open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2002 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 12-13, ст.92 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3123-III ( 3123-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.239 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на
2002 рік у сумі - 45.390.509,5 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.880.511,5
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 8.509.998,0 тис. гривень, згідно з додатком N 1
до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у
сумі 49.573.467,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 39.788.314,9 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 9.785.152,4 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2002 рік у сумі 4.182.957,8 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 2.907.803,4 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.275.154,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2002 рік належать:
1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім
податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50
відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується
платниками за місцезнаходженням у місті Києві, після проведення
відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту;
3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та
50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів
і транспортних засобів);
6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів
(крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);
7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності,
крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України;
9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з
нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються
в Україні;
11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного
казначейства України;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) адміністративні штрафи (крім адміністративних штрафів, що
накладаються виконавчими органами відповідних рад та створеними
відповідно до закону адміністративними комісіями);
14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства
чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із
наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних
із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою,
сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок
надходження зазначених коштів;
15) кошти, що надійдуть від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед
Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до
Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС,
крилатих ракет повітряного базування великої дальності та
обладнання ( 643_116 );
16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку
N 1 до цього Закону;
21) до розмежування земель державної та комунальної власності
10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності;
22) відрахування від плати за транзит природного газу через
територію України;
23) відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами;
24) відрахування від плати за транспортування аміаку через
територію України аміакопроводом;
25) надходження коштів з рахунків виборчих фондів;
26) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до
Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9
гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за
1 тонну.
Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом
територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до
Державного бюджету України:
відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі
1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів
відстані;
відрахування від надходжень за транспортування нафти
магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685
долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25
числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з
обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються
територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні
до долара США, встановленим Національним банком України на день,
що передує дню сплати платежу.
Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного
газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень
за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються
до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за
звітним.
Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період і не
була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного
за звітним), сплачується до Державного бюджету України із
нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої
за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня
після настання терміну платежу і по день сплати включно.
Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002
році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними
видатками Національного банку України до Державного бюджету
України в сумі не менш як 200.000 тис. гривень. Зазначені кошти
спрямовуються на технічне переоснащення вугледобувних шахт
(160.000 тис. гривень), забезпечення інвалідів
протезно-ортопедичними виробами (35.000 тис. гривень),
санаторно-курортне оздоровлення інвалідів (5.000 тис. гривень).
Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби
України зараховувати належні до відшкодування суми податку на
додану вартість платникам, яким відповідно до закону
реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших
реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету,
та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у
рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених
(розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного
законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки
(розстрочки).
Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:
в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі
митної території України шляхом бартерних (товарообмінних)
операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на
збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових
витрат виробництва (обігу) платника податку;
зберігається існуючий порядок сплати податку на додану
вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2003
року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням
(переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і
порти України;
для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та
III груп, які виведені з експлуатації, не нараховується.
Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:
1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку
на прибуток підприємств комунальної власності);
2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні
нафтопродуктів і транспортних засобів;
4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію
України нафтопродуктів і транспортних засобів;
5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних
засобів та шин до них;
7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань;
11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно
до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу
валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових
автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг
стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій)
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв
і тютюнових виробів;
13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
16) відсотки за користування державним пільговим кредитом,
наданим індивідуальним сільським забудовникам;
17) відсотки за користування пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
18) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів державного бюджету;
19) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком
N 1 до цього Закону;
21) надходження від секретаріату ООН за участь українського
контингенту в миротворчих операціях;
22) надходження до Фонду України соціального захисту
інвалідів;
23) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища;
24) надходження від зборів за дії, пов'язані з охороною
інтелектуальної власності, та від продажу контрольних марок для
маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм;
25) надходження від Російської Федерації по міжурядових
угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у
розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації, та про порядок
розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і
членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з
громадянами України прав на навчання у навчальних закладах
загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної
освіти, на прийом у дитячі дошкільні установи, а також на охорону
здоров'я та інші види соціального обслуговування.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір
державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158,1 тис.
гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір
державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній
7.993.079,7 тис. доларів США.
Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із
внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному
обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру
державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного
збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього
боргу України.
Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при
одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім
кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або
на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими
організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати
за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною
Радою України.
Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних
кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних
гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати
зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові
показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним
банком України, або оформити заставу майна та сплачують до
державного бюджету плату за їх отримання, розмір якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом
надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий
викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у
державному бюджеті на погашення та обслуговування державного
боргу.
Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими
Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону,
набирають чинності з моменту їх підписання.
Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які
випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у
тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих
судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням
платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших
обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.
Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування
загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх
та державних зовнішніх запозичень;
2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких
здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;
3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного
майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів
відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів
приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) до
об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що
виділяються з балансів підприємств.
Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині
фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або
надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових
зобов'язань у разі вступу в силу державних гарантій;
3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося
виключно за рахунок державних капітальних вкладень;
4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім
об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно
до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 )
та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств;
5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів
приватизації, в тому числі віднесених до об'єктів групи Ж
відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ) (крім об'єктів незавершеного
будівництва), що виділяються з балансів підприємств;
6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до
Чорнобильської будівельної програми;
7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих
акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова;
8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства оборони України;
9) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої
державної позики, випущених з метою створення потужностей з
переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.
Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8
статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу
України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної
міжурядової угоди.
IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно
з додатком N 3 до цього Закону.
Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного
розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних
призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише
за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових
випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів
Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних
призначень по загальному фонду державного бюджету.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень
на поточні видатки.
Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного
розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду Державного
бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті
23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
Бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів в
обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених
цією статтею.
Органи Державного казначейства України здійснюють облік
зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та
відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету
України.
Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться
виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150
гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни
III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55
гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих
учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя
інвалідами, - 40 гривень.
Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до
міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови
членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення
будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад
обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.
Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Стаття 22. Установити, що кошти у сумі 148.900 тис. гривень,
які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованості по
перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у
державній власності, зараховуються до загального фонду Державного
бюджету України і використовуються на погашення заборгованості з
пільг населенню за послуги зв'язку та заборгованості з оплати
послуг зв'язку Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного
департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Порядок
погашення такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету.
Стаття 23. Кабінету Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 15 березня
2002 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за
рахунок державних централізованих капітальних вкладень на суму
490.000 тис. гривень з урахуванням пропозицій комітетів Верховної
Ради України.
Стаття 24. Установити, що кошти, які надійдуть від
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок
погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за
Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ),
зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і
використовуються на розрахунки Міністерства оборони України за
спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у
2002 році здійснюється із Державного бюджету України у такому
порядку:
за приписом виконавчої служби України Національний банк
України в терміни, визначені в приписі або відповідному рішенні
суду, списує на користь зазначеної фізичної особи встановлену до
відшкодування суму коштів із загального рахунку доходів Державного
бюджету України;
відшкодовану суму Національний банк України обліковує на
окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного
казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим
підсумком.
Порядок обліку коштів у Державному казначействі України
встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. По коштах,
відшкодованих державою, ведеться звітність по місяцях та
наростаючим підсумком за рік у розрізі головних розпорядників та
розпорядників бюджетних коштів.
У разі невідшкодування або невчасного відшкодування
Національним банком України коштів з Державного бюджету України за
приписом виконавчої служби Національним банком України сплачується
штраф у розмірі 1 відсотка суми, що підлягає відшкодуванню, за
кожний день прострочення.
Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку
України і зараховується до Державного бюджету України.
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб,
кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України.
Стаття 26. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл в
розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя обсягів поставок інсулінів для хворих на цукровий
діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та
хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту
населення від інфекційних хвороб за рахунок централізованих
закупівель і забезпечити у повному обсязі проведення видатків,
затверджених на цю мету у Державному бюджеті України на 2002 рік.
Стаття 27. Встановити, що бюджетні призначення, передбачені
на 2002 рік Державному комітету інформаційної політики і
радіомовлення України на підтримку періодичних видань,
спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та
газети "Кримська світлиця".
Стаття 28. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
врахувати виділення коштів у сумі 8.800 тис. гривень на виконання
заходів, визначених на 2002 рік Законом України "Про затвердження
Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля
Азовського та Чорного морів" ( 2333-14 ).
Стаття 29. Кабінету Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити
розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із
соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.
Стаття 30. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок
збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, врахувати виділення 35.000 тис. гривень на
буріння артезіанських свердловин.
Стаття 31. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів в частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного
бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
селянським (фермерським) господарствам;
7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом
за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до
державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними
інноваційних проектів.
Стаття 32. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 8, 15 та 31 цього Закону, спрямовуються відповідно
на:
1) субвенцію на будівництво та придбання житла для
військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та
воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових
обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку
із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за
місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті
8 цього Закону);
2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за
рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел,
визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);
3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону
автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів,
визначених пунктами 3, 4, 6 статті 8 цього Закону);
4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);
5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і
ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7
статті 8 цього Закону);
6) освоєння нових земель, підвищення родючості грунтів і
продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони
земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього
Закону);
7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань відповідно до кошторисів,
затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок
джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону, та 98
відсотків надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього
Закону);
8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної
інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону);
9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і
участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання
Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього
Закону);
10) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту та утримання Департаменту морського і річкового
транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, крім частини цих
надходжень, що надходять від риболовних портів);
11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що
забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства
агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 14 статті 8 цього Закону, в частині, що надходять від
риболовних портів);
12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом
15 статті 8 цього Закону);
13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16
статті 8 та пунктом 1 статті 31 цього Закону);
14) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17
статті 8 та пунктом 2 статті 31 цього Закону);
15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та
організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та
організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел,
визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону);
16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8
цього Закону);
17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19,
20 статті 8 цього Закону);
18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок
джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);
19) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за
рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону);
20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 8
цього Закону);
21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті
15 цього Закону);
22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою
гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами
своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів,
залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 15 цього Закону);
23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002
роки ( 1723-14 ) (за рахунок джерел, визначених пунктами 3, 4 та 5
статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених
пунктом 6 статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень,
визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону; 2 відсотки
надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);
24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків
джерел, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону);
25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7
статті 15 цього Закону);
26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого
страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті
31 цього Закону);
27) придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за
рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 31 цього
Закону);
28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам
(за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону);
29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів
підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 31
цього Закону);
30) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної
власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу
їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 8
цього Закону);
31) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених
пунктом 5 статті 31 цього Закону);
32) створення потужностей з переробки брухту та відходів
дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9
статті 15 цього Закону);
33) соціально-економічний розвиток м. Севастополя (за рахунок
джерел, визначених пунктом 25 статті 8 цього Закону).
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА

МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ
Стаття 33. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2002 році належать:
1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім
частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що
зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на
обов'язкове соціальне страхування);
2) до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток
підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в
місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1
статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств
комунальної власності);
3) до бюджету Автономної Республіки Крим акцизний збір з
вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в
Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується
платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім
визначених статтею 43 цього Закону;
6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські
ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських,
селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності
зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з
громадян.
Стаття 34. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 4, N 5 та N 6 до цього Закону:
1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним
бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення - у сумі 4.252.782,8 тис. гривень;
2) кошти, що передаються до Державного бюджету України з
обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 3.091.047,8 тис.
гривень;
3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743,4 тис. гривень;
4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та
послуг зв'язку - у сумі 2.295.000 тис. гривень;
5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого
пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати,
вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;
6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг
зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій
громадян - у сумі 285.382,4 тис. гривень;
7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам
бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних
країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час
виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям,
звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком,
вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають
на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 170.445 тис.
гривень;
8) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у
Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень;
9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Закарпатської області на погашення основної суми боргу за
кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством
"Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній
адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі
32.000 тис. гривень;
10) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у
сумі 27.750 тис. гривень;
11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха
у Івано-Франківській області - у сумі 7.000 тис. гривень;
12) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської
області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського
державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис.
гривень;
13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Севастополь на соціально-економічний розвиток м. Севастополя - у
сумі 25.300 тис. гривень;
14) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Запорізької області на фінансову підтримку державного комунального
підприємства "Водоканал" м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної
Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та
розвитку ( 996_021 ) - у сумі 8.000 тис. гривень;
15) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету
Кіровоградської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в
Кіровоградській області - у сумі 4.000 тис. гривень;
16) субвенцію державного бюджету місцевим бюджетам на
часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) - у сумі 155.000 тис. гривень.
Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати
протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного
бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги
населенню.
Стаття 35. Установити, що у 2002 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території згідно з
додатком N 4 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість з ввезених на територію України
товарів (робіт, послуг);
3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення та користування земельними ділянками лісового
фонду;
4) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування
водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) плата за використання інших природних ресурсів
загальнодержавного значення;
7) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50
відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім 50 відсотків акцизного збору із ввезених в Україну
нафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;
10) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита на
нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);
11) вивізне мито;
12) плата за надання послуг з оформлення документів на право
виїзду за кордон;
13) штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення
податкового законодавства;
14) плата за надання послуг службою дозвільної системи
органів внутрішніх справ;
15) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств;
16) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
17) митні збори;
18) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
19) кошти від реалізації конфіскованого майна, відповідно до
закону, за матеріалами митних органів (крім конфіскованої валюти);
20) кошти від реалізації товарів та інших предметів,
конфіскованих відповідно до закону за матеріалами правоохоронних
та інших уповноважених органів (крім конфіскованої валюти);
21) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання
квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами
щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону,
Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму
дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця
кварталу.
Стаття 36. Установити, що перерахування коштів до державного
бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до
цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів не повинен становити більше однієї дванадцятої
річної їх суми.
Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету
України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у
додатку N 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними
сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету
України на 2002 рік.
Стаття 37. Установити, що надходження доходів загального
фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні
рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях та місті
Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N
5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України
та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:
до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень
на території Автономної Республіки Крим);
до обласного бюджету - 12,5 відсотка;
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;
до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;
до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.
Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів
відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з
Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання,
визначений у додатку N 4 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок
визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових
дотацій.
Стаття 38. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну
енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними
установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із
зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у
фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів
призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях
про затвердження бюджетів на 2002 рік.
Стаття 39. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку
здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції
з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до
загального фонду Державного бюджету України.
Стаття 40. Установити, що не розподілені за формульним
розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з
рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних
рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних
диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність
мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській
атомній електростанції, та компенсації втрат доходів бюджету, як
додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів
затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і
обласними державними адміністраціями.
Стаття 41. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 42. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ), "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) у
сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.
Установити, що у 2002 році:
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років
надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового
мінімуму;
одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі
200 гривень.
Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2002 року
збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму
виходячи з фінансових ресурсів держави.
Стаття 43. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, що є у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної
власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та
відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального
фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50
відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 50 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 80 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків - до міських,
селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони
навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання
житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та
воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових
обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або
відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку
із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за
місцем проживання;
9) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;
10) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Севастополя на соціально-економічний розвиток м. Севастополя.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.
При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.
Стаття 44. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, крім видатків згідно із статтею 45
цього Закону, така дія кваліфікується як нецільове використання
бюджетних коштів.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного
казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 45. До законодавчого врегулювання розмежування
видатків між бюджетами на функціонування місцевої міліції та
місцевої пожежної охорони надати право Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним і сільським
радам здійснювати видатки на утримання підрозділів професійної
пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього
нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх,
спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро
за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
Стаття 46. Установити, що субвенції із загального фонду
державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком N 6 до
цього Закону на часткове виконання статті 57 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) перерозподіляються між місцевими бюджетами
згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік. Порядок розподілу
коштів затверджується Радою Міністрів Автономної Республіки Крим і
обласними державними адміністраціями.
Стаття 47. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на утримання стаціонарних відділень територіальних
центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів,
центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що
фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, у сумі 40.000 тис.
гривень. Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу
зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 48. Заборонити здійснення розрахунків з бю джетом у
негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом України.
Стаття 49. Продовжити до 1 січня 2003 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ). Стаття 49 наведена з поправкою. Див. газету "Урядовий кур'єр"
від 1 лютого 2002 року N 21 )
Стаття 50. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію
або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за
податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними
позичками, за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також
заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.
Стаття 51. Установити, що в 2002 році по населених пунктах,
грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 3,03 раза
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238;
1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16,
ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 16).
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002
року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238).
Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок
сплачуються платниками (крім громадян та виробників
сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий
(звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно
протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) місяця.
Звільнити, як виняток у 2002 році, від сплати земельного
податку військові частини, військові навчальні заклади,
науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі
заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери
управління Міністерства оборони України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також
підприємства Міністерства оборони України та органів і установ
виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується
Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами
місцевого самоврядування з визначенням розмірів земельних ділянок.
При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим
призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або
земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду
третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому
порядку.
Кабінету Міністрів України та відповідним органам місцевого
самоврядування здійснити оцінку ефективності використання
земельних ділянок та позбавити землекористувачів права
користування земельними ділянками не за призначенням.
Стаття 52. Установити, що кошти, одержані від приватизації
державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією
та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету
у повному обсязі.
Стаття 53. Установити, що керівники бюджетних установ
(військових формувань) утримують чисельність працівників
(військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну
плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші
види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах
фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для
бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах. Витрати на
безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з
законами України мають право окремі категорії працівників
бюджетних установ, здійснюються за рахунок коштів на утримання цих
установ.
Стаття 54. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) дозволити в
процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним
інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його
вартості у вільно конвертованій валюті.
Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації
здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних
валют, установленим Національним банком України на день
зарахування коштів у іноземній валюті.
Стаття 55. Зупинити на 2002 рік дію:
1) другого речення частини другої статті 18 Закону України
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 15, ст. 190);
2) частини другої статті 29 Основ законодавства України про
культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N
21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
3) частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10);
4) частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний
внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 41, ст. 598);
5) частини четвертої статті 28 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343) в
частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету
штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства,
та пені за прострочення їх сплати;
6) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N
36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування 60
відсотків платежів за видобування корисних копалин
загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;
7) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу
України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N
17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування 20
відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих
коштів;
8) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої
статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"
( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23,
ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
9) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в
частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з
водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей;
50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;
10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України
"Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001
р., N 2-3, ст. 10);
11) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої та
абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 21, ст. 84);
12) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті
7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, в разі їх цільового використання;
частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні
ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої
статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім
громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції);
статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати
виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про
плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74);
13) частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 7, ст. 56; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
14) статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997
р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3,
ст. 10);
15) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N
14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2001 р., N 2-3, ст. 10) у
частині формування дорожніх фондів;
16) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 46-47, ст. 280; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3,
ст. 10) в частині централізації орендної плати за земельні
ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на
спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та
використання;
17) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25
Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230);
18) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121;
2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині проведення бюджетними установами
та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на
культурно-масову і фізкультурну роботу;
19) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50,
ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку
забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї
статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо
безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;
20) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
21) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення
умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
22) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової
допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних
працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації) і частини четвертої статті 38 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28,
ст. 223);
23) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10);
24) пунктів 84, 85, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про
Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
25) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
26) частини третьої статті 15 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2001 р., N 2-3, ст. 10);
27) частини другої статті 18 і частини першої статті 22
Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393);
28) частини першої статті 209 Земельного кодексу України
( 2768-14 ), прийнятого 25 жовтня 2001 року N 2768-III в частині
спрямування коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам;
29) абзацу дванадцятого пункту 1 статті 14 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий
податок з громадян" ( 13-92 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 10, ст. 77; 1998 р., N 30-31, ст. 195) в частині сплати
громадянами фіксованого податку до відповідного місцевого бюджету
за місцем проживання.
Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені
абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим і дванадцятим
частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84),
абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України
"Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і
частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46,
ст. 393), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України
від 11 липня 2001 року N 2628-III "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), реалізуються в розмірах і порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у
розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
2002 рік.
Стаття 56. Списати заборгованість бюджетних установ і
бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами
господарювання незалежно від форм власності, яким списана
заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ) та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" ( 2120-14 ) у відповідних обсягах. Порядок
списання цієї заборгованості визначається Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету.
Стаття 57. Якщо обсяги відповідних джерел формування
спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати,
встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних
коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення
заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та
енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на
заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та
заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не
забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду
бюджету.
Стаття 58. Пенсійному фонду України, Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку
і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.
Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду
України, обслуговуються органами Державного казначейства України.
Стаття 59. Контроль за відшкодуванням сум податку на додану
вартість з державного бюджету покласти на Рахункову палату.
Стаття 60. Власні надходження вищих навчальних закладів
державної форми власності, які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, використовуються на заходи, передбачені
кошторисом цього навчального закладу.
Стаття 61. У 2002 році повернення боргів шахтарям з регресних
позовів та одноразової допомоги по втраті професійної
працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України.
Стаття 62. Кабінету Міністрів України запровадити механізм
погашення фактичної кредиторської заборгованості Збройних Сил
України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані
роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2002 року,
а також фактичної дебіторської заборгованості Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Міністерством
оборони України станом на 1 січня 2002 року по здійсненню
розрахунків щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської
Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет
повітряного базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ).
Стаття 63. Додатки N 1-6 до цього Закону є його невід'ємною
частиною.
Стаття 64. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 грудня 2001 року

N 2905-III

Додаток N 1

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2002 рік
------------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |згідно з бюджетною класифікацією | | фонд | фонд ------------------------------------------------------------------------------------ 00000 Податкові надходження 29 574 332,7 28 172 053,7 1 402 279,0
110000 Податки на доходи, податки на 10 213 771,0 10 043 326,0 170 445,0 прибуток, податки на збільшення

ринкової вартості
110200 Податок на прибуток підприємств 10 213 771,0 10 043 326,0 170 445,0
130000 Збори за спеціальне використання 633 120,0 271 120,0 362 000,0 природних ресурсів
130200 Збір за спеціальне використання 175 100,0 175 100,0 водних ресурсів та збір за

користування водами для потреб

гідроенергетики і водного

транспорту
130400 Збір за геологорозвідувальні 362 000,0 362 000,0 роботи, виконані за рахунок

державного бюджету
130700 Плата за використання інших 1 520,0 1 520,0 природних ресурсів
130100 Збір за спеціальне використання 47 200,0 47 200,0 лісових ресурсів та користування

земельними ділянками лісового

фонду
130101 Збір за спеціальне використання 47 200,0 47 200,0 лісових ресурсів державного

значення
130300 Платежі за користування надрами 47 300,0 47 300,0
130301 Платежі за користування надрами 47 300,0 47 300,0 загальнодержавного значення
140000 Внутрішні податки на товари та 16 345 401,7 15 642 507,7 702 894,0 послуги
140200 Акцизний збір з вироблених в 2 542 450,0 2 130 820,0 411 630,0 Україні товарів
140300 Акцизний збір з ввезених на 675 700,0 384 436,0 291 264,0 територію України товарів
140100 Податок на додану вартість 12 887 831,7 12 887 831,7
140101 Податок на додану вартість з 7 777 831,7 7 777 831,7 вироблених в Україні товарів

(робіт, послуг)
140102 Податок на додану вартість з 5 110 000,0 5 110 000,0 ввезених на територію України

товарів (робіт, послуг)
140600 Плата за ліцензії на певні види 239 420,0 239 420,0 господарської діяльності
140602 Плата за видачу ліцензій та 130 000,0 130 000,0 сертифікатів
140605 Плата за ліцензії на виробництво 5 300,0 5 300,0 спирту етилового, коньячного і

плодового, алкогольних напоїв та

тютюнових виробів
140606 Плата за ліцензії на право 1 700,0 1 700,0 експорту, імпорту та оптової

торгівлі спирту етилового,

коньячного та плодового
140607 Плата за ліцензії на право 5 000,0 5 000,0 експорту, імпорту алкогольними

напоями та тютюновими виробами
140608 Плата за видачу дозволу на 220,0 220,0 здійснення діяльності по випуску

та обігу цінних паперів
140610 Плата за ліцензії на право 3 900,0 3 900,0 оптової торгівлі алкогольними

напоями та тютюновими виробами
140612 Грошовий (ліцензійний) збір за 8 000,0 8 000,0 видачу ліцензій за кабельне

мовлення, ретрансляцію,

проводове (кабельне) мовлення і

час мовлення
140614 Плата за видачу ліцензій на 80 000,0 80 000,0 використання радіочастот
140615 Плата за ліцензії, видані 5 300,0 5 300,0 Національною комісією

регулювання електроенергетики
150000 Податки на міжнародну торгівлю 2 187 040,0 2 131 200,0 55 840,0 та зовнішні операції
150300 Кошти, отримані за вчинення 132 340,0 119 400,0 12 940,0 консульських дій
150100 Ввізне мито 2 048 700,0 2 005 800,0 42 900,0
150101 Мито на товари, що ввозяться 1 862 100,0 1 862 100,0 суб'єктами підприємницької

діяльності
150102 Мито на товари, які ввозяться 100 800,0 100 800,0 (пересилаються) громадянами
150105 Мито на нафтопродукти, 85 800,0 42 900,0 42 900,0 транспортні засоби та шини до

них, що ввозяться суб'єктами

підприємницької діяльності та

громадянами
150200 Вивізне мито 6 000,0 6 000,0
150201 Мито на товари, що вивозяться 6 000,0 6 000,0 суб'єктами підприємницької

діяльності
160000 Інші податки 195 000,0 83 900,0 111 100,0
160200 Надходження плати за надання 10 300,0 10 300,0 послуг з оформленням документів

на право виїзду за кордон
160600 Збір на розвиток виноградарства, 111 100,0 111 100,0 садівництва і хмелярства
160300 Податки, не віднесені до інших 73 600,0 73 600,0 категорій
200000 Неподаткові надходження 11 789 539,0 5 496 410,0 6 293 129,0
210000 Доходи від власності та 1 947 861,3 1 362 380,0 585 481,3 підприємницької діяльності
210200 Надходження від перевищення 200 000,0 200 000,0 валових доходів над видатками

Національного банку України
210300 Надходження від грошово-речових 50 000,0 50 000,0 лотерей
210800 Інші надходження 595 481,3 35 000,0 560 481,3
211100 Надходження коштів від 25 000,0 25 000,0 відшкодування втрат

сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва
210500 Дивіденди (доход), нараховані на 438 900,0 438 900,0 акції (частки, паї)

господарських товариств
210501 Дивіденди (доход), нараховані на 438 900,0 438 900,0 акції (частки, паї)

господарських товариств, які є у

державній власності
210600 Рентна плата 638 480,0 638 480,0
210601 Рентна плата за нафту, що 141 400,0 141 400,0 видобувається в Україні
210602 Рентна плата за природний газ, 497 080,0 497 080,0 що видобувається в Україні
220000 Адміністративні збори та 806 350,0 806 350,0 платежі, доходи від

некомерційного та побічного

продажу
220600 Плата за надання послуг службою 2 600,0 2 600,0 дозвільної системи органів

внутрішніх справ
220800 Плата за оренду цілісних 150 000,0 150 000,0 майнових комплексів та іншого

майна
220900 Державне мито 70 250,0 70 250,0
221000 Митні збори 495 000,0 495 000,0
221100 Єдиний збір, який справляється у 88 500,0 88 500,0 пунктах пропуску через державний

кордон України
230000 Надходження від штрафів та 104 000,0 104 000,0 фінансових санкцій
230100 Суми, стягнені з винних осіб за 700,0 700,0 шкоду, заподіяну підприємству,

установі, організації
230200 Перерахування підприємцями 1 700,0 1 700,0 частки вартості нестандартної

продукції, виготовленої з

дозволу на тимчасове відхилення

від вимог відповідних стандартів

щодо якості продукції, виданого

Державним комітетом України по

стандартизації, метрології і

сертифікації
230300 Адміністративні штрафи та інші 100 000,0 100 000,0 санкції
230400 Надходження штрафних санкцій за 1 600,0 1 600,0 порушення правил пожежної

безпеки
240000 Інші неподаткові надходження 8 931 327,7 3 223 680,0 5 707 647,7
240100 Надходження коштів від 29 000,0 29 000,0 реалізації конфіскованого майна

за матеріалами митних органів
240200 Надходження коштів від 80 000,0 80 000,0 реалізації товарів та інших

предметів, конфіскованих за

матеріалами правоохороних та

інших уповноважених органів
240300 Надходження сум кредиторської та 14 000,0 14 000,0 депонентської заборгованості

підприємств, організацій та

установ, щодо яких минув строк

позовної давності
240500 Надходження коштів від 607 260,0 260 000,0 347 260,0 реалізації надлишкового

озброєння, військової та

спеціальної техніки, іншого

майна Збройних Сил України та

інших, утворених згідно з

законодавством військових

формувань
241500 Пеня за порушення термінів 110 000,0 110 000,0 розрахунків у сфері

зовнішньоекономічної діяльності

та за невиконання зобов'язань
240600 Інші надходження 2 631 270,0 2 597 180,0 34 090,0
240601 Відрахування від плати за 2 240 000,0 2 240 000,0 транзит природного газу через

територію України
240602 Збори за послуги, пов'язані з 6 050,0 6 050,0 охороною прав на інтелектуальну

власність
240603 Інші надходження 78 120,0 78 120,0
240605 Відрахування від суми коштів, 1 000,0 1 000,0 витрачених на рекламу тютюнових

виробів та/або алкогольних

напоїв
240606 Надходження коштів з рахунків 10 000,0 10 000,0 виборчих фондів
240611 Відрахування від надходжень за 223 000,0 223 000,0 транспортування нафти

магістральними нафтопроводами
240612 Відрахування від плати за 19 500,0 19 500,0 транспортування аміаку через

територію України аміакопроводом
240614 Збір за використання 22 000,0 22 000,0 радіочастотного ресурсу
240615 Надходження до Державного 15 000,0 3 000,0 12 000,0 спеціалізованого фонду

фінансування загальнодержавних

витрат на авіаційну діяльність

та участь України у міжнародних

авіаційних організаціях
240617 Портовий (адміністративний) збір 15 600,0 1 560,0 14 040,0
240618 Надходження до страхового фонду 1 000,0 1 000,0 безпеки авіації
240800 Відрахування від перевищення 3 500,0 3 500,0 розрахункової величини фонду

оплати праці
240810 Відрахування від перевищення 3 500,0 3 500,0 розрахункової величини фонду

оплати праці на

підприємствах-монополістах
241100 Доходи від операцій з 130 289,3 130 000,0 289,3 кредитування та надання гарантій
241102 Плата за користування позиками, 130 000,0 130 000,0 наданими за рахунок коштів,

залучених державою
241103 Відсотки за користування 100,0 100,0 державним пільговим кредитом,

наданим індивідуальним сільським

забудовникам
241104 Відсотки за користування 189,3 189,3 пільговим довгостроковим

державним кредитом, наданим

молодим сім'ям та одиноким

молодим громадянам на

будівництво (реконструкцію)

житла
241200 Власні надходження бюджетних 3 826 008,4 3 826 008,4 установ
241210 Плата за послуги, що надаються 3 807 632,6 3 807 632,6 бюджетними установами
241220 Інші джерела власних надходжень 18 375,8 18 375,8 бюджетних установ
241400 Додаткові збори на виплату 1 500 000,0 1 500 000,0 пенсій
241401 Сплата збору з купівлі-продажу 955 000,0 955 000,0 валюти
241402 Сплата збору з торгівлі 6 000,0 6 000,0 ювелірними виробами із золота

(крім обручок), платини і

дорогоцінного каміння
241403 Сплата збору при відчуженні 178 000,0 178 000,0 легкових автомобілів
241404 Сплата збору з виробництва та 155 000,0 155 000,0 імпорту тютюнових виробів
241405 Сплата збору з операцій 66 000,0 66 000,0 купівлі-продажу нерухомого майна
241406 Сплата збору з послуг 140 000,0 140 000,0 стільникового рухомого зв'язку
300000 Доходи від операцій з капіталом 736 990,0 121 000,0 615 990,0
330000 Надходження від продажу землі і 20 000,0 20 000,0 нематеріальних активів
310000 Надходження від продажу 51 000,0 51 000,0 основного капіталу
310100 Надходження коштів від 45 000,0 45 000,0 реалізації безхазяйного майна,

майна, що за правом спадкоємства

перейшло у власність держави, та

скарбів
310200 Надходження коштів від 6 000,0 6 000,0 Державного фонду дорогоцінних

металів і дорогоцінного каміння
320000 Надходження від реалізації 665 990,0 50 000,0 615 990,0 державних запасів товарів
320100 Надходження від реалізації 615 990,0 615 990,0 матеріальних цінностей

державного резерву
320200 Надходження від реалізації 50 000,0 50 000,0 розброньованих матеріальних

цінностей мобілізаційного

резерву
400000 Офіційні трансферти 77 200,0 77 200,0
420000 Від урядів зарубіжних країн та 77 200,0 77 200,0 міжнародних організацій
420100 Надходження від секретаріату ООН 77 200,0 77 200,0 за участь українського

контингенту у миротворчих

операціях
500000 Цільові фонди 121 400,0 121 400,0
500700 Платежі до Фонду України 80 000,0 80 000,0 соціального захисту інвалідів
500800 Збір за забруднення 41 400,0 41 400,0 навколишнього природного

середовища
Разом доходів (без урахування 42 299 461,7 33 789 463,7 8 509 998,0 міжбюджетних трансфертів)
400000 Офіційні трансферти 3 091 047,8 3 091 047,8
410101 Кошти, що надходять до 3 091 047,8 3 091 047,8 Державного бюджету з інших

бюджетів
ВСЬОГО ДОХОДІВ 45 390 509,5 36 880 511,5 8 509 998,0

Додаток N 2

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
Фінансування Державного бюджету України

на 2002 рік

(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | загальний | спеціальний | | | фонд | фонд ----------------------------------------------------------------- Загальне 4 182 957,8 2 907 803,4 1 275 154,4

фінансування
400000 Внутрішнє 4 929 318,5 4 598 496,3 330 822,2

фінансування
401000 Довгострокові -1 062 468,0 -1 062 468,0

зобов'язання
401200 погашення -1 062 468,0 -1 062 468,0
402000 Середньострокові 240 859,7 150 859,7 90 000,0

зобов'язання
402100 випуск 390 000,0 300 000,0 90 000,0
402200 погашення -149 140,3 -149 140,3
403000 Короткострокові -74 185,4 -74 185,4

зобов'язання та

векселі
403100 випуск 1 282 591,4 1 282 591,4
403200 погашення -1 356 776,8 -1 356 776,8
406000 Надходження від 5 825 112,2 5 584 290,0 240 822,2

приватизації

державного майна
406100 Надходження від 5 750 000,0 5 577 500,0 172 500,0

приватизації

державного майна

(крім об'єктів,

для яких

передбачено

окремий розподіл

коштів відповідно

до Державної

програми

приватизації на

2000-2002 роки)

та інших

надходжень,

безпосередньо

пов'язаних з

процесом

приватизації та

кредитування

підприємств
406200 Надходження від 4 000,0 3 880,0 120,0

приватизації

об'єктів

незавершеного

будівництва,

фінансування яких

здійснювалось

виключно за

рахунок

централізованих

капітальних

вкладень
406300 Надходження від 500,0 500,0

приватизації

об'єктів

незавершеного

будівництва, що

споруджувались

відповідно до

Чорнобильської

будівельної

програми
406400 Надходження від 3 000,0 2 910,0 90,0

приватизації,

отримані від

продажу об'єктів

приватизації, в

тому числі

віднесених

відповідно до

пункту 5

Державної

програми

приватизації на

2000-2002 роки

до об'єктів групи

Ж (крім об'єктів

незавершеного

будівництва), що

виділяються з

балансів

підприємств
406500 Надходження від 37 000,0 37 000,0

приватизації,

отримані від

продажу акцій

відкритих

акціонерних

товариств за

переліком,

визначеним

Кабінетом

Міністрів

України, для

ліквідації

наслідків аварії

на очисних

спорудах міста

Харкова
406600 Надходження від 30 612,2 30 612,2

приватизації

підприємств, що

належать до

сфери управління

Міністерства

оборони України
500000 Зовнішнє -746 360,7 -1 690 692,9 944 332,2

фінансування
501000 Довгострокові -746 360,7 -1 690 692,9 944 332,2

зобов'язання
501100 випуск 3 339 931,1 1 860 417,6 1 479 513,5
501200 погашення -4 086 291,8 -3 551 110,5 -535 181,3

Додаток N 3

до Закону України

"Про Державний бюджет України

на 2002 рік"
РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: Код | Найменування |-----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------| | | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | | | | |-------------------------| | | |---------------------| | | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | | | | | |енергоносії| | | | | енерго- | | | | | | | | | | | | носії | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110000 Управління 184 407,9 129 688,1 53 361,7 2 196,8 54 719,8 31 969,4 24 385,3 6 018,9 4 473,2 7 584,1 216 377,3 справами

Верховної

Ради України
0111000 Управління 184 407,9 129 688,1 53 361,7 2 196,8 54 719,8 31 969,4 24 385,3 6 018,9 4 473,2 7 584,1 216 377,3 справами

Верховної

Ради України
0111010 Здійснення 107 400,0 64 553,8 33 381,1 42 846,2 107 400,0 законотворчої

діяльності

Верховної

Ради України
0111020 Організаційне, 23 799,8 21 495,8 14 525,0 2 304,0 23 799,8 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Верховної

Ради України
0111030 Організація та 1 143,7 1 143,7 1 143,7 здійснення

офіційних

прийомів

Верховною

Радою України
0111040 Візити народних 4 345,8 4 345,8 4 345,8 депутатів

України за

кордон
0111050 Обслуговування 21 553,3 19 493,3 5 252,5 2 196,8 2 060,0 1 725,0 1 595,0 686,1 130,0 23 278,3 діяльності

Верховної

Ради України
0111060 Створення 9 000,0 3 340,4 5 659,6 9 000,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи органів

законодавчої

влади
0111070 Фінансова 5 346,0 5 346,0 30 244,4 22 790,3 5 332,8 4 473,2 7 454,1 35 590,4 підтримка

санаторно-

курортного

комплексу

Управління

справами

Верховної

Ради України
0111080 Висвітлення 4 219,3 3 119,3 203,1 1 100,0 4 219,3 діяльності

народних

депутатів

України через

засоби

телебачення і

радіомовлення
0111090 Фінансова 6 850,0 6 850,0 6 850,0 підтримка

видання газети

"Голос України"

та додатків до

неї мовами

національних

меншин, журналу

"Віче"
0111100 Капітальний 750,0 750,0 750,0 ремонт

житлового фонду

Верховної

Ради України
0300000 Державне 217 857,8 178 190,8 54 190,3 11 312,5 39 667,0 99 666,0 85 135,0 17 535,1 14 273,6 14 531,0 317 523,8 управління

справами
0301000 Апарат 139 731,6 107 869,5 34 220,5 7 183,9 31 862,1 50 985,4 44 256,2 8 952,4 6 951,0 6 729,2 190 717,0 Державного

управління

справами
0301010 Організаційне, 27 470,0 20 987,3 9 354,2 6 482,7 27 470,0 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Адміністрації

Президента

України
0301020 Організація 5 402,1 5 402,1 5 402,1 та здійснення

офіційних

прийомів

Президентом

України
0301030 Обслуговування 33 549,3 16 667,8 5 629,1 2 522,2 16 881,5 19 497,6 18 439,7 4 104,7 3 698,6 1 057,9 53 046,9 діяльності

Президента

України
0301040 Візити 3 565,0 3 565,0 3 565,0 Президента

України за

кордон
0301050 Виготовлення 4 000,0 4 000,0 4 000,0 державних

нагород
0301060 Фінансова 11 356,9 11 089,4 3 192,3 2 489,3 267,5 10 618,0 10 145,0 411,7 1 573,2 473,0 21 974,9 підтримка

санаторно-

курортних

закладів

Державного

управління

справами
0301070 Фундаментальні 1 041,4 1 041,4 641,1 1 041,4 дослідження

у сфері

державного

управління
0301080 Фундаментальні 5 089,5 4 889,5 2 711,7 57,0 200,0 115,0 115,0 71,2 1,0 5 204,5 дослідження із

стратегічних

проблем

внутрішньої і

зовнішньої

політики
0301090 Прикладні 395,4 395,4 239,1 395,4 розробки

у сфері

державного

управління
0301100 Прикладні 181,2 150,8 77,3 30,4 181,2 розробки, що

здійснюються

Національним

університетом

"Києво-

Могилянська

Академія"
0301110 Оздоровлення і 15 250,9 15 250,9 285,9 83,2 383,7 383,7 15 634,6 відпочинок

дітей в дитячих

оздоровчих

таборах

Державного

управління

справами та

МДЦ "Артек"
0301120 Підготовка 11 228,6 11 228,6 5 624,3 1 091,4 8 923,7 6 245,9 1 945,7 723,7 2 677,8 20 152,3 кадрів для

гуманітарної

сфери

Національним

університетом

"Києво-

Могилянська

академія" та

Національним

університетом

"Острозька

академія"
0301130 Підготовка 12 896,9 11 896,9 5 537,2 928,0 1000,0 10 985,4 8 464,9 2 339,1 893,0 2 520,5 23 882,3 кадрів,

підвищення

кваліфікації

керівних

працівників,

спеціалістів

державного

управління

Українською

Академією

державного

управління при

Президентові

України
0301140 Збереження 1 304,4 1 304,4 928,3 12,8 462,0 462,0 80,0 61,5 1 766,4 природно-

заповідного

фонду в Азово-

Сивашському

національному

природному

парку та

Кримському

природному

заповіднику
0301160 Створення 7 000,0 7 000,0 7 000,0 автоматизованої

системи

інформаційно-

аналітичного

забезпечення

Адміністрації

Президента

України
0302000 Рада 7 564,8 7 183,4 3 429,1 195,4 381,4 891,6 841,6 197,1 5,0 50,0 8 456,4 національної

безпеки і

оборони України
0302010 Інформаційно- 2 997,3 2 817,7 1 257,0 179,6 2 997,3 аналітичне

забезпечення

координаційної

діяльності

у сфері

національної

безпеки і

оборони
0302020 Фундаментальні 942,4 820,6 490,1 121,8 91,6 91,6 1 034,0 дослідження

у сфері

національної

безпеки
0302030 Прикладні 3 625,1 3 545,1 1 682,0 195,4 80,0 800,0 750,0 197,1 5,0 50,0 4 425,1 розробки

у сфері

національної

безпеки
0303000 Представництво 554,6 522,6 218,1 32,0 554,6 Президента

України в

Автономній

Республіці Крим
0303010 Здійснення 554,6 522,6 218,1 32,0 554,6 повноважень

постійним

представником

Президента

України в

Автономній

Республіці Крим
0304000 Національна 2 331,6 2 257,6 1 108,4 27,9 74,0 2 331,6 служба

посередництва

і примирення

України
0304010 Сприяння 2 169,0 2 095,0 1 108,4 27,9 74,0 2 169,0 врегулюванню

колективних

трудових спорів

(конфліктів)
0304020 Прикладні 59,3 59,3 59,3 розробки

з питань

посередництва

і примирення

при вирішенні

колективних

трудових спорів

(конфліктів)
0304030 Підготовка 103,3 103,3 103,3 та підвищення

кваліфікації

незалежних

посередників

та арбітрів

у вирішенні

трудових спорів
0306000 Національний 6 703,5 5 703,5 1 000,0 6 703,5 комплекс

"Експоцентр

України"
0306020 Фінансова 778,5 778,5 778,5 підтримка

Державного

камерного

ансамблю

"Київські

солісти"
0306030 Фінансова 1 000,0 1 000,0 1 000,0 підтримка на

утримання,

ремонт і

облаштування

Палацу мистецтв

"Український

Дім"
0306040 Проведення 425,0 425,0 425,0 загально-

державних,

галузевих та

регіональних

виставкових

заходів

Національним

комплексом

"Експоцентр

України"
0306050 Забезпечення 4 500,0 4 500,0 4 500,0 участі

українських

підприємств у

міжнародних

виставках
0307000 Фонд сприяння 403,4 403,4 210,0 9,8 403,4 місцевому

самоврядуванню

України
0307010 Надання 403,4 403,4 210,0 9,8 403,4 науково-

методичної та

консультативної

підтримки

розвитку

місцевого

самоврядування
0308000 Державне 51 568,3 45 250,8 15 004,2 3 895,5 6 317,5 47 789,0 40 037,2 8 385,6 7 317,6 7 751,8 99 357,3 лікувально-

оздоровче

управління
0308010 Стаціонарне 22 539,9 19 403,7 7 745,6 2 705,7 3 136,2 1 700,0 1 700,0 62,2 192,9 24 239,9 медичне

обслуговування

народних

депутатів

України та

керівного

складу органів

державної влади
0308020 Надання швидкої 4 332,2 3 970,9 1 907,9 174,3 361,3 370,0 370,0 4 702,2 та невідкладної

медичної

допомоги

народним

депутатам

України та

керівному

складу органів

державної влади
0308030 Поліклінічно- 12 442,5 11 622,5 4 631,9 907,0 820,0 1 135,0 795,0 125,0 340,0 13 577,5 амбулаторне

обслуговування

народних

депутатів та

керівного

складу органів

державної влади
0308040 Державний 681,7 681,7 332,1 76,9 258,0 163,0 95,0 939,7 санітарно-

епідеміо-

логічний нагляд

в закладах

Державного

лікувально-

оздоровчого

управління та

на об'єктах

органів

державної влади
0308050 Фінансова 8 726,2 8 726,2 43 656,0 36 759,2 8 323,4 6 999,7 6 896,8 52 382,2 підтримка

санаторно-

курортних

закладів

Державного

лікувально-

оздоровчого

управління
0308060 Централізована 2 027,6 127,6 1 900,0 529,5 129,5 400,0 2 557,1 закупівля

високо-

вартісного

обладнання та

медикаментів

для закладів

Державного

лікувально-

оздоровчого

управління
0308070 Підвищення 16,2 16,2 11,8 16,2 кваліфікації

середнього

медичного

персоналу в

системі

Державного

лікувально-

оздоровчого

управління
0308080 Керівництво 802,0 702,0 374,9 31,6 100,0 140,5 120,5 20,0 942,5 Державним

лікувально-

оздоровчим

управлінням
0309000 Державне авіа- 9 000,0 9 000,0 9 000,0 підприємство

"Україна"
0309010 Перевезення 9 000,0 9 000,0 9 000,0 вищих посадових

осіб держави

авіаційним

транспортом
0410000 Господарське 88 284,3 45 957,5 13 092,8 194,4 42 326,8 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 101 209,3 управління

Секретаріату

Кабінету

Міністрів

України
0411000 Секретаріат 88 284,3 45 957,5 13 092,8 194,4 42 326,8 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 101 209,3 Кабінету

Міністрів

України
0411010 Організаційне, 28 925,5 24 620,7 11 123,6 4 304,8 28 925,5 інформаційно-

аналітичне та

матеріально-

технічне

забезпечення

діяльності

Кабінету

Міністрів

України
0411020 Організація та 1 642,4 1 642,4 1 642,4 здійснення

офіційних

прийомів

керівництвом

Кабінету

Міністрів

України
0411030 Обслуговування 34 503,2 8 481,2 1 969,2 194,4 26 022,0 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 47 428,2 діяльності

Кабінету

Міністрів

України
0411040 Створення 12 000,0 12 000,0 12 000,0 інтегрованої

телекомуні-

кативної,

інформаційно-

аналітичної

системи Будинку

Уряду
0411050 Візити за 7 653,2 7 653,2 7 653,2 кордон урядових

делегацій та

працівників

органів

виконавчої

влади за

рішенням

Кабінету

Міністрів

України
0411060 Підвищення 12,0 12,0 12,0 кваліфікації

працівників

Секретаріату

Кабінету

Міністрів

України
0411070 Фінансова 3 548,0 3 548,0 3 548,0 підтримка газет

"Урядовий

кур'єр" та

"Робітнича

газета"
0600000 Верховний суд 23 527,5 18 587,5 5 428,4 323,5 4 940,0 23 527,5 України
0601000 Апарат 23 527,5 18 587,5 5 428,4 323,5 4 940,0 23 527,5 Верховного

суду України
0601010 Здійснення 23 467,9 18 527,9 5 428,4 323,5 4 940,0 23 467,9 правосуддя

Верховним

судом України
0601020 Підвищення 59,6 59,6 59,6 кваліфікації

суддів

Верховного

суду України
0700000 Вищий 105 018,6 57 513,4 28 890,0 2 276,8 47 505,2 105 018,6 господарський

суд України
0701000 Вищий 105 018,6 57 513,4 28 890,0 2 276,8 47 505,2 105 018,6 господарський

суд України
0701010 Здійснення 10 108,5 7 270,5 3 383,6 160,5 2 838,0 10 108,5 правосуддя

Вищим

господарським

судом України
0701020 Здійснення 54 538,8 32 199,1 16 950,1 1 513,5 22 339,7 54 538,8 правосуддя

місцевими

господарськими

судами
0701030 Прикладні 97,4 97,4 44,9 97,4 розробки у

сфері розвитку

господарського

судочинства
0701040 Підвищення 90,1 90,1 90,1 кваліфікації

суддів та

спеціалістів

господарських

судів
0701050 Здійснення 40 183,8 17 856,3 8 511,4 602,8 22 327,5 40 183,8 правосуддя

апеляційними

господарськими

судами
0800000 Конституційний 17 667,0 10 907,6 3 973,4 456,6 6 759,4 17 667,0 Суд України
0801000 Конституційний 17 667,0 10 907,6 3 973,4 456,6 6 759,4 17 667,0 Суд України
0801010 Забезпечення 12 767,0 10 907,6 3 973,4 456,6 1 859,4 12 767,0 конституційної

юрисдикції

в Україні
0801020 Будівництво 4 100,0 4 100,0 4 100,0 адміністра-

тивного

будинку

Конституційного

Суду України
0801030 Будівництво 800,0 800,0 800,0 (придбання)

житла для

суддів

Конституційного

Суду України
0900000 Генеральна 170 673,0 165 673,0 108 519,7 7 713,4 5 000,0 80,0 80,0 170 753,0 прокуратура

України
0901000 Генеральна 170 673,0 165 673,0 108 519,7 7 713,4 5 000,0 80,0 80,0 170 753,0 прокуратура

України
0901010 Нагляд органів 169 952,4 164 952,4 108 177,2 7 620,7 5 000,0 50,0 50,0 170 002,4 прокуратури за

додержанням

законів та

представницькі

функції в суді
0901020 Підвищення 720,6 720,6 342,5 92,7 30,0 30,0 750,6 кваліфікації

прокурорсько-

слідчих кадрів
1000000 Міністерство 1 690 038,6 1 652 703,6 1 232 197,5 97 923,3 37 335,0 532 314,9 495 450,5 99 162,0 12 633,4 36 864,4 2 222 353,5 внутрішніх

справ України
1001000 Апарат 1 141 738,5 1 105 638,5 893 087,0 55 749,0 36 100,0 195 114,6 167 164,4 31 002,5 7 338,4 27 950,2 1 336 853,1 Міністерства

внутрішніх

справ України
1001010 Керівництво та 69 057,0 69 057,0 39 000,0 76,0 4 254,2 4 254,2 164,0 73 311,2 управління

діяльністю

органів

внутрішніх

справ
1001020 Забезпечення 15 000,0 15 000,0 15 000,0 виготовлення

документів, що

засвідчують

особу, та їх

видача
1001030 Створення 36 100,0 36 100,0 36 100,0 Єдиної

державної

автоматизованої

паспортної

системи
1001040 Участь органів 3 000,0 3 000,0 3 000,0 внутрішніх

справ у

боротьбі з

нелегальною

міграцією
1001050 Забезпечення 787 881,8 787 881,8 699 000,0 40 000,0 102 928,9 89 929,9 16 353,3 4 272,7 12 999,0 890 810,7 захисту прав

і свобод

громадян,

суспільства і

держави від

протиправних

посягань,

охорона

громадського

порядку
1001060 Централізоване 25 515,4 25 515,4 7 650,0 7 650,0 33 165,4 матеріально-

технічне

забезпечення

органів

внутрішніх

справ
1001070 Участь органів 12 362,3 12 362,3 11 000,0 12 362,3 внутрішніх

справ у

міжнародних

миротворчих

операціях
1001080 Підготовка 84 456,0 84 456,0 67 000,0 8 500,0 45 635,3 33 253,4 7 106,6 1 321,1 12 381,9 130 091,3 кадрів для

органів

внутрішніх

справ вищими

закладами

освіти III і

IV рівнів

акредитації
1001100 Амбулаторне 3 235,0 3 235,0 1 800,0 345,0 1 496,1 1 458,6 212,5 20,0 37,5 4 731,1 лікування

працівників,

осіб рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх

справ та

військово-

службовців

внутрішніх

військ
1001110 Стаціонарне 50 784,0 50 784,0 27 400,0 6 000,0 20 360,5 18 894,2 2 365,1 1 484,4 1 466,3 71 144,5 лікування

працівників,

осіб рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх

справ та

військово-

службовців

внутрішніх

військ
1001130 Дошкільна 5 441,0 5 441,0 2 300,0 568,0 868,2 810,7 15,6 57,5 6 309,2 освіта дітей

осіб рядового і

начальницького

складу органів

внутрішніх

справ
1001140 Позашкільна 1 794,0 1 794,0 475,0 260,0 820,8 819,2 64,6 60,6 1,6 2 614,8 освіта та

заходи із

позашкільної

роботи з дітьми

працівників,

осіб

рядового та

начальницького

складу органів

внутрішніх

справ
1001150 Охорона 30 457,0 30 457,0 30 062,0 11 100,6 10 094,2 4 900,4 1 006,4 41 557,6 громадського

порядку на

транспорті
1001160 Забезпечення 1 605,0 1 605,0 1 605,0 заходів

спеціальними

підрозділами

по боротьбі з

організованою

злочинністю

Міністерства

внутрішніх

справ
1001180 Забезпечення 15 050,0 15 050,0 15 050,0 15 050,0 особистої

безпеки суддів

і членів їх

сімей, охорони

приміщень суду,

громадського

порядку під час

здійснення

правосуддя
1002000 Управління 29 323,0 29 323,0 28 713,0 228 773,0 223 390,4 20 705,8 2 400,0 5 382,6 258 096,0 Державто-

інспекції

Міністерства

внутрішніх

справ України
1002020 Забезпечення 29 323,0 29 323,0 28 713,0 228 773,0 223 390,4 20 705,8 2 400,0 5 382,6 258 096,0 безпеки

дорожнього

руху,

реєстрація

та облік

транспортних

засобів
1003000 Головне 241 279,0 241 279,0 124 644,8 17 884,3 26 068,2 26 067,2 13 847,2 278,3 1,0 267 347,2 управління

внутрішніх

військ

Міністерства

внутрішніх

справ України
1003010 Керівництво та 16 179,3 16 179,3 3 596,5 25,3 25,3 16 204,6 управління

внутрішніми

військами
1003020 Участь 135 162,9 135 162,9 83 990,4 13 654,0 3 641,5 3 641,5 69,3 67,4 138 804,4 внутрішніх

військ в

охороні

громадського

порядку та

боротьбі із

злочинністю,

конвоювання

арештованих і

засуджених

та охорона

підсудних під

час судових

процесів
1003030 Охорона та 12 476,7 12 476,7 7 846,0 642,1 21 275,0 21 274,0 13 738,5 136,1 1,0 33 751,7 оборона

особливо

важливих

державних

об'єктів і

супроводження

перевезення

ядерних

матеріалів по

території

України
1003040 Охорона 8 471,3 8 471,3 7 816,2 240,3 99,1 99,1 9,4 8 570,4 дипломатичних

та консульських

представництв

іноземних

держав на

території

України
1003050 Забезпечення 9 151,9 9 151,9 5 569,0 708,2 126,7 126,7 14,5 5,9 9 278,6 авіаперевезень

внутрішніх

військ у райони

проведення

спеціальних

операцій
1003060 Централізоване 41 654,6 41 654,6 7 207,1 1 607,5 488,0 488,0 3,7 10,7 42 142,6 матеріально-

технічне

забезпечення

внутрішніх

військ
1003070 Підготовка 15 178,9 15 178,9 7 197,6 790,5 43,5 43,5 3,9 15 222,4 кадрів для

внутрішніх

військ МВС

України вищими

навчальними

закладами III

і IV рівня

акредитації
1003080 Стаціонарне 3 003,4 3 003,4 1 422,0 241,7 369,1 369,1 7,9 58,2 3 372,5 лікування

військово-

службовців

внутрішніх

військ МВС

України у

власних

медичних

закладах
1004000 Головне 274 945,1 273 710,1 185 752,7 24 290,0 1 235,0 82 359,1 78 828,5 33 606,5 2 616,7 3 530,6 357 304,2 управління

Державної

пожежної

охорони

Міністерства

внутрішніх

справ України
1004010 Керівництво та 5 008,4 4 973,4 1 217,8 35,0 379,0 367,0 84,0 1,0 12,0 5 387,4 управління

державною

пожежною

охороною
1004020 Заходи із 227 019,2 226 819,2 177 196,4 22 410,0 200,0 77 459,8 74 491,6 32 919,2 2 530,2 2 968,2 304 479,0 гасіння пожеж

та участь у

ліквідації

наслідків

надзвичайних

ситуацій
1004030 Централізоване 27 667,0 27 667,0 27 667,0 матеріально-

технічне

забезпечення

Державної

пожежної

охорони
1004040 Підготовка 13 169,5 12 269,5 6 017,0 1 701,0 900,0 4 120,3 3 600,3 505,8 65,5 520,0 17 289,8 кадрів для

державної

пожежної

охорони вищими

навчальними

закладами

освіти III та

IV рівнів

акредитації
1004050 Дослідження 2 081,0 1 981,0 1 321,5 179,0 100,0 400,0 369,6 97,5 20,0 30,4 2 481,0 в галузі

пожежної

безпеки
1005000 Фізкультурно- 2 753,0 2 753,0 2 753,0 спортивне

товариство

"Динамо"
1005020 Розвиток 2 753,0 2 753,0 2 753,0 фізичної

культури і

спорту серед

працівників і

військово-

службовців

правоохоронних

органів
1100000 Міністерство 2 937 543,0 2 200 813,0 20 748,4 5 919,3 736 730,0 141 844,4 140 636,3 3 584,6 143,5 1 208,1 3 079 387,4 палива та

енергетики

України
1101000 Апарат 10 604,4 9 104,4 4 704,0 316,9 1 500,0 547,3 547,3 11 151,7 Міністерства

палива та

енергетики

України
1101010 Загальне 10 019,4 8 519,4 4 704,0 316,9 1 500,0 547,3 547,3 10 566,7 керівництво

та управління

у сфері

паливно-

енергетичного

комплексу
1101020 Розробка 585,0 585,0 585,0 Енергетичної

стратегії

України на

період до

2030 року та

подальшу

перспективу
1102000 Державний 2 652 842,0 1 934 842,0 718 000,0 130 000,0 130 000,0 2 782 842,0 департамент

вугільної

промисловості
1102020 Прикладні 5 087,0 5 087,0 5 087,0 розробки

у сфері

розвитку

вугільної

галузі
1102030 Державні 1 615,0 1 615,0 1 615,0 науково-

технічні

програми та

наукові

частини

державних

цільових

програм

у сфері

вугільної

промисловості
1102040 Розробки 140,0 140,0 140,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

вугільної

промисловості
1102060 Реструкту- 850 000,0 850 000,0 850 000,0 ризація

вугільної та

торфодобувної

промисловості
1102080 Гірничо- 75 000,0 75 000,0 75 000,0 рятувальні

заходи на

вугледобувних

підприємствах
1102090 Державна 850 000,0 850 000,0 850 000,0 підтримка

вугледобувних

підприємств
1102100 Участь у 698 000,0 698 000,0 698 000,0 будівництві

та технічному

переоснащенні

підприємств

з видобутку

кам'яного

вугілля,

лігніту

(бурого

вугілля)

і торфу
1102110 Часткове 73 000,0 73 000,0 73 000,0 покриття

витрат на

виплату

заборгованості

шахтарям з

регресних

позовів та

одноразової

допомоги

по втраті

професійної

працездатності
1102120 Охорона праці 80 000,0 80 000,0 80 000,0 та підвищення

техніки

безпеки на

вугледобувних

підприємствах
1102130 Участь у 20 000,0 20 000,0 20 000,0 придбанні

високо-

продуктивного

енерго-

зберігаючого

компресорного

обладнання для

оснащення

вугільних шахт
1102600 Заходи щодо 130 000,0 130 000,0 130 000,0 підвищення

ефективності

вугільної

промисловості
1103000 Державний 155,0 155,0 155,0 департамент

електро-

енергетики
1103020 Державні 55,0 55,0 55,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

електро-

енергетики
1103030 Розробки 100,0 100,0 100,0 найважливіших

новітніх

технологій у

сфері електро-

енергетики
1104000 Державний 400,0 400,0 400,0 департамент

нафтової,

газової та

нафтопереробної

промисловості
1104030 Державні 400,0 400,0 400,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

нафтової,

газової та

нафтопереробної

промисловості
1105000 Державний 273 541,6 256 311,6 16 044,4 5 602,4 17 230,0 11 297,1 10 089,0 3 584,6 143,5 1 208,1 284 838,7 департамент

ядерної

енергетики
1105020 Розробки 150,0 150,0 150,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері ядерної

енергетики
1105030 Спеціалізоване 26 729,5 26 729,5 13 903,8 3 586,0 3 393,9 3 146,3 1 075,6 62,2 247,6 30 123,4 медичне

обслуговування

працівників

атомної

енергетики і

промисловості

та населення

міст-

супутників
1105040 Державний 1 956,3 1 956,3 1 036,3 169,1 539,0 489,9 152,3 0,3 49,1 2 495,3 санітарно-

епідеміо-

логічний

нагляд на

об'єктах

атомної

енергетики і

промисловості
1105050 Виведення 228 356,5 221 356,5 7 000,0 228 356,5 Чорнобильської

АЕС з

експлуатації
1105060 Створення 11 000,0 1 000,0 10 000,0 11 000,0 власного

виробництва

ядерного палива
1105070 Державні 278,0 278,0 278,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

ядерної

енергетики
1105080 Підготовка 5 071,3 4 841,3 1 104,3 1 847,3 230,0 7 364,2 6 452,8 2 356,7 81,0 911,4 12 435,5 фахівців для

підприємств

ядерно-

промислового

комплексу

Севасто-

польським

інститутом

ядерної

енергії та

промисловості
1200000 Міністерство 124 988,8 106 850,4 25 615,1 1 754,1 18 138,4 30 535,4 25 938,8 2 607,8 1 134,8 4 596,6 155 524,2 економіки та

з питань

європейської

інтеграції

України
1201000 Апарат 40 911,7 40 279,4 10 998,1 1 047,0 632,3 20 970,3 19 417,3 1 856,0 900,0 1 553,0 61 882,0 Міністерства

економіки та

з питань

європейської

інтеграції

України
1201010 Керівництво та 22 761,9 22 261,9 9 382,8 976,3 500,0 22 761,9 управління

у сфері

загально-

державного

планування і

прогнозування

економіки
1201020 Внески України 69,0 69,0 69,0 до бюджету

ГАТТ/СОТ
1201030 Забезпечення 2 914,6 2 914,6 2 914,6 двостороннього

співробітництва

України з

іноземними

державами
1201040 Презентація 4 000,0 4 000,0 4 000,0 за кордоном

українськими

підприємствами

наукових

розробок та

вітчизняних

товарів на

міжнародних

виставках і

ярмарках
1201050 Прикладні 4 447,4 4 372,8 314,6 47,0 74,6 48,0 48,0 24,0 4 495,4 розробки

у сфері

розвитку

економіки і

торгівлі
1201060 Державні 370,4 370,4 370,4 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм

загально-

економічного

спрямування
1201070 Розробки 1 486,2 1 486,2 1 486,2 найважливіших

новітніх

технологій

та фінансова

підтримка

наукових

кадрів у сфері

економіки і

торгівлі
1201080 Проведення 100,0 100,0 100,0 науково-

практичних

конференцій

і семінарів

з економічних

проблем
1201090 Підготовка 1 132,0 1 132,0 517,6 6 783,0 5 884,0 1 792,6 900,0 899,0 7 915,0 кадрів та

підвищення

кваліфікації

в Українській

академії

зовнішньої

торгівлі
1201100 Підвищення 241,9 240,2 158,0 13,0 1,7 74,5 70,5 39,4 4,0 316,4 кваліфікації

державних

службовців

у Центрі

перепідготовки

кадрів при

Науково-

дослідному

інституті

економіки та

Вищих курсах

іноземних мов
1201110 Перепідготовка 1 000,0 1 000,0 1 000,0 управлінських

кадрів

для сфери

підприємництва
1201120 Фінансова 63,3 63,3 63,3 підтримка

журналу

"Економіка

України" та

інформаційно-

аналітичного

бюлетня "Вісник

державних

закупівель"
1201130 Реалізація 988,5 955,5 625,1 10,7 33,0 988,5 повноважень

державного

органу з питань

банкрутства
1201170 Забезпечення 1 336,5 1 313,5 23,0 1 336,5 участі України

в арбітражних

процесах,

розпочатих

проти держави

іноземними

інвесторами
1201600 Розвиток 14 064,8 13 414,8 650,0 14 064,8 інфраструктури

надання

інформаційних

послуг через

Інтернет
1203000 Державна служба 1 133,1 1 133,1 458,3 19,0 1 133,1 експортного

контролю
1203010 Керівництво та 867,1 867,1 458,3 19,0 867,1 управління

у сфері

експортного

контролю
1203020 Прикладні 266,0 266,0 266,0 розробки

у сфері

розвитку

експортного

контролю
1204000 Державна 10 911,0 10 503,0 6 392,7 139,5 408,0 10 911,0 інспекція

по контролю

за цінами
1204010 Керівництво та 10 911,0 10 503,0 6 392,7 139,5 408,0 10 911,0 управління

у сфері

контролю

за цінами
1205000 Державний 26 050,9 26 050,9 3 044,9 61,9 6 400,0 3 551,1 167,4 2 848,9 32 450,9 комітет України

з енерго-

збереження
1205010 Керівництво та 4 722,0 4 722,0 3 044,9 61,9 6 400,0 3 551,1 167,4 2 848,9 11 122,0 управління у

сфері енерго-

збереження
1205020 Державні 4 030,0 4 030,0 4 030,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у

сфері енерго-

збереження
1205030 Розробки 259,8 259,8 259,8 найважливіших

новітніх

технологій у

сфері енерго-

збереження
1205040 Міжгалузеві 17 039,1 17 039,1 17 039,1 енерго-

зберігаючі

заходи
1206000 Державний 26 996,7 9 898,6 2 012,1 306,7 17 098,1 2 165,1 1 970,4 751,8 67,4 194,7 29 161,8 комітет України

у справах

будівництва,

архітектури

та житлової

політики
1206010 Керівництво та 2 034,7 2 034,7 1 226,4 23,0 2 034,7 управління

у сфері

будівництва,

архітектури

та житлової

політики
1206020 Прикладні 2 414,4 2 414,4 2 414,4 розробки

у сфері

будівництва

та житлової

політики
1206030 Прикладні 64,0 64,0 64,0 розробки із

створення нових

будівельних

матеріалів

та виробів
1206040 Державні 380,0 380,0 380,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

розвитку

житлово-

комунального

господарства
1206050 Державні 40,0 40,0 40,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

розвитку

промисловості

будівельних

матеріалів
1206060 Наукові 490,0 490,0 490,0 розробки із

стандартизації

у сфері

будівництва
1206070 Державний 48,3 48,3 30,8 5,9 159,0 141,0 50,0 3,0 18,0 207,3 насіннєвий

контроль у

сфері зеленого

будівництва та

квітникарства
1206080 Фінансова 20,0 20,0 20,0 підтримка

творчих спілок

у сфері

архітектури
1206090 Функціонування 276,9 251,3 79,8 30,4 25,6 60,0 46,0 16,0 14,0 336,9 Державної

науково-

технічної

бібліотеки
1206100 Збереження 1 931,3 1 608,8 642,0 245,7 322,5 1 926,1 1 763,4 675,4 64,1 162,7 3 857,4 архітектурної

спадщини в

заповідниках
1206110 Паспортизація, 14 194,0 944,0 13 250,0 14 194,0 інвентаризація

та реставрація

пам'яток

архітектури
1206120 Розробка схем 1 262,7 1 262,7 1 262,7 та проектних

рішень масового

застосування
1206130 Збереження 55,4 55,4 33,1 1,7 20,0 20,0 10,4 0,3 75,4 природно-

заповідного

фонду у

Сирецькому

дендро-

логічному парку
1206140 Розробки 285,0 285,0 285,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

розвитку

житлово-

комунального

господарства

та нових

будівельних

матеріалів

та виробів
1206150 Пошук і 3 500,0 3 500,0 3 500,0 впорядкування

поховань жертв

війни та

політичних

репресій
1207000 Державний 18 985,4 18 985,4 2 709,0 180,0 1 000,0 1 000,0 19 985,4 комітет

стандартизації,

метрології та

сертифікації

України
1207010 Керівництво та 4 882,4 4 882,4 2 709,0 180,0 4 882,4 управління

у сфері

стандартизації,

метрології та

сертифікації
1207020 Прикладні 1 340,0 1 340,0 1 340,0 розробки

у сфері

стандартизації,

сертифікації

та метрології
1207030 Розробки 300,0 300,0 300,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

стандартизації

продукції

і послуг
1207040 Наукові 4 500,0 4 500,0 4 500,0 програми

у сфері

стандартизації,

сертифікації і

еталонної бази
1207050 Збереження та 500,0 500,0 500,0 функціонування

національної

еталонної бази
1207060 Створення 800,0 800,0 800,0 служби єдиного

часу
1207070 Державний 2 163,0 2 163,0 2 163,0 нагляд за

додержанням

стандартів

та державний

метрологічний

нагляд
1207080 Гармонізація 4 500,0 4 500,0 4 500,0 національних

стандартів з

міжнародними та

європейськими
1207100 Виробництво та 1 000,0 1 000,0 1 000,0 розповсюдження

соціальної

рекламної

інформації

про шкоду

тютюнопаління

та вживання

алкогольних напоїв
1400000 Міністерство 656 710,4 561 718,1 141 102,2 10 758,3 94 992,3 15 680,0 8 076,3 5 198,2 244,2 7 603,7 672 390,4 закордонних

справ України
1401000 Апарат 656 710,4 561 718,1 141 102,2 10 758,3 94 992,3 15 680,0 8 076,3 5 198,2 244,2 7 603,7 672 390,4 Міністерства

закордонних

справ України
1401010 Керівництво та 37 135,2 14 042,6 6 543,4 410,0 23 092,6 37 135,2 управління

у сфері

державної

політики щодо

зовнішніх

відносин
1401020 Внески України 229 000,1 229 000,1 229 000,1 до бюджету ООН,

органів і

спеціальних

установ системи

ООН та інших

міжнародних

організацій
1401030 Функціонування 322 707,7 302 611,8 134 100,0 10 136,0 20 095,9 15 180,0 7 659,3 5 118,2 244,2 7 520,7 337 887,7 закордонних

дипломатичних

установ України
1401040 Розширення 52 373,6 569,8 51 803,8 52 373,6 мережі

власності

України за

кордоном у

вигляді

нерухомого

майна для

потреб

дипломатичних

установ України
1401050 Реалізація 5 750,0 5 750,0 5 750,0 Міністерством

закордонних

справ України

повноважень з

проведення

зовнішньої

політики

України за

кордоном,

організація і

контроль за

діяльністю

закордонних

дипломатичних

установ України
1401070 Внески до 4 510,2 4 510,2 4 510,2 установ і

організацій СНД
1401080 Забезпечення 3 000,0 3 000,0 3 000,0 перебування

в Україні

іноземних

делегацій,

пов'язаних

з офіційними

візитами
1401090 Виконання 1 200,0 1 200,0 10,0 212,3 1 200,0 зобов'язань

Уряду щодо

функціонування

науково-

технологічного

центру
1401100 Підготовка та 880,6 880,6 448,8 500,0 417,0 80,0 83,0 1 380,6 підвищення

кваліфікації

кадрів

для сфери

міжнародних

відносин

Дипломатичною

академією

України та на

Вищих курсах

іноземних мов
1401110 Фінансова 153,0 153,0 153,0 підтримка

пропаганди

за кордоном

українського

надбання та

висвітлення

в Україні

діяльності

міжнародних

організацій
1700000 Державний 137 245,7 95 020,0 30 470,5 6 439,0 42 225,7 38 327,0 32 862,2 7 178,1 578,1 5 464,8 175 572,7 комітет

інформаційної

політики,

телебачення і

радіомовлення

України
1701000 Апарат 137 245,7 95 020,0 30 470,5 6 439,0 42 225,7 38 327,0 32 862,2 7 178,1 578,1 5 464,8 175 572,7 Державного

комітету

інформаційної

політики,

телебачення і

радіомовлення

України
1701010 Керівництво та 1 943,2 1 943,2 1 050,0 161,1 195,6 195,6 11,6 2 138,8 управління

у сфері

інформаційної

політики,

телебачення і

радіомовлення
1701020 Прикладні 253,0 253,0 253,0 розробки у

сфері засобів

масової

інформації
1701040 Підвищення 448,3 319,9 199,4 17,9 128,4 191,7 191,7 59,2 15,6 640,0 кваліфікації

працівників

засобів масової

інформації в

Укртелерадіо-

інституті
1701050 Фінансова 161,0 161,0 161,0 підтримка

творчих спілок

у сфері засобів

масової

інформації
1701060 Облік, 878,1 878,1 427,9 113,0 829,3 698,1 87,6 9,5 131,2 1 707,4 комплектування

і зберігання

всієї

друкованої

продукції та

впровадження

стандартів з

видавничої

справи
1701070 Інформаційно- 590,8 370,8 100,4 12,0 220,0 590,8 культурне

забезпечення

населення

Криму у

відродженні

та розвитку

культур народів

Криму
1701080 Виробництво 100 147,7 68 770,4 28 692,8 6 135,0 31 377,3 37 110,4 31 776,8 7 031,3 541,4 5 333,6 137 258,1 телерадіо-

програм для

державних

потреб
1701090 Створення 10 000,0 10 000,0 10 000,0 Національного

супутникового

мовлення
1701100 Фінансова 1 728,6 1 728,6 1 728,6 підтримка преси
1701110 Видання 13 850,0 13 850,0 13 850,0 книжкової

продукції за

Національною

програмою

випуску

соціально-

значущих видань
1701120 Зібрання, 7 245,0 6 745,0 500,0 7 245,0 обробка та

розповсюдження

офіційної

інформаційної

продукції
1800000 Міністерство 251 036,2 202 537,0 40 026,4 5 848,6 48 499,2 35 775,0 28 465,9 9 065,2 1 554,2 7 309,1 286 811,2 культури і

мистецтв

України
1801000 Апарат 246 599,6 200 220,3 38 779,6 5 802,4 46 379,3 35 775,0 28 465,9 9 065,2 1 554,2 7 309,1 282 374,6 Міністерства

культури і

мистецтв

України
1801010 Керівництво та 2 580,0 2 215,0 1 201,2 77,0 365,0 61,3 61,3 2 641,3 управління у

сфері культури

і мистецтв
1801020 Прикладні 853,9 853,9 603,8 2,5 8,0 8,0 2,0 861,9 розробки у

сфері розвитку

культури і

мистецтва
1801030 Надання 1 366,8 1 266,8 571,5 189,9 100,0 1 366,8 загальної та

спеціальної

художньої

освіти у

Державній

художній

школі імені

Т.Г. Шевченка
1801040 Надання 5 915,6 5 562,6 3 257,2 417,3 353,0 190,9 175,2 22,4 53,5 15,7 6 106,5 загальної та

спеціальної

музичної освіти

у загально-

освітніх

спеціалізованих

школах-

інтернатах
1801050 Підготовка 1 402,5 1 302,5 578,2 198,9 100,0 188,2 176,1 40,7 27,3 12,1 1 590,7 кадрів для

сфери хорео-

графічного

мистецтва та

кіновиробництва

вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
1801060 Підготовка 37 454,3 36 354,3 20 711,7 2 776,5 1 100,0 28 297,5 22 284,7 6 736,1 1 217,1 6 012,8 65 751,8 кадрів для

сфери культури

і мистецтва

вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
1801070 Підвищення 1 092,1 1 062,1 543,7 67,0 30,0 2 500,0 2 270,0 1 415,9 20,0 230,0 3 592,1 кваліфікації

кадрів у сфері

культури і

мистецтва

Державною

академією

керівних кадрів

культури і

мистецтв
1801080 Методичне 170,0 95,0 54,1 75,0 170,0 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів у

галузі культури

і мистецтва
1801090 Підготовка 196,2 196,2 121,0 2,6 6,0 6,0 0,5 202,2 кадрів

акторської

майстерності

для

Національних

мистецьких

та творчих

колективів
1801100 Фінансова 5 209,0 5 209,0 5 209,0 підтримка

національних

творчих спілок

у сфері

культури і

мистецтва
1801110 Фінансова 34 749,6 29 099,6 5 650,0 34 749,6 підтримка

національних

театрів
1801120 Фінансова 41 649,9 32 749,9 8 900,0 41 649,9 підтримка

національних

та державних

художніх

колективів,

концертних

і циркових

організацій
1801130 Гранти 800,0 800,0 800,0 Президента

України

молодим діячам

мистецтва для

створення

творчих

колективів
1801140 Державні та 1 480,0 1 480,0 1 480,0 галузеві премії

і стипендії

за видатні

досягнення

у галузі

культури,

літератури і

мистецтва
1801150 Поповнення 3 965,0 3 965,0 3 965,0 експозицій

музеїв та

репертуарів

театрів і

концертних

організацій
1801160 Фінансова 1 000,0 1 000,0 1 000,0 підтримка

гастрольної

діяльності
1801170 Здійснення 19 132,7 19 132,7 19 132,7 концертно-

мистецьких

та культуро-

логічних

загально-

державних

заходів і

державна

підтримка

регіональних

культурних

ініціатив та

аматорського

мистецтва
1801180 Заходи щодо 3 000,0 3 000,0 3 000,0 зміцнення

матеріально-

технічної

бази закладів

культури

системи

Міністерства

культури і

мистецтв
1801190 Бібліотечна 21 995,3 11 370,2 4 252,3 778,3 10 625,1 654,0 510,5 58,0 65,6 143,5 22 649,3 справа 801200 Музейна справа 19 513,3 13 157,7 4 546,8 675,3 6 355,6 2 399,6 1 560,5 351,5 151,1 839,1 21 912,9 та виставкова

діяльність
1801210 Збереження 16 315,6 6 719,8 2 031,6 510,6 9 595,8 699,5 653,6 293,9 11,1 45,9 17 015,1 історико-

культурної

спадщини
1801220 Підготовка 72,5 72,5 18,2 121,0 121,0 88,2 193,5 кадрів Дитячою

хореографічною

школою при

Національному

заслуженому

академічному

ансамблі танцю

України

ім. Вірського
1801230 Фінансова 22 568,0 22 568,0 499,0 499,0 23 067,0 підтримка

виготовлення і

розповсюдження

кінопродукції
1801240 Функціонування 839,3 709,5 288,3 106,5 129,8 150,0 140,0 56,5 8,0 10,0 989,3 культурно-

інформаційних

та культурно-

просвітницьких

центрів
1801250 Заходи, 218,6 218,6 218,6 пов'язані

з охороною

пам'яток

історії та

культури
1801260 Заходи з 657,6 657,6 657,6 відтворення

культури

національних

меншин
1801270 Заходи щодо 174,9 174,9 174,9 встановлення

культурних

зв'язків з

українською

діаспорою
1801290 Заходи 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Всеукраїнського

товариства

"Просвіта"
1801300 Фінансова 726,9 726,9 726,9 підтримка

культуро-

логічних видань
1802000 Державна служба 421,4 421,4 112,6 10,0 421,4 контролю за

переміщенням

культурних

цінностей через

державний

кордон України
1802010 Керівництво та 221,4 221,4 112,6 10,0 221,4 управління у

сфері контролю

за переміщенням

культурних

цінностей через

державний

кордон України
1802020 Заходи щодо 200,0 200,0 200,0 запобігання

незаконного

переміщення

культурних

цінностей через

державний

кордон України,

сприяння їх

поверненню

державам, яким

вони належали
1803000 Комітет з 459,0 375,0 67,2 84,0 459,0 Національної

премії України

імені Тараса

Шевченка
1803010 Конкурсний 187,2 103,2 67,2 84,0 187,2 відбір та

присудження

Національної

премії України

імені Тараса

Шевченка
1803020 Національні 271,8 271,8 271,8 премії імені

Тараса Шевченка

у галузі

культури,

літератури і

мистецтва
1804000 Академія 3 556,2 1 520,3 1 067,0 36,2 2 035,9 3 556,2 мистецтв

України
1804020 Наукова і 3 113,6 1 113,6 923,0 2 000,0 3 113,6 організаційна

діяльність

президії

Академії

мистецтв

України
1804030 Фундаментальні 442,6 406,7 144,0 36,2 35,9 442,6 дослідження

у сфері

мистецтво-

знавства
2100000 Міністерство 2 621 609,2 2 612 015,2 1 636 787,6 262 074,3 9 594,0 740 100,0 726 700,0 78 209,8 14 747,0 13 400,0 3 361 709,2 оборони України
2101000 Апарат 2 553 899,6 2 546 305,6 1 596 020,1 260 000,0 7 594,0 737 200,0 723 800,0 78 166,1 14 657,0 13 400,0 3 291 099,6 Міністерства

оборони України
2101010 Керівництво та 26 074,1 26 074,1 23 126,1 995,0 3 430,0 3 430,0 29 504,1 військове

управління

Збройними

Силами України
2101020 Утримання 1 385 946,1 1 385 946,1 1 279 992,5 4 000,0 4 000,0 1 389 946,1 особового

складу Збройних

Сил України
2101030 Матеріально- 3 300,0 3 300,0 2 200,0 2 200,0 5 500,0 технічне

забезпечення

бойової,

оперативної

та фізичної

підготовки

військ
2101040 Верифікаційна 85,0 85,0 50,0 50,0 135,0 діяльність

за кордоном
2101050 Тилове 414 593,5 414 593,5 44 070,0 43 870,0 200,0 458 663,5 забезпечення

Збройних

Сил України
2101060 Утримання, 261 705,0 261 705,0 259 005,0 37 574,0 36 574,0 1 000,0 299 279,0 експлуатація,

обслуговування

казарменно-

житлового

фонду,

будівель,

споруд та

об'єктів,

що належать

Збройним

Силам України
2101070 Забезпечення 40 345,3 40 345,3 5 100,0 5 100,0 45 445,3 Збройних

Сил України

зв'язком,

створення

та розвиток

командних

пунктів та

автоматизованих

систем

управління
2101080 Медичне 139 497,5 139 497,5 105 156,2 6 000,0 5 000,0 1 000,0 145 497,5 лікування та

обслуговування

особового

складу Збройних

Сил України
2101090 Фінансова 70 439,4 70 439,4 13 023,9 14 657,0 70 439,4 підтримка

санаторно-

курортних

закладів та

утримання

реабілітаційних

центрів

Міністерства

оборони
2101100 Підготовка 169 869,0 169 869,0 155 928,2 12 549,0 11 549,0 1 000,0 182 418,0 громадян на

посади осіб

офіцерського

складу,

підвищення

кваліфікації та

перепідготовка

офіцерських

кадрів,

початкова

військова

підготовка

молоді
2101110 Проведення 4 000,0 4 000,0 3 200,0 3 200,0 7 200,0 мобілізаційної

роботи,

забезпечення

діяльності

військкоматів,

організація і

проведення

призову

молодого

поповнення на

військову

службу
2101120 Культурно- 12 772,4 12 772,4 9 773,3 8 602,3 8 602,3 3 142,2 21 374,7 виховна робота

з особовим

складом та

членами сімей

військово-

службовців

Збройних

Сил України
2101140 Реформування 35 000,0 35 000,0 219 646,8 219 646,8 254 646,8 та розвиток

Збройних

Сил України
2101150 Закупівля 100 000,0 100 000,0 100 000,0 озброєння та

військової

техніки

Міністерством

оборони України
2101160 Прикладні 51 050,0 51 050,0 51 050,0 дослідження

у сфері

військової

оборони держави
2101170 Відновлення 1 000,0 1 000,0 49 988,5 49 988,5 50 988,5 боєздатності,

утримання,

експлуатація,

ремонт

озброєння та

військової

техніки
2101180 Будівництво і 2 400,0 2 400,0 17 000,0 17 000,0 19 400,0 капітальний

ремонт

військових

об'єктів
2101190 Будівництво 5 594,0 5 594,0 10 000,0 10 000,0 15 594,0 житла для

військово-

службовців
2101200 Забезпечення 4 600,0 4 600,0 10 000,0 10 000,0 14 600,0 живучості та

вибухопожежо-

безпеки

арсеналів,

баз і складів

озброєння ракет

і боєприпасів

Збройних

Сил України
2101210 Утилізація 3 000,0 3 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 звичайних видів

боєприпасів,

непридатних

для подальшого

зберігання та

використання
2101220 Ліквідація 1 300,0 1 300,0 1 300,0 наслідків

військової

діяльності
2101230 Забезпечення 22 910,5 22 910,5 21 762,5 77 200,0 77 000,0 62 000,0 200,0 100 110,5 участі у

міжнародних

миротворчих

операціях
2101240 Забезпечення 3 313,1 3 313,1 281,3 2 800,0 2 800,0 6 113,1 виконання

міжнародних

угод у

військовій

сфері
2101250 Підготовка 11 606,1 11 606,1 11 606,1 призовників

для Збройних

Сил України

та інших

військових

формувань

Товариством

сприяння

обороні України
2101260 Розвиток 4 288,0 2 288,0 2 000,0 4 288,0 авіаційних

видів спорту
2101270 Підготовка 2 000,0 2 000,0 2 000,0 курсантів

льотних

спеціалізацій

для Збройних

Сил України

Харківським

аероклубом

Товариства

сприяння

оборони України
2102000 Головне 67 183,5 65 183,5 40 421,4 2 064,5 2 000,0 2 900,0 2 900,0 43,7 90,0 70 083,5 управління

розвідки

Міністерства

оборони України
2102010 Розвідувальна 67 183,5 65 183,5 40 421,4 2 064,5 2 000,0 2 900,0 2 900,0 43,7 90,0 70 083,5 діяльність

у сфері

військової

оборони
2103000 Національний 526,1 526,1 346,1 9,8 526,1 координаційний

центр адаптації

військово-

службовців,

звільнених

у запас або

відставку, та

конверсії

колишніх

військових

об'єктів
2103010 Соціальна та 526,1 526,1 346,1 9,8 526,1 професійна

адаптація

військово-

службовців, що

звільняються

в запас або

відставку
2200000 Міністерство 2 242 146,7 2 048 280,3 884 891,9 207 764,0 178 866,4 1 301 909,1 968 250,1 314 321,3 94 775,4 333 465,3 3 544 055,8 освіти і науки

України
2201000 Апарат 2 140 362,2 1 950 330,9 830 174,4 199 375,1 175 031,3 1 247 373,7 924 723,9 303 723,7 92 367,8 322 456,1 3 387 735,9 Міністерства

освіти і науки

України
2201010 Керівництво та 3 735,0 3 735,0 2 444,4 101,4 3 735,0 управління

у сфері освіти

і науки
2201020 Фундаментальні 43 043,6 41 643,6 28 350,4 1 000,0 1 400,0 43 043,6 дослідження

у вищих

навчальних

закладах
2201030 Надання грантів 9 000,0 9 000,0 9 000,0 Фондом

фундаментальних

досліджень
2201040 Прикладні 13 136,8 12 636,8 8 589,2 150,0 500,0 30 000,0 25 970,0 12 000,0 900,0 4 030,0 43 136,8 розробки за

напрямами

науково-

технічної

діяльності

вищих

навчальних

закладів
2201050 Державні 12 278,6 12 244,2 288,3 34,4 12 278,6 науково-

технічні

програми

та наукові

частини

державних

цільових

програм з

пріоритетних

напрямів

розвитку

науки і

техніки
2201060 Розробки 5 663,1 5 663,1 5 663,1 найважливіших

новітніх

технологій

науковими

установами
2201070 Виконання 11 000,0 11 000,0 11 000,0 зобов'язань

України у сфері

міжнародного

науково-

технічного

співробітництва
2201080 Державні 1 000,0 1 000,0 1 000,0 стипендії

в галузі науки

і техніки
2201090 Фінансова 1 299,8 1 299,8 1 299,8 підтримка

розвитку

інфраструктури

науково-

технічної

сфери вищих

навчальних

закладів
2201100 Надання 9 136,8 9 036,8 3 580,0 817,4 100,0 1 492,6 1 408,6 222,7 84,0 10 629,4 загальної та

поглибленої

освіти з фізики

і математики,

фізкультури

і спорту

загально-

освітніми

спеціалі-

зованими

школами-

інтернатами
2201110 Надання освіти 8 446,3 7 666,3 2 757,4 1 586,3 780,0 1 203,1 1 139,8 268,6 52,9 63,3 9 649,4 у загально-

освітніх школах

соціальної

реабілітації
2201120 Надання 13 871,0 13 721,0 2 396,9 435,0 150,0 1 671,3 1 638,3 322,1 203,6 33,0 15 542,3 позашкільної

освіти

державними

позашкільними

навчальними

закладами
2201130 Підготовка 577 991,9 573 156,9 245 472,9 59 502,4 4 835,0 105 374,1 95 613,9 21 551,4 11 783,5 9 675,1 683 366,0 робітничих

кадрів у

професійно-

технічних

навчальних

закладах
2201140 Підготовка 3 691,3 3 514,8 1 444,4 680,7 176,5 89,4 86,4 4,5 15,9 3,0 3 780,7 робітничих

кадрів у

професійно-

технічних

навчальних

закладах

соціальної

реабілітації
2201150 Підготовка 215 392,2 213 297,8 107 888,2 22 921,5 2 094,4 134 550,0 114 089,0 30 020,0 21 702,0 20 461,0 349 942,2 кадрів вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2201160 Підготовка 839 807,1 834 790,6 395 857,5 106 460,4 5 016,5 915 000,0 659 443,4 233 629,5 55 807,5 255 448,0 1 754 807,1 кадрів вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
2201170 Виготовлення 33 700,0 33 700,0 33 700,0 випускних

документів

про освіту
2201180 Проведення 1 500,0 1 500,0 1 500,0 всеукраїнських

та міжнародних

олімпіад

у сфері освіти
2201190 Інформатизація 45 000,0 2 500,0 42 500,0 45 000,0 загально-

освітніх

навчальних

закладів,

комп'ютеризація

сільських шкіл
2201200 Пільговий 62 100,0 62 100,0 62 100,0 проїзд

студентів

і учнів у

залізничному

транспорті
2201210 Державне 15 000,0 15 000,0 пільгове

довгострокове

кредитування

на здобуття

освіти
2201220 Підготовка 1 079,2 1 079,2 649,2 1 079,2 призовників

військово-

технічних

спеціальностей

для Збройних

Сил України у

професійно-

технічних

навчальних

закладах
2201230 Видання, 101 143,9 7 950,0 93 193,9 18 000,0 1 700,0 16 300,0 119 143,9 придбання,

зберігання і

доставка

підручників

і посібників

для студентів

вищих

навчальних

закладів та

учнів загально-

освітніх і

професійно-

технічних

навчальних

закладів
2201240 Методичне 15 529,7 14 629,7 4 826,2 320,0 900,0 2 428,2 2 028,2 527,7 214,2 400,0 17 957,9 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів
2201250 Комплексні 25 000,0 5 000,0 20 000,0 25 000,0 заходи з

всебічного

розвитку

української

мови
2201260 Амбулаторне 52,3 50,3 32,9 2,2 2,0 52,3 медичне

обслуговування

працівників

Кримської

астрофізичної

обсерваторії
2201270 Функціонування 551,7 304,9 136,0 65,0 246,8 551,7 Педагогічного

музею України

та Державного

музею авіації
2201280 Фінансова 37,5 37,5 37,5 підтримка

науково-

освітянської

преси
2201290 Дослідження на 7 541,9 7 541,9 289,8 11,0 7 541,9 антарктичній

станції

"Академік

Вернадський"
2201300 Спецінформації 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2201310 Фізична і 9 463,4 9 339,5 1 070,8 113,2 123,9 9 463,4 спортивна

підготовка

учнівської та

студентської

молоді
2201320 Підвищення 1 022,1 1 022,1 715,2 41,6 800,0 760,0 23,5 110,0 40,0 1 822,1 кваліфікації та

перепідготовка

керівних

працівників і

спеціалістів

харчової і

переробної

промисловості
2201330 Фундаментальні 23 720,6 23 305,4 15 132,9 1 970,0 415,2 6 165,0 4 621,0 1 030,2 776,0 1 544,0 29 885,6 дослідження

в наукових

установах
2201340 Фінансова 8 277,9 8 277,9 8 277,9 підтримка

розвитку

інфраструктури

науково-

технічної сфери

наукових

установ
2201350 Прикладні 2 680,5 2 621,3 1 544,6 197,0 59,2 250,0 208,5 50,0 41,5 2 930,5 розробки в

наукових

установах
2201360 Фінансова 503,5 503,5 503,5 підтримка

технічного

забезпечення

вищих

навчальних

закладів
2201370 Підготовка 16 964,5 14 964,5 6 707,2 3 000,0 2 000,0 30 350,0 16 016,8 4 296,2 579,5 14 333,2 47 314,5 фахівців

Національною

юридичною

академією

імені Ярослава

Мудрого
2201380 Фінансова 130 888,0 130 888,0 підтримка

інноваційної

діяльності

суб'єктів

підприємництва
в тому числі 25 000,0 25 000,0 фінансова

підтримка

виробництва

електронної

промисловості

відповідно до

державної

науково-

технологічної

програми

"Образний

комп'ютер"
2201390 Повернення -130 888,0 -130 888,0 позичок,

наданих

державним

інноваційним

фондом з

моменту його

включення до

Державного

бюджету України

підприємствам і

організаціям

для виконання

ними

інноваційних

проектів
2202000 Державний 582,5 582,5 353,8 51,9 6 050,0 6 050,0 6 632,5 департамент

інтелектуальної

власності
2202010 Керівництво та 582,5 582,5 353,8 51,9 582,5 управління

у сфері

інтелектуальної

власності
2202020 Заходи, 6 050,0 6 050,0 6 050,0 пов'язані

з охороною

інтелектуальної

власності
2203000 Академія 16 405,7 15 343,2 9 483,9 1 429,0 1 062,5 6 183,1 5 233,6 1 307,8 335,5 949,5 22 588,8 педагогічних

наук України
2203020 Наукова і 2 434,3 2 371,8 1 509,5 296,8 62,5 466,8 466,8 40,0 4,8 2 901,1 організаційна

діяльність

президії

Академії

педагогічних

наук
2203030 Фундаментальні 9 765,6 8 765,6 5 997,4 365,5 1 000,0 3 289,3 2 825,3 576,5 194,4 464,0 13 054,9 дослідження

у сфері

педагогічних

наук
2203040 Прикладні 61,8 61,8 43,1 0,5 61,8 розробки

у сфері

педагогіки

та психології
2203050 Підготовка 634,4 634,4 169,2 267,5 267,5 160,9 0,5 901,9 наукових кадрів

у системі

Академії

педагогічних

наук
2203060 Підвищення 2 063,5 2 063,5 1 164,4 439,0 1 797,0 1 371,5 430,4 127,5 425,5 3 860,5 кваліфікації

керівних кадрів

і спеціалістів

у сфері освіти

закладами

післядипломної

освіти III і

IV рівнів

акредитації
2203070 Підготовка та 1 446,1 1 446,1 600,3 327,2 362,5 302,5 100,0 8,3 60,0 1 808,6 перепідготовка

робітничих

кадрів і

фахівців

автосервісу

навчально-

науковим

центром

професійно-

технічної

освіти Академії

педагогічних

наук
2204000 Державна 639,3 639,3 436,8 639,3 інспекція

навчальних

закладів
2204010 Керівництво та 639,3 639,3 436,8 639,3 управління

у сфері

навчальних

закладів
2205000 Комітет з 2 183,4 2 170,4 67,2 13,0 2 183,4 державних

премій України

в галузі науки

і техніки
2205010 Присудження 138,4 125,4 67,2 13,0 138,4 державних

премій в галузі

науки і техніки
2205020 Відзначення 2 045,0 2 045,0 2 045,0 державними

преміями і

державними

стипендіями

в галузі науки

і техніки
2206000 Київський 81 973,6 79 214,0 44 375,8 6 908,0 2 759,6 42 302,3 32 242,6 9 289,8 2 072,1 10 059,7 124 275,9 національний

університет

імені Тараса

Шевченка
2206010 Фундаментальні 12 943,2 12 833,2 9 007,8 110,0 786,0 711,0 289,4 18,1 75,0 13 729,2 дослідження

у сфері

природничих і

технічних,

гуманітарних і

суспільних наук
2206020 Прикладні 1 249,9 1 219,9 840,5 30,0 1 572,0 1 392,0 574,8 20,0 180,0 2 821,9 розробки

Київського

національного

університету

імені Тараса

Шевченка з

пріоритетних

напрямів

розвитку науки

і техніки
2206030 Державна 213,0 213,0 213,0 підтримка

технічного

оснащення

наукової бази

Київського

національного

університету

імені Тараса

Шевченка
2206040 Проведення 170,0 170,0 170,0 з'їздів,

симпозіумів,

конференцій і

семінарів

Київським

національним

університетом

імені Тараса

Шевченка
2206050 Підготовка 67 397,5 64 777,9 34 527,5 6 908,0 2 619,6 39 944,3 30 139,6 8 425,6 2 034,0 9 804,7 107 341,8 кадрів

Київським

національним

університетом

імені Тараса

Шевченка
2300000 Міністерство 1 415 686,4 1 155 048,5 328 606,7 68 505,3 260 637,9 481 339,4 372 833,9 84 870,3 24 985,4 108 505,5 1 897 025,8 охорони

здоров'я

України
2301000 Апарат 1 195 327,8 981 232,2 250 706,6 51 619,4 214 095,6 467 103,3 360 162,8 82 021,0 23 698,2 106 940,5 1 662 431,1 Міністерства

охорони

здоров'я

України
2301010 Керівництво та 5 191,6 3 167,6 1 722,0 133,0 2 024,0 5 191,6 управління

у сфері охорони

здоров'я
2301020 Фундаментальні 1 751,6 1 751,6 1 257,8 1 751,6 дослідження

у сфері

профілактичної

та клінічної

медицини
2301030 Прикладні 8 659,3 8 558,9 4 714,6 313,9 100,4 3 450,4 2 946,1 875,8 196,8 504,3 12 109,7 розробки

у сфері

профілактичної

та клінічної

медицини
2301040 Державні 5 866,4 5 866,4 1 006,5 57,0 85,0 85,0 5 951,4 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

профілактичної

та клінічної

медицини
2301050 Розробки 854,1 854,1 215,1 102,3 71,2 71,2 13,9 12,2 925,3 найважливіших

новітніх

технологій та

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів

у сфері охорони

здоров'я
2301060 Розвиток 155,4 119,4 9,0 36,0 155,4 наукової

інфраструктури

у сфері охорони

здоров'я
2301070 Підготовка і 89 966,7 89 966,7 46 798,7 10 184,4 259 187,4 168 721,6 54 637,2 15 977,3 90 465,8 349 154,1 підвищення

кваліфікації

медичних та

фармацевтичних,

наукових та

науково-

педагогічних

кадрів вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
2301080 Підвищення 17 343,6 17 343,6 10 502,6 2 022,8 7 341,2 5 834,4 1 495,8 106,5 1 506,8 24 684,8 кваліфікації

медичних та

фармацевтичних

кадрів та

підготовка

наукових і

науково-

педагогічних

кадрів у сфері

охорони

здоров'я
2301090 Методичне 1 103,2 103,2 75,2 1 000,0 1 103,2 забезпечення

діяльності

медичних

(фарма-

цевтичних)

вищих

навчальних

закладів та

закладів

післядипломної

освіти
2301100 Стаціонарне 15 766,9 15 304,4 5 744,7 1 634,2 462,5 4 768,7 3 710,9 786,8 205,1 1 057,8 20 535,6 медичне

обслуговування

працівників

водного

транспорту та

нафтопереробної

промисловості
2301110 Спеціалізована 19 873,8 19 770,6 9 166,9 1 206,8 103,2 478,3 420,0 113,6 32,8 58,3 20 352,1 медична

допомога

працівникам

окремих галузей
2301120 Спеціалізована 12 798,8 12 245,0 3 349,8 1 700,8 553,8 131,0 121,0 26,9 10,0 12 929,8 медична

допомога

психічно хворим

особам, які

потребують

суворого

нагляду, хворим

на проказу та

алергічні

захворювання
2301130 Медико- 11 669,9 10 696,4 2 725,7 1 150,7 973,5 162,6 162,6 2,2 11 832,5 соціальна

допомога

ветеранам війни

та воїнам-

інтернаціо-

налістам
2301140 Спеціалізоване 4 549,3 4 100,6 1 289,5 654,8 448,7 640,4 564,6 32,2 42,4 75,8 5 189,7 медичне

обслуговування

осіб, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
2301150 Спеціалізована 21 651,0 16 045,6 5 629,5 2 626,0 5 605,4 600,0 600,0 99,0 22 251,0 медична

допомога дітям

із складною

патологією
в тому числі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 реконструкція

та капітальний

ремонт

лікувальних

корпусів

Української

дитячої

спеціалізованої

лікарні

"ОХМАТДИТ"

м. Київ
2301160 Вузькопрофільна 1 629,0 1 405,1 396,5 446,7 223,9 8,0 8,0 1 637,0 медична

допомога за

окремими видами

спеціалізації
2301170 Діагностика 14 314,2 13 504,1 4 497,8 1 354,5 810,1 1 038,0 782,7 104,7 255,3 15 352,2 і лікування

захворювань із

впровадженням

експеримен-

тальних та

нових медичних

технологій

у клініках

науково-

дослідних

установ та

в вищих

навчальних

медичних

закладах

Міністерства

охорони

здоров'я
2301180 Санаторне 39 081,7 37 269,3 9 056,4 5 200,0 1 812,4 9 226,9 8 438,6 677,5 1 399,7 788,3 48 308,6 лікування

хворих на

туберкульоз
2301190 Санаторне 26 544,0 25 100,5 8 662,1 3 334,0 1 443,5 16 532,3 13 214,0 1 126,2 1 560,9 3 318,3 43 076,3 лікування дітей

та підлітків

з соматичними

захворюваннями

(крім

туберкульозу)
2301200 Спеціалізована 675,7 569,2 259,3 37,0 106,5 675,7 консультативно-

поліклінічна

допомога, що

надається

науково-

дослідними

установами

Міністерства

охорони

здоров'я
2301210 Амбулаторно- 3 502,0 3 430,5 1 822,3 315,3 71,5 314,1 267,2 35,7 12,0 46,9 3 816,1 поліклінічне

медичне

обслуговування

за окремими

видами

спеціалізації
2301220 Виїзна екстрена 968,4 918,4 280,6 50,0 968,4 консультативна

допомога

населенню,

надання

екстреної

медичної

допомоги при

надзвичайних

ситуаціях та

катастрофах
2301230 Стоматологічні 2 035,0 1 893,0 620,4 169,9 142,0 816,7 759,4 205,9 29,2 57,3 2 851,7 послуги

працівникам

водного

транспорту
2301240 Надання 3 647,6 3 551,0 1 779,7 187,7 96,6 561,9 484,3 104,0 1,2 77,6 4 209,5 стоматологічних

послуг

поліклініками,

які є учбовою

базою вищих

навчальних

медичних

закладів
2301250 Державний 218 487,9 213 757,9 126 392,9 18 415,3 4 730,0 72 549,8 64 618,5 19 214,0 3 604,7 7 931,3 291 037,7 санітарно-

епідеміо-

логічний

нагляд та

дезинфекційні

заходи
2301260 Заходи по 5 000,0 5 000,0 5 000,0 боротьбі з

епідеміями
2301270 Програми і 76 409,7 76 409,7 76 409,7 централізовані

заходи з імуно-

профілактики
2301280 Централізована 31 355,0 31 355,0 31 355,0 закупівля

кардіостиму-

ляторів,

ендопротезів,

окремих виробів

медичного

призначення
2301290 Централізована 117 650,0 117 650,0 117 650,0 закупівля

високо-

вартісного

обладнання для

закладів

охорони

здоров'я
2301300 Забезпечення 1 565,0 1 565,0 1 565,0 медичних

заходів

програми

"Здоров'я

літніх людей"
2301310 Централізовані 5 692,4 5 692,4 5 692,4 заходи з

трансплантації

органів

та тканин
2301330 Заходи по 400,0 400,0 400,0 створенню

єдиної

державної

системи

контролю

та обліку

індивідуальних

доз опромінення

населення
2301340 Державний 1 048,8 1 048,8 604,5 111,2 7 890,0 7 221,1 2 621,5 300,0 668,9 8 938,8 контроль

за якістю

лікарських

засобів
2301350 Організація і 42 058,7 13 711,4 1 375,9 111,3 28 347,3 5,0 2,5 2,5 42 063,7 регулювання

діяльності

установ та

окремі програми

і заходи в

системі охорони

здоров'я
2301360 Лікування 900,0 900,0 900,0 громадян

України за

кордоном
2301370 Програми і 100 885,6 60 383,9 40 501,7 100 885,6 централізовані

заходи по

боротьбі з

туберкульозом
2301380 Програми і 15 008,6 11 746,1 215,4 40,0 3 262,5 15 008,6 централізовані

заходи з

профілактики та

лікування СНІДу
2301390 Централізовані 114 650,0 114 650,0 114 650,0 заходи з

лікування

онкологічно

хворих
2301400 Забезпечення 15 683,0 14 083,0 1 600,0 15 683,0 медичних

заходів

Національної

програми

"Діти України"
2301410 Функціонування 1 880,7 1 539,2 434,8 57,8 341,5 170,0 149,7 25,0 3,0 20,3 2 050,7 Державної

наукової

медичної

бібліотеки
2301420 Функціонування 294,6 294,6 109,4 43,0 200,0 190,0 29,0 8,5 10,0 494,6 Національного

музею медицини
2301430 Централізовані 1 800,0 1 800,0 1 800,0 заходи з

лікування

хворих на

гемофілію
2301440 Забезпечення 2 958,6 1 760,0 1 198,6 2 958,6 медичних

заходів

Національної

програми

"Репродуктивне

здоров'я

2001-2005"
2301450 Забезпечення 132 000,0 132 000,0 132 000,0 медичних

заходів

Комплексної

програми

"Цукровий

діабет"
в тому числі 117 450,0 117 450,0 117 450,0 фінансування

закупівлі

вітчизняних

інсулінів
2301600 Заходи з 80 874,4 80 874,4 80 874,4 подолання

епідемії

туберкульозу

та СНІДу
2302000 Державний 630,7 624,7 402,0 32,0 6,0 630,7 департамент

з контролю

за якістю,

безпекою та

виробництвом

лікарських

засобів і

виробів

медичного

призначення
2302010 Керівництво та 630,7 624,7 402,0 32,0 6,0 630,7 управління

у сфері

контролю

за якістю,

безпекою та

виробництвом

лікарських

засобів і

виробів

медичного

призначення
2303000 Академія 209 831,3 163 295,0 71 747,1 16 850,9 46 536,3 14 236,1 12 671,1 2 849,3 1 287,2 1 565,0 224 067,4 медичних наук
2303020 Фундаментальні 13 160,1 13 090,1 9 267,8 70,0 70,0 100,0 100,0 30,0 13 260,1 дослідження

у сфері

теоретичної та

клінічної

медицини
2303030 Прикладні 20 441,0 19 743,0 12 412,7 600,0 698,0 10 310,3 9 082,9 2 599,6 644,7 1 227,4 30 751,3 розробки

у сфері

діагностики

і методів

лікування

хвороб
2303040 Державні 3 619,6 3 154,6 1 806,2 465,0 3 619,6 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

профілактики

і лікування

хвороб людини
2303050 Підготовка 400,0 400,0 400,0 наукових кадрів

Академією

медичних наук
2303060 Діагностика 155 560,6 119 512,3 46 944,7 16 093,6 36 048,3 3 825,8 3 488,2 219,7 642,5 337,6 159 386,4 і лікування

захворювань із

впровадженням

експеримен-

тальних та

нових медичних

технологій

у клініках

науково-

дослідних

установ

Академії

медичних наук
в тому числі: 6 000,0 6 000,0 6 000,0 для продовження

досліджень

у Центрі

ендоваскулярної

нейрорентгено-

хірургії
Центр 6 000,0 6 000,0 6 000,0 кардіохірургії

немовлят

Інституту

серцево-

судинної

хірургії
Інститут 6 000,0 6 000,0 6 000,0 нейрохірургії

ім. академіка

А.П. Ромаданова
Інститут 3 000,0 3 000,0 3 000,0 невідкладної і

відновлювальної

хірургії в

(м. Донецьк)
2303070 Спеціалізована 954,4 873,0 433,7 87,3 81,4 954,4 консультативно-

поліклінічна

допомога, що

надається

науково-

дослідними

установами

Академії

медичних наук
2303080 Централізована 13 893,6 4 800,0 9 093,6 13 893,6 закупівля

високо-

вартісного

обладнання та

медикаментів

для клінік

науково-

дослідних

установ

Академії

медичних наук
2303090 Наукова і 1 802,0 1 722,0 882,0 80,0 1 802,0 організаційна

діяльність

президії

Академії

медичних наук
2304000 Національний 8 233,5 8 233,5 5 710,8 8 233,5 комітет

Товариства

Червоного

Хреста України
2304020 Фінансова 8 233,5 8 233,5 5 710,8 8 233,5 підтримка служб

Товариства

Червоного

Хреста України

та внесок до

Міжнародної

федерації

Товариств

Червоного

Хреста та

Червоного

Півмісяця
2305000 Українська 1 600,1 1 600,1 1 600,1 науково-

виробнича

асоціація по

виробництву

медтехніки і

інструментів

"Укрмедприлад"
2305020 Державні 1 600,1 1 600,1 1 600,1 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

розробки нових

видів медичного

обладнання
2306000 Державний 63,0 63,0 40,2 3,0 63,0 департамент

з питань

діяльності

курортів
2306010 Керівництво та 63,0 63,0 40,2 3,0 63,0 управління

у сфері

реалізації

державної

політики щодо

діяльності

курортів
2400000 Міністерство 664 582,2 643 293,6 267 798,2 94 875,8 21 288,6 640 029,1 527 906,8 11 265,2 17 482,6 112 122,3 1 304 611,3 екології та

природних

ресурсів

України
2401000 Апарат 101 028,0 96 977,4 48 366,7 2 395,3 4 050,6 438 068,4 372 827,5 4 843,8 1 353,0 65 240,9 539 096,4 Міністерства

екології та

природних

ресурсів

України
2401010 Загальне 5 347,5 5 347,5 2 956,8 180,0 2 910,9 2 460,9 570,0 65,5 450,0 8 258,4 керівництво

та управління

у сфері

екології та

природних

ресурсів
2401020 Управління та 31 188,6 30 042,0 18 236,9 1 046,0 1 146,6 13 966,7 10 990,6 1 514,1 880,3 2 976,1 45 155,3 контроль

у сфері

екології та

природних

ресурсів на

регіональному

рівні
2401030 Прикладні 2 157,7 2 157,7 2 157,7 наукові та

науково-

технічні

розробки з

пріоритетних

напрямів

у сфері охорони

навколишнього

природного

середовища
2401040 Державні 1 537,0 1 537,0 1 537,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

природо-

охоронної

діяльності
2401050 Прикладні 1 808,2 1 808,2 1 162,6 66,0 1 197,0 1 082,8 404,9 56,9 114,2 3 005,2 наукові та

науково-

технічні

розробки з

пріоритетних

напрямів

у сфері гідро-

метеорології
2401070 Розробки 26,5 26,5 5,2 26,5 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері гідро-

метеорології,

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів
2401080 Державні 2 018,8 2 018,8 2 018,8 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

технічного

переоснащення

системи гідро-

метеорологічних

спостережень,

прогнозування

та досліджень

клімату
2401090 Підвищення 125,9 125,9 91,7 116,4 116,4 35,0 242,3 кваліфікації

кадрів у сфері

екології
2401100 Розвиток 362 000,0 342 000,0 20 000,0 362 000,0 мінерально-

сировинної бази
2401110 Розробка 1 000,0 1 000,0 1 000,0 технологій

дегазації

вугільних

пластів з метою

використання

метану
2401120 Гідрометеоро- 34 009,5 32 874,5 19 976,2 935,7 1 135,0 14 500,0 10 660,0 1 950,0 300,0 3 840,0 48 509,5 логічна

діяльність
2401130 Загально- 3 500,0 3 500,0 3 500,0 державні

геодезичні та

картографічні

роботи
2401140 Розвиток мережі 1 200,0 620,0 580,0 1 200,0 споруд для

ведення гідро-

метеорологічних

спостережень

на річках

і водоймах
2401150 Геолого- 5 630,0 5 630,0 5 630,0 екологічні

дослідження

та заходи
2401160 Заходи із 11 205,4 10 096,4 5 881,7 167,6 1 109,0 1 977,4 1 767,3 369,8 50,3 210,1 13 182,8 створення і

збереження

природно-

заповідного

фонду, ведення

кадастрів

тваринного і

рослинного

світу, Червоної

книги
2401170 Забезпечення 272,9 192,9 55,6 80,0 272,9 вимірів речовин

та аналіз проб

під час

проведення

інспекцій

Організацією

по забороні

хімічної зброї
2401180 Наукове 415,0 415,0 415,0 забезпечення,

розробка

загально-

державних і

регіональних

програм,

нормативних

документів

у сфері охорони

навколишнього

природного

середовища,

екологічних

нормативів і

стандартів
2401190 Сприяння 815,0 815,0 815,0 екологічній

освіті, випуску

та поширенню

екологічної

інформації
2401200 Забезпечення 103,0 103,0 103,0 контролю за

додержанням

вимог природо-

охоронного

законодавства

та здійснення

державної

екологічної

експертизи
2401210 Моніторинг 475,0 175,0 300,0 475,0 навколишнього

природного

середовища,

створення

систем і банків

екологічної

інформації
2401220 Запобігання та 3 046,5 3 046,5 3 046,5 зниження рівня

забруднення

навколишнього

природного

середовища
2401230 Очистка стічних 26 931,5 26 931,5 26 931,5 вод
2401240 Міжнародне 160,0 160,0 160,0 співробітництво

у сфері охорони

навколишнього

природного

середовища
2401250 Поводження з 8 628,0 1 255,5 7 372,5 8 628,0 відходами та

небезпечними

хімічними

речовинами
2401260 Формування 826,0 826,0 826,0 національної

екологічної

мережі
2402000 Державна 1 521,4 1 506,4 844,2 60,0 15,0 900,0 830,0 281,0 70,0 2 421,4 екологічна

інспекція
2402010 Керівництво та 1 521,4 1 506,4 844,2 60,0 15,0 900,0 830,0 281,0 70,0 2 421,4 управління

у сфері

екологічного

контролю
2403000 Державна служба 671,5 623,9 369,8 23,4 47,6 367,1 229,5 137,6 1 038,6 заповідної

справи
2403010 Керівництво та 671,5 623,9 369,8 23,4 47,6 367,1 229,5 137,6 1 038,6 управління

у сфері

заповідної

справи
2404000 Державний 118 283,9 110 819,4 67 273,9 1 484,6 7 464,5 5 899,1 5 165,3 979,5 861,2 733,8 124 183,0 комітет

лісового

господарства

України
2404010 Керівництво та 2 072,1 2 052,1 1 134,0 87,4 20,0 30,0 30,0 3,1 2 102,1 управління

у сфері

лісового

господарства
2404020 Фундаментальні 151,3 151,3 110,0 151,3 дослідження

у сфері

екологічної

безпеки в

лісовому

господарстві
2404030 Прикладні 1 373,4 1 373,4 883,8 63,9 1 025,0 889,3 289,9 76,5 135,7 2 398,4 розробки

у сфері

розвитку

лісового

господарства
2404040 Фінансова 76,2 76,2 16,0 10,7 76,2 підтримка

підготовки

наукових

кадрів у сфері

лісового

господарства
2404050 Підготовка 5 798,8 5 478,3 2 849,4 783,0 320,5 3 060,5 2 871,3 628,2 778,5 189,2 8 859,3 кадрів для

лісового

господарства

вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2404060 Ведення 87 396,1 85 096,1 58 779,3 457,5 2 300,0 1 783,6 1 374,7 61,4 3,1 408,9 89 179,7 лісового

господарства

і мисливства,

охорона і

захист лісів в

держлісфонді
2404070 Створення 15 065,6 10 449,6 4 616,0 15 065,6 захисних

лісових

насаджень та

полезахисних

лісових смуг
2404080 Збереження 6 350,4 6 142,4 3 501,4 82,1 208,0 6 350,4 природно-

заповідного

фонду
2405000 Державний 332 811,2 324 600,3 101 308,0 90 812,5 8 210,9 69 070,0 64 379,2 5 160,9 15 068,4 4 690,8 401 881,2 комітет України

водного

господарства
2405010 Керівництво та 1 583,6 1 433,6 924,0 26,4 150,0 1 583,6 управління

у сфері водного

господарства
2405020 Прикладні 697,2 697,2 697,2 розробки

у сфері

розвитку

водного

господарства
2405040 Підвищення 327,7 327,7 239,0 780,0 749,0 150,0 170,0 31,0 1 107,7 кваліфікації

кадрів у сфері

водного

господарства
2405050 Експлуатація 267 962,7 261 901,8 100 145,0 90 786,1 6 060,9 68 290,0 63 630,2 5 010,9 14 898,4 4 659,8 336 252,7 загально-

державних

і міжгоспо-

дарських

державних

меліоративних

систем
2405060 Ведення 5 066,0 3 066,0 2 000,0 5 066,0 водного

кадастру,

паспортизація,

здійснення

радіологічного

та гідро-

хімічного

моніторингу

водних об'єктів

комплексного

призначення,

водогоспо-

дарських систем

міжгалузевого

та сільсько-

господарського

водопостачання
2405070 Захист від 37 174,0 37 174,0 37 174,0 шкідливої дії

вод сільських

населених

пунктів і

сільсько-

господарських

угідь
2405080 Комплексний 20 000,0 20 000,0 20 000,0 протипаводковий

захист в

басейні р. Тиса

у Закарпатській

області
2406000 Державний 110 095,9 108 595,9 49 551,6 100,0 1 500,0 125 724,5 84 475,3 200,0 41 249,2 235 820,4 комітет України

по земельних

ресурсах
2406010 Керівництво та 70 705,3 69 205,3 49 551,6 100,0 1 500,0 7 000,0 5 200,0 200,0 1 800,0 77 705,3 управління

у сфері

земельних

ресурсів
2406020 Підвищення 19,6 19,6 19,6 кваліфікації

працівників

Держкомзему
2406030 Проведення 35 641,0 35 641,0 35 641,0 земельної

реформи
2406040 Створення 3 730,0 3 730,0 25 000,0 25 000,0 28 730,0 протиерозійних

гідротехнічних

споруд та

рекультивація

порушених

земель
2406600 Видача 93 724,5 54 275,3 39 449,2 93 724,5 державних актів

на право

приватної

власності на

землю та їх

реєстрація
2407000 Державна 170,3 170,3 84,0 170,3 комісія

радіаційного

захисту

населення
2407010 Керівництво та 170,3 170,3 84,0 170,3 управління

у сфері

радіаційного

захисту

населення
2500000 Міністерство 1 001 085,6 994 530,3 35 844,5 7 729,7 6 555,3 1 655 654,8 1 605 554,8 822,9 1 156,2 50 100,0 2 656 740,4 праці та

соціальної

політики

України
2501000 Апарат 186 391,1 181 627,9 10 241,6 6 556,5 4 763,2 40 673,0 8 579,2 770,0 1 113,2 32 093,8 227 064,1 Міністерства

праці та

соціальної

політики

України
2501010 Керівництво та 3 802,8 3 702,8 2 066,4 325,2 100,0 744,0 744,0 605,2 4 546,8 управління

у сфері праці

та соціальної

політики
2501020 Прикладні 3 393,2 3 363,2 1 798,7 111,9 30,0 1 366,2 1 212,2 513,6 25,5 154,0 4 759,4 розробки

у сфері

економіки праці

та соціальної

політики
2501030 Прикладні 130,0 130,0 130,0 розробки

у сфері

адаптації

сліпих
2501040 Державні 324,4 324,4 324,4 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

виробництва

засобів

реабілітації

інвалідів
2501050 Підготовка 2 952,1 2 952,1 1 041,3 464,9 837,1 742,7 218,6 122,5 94,4 3 789,2 кадрів для

галузі

соціального

забезпечення

та соціального

захисту вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2501060 Підвищення 159,0 153,6 75,6 38,0 5,4 5,0 5,0 164,0 кваліфікації

працівників

органів

соціального

захисту і

соціального

забезпечення
2501070 Спеціалізована 2 173,9 1 663,9 542,4 272,5 510,0 27,0 27,0 19,0 2 200,9 протезно-

ортопедична та

медично-

реабілітаційна

допомога

інвалідам

в клініці

науково-

дослідного

інституту

протезування,

протезо-

будування та

відновлення

працездатності
2501080 Санаторне 16 668,5 16 568,5 3 985,4 5 059,3 100,0 1 277,8 1 240,4 37,8 341,0 37,4 17 946,3 лікування

інвалідів та

ветеранів війни

(крім хворих на

туберкульоз)
2501090 Виготовлення 3 100,0 3 100,0 3 100,0 бланків

пенсійних

посвідчень та

посвідчень

ветерана війни
2501100 Допомога на 1 400,0 1 400,0 1 400,0 капітальний

ремонт установ

соціального

забезпечення,

що знаходяться

в аварійному

стані
2501110 Заходи із 2 000,0 2 000,0 2 000,0 соціального

захисту дітей
2501120 Фінансова 12 948,0 12 948,0 12 948,0 підтримка

Українського

товариства

глухих,

Українського

товариства

сліпих, Союзу

організацій

інвалідів

України та

Національної

асамблеї

інвалідів

України
2501130 Допомога мало- 1 640,0 1 640,0 1 640,0 забезпеченим

пенсіонерам
2501140 Створення та 3 345,2 768,0 2 577,2 3 345,2 програмно-

технічне

забезпечення

системи

інформаційно-

аналітичної

підтримки

установ

соціального

забезпечення

населення
2501150 Щорічна разова 109 049,0 109 049,0 109 049,0 грошова

допомога

ветеранам війни
2501160 Довічні 244,3 244,3 244,3 державні

стипендії для

учасників

бойових дій у

період Великої

Вітчизняної

війни та

громадян

України, які

зазнали

переслідувань

за правозахисну

діяльність у

колишньому СРСР
2501170 Розробка нових 4 160,7 4 120,1 731,8 284,7 40,6 4 160,7 видів

протезів та

обслуговування

інвалідів у

стаціонарах

при протезних

підприємствах
2501180 Соціальний 12 600,0 12 600,0 12 600,0 захист

працівників, що

вивільняються

у зв'язку з

виведенням з

експлуатації

Чорнобильської

АЕС
2501190 Соціологічні 300,0 300,0 300,0 дослідження

у сфері

трудових

відносин та

соціальної

політики
2501600 Розробка та 6 000,0 6 000,0 36 415,9 4 607,9 31 808,0 42 415,9 впровадження

моделей

соціального

інвестування
2502000 Державний 30 498,5 30 458,5 17 668,7 560,0 40,0 125,0 125,0 34,0 19,6 30 623,5 департамент

по нагляду за

охороною праці
2502010 Керівництво та 1 122,7 1 122,7 715,6 1 122,7 управління у

сфері нагляду

за охороною

праці
2502020 Державний 28 952,9 28 912,9 16 878,0 560,0 40,0 28 952,9 нагляд за

дотриманням

вимог

нормативних

актів щодо

безпеки і

гігієни праці

та виробничого

середовища
2502030 Підвищення 102,9 102,9 75,1 125,0 125,0 34,0 19,6 227,9 кваліфікації

кадрів у сфері

охорони праці

та наглядової

діяльності
2502040 Прикладні 320,0 320,0 320,0 розробки

у сфері

охорони праці
2503000 Державний 7 444,5 6 550,5 4 148,9 894,0 7 444,5 департамент

нагляду за

додержанням

законодавства

про працю
2503010 Керівництво та 7 444,5 6 550,5 4 148,9 894,0 7 444,5 управління

у сфері нагляду

за додержанням

законодавства

про працю
2504000 Державний центр 40 000,0 40 000,0 34 696,9 34 696,9 74 696,9 зайнятості

населення
2504020 Участь держави 40 000,0 40 000,0 40 000,0 у наданні

соціальних

послуг та

матеріальному

забезпеченню

безробітних

з числа

незастрахованих

осіб
2504600 Перегрупування 34 696,9 34 696,9 34 696,9 трудових

ресурсів

Донбасу
2505000 Державний 5 814,0 4 955,9 786,0 546,0 858,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 5 973,9 комітет України

у справах

ветеранів
2505010 Керівництво та 743,4 743,4 411,6 6,0 743,4 управління

у сфері

соціального

захисту

ветеранів
2505020 Санаторне 2 899,6 2 041,5 374,4 540,0 858,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 3 059,5 лікування

ветеранів та

інвалідів

війни, хворих

на туберкульоз
2505030 Відвідування 54,0 54,0 54,0 військових

поховань та

здійснення

поховань

учасників

бойових дій
2505040 Нагородження 360,0 360,0 360,0 ветеранів війни

неодержаними

державними

нагородами
2505050 Фінансова 1 757,0 1 757,0 1 757,0 підтримка

громадських

організацій

ветеранів
2506000 Національна 160,8 160,8 75,6 160,8 рада

соціального

партнерства
2506010 Узгодження та 160,8 160,8 75,6 160,8 вирішення

питань, що

виникають у

соціально-

трудовій сфері
2507000 Фонд України 250 258,7 250 258,7 2 923,7 67,2 80 000,0 62 000,0 18 000,0 330 258,7 соціального

захисту

інвалідів
2507020 Керівництво та 5 421,4 5 421,4 2 923,7 67,2 5 421,4 управління

у сфері

соціального

захисту

інвалідів
2507030 Забезпечення 169 577,6 169 577,6 169 577,6 інвалідів

автомобілями

та іншими

протезно-

ортопедичними

виробами
2507040 Компенсаційні 16 000,0 16 000,0 16 000,0 виплати

інвалідам на

бензин, ремонт,

техобслуго-

вування

автотранспорту

та транспортне

обслуговування
2507050 Санаторно- 46 243,7 46 243,7 46 243,7 курортне

оздоровлення

інвалідів
2507060 Встановлення 6 956,0 6 956,0 6 956,0 телефонів

інвалідам I

і II груп
2507070 Одноразова 6 000,0 6 000,0 6 000,0 матеріальна

допомога

інвалідам
2507080 Соціально- 60,0 60,0 80 000,0 62 000,0 18 000,0 80 060,0 трудова та

професійна

реабілітація

інвалідів
2508000 Пенсійний фонд 480 518,0 480 518,0 1 500 000,0 1 500 000,0 1 980 518,0 України
2508010 Відшкодування 330 269,0 330 269,0 200 000,0 200 000,0 530 269,0 на виплату

пенсій

військово-

службовцям

рядового,

сержантського

та

старшинського

складу

строкової

служби
2508020 Відшкодування 93 768,0 93 768,0 93 768,0 на виплату

пенсій особам,

які працювали

в органах

державної влади
2508030 Відшкодування 260 063,0 260 063,0 260 063,0 на виплату

пенсій особам,

які не мають

трудового стажу

для призначення

пенсій
2508040 Відшкодування 140 012,0 140 012,0 769 645,0 769 645,0 909 657,0 на виплату

надбавок та

підвищень до

пенсій,

призначених

за різними

пенсійними

програмами
2508050 Компенсація 125 000,0 125 000,0 125 000,0 різниці у

пенсійному

забезпеченні

наукових

працівників
2508060 Додаткові 51 524,0 51 524,0 51 524,0 заходи,

пов'язані з

виплатою

пенсій,

призначених

за різними

пенсійними

програмами
2508070 Відшкодування 10 237,0 10 237,0 10 237,0 на виплату

пенсій особам,

вивільненим

у зв'язку із

закриттям

Чорнобильської

АЕС
2600000 Міністерство 117 402,7 110 279,7 3 524,0 492,9 7 123,0 842,0 807,0 7,0 80,0 35,0 118 244,7 промислової

політики

України
2601000 Апарат 87 084,2 79 961,2 3 371,2 454,2 7 123,0 842,0 807,0 7,0 80,0 35,0 87 926,2 Міністерства

промислової

політики

України
2601010 Загальне 9 046,3 8 938,3 3 284,4 413,1 108,0 350,0 320,0 80,0 30,0 9 396,3 керівництво

та управління

у сфері

промислової

політики
2601020 Прикладні 4 151,0 4 151,0 460,0 460,0 4 611,0 розробки

з проблем

розвитку

основних

галузей

обробної

промисловості
2601030 Розробки 2 450,0 2 450,0 2 450,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

промисловості
2601040 Проведення 400,0 400,0 400,0 наукових

конференцій,

семінарів і

виставок

у сфері

промисловості
2601050 Функціонування 227,2 212,2 70,7 30,0 15,0 32,0 27,0 7,0 5,0 259,2 Центральної

державної

науково-

технічної

бібліотеки
2601060 Функціонування 57,7 57,7 16,1 11,1 57,7 Державного

металургійного

музею України
2601070 Створення і 20 000,0 20 000,0 20 000,0 впровадження

у виробництво

сучасних видів

цивільної

продукції на

підприємствах

машинобудівного

комплексу
2601080 Консервація 3 000,0 3 000,0 3 000,0 виробничих

потужностей

промислових

підприємств
2601090 Реструкту- 15 000,0 8 000,0 7 000,0 15 000,0 ризація

підприємств

з підземного

видобутку

залізної руди
2601100 Обов'язкові 10 000,0 10 000,0 10 000,0 природоохоронні

роботи у зоні

діяльності

Яворівського

ДГХП "Сірка",

Стебницького

ДГХП

"Полімінерал",

Роздільського

ДГХП "Сірка",

ДП "Подорож-

нянський

рудник"
2601110 Заходи 10 000,0 10 000,0 10 000,0 спеціального

призначення

підприємств та

організацій

оборонного

комплексу
2601120 Часткове 2 000,0 2 000,0 2 000,0 покриття витрат

на виплату

заборгованості

гірникам з

регресних

позовів та

одноразової

допомоги

по втраті

професійної

працездатності
2601130 Державні 5 352,0 5 352,0 5 352,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

промисловості
2601140 Наукові 400,0 400,0 400,0 розробки

у сфері

стандартизації

та сертифікації

промислової

продукції
2601150 Фінансова 5 000,0 5 000,0 5 000,0 підтримка

вітчизняного

виробника

калійних добрив
2602000 Державний 30 318,5 30 318,5 152,8 38,7 30 318,5 департамент

тракторного і

сільсько-

господарського

машинобудування
2602010 Керівництво та 318,5 318,5 152,8 38,7 318,5 управління

у сфері

тракторного і

сільсько-

господарського

машинобудування
2602020 Фінансова 30 000,0 30 000,0 30 000,0 підтримка

вітчизняного

машинобудування

для агро-

промислового

комплексу
2800000 Міністерство 1 163 705,3 1 120 996,5 352 356,3 44 888,3 15 208,8 459 477,8 633 832,3 60 483,5 34 862,7 81 267,5 1 623 183,1 аграрної

політики

України
2801000 Апарат 816 151,0 775 420,6 188 188,2 31 964,2 13 230,4 585 897,4 541 958,2 37 529,0 26 916,6 43 839,2 1 402 048,4 Міністерства

аграрної

політики

України
2801010 Загальне 10 276,5 6 776,5 2 814,0 408,7 3 500,0 10 276,5 керівництво

та управління

у сфері агро-

промислового

комплексу
2801020 Фундаментальні 634,1 614,1 418,9 20,0 634,1 дослідження

Національного

аграрного

університету

у сфері

сільсько-

господарських

наук
2801030 Прикладні 7 098,8 7 098,8 1 250,0 7 098,8 розробки у

сфері розвитку

сільсько-

господарського

виробництва
2801040 Прикладні 3 094,9 2 994,9 1 906,0 7,0 100,0 1 500,0 1 417,0 827,5 83,0 4 594,9 розробки

Національного

аграрного

університету

у сфері

сільсько-

господарських

наук
2801050 Розробки 1 373,0 1 373,0 1 373,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

розвитку агро-

промислового

комплексу,

фінансова

підтримка

підготовки

наукових кадрів
2801060 Наукові 1 450,1 1 450,1 1 450,1 розробки

у сфері

стандартизації

та сертифікації

сільсько-

господарської

продукції
2801070 Оздоровлення та 4 745,0 4 745,0 2 850,0 203,0 20 890,0 18 890,0 1 850,0 3 645,0 2 000,0 25 635,0 відпочинок

дітей

працівників

агро-

промислового

комплексу
2801080 Підготовка 86 185,1 85 065,1 43 066,9 12 335,6 1 120,0 48 452,3 42 317,3 8 456,0 8 072,0 6 135,0 134 637,4 кадрів для

агро-

промислового

комплексу

вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2801090 Підготовка 7 415,5 7 200,5 3 217,1 1 337,0 215,0 6 069,4 4 997,8 1 338,8 351,2 1 071,6 13 484,9 кадрів для

агро-

промислового

комплексу

вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації

Національного

аграрного

університету
2801100 Підготовка 93 689,8 92 879,8 47 595,9 9 000,0 810,0 80 000,0 57 790,0 13 093,2 8 930,0 22 210,0 173 689,8 кадрів для

агро-

промислового

комплексу

вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
2801110 Підготовка 36 822,3 30 338,9 15 659,1 3 109,8 6 483,4 10 500,0 7 835,0 3 446,0 100,5 2 665,0 47 322,3 кадрів для

агро-

промислового

комплексу

Національним

аграрним

університетом
2801120 Підвищення 1 086,3 1 086,3 792,4 280,0 230,0 83,2 50,0 1 366,3 кваліфікації

кадрів агро-

промислового

комплексу

у закладах

післядипломної

освіти III і

IV рівнів

акредитації
2801130 Підготовка, 4 250,0 4 250,0 2 700,0 458,6 4 250,0 перепідготовка

та підвищення

кваліфікації

робітничих

кадрів агро-

промислового

комплексу
2801140 Підвищення 1 583,9 1 583,9 984,4 154,0 926,0 896,0 250,6 206,6 30,0 2 509,9 кваліфікації

кадрів агро-

промислового

комплексу

закладами

післядипломної

освіти
2801150 Культурно- 1 714,7 1 714,7 1 249,8 1 714,7 освітня

діяльність для

працівників

агро-

промислового

комплексу
2801160 Державне 19 500,0 500,0 20 000,0 пільгове

кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників
2801170 Докорінне 4 000,0 4 000,0 4 000,0 поліпшення

земель

підприємств

агро-

промислового

комплексу
2801180 Агрохімічна 2 000,0 2 000,0 2 000,0 паспортизація

земель

сільсько-

господарського

призначення
2801190 Селекція в 58 500,0 58 500,0 58 500,0 тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агро-

промислового

комплексу
2801200 Заходи по 2 000,0 2 000,0 2 000,0 боротьбі з

шкідниками та

хворобами

сільсько-

господарських

рослин
2801210 Фінансова 103 500,0 103 500,0 11 100,0 11 100,0 71,7 11,7 114 600,0 підтримка

виробництва

продукції

тваринництва

та рослинництва
2801220 Селекція в 42 500,0 42 500,0 42 500,0 рослинництві

та сорто-

випробування
2801230 Фінансова 10 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 підтримка

селянських

(фермерських)

господарств
2801240 Фінансова 150 000,0 150 000,0 150 000,0 підтримка

підприємств

агро-

промислового

комплексу

через механізм

здешевлення

кредитів

комерційних

банків
2801250 Погашення 5 000,0 5 000,0 заборгованості

із закупівлі

сільсько-

господарської

продукції за

державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 рр.
2801260 Заходи з 9 528,3 9 528,3 4 772,0 90,0 9 528,3 охорони і

захисту,

раціонального

використання

лісів, наданих

в постійне

користування

агро-

промисловим

підприємствам
2801270 Розробка 2 000,0 2 000,0 2 000,0 зразків техніки

для сільського

господарства,

харчової та

переробної

промисловості
2801280 Фінансова 5 000,0 5 000,0 5 000,0 підтримка агро-

промислових

підприємств,

що знаходяться

в особливо

складних

кліматичних

умовах
2801290 Проведення 1 500,0 1 500,0 1 500,0 державних

виставкових

заходів у

сфері агро-

промислового

комплексу
2801300 Розвиток 16 000,0 16 000,0 16 000,0 комунального

господарства

у сільській

місцевості
2801310 Організація і 67 629,4 66 847,4 43 709,9 3 500,5 782,0 43 361,1 35 237,3 6 630,4 5 188,4 8 123,8 110 990,5 регулювання

діяльності

установ в

системі агро-

промислового

комплексу
2801320 Дослідження і 23 486,9 23 286,9 15 201,8 1 360,0 200,0 6 916,6 5 445,8 1 481,6 411,2 1 470,8 30 403,5 експери-

ментальні

розробки в

системі агро-

промислового

комплексу
2801330 Створення і 10 000,0 10 000,0 18 239,0 28 239,0 забезпечення

страхового

запасу елітного

та сортового

насіння
2801340 Запобігання 6 053,0 6 053,0 6 053,0 розповсюдженню

збудників

інфекційних

хвороб тварин
2801350 Закладення і 100 000,0 100 000,0 100 000,0 нагляд за

молодими

садами,

виноградниками

та ягідниками
2801360 Державні 1 533,4 1 533,4 1 533,4 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

сільського

господарства
2801380 Повернення -23 239,0 -23 239,0 бюджетних

позичок,

наданих на

закупівлю

сільсько-

господарської

продукції за

державним

замовленням

(контрактом)

1994-1997 років
2801400 Повернення -2 000,0 -2 000,0 кредитів,

наданих

селянським

(фермерським)

господарствам
2801410 Повернення -400,0 -400,0 коштів,

наданих для

кредитування

індивідуальних

сільських

забудовників
2801430 Часткова 20 000,0 20 000,0 255 802,0 255 802,0 275 802,0 компенсація

вартості

складної

сільсько-

господарської

техніки

вітчизняного

виробництва
2802000 Державний 191 721,1 191 521,1 96 030,4 3 511,0 200,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 296 721,1 департамент

ветеринарної

медицини
2802010 Керівництво та 324,1 324,1 184,9 11,0 324,1 управління

у сфері

ветеринарної

медицини
2802020 Проти- 52 447,0 52 447,0 52 447,0 епізоотичні

заходи та

участь у

Міжнародному

протиепізоо-

тичному бюро
2802030 Організація і 138 950,0 138 750,0 95 845,5 3 500,0 200,0 105 000,0 69 496,0 18 000,0 5 000,0 35 504,0 243 950,0 регулювання

діяльності

установ в

системі

ветеринарної

медицини
2803000 Державний 2 148,3 2 130,3 1 171,0 73,3 18,0 1 585,3 1 571,8 366,0 135,0 13,5 3 733,6 департамент

продовольства
2803010 Керівництво та 773,5 773,5 434,2 27,3 773,5 управління

у сфері

продовольства
2803020 Державні 68,4 68,4 68,4 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

розвитку

харчової

промисловості
2803030 Оздоровлення та 540,0 540,0 230,0 46,0 1 573,0 1 560,9 360,0 135,0 12,1 2 113,0 відпочинок

дітей

працівників

харчової та

переробної

промисловості
2803040 Функціонування 618,4 618,4 450,7 618,4 культурно-

освітніх

закладів

Державного

департаменту

продовольства
2803050 Методично- 148,0 130,0 56,1 18,0 12,3 10,9 6,0 1,4 160,3 бібліотечне

забезпечення

переробної

промисловості
2804000 Державний 43 426,9 41 873,5 13 344,2 2 767,7 1 553,4 8 573,1 7 383,6 1 267,4 1 452,0 1 109,5 52 000,0 департамент

рибного

господарства
2804010 Керівництво та 732,3 732,3 434,2 25,8 732,3 управління

у сфері рибного

господарства
2804020 Фундаментальні 1 766,4 1 766,4 1 766,4 дослідження

у сфері

океанології та

використання

морських

ресурсів
2804030 Прикладні 1 815,4 1 815,4 1 815,4 розробки

у сфері рибного

господарства
2804040 Підготовка 3 015,3 2 940,3 1 420,3 528,7 75,0 3 191,0 2 567,0 460,7 728,0 624,0 6 206,3 кадрів для

рибного

господарства

вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
2804050 Підготовка 2 829,4 2 740,0 1 259,8 692,0 89,4 4 062,1 3 496,6 786,7 724,0 485,5 6 891,5 кадрів для

сфери рибного

господарства

вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
2804060 Забезпечення 567,0 378,0 202,8 189,0 567,0 проведення

виробничої

практики

студентів вищих

навчальних

закладів на

учбовому

вітрильному

судні
2804070 Відтворення та 31 364,0 30 164,0 10 027,1 1 521,2 1 200,0 770,0 770,0 20,0 32 134,0 охорона водних

живих ресурсів

і регулювання

рибальства
2804080 Селекція у 1 337,1 1 337,1 1 337,1 рибному

господарстві
2804090 Участь у 550,0 550,0 550,0 міжнародних

морських

риболовних

організаціях
2805000 Українська 106 139,0 106 032,0 53 622,5 6 572,1 107,0 14 224,0 13 422,7 3 321,1 1 359,1 801,3 120 363,0 академія

аграрних наук
2805020 Наукова і 4 251,4 4 251,4 2 428,3 310,7 400,0 400,0 97,1 4 651,4 організаційна

діяльність

президії

Української

академії

аграрних наук

та розвиток

інфраструктури

академії
2805030 Фундаментальні 53 184,2 53 184,2 31 011,7 4 226,3 6 400,0 6 039,0 1 386,0 957,0 361,0 59 584,2 дослідження

у сфері

природничих і

технічних наук
2805040 Прикладні 28 865,7 28 865,7 18 452,2 1 822,1 6 600,0 6 291,0 1 806,0 301,0 309,0 35 465,7 розробки

Української

академії

аграрних наук у

сфері сільсько-

господарських

наук
2805050 Державні 137,5 137,5 46,0 8,0 137,5 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

розвитку

сільсько-

господарського

виробництва та

застосування

нових

технологій у

рослинництві
2805060 Фінансова 4 629,9 4 629,9 874,6 50,3 300,0 268,7 79,0 4,0 31,3 4 929,9 підтримка

технічного

забезпечення

наукових

установ та

підготовки

наукових

кадрів агро-

промислового

комплексу
2805070 Докорінне 200,0 200,0 200,0 поліпшення

земель науково-

дослідних

господарств
2805080 Селекція у 5 500,0 5 500,0 5 500,0 тваринництві

та птахівництві

в науково-

дослідних

господарствах
2805090 Селекція 7 500,0 7 500,0 7 500,0 сільсько-

господарських

культур

в ланках

первинного

рослинництва
2805100 Збереження 1 870,3 1 763,3 809,7 154,7 107,0 524,0 424,0 50,1 100,0 2 394,3 природно-

заповідного

фонду в

біосферному

заповіднику

"Асканія-Нова"
2806000 Національна -255 802,0 -255 802,0 акціонерна

компанія

"Украгролізинг"
2806020 Заходи по 66 252,0 66 252,0 операціях

фінансового

лізингу

вітчизняної

сільсько-

господарської

техніки
2806030 Повернення -66 252,0 -66 252,0 коштів, в

частині

відшкодування

вартості

сільсько-

господарської

техніки,

переданої

суб'єктам

господарювання

на умовах

фінансового

лізингу
2806040 Придбання 656 065,0 656 065,0 сільсько-

господарської

техніки

на умовах

фінансового

лізингу та

заходи по

операціях

фінансового

лізингу
2806050 Кошти, що -911 867,0 -911 867,0 надійдуть в

рахунок

погашення

заборгованості

за кредитами,

залученими

державою або

під державні

гарантії і

наданими для

закупівлі

сільсько-

господарської

техніки

іноземного

виробництва,

переданої

сільгосп-

виробникам

та іншим

суб'єктам

господарювання
2807000 Фізкультурно- 4 119,0 4 019,0 100,0 4 119,0 спортивне

товариство

"Колос"
2807020 Розвиток 4 119,0 4 019,0 100,0 4 119,0 фізичної

культури і

спорту серед

сільського

населення
3000000 Державний 136 662,3 130 262,3 77 493,7 2 344,3 6 400,0 33 260,7 28 050,7 5 899,1 1 974,5 5 210,0 169 923,0 комітет

статистики

України
3001000 Апарат 136 662,3 130 262,3 77 493,7 2 344,3 6 400,0 33 260,7 28 050,7 5 899,1 1 974,5 5 210,0 169 923,0 Державного

комітету

статистики

України
3001010 Керівництво та 90 075,8 90 075,8 61 086,3 2 320,9 31 313,5 26 103,5 5 899,1 1 974,5 5 210,0 121 389,3 управління

у сфері

статистики
3001020 Статистичні 41 353,8 35 753,8 15 800,0 5 600,0 41 353,8 спостереження

та переписи
3001030 Обстеження умов 960,0 960,0 960,0 життя домо-

господарств
3001040 Фундаментальні 1 035,6 1 035,6 603,3 23,4 1 035,6 дослідження

у сфері

державної

статистики
3001050 Державні 2 197,0 2 197,0 2 197,0 науково-

технічні

програми та

наукові

частини

державних

цільових

програм у сфері

реформування

державної

статистики
3001060 Підвищення 20,4 20,4 20,4 кваліфікації

працівників

органів

державної

статистики
3001070 Створення та 1 000,0 200,0 800,0 1 000,0 розвиток

інтегрованої

інформаційно-

аналітичної

системи

державної

статистики
3001080 Фінансова 19,7 19,7 4,1 19,7 підтримка

підготовки

наукових

кадрів у сфері

державної

статистики
3001600 Реформування 1 947,2 1 947,2 1 947,2 державної

статистики
3100000 Міністерство 190 783,7 180 560,1 86 648,6 21 028,9 10 223,6 817 685,7 807 997,3 18 434,3 4 669,0 9 688,4 1 008 469,4 транспорту

України
3101000 Апарат 20 416,2 20 282,2 9 063,9 2 191,0 134,0 24 004,3 18 033,9 8 681,5 1 554,6 5 970,4 44 420,5 Міністерства

транспорту

України
3101010 Загальне 3 144,3 3 010,3 1 419,6 131,0 134,0 10,0 10,0 3 154,3 керівництво

та управління

у сфері

транспорту
3101020 Прикладні 991,3 991,3 991,3 розробки

у сфері

функціонування

транспортної

системи
3101030 Державні 874,0 874,0 874,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

розвитку

національної

транспортної

мережі
3101040 Розробки 70,0 70,0 70,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

транспортного

комплексу
3101050 Підготовка 686,7 686,7 416,8 43,6 249,9 192,3 60,0 37,0 57,6 936,6 кадрів для

сфери

автомобільного

транспорту

вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
3101060 Підготовка 14 188,1 14 188,1 6 972,2 2 016,4 23 744,4 17 831,6 8 621,5 1 517,6 5 912,8 37 932,5 кадрів для

сфери

залізничного

транспорту

вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
3101080 Культурно- 350,3 350,3 255,3 350,3 освітня

діяльність для

працівників

транспортної

галузі
3101090 Підвищення 111,5 111,5 111,5 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої - сьомої

категорій

у сфері

транспорту
3102000 Державний 501,9 501,9 241,2 501,9 департамент

автомобільного

транспорту
3102010 Керівництво та 501,9 501,9 241,2 501,9 управління

у сфері

автомобільного

транспорту
3103000 Державний 23 984,0 23 984,0 13 490,0 13 490,0 1 728,6 37 474,0 департамент

морського і

річкового

транспорту
3103010 Керівництво та 13 490,0 13 490,0 1 728,6 13 490,0 управління

у сфері

морського і

річкового

транспорту
3103020 Навігаційно- 9 234,0 9 234,0 9 234,0 гідрографічне

забезпечення

безпеки

мореплавства

у водах України
3103030 Підтримка 14 750,0 14 750,0 14 750,0 експлуатаційно

безпечного

стану

внутрішніх

водних шляхів

та судноплавних

шлюзів
3104000 Державна 141 256,7 131 167,1 75 018,7 18 501,4 10 089,6 20 127,4 17 789,4 4 661,9 2 665,4 2 338,0 161 384,1 адміністрація

залізничного

транспорту
3104020 Підготовка 7 325,9 7 325,9 3 768,1 623,8 10 780,0 9 390,7 3 486,4 1 529,9 1 389,3 18 105,9 кадрів для

сфери

залізничного

транспорту

вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
3104030 Методичне 83,4 83,4 55,2 3,7 83,4 забезпечення

діяльності

вищих

навчальних

закладів

Державної

адміністрації

залізничного

транспорту
3104040 Стаціонарне 111 797,8 111 712,2 63 970,6 16 515,1 85,6 8 977,0 8 042,1 1 101,1 1 119,0 934,9 120 774,8 медичне

обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3104050 Створення 1 293,9 1 293,9 728,9 97,5 54,0 51,0 2,7 3,0 1 347,9 банків крові

та її

компонентів

для лікування

працівників

залізничного

транспорту
3104060 Амбулаторно- 10 755,7 10 751,7 6 495,9 1 261,3 4,0 316,4 305,6 71,7 16,5 10,8 11 072,1 поліклінічне

обслуговування

працівників та

пасажирів

залізничного

транспорту
3104070 Придбання 10 000,0 10 000,0 10 000,0 вітчизняних

вагонів для

Укрзалізниці
3105000 Державний 2 034,7 2 034,7 1 232,8 14 270,0 12 890,0 3 362,3 449,0 1 380,0 16 304,7 департамент

авіаційного

транспорту
3105010 Керівництво та 12 000,0 11 500,0 3 272,3 219,0 500,0 12 000,0 управління

у сфері

авіаційного

транспорту
3105020 Стаціонарне 662,1 662,1 377,9 1 270,0 890,0 90,0 230,0 380,0 1 932,1 медичне

обслуговування

та сертифікація

льотно-

диспетчерського

складу

працівників

авіаційного

транспорту
3105030 Передпольотний 1 372,6 1 372,6 854,9 1 372,6 та передзмінний

контроль

льотно-

диспетчерського

складу

працівників

авіаційного

транспорту

та надання

первинної

медичної

допомоги

пасажирам
3105040 Страховий фонд 1 000,0 500,0 500,0 1 000,0 безпеки авіації
3106000 Державна служба 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 745 794,0 655 794,0 90 000,0 748 384,2 автомобільних

доріг України
3106010 Керівництво та 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 2 590,2 управління

у сфері

будівництва,

ремонту та

утримання

автомобільних

доріг
3106020 Розвиток мережі 745 794,0 655 794,0 90 000,0 745 794,0 і утримання

автомобільних

доріг

загального

користування
3200000 Міністерство 2 299 960,0 2 182 183,3 59 339,5 7 024,8 117 776,8 4 796,9 4 065,2 280,2 126,2 731,7 2 304 756,9 України

з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201000 Апарат 2 164 327,6 2 048 189,6 52 964,3 6 462,4 116 138,0 3 659,5 3 209,5 59,5 32,5 450,0 2 167 987,1 Міністерства

України

з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201010 Керівництво та 6 883,3 6 583,3 3 630,0 226,0 300,0 5,4 5,4 6 888,7 управління

у сфері

надзвичайних

ситуацій та

соціального

захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201020 Розробки 60,0 60,0 60,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

попередження

надзвичайних

ситуацій

кліматичного

і технічного

походження
3201030 Доплати за 126 639,0 126 639,0 126 639,0 роботу на

радіоактивно

забруднених

територіях,

збереження

заробітної

плати при

переведенні

на нижче-

оплачувану

роботу та у

зв'язку з

відселенням,

виплати

підвищених

стипендій

та надання

додаткової

відпустки

громадянам,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201040 Компенсація 293 152,0 293 152,0 293 152,0 сім'ям з дітьми

та видатки на

безплатне

харчування

дітей, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201050 Щомісячна 289 200,0 289 200,0 289 200,0 грошова

допомога у

зв'язку з

обмеженням

споживання

продуктів

харчування

місцевого

виробництва

та компенсації

за пільгове

забезпечення

продуктами

харчування

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201060 Пільги на 44 609,0 44 609,0 44 609,0 житлово-

комунальні

послуги,

придбання

палива

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201070 Пільги на 64 937,0 64 937,0 64 937,0 користування

транспортом

та зв'язком

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201080 Пільги на 60 871,0 60 871,0 60 871,0 медичне

обслуговування

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201090 Компенсації за 8 000,0 8 000,0 8 000,0 втрачене майно

та оплата

витрат у

зв'язку з

переїздом на

нове місце

проживання

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201100 Компенсації за 6 440,0 6 440,0 6 440,0 шкоду,

заподіяну

здоров'ю та

допомоги на

оздоровлення,

у випадку

звільнення

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201110 Оздоровлення 155 500,0 155 500,0 155 500,0 громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201120 Допомога по 8 000,0 8 000,0 8 000,0 тимчасовій

непраце-

здатності

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201130 Інформування 2 000,0 2 000,0 2 000,0 громадськості

з питань

ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201140 Пенсійне 234 194,8 234 194,8 234 194,8 забезпечення

осіб, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесених до

категорії I
3201150 Відшкодування 345 001,2 345 001,2 345 001,2 на виплату

пенсій особам,

які постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи,

віднесеним до

категорій II,

III і IV та

непрацездатним

пенсіонерам,

які проживають

у зонах

радіоактивного

забруднення
3201170 Компенсація за 4 007,0 4 007,0 4 007,0 втрату

годувальника

та допомога на

поховання

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201180 Внесок України 29 920,0 1 742,0 28 178,0 29 920,0 до

Чорнобильського

фонду "Укриття"

на реалізацію

програми SIP
3201190 Будівництво 12 000,0 12 000,0 12 000,0 пускового

комплексу

"Вектор"
3201200 Забезпечення 20 000,0 20 000,0 20 000,0 житлом

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201210 Комплексне 54 390,0 54 390,0 54 390,0 медико-

санітарне

забезпечення

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201220 Радіологічний 12 000,0 12 000,0 12 000,0 захист

населення та

екологічне

оздоровлення

території,

що зазнала

радіоактивного

забруднення
3201230 Наукове 10 000,0 10 000,0 10 000,0 забезпечення

робіт та

інформаційні

системи щодо

ліквідації

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201240 Виконання робіт 9 200,0 9 200,0 9 200,0 у сфері

поводження з

радіоактивними

відходами

неядерного

циклу та

ліквідація

радіаційних

аварій
3201250 Забезпечення 6 695,0 6 695,0 3 615,5 700,0 223,8 223,8 40,0 2,5 6 918,8 діяльності

служб Цивільної

оборони
3201260 Авіаційні 16 039,7 16 029,7 3 780,0 436,4 10,0 530,3 530,3 19,5 30,0 16 570,0 роботи з пошуку

та рятування
3201270 Створення 3 840,0 3 840,0 3 840,0 Урядової

інформаційно-

аналітичної

системи

з питань

надзвичайних

ситуацій
3201280 Забезпечення 66 345,0 65 475,0 41 938,8 5 100,0 870,0 1 050,0 1 050,0 67 395,0 особового

складу військ

Цивільної

оборони
3201290 Бойова 30,0 30,0 30,0 підготовка

військ

Цивільної

оборони та її

матеріально-

технічне

забезпечення
3201300 Амбулаторне 428,0 428,0 428,0 лікування

працівників та

військово-

службовців

Міністерства

України

з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201310 Стаціонарне 1 000,0 1 000,0 1 000,0 лікування

військово-

службовців

Міністерства

України

з питань

надзвичайних

ситуацій та у

справах захисту

населення від

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201330 Закупівля 6 565,6 6 565,6 1 400,0 1 400,0 7 965,6 озброєння та

військової

техніки для

потреб військ

Цивільної

оборони
3201340 Прикладні 300,0 300,0 300,0 дослідження

і розробки

у сфері

Цивільної

оборони
3201350 Знешкодження 1 150,0 1 150,0 1 150,0 вибухо-

небезпечних

предметів, що

залишилися з

часів Другої

світової війни

в районі міст

Севастополя

та Керчі
3201360 Підготовка і 150,0 150,0 150,0 перепідготовка

керівних кадрів

і спеціалістів

у сфері

цивільного

захисту
3201370 Державні 54 780,0 54 780,0 450,0 450,0 55 230,0 капітальні

вкладення на

реалізацію

Чорнобильської

будівельної

програми
3201380 Погашення 200 000,0 200 000,0 200 000,0 заборгованості

із соціальних

виплат

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201390 Проведення 5 500,0 5 500,0 5 500,0 неперед-

бачуваних

видатків

на заходи,

пов'язані з

ліквідацією

наслідків

Чорнобильської

катастрофи
3201400 Забезпечення 500,0 500,0 500,0 автомобілями

громадян,

віднесених

до категорії

1 осіб, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201410 Обслуговування 3 000,0 3 000,0 3 000,0 банківських

позик, наданих

на пільгових

умовах до

1999 року

громадянам, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3201420 Здійснення 1 000,0 1 000,0 1 000,0 окремих заходів

Всеукраїнською

громадською

організацією

"Союз Чорнобиль

України"

та іншими

громадськими

організаціями

по соціальному

захисту

громадян, які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи
3202000 Адміністрація 99 231,0 99 231,0 211,0 99 231,0 зони відчуження

і зони

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202010 Керівництво та 378,0 378,0 211,0 378,0 управління

діяльністю

у зоні

відчуження

і зоні

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202020 Забезпечення 26 000,0 26 000,0 26 000,0 безпечної

експлуатації

об'єкту

"Укриття"
3202030 Підтримка 64 853,0 64 853,0 64 853,0 екологічно

безпечного

стану у зонах

відчуження і

безумовного

(обов'язкового)

відселення
3202040 Здійснення 8 000,0 8 000,0 8 000,0 науково-

дослідних і

дослідно-кон-

структорських

робіт МНТЦ

"Укриття"
3203000 Державний 5 363,3 4 841,6 2 097,8 206,8 521,7 337,4 302,7 120,7 39,7 34,7 5 700,7 департамент

страхового

фонду

документації
3203010 Керівництво та 2 514,2 2 514,2 768,8 45,8 2 514,2 управління

діяльністю

в сфері

створення

страхового

фонду

документації
3203020 Створення і 2 849,1 2 327,4 1 329,0 161,0 521,7 337,4 302,7 120,7 39,7 34,7 3 186,5 зберігання

страхового

фонду

документації
3204000 Головний штаб 18 177,1 18 177,1 18 177,1 Державної

аварійно-

рятувальної

служби
3204020 Забезпечення 18 177,1 18 177,1 18 177,1 готовності

підрозділів

аварійно-

рятувальної

служби і

аварійно-

рятувальні

роботи при

надзвичайних

ситуаціях
3205000 Державний 6 990,0 5 873,0 766,4 123,6 1 117,1 6 990,0 координаційний

центр

реагування на

надзвичайні

ситуації на

водних об'єктах
3205020 Координація 4 090,0 2 973,0 766,4 123,6 1 117,1 4 090,0 діяльності

пошуково-

рятувальних

служб на воді
3205030 Пошук та 2 900,0 2 900,0 2 900,0 знешкодження

залишків

хімічної зброї,

затопленої у

виключній

(морській)

економічній

зоні України
3206000 Спеціалізована 5 871,0 5 871,0 3 300,0 232,0 800,0 553,0 100,0 54,0 247,0 6 671,0 воєнізована

аварійно-

рятувальна

служба
3206020 Аварійно- 5 871,0 5 871,0 3 300,0 232,0 800,0 553,0 100,0 54,0 247,0 6 671,0 рятувальні

роботи у зонах

нафтових і

газових

фонтанів
3400000 Державний 103 565,7 28 898,8 1 325,4 121,4 2 286,9 453,8 360,1 8,0 76,5 104 019,5 комітет України

у справах сім'ї

та молоді
3401000 Апарат 21 898,0 19 636,1 1 135,4 94,2 2 261,9 264,5 264,5 8,0 76,5 22 162,5 Державного

комітету

України у

справах сім'ї

та молоді
3401010 Керівництво та 1 049,1 1 024,1 634,0 29,4 25,0 1 049,1 управління

у сфері

молодіжної

та сімейної

політики
3401020 Оздоровлення та 3 397,8 3 360,9 324,8 63,5 36,9 264,5 264,5 8,0 76,5 3 662,3 відпочинок

дітей в МЦ

"Молода

гвардія",

надання

позашкільної

освіти в МДЦ

"Золотий

ключик"
3401050 Підвищення 51,3 51,3 36,4 1,3 51,3 кваліфікації

працівників

державних

органів,

установ і

організацій

у справах

сім'ї, жінок,

молоді та дітей
3401070 Здійснення 7 120,0 7 120,0 7 120,0 державними

органами

централізованих

заходів з

питань дітей,

молоді, жінок

та сім'ї
3401130 Державна 526,2 526,2 526,2 підтримка

розвитку

молодіжного

руху соціальної

спрямованості
3401170 Фінансова 9 561,3 7 361,3 2 200,0 9 561,3 підтримка

Українського

національного

комітету

молодіжних

організацій на

виконання

загально-

державних

програм з

питань молоді
3401180 Прикладні 192,3 192,3 140,2 192,3 розробки

у сфері сім'ї

та молоді
3405000 Український 4 667,7 4 642,7 190,0 27,2 25,0 4 667,7 державний центр

соціальних

служб для

молоді
3405020 Реалізація 4 667,7 4 642,7 190,0 27,2 25,0 4 667,7 програм та

здійснення

заходів

Українського

державного

центру

соціальних

служб для

молоді
3408000 Державний Фонд 77 000,0 4 620,0 189,3 95,6 77 189,3 сприяння

молодіжному

житловому

будівництву
3408010 Надання 77 000,0 4 620,0 1 593,9 95,6 78 593,9 пільгового

довгострокового

державного

кредиту молодим

сім'ям та

одиноким

молодим

громадянам на

будівництво

(реконструкцію)

житла
3408020 Повернення -1 404,6 -1 404,6 коштів,

наданих для

кредитування

молодих сімей

та одиноких

молодих

громадян на

будівництво

(реконструкцію)

житла
3500000 Міністерство 5 245 617,7 5 161 497,7 182 398,7 9 687,7 84 120,0 145 837,6 28 512,1 1 981,1 233,2 93 272,1 5 391 455,3 фінансів

України
3501000 Апарат 4 997 715,0 4 952 537,3 59 442,0 4 008,4 45 177,7 122 938,9 5 809,4 1 970,0 210,2 93 076,1 5 120 653,9 Міністерства

фінансів

України
3501010 Керівництво та 136 953,5 112 217,3 54 455,3 2 727,5 24 736,2 157,6 134,3 8,1 23,3 137 111,1 управління

у сфері

фінансів
3501020 Створення 25 000,0 8 615,0 16 385,0 25 000,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи

фінансових

органів
3501030 Прикладні 1 331,3 1 331,3 1 331,3 наукові

розробки

у сфері

розвитку

державних

фінансів
3501040 Підготовка 3 599,3 3 349,7 1 539,2 530,5 249,6 1 644,9 1 170,6 376,6 56,3 474,3 5 244,2 кадрів для

фінансової

системи вищими

навчальними

закладами I

і II рівнів

акредитації
3501050 Підготовка 4 950,0 4 710,5 2 249,7 558,6 239,5 4 345,7 2 759,7 754,1 111,1 1 586,0 9 295,7 кадрів для

фінансової

системи вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
3501060 Підвищення 349,1 349,1 349,1 кваліфікації

кадрів

фінансової

системи
3501070 Функціонування 138,3 108,5 24,0 7,1 29,8 7,9 5,4 1,0 2,5 146,2 Музею

коштовного і

декоративного

каміння
3501080 Фінансова 155,4 155,4 155,4 підтримка

журналу

"Фінанси

України"
3501090 Підтримка 921,3 628,7 159,5 98,5 292,6 129,4 114,4 7,8 31,2 15,0 1 050,7 культурно-

оздоровчих

заходів

фінансової

системи
3501100 Забезпечення 3 638,0 488,0 45,3 20,6 3 150,0 1 000,0 195,0 39,0 3,5 805,0 4 638,0 державних

виробничих та

соціально-

культурних

потреб у

дорогоцінних

металах і

дорогоцінному

камінні
3501110 Підготовка 81,6 81,6 48,1 150,0 150,0 46,5 231,6 наукових

кадрів у сфері

фінансів
3501120 Прикладні 1 496,9 1 456,9 810,1 25,6 40,0 1 496,9 розробки

у сфері

фінансів,

кредиту і

грошового обігу
3501140 Внески до 86 607,7 86 607,7 86 607,7 міжнародних

організацій
3501150 Погашення 277 386,0 277 386,0 277 386,0 реструкту-

ризованої

заборгованості

перед

комерційними

банками та

поповнення їх

капіталу
3501160 Поступова 500 600,0 500 600,0 500 600,0 компенсація

громадянам

втрат від

знецінених

грошових

заощаджень
в тому числі 600,0 600,0 600,0 компенсація

витрат ВАТ

"Державний

ощадний банк

України",

пов'язаних з

організацією

та здійсненням

компенсації

втрат від

знецінення

заощаджень

громадян
3501170 Обслуговування 901 582,1 901 582,1 901 582,1 внутрішнього

державного

боргу
3501180 Обслуговування 3 051 458,7 3 051 458,7 3 051 458,7 зовнішнього

державного

боргу
3501200 Науково- 465,8 410,8 110,8 40,0 55,0 1 450,0 1 280,0 745,0 170,0 1 915,8 методичне

забезпечення

у сфері

виробництва і

використання

дорогоцінного

і напів-

дорогоцінного

каміння
3501210 Державні 1 000,0 1 000,0 1 000,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

технології,

матеріалів і

устаткування

для виробництва

бланків цінних

паперів і

документів

суворого обліку
3501230 Створення 90 000,0 90 000,0 90 000,0 потужностей

з переробки

брухту та

відходів

дорогоцінних

металів
3501600 Розвиток 24 053,4 24 053,4 муніципального

кредитного

ринку
3503000 Державна 1 184,1 1 184,1 643,2 46,0 652,3 562,3 11,1 6,0 90,0 1 836,4 пробірна служба
3503010 Державний 1 054,1 1 054,1 643,2 46,0 474,3 474,3 11,1 6,0 1 528,4 пробірний

контроль
3503020 Наукове 130,0 130,0 178,0 88,0 90,0 308,0 забезпечення

державного

пробірного

контролю
3504000 Державне 158 605,5 121 450,1 66 920,1 3 807,0 37 155,4 21 864,4 21 864,4 180 469,9 казначейство

України
3504010 Керівництво та 128 605,5 121 450,1 66 920,1 3 807,0 7 155,4 128 605,5 управління

казначейським

обслуговуванням

бюджету
3504600 Створення 30 000,0 30 000,0 21 864,4 21 864,4 51 864,4 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи органів

Державного

казначейства
3505000 Головне 88 113,1 86 326,2 55 393,4 1 826,3 1 786,9 382,0 276,0 17,0 106,0 88 495,1 контрольно-

ревізійне

управління

України
3505010 Керівництво та 87 913,1 86 126,2 55 393,4 1 826,3 1 786,9 382,0 276,0 17,0 106,0 88 295,1 управління

у сфері

контролю за

витрачанням

бюджетних

коштів
3505020 Підвищення 200,0 200,0 200,0 кваліфікації

працівників

контрольно-

ревізійної

служби України
3510000 Міністерство 11 151 579,6 10 615 945,8 3 030,0 1 900,0 564 530,0 1 160 782,4 25 300,0 198 195,0 12 312 362,0 фінансів

України

(загально-

державні

видатки)
3511000 Міністерство 11 151 579,6 10 615 945,8 3 030,0 1 900,0 564 530,0 1 160 782,4 25 300,0 198 195,0 12 312 362,0 фінансів

України

(загально-

державні

видатки)
3511010 Мобілізаційна 12 057,2 11 527,2 3 030,0 1 900,0 530,0 12 057,2 підготовка

галузей

національної

економіки

України
3511020 Державні 490 000,0 490 000,0 490 000,0 капітальні

вкладення
3511030 Резервний фонд 250 000,0 250 000,0 4 252 782,8 511050 Дотації 4 252 782,8 4 252 782,8

вирівнювання

бюджету

Автономної

Республіки

Крим, обласним

бюджетам,

бюджету міста

Севастополя,

бюджетам

районів та

бюджетам міст

республікансь-

кого Автономної

Республіки Крим

та обласного

значення
3511060 Субвенція на 20 000,0 20 000,0 20 000,0 ліквідацію

наслідків

стихійного лиха

у Закарпатській

області
3511100 Субвенція на 2 295 000,0 2 295 000,0 2 295 000,0 надання пільг

та субсидій

населенню на

оплату

електроенергії,

природного

газу, послуг

тепло-, водо-

постачання і

водовідведення

та послуг

зв'язку
3511150 Субвенція на 1 076 743,4 1 076 743,4 1 076 743,4 виплату допомог

сім'ям з

дітьми,

інвалідам з

дитинства та

дітям-інвалідам
3511160 Субвенція на 285 382,4 285 382,4 285 382,4 надання пільг

ветеранам війни

і праці (крім

пільг на оплату

електроенергії,

природного і

скрапленого

газу, твердого

та рідкого

пічного

побутового

палива,

житлово-

комунальних

послуг та

послуг зв'язку)

та компенсацію

за пільговий

проїзд окремих

категорій

громадян
3511170 Субвенція на 170 445,0 170 445,0 170 445,0 будівництво

житла

військово-

службовцям,

учасникам

бойових дій в

Афганістані

та воєнних

конфліктів у

зарубіжних

країнах,

членам сімей

військово-

службовців, що

загинули під

час виконання

ними службових

обов'язків,

а також

військово-

службовцям,

звільненим у

запас або

відставку

за станом

здоров'я,

віком, вислугою

років та у

зв'язку із

скороченням

штатів, які

перебувають на

квартирному

обліку за

місцем

проживання
3511190 Субвенція на 32 000,0 32 000,0 32 000,0 погашення

основної суми

боргу за

кредитами,

наданими у

1999 році

відкритим

акціонерним

товариством

"Державний

ощадний банк

України"

Закарпатській

обласній

державній

адміністрації

на ліквідацію

наслідків

стихійного лиха
3511200 Фінансова 40 000,0 40 000,0 40 000,0 підтримка

підприємств

транспортно-

дорожнього

комплексу на

формування

лізингових

фондів,

підприємств

машинобудівного

комплексу для

створення і

впровадження

у виробництво

сучасних

зразків

цивільної

продукції,

виконавців

Міжвідомчої

програми

впровадження

космічних

технологій у

створення та

виготовлення

високо-

технологічної

цивільної

продукції та

суб'єктів

малого

підприємництва

через

здешевлення

кредитів, що

надаються їм

комерційними

банками
3511210 Створення 30 000,0 30 000,0 30 000,0 фінансової

установи з

реконструкції

та розвитку і

Державного

земельного

(іпотечного)

банку
3511220 Субвенція, що 634 510,0 634 510,0 634 510,0 одержується

з Державного

бюджету на

надання пільг

та субсидій

населенню на

оплату

твердого та

рідкого пічного

побутового

палива,

скрапленого

газу,

квартирної

плати, вивозу

сміття та

побутових

відходів
3511230 Субвенція на 27 750,0 27 750,0 27 750,0 ліквідацію

наслідків

аварії на

очисних

спорудах міста

Харкова
3511250 Відшкодування 10 000,0 10 000,0 10 000,0 шкоди, завданої

громадянинові

незаконними

діями органів

дізнання,

попереднього

слідства,

прокуратури,

суду
3511260 Пенсійне 1 783 000,0 1 783 000,0 1 783 000,0 забезпечення

військово-

службовців

та осіб

начальницького

і рядового

складу
3511270 Субвенція на 7 000,0 7 000,0 7 000,0 ліквідацію

наслідків

стихійного

лиха у Івано-

Франківській

області
3511280 Субвенція на 5 000,0 5 000,0 5 000,0 комплексну

реконструкцію

та реставрацію

Одеського

державного

академічного

театру опери

та балету
3511290 Субвенція на 25 300,0 25 300,0 25 300,0 соціально-

економічний

розвиток міста

Севастополя
3511300 Субвенція 8 000,0 8 000,0 8 000,0 обласному

бюджету

Запорізької

області на

фінансову

підтримку

державного

комунального

підприємства

"Водоканал"

м. Запоріжжя

відповідно до

Гарантійної

Угоди між

Україною та

Європейським

банком

реконструкції

та розвитку
3511310 Субвенція на 4 000,0 4 000,0 4 000,0 ліквідацію

наслідків

стихійного

лиха у

Кіровоградській

області
3511320 Субвенція на 155 000,0 155 000,0 155 000,0 часткове

виконання

статті 57

Закону України

"Про освіту"
3511330 Субвенція на 40 000,0 40 000,0 40 000,0 утримання

стаціонарних

відділень

територіальних

центрів

обслуговування

громадян

похилого віку

та інвалідів і

центрів ранньої

соціальної

реабілітації

дітей-інвалідів
3511600 Оформлення 442 357,5 442 357,5 позик в

результаті

вступу в силу

державних

гарантій
3511620 Фінансування 494 929,9 494 929,9 проектів

розвитку за

рахунок коштів,

залучених

державою
3511630 Повернення -278 896,2 -278 896,2 позик,

наданих для

фінансування

проектів

розвитку за

рахунок

коштів,

залучених

державою
3600000 Міністерство 410 097,8 324 828,9 180 575,4 13 970,6 85 268,9 67 216,3 60 016,4 9 442,3 3 157,5 7 199,9 477 314,1 юстиції

України
3601000 Апарат 403 981,3 319 404,4 177 422,3 13 809,8 84 576,9 63 866,3 57 091,3 8 382,5 3 083,5 6 775,0 467 847,6 Міністерства

юстиції

України
3601010 Керівництво та 105 239,4 100 861,8 59 693,2 3 571,2 4 377,6 55 000,0 48 950,0 6 300,0 2 900,0 6 050,0 160 239,4 управління

у сфері

юстиції
3601020 Функціонування 1 522,4 1 472,4 217,6 5,0 50,0 1 081,2 1 031,2 175,5 50,0 2 603,6 Центру правової

реформи і

законопроектних

робіт, Центру

перекладів

актів

європейського

права, Центру

порівняльного

права
3601030 Здійснення 37 386,5 33 886,5 19 107,8 1 175,5 3 500,0 21,0 21,0 37 407,5 правосуддя

апеляційними

судами
3601040 Здійснення 147 062,0 119 137,7 66 035,0 8 629,9 27 924,3 31,0 31,0 147 093,0 правосуддя

місцевими

судами
3601050 Здійснення 6 214,7 5 974,7 3 792,2 180,0 240,0 6 214,7 правосуддя

військовими

судами
3601060 Проведення 90 229,6 51 470,7 25 141,6 38 758,9 90 229,6 судової

реформи
3601070 Проведення 5 017,0 3 636,0 1 782,4 111,7 1 381,0 5 700,0 5 030,0 1 900,0 170,0 670,0 10 717,0 судової

експертизи
3601080 Прикладні 1 961,0 1 961,0 1 259,7 45,0 1 961,0 розробки

у сфері

методики

проведення

судових

експертиз
3601090 Підвищення 353,9 353,9 177,6 49,1 58,5 53,5 7,0 13,5 5,0 412,4 кваліфікації

працівників

органів юстиції

та судів
3601100 Перепідготовка 994,8 649,7 215,2 42,4 345,1 994,8 осіб для

зайняття посад

професійних

суддів,

підвищення

кваліфікації

суддів та

працівників

апаратів судів

Українською

академією

суддів
3601110 Заходи, 8 000,0 8 000,0 8 000,0 пов'язані з

веденням

Єдиного

державного

реєстру

виконавчих

проваджень
3601600 Створення 1 974,6 1 974,6 1 974,6 системи

реєстрації прав

власності
3603000 Державний 638,6 638,6 336,0 638,6 комітет України

у справах

релігій
3603010 Керівництво та 538,6 538,6 336,0 538,6 управління

у сфері

релігій
3603020 Заходи, 100,0 100,0 100,0 пов'язані із

забезпеченням

свободи совісті

та релігії
3604000 Академія 5 477,9 4 785,9 2 817,1 160,8 692,0 3 350,0 2 925,1 1 059,8 74,0 424,9 8 827,9 правових наук
3604020 Наукова і 2 119,8 1 819,8 1 208,6 59,0 300,0 550,0 520,0 186,0 3,0 30,0 2 669,8 організаційна

діяльність

президії

Академії

правових наук
3604030 Фундаментальні 2 931,6 2 551,6 1 484,7 101,8 380,0 2 720,0 2 343,1 858,6 71,0 376,9 5 651,6 дослідження

у сфері

законодавства

і права
3604040 Підготовка 26,5 26,5 80,0 62,0 15,2 18,0 106,5 наукових кадрів

у сфері

законодавства
3604050 Розробки 200,0 200,0 200,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

удосконалення

законодавства
3604060 Державні 200,0 188,0 123,8 12,0 200,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

боротьби зі

злочинністю
5120000 Державний 18 589,3 18 496,3 5 280,0 2 575,5 93,0 642 677,4 143 651,7 2 461,6 4 745,9 499 025,7 661 266,7 комітет України

з державного

матеріального

резерву
5121000 Апарат 18 589,3 18 496,3 5 280,0 2 575,5 93,0 642 677,4 143 651,7 2 461,6 4 745,9 499 025,7 661 266,7 Державного

комітету з

державного

матеріального

резерву
5121010 Керівництво та 3 442,3 3 349,3 1 276,8 94,5 93,0 3 442,3 управління

у сфері

державного

матеріального

резерву
5121020 Обслуговування 8 036,1 8 036,1 4 003,2 2 481,0 23 346,7 20 489,4 2 461,6 4 745,9 2 857,3 31 382,8 державного

матеріального

резерву

установами

Державного

комітету

України з

державного

матеріального

резерву
5121030 Відшкодування 7 110,9 7 110,9 3 340,7 3 340,7 10 451,6 підприємствам,

установам та

організаціям

витрат,

пов'язаних з

обслуговуванням

цінностей

матеріального

резерву
5121040 Накопичення 615 990,0 119 821,6 496 168,4 615 990,0 (приріст)

матеріальних

цінностей

державного

матеріального

резерву
5160000 Державна митна 374 119,0 328 764,7 141 226,5 11 202,1 45 354,3 1 271,6 871,4 83,8 134,0 400,2 375 390,6 служба України
5161000 Апарат 374 119,0 328 764,7 141 226,5 11 202,1 45 354,3 1 271,6 871,4 83,8 134,0 400,2 375 390,6 Державної

митної служби

України
5161010 Керівництво та 311 954,9 307 079,3 138 761,7 10 500,0 4 875,6 493,7 359,3 27,7 134,4 312 448,6 управління

у сфері

митної справи
5161020 Розбудова та 45 871,4 6 225,0 39 646,4 45 871,4 модернізація

об'єктів митної

системи
5161030 Підготовка 5 372,8 4 682,8 1 723,7 588,5 690,0 777,9 512,1 83,8 106,3 265,8 6 150,7 кадрів для

митної служби
5161040 Підвищення 1 719,9 1 577,6 741,1 113,6 142,3 1 719,9 кваліфікації

працівників

органів

державної

митної служби
5161050 Прикладні 9 200,0 9 200,0 9 200,0 дослідження

і розробки

у сфері

митної служби
5270000 Державний 4 726,7 4 313,7 2 104,8 80,1 413,0 4 726,7 комітет

ядерного

регулювання

України
5271000 Апарат 4 726,7 4 313,7 2 104,8 80,1 413,0 4 726,7 Державного

комітету

ядерного

регулювання

України
5271010 Керівництво та 3 776,7 3 363,7 2 104,8 80,1 413,0 3 776,7 управління

у сфері

ядерного

регулювання
5271020 Прикладні 950,0 950,0 950,0 дослідження

у сфері

ядерного

регулювання
5320000 Державний 47 535,8 7 405,8 510,0 154,7 40 130,0 47 535,8 комітет України

у справах

національностей

та міграції
5321000 Апарат 47 535,8 7 405,8 510,0 154,7 40 130,0 47 535,8 Державного

комітету

України

у справах

національностей

та міграції
5321010 Керівництво та 633,1 633,1 386,4 26,0 633,1 управління

у сфері

національностей

та міграції
5321020 Надання 902,7 772,7 123,6 128,7 130,0 902,7 допомоги

біженцям
5321030 Заходи щодо 400,0 400,0 400,0 відтворення

культури

національних

меншин та

встановлення

культурних

зв'язків з

українською

діаспорою
5321040 Розселення та 45 000,0 5 000,0 40 000,0 45 000,0 облаштування

депортованих

кримських татар

та осіб інших

національнос-

тей, які були

депортовані

з території

України
5321050 Фінансова 600,0 600,0 600,0 підтримка

Української

Всесвітньої

Координаційної

Ради
5340000 Державний 315 442,4 300 667,6 157 808,6 25 150,0 14 774,8 8 633,7 7 133,7 2,0 625,0 1 500,0 324 076,1 комітет у

справах охорони

державного

кордону України
5341000 Апарат 301 542,4 286 767,6 149 205,6 25 150,0 14 774,8 8 633,7 7 133,7 2,0 625,0 1 500,0 310 176,1 Державного

комітету у

справах охорони

державного

кордону України
5341010 Керівництво та 6 365,0 6 365,0 4 400,0 6 365,0 управління у

сфері охорони

державного

кордону
5341020 Забезпечення 206 662,5 206 662,5 135 574,1 850,0 850,0 207 512,5 особового

складу

Прикордонних

військ
5341030 Охорона 72 539,6 60 764,8 24 000,0 11 774,8 7 220,0 5 720,0 500,0 1 500,0 79 759,6 державного

кордону
5341060 Підготовка 12 975,3 12 975,3 9 231,5 1 150,0 563,7 563,7 2,0 125,0 13 539,0 кадрів та

підвищення

кваліфікації

Національною

академією

Прикордонних

військ
5341070 Будівництво 3 000,0 3 000,0 3 000,0 (придбання)

житла для

військово-

службовців

Прикордонних

військ
5342000 Розвідувальний 13 900,0 13 900,0 8 603,0 13 900,0 орган

Державного

комітету у

справах охорони

державного

кордону
5342010 Функціонування 13 900,0 13 900,0 8 603,0 13 900,0 розвідувального

органу
5380000 Державна 2 233,4 2 217,7 420,0 16,7 15,7 2 233,4 туристична

адміністрація

України
5381000 Апарат 2 233,4 2 217,7 420,0 16,7 15,7 2 233,4 Державної

туристичної

адміністрації

України
5381010 Керівництво та 717,9 702,2 420,0 16,7 15,7 717,9 управління у

сфері туризму
5381020 Фінансова 1 515,5 1 515,5 1 515,5 підтримка

розвитку

туризму в

Україні
5420000 Державний 128 387,7 109 862,5 17 726,3 1 723,5 18 525,2 10 259,7 7 455,3 1 902,6 982,5 2 804,4 138 647,4 комітет України

з питань

фізичної

культури

і спорту
5421000 Апарат 76 433,3 64 443,1 8 885,7 1 716,7 11 990,2 10 259,7 7 455,3 1 902,6 982,5 2 804,4 86 693,0 Державного

комітету

України з

питань фізичної

культури

і спорту
5421010 Керівництво та 1 049,1 1 038,5 634,0 34,8 10,6 1 049,1 управління у

сфері фізичної

культури

і спорту
5421020 Підготовка 2 258,3 2 258,3 1 221,4 201,2 340,5 300,5 39,3 55,5 40,0 2 598,8 кадрів для

сфери спорту

вищими

навчальними

закладами I

і II рівнів

акредитації
5421030 Підготовка 12 288,4 12 088,4 6 337,7 1 400,7 200,0 9 799,2 7 089,0 1 853,3 927,0 2 710,2 22 087,6 кадрів для

сфери спорту

вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
5421040 Методичне 79,9 79,9 46,4 79,9 забезпечення

діяльності

навчальних

закладів у

сфері спорту
5421050 Функціонування 81,2 76,6 13,7 4,6 81,2 музею

спортивної

слави України
5421060 Проведення 36 505,6 36 505,6 36 505,6 навчально-

тренувальних

зборів і

змагань
5421070 Підготовка і 4 939,8 4 939,8 4 939,8 участь

національних

збірних команд

в Олімпійських

іграх
5421080 Проведення 3 761,2 3 761,2 3 761,2 заходів з

неолімпійських

видів спорту і

масових заходів

з фізичної

культури
5421090 Забезпечення 1 028,8 1 003,8 301,9 80,0 25,0 1 028,8 підготовки

спортсменів

вищих категорій
5421100 Розвиток 13 900,0 2 200,0 11 700,0 13 900,0 матеріально-

технічної бази

спорту вищих

досягнень
в тому числі

для

реконструкції

Палацу водних

видів спорту

спортивного

комплексу

"Метеор" для

підготовки

спортсменів

Національної,

Олімпійської

та Пара-

олімпійської

збірних
5421110 Прикладні 541,0 491,0 330,6 50,0 120,0 65,8 10,0 54,2 661,0 розробки у

сфері розвитку

окремих видів

спорту та

методики

підготовки

спортсменів
5422000 Управління 31 096,4 25 748,5 7 361,9 4,3 5 347,9 31 096,4 "Укрспорт-

забезпечення"
5422020 Організаційне 31 096,4 25 748,5 7 361,9 4,3 5 347,9 31 096,4 та фінансове

забезпечення

спорту вищих

досягнень
5423000 Національний 20 216,4 19 029,3 1 478,7 2,5 1 187,1 20 216,4 комітет спорту

інвалідів

України
5423020 Фізкультурно- 10 597,9 10 410,8 1 478,7 2,5 187,1 10 597,9 спортивна

реабілітація

та спорт

інвалідів
5423030 Підготовка і 4 618,5 4 618,5 4 618,5 участь

національних

збірних команд

в Пара-

олімпійських

іграх
5423040 Фінансова 5 000,0 4 000,0 1 000,0 5 000,0 підтримка

пара-

олімпійського

руху в Україні
5424000 Профспілково- 641,6 641,6 641,6 спортивне

товариство

"Україна"
5424020 Фізкультурно- 641,6 641,6 641,6 спортивна

підготовка

дітей та молоді
5450000 Державний 87 879,7 82 879,7 14 123,9 834,6 5 000,0 21 300,7 18 978,3 4 278,4 1 067,7 2 322,4 109 180,4 комітет

зв'язку та

інформатизації

України
5451000 Апарат 74 825,3 69 825,3 6 963,7 709,2 5 000,0 16 900,7 14 863,3 3 662,4 1 058,8 2 037,4 91 726,0 Державного

комітету

зв'язку та

інформатизації

України
5451010 Керівництво та 2 676,9 2 676,9 1 663,2 79,0 2 676,9 управління

у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451030 Прикладні 1 015,2 1 015,2 1 015,2 дослідження у

сфері сучасних

інформаційних

систем та

зв'язку
5451050 Проведення 100,0 100,0 100,0 наукових

виставок і

конференцій

у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451060 Підготовка 2 318,8 2 318,8 1 302,7 183,3 2 040,3 1 737,9 390,6 287,8 302,4 4 359,1 кадрів для

сфери

зв'язку та

інформатизації

вищими

навчальними

закладами I та

II рівнів

акредитації
5451070 Підготовка 5 137,2 5 137,2 2 800,8 375,0 14 860,4 13 125,4 3 271,8 771,0 1 735,0 19 997,6 кадрів для

сфери

зв'язку та

інформатизації

вищими

навчальними

заклади III та

IV рівнів

акредитації
5451100 Спецоб'єкти 1 714,2 1 714,2 1 197,0 71,9 1 714,2
5451110 Забезпечення 9 000,0 4 000,0 5 000,0 9 000,0 ефективного

використання

радіочастотного

ресурсу
5451120 Національна 8 000,0 8 000,0 8 000,0 програма

інформатизації
5451130 Підвищення 30,0 30,0 30,0 кваліфікації

державних

службовців

п'ятої - сьомої

категорій

у сфері

зв'язку та

інформатизації
5451150 Трансляція 44 833,0 44 833,0 44 833,0 телерадіо-

програм,

вироблених для

державних

потреб
5452000 Головне 13 054,4 13 054,4 7 160,2 125,4 4 400,0 4 115,0 616,0 8,9 285,0 17 454,4 управління

Державної

фельд'єгерської

служби України
5452010 Доставка 3 200,0 3 200,0 3 200,0 дипломатичної

кореспонденції

за кордон і в

Україну
5452020 Доставка 9 854,4 9 854,4 7 160,2 125,4 4 400,0 4 115,0 616,0 8,9 285,0 14 254,4 спеціальної

службової

кореспонденції

органам

державної влади
5980000 Вища рада 2 774,0 2 674,0 1 011,0 163,0 100,0 2 774,0 юстиції
5981000 Апарат Вищої 2 774,0 2 674,0 1 011,0 163,0 100,0 2 774,0 ради юстиції
5981010 Формування 2 774,0 2 674,0 1 011,0 163,0 100,0 2 774,0 судійського

корпусу та

контроль за

його діяльністю
5990000 Секретаріат 5 183,4 3 675,4 2 076,7 75,0 1 508,0 5 183,4 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991000 Секретаріат 5 183,4 3 675,4 2 076,7 75,0 1 508,0 5 183,4 Уповноваженого

Верховної Ради

України з прав

людини
5991010 Парламентський 5 183,4 3 675,4 2 076,7 75,0 1 508,0 5 183,4 контроль за

додержанням

конституційних

прав і свобод

людини
6010000 Антимонопольний 13 342,7 12 242,8 5 477,2 374,8 1 099,9 2 773,3 1 683,5 3,7 7,8 1 089,8 16 116,0 комітет України
6011000 Апарат Анти- 13 342,7 12 242,8 5 477,2 374,8 1 099,9 2 773,3 1 683,5 3,7 7,8 1 089,8 16 116,0 монопольного

комітету

України
6011010 Керівництво та 12 990,6 11 923,7 5 406,7 374,8 1 066,9 2 749,3 1 674,5 7,8 1 074,8 15 739,9 управління

у сфері

конкурентної

політики,

контроль за

дотриманням

законодавства

про захист

економічної

конкуренції
6011020 Прикладні 352,1 319,1 70,5 33,0 24,0 9,0 3,7 15,0 376,1 розробки

у сфері

конкурентної

політики та

права
6020000 Вища 803,0 803,0 500,5 25,4 803,0 атестаційна

комісія України
6021000 Апарат Вищої 803,0 803,0 500,5 25,4 803,0 атестаційної

комісії України
6021010 Керівництво та 623,4 623,4 420,0 25,4 623,4 управління

у сфері

атестації

наукових та

науково-

педагогічних

кадрів вищої

кваліфікації,

присудження

наукових

ступенів
6021020 Державна 179,6 179,6 80,5 179,6 атестація

наукових і

науково-

педагогічних

кадрів вищої

кваліфікації
6070000 Державний 418 196,8 392 527,8 211 612,4 51 703,4 25 669,0 62 548,2 59 934,9 37,7 8 827,2 2 613,3 480 745,0 департамент

України

з питань

виконання

покарань
6071000 Апарат 418 196,8 392 527,8 211 612,4 51 703,4 25 669,0 62 548,2 59 934,9 37,7 8 827,2 2 613,3 480 745,0 Державного

департаменту

України

з питань

виконання

покарань
6071010 Керівництво та 23 357,1 22 357,1 12 904,6 2 944,5 1 000,0 23 357,1 управління

у сфері

виконання

покарань
6071020 Утримання 142 646,1 141 825,5 15 604,3 36 637,1 820,6 62 295,5 59 688,7 8 769,7 2 606,8 204 941,6 спецконтингенту

в установах

кримінально-

виконавчої

системи
6071030 Здійснення 192 973,7 192 954,8 167 539,0 7 932,8 18,9 192 973,7 виконання

покарань
6071040 Фінансова 214,0 214,0 128,6 252,7 246,2 37,7 57,5 6,5 466,7 підтримка

санаторно-

курортних

закладів

Державного

департаменту

України

з питань

виконання

покарань
6071060 Утримання спец- 35 005,9 35 005,9 15 564,5 4 060,4 35 005,9 контингенту,

хворого на

туберкульоз,

в установах

кримінально-

виконавчої

системи
6071070 Створення 24 000,0 170,5 23 829,5 24 000,0 установ

виконання

покарань для

засуджених

на довічне

ув'язнення

та приведення

умов тримання

засуджених

до вимог

європейських

стандартів
6110000 Державний 3 037,4 3 013,4 1 664,5 322,0 24,0 674,0 604,0 191,5 47,0 70,0 3 711,4 комітет архівів

України
6111000 Апарат 3 037,4 3 013,4 1 664,5 322,0 24,0 674,0 604,0 191,5 47,0 70,0 3 711,4 Державного

комітету

архівів України
6111010 Керівництво та 561,0 561,0 310,8 9,6 561,0 управління

у сфері

архівної справи
6111020 Прикладні 417,5 393,5 241,3 24,0 417,5 розробки

у сфері

архівної справи
6111030 Архівна справа 2 058,9 2 058,9 1 112,4 312,4 674,0 604,0 191,5 47,0 70,0 2 732,9
6120000 Головне 6 091,8 6 072,6 957,6 42,3 19,2 862,2 712,2 114,9 150,0 6 954,0 управління

державної

служби України
6121000 Апарат 6 091,8 6 072,6 957,6 42,3 19,2 862,2 712,2 114,9 150,0 6 954,0 Головного

управління

державної

служби України
6121010 Керівництво та 1 951,8 1 932,6 957,6 42,3 19,2 862,2 712,2 114,9 150,0 2 814,0 функціональне

управління у

сфері державної

служби
6121020 Наукові 2 040,0 2 040,0 2 040,0 розробки

у сфері

розвитку

державної

служби
6121030 Підготовка 2 100,0 2 100,0 2 100,0 магістрів

державної

служби
6140000 Державна 945 903,5 828 568,2 511 455,8 21 203,6 117 335,3 101 294,3 85 947,3 5 909,1 400,0 15 347,0 1 047 197,8 податкова

адміністрація

України
6141000 Апарат 945 903,5 828 568,2 511 455,8 21 203,6 117 335,3 101 294,3 85 947,3 5 909,1 400,0 15 347,0 1 047 197,8 Державної

податкової

адміністрації

України
6141010 Керівництво та 852 356,2 798 311,2 506 363,4 20 155,4 54 045,0 59 939,0 52 514,0 7 425,0 912 295,2 управління

у сфері

контролю за

дотриманням та

виконанням

податкового

законодавства
6141020 Прикладні 1 811,0 1 461,0 561,9 28,2 350,0 550,0 450,0 163,3 100,0 2 361,0 розробки

у сфері

оподаткування

та діяльності

податкової

служби
6141030 Підготовка 748,1 728,1 266,4 20,0 703,3 363,3 124,6 340,0 1 451,4 кадрів для

податкової

служби вищими

навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації
6141040 Підготовка 21 084,6 11 584,6 3 929,5 820,0 9 500,0 17 200,0 13 200,0 5 500,0 350,0 4 000,0 38 284,6 кадрів та

підвищення

кваліфікації

Академією

державної

податкової

служби
6141050 Підвищення 3 503,6 1 003,6 334,6 200,0 2 500,0 500,0 420,0 121,2 50,0 80,0 4 003,6 кваліфікації

Центром

перепідготовки

та підвищення

кваліфікації

керівних кадрів

органів

державної

податкової

служби
6141060 Перепідготовка 5 000,0 5 000,0 5 000,0 і підвищення

кваліфікації

працівників

органів

податкової

служби
6141080 Створення 54 400,0 6 700,0 47 700,0 54 400,0 автоматизованої

інформаційно-

аналітичної

системи

податкових

органів
6141600 Модернізація 7 000,0 3 779,7 3 220,3 22 402,0 19 000,0 3 402,0 29 402,0 податкової

служби
6150000 Державна 11 761,5 11 695,5 4 336,2 204,1 66,0 11 761,5 комісія з

цінних паперів

та фондового

ринку України
6151000 Апарат 11 761,5 11 695,5 4 336,2 204,1 66,0 11 761,5 Державної

комісії з

цінних паперів

та фондового

ринку України
6151010 Керівництво та 9 210,5 9 144,5 4 336,2 204,1 66,0 9 210,5 управління

у сфері

фондового ринку
6151020 Створення 2 500,0 2 500,0 2 500,0 Національної

депозитарної

системи та

системи

моніторингу

фондового ринку
6151030 Перепідготовка 51,0 51,0 51,0 та підвищення

кваліфікації

фахівців

з питань

фондового

ринку та

корпоративного

управління
6250000 Державна 6 131,0 5 511,2 541,0 149,0 619,8 6 131,0 комісія

з питань

оборонно-

промислового

комплексу

України
6251000 Апарат 6 131,0 5 511,2 541,0 149,0 619,8 6 131,0 Державної

комісії

з питань

оборонно-

промислового

комплексу

України
6251010 Керівництво та 2 131,0 1 511,2 541,0 149,0 619,8 2 131,0 управління

у сфері

оборонно-

промислового

комплексу
6251030 Забезпечення 4 000,0 4 000,0 4 000,0 міжнародного

співробітництва

у воєнно-

промисловій і

військово-

технічній

сферах
6370000 Національна 4 847,5 4 847,5 2 486,4 128,5 20,0 20,0 4 867,5 комісія

регулювання

електро-

енергетики

України
6371000 Апарат 4 847,5 4 847,5 2 486,4 128,5 20,0 20,0 4 867,5 Національної

комісії

регулювання

електро-

енергетики

України
6371010 Керівництво та 4 847,5 4 847,5 2 486,4 128,5 20,0 20,0 4 867,5 управління

у сфері

регулювання

електро-

енергетики
6380000 Національне 129 305,3 127 122,3 19 115,8 4 758,4 2 183,0 6 981,0 6 281,0 562,0 681,0 700,0 136 286,3 космічне

агентство

України
6381000 Апарат 129 305,3 127 122,3 19 115,8 4 758,4 2 183,0 6 981,0 6 281,0 562,0 681,0 700,0 136 286,3 Національного

космічного

агентства

України
6381010 Керівництво та 1 786,3 1 786,3 1 235,4 1 786,3 управління

у сфері

космічної

діяльності
6381020 Розробки 300,0 300,0 300,0 найважливіших

новітніх

технологій

у сфері

космічної

галузі
6381030 Надання 1 631,1 1 411,1 278,3 134,5 220,0 80,0 80,0 1,0 1 711,1 позашкільної

освіти

Національним

центром

аерокосмічної

освіти молоді

України
6381040 Загально- 89 000,0 89 000,0 89 000,0 державна

(Національна)

космічна

програма
6381050 Управління та 32 100,0 30 137,0 17 602,1 4 623,9 1 963,0 6 901,0 6 201,0 562,0 680,0 700,0 39 001,0 випробування

космічних

засобів
6381060 Функціонування 2 600,0 2 600,0 2 600,0 і розвиток

національної

системи

сейсмічних

спостережень
6381070 Експлуатація 1 287,9 1 287,9 1 287,9 супутникових

систем зв'язку

та телерадіо-

мовлення
6381080 Прикладні 600,0 600,0 600,0 розробки

у сфері

космічної

галузі
6440000 Національна 2 583,5 2 483,5 1 386,6 71,0 100,0 2 583,5 рада України

з питань

телебачення і

радіомовлення
6441000 Апарат 2 583,5 2 483,5 1 386,6 71,0 100,0 2 583,5 Національної

ради України

з питань

телебачення і

радіомовлення
6441010 Керівництво та 2 544,5 2 444,5 1 386,6 71,0 100,0 2 544,5 управління

здійсненням

контролю

у сфері

телебачення і

радіомовлення
6441020 Розвиток 39,0 39,0 39,0 вітчизняного

телебачення та

радіомовлення
6510000 Рахункова 16 830,9 8 630,9 3 926,7 598,2 8 200,0 16 830,9 палата України
6511000 Апарат 16 830,9 8 630,9 3 926,7 598,2 8 200,0 16 830,9 Рахункової

палати України
6511010 Керівництво та 16 830,9 8 630,9 3 926,7 598,2 8 200,0 16 830,9 управління

у сфері

контролю за

виконанням

державного

бюджету
6520000 Служба безпеки 573 097,8 573 097,8 416 450,7 22 022,0 23 449,5 23 449,5 2 471,1 3 537,0 596 547,3 України
6521000 Центральне 429 647,6 429 647,6 316 080,0 16 120,0 18 705,3 18 705,3 2 445,5 2 925,0 448 352,9 управління

Служби безпеки

України
6521010 Забезпечення 370 052,6 370 052,6 289 830,0 13 700,0 370 052,6 заходів у сфері

безпеки

держави та

функціонування

органів системи

Служби безпеки

України
6521020 Централізоване 14 500,0 14 500,0 14 500,0 матеріально-

технічне

забезпечення

оперативно-

службової

діяльності

у сфері безпеки

держави
6521030 Дослідження та 175,0 175,0 175,0 розробка

спеціальної

техніки та

науково-

дослідна

діяльність

у сфері безпеки

держави
6521040 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 1 300,0 перебування

за кордоном

працівників

органів

державної влади
6521050 Фінансова 6 000,0 6 000,0 2 950,0 775,0 18 705,3 18 705,3 2 445,5 2 925,0 24 705,3 підтримка

санаторно-

курортних

закладів Служби

безпеки України
6521070 Підготовка та 21 320,0 21 320,0 16 000,0 800,0 21 320,0 перепідготовка

кадрів Служби

безпеки України

вищими

навчальними

закладами III

та IV рівнів

акредитації
6521080 Медичне 12 550,0 12 550,0 7 300,0 845,0 12 550,0 обслуговування

особового

складу Служби

безпеки України
6521090 Утримання 850,0 850,0 850,0 закладів

дошкільної

освіти Служби

безпеки України
6521200 Забезпечення 2 900,0 2 900,0 2 900,0 заходів

спеціальними

підрозділами

по боротьбі з

організованою

злочинністю

та корупцією

Служби безпеки

України
6522000 Головне 28 000,0 28 000,0 19 829,1 790,0 28 000,0 управління

розвідки Служби

безпеки України
6522010 Розвідувальна 28 000,0 28 000,0 19 829,1 790,0 28 000,0 діяльність

у сфері безпеки

держави та

спеціальний

захист

державних

представництв

за кордоном
6523000 Департамент 104 950,2 104 950,2 79 693,0 5 112,0 4 744,2 4 744,2 25,6 612,0 109 694,4 спеціальних

телекомуніка-

ційних систем

та захисту

інформації

Служби безпеки

України
6523010 Забезпечення 98 800,2 98 800,2 79 693,0 5 112,0 4 744,2 4 744,2 25,6 612,0 103 544,4 функціонування

державної

системи

урядового

зв'язку
6523020 Захист 6 000,0 6 000,0 6 000,0 інформаційних

ресурсів

держави
6523030 Роботи по 150,0 150,0 150,0 стандартизації,

сертифікації в

галузі крипто-

графічного та

технічного

захисту

інформації
6524000 Антитерорис- 10 500,0 10 500,0 848,6 10 500,0 тичний центр

Служби безпеки

України
6524010 Боротьба з 10 500,0 10 500,0 848,6 10 500,0 тероризмом на

території

України
6540000 Національна 371 559,2 352 568,6 185 561,3 19 721,5 18 990,6 168 881,5 154 495,9 32 664,2 11 249,2 14 385,6 540 440,7 Академія наук

України
6541000 Апарат 371 559,2 352 568,6 185 561,3 19 721,5 18 990,6 168 881,5 154 495,9 32 664,2 11 249,2 14 385,6 540 440,7 Національної

Академії наук

України
6541020 Наукова і 17 454,6 16 784,6 7 732,6 1 050,2 670,0 2 208,3 2 019,3 80,0 91,5 189,0 19 662,9 організаційна

діяльність

президії

Національної

Академії наук
6541030 Фундаментальні 235 740,0 231 420,3 139 500,9 16 465,4 4 319,7 138 000,0 125 328,5 25 762,9 9 149,5 12 671,5 373 740,0 дослідження

наукових

установ

Національної

Академії наук
6541040 Прикладні 56 399,0 51 736,0 32 733,9 1 097,5 4 663,0 27 500,0 26 023,9 6 636,7 2 004,2 1 476,1 83 899,0 розробки

у сфері

розвитку

галузей

економіки
6541050 Державні 13 999,0 13 639,0 1 660,0 417,0 360,0 13 999,0 науково-

технічні

програми та

наукові частини

державних

цільових

програм у сфері

розвитку

галузей

економіки
6541060 Фінансова 31 969,2 31 869,2 1 800,0 37,5 100,0 31 969,2 підтримка

технічного

забезпечення

Національної

Академії наук
6541070 Оздоровлення і 270,1 270,1 66,4 55,0 1 000,0 956,0 125,0 44,0 1 270,1 відпочинок

дітей в

дитячому

оздоровчому

таборі "Каштан"
6541080 Підготовка 1 301,4 1 276,1 182,6 24,0 25,3 50,7 45,7 14,0 5,0 1 352,1 кадрів фізико-

технічного

напрямку вищими

навчальними

закладами III

і IV рівнів

акредитації
6541090 Методичне 89,2 86,2 46,8 1,5 3,0 27,0 27,0 7,0 116,2 забезпечення

викладення

народознавства

та української

мови як

іноземної

Міжнародною

школою

україністики
6541100 Медичне 6 336,7 5 487,1 1 838,1 573,4 849,6 95,5 95,5 38,6 4,0 6 432,2 обслуговування

працівників

Національної

Академії наук

України
6541110 Закупівля 8 000,0 8 000,0 8 000,0 устаткування

та створення

пілотного

проекту з

виробництва

безпечних

препаратів

крові та

впровадження

цих технологій
6600000 Управління 47 696,6 44 044,7 32 976,0 791,0 3 651,9 47 696,6 державної

охорони України
6601000 Управління 47 696,6 44 044,7 32 976,0 791,0 3 651,9 47 696,6 державної

охорони України
6601020 Державна 47 696,6 44 044,7 32 976,0 791,0 3 651,9 47 696,6 охорона органів

державної влади

та посадових

осіб
6610000 Фонд державного 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0 182 622,2 175 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 207 479,6 майна України
6611000 Апарат Фонду 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0 182 622,2 175 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 207 479,6 державного

майна України
6611010 Керівництво та 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0 24 857,4 управління

у сфері

державного

майна
6611020 Заходи, 182 622,2 175 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 182 622,2 пов'язані з

проведенням

приватизації

державного

майна
6730000 Центральна 316 431,5 315 599,3 1 891,4 81,6 832,2 316 431,5 виборча комісія
6731000 Апарат 316 431,5 315 599,3 1 891,4 81,6 832,2 316 431,5 Центральної

виборчої

комісії
6731010 Керівництво та 5 359,4 4 527,2 1 891,4 81,6 832,2 5 359,4 управління

у сфері

проведення

виборів та

референдумів
6731020 Проведення 291 072,1 291 072,1 291 072,1 виборів

народних

депутатів

України
6731030 Проведення 20 000,0 20 000,0 20 000,0 виборів

депутатів

місцевих рад

та сільських,

селищних,

міських голів
7710000 Рада Міністрів 11 821,1 11 579,1 7 263,2 527,8 242,0 80,0 80,0 13,5 21,7 11 901,1 Автономної

Республіки Крим
7711000 Апарат Ради 11 821,1 11 579,1 7 263,2 527,8 242,0 80,0 80,0 13,5 21,7 11 901,1 Міністрів

Автономної

Республіки Крим
7711010 Здійснення 11 821,1 11 579,1 7 263,2 527,8 242,0 80,0 80,0 13,5 21,7 11 901,1 виконавчої

влади в

Автономній

Республіці Крим
7720000 Вінницька 28 588,1 28 366,1 17 479,2 1 038,8 222,0 1 020,0 859,3 110,0 210,0 160,7 29 608,1 обласна

державна

адміністрація
7721000 Апарат 28 588,1 28 366,1 17 479,2 1 038,8 222,0 1 020,0 859,3 110,0 210,0 160,7 29 608,1 Вінницької

обласної

державної

адміністрації
7721010 Здійснення 28 588,1 28 366,1 17 479,2 1 038,8 222,0 1 020,0 859,3 110,0 210,0 160,7 29 608,1 виконавчої

влади у

Вінницькій

області
7730000 Волинська 16 954,8 16 682,8 10 255,4 691,1 272,0 609,7 570,7 128,9 59,7 39,0 17 564,5 обласна

державна

адміністрація
7731000 Апарат 16 954,8 16 682,8 10 255,4 691,1 272,0 609,7 570,7 128,9 59,7 39,0 17 564,5 Волинської

обласної

державної

адміністрації
7731010 Здійснення 16 954,8 16 682,8 10 255,4 691,1 272,0 609,7 570,7 128,9 59,7 39,0 17 564,5 виконавчої

влади у

Волинській

області
7740000 Дніпро- 25 441,4 25 151,0 15 524,5 1 440,3 290,4 1 456,3 1 231,3 264,3 137,2 225,0 26 897,7 петровська

обласна

державна

адміністрація
7741000 Апарат Дніпро- 25 441,4 25 151,0 15 524,5 1 440,3 290,4 1 456,3 1 231,3 264,3 137,2 225,0 26 897,7 петровської

обласної

державної

адміністрації
7741010 Здійснення 25 441,4 25 151,0 15 524,5 1 440,3 290,4 1 456,3 1 231,3 264,3 137,2 225,0 26 897,7 виконавчої

влади у Дніпро-

петровській

області
7750000 Донецька 21 910,0 21 623,0 13 238,6 1 210,0 287,0 787,1 561,6 179,1 225,5 22 697,1 обласна

державна

адміністрація
7751000 Апарат 21 910,0 21 623,0 13 238,6 1 210,0 287,0 787,1 561,6 179,1 225,5 22 697,1 Донецької

обласної

державної

адміністрації
7751010 Здійснення 21 910,0 21 623,0 13 238,6 1 210,0 287,0 787,1 561,6 179,1 225,5 22 697,1 виконавчої

влади у

Донецькій

області
7760000 Житомирська 22 855,6 22 628,6 13 895,9 910,0 227,0 457,3 447,3 148,3 10,4 10,0 23 312,9 обласна

державна

адміністрація
7761000 Апарат 22 855,6 22 628,6 13 895,9 910,0 227,0 457,3 447,3 148,3 10,4 10,0 23 312,9 Житомирської

обласної

державної

адміністрації
7761010 Здійснення 22 855,6 22 628,6 13 895,9 910,0 227,0 457,3 447,3 148,3 10,4 10,0 23 312,9 виконавчої

влади у

Житомирській

області
7770000 Закарпатська 17 593,1 17 421,1 10 712,3 828,4 172,0 1 029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 18 622,9 обласна

державна

адміністрація
7771000 Апарат 17 593,1 17 421,1 10 712,3 828,4 172,0 1 029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 18 622,9 Закарпатської

обласної

державної

адміністрації
7771010 Здійснення 17 593,1 17 421,1 10 712,3 828,4 172,0 1 029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 18 622,9 виконавчої

влади у

Закарпатській

області
7780000 Запорізька 20 487,6 20 315,6 12 501,0 737,6 172,0 1 435,8 1 245,3 196,8 109,3 190,5 21 923,4 обласна

державна

адміністрація
7781000 Апарат 20 487,6 20 315,6 12 501,0 737,6 172,0 1 435,8 1 245,3 196,8 109,3 190,5 21 923,4 Запорізької

обласної

державної

адміністрації
7781010 Здійснення 20 487,6 20 315,6 12 501,0 737,6 172,0 1 435,8 1 245,3 196,8 109,3 190,5 21 923,4 виконавчої

влади у

Запорізькій

області
7790000 Івано- 18 883,5 18 661,5 11 524,6 1 118,5 222,0 1 446,2 1 308,2 170,0 522,5 138,0 20 329,7 Франківська

обласна

державна

адміністрація
7791000 Апарат Івано- 18 883,5 18 661,5 11 524,6 1 118,5 222,0 1 446,2 1 308,2 170,0 522,5 138,0 20 329,7 Франківської

обласної

державної

адміністрації
7791010 Здійснення 18 883,5 18 661,5 11 524,6 1 118,5 222,0 1 446,2 1 308,2 170,0 522,5 138,0 20 329,7 виконавчої

влади в Івано-

Франківській

області
7800000 Київська 26 166,0 25 944,0 16 059,0 1 065,1 222,0 780,2 680,2 149,4 49,7 100,0 26 946,2 обласна

державна

адміністрація
7801000 Апарат 26 166,0 25 944,0 16 059,0 1 065,1 222,0 780,2 680,2 149,4 49,7 100,0 26 946,2 Київської

обласної

державної

адміністрації
7801010 Здійснення 26 166,0 25 944,0 16 059,0 1 065,1 222,0 780,2 680,2 149,4 49,7 100,0 26 946,2 виконавчої

влади у

Київській

області
7810000 Кіровоградська 20 412,5 20 240,5 12 437,7 870,0 172,0 516,3 445,3 144,0 22,0 71,0 20 928,8 обласна

державна

адміністрація
7811000 Апарат 20 412,5 20 240,5 12 437,7 870,0 172,0 516,3 445,3 144,0 22,0 71,0 20 928,8 Кіровоградської

обласної

державної

адміністрації
7811010 Здійснення 20 412,5 20 240,5 12 437,7 870,0 172,0 516,3 445,3 144,0 22,0 71,0 20 928,8 виконавчої

влади у

Кіровоградській

області
7820000 Луганська 20 492,2 20 320,2 12 478,1 1 378,1 172,0 546,8 412,8 110,9 9,7 134,0 21 039,0 обласна

державна

адміністрація
7821000 Апарат 20 492,2 20 320,2 12 478,1 1 378,1 172,0 546,8 412,8 110,9 9,7 134,0 21 039,0 Луганської

обласної

державної

адміністрації
7821010 Здійснення 20 492,2 20 320,2 12 478,1 1 378,1 172,0 546,8 412,8 110,9 9,7 134,0 21 039,0 виконавчої

влади у

Луганській

області
7830000 Львівська 21 870,5 21 648,5 13 295,1 818,8 222,0 933,3 718,5 130,4 67,6 214,8 22 803,8 обласна

державна

адміністрація
7831000 Апарат 21 870,5 21 648,5 13 295,1 818,8 222,0 933,3 718,5 130,4 67,6 214,8 22 803,8 Львівської

обласної

державної

адміністрації
7831010 Здійснення 21 870,5 21 648,5 13 295,1 818,8 222,0 933,3 718,5 130,4 67,6 214,8 22 803,8 виконавчої

влади у

Львівській

області
7840000 Миколаївська 18 558,8 18 327,7 11 239,0 864,2 231,1 784,1 597,0 140,0 27,9 187,1 19 342,9 обласна

державна

адміністрація
7841000 Апарат 18 558,8 18 327,7 11 239,0 864,2 231,1 784,1 597,0 140,0 27,9 187,1 19 342,9 Миколаївської

обласної

державної

адміністрації
7841010 Здійснення 18 558,8 18 327,7 11 239,0 864,2 231,1 784,1 597,0 140,0 27,9 187,1 19 342,9 виконавчої

влади у

Миколаївській

області
7850000 Одеська обласна 27 088,0 26 916,0 16 622,8 1 272,3 172,0 640,0 600,0 162,0 40,0 27 728,0 державна

адміністрація
7851000 Апарат Одеської 27 088,0 26 916,0 16 622,8 1 272,3 172,0 640,0 600,0 162,0 40,0 27 728,0 обласної

державної

адміністрації
7851010 Здійснення 27 088,0 26 916,0 16 622,8 1 272,3 172,0 640,0 600,0 162,0 40,0 27 728,0 виконавчої

влади в

Одеській

області
7860000 Полтавська 22 299,2 22 127,2 13 572,5 760,8 172,0 710,0 618,0 137,7 31,0 92,0 23 009,2 обласна

державна

адміністрація
7861000 Апарат 22 299,2 22 127,2 13 572,5 760,8 172,0 710,0 618,0 137,7 31,0 92,0 23 009,2 Полтавської

обласної

державної

адміністрації
7861010 Здійснення 22 299,2 22 127,2 13 572,5 760,8 172,0 710,0 618,0 137,7 31,0 92,0 23 009,2 виконавчої

влади у

Полтавській

області
7870000 Рівненська 16 798,6 16 626,6 10 129,7 907,0 172,0 801,6 706,5 143,5 68,4 95,1 17 600,2 обласна

державна

адміністрація
7871000 Апарат 16 798,6 16 626,6 10 129,7 907,0 172,0 801,6 706,5 143,5 68,4 95,1 17 600,2 Рівненської

обласної

державної

адміністрації
7871010 Здійснення 16 798,6 16 626,6 10 129,7 907,0 172,0 801,6 706,5 143,5 68,4 95,1 17 600,2 виконавчої

влади у

Рівненській

області
7880000 Сумська обласна 19 445,0 19 273,0 11 785,1 797,8 172,0 956,8 745,3 135,0 70,8 211,5 20 401,8 державна

адміністрація
7881000 Апарат Сумської 19 445,0 19 273,0 11 785,1 797,8 172,0 956,8 745,3 135,0 70,8 211,5 20 401,8 обласної

державної

адміністрації
7881010 Здійснення 19 445,0 19 273,0 11 785,1 797,8 172,0 956,8 745,3 135,0 70,8 211,5 20 401,8 виконавчої

влади у

Сумській

області
7890000 Тернопільська 19 639,3 19 417,3 11 891,7 825,0 222,0 547,6 466,6 124,3 18,6 81,0 20 186,9 обласна

державна

адміністрація
7891000 Апарат 19 639,3 19 417,3 11 891,7 825,0 222,0 547,6 466,6 124,3 18,6 81,0 20 186,9 Тернопільської

обласної

державної

адміністрації
7891010 Здійснення 19 639,3 19 417,3 11 891,7 825,0 222,0 547,6 466,6 124,3 18,6 81,0 20 186,9 виконавчої

влади у

Тернопільській

області
7900000 Харківська 28 678,8 28 506,8 17 539,2 1 255,4 172,0 2 107,1 1 117,6 255,3 154,8 989,5 30 785,9 обласна

державна

адміністрація
7901000 Апарат 28 678,8 28 506,8 17 539,2 1 255,4 172,0 2 107,1 1 117,6 255,3 154,8 989,5 30 785,9 Харківської

обласної

державної

адміністрації
7901010 Здійснення 28 678,8 28 506,8 17 539,2 1 255,4 172,0 2 107,1 1 117,6 255,3 154,8 989,5 30 785,9 виконавчої

влади у

Харківській

області
7910000 Херсонська 17 629,7 17 379,7 10 616,6 820,8 250,0 733,0 683,0 81,0 77,0 50,0 18 362,7 обласна

державна

адміністрація
7911000 Апарат 17 629,7 17 379,7 10 616,6 820,8 250,0 733,0 683,0 81,0 77,0 50,0 18 362,7 Херсонської

обласної

державної

адміністрації
7911010 Здійснення 17 629,7 17 379,7 10 616,6 820,8 250,0 733,0 683,0 81,0 77,0 50,0 18 362,7 виконавчої

влади у

Херсонській

області
7920000 Хмельницька 21 200,9 20 915,4 12 907,8 852,0 285,5 724,0 564,0 88,0 160,0 21 924,9 обласна

державна

адміністрація
7921000 Апарат 21 200,9 20 915,4 12 907,8 852,0 285,5 724,0 564,0 88,0 160,0 21 924,9 Хмельницької

обласної

державної

адміністрації
7921010 Здійснення 21 200,9 20 915,4 12 907,8 852,0 285,5 724,0 564,0 88,0 160,0 21 924,9 виконавчої

влади у

Хмельницькій

області
7930000 Черкаська 19 633,0 19 461,0 11 935,6 850,0 172,0 698,0 542,2 99,0 75,0 155,8 20 331,0 обласна

державна

адміністрація
7931000 Апарат 19 633,0 19 461,0 11 935,6 850,0 172,0 698,0 542,2 99,0 75,0 155,8 20 331,0 Черкаської

обласної

державної

адміністрації
7931010 Здійснення 19 633,0 19 461,0 11 935,6 850,0 172,0 698,0 542,2 99,0 75,0 155,8 20 331,0 виконавчої

влади у

Черкаській

області
7940000 Чернівецька 12 289,8 12 037,8 7 352,2 560,0 252,0 583,0 474,0 178,0 14,0 109,0 12 872,8 обласна

державна

адміністрація
7941000 Апарат 12 289,8 12 037,8 7 352,2 560,0 252,0 583,0 474,0 178,0 14,0 109,0 12 872,8 Чернівецької

обласної

державної

адміністрації
7941010 Здійснення 12 289,8 12 037,8 7 352,2 560,0 252,0 583,0 474,0 178,0 14,0 109,0 12 872,8 виконавчої

влади у

Чернівецькій

області
7950000 Чернігівська 20 475,9 20 250,4 12 417,9 955,0 225,5 812,7 702,7 162,7 53,6 110,0 21 288,6 обласна

державна

адміністрація
7951000 Апарат 20 475,9 20 250,4 12 417,9 955,0 225,5 812,7 702,7 162,7 53,6 110,0 21 288,6 Чернігівської

обласної

державної

адміністрації
7951010 Здійснення 20 475,9 20 250,4 12 417,9 955,0 225,5 812,7 702,7 162,7 53,6 110,0 21 288,6 виконавчої

влади у

Чернігівській

області
7960000 Київська міська 23 670,7 23 670,7 державна

адміністрація
7961000 Апарат 23 670,7 23 670,7 Київської

міської

державної

адміністрації
7961600 Модернізація 23 670,7 23 670,7 обладнання

індивідуальних

теплових

пунктів та

здійснення

енерго-

зберігаючих

заходів в адмі-

ністративних і

громадських

будівлях

м. Києва
7970000 Севастопольська 8 092,2 7 748,6 4 627,5 430,0 343,6 26 683,0 728,0 194,6 23,4 267,7 34 775,2 міська державна

адміністрація
7971000 Апарат Сева- 8 092,2 7 748,6 4 627,5 430,0 343,6 26 683,0 728,0 194,6 23,4 267,7 34 775,2 стопольської

міської

державної

адміністрації
7971010 Здійснення 8 092,2 7 748,6 4 627,5 430,0 343,6 995,7 728,0 194,6 23,4 267,7 9 087,9 виконавчої

влади у місті

Севастополі
7971600 Розширення 25 687,3 25 687,3 теплопостачання

в місті

Севастополі
8680000 Державний 14 176,8 9 441,8 2 552,7 211,6 4 735,0 30 850,0 29 039,5 1 810,5 45 026,8 комітет України

з питань

регуляторної

політики та

підприємництва
8681000 Апарат 14 176,8 9 441,8 2 552,7 211,6 4 735,0 30 850,0 29 039,5 1 810,5 45 026,8 Державного

комітету

України

з питань

регуляторної

політики та

підприємництва
8681010 Керівництво та 6 776,8 6 141,8 2 552,7 211,6 635,0 6 776,8 управління

у сфері

регуляторної

політики та

підприємництва
8681020 Заходи, 5 400,0 1 300,0 4 100,0 5 400,0 пов'язані з

організацією

державної

реєстрації

суб'єктів

підприємницької

діяльності та

ведення їх

реєстру
8681030 Заходи по 2 000,0 2 000,0 2 000,0 реалізації

Національної

програми

сприяння

розвитку малого

підприємництва

в Україні у

2002 році
8681600 Розвиток 30 850,0 29 039,5 1 810,5 30 850,0 приватного

сектору
Всього 39 788 314,9 36 838 436,2 7 939 867,8 1 084 108,0 2 863 895,0 9 785 152,4 7 377 740,3 798 069,7 271 471,1 1 652 047,9 49 573 467,3
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3123-III
( 3123-14 ) від 07.03.2002 )

Додаток N 4

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
ПОКАЗНИКИ

міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання

та коштів, що передаються до державного бюджету)

між державним та місцевими бюджетами на 2002 рік

----------------------------------------------------------------------------- од бюджету | Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти | бюджету |-------------------------------------------- | адміністративно- | Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються | територіальної | з державного бюджету |до державного бюджету | одиниці |----------------------+--------------------- | | Всього |Норматив що-| Всього |Норматив що- | | (тис. |денного від-| (тис. |денного від- | | грн.) |рахування (у| грн.) |рахування (у | | |відсотках від| |відсотках | | |обсягу над-| |від розра- | | |ходжень на| |хункового | | |території Ав-| |обсягу дохо- | | |тономної Рес-| |дів загаль- | | |публіки Крим,| |ного фонду | | |областей та| |місцевих | | |м. Севастопо-| |бюджетів, що | | |ля доходів| |враховуються | | |державного | |при визна- | | |бюджету, що є| |ченні між- | | |джерелом | |бюджетних | | |перерахування| |трансфертів) | | |дотацій, та| | | | |коштів, що| | | | |передаються з| | | | |місцевих бюд-| | | | |жетів до дер-| | | | |жавного бюд-| | | | |жету) | | ---------------------------------------------------------------------------- 5202000000 м. Авдіївка 6564 46,95
01202000000 м. Алушта 280,4 2,91
12202000000 м. Алчевськ 6975 23,76
12203000000 м. Антрацит 8106,7 0,95
01203000000 м. Армянськ 512,6 8,32
05203000000 м. Артемівськ 1048,9 5,68
10202000000 м. Біла Церква 14092,2 1,85
06202000000 м. Бердичів 8346,6 3,17
08202000000 м. Бердянськ 2467 0,22
07202000000 м. Берегове 1173 0,55
10201000000 м. Березань 2339,5 0,31
15202000000 м. Білгород- 995,8 0,06

Дністровський
09202000000 м. Болехів 3821,6 1,15
13202000000 м. Борислав 1073,1 0,1
10203000000 м. Бориспіль 10392,2 44,27
10204000000 м. Бровари 871,1 0,11
12204000000 м. Брянка 6543,3 0,76
10205000000 м. Васильків 2397,7 0,31
23202000000 м. Ватутіне 2536,4 0,75
04202000000 м. Вільногірськ 2869,2 35,2
02201000000 м. Вінниця 9750,1 13,24
14202000000 м. Вознесенськ 3262,3 0,57
03202000000 м. Володимир- 2331,7 0,81

Волинський
05204000000 м. Вугледар 3316,8 44,56
18202000000 м. Глухів 5138,9 0,91
05205000000 м. Горлівка 1911,8 3,39
05206000000 м. Дебальцеве 3391,9 32,5
01204000000 м. Джанкой 947,6 0,22
05207000000 м. Дзержинськ 4574,3 0,18
05208000000 м. Димитров 652 5,23
04203000000 м. Дніпродзержинськ 7395,3 13,09
04201000000 м. Дніпропетровськ 102439,6 48,54
05209000000 м. Добропілля 1050 7,23
05210000000 м. Докучаєвськ 314,2 0,01
05201000000 м. Донецьк 84456,2 59,15
13203000000 м. Дрогобич 3418 0,33
05211000000 м. Дружківка 1125,2 0,04
17202000000 м. Дубно 4533,9 1,36
08203000000 м. Енергодар 13768,8 56,61
01205000000 м. Євпаторія 224,2 1,03
05212000000 м. Єнакієве 509,7 0,02
05213000000 м. Жданівка 5680,2 62,27
06201000000 м. Житомир 1176,9 0,45
02202000000 м. Жмеринка 2492 27,79
04204000000 м. Жовті Води 2178,4 0,12
08201000000 м. Запоріжжя 121059,4 42,82
11202000000 м. Знам'янка 3114,2 41,01
23203000000 м. Золотоноша 1410,3 0,41
09201000000 м. Івано- 3944,2 7,64 Франківськ
15203000000 м. Ізмаїл 74,3 0,44
20202000000 м. Ізюм 5668 0,4
15204000000 м. Іллічівськ 22558,2 62,55
10206000000 м. Ірпінь 2257 0,3
09203000000 м. Калуш 794,7 0,24
22202000000 м. Кам'янець- 4883 1,71

Подільський
23204000000 м. Канів 2961,4 0,87
21202000000 м. Каховка 1634,1 24,15
01206000000 м. Керч 3830,5 0,9
11201000000 м. Кіровоград 7230,7 5,08
12205000000 м. Кіровськ 5106,1 0,6
05214000000 м. Кіровське 3055 32,52
03203000000 м. Ковель 3530,4 1,22
02203000000 м. Козятин 3200,6 37,79
09204000000 м. Коломия 142,1 1,79
16202000000 м. Комсомольськ 7455 38,77
18203000000 м. Конотоп 1695,3 0,3
06203000000 м. Коростень 2019,4 0,77
05215000000 м. Костянтинівка 4532,2 0,18
15205000000 м. Котовськ 1275,5 0,08
05216000000 м. Краматорськ 12075,5 23,1
05217000000 м. Красний Лиман 1682,9 0,07
12206000000 м. Красний Луч 13599,2 1,59
05218000000 м. Красноармійськ 8161,6 32,59
12207000000 м. Краснодон 10235 1,19
01207000000 м. Красноперекопськ 137,2 2,1
16203000000 м. Кременчук 28859,3 55,65
04205000000 м. Кривий Ріг 48376,5 24,6
17203000000 м. Кузнецовськ 7407,2 49,01
20203000000 м. Куп'янськ 557,9 0,04
02204000000 м. Ладижин 2370,5 0,6
18204000000 м. Лебедин 208,8 0,04
12208000000 м. Лисичанськ 66,1 0,3
20204000000 м. Лозова 4545,1 0,32
16204000000 м. Лубни 3652,7 0,32
12201000000 м. Луганськ 13093,3 15,12
03201000000 м. Луцьк 2284,7 4,93
13201000000 м. Львів 57678,5 28,85
20205000000 м. Люботин 2173,9 0,15
05219000000 м. Макіївка 12689,5 0,51
04206000000 м. Марганець 1356 0,07
05220000000 м. Маріуполь 70091,6 41,27
08204000000 м. Мелітополь 4575,2 0,4
14201000000 м. Миколаїв 32391,4 26,58
16205000000 м. Миргород 799,2 13,39
02205000000 м. Могилів- 2231,2 0,57

Подільський
07203000000 м. Мукачеве 2804,6 13,93
04207000000 м. Нікополь 8267,4 23,11
22203000000 м. Нетішин 3855,5 37,8
25202000000 м. Ніжин 6546,8 1,1
21203000000 м. Нова Каховка 3858,7 2,15
03204000000 м. Нововолинськ 4248,4 1,47
06204000000 м. Новоград- 5667,5 2,15

Волинський
05221000000 м. Новогродівка 589,8 14,69
24202000000 м. Новодністровськ 308,2 0,21
04208000000 м. Новомосковськ 4444,8 0,24
15201000000 м. Одеса 85530,9 33,58
11203000000 м. Олександрія 7644,6 5,37
04209000000 м. Орджонікідзе 660 6,21
17204000000 м. Острог 412,5 0,12
18205000000 м. Охтирка 1646,8 0,29
14203000000 м. Очаків 347,8 13,43
04210000000 м. Павлоград 1258,2 5,16
12209000000 м. Первомайськ 8584,3 1

(Луганська)
14204000000 м. Первомайськ 6664,2 1,16

(Миколаївська)
20206000000 м. Первомайський 4272,5 0,3
10207000000 м. Переяслав- 2033,7 0,27

Хмельницький
04211000000 м. Першотравенськ 3746,7 36,84
16201000000 м. Полтава 37584,5 54,09
25203000000 м. Прилуки 8408,9 36,41
17201000000 м. Рівне 3999,9 7,6
10208000000 м. Ржищів 605,3 0,08
12210000000 м. Ровеньки 2056,4 11
18206000000 м. Ромни 4056,4 0,72
12211000000 м. Рубіжне 3934,3 0,46
01208000000 м. Саки 1313,7 0,31
13204000000 м. Самбір 1656,9 0,16
12212000000 м. Свердловськ 5991 0,7
11204000000 м. Світловодськ 4640,7 3,26
05222000000 м. Селидове 3800,8 0,2
12213000000 м. Сєверодонецьк 278,2 0,03
04212000000 м. Синельникове 323,9 7,08
01201000000 м. Сімферополь 25356,5 45,14
22204000000 м. Славута 3112,4 1,09
10209000000 м. Славутич 8465,2 57,25
05223000000 м. Слов'янськ 2011 0,08
23205000000 м. Сміла 1950,6 0,57
05224000000 м. Сніжне 7826,7 0,31
22205000000 м. Старокостянтинів 1834,7 0,64
12214000000 м. Стаханов 6633,9 0,77
13205000000 м. Стрий 2176,9 0,21
01209000000 м. Судак 230,6 0,05
18201000000 м. Суми 16904,9 24,81
15206000000 м. Теплодар 1624,3 0,1
04213000000 м. Тернівка 4415 39,95
19201000000 м. Тернопіль 2300,4 4,82
08205000000 м. Токмак 4548,2 0,4
05225000000 м. Торез 9081,6 0,36
13206000000 м. Трускавець 886,2 13,63
07201000000 м. Ужгород 10521,1 29,55
23206000000 м. Умань 5653,3 1,66
10210000000 м. Фастів 791,8 0,1
01210000000 м. Феодосія 4930,8 21,49
20201000000 м. Харків 92997,9 45,88
05226000000 м. Харцизьк 6696,7 28,25
21201000000 м. Херсон 456,7 0,71
22201000000 м. Хмельницький 3306,3 6,18
02206000000 м. Хмільник 388,6 9,13
07204000000 м. Хуст 1006 15,80
13207000000 м. Червоноград 4805,5 0,47
23201000000 м. Черкаси 23760,6 30,22
24201000000 м. Чернівці 9828 18,72
25201000000 м. Чернігів 9018,7 14,08
20207000000 м. Чугуїв 2953,5 0,21
05227000000 м. Шахтарськ 4193,3 0,17
22206000000 м. Шепетівка 686,4 0,24
18207000000 м. Шостка 10261,2 1,81
15207000000 м. Южне 13884,5 60,97
14205000000 м. Южноукраїнськ 8084,2 56,17
01211000000 м. Ялта 6693 17,74
09205000000 м. Яремча 3650,7 1,1
05228000000 м. Ясинувата 2588,7 26,75
05301000000 Амвросіївський р-н 5167,5 0,21
15301000000 Ананьївський р-н 5496,4 0,34
06301000000 Андрушівський р-н 6120 2,32
12301000000 Антрацитівський р-н 4302 0,5
04301000000 Апостолівський р-н 6027,4 0,32
14301000000 Арбузинський р-н 3951,1 0,69
05302000000 Артемівський р-н 4931,9 0,2
15302000000 Арцизський р-н 7885,7 0,49
20301000000 Балаклійський р-н 3967 36,73
15303000000 Балтський р-н 6908,3 0,43
06302000000 Баранівський р-н 6634,6 2,52
20302000000 Барвінківський р-н 4380,7 0,31
10301000000 Баришівський р-н 4879,8 0,64
02301000000 Барський р-н 8109 2,06
25301000000 Бахмацький р-н 5892,2 0,99
01301000000 Бахчисарайський р-н 10002,2 2,36
14302000000 Баштанський р-н 5673,5 0,98
06303000000 Бердичівський р-н 5385,1 2,04
08301000000 Бердянський р-н 3147,8 0,28
07301000000 Берегівський р-н 10941,9 5,09
19301000000 Бережанський р-н 5618,5 3,17
14303000000 Березанський р-н 3427 0,59
15304000000 Березівський р-н 5889,6 0,37
17301000000 Березнівський р-н 12737,2 3,83
14304000000 Березнегуватський 3539,1 0,61

р-н
21301000000 Бериславський р-н 9320,7 5,19
02302000000 Бершадський р-н 8400,2 2,14
15305000000 Білгород- 9642,3 0,6

Дністровський р-н
12302000000 Біловодський р-н 4027 0,47
01302000000 Білогірський р-н 9959,6 2,35

(Автономна

Республіка Крим)
22301000000 Білогірський р-н 5279,7 1,85

(Хмельницька обл.)
21302000000 Білозерський р-н 9515,1 5,3
12303000000 Білокуракинський 3730,4 0,44

р-н
18301000000 Білопільський р-н 6999,5 1,24
10302000000 Білоцерківський р-н 8964,4 1,18
15306000000 Біляївський р-н 13222,3 0,8
20303000000 Близнюківський р-н 4572,8 0,32
11301000000 Бобринецький р-н 4668,7 3,28
25302000000 Бобровицький р-н 5029,7 0,85
20304000000 Богодухівський р-н 5369,8 0,38
09301000000 Богородчанський р-н 11184,4 3,37
10303000000 Богуславський р-н 5559,5 0,73
15307000000 Болградський р-н 11832,6 0,74
25303000000 Борзнянський р-н 6410,5 1,08
10304000000 Бориспільський р-н 4966 0,65
20305000000 Борівський р-н 3034,4 0,21
10305000000 Бородянський р-н 6081,8 0,8
19302000000 Борщівський р-н 10945,8 6,17
14305000000 Братський р-н 3808,9 0,66
10306000000 Броварський р-н 1647,7 0,22
13301000000 Бродівський р-н 7728 0,75
06304000000 Брусилівський р-н 3222,5 1,22
18302000000 Буринський р-н 5098 0,9
13302000000 Буський р-н 8650,9 0,84
19303000000 Бучацький р-н 10519,9 5,94
20306000000 Валківський р-н 3854,5 0,27
25304000000 Варвинський р-н 607,7 0,1
08302000000 Василівський р-н 4733,4 0,42
04302000000 Васильківский р-н 5247,7 0,28

(Дніпропетровська

обл.)
10307000000 Васильківський р-н 6599,8 0,87

(Київська обл.)
16301000000 Великобагачанський 3506 0,3

р-н
07302000000 Великоберезнянський 4072,6 1,89

р-н
08303000000 Великобілозерський 979 0,09

р-н
20307000000 Великобурлуцький 3444,7 0,24

р-н
21303000000 Великолепетиський 3001,5 1,67

р-н
15308000000 Великомихайлівський 5634,6 0,35

р-н
05303000000 Великоновосілків- 6405,4 0,26

ський р-н
21304000000 Великоолександрів- 5573,5 3,1

ський р-н
18303000000 Великописарівський 4079,9 0,72

р-н
04303000000 Верхньодніпровський 3118,9 0,17

р-н
21305000000 Верхньорогачицький 2159,8 1,2

р-н
09302000000 Верховинський р-н 8036,4 2,42
14306000000 Веселинівський р-н 4222,7 0,73
08304000000 Веселівський р-н 3730,2 0,33
24301000000 Вижницький р-н 9454,5 6,58
07303000000 Виноградівський р-н 16864,1 7,84
21306000000 Високопільський р-н 2907,7 1,62
10308000000 Вишгородський р-н 3593,1 0,47
08305000000 Вільнянський р-н 4718,7 0,42
11302000000 Вільшанський р-н 2636,2 1,85
02303000000 Вінницький р-н 9060 2,3
22302000000 Віньковецький р-н 4742,9 1,66
20308000000 Вовчанський р-н 6753,4 0,47
14307000000 Вознесенський р-н 4172,5 0,72
05304000000 Волноваський р-н 5014,1 0,2
07304000000 Воловецький р-н 4819,6 2,24
05305000000 Володарський р-н 3593,4 0,14

(Донецька обл.)
10309000000 Володарський р-н 2964,2 0,39

(Київська обл.)
06305000000 Володарсько- 4822,6 1,83

Волинський р-н
03301000000 Володимир- 4912,4 1,7

Волинський р-н
17302000000 Володимирецький р-н 13440,2 4,05
22303000000 Волочиський р-н 7015,4 2,46
14308000000 Врадіївський р-н 3538,5 0,61
16302000000 Гадяцький р-н 6925,4 0,6
11303000000 Гайворонський р-н 4604,3 3,23
02304000000 Гайсинський р-н 7625,2 1,94
09303000000 Галицький р-н 6083,6 1,83
21307000000 Генічеський р-н 7515,8 4,19
24302000000 Герцаївський р-н 6096,3 4,25
24303000000 Глибоцький р-н 11710,1 8,15
16303000000 Глобинський р-н 8121,2 0,7
18304000000 Глухівський р-н 3684,6 0,65
11304000000 Голованівський р-н 4188,2 2,94
21308000000 Голопристанський 8528,4 4,75

р-н
21309000000 Горностаївський р-н 3980,3 2,22
09304000000 Городенківський р-н 9934,7 2,99
23301000000 Городищенський р-н 5585,5 1,64
25305000000 Городнянський р-н 5619,3 0,95
13303000000 Городоцький р-н 10174,1 0,99
22304000000 Городоцький р-н 7928,2 2,78
03302000000 Горохівський р-н 8570,3 2,97
17303000000 Гощанський р-н 6761,3 2,04
16304000000 Гребінківський р-н 2168,7 0,19
08306000000 Гуляйпільський р-н 3351,9 0,3
19304000000 Гусятинський р-н 9297,4 5,24
20309000000 Дворічанський р-н 3361,6 0,24
17304000000 Демидівський р-н 2403,3 0,72
22305000000 Деражнянський р-н 6151,2 2,16
20310000000 Дергачівський р-н 7734,6 0,54
01303000000 Джанкойський р-н 15950,9 3,77
06306000000 Дзержинський р-н 5986,3 2,27
16305000000 Диканський р-н 2026,4 0,17
04304000000 Дніпропетровський 5348,6 0,29

р-н
05306000000 Добропільський р-н 1724,9 0,07
11305000000 Добровеличківський 4463,7 3,13

р-н
09305000000 Долинський р-н 7094,5 2,13

(Івано-Франківська

обл.)
11306000000 Долинський р-н 4460,8 3,13

(Кіровоградська

обл.)
14309000000 Доманівський р-н 4925,3 0,85
23302000000 Драбівський р-н 5760,1 1,69
13304000000 Дрогобицький р-н 11863,7 1,15
17305000000 Дубенський р-н 7422,3 2,23
17306000000 Дубровицький р-н 10654,4 3,21
22306000000 Дунаєвецький р-н 9883,9 3,46
14310000000 Єланецький р-н 3537,5 0,61
06307000000 Ємільчинський р-н 9153,5 3,47
23303000000 Жашківський р-н 6918,1 2,03
13305000000 Жидачівський р-н 9396,2 0,91
06308000000 Житомирський р-н 7559,5 2,87
02305000000 Жмеринський р-н 9032,1 2,3
13306000000 Жовківський р-н 17028,3 1,65
14311000000 Жовтневий р-н 12194,6 2,12
19305000000 Заліщицький р-н 8512,7 4,80
08307000000 Запорізький р-н 5813,8 0,51
17307000000 Зарічненський р-н 7918,5 2,38
24304000000 Заставнівський р-н 9287,2 6,46
20311000000 Зачепилівський р-н 2977,9 0,21
19306000000 Збаразький р-н 9698 5,47
19307000000 Зборівський р-н 7858,1 4,43
23304000000 Звенигородський р-н 7606,4 2,23
10310000000 Згурівський р-н 3395,2 0,45
17308000000 Здолбунівський р-н 4906,5 1,48
16306000000 Зінківський р-н 5433,1 0,47
20312000000 Зміївський р-н 5327,8 0,37
11307000000 Знам'янський р-н 6784,2 4,76
23305000000 Золотоніський р-н 5766,8 1,69
13307000000 Золочівський р-н 10600,9 1,0

(Львівська обл.)
20313000000 Золочівський р-н 4432,8 0,31

(Харківська обл.)
03303000000 Іваничівський р-н 5829,4 2,02
15309000000 Іванівський р-н 3963,3 0,25

(Одеська обл.)
21310000000 Іванівський р-н 3758,9 2,09

(Херсонська обл.)
15310000000 Ізмаїльський р-н 8300,9 0,52
10311000000 Іванківський р-н 1246,4 16,65
20314000000 Ізюмський р-н 3193,1 0,22
22307000000 Ізяславський р-н 8777,5 3,08
02306000000 Іллінецький р-н 5625,2 1,43
07305000000 Іршавський р-н 18386,9 8,55
25306000000 Ічнянський р-н 5258,2 0,89
10312000000 Кагарлицький р-н 4642,4 0,61
14312000000 Казанківський р-н 4126,1 0,72
21311000000 Каланчацький р-н 3339 1,86
02307000000 Калинівський р-н 8527,7 2,17
09306000000 Калуський р-н 10284,4 3,09
22308000000 Кам'янець- 9614,5 3,37

Подільський р-н
08308000000 Кам'янсько- 4427,4 0,39

Дніпровський р-н
03304000000 Камінь-Каширський 12855,1 4,46

р-н
13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 5930,4 0,58
23306000000 Кам'янський р-н 4057,3 1,19
23307000000 Канівський р-н 4703,5 1,38
16307000000 Карлівський р-н 4671,2 0,4
23308000000 Катеринопільський 4030,9 1,18

р-н
21312000000 Каховський р-н 9575 5,33
20315000000 Кегичівський р-н 3076,1 0,22
24305000000 Кельменецький р-н 5829,7 4,06
10313000000 Києво-Святошинський 684,1 3,46 р-н
03305000000 Ківерцівський р-н 10451,3 3,63
15311000000 Кілійський р-н 8005,1 0,5
11308000000 Кіровоградський р-н 3569,3 2,51
01304000000 Кіровський р-н 8162,7 1,93
24306000000 Кіцманський р-н 9809,5 6,82
16308000000 Кобеляцький р-н 6815,7 0,59
03306000000 Ковельський р-н 7136,6 2,48
15312000000 Кодимський р-н 4958,4 0,31
25307000000 Козелецький р-н 7764,1 1,31
16309000000 Козельщинський р-н 4022,4 0,35
19308000000 Козівський р-н 6707,2 3,79
02308000000 Козятинський р-н 9608,3 2,44
20316000000 Коломацький р-н 977,3 0,07
09307000000 Коломийський р-н 22467,5 6,76
15313000000 Комінтернівський р-н 6510,3 0,41
11309000000 Компаніївський р-н 2763,4 1,94
18305000000 Конотопський р-н 3625,5 0,64
17309000000 Корецький р-н 6890,8 2,07
25308000000 Коропський р-н 4942,3 0,83
06309000000 Коростенський р-н 6158,1 2,34
06310000000 Коростишівський р-н 4125,3 1,57
23309000000 Корсунь- 5684,6 1,67

Шевченківський р-н
25309000000 Корюківський р-н 3801 0,64
09308000000 Косівський р-н 16888,7 5,08
17310000000 Костопільський р-н 9963,8 3
05307000000 Костянтинівський р-н 2194,3 0,1
16309000000 Котелевський р-н 2866,6 0,25
15314000000 Котовський р-н 4438 0,28
22309000000 Красилівський р-н 8133,1 2,85
05308000000 Красноармійський р-н 5168,9 0,21
01305000000 Красногвардійський 12270,6 2,9

р-н
20317000000 Красноградський р-н 1720,8 27,47
12304000000 Краснодонський р-н 2940,8 46,69
20318000000 Краснокутський р-н 4480,2 0,31
15315000000 Красноокнянський р-н 4937,3 0,31
01306000000 Красноперекопський 5336,1 1,26

р-н
18306000000 Краснопільський р-н 5414,4 0,96
19309000000 Кременецький р-н 11205,2 6,32
16310000000 Кременчуцький р-н 4562,1 0,39
12305000000 Кремінський р-н 6461,7 0,75
14313000000 Кривоозерський р-н 4858,1 0,84
04305000000 Криворізький р-н 3559,1 0,19
02309000000 Крижопільський р-н 5218,3 1,33
04306000000 Криничанський р-н 5478,8 0,29
18307000000 Кролевецький р-н 5315,6 0,94
08309000000 Куйбишевський р-н 2950,5 0,26
25310000000 Куликівський р-н 3231,7 0,55
20319000000 Куп'янський р-н 4741,7 0,33
19310000000 Лановецький р-н 5607,6 3,16
18308000000 Лебединський р-н 6504,5 1,15
01307000000 Ленінський р-н 9613,2 2,27
22310000000 Летичівський р-н 5182,6 1,82
02310000000 Липовецький р-н 6239,4 1,59
18309000000 Липоводолинський р-н 3840,9 0,68
23310000000 Лисянський р-н 4612,5 1,35
02311000000 Літинський р-н 7003,2 1,78
20320000000 Лозівський р-н 4763 0,33
03307000000 Локачинський р-н 4036,3 1,4
16311000000 Лохвицький р-н 5389,7 0,46
16312000000 Лубенський р-н 4498,2 0,39
06311000000 Лугинський р-н 3798,2 1,44
12306000000 Лутугинський р-н 5003,5 0,58
03308000000 Луцький р-н 6638,6 2,3
06312000000 Любарський р-н 5420,6 2,06
15316000000 Любашівський р-н 4094,4 0,26
03309000000 Любешівський р-н 8154,1 2,83
03310000000 Любомльський р-н 5868,6 2,04
05309000000 Мар'їнський р-н 6081,6 0,24
04307000000 Магдалинівський р-н 5050 0,27
10314000000 Макарівський р-н 7219,1 0,95
06313000000 Малинський р-н 6088,5 2,31
11310000000 Маловисківський р-н 6121,2 4,3
03311000000 Маневицький р-н 10774,1 3,74
23311000000 Маньківський р-н 5235,5 1,54
12307000000 Марківський р-н 2969,9 0,35
16313000000 Машівський р-н 3040,1 0,26
04308000000 Межівський р-н 4253,4 0,23
08310000000 Мелітопольський р-н 7156,4 0,63
25311000000 Менський р-н 5788 0,98
13309000000 Миколаївський р-н 10550,8 1,02

(Львівська обл.)
14314000000 Миколаївський р-н 4690,7 0,81

(Миколаївська обл.)
15317000000 Миколаївський р-н 5394,7 0,34

(Одеська обл.)
16314000000 Миргородський р-н 9106,7 0,79
10315000000 Миронівський р-н 4122,7 0,54
08311000000 Михайлівський р-н 3958 0,35
07306000000 Міжгірський р-н 9928,1 4,62
12308000000 Міловський р-н 2462,2 0,29
17311000000 Млинівський р-н 7179,6 2,16
02312000000 Могилів- 4579,5 1,16

Подільський р-н
23312000000 Монастирищенський р-н 5947,3 1,75
19311000000 Монастириський р-н 5209 2,94
13310000000 Мостиський р-н 9745 0,95
07307000000 Мукачівський р-н 16401,8 7,63
02313000000 Мурованокурило- 5430,9 1,38

вецький р-н
04309000000 Нікопольський р-н 5183 0,28
09309000000 Надвірнянський р-н 15513 4,67
06314000000 Народицький р-н 1974,3 0,75
18310000000 Недригайлівський р-н 4823,1 0,85
02314000000 Немирівський р-н 7391,5 1,88
01308000000 Нижньогірський р-н 8020,4 1,89
21313000000 Нижньосірогозький р-н 3599,6 2
25312000000 Ніжинський р-н 4490,4 0,76
11311000000 Новгородківський р-н 2742,2 1,93
25313000000 Новгород-Сіверський 4042,8 0,68

р-н
05310000000 Новоазовський р-н 3999,1 0,16
12309000000 Новоайдарський р-н 3519,6 0,41
11312000000 Новоархангельський 4738,1 3,32

р-н
14315000000 Новобузький р-н 5144,8 0,89
20321000000 Нововодолазький р-н 4745,4 0,33
21314000000 Нововоронцовський 3390,6 1,9

р-н
06315000000 Новоград-Волинський 8732,9 3,31

р-н
08312000000 Новомиколаївський 2179,3 0,19

р-н
11313000000 Новомиргородський 5069 3,56

р-н
04310000000 Новомосковський р-н 8382,5 0,45
14316000000 Новоодеський р-н 5811 1,01
12310000000 Новопсковський р-н 3745,5 0,44
16315000000 Новосанжарський р-н 6108 0,53
24307000000 Новоселицький р-н 12128,1 8,44
21315000000 Новотроїцький р-н 7483,2 4,17
11314000000 Новоукраїнський р-н 5411,7 3,8
22311000000 Новоушицький р-н 6049,6 2,12
25314000000 Носівський р-н 5105,3 0,86
10316000000 Обухівський р-н 4472,4 30,61
15318000000 Овідіопольський р-н 647 0,04
06316000000 Овруцький р-н 9843,2 3,74
06317000000 Олевський р-н 9671,6 3,67
05311000000 Олександрівський 3563,8 0,14

р-н (Донецька обл.)
11315000000 Олександрівський 4465,6 3,13

р-н (Кіровоградська

обл.)
11316000000 Олександрійський р-н 5111,3 3,58
11317000000 Онуфріївський р-н 3246,2 2,28
02315000000 Оратівський р-н 5063,8 1,29
16317000000 Оржицький р-н 3951,9 0,34
08313000000 Оріхівський р-н 7000,3 0,62
17312000000 Острозький р-н 7003,2 2,11
18311000000 Охтирський р-н 741,9 0,13
14317000000 Очаківський р-н 4364,6 0,76
04311000000 Павлоградський р-н 4117,9 0,22
05312000000 Першотравневий р-н 1846,7 0,07
01309000000 Первомайський р-н 6827,6 1,61

(Автономна

Республіка Крим)
14318000000 Первомайський р-н 6279,9 1,09

(Миколаївська обл.)
20322000000 Первомайський р-н 1769,1 0,12

(Харківська обл.)
12311000000 Перевальський р-н 5162,5 0,6
13311000000 Перемишлянський р-н 7294,4 0,71
07308000000 Перечинський р-н 4572,1 2,13
10317000000 Переяслав- 5540,5 0,73

Хмельницький р-н
04312000000 Петриківський р-н 2978,4 0,16
11318000000 Петрівський р-н 2654,9 1,86
04313000000 Петропавлівський р-н 5273,8 0,28
23023000000 Печенізький р-н 1442,1 0,1
16318000000 Пирятинський р-н 4467,3 0,39
19312000000 Підволочиський р-н 7095,5 4,00
19313000000 Підгаєцький р-н 4004,2 2,26
02316000000 Піщанський р-н 3812,7 0,97
02317000000 Погребищенський р-н 5782,5 1,47
04314000000 Покровський р-н 3682,3 0,2
10318000000 Поліський р-н 1725,5 0,23
08314000000 Пологівський р-н 3079,5 0,27
22312000000 Полонський р-н 6940,5 2,43
16319000000 Полтавський р-н 5588,4 0,48
12312000000 Попаснянський р-н 1312,5 0,15
06318000000 Попільнянський р-н 5376,1 2,04
08315000000 Приазовський р-н 3992,2 0,35
25315000000 Прилуцький р-н 6342,1 1,07
08316000000 Приморський р-н 3500,8 0,31
13312000000 Пустомитівський р-н 14110,6 1,37
18312000000 Путивльський р-н 4670,2 0,83
24308000000 Путильський р-н 5004,6 3,48
04315000000 П'ятихатський р-н 4982,7 0,27
13313000000 Радехівський р-н 8317,4 0,81
17313000000 Радивилівський р-н 5981,9 1,8
06319000000 Радомишльський р-н 5911,2 2,24
03312000000 Ратнівський р-н 9918 3,44
07309000000 Рахівський р-н 14996,8 6,97
15319000000 Ренійський р-н 4506,2 0,28
16320000000 Решетилівський р-н 5031,2 0,43
17314000000 Рівненський р-н 9939 2,99
25316000000 Ріпкинський р-н 5245,6 0,88
09310000000 Рогатинський р-н 7349,7 2,21
03313000000 Рожищенський р-н 6657,9 2,31
09311000000 Рожнятівський р-н 13140,6 3,95
15320000000 Роздільнянський р-н 5298,7 0,33
01310000000 Роздольненський р-н 4564,1 1,08
08317000000 Розівський р-н 1417,9 0,13
17315000000 Рокитнівський р-н 10641,1 3,2
10319000000 Рокитнянський р-н 4853,5 0,64
18313000000 Роменський р-н 5995 1,06
06320000000 Ружинський р-н 5468,3 2,08
15321000000 Савранський р-н 3324,5 0,21
01311000000 Сакський р-н 12156,5 2,87
13314000000 Самбірський р-н 13192,7 1,28
15322000000 Саратський р-н 8215,2 0,51
17316000000 Сарненський р-н 18398,9 5,54
20324000000 Сахновщинський р-н 4245,4 0,3
07310000000 Свалявський р-н 7225,7 3,36
12313000000 Сватівський р-н 5204,1 0,61
11319000000 Світловодський р-н 2045,9 1,44
16321000000 Семенівський р-н 5408,3 0,47

(Полтавська обл.)
25317000000 Семенівський р-н 3958,8 0,67

(Чернігівська обл.)
18314000000 Середино-Будський р-н 3385,8 0,6
04316000000 Синельниківський р-н 8583,3 0,46
01312000000 Сімферопольский р-н 17106,4 4,04
21316000000 Скадовський р-н 6348,9 3,54
10320000000 Сквирський р-н 4250,7 0,56
13315000000 Сколівський р-н 10803,9 1,05
22313000000 Славутський р-н 5426,9 1,9
12314000000 Слов'яносербський 5679,6 0,66

р-н
05313000000 Слов'янський р-н 4471 0,18
23313000000 Смілянський р-н 4968,7 1,46
14319000000 Снігурівський р-н 6833,2 1,19
09312000000 Снятинський р-н 12119 3,65
01313000000 Совєтський р-н 5753,5 1,36
13316000000 Сокальський р-н 8423,8 0,82
24309000000 Сокирянський р-н 7300,7 5,08
04317000000 Солонянський р-н 5732,6 0,31
25318000000 Сосницький р-н 3586,3 0,61
04318000000 Софіївський р-н 4553,3 0,24
25319000000 Срібнянський р-н 2253,4 0,38
05314000000 Старобешівський р-н 2313,5 0,09
10321000000 Ставищенський р-н 4772,1 0,63
12315000000 Станично-Луганський 6075,7 0,71

р-н
12316000000 Старобільський р-н 7052,9 0,82
03314000000 Старовижівський р-н 6484,4 2,25
22314000000 Старокостянтинів- 9619,8 3,37

ський р-н
13317000000 Старосамбірський 17229,2 1,67

р-н
22315000000 Старосинявський р-н 4199,4 1,47
24310000000 Сторожинецький р-н 16024,1 11,15
13318000000 Стрийський р-н 2768 0,27
18315000000 Сумський р-н 6729,1 1,19
25320000000 Талалаївський р-н 2799 0,47
23314000000 Тальнівський р-н 6010,1 1,77
10322000000 Таращанський р-н 5814,4 0,76
15323000000 Тарутинський р-н 8172,8 0,51
15324000000 Татарбунарський р-н 6301,1 0,39
05315000000 Тельманівський р-н 4240,4 0,17
22316000000 Теофіпольський р-н 4634,9 1,62
02318000000 Теплицький р-н 5481 1,39
19314000000 Теребовлянський р-н 10927,8 6,16
19315000000 Тернопільський р-н 6937,4 3,91
10323000000 Тетіївський р-н 5391,7 0,71
02319000000 Тиврівський р-н 6992,1 1,78
09313000000 Тисменицький р-н 9250,1 2,78
09314000000 Тлумацький р-н 8605,6 2,59
08318000000 Токмацький р-н 3311,7 0,29
04319000000 Томаківський р-н 4282,2 0,23
02320000000 Томашпільський р-н 5151,7 1,31
12317000000 Троїцький р-н 3782,4 0,44
02321000000 Тростянецький р-н 4810,1 1,22
18316000000 Тростянецький р-н 2149,8 0,38
02322000000 Тульчинський р-н 8375,5 2,13
03315000000 Турійський р-н 4790,9 1,66
13319000000 Турківський р-н 12866,6 1,25
07311000000 Тячівський р-н 31464,1 14,63
07312000000 Ужгородський р-н 1913,1 0,89
11320000000 Ульяновський р-н 3951,5 2,77
23315000000 Уманський р-н 7995,3 2,35
11321000000 Устинівський р-н 2809 1,97
10324000000 Фастівський р-н 5231,3 0,69
15325000000 Фрунзівський р-н 4369,7 0,27
20325000000 Харківський р-н 14624,5 1,02
22317000000 Хмельницький р-н 6713 2,35
02323000000 Хмільницький р-н 10294,1 2,62
16322000000 Хорольський р-н 4761,9 0,41
24311000000 Хотинський р-н 10448 7,27
23316000000 Христинівський р-н 4270,6 1,25
07313000000 Хустський р-н 21386,6 9,94
04320000000 Царичанський р-н 3947,3 0,21
21317000000 Цюрупинський р-н 9550,6 5,32
21318000000 Чаплинський р-н 7012,7 3,91
22318000000 Чемеровецький р-н 7308,4 2,56
06321000000 Червоноармійський р-н 4988,3 1,89
23317000000 Черкаський р-н 11377,3 3,34
02324000000 Чернівецький р-н 4635,5 1,18
08319000000 Чернігівський р-н 2881,7 0,26

(Запорізька обл.)
25321000000 Чернігівський р-н 6101,8 1,0

(Чернігівська обл.)
06322000000 Черняхівський р-н 5676,8 2,15
02325000000 Чечельницький р-н 4724,7 1,2
23318000000 Чигиринський р-н 4807,5 1,41
23319000000 Чорнобаївський р-н 5508,5 1,62
01314000000 Чорноморський р-н 1675,9 0,4
16323000000 Чорнухинський р-н 3022 0,26
19316000000 Чортківський р-н 11815,4 6,66
20326000000 Чугуївський р-н 5261,2 0,37
06323000000 Чуднівський р-н 7143,6 2,71
16324000000 Чутівський р-н 3990,4 0,34
02326000000 Шаргородський р-н 10878,4 2,77
05316000000 Шахтарський р-н 3158,4 0,13
03316000000 Шацький р-н 2833,1 0,98
20327000000 Шевченківський р-н 3216,1 0,23
22319000000 Шепетівський р-н 10365,5 3,63
04321000000 Широківський р-н 3569,5 0,19
15326000000 Ширяївський р-н 5283,1 0,33
16325000000 Шишацький р-н 2313,2 0,2
18317000000 Шосткинський р-н 801,7 43,6
23320000000 Шполянський р-н 6053,2 1,78
19317000000 Шумський р-н 6142,4 3,46
25322000000 Щорський р-н 3726,6 0,63
04322000000 Юр'ївський р-н 2487,5 0,13
13320000000 Яворівський р-н 17068 1,66
10325000000 Яготинський р-н 3806 0,5
08320000000 Якимівський р-н 4617,8 0,41
02327000000 Ямпільський р-н 6178,4 1,57

(Вінницька обл.)
18318000000 Ямпільський р-н 3807,9 0,67

(Сумська обл.)
22320000000 Ярмолинецький р-н 5646,2 1,98
05317000000 Ясинуватський р-н 1481,5 0,06
01100000000 Бюджет Автономної

Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 56634,5 14,4

Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 41841,1 14,51

Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 54237,8

Дніпропетровської

області
05100000000 Обласний бюджет 32666,6

Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 66924,1 25,4

Житомирської

області
07100000000 Обласний бюджет 43646,2 20,29

Закарпатської

області
08100000000 Обласний бюджет 3207,6

Запорізької області
09100000000 Обласний бюджет 44081,2 13,26

Івано-Франківської

області
10100000000 Обласний бюджет 40922,2 5,37

Київської області
11100000000 Обласний бюджет 36481,6 25,6

Кіровоградської

області
12100000000 Обласний бюджет 68456,6 7,99

Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 43227,5 4,19

Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 25867,4 4,49

Миколаївської

області
15100000000 Обласний бюджет 6511,7 0,41

Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 18208,8 1,57

Полтавської області
17100000000 Обласний бюджет 54641,5 16,45

Рівненської області
18100000000 Обласний бюджет 34810,2 6,15

Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 39167,9 22,09

Тернопільської

області
20100000000 Обласний бюджет 18986,5 1,33

Харківської області
21100000000 Обласний бюджет 48316,5 26,91

Херсонської області
22100000000 Обласний бюджет 56085 19,65

Хмельницької

області
23100000000 Обласний бюджет 43258,3 12,71

Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 40265,3 28,03

Чернівецької

області
25100000000 Обласний бюджет 44825,9 7,56

Чернігівської

області
26000000000 Міський бюджет 1860348,2

міста Києва
27000000000 Міський бюджет 5922,5 7,33

міста Севастополя
ВСЬОГО 4252782,8 3091047,8

Додаток N 5

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
Показники

міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету

з місцевими бюджетами на 2002 рік
тис. грн. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Субвенції з державного бюджету |Розрахун- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|ковий | | Субвенція загального фонду на: | Субвенція спеціального |обсяг | | | фонду на: |надходжень | |--------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|загально- | |виплату |надання |надання |надання |ліквіда- |погашен-|комп- |фінан- |будівництво |лікві- |соціаль-|державних од бюджету| Назва місцевого |допомог |пільг |пільг та |пільг та |цію нас- |ня ос- |лексну |сову |житла війсь-|дацію |но-еко- |податків і | бюджету |сім'ям з |ветера- |субсидій |субсидій |лідків |новної |рекон- |під- |ковослужбов-|наслід-|номічний|зборів до | |дітьми, |нам вій-|населенню|населенню|стихійно-|суми |струк- |тримку |цям, учасни-|ків |розвиток|державного | |інвалідам |ни і |на оплату|на оплату|го лиха у|боргу за|цію та |держав-|кам бойових |аварії |м. Се- |бюджету, за | |з дитинст-|праці |твердого |електро- |Закарпат-|кредита-|рестав-|ного |дій в Афга- |на |васто- |рахунок | |ва та |(крім |і рідко-|енергії, |ській, |ми, на- |рацію |кому- |ністані та |очисних|поля |яких здій- | |дітям- |пільг на|го пічно-|природно-|Івано- |даними у|Одесь- |нально-|воєнних |спору- | |снюється | |інвалідам |оплату |го побу- |го газу, |Франків- |1999 ро-|кого |го під-|конфліктів у|дах | |перераху- | | |електро-|тового |послуг |ській та |ці від- |держав-|приєм- |зарубіжних | | |вання до- | | |енергії,|палива, |тепло-, |Кірово- |критим |ного |ства |країнах, | | |тацій ви- | | |природ- |скрапле- |водопос- |градській|акціоне-|акаде- |"Водо- |членам сімей| | |рівнювання | | |ного і |ного га- |тачання |областях |рним то-|мічного|канал" |військово- | | |місцевим | | |скрапле-|зу, квар-|та водо- | |варист- |театру |м. За- |службовців, | | |бюджетам, | | |ного |тирної |відведен-| |вом "Дер|опери |поріжжя|що загинули | | |на терито- | | |газу, |плати, |ня і | |жавний |та |відпо- |під час ви- | | |рії Авто- | | |твердого|вивозу |послуг | |ощадний |балету |відно |конання ними| | |номної | | |і рідко-|сміття та|зв'язку | |банк Ук-| |до |службових | | |Республіки | | |го піч- |побутових| | |раїни" | |Гаран- |обов'язків, | | |Крим, об- | | |ного по-|відходів | | |Закарпа-| |тійної |а також | | |ластей і | | |бутового| | | |тській | |Угоди |військово- | | |міста Се- | | |палива, | | | |обласній| |між |службовцям, | | |вастополя, | | |житлово-| | | |держав- | |Украї- |звільненим у| | |та обсяг | | |кому- | | | |ній ад- | |ною та |запас за | | |коштів, що | | |нальних | | | |мініст- | |Євро- |станом здо- | | |передають- | | |послуг і| | | |рації на| |пейсь- |ров'я, ві- | | |ся з міс- | | |послуг | | | |ліквіда-| |ким |ком, вислу- | | |цевих до | | |зв'язку)| | | |цію нас-| |банком |гою років та| | |державного | | |та ком- | | | |лідків | |рекон- |у зв'язку із| | |бюджету | | |пенсацію| | | |стихій- | |струк- |скороченням | | | | | |за піль-| | | |ного | |ції та |штатів, які | | | | | |говий | | | |лиха | |розвит-|перебувають | | | | | |проїзд | | | | | |ку |на квартир- | | | | | |окремих | | | | | | |ному обліку | | | | | |катего- | | | | | | |за місцем | | | | | |рій гро-| | | | | | |проживання | | | | | |мадян | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 43961,4 11347,7 27606,4 40446,7 10724,0 423542,2 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 46955,6 12014,8 45055,7 97843,4 6785,0 393199,8 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 31082,9 5872 10434 57547,4 3357,0 288278,7 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет

Дніпропетровської 57615,5 21965 39110,6 168873,4 10426,0 1874502,1 області
05100000000 Обласний бюджет 95956,9 30441,4 36378,8 201060,6 6993,0 2506167,3 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 31226,7 9095,8 18422,3 68759,4 6575,0 263532,5 Житомирської

області
07100000000 Обласний бюджет 29962,3 5237,7 7149,5 35329,6 20000,0 32000,0 2603,0 215103,2 Закарпатської

області
08100000000 Обласний бюджет 44138 11715,7 37338,2 60141,7 8000,0 3731,0 1129785,8 Запорізької

області
09100000000 Обласний бюджет 38314,6 7032,5 10391 83770,7 7000,0 3075,0 332365,8 Івано-Франківської

області
10100000000 Обласний бюджет 26162,6 10755,7 17537,5 119491,2 8068,0 761658,8 Київської області
11100000000 Обласний бюджет 17560,7 7146,6 33542,5 56044,8 4000,0 3844,0 128956,2 Кіровоградської

області
12100000000 Обласний бюджет 101678,5 16357,7 24399,9 104455 3251,0 856557,1 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 55122,6 13371,5 32440,1 187709,4 7806,0 1030705,2 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 39328,2 7000,8 7245,6 48974,3 5245,0 576112,4 Миколаївської

області
15100000000 Обласний бюджет 48467 13217,2 32625,3 56138,1 5000,0 12877,0 1595596,9 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 39347,2 10842,8 18986,8 116920,7 5826,0 1159449 Полтавської

області
17100000000 Обласний бюджет 33836,2 6121 10217 64735,7 3480,0 332172,6 Рівненської

області
18100000000 Обласний бюджет 18308,6 8710,5 28218,4 90759,9 4347,0 565828,1 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет

Тернопільської 25402 6492,3 15537,1 79887,6 2289,0 116946,9 області
20100000000 Обласний бюджет 56737,7 17130,2 44512,9 155591,7 11282,0 1429309,7 Харківської

області
21100000000 Обласний бюджет 37259,2 6486,9 15696,3 32687,1 3228,0 179548,3 Херсонської

області
22100000000 Обласний бюджет 30580,2 9506,2 15891,2 82924,9 5846,0 285363,3 Хмельницької

області
23100000000 Обласний бюджет 30699,2 9571,9 26051,6 79955,9 4783,0 340451,6 Черкаської

області
24100000000 Обласний бюджет 33399,7 4631 8705,4 25223,9 2276,0 133742 Чернівецької

області
25100000000 Обласний бюджет 28786,8 9278,7 19121,5 77484,4 5694,0 592750,1 Чернігівської

області
26000000000 Міський бюджет 29592,5 11847,7 47724,9 95305,3 23375,0 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 5260,6 2191,1 4169,5 6937,2 2659,0 25300,0 80850,5 міста Севастополя
20201000000 Міський бюджет 27750,0 міста Харкова
ВСЬОГО 1076743,4 285382,4 634510,0 2295000,0 31000,0 32000,0 5000,0 8000,0 170445,0 27750,0 25300,0 17592476,1

Додаток N 6

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
Субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на часткове виконання статті 57

Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- | | субвенція | | загального фонду од бюджету| Назва місцевого бюджету |державного бюджету | | на часткове | | виконання статті | | 57 Закону України | | "Про освіту" ----------------------------------------------------------------- 1100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 6900,0
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 5400,0
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 3920,0
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської 11800,0

області
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 14340,0
06100000000 Обласний бюджет Житомирської

області 6870,0
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської 4430,0

області
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 6260,0
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської 4510,0

області
10100000000 Обласний бюджет Київської області 5640,0
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської 3770,0

області
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 6600,0
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 7500,0
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської 4450,0

області
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 6900,0
16100000000 Обласний бюджет Полтавської 5150,0

області
17100000000 Обласний бюджет Рівненської 3880,0

області
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 3880,0
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської 3770,0

області
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 8510,0
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 4200,0
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької 4810,0

області
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 4840,0
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької 2880,0

області
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської 3970,0

області
26000000000 Бюджет міста Києва 8600,0
27000000000 Бюджет міста Севастополя 1220,0
ВСЬОГО 155000,0

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: