вимог законодавства про
цінні папери. До громадян чи посадових осіб: 18.11. Штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - за здійснення громадянином чи
посадовою особою юридичної особи операцій з випуску в обіг або
розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства
цінних паперів. 18.12. Штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - за здійснення громадянином чи
посадовою особою юридичної особи операцій на ринку цінних паперів
без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено
чинним законодавством. 18.13. Штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - за неподання, несвоєчасне подання або
подання громадянином чи посадовою особою юридичної особи завідомо
недостовірних відомостей Комісії, якщо подання цих відомостей
передбачено чинним законодавством. 18.14. Штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - за ухилення від виконання або
несвоєчасне виконання громадянином чи посадовою особою юридичної
особи розпоряджень Комісії.
Розділ 19. Виконання постанов про накладення санкцій

за правопорушення на ринку цінних паперів
19.1. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через
15 днів з дня отримання ним постанови. У разі оскарження цієї постанови штраф має бути сплачений: не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення
скарги без задоволення; не пізніше як через 15 днів з дня отримання рішення за
результатами розгляду скарги, якщо рішення передбачає сплату
штрафу. 19.2. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування
безготівкових коштів із своїх поточних рахунків на спеціально
відкриті бюджетні рахунки. Фізичні особи сплачують штрафи відповідно до чинного
законодавства України. 19.3. Повідомлення про сплату штрафу протягом п'яти робочих
днів надсилається до управління правозастосування Комісії
(відповідного територіального органу Комісії). 19.4. У разі несплати штрафу правопорушником у термін,
установлений пунктом 19.1 цих Правил, штраф стягується у судовому
порядку. 19.5. При накладенні на юридичну особу санкції у вигляді
зупинення дії ліцензії в постанові зазначається дата, до якої дію
ліцензії зупинено. З цієї дати дія ліцензії вважається поновленою.
Начальник управління правозастосування Г.Курілов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: