open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про управління об'єктами державної власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, ст.456 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384
N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564
N 2626-VI ( 2626-17 ) від 21.10.2010, ВВР, 2011, N 12, ст.74
N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3322-VI ( 3322-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.478
N 3531-VI ( 3531-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.23
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3686-VI ( 3686-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 15, ст.92
N 3713-VI ( 3713-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 15, ст.100
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 40, ст.480
N 5063-VI ( 5063-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 28, ст.298
N 5213-VI ( 5213-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 32, ст.413
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.816
N 1323-VII ( 1323-18 ) від 05.06.2014, ВВР, 2014, N 34, ст.1166
N 319-VIII ( 319-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.192 }

{ У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках

і числах замінено словами "статутний капітал" у

відповідному відмінку і числі N 2850-VI ( 2850-17 ) від

22.12.2010 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає правові основи управління об'єктами державної власності.
Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності
1. Управління об'єктами державної власності - здійснення
Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими
суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації
прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням,
користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених
законодавством України, з метою задоволення державних та
суспільних потреб.
Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної

власності
1. Законодавство про управління об'єктами державної власності
складається з цього Закону, Господарського кодексу України
( 436-15 ), Закону України "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ), інших законів України, якими можуть бути встановлені
особливості управління окремими об'єктами державної власності або
їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління
об'єктами державної власності.
Стаття 3. Об'єкти управління державної власності
1. Об'єктами управління державної власності є:
майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне
управління;
майно, яке передане державним комерційним підприємствам
(далі - державні підприємства), установам та організаціям;
майно, яке передане державним господарським об'єднанням;
корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах
господарських організацій (далі - корпоративні права держави);
державне майно, що забезпечує діяльність Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; { Абзац
шостий частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію;
державне майно, що перебуває на балансі господарських
організацій і не увійшло до їх статутних капіталів або залишилося
після ліквідації підприємств та організацій;
державне майно, передане в безстрокове безоплатне
користування Національній академії наук України, галузевим
академіям наук;
безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну
власність за рішенням суду.
2. Дія цього Закону не поширюється на управління об'єктами
власності Українського народу, визначеними частиною першою
статті 13 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також на
здійснення прав інтелектуальної власності.
Особливості управління об'єктами державної власності в
оборонно-промисловому комплексі визначаються Законом України "Про
особливості управління об'єктами державної власності в
оборонно-промисловому комплексі. { Частину другу статті 3
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3531-VI ( 3531-17 )
від 16.06.2011 }
Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності
1. Суб’єктами управління об’єктами державної власності є:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері управління об’єктами державної
власності;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;
міністерства, інші органи виконавчої влади та державні
колегіальні органи (далі - уповноважені органи управління);
{ Абзац п'ятий частини першої статті 4 в редакції Закону
N 1323-VII ( 1323-18 ) від 05.06.2014 }
Фонд державного майна України;
органи, що забезпечують діяльність Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
органи, які здійснюють управління державним майном відповідно
до повноважень, визначених окремими законами;
державні господарські об’єднання, державні холдингові
компанії, інші державні господарські організації (далі -
господарські структури);
Національна академія наук України, галузеві академії наук. Частина перша статті 4 в редакції Закону N 4498-VI ( 4498-17 )
від 13.03.2012 }
2. Державна керуюча холдингова компанія має статус
уповноваженого органу управління щодо об'єктів управління
державної власності, що передані до її статутного капіталу та
статутного капіталу її корпоративних підприємств. Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері

управління об'єктами державної власності
1. Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що
визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких
виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної
власності, повноваження з управління якими передаються іншим
суб'єктам управління, визначеним цим Законом.
2. Здійснюючи управління об'єктами державної власності,
Кабінет Міністрів України:
1) визначає органи виконавчої влади та державні колегіальні
органи, які здійснюють функції з управління об'єктами державної
власності; Пункт 1 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1323-VII ( 1323-18 ) від 05.06.2014 }
2) встановлює порядок передачі об'єктів державної власності
суб'єктам управління, визначеним цим Законом;

{ Пункт 3 частини другої статті 5 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

4) визначає умови створення та діяльності господарських
структур;
5) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
господарських структур і визначає уповноважені органи управління,
які здійснюють контроль за їх діяльністю; Пункт 5 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
6) призначає на посади та звільняє з посад керівників
господарських структур, стосовно яких функції з управління виконує
Кабінет Міністрів України;
7) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої
влади, до сфери управління яких вони належать;
8) приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів
державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу
об'єктів з комунальної в державну власність;
9) приймає рішення про закріплення в державній власності
пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі
державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких
пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до
законодавства про приватизацію;
10) приймає за поданням центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку, рішення про достроковий продаж пакетів
акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;
{ Пункт 10 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 11 частини другої статті 5 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 12 частини другої статті 5 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 13 частини другої статті 5 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

14) приймає за поданням центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку, рішення про передачу повноважень з
управління корпоративними правами держави уповноваженим органам
управління та господарським структурам; Пункт 14 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
15) розробляє та укладає міжнародні договори України щодо
об'єктів державної власності України згідно із законодавством;
16) призначає позапланові ревізії та перевірки використання
об'єктів управління державної власності та встановлює порядок їх
проведення; Пункт 16 частини другої статті 5 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
17) встановлює критерії ефективності управління об'єктами
державної власності та порядок їх застосування ( 832-2007-п );

{ Пункт 17-1 частини другої статті 5 виключено на підставі
Закону N 3686-VI ( 3686-17 ) від 08.07.2011}

18) визначає порядок:
а) здійснення контролю за виконанням функцій з управління
об'єктами державної власності ( 832-2007-п );
б) спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України,
на фінансування витрат, пов'язаних з викупом часток (акцій, паїв)
вторинної емісії господарських організацій з корпоративними
правами держави ( 797-2007-п ), та заходи щодо реструктуризації,
досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування
об'єктів державного сектору економіки;
в) відрахування до державного бюджету частини чистого
прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх
об'єднаннями ( 138-2011-п ); { Підпункт "в" пункту 18 частини
другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI
( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
г) конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки; Підпункт "г" пункту 18 частини другої статті 5 в редакції Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
ґ) оплати праці і винагороди керівникам державних
підприємств;

{ Підпункт "д" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "е" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

є) створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної
власності;

{ Підпункт "ж" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

з) проведення інвентаризації об'єктів державної власності;
и) відчуження ( 803-2007-п ) та списання ( 1314-2007-п )
об'єктів державної власності;
і) розпорядження активами державних господарських
організацій;

{ Підпункт "ї" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "й" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

к) проведення щорічного державного фінансового аудиту
діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
{ Підпункт "к" пункту 18 частини другої статті 5 в редакції Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
л) укладення державними підприємствами, установами,
організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про
спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління
майном ( 296-2012-п ); Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "л" згідно
із Законом N 3322-VI ( 3322-17 ) від 12.05.2011 }
м) проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів
для здійснення державно-приватного партнерства; Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "м" згідно
із Законом N 3322-VI ( 3322-17 ) від 12.05.2011; в редакції Закону
N 3686-VI ( 3686-17 ) від 08.07.2011 }
н) передачі повноважень з управління корпоративними правами
держави відповідним суб'єктам управління ( 1146-2012-п ); Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "н" згідно
із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
о) перетворення державних підприємств у державні акціонерні
товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі; Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "о" згідно
із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
п) проведення конкурсу на право оренди державного майна; Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "п" згідно
із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
р) здійснення витрат суб’єктами господарювання державного
сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних
фінансових планів у встановленому порядку; Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "р" згідно
із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
18-1) затверджує методики:
оцінки об’єктів оренди, розрахунку, розподілу і використання
плати за оренду (суборенду) державного майна;
оцінки майна;
розрахунку концесійних платежів; Частину другу статті 5 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
19) забезпечує контроль за ефективністю управління об'єктами
державної власності;
20) затверджує річні фінансові плани державних підприємств,
що є суб'єктами природних монополій, та державних підприємств,
плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує
50 мільйонів гривень;

{ Пункт 21 частини другої статті 5 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

22) погоджує рішення уповноважених органів управління щодо
створення, реорганізації та ліквідації діяльності підприємств
державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави;
23) погоджує умови приватизації та реструктуризації об'єктів
державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави;
24) затверджує перелік об'єктів державної власності, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
25) забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних
майнових комплексів державних підприємств, їх структурних
підрозділів та нерухомого майна;
26) виконує відповідно до законів інші функції з управління
об'єктами державної власності.
Стаття 5-1. Повноваження центрального органу виконавчої

влади, що забезпечує реалізацію державної

політики у сфері управління об'єктами державної

власності
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами
державної власності, відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює управління об'єктами державної власності, у тому
числі корпоративними правами держави, що належать до сфери його
управління;
2) готує пропозиції щодо закріплення в державній власності
пакетів акцій акціонерних товариств, що належать до сфери його
управління, для подальшого їх подання центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері економічного розвитку, Кабінету Міністрів
України;
3) здійснює контроль та проводить аналіз результатів
діяльності державних підприємств (у тому числі ефективності
використання державного майна), господарських товариств, у
статутному капіталі яких є державна частка, що належать до сфери
його управління, та розробляє механізми підвищення ефективності їх
роботи;
4) бере участь у підготовці пропозицій центральному органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері економічного розвитку, та центральному органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, щодо формування дивідендної політики та
забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
5) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо
визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з
управління корпоративними правами держави, що належать до сфери
його управління, та укладає з ними відповідні договори;
6) призначає відповідно до законодавства представників
держави в органи управління господарських організацій,
корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні,
укладає з ними договори доручення, дає доручення для голосування з
питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових
рад;
7) здійснює контроль за виконанням умов контрактів
керівниками виконавчих органів господарських організацій, які
перебувають у його управлінні;
8) забезпечує за участю Фонду державного майна України
координацію діяльності з підвищення професійного рівня посадових
осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з
управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;
9) розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку
державних підприємств, державних акціонерних товариств і
господарських структур, управління корпоративними правами або
контроль за діяльністю яких він здійснює, та здійснює контроль за
їх виконанням;
10) формує переліки та проводить корпоратизацію державних
підприємств, що належать до сфери його управління;
11) затверджує персональний склад наглядових рад
господарських товариств, створених у процесі корпоратизації
державних підприємств, управління корпоративними правами яких він
здійснює, та вносить зміни до такого складу;
12) передає до сфери управління Фонду державного майна
України державні підприємства та державні корпоративні права
господарських товариств, що належать до сфери його управління та
щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
13) здійснює визначені законодавством повноваження під час
провадження справ про банкрутство державних підприємств та
господарських організацій, корпоративні права щодо яких належать
державі, що перебувають у його управлінні, у тому числі веде їх
реєстри;
14) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації
підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження
щодо господарських організацій, у статутному капіталі яких
корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які
перебувають у його управлінні та мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави;
15) оформляє відповідно до міжнародних договорів та законів
України право державної власності України на об’єкти, що належать
до сфери його управління, та приймає рішення щодо їх подальшого
ефективного використання;
16) погоджує відчуження, передачу в оренду (користування),
заставу (іпотеку), списання майна державних підприємств, що
належать до сфери його управління, передачу в оренду, заставу
цілісних майнових комплексів державних підприємств, що належать до
сфери його управління;
17) погоджує укладення підприємствами, установами,
організаціями, що належать до сфери його управління, а також
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка
держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює, договорів про
спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління
майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;
18) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі
відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних
ділянок державних підприємств, державних установ, організацій, що
належать до сфери його управління;
19) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного
розвитку, за затвердженою ним формою інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта
господарювання державного сектору економіки, що перебуває у сфері
його управління;
стан об'єктів державної власності, у тому числі щодо
корпоративних прав держави, що перебувають у його управлінні;
20) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його повноважень, у тому числі з питань
методологічного забезпечення управління корпоративними правами,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому
порядку вносить їх на розгляд центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері економічного розвитку;
21) вносить пропозиції та погоджує призначення і звільнення
керівників державних господарських об'єднань, державних
холдингових компаній, що належать до сфери його управління, у
порядку, встановленому законодавством;
22) бере участь у визначенні порядку та умов і здійсненні
передачі управління державними корпоративними правами
уповноваженим особам;
23) сприяє в межах повноважень модернізації підприємств
державного сектору економіки, що належать до сфери його
управління, поліпшенню їх енергоефективності та екологічних
показників, у тому числі з використанням коштів програм
міжнародного співробітництва;
24) приймає рішення про подальше використання державного
майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не
увійшло до статутних капіталів господарських товариств, що
належать до сфери його управління;
25) у межах, визначених законодавством, під час відчуження,
застави (іпотеки) державного майна, передачі майна при укладенні
інвестиційних договорів (у тому числі договорів про спільну
діяльність), передачі державного майна та корпоративних прав до
статутних капіталів господарських товариств виступає замовником
оцінки майна, укладає договори про проведення оцінки майна;
26) організовує проведення наукових досліджень з питань, що
належать до сфери його діяльності;
27) бере участь у реалізації спільних проектів щодо
фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в
економіці держави, передприватизаційної підготовки,
реструктуризації та корпоратизації підприємств;
28) виконує інші передбачені законом функції з управління
об'єктами державної власності. Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої

влади, що забезпечує формування та реалізує

державну політику у сфері економічного розвитку
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного
розвитку, відповідно до покладених на нього завдань у сфері
управління об’єктами державної власності:
1) забезпечує формування державної політики, визначення
загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері
управління об’єктами державної власності, у тому числі
корпоративними правами держави;
2) визначає критерії ефективності управління корпоративними
правами держави;
3) разом з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику,
забезпечує формування та реалізацію державної дивідендної політики
в порядку ( 702-2007-п ), встановленому Кабінетом Міністрів
України;
4) здійснює методологічне та, у межах власних повноважень,
нормативно-правове забезпечення питань управління об’єктами
державної власності, зокрема щодо:
інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;
оцінки ефективності управління об’єктами державної власності;
оцінки рівня кваліфікації керівників підприємств державного
сектору економіки;
спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства
державного сектору економіки;
управління корпоративними правами держави, зокрема
забезпечення її представництва в органах управління господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державні корпоративні
права;
єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами
державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
захисту майнових прав держави;
5) отримує за затвердженою ним формою від органів управління
інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб'єкта
господарювання державного сектору економіки, що перебуває у сфері
їх управління;
стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних
прав держави, що перебувають у їх управлінні;
6) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення
професійного рівня посадових осіб уповноважених органів
управління, які виконують функції з управління корпоративними
правами держави;
7) здійснює контроль за виконанням суб’єктами управління
функцій з управління об'єктами державної власності шляхом
проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами
державної власності;
8) узагальнює практику застосування законодавства з питань
управління об'єктами державної власності, у тому числі
корпоративними правами держави, подає відповідні висновки і
пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;
9) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України проекти законів України та актів
Кабінету Міністрів України з питань управління об'єктами державної
власності;
10) формує за пропозицією суб'єктів управління перелік
об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
11) формує за пропозицією уповноважених органів управління
переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та
затверджує графіки її проведення;
12) формує за пропозицією уповноважених органів управління
пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та
пропозиції щодо переліку таких підприємств;
13) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та
приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою
відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій
додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного
розвитку, виконує функції органу управління стосовно об'єктів
державної власності, що належать до сфери його управління. Закон доповнено статтею 5-2 згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 6. Повноваження уповноважених органів управління
1. Уповноважені органи управління відповідно до покладених на
них завдань:
1) приймають рішення про створення, реорганізацію і
ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на
державній власності;
2) ініціюють створення господарських структур, розробляють
проекти їх установчих документів;
3) затверджують статути (положення) підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських
структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;
4) призначають на посаду та звільняють з посади керівників
державних підприємств, установ, організацій та господарських
структур, укладають і розривають з ними контракти, здійснюють
контроль за дотриманням їх вимог; Пункт 4 частини першої статті 6 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
5) розробляють та затверджують стратегічні плани розвитку
державних підприємств, державних акціонерних товариств і
господарських структур, управління корпоративними правами або
контроль за діяльністю яких вони здійснюють, та здійснюють
контроль за їх виконанням; Пункт 5 частини першої статті 6 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
6) затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а
також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5
років) державних підприємств і господарських структур, що належать
до сфери їх управління, та здійснюють контроль за їх виконанням у
встановленому порядку;
7) проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема
виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до
сфери їх управління та вживають заходів до поліпшення їх роботи;
{ Пункт 7 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
8) забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок
окремо визначених державних підприємств і господарських структур.
У разі зміни керівника державного підприємства і господарської
структури забезпечують проведення ревізії фінансово-господарської
діяльності підприємства і господарської структури у порядку,
передбаченому законом; Пункт 8 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 9 частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

10) передають функції з управління об’єктами державної
власності господарським структурам та здійснюють контроль за
діяльністю господарських структур; Пункт 10 частини першої статті 6 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
11) ведуть облік об'єктів державної власності, що перебувають
в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням
та збереженням таких об'єктів;
12) здійснюють управління казенними підприємствами відповідно
до законодавства;
13) здійснюють управління корпоративними правами держави в
порядку ( 678-2014-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України;

{ Пункт 14 частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

14-1) визначають осіб, які представляють державу в органах
управління господарських товариств, корпоративні права держави
яких перебувають у їх управлінні (далі - повноважний представник
держави), та забезпечують їх обрання (призначення), укладають з
ними договори доручення, дають доручення для голосування з питань
порядку денного загальних зборів; Частину першу статті 6 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
15) виявляють державне майно, яке тимчасово не
використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого
використання;
16) здійснюють управління державним майном, що не увійшло до
статутних капіталів господарських товариств у процесі
корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні
акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі,
приймають рішення про подальше використання цього майна (крім
матеріальних носіїв секретної інформації), у тому числі об'єктів,
що не підлягають приватизації; Пункт 16 частини першої статті 6 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
16-1) передають на договірних засадах (у тому числі на умовах
договору безоплатного зберігання) державне майно, яке у процесі
корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні
акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі,
не увійшло до статутних капіталів господарських товариств та яке
не підлягає приватизації, іншим суб'єктам господарювання у разі
ліквідації балансоутримувача цього майна або його відсутності; Частину першу статті 6 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
16-2) приймають рішення про утворення суб’єктів
господарювання державної форми власності, на баланс яких
передається державне майно, що не увійшло до статутних капіталів
господарських товариств, що ліквідовані, і яке залишилося без
балансоутримувача; Частину першу статті 6 доповнено пунктом 16-2 згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
17) дають згоду Фонду державного майна України, центральному
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері управління об’єктами державної власності, на
передачу об'єктів державної власності до статутних капіталів
господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями, що створюються за участю держави; Пункт 17 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
18) погоджують передачу об'єктів державної власності в
комунальну власність, до сфери управління інших органів,
уповноважених управляти об'єктами державної власності,
господарських структур або в користування Національній академії
наук України, галузевим академіям наук, а також передачу об'єктів
комунальної власності в державну власність; у випадках,
передбачених законодавством, приймають рішення про передачу
об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери
управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами
державної власності, господарських структур або в користування
Національній академії наук України, галузевим академіям наук;
19) беруть участь у підготовці та укладанні міжнародних
договорів України щодо об'єктів державної власності України згідно
із законодавством;
20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що
належать до сфери їх управління, а також господарським
товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує
50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами
держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність,
договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них та
контролюють виконання умов цих договорів; Пункт 20 частини першої статті 6 в редакції Законів N 3322-VI
( 3322-17 ) від 12.05.2011, N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
21) організовують і проводять конкурси з визначення
керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки;
{ Пункт 21 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
22) забезпечують відповідно до встановленого Кабінетом
Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету
України частини прибутку (доходу) державними підприємствами,
господарськими структурами;
23) забезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру
об'єктів державної власності відомостей про об’єкти державної
власності для формування і ведення зазначеного реєстру; Пункт 23 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
23-1) надають центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку, за затвердженою ним формою інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб'єкта
господарювання державного сектору економіки, який перебуває у
сфері його управління;
стан об'єктів державної власності, зокрема корпоративних прав
держави, що перебувають в його управлінні; Частину першу статті 6 доповнено пунктом 23-1 згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
24) забезпечують приведення у відповідність із законодавством
установчих документів та внутрішніх положень державних
підприємств, господарських структур;
25) забезпечують проведення інвентаризації майна державних
підприємств, установ, організацій, господарських структур
відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку; Пункт 25 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
26) забезпечують проведення екологічного аудиту державних
підприємств, господарських структур, у тому числі тих, що
передаються в оренду;
27) забезпечують збереження установчих документів, наказів та
протоколів засідань відповідних органів управління державних
підприємств, господарських структур; Пункт 27 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
28) забезпечують оформлення прав на земельні ділянки (у разі
відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних
ділянок державних і казенних підприємств, державних установ,
організацій та об'єктів нерухомості (будівлі, споруди), що не
увійшли до статутних капіталів господарських товариств, утворених
у процесі корпоратизації державних підприємств; Пункт 28 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
29) здійснюють уточнення складу виробничих потужностей
мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного
резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;
30) надають орендодавцям об'єктів державної власності згоду
на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди,
які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна
та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в
контексті завдань галузі;
31) контролюють виконання орендарями інвестиційних і
технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної
власності, якщо такі передбачені договором оренди;
32) організовують контроль за використанням орендованого
державного майна;
33) погоджують з Фондом державного майна України, центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері управління об’єктами державної власності, плани
реструктуризації та санації об'єктів державної власності в разі
створення за їх участю нових суб'єктів господарювання; Пункт 33 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
34) здійснює визначені законодавством повноваження під час
провадження справ про банкрутство державних підприємств та
господарських організацій з корпоративними правами держави, що
перебувають у їх управлінні; Пункт 34 частини першої статті 6 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
35) забезпечують управління і збереження матеріальних носіїв
секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної
таємниці;

{ Пункт 36 частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 37 частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

38) виконують інші передбачені законодавством функції з
управління об'єктами державної власності.
2. Органи, що забезпечують діяльність Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відповідно
до покладених на них завдань виконують функції з управління
державним майном, передбачені частиною першою цієї статті, за
винятком повноважень щодо господарських структур. Статтю 6 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
3. Державна керуюча холдингова компанія наділена всіма
правами уповноваженого органу управління, визначеними цим та
іншими законами, за винятком повноважень, передбачених пунктами
12, 14-20, 22, 33-34 частини першої цієї статті. Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України
1. Фонд державного майна України відповідно до законодавства:
1) щодо державних підприємств, установ і організацій:
а) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів
державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;
б) здійснює контроль за використанням орендованих цілісних
майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх
структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних
майнових комплексів державних підприємств, поверненням цілісних
майнових комплексів державних підприємств до сфери управління
уповноважених органів управління після закінчення строку дії
договорів оренди;
в) виступає від імені держави засновником господарських
організацій, до статутних капіталів яких передається державне
майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які
підлягають корпоратизації відповідно до законодавства;
г) виступає в установленому порядку правонаступником
державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, раніше
створених за їх участю, а також державних внесків до статутного
капіталу недержавних суб'єктів господарювання;
ґ) приймає рішення про створення, реорганізацію
(реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій,
заснованих на державній власності, що перебувають у його
управлінні;
д) здійснює визначені законодавством повноваження під час
провадження справ про банкрутство державних підприємств, що
перебувають у його управлінні, та господарських організацій з
корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри;
е) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації
підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження
щодо господарських організацій, у статутних капіталах яких
корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
є) забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих
йому підприємств;

{ Підпункт "ж" пункту 1 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

з) погоджує розмір плати за оренду (суборенду) державного
майна (крім окремого індивідуально визначеного) за договорами
оренди, укладеними підприємствами, військовими частинами Збройних
Сил України та іншими військовими формуваннями;
и) бере участь у підготовці та укладанні міжнародних
договорів щодо об'єктів державної власності України, оформлює
відповідно до міжнародних договорів право державної власності на
майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного
використання;
і) забезпечує захист майнових прав держави на території
України відповідно до законодавства, а за її межами - відповідно
до чинних міжнародних договорів у межах своїх повноважень;
ї) погоджує державним підприємствам, установам, організаціям,
а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких
частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він здійснює, договори про
спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління
майном, зміни до них; Пункт 1 частини першої статті 7 доповнено підпунктом "ї" згідно
із Законом N 3322-VI ( 3322-17 ) від 12.05.2011; в редакції Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного державного майна:
а) виступає відповідно до законодавства орендодавцем
державного майна;
б) розробляє методичні засади визначення орендної плати
відповідно до ринкової вартості майна;
в) здійснює контроль за використанням майна, переданого в
оренду, виконанням договорів оренди державного майна;
г) приймає рішення про передачу до статутного капіталу
господарських організацій об'єктів державної власності;
ґ) забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної
державної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки
майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади;
д) здійснює в межах, визначених законодавством, формування і
ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
е) виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної
власності;
є) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та
релігійним конфесіям у порядку, встановленому законодавством;
ж) веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
з) за пропозицією уповноважених органів управління приймає
рішення про подальше використання державного майна, яке не увійшло
до статутних капіталів господарських організацій, але перебуває на
їх балансі;
и) дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у
випадках, встановлених законодавством;
і) дає дозвіл на здійснення застави майна державних
підприємств, що перебувають у його управлінні;
ї) здійснює відповідно до законодавства право розпорядження
майном, що перебуває на балансі громадських організацій колишнього
СРСР, яке має статус державного;
й) погоджує (приймає) рішення про передачу об'єктів державної
власності в комунальну власність, до сфери управління інших
уповноважених органів управління або Національній академії наук
України, галузевим академіям наук;
к) виступає у встановлених законодавством випадках
організатором продажу нерухомого майна державних унітарних
підприємств. Пункт 2 частини першої статті 7 доповнено підпунктом "к" згідно
із Законом N 3713-VI ( 3713-17 ) від 08.09.2011 }
3) щодо корпоративних прав держави:
а) здійснює управління корпоративними правами держави в
порядку ( 678-2014-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України;
б) створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є
складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно
до законодавства;

{ Підпункт "в" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

г) встановлює наявність та визначає розмір корпоративних прав
держави в майні господарських організацій, а також у майні
громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території
України;

{ Підпункт "ґ" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "д" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "е" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "є" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "ж" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 } Зміни до підпункту "ж" пункту 3 частини першої статті 7 див. в
Законі N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Підпункт "з" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

и) призначає відповідно до законодавства представників
держави в органи управління господарських організацій,
корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

{ Підпункт "і" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

ї) здійснює контроль за виконанням умов контрактів
керівниками виконавчих органів господарських організацій, які
перебувають у його управлінні; Підпункт "ї" пункту 3 частини першої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "й" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Підпункт "к" пункту 3 частини першої статті 7 виключено на
підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

л) виконує інші передбачені законодавством функції з
управління корпоративними правами держави.
Стаття 8. Повноваження Національної академії наук України,

галузевих академій наук
1. Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів
України передаються Національній академії наук України, галузевим
академіям наук у безстрокове безоплатне користування.
2. Національна академія наук України, галузеві академії наук,
яким державне майно передано в безстрокове безоплатне
користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені
пунктами 1, 3-11, 14, 15, 18-38 статті 6 цього Закону, за винятком
повноважень, що стосуються утворення господарських структур. Частина друга статті 8 в редакції Закону N 4498-VI ( 4498-17 )
від 13.03.2012 }
Стаття 9. Повноваження господарських структур
1. Господарські структури:
1) укладають контракти з керівниками державних підприємств та
господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави
перевищує 50 відсотків; Пункт 1 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
2) розробляють річні фінансові та інвестиційні плани, а також
інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) і
подають на затвердження уповноваженому органу управління, який
здійснює контроль за їх діяльністю;
3) забезпечують розроблення і затверджують річні фінансові та
інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову
перспективу (3-5 років) державних підприємств і господарських
товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50
відсотків; Пункт 3 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
4) проводять аналіз і обов'язкові щорічні аудиторські
перевірки своєї фінансово-господарської діяльності та подають
отримані результати органу виконавчої влади, який здійснює
контроль за їх діяльністю;
5) здійснюють щодо державного майна, переданого їм в
управління, повноваження, зазначені в пунктах 11 і 25 частини
першої статті 6 цього Закону. Частину першу статті 9 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
2. Корпоративні права держави, надані господарським
структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної
власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не
можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих
корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних
прав держави здійснюється відповідно до законодавства з питань
приватизації.

{ Статтю 10 виключено на підставі Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

Стаття 11. Особливості управління та обмеження щодо

розпорядження об'єктами державної власності Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
1. Корпоративні права держави не можуть передаватися
господарським товариствам для формування їх статутних капіталів,
крім передачі до статутних капіталів державних акціонерних
товариств та державних холдингових компаній.
Державне акціонерне товариство, утворене у процесі
перетворення державного підприємства, 100 відсотків акцій якого
належать державі, не має права безоплатно передавати закріплене за
ним майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків,
передбачених законом. Відчужувати майно, що належить до основних
фондів, державне акціонерне товариство має право лише за
попередньою згодою органу, який здійснює управління корпоративними
правами держави, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не
встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що
належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має
право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені
законом. { Частину першу статті 11 доповнено абзацом другим згідно
із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 } Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Частину другу статті 11 виключено на підставі Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

3. Управління господарськими організаціями, у статутному
капіталі яких є корпоративні права держави, здійснюється
суб'єктами управління об'єктами державної власності шляхом
визначення повноважних представників держави. Із повноважним
представником держави укладається договір доручення. Частина третя статті 11 в редакції Закону N 4498-VI ( 4498-17 )
від 13.03.2012 }
4. Функції з управління корпоративними правами держави
виконуються відповідно до цього Закону безпосередньо, без
скликання зборів акціонерів, Кабінетом Міністрів України, Фондом
державного майна України, центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління
об’єктами державної власності, уповноваженими органами управління
в разі, якщо корпоративні права держави становлять 100 відсотків у
статутному капіталі господарської організації. Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
5. Господарська організація, у статутному капіталі якої є
корпоративні права держави, за підсумками календарного року
зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату
дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України. { Абзац перший частини п'ятої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Частина чистого прибутку Державної керуючої холдингової
компанії, яка за підсумками календарного року має бути спрямована
на виплату дивідендів, визначається її наглядовою радою. { Частину
п'яту статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Господарськими товариствами енергетичної галузі,
100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних
капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і
володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого
розраховуються та сплачуються дивіденди, зменшується на суму
цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у
складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів,
рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на
обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були
запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво
(реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними
рішеннями Кабінету Міністрів України. { Частину п'яту статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від
23.12.2010 }
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є
корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за
звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків
чистого прибутку на виплату дивідендів. { Частину п'яту статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від
23.12.2010 }
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є
корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету
України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за
звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій,
паїв) у їх статутних капіталах. { Частину п'яту статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від
23.12.2010 }
Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток,
паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських
товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків,
сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у
строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі
базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується
на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно
розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах
господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них
контрольним пакетом акцій. { Частину п'яту статті 11 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених
господарським товариством, у статутному капіталі якого є
корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і
більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у
статутному капіталі господарського товариства, частка держави
якого становить 100 відсотків, центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері економічного розвитку, нараховується пеня, яка сплачується
до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку
подвійної облікової ставки Національного банку України від суми
недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу,
починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день
сплати включно. { Частину п'яту статті 11 доповнено абзацом згідно
із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є
корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і
більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних
капіталах господарських товариств, частка держави яких становить
100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів
до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного
бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за
базовими нормативами відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний
рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за
звітним. На суму таких коштів органами доходів і зборів
нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї
частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету
України. { Частину п'яту статті 11 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Чистий прибуток господарських товариств, у статутному
капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських
товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких
знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка
держави яких становить 100 відсотків, з якого розраховуються та
сплачуються дивіденди відповідно до абзаців третього та п’ятого
цієї статті, зменшується на суму прибутку, яка виникла в
результаті виконання законів України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного
газу та електричної енергії" ( 3320-17 ), "Про деякі питання
заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу -
учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх
стабільного розвитку" ( 5213-17 ) та "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств -
учасників Державного концерну "Укроборонпром". { Частину п'яту
статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 5213-VI
( 5213-17 ) від 06.09.2012 }
6. Викуп акцій (часток) додаткової емісії здійснюється за
рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на такі цілі, або
в обмін на корпоративні права держави у статутних капіталах
господарських організацій в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
7. Створення господарських організацій на базі об'єктів
державної власності здійснюється за умови, що розмір корпоративних
прав держави перевищуватиме 50 відсотків їх статутного капіталу.
Зазначені обмеження, встановлені абзацом першим частини
сьомої цієї статті, не поширюються на випадки перетворення
орендних підприємств у господарські товариства відповідно до вимог
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та
інших нормативно-правових актів з питань приватизації. { Частину
сьому статті 11 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
8. Створення господарських організацій на базі об'єктів
державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів
України.
9. Нерухоме майно об'єктів державної власності, що не
підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене,
передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо
такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх
відчуження.
Зазначені обмеження не поширюються на рішення органів
управління господарських товариств, Фонду державного майна України
або уповноважених органів управління про передачу об'єктів
соціальної сфери, гуртожитків та об'єктів незавершеного
капітального будівництва до комунальної власності. Частина дев'ята статті 11 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Частину десяту статті 11 виключено на підставі Закону
N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 }

11. У разі якщо корпоративні права держави перевищують
50 відсотків статутного капіталу господарської організації, до
складу ревізійної комісії, крім представників Фонду державного
майна України або уповноваженого органу управління, включається
представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного фінансового контролю, або
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику. Частина одинадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
12. У разі якщо корпоративні права держави перевищують
25 відсотків статутного капіталу господарської організації, до
складу наглядової ради та ревізійної комісії обов'язково
включається представник Фонду державного майна України або
уповноваженого органу управління. Частина дванадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
13. Головою наглядової ради господарської організації, у
статутному капіталі якої корпоративні права держави перевищують 50
відсотків, обирається представник Фонду державного майна України
або уповноваженого органу управління. Частина тринадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
14. Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави,
голосують на наглядових радах відповідно до наданих Фондом
державного майна України або уповноваженим органом управління
завдань щодо голосування. Частина чотирнадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
15. У засіданні наглядової ради господарської організації, у
статутному капіталі якої є корпоративні права держави, мають право
брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого
органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого
трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від
імені трудового колективу.
16. Голосування про додаткову емісію акцій повноважним
представником держави на загальних зборах господарських
організацій, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави, у статутному капіталі яких корпоративні права держави
перевищують 10 відсотків, здійснюється на підставі рішення
Кабінету Міністрів України. { Абзац перший частини шістнадцятої
статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Повноважний представник держави бере участь у загальних
зборах господарського товариства та голосує з кожного питання
порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування,
передбаченого у дорученні на представництво, що видається
уповноваженим органом управління, центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері
управління об'єктами державної власності, або Фондом державного
майна України. { Частину шістнадцяту статті 11 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 2626-VI ( 2626-17 ) від 21.10.2010; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від
13.03.2012 }
Про проведення загальних зборів учасників господарського
товариства виконавчий орган такого товариства зобов’язаний
письмово повідомити Фонд державного майна України або
уповноважений орган управління відповідно до закону. { Частину
шістнадцяту статті 11 доповнено абзацом третім згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Частину сімнадцяту статті 11 виключено на підставі Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

18. Мирові угоди, плани санації та переліки ліквідаційних мас
та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство
господарських організацій з корпоративними правами держави понад
50 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері управління об’єктами державної власності, Фондом
державного майна України (стосовно господарської організації, яка
перебуває у процесі приватизації). Частина вісімнадцята статті 11 в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
19. Відчуження майна державних підприємств та господарських
товариств з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх
статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється
відповідно до законодавства з питань приватизації. Частина дев'ятнадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Частину двадцяту статті 11 виключено на підставі Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

Стаття 11-1. Особливості відрахування державними

підприємствами частини прибутку (доходу)
1. Державні унітарні підприємства (крім державного
підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух"
відповідно до Закону України "Про приєднання України до
Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" ( 1341-15 ),
державного підприємства із забезпечення функціонування
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних
держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в
Україні Державного управління справами, а також державних
підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український
дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані
спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету
України у порядку ( 138-2011-п ), визначеному Кабінетом Міністрів
України: { Абзац перший частини першої статті 11-1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5063-VI ( 5063-17 ) від 05.07.2012 }
у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є
суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства,
плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує
50 мільйонів гривень;
у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.
2. Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі,
з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку
(доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної
складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на
виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються
Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних
коштів (у складі тарифу), запозичених для фінансування капітальних
вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів
згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
Державними підприємствами електроенергетичної галузі,
фінансування яких здійснюється в межах кошторису, затвердженого
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, відрахування частини чистого прибутку (доходу)
провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних
доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному
періоді. { Абзац другий частини другої статті 11-1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з
якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку
(доходу), зменшується на суму прибутку, яка виникла в результаті
виконання законів України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та
електричної енергії" ( 3320-17 ), "Про деякі питання
заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу -
учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх
стабільного розвитку" ( 5213-17 ) та "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств -
учасників Державного концерну "Укроборонпром". { Частину другу
статті 11-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 5213-VI
( 5213-17 ) від 06.09.2012 } Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
Стаття 12. Єдиний реєстр об'єктів державної власності
1. Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр)
є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення,
оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у
тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу,
державних підприємств, установ та організацій, а також про
корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до
статутного капіталу господарських структур.
2. Реєстр формується Фондом державного майна України за
участю центральних органів виконавчої влади, що забезпечують
реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, у сфері
статистики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику,
Антимонопольного комітету України, інших уповноважених органів
управління, а також Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, на єдиних методологічних засадах, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Формування Реєстру в частині нерухомого майна здійснюється на
підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, отриманих зазначеними в абзаці першому цієї частини
органами відповідно до законодавства. Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011; в редакції Закону N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
{ Зміни до частини другої статті 12 див. в Законі N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
3. При зміні керівника об'єкта державної власності передача
майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта
приймання-передачі.

{ Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону
N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 }

5. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та
громадяни. Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), у
тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України. Частина п'ята статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014, N 319-VIII ( 319-19 ) від
09.04.2015 }
6. Фінансування витрат на формування та ведення Реєстру
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Частина шоста статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності

та порядку їх охорони
1. Вартість об'єктів державної власності визначається Фондом
державного майна України відповідно до законодавства.
2. Вартість майна, що вноситься у спільну діяльність,
учасником якої є державне підприємство, установа або організація,
визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням бази
оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами
законодавства про оцінку майна.
Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір
частки державних підприємств, установ і організацій, а також
господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави
перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків
спільного майна учасників спільної діяльності. { Абзац другий
частини другої статті 13 в редакції Закону N 3686-VI ( 3686-17 )
від 08.07.2011 } Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3322-VI
( 3322-17 ) від 12.05.2011 }
3. Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони
об'єктів державної власності визначають спільно відповідні
суб'єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України. Частина третя статті 13 в редакції Закону N 4498-VI ( 4498-17 )
від 13.03.2012 }
Стаття 14. Винагорода керівникам державних підприємств
1. За рішенням органу, уповноваженого управляти об'єктами
державної власності, керівникам державних підприємств може
виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської
діяльності цих підприємств за рахунок їх чистого прибутку. Порядок
надання, умови та конкретні розміри винагороди визначаються
Кабінетом Міністрів України та є складовою частиною трудового
договору (контракту) з керівником державного підприємства.
2. Винагорода керівнику державного підприємства не
виплачується у разі порушення вимог установленого порядку
затвердження/погодження фінансового плану підприємства. Статтю 14 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління

об'єктами державної власності

{ Частину першу статті 15 виключено на підставі Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

2. Відповідальним представникам уповноважених органів
управління, які виконують функції з управління об'єктами державної
власності, можуть встановлюватися збільшені до 50 відсотків
посадові оклади, збільшені до 100 відсотків щоквартальні надбавки
до посадових окладів з урахуванням надбавки за ранг.
3. Збільшені посадові оклади та надбавки до посадового окладу
відповідальним представникам уповноважених органів управління, які
виконують функції з управління об'єктами державної власності,
встановлюються на час виконання ними таких функцій.
Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління

об'єктами державної власності, використанням

державного майна
1. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами
державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, Фонд
державного майна України, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку, уповноважені органи управління, органи
державної контрольно-ревізійної служби, інші контролюючі органи
шляхом проведення аналізу законності та оцінки ефективності
виконання суб'єктами управління визначених обов'язків відповідно
до законодавства України. Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
2. Відповідальний представник уповноваженого органу
управління:
здійснює контроль за складанням державними підприємствами
фінансових планів та затвердженням їх у встановленому порядку
( v0039817-11 );
повідомляє керівника відповідного уповноваженого органу
управління про результати виконання керівниками державних
підприємств умов контрактів та подає пропозиції щодо їх розірвання
в разі невиконання цих умов.
3. Уповноважені органи управління, господарські структури,
які виконують функції з управління корпоративними правами держави,
подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного
розвитку, в порядку та у визначені ним строки звіти про виконання
ними функцій з управління корпоративними правами держави. Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного
розвитку, проводить аналіз ефективності виконання функцій з
управління корпоративними правами держави, перевіряє виконання
умов договорів доручення на управління та готує пропозиції щодо
вдосконалення управління. Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Частину п'яту статті 16 виключено на підставі Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

6. Суб’єкти управління, визначені цим Законом, подають
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, за
затвердженою ним формою:
зведену інформацію щодо показників фінансового плану
підприємств, що перебувають у сфері їх управління до 1 вересня
року, що передує плановому, а щодо їх виконання - до 1 квітня
року, що настає за звітним;
інформацію про:
фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта
господарювання державного сектору економіки, що перебуває у сфері
їх управління;
стан об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних
прав держави, що перебувають в їх управлінні;
виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств,
державних акціонерних товариств і господарських структур,
управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких
вони здійснюють. Частина шоста статті 16 в редакції Закону N 4498-VI ( 4498-17 )
від 13.03.2012 }
{ Зміни до частини шостої статті 16 див. в Законі N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
7. Органи державної контрольно-ревізійної служби в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, проводять державний
фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання державного
сектору економіки, спрямований на запобігання фінансовим
порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних
коштів, державного майна. Частина сьома статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

{ Частину восьму статті 16 виключено на підставі Закону
N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства

з питань управління об'єктами державної

власності
1. За невиконання вимог законів України та інших
нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної
власності до винних осіб застосовуються заходи адміністративної,
дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності
згідно із законом.
Стаття 18. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном, що є у загальнодержавній власності" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 52; 2003 р., NN 18-22,
ст. 144).
3. Статтю 326 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356)
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Управління майном, що є у державній власності,
здійснюється державними органами, а у випадках, передбачених
законом, може здійснюватися іншими суб'єктами".
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів України у відповідність із цим
Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому
Закону.
5. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.
6. Рекомендувати Президенту України привести укази Президента
України у відповідність із цим Законом.
7. Договори доручення на управління корпоративними правами
держави, укладені до набрання чинності цим Законом, є чинними до
моменту закінчення строку їх дії відповідно до умов зазначених
договорів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 вересня 2006 року

N 185-V

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: