open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про природні монополії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 2339-IV ( 2339-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.182
N 2599-IV ( 2599-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.349
N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 14-рп/2008 ( v014p710-08 ) від 08.07.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
N 1072-VI ( 1072-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.417
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2467-VI ( 2467-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.566
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій в Україні.
Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування
ринків, що перебувають у стані природної монополії, на основі
збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій
та споживачів їх товарів.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
природна монополія - стан товарного ринку, при якому
задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови
відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей
виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на
одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари
(послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не
можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у
зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від
зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари
(послуги) (далі - товари);
споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних
монополій, - фізична або юридична особа, яка придбаває товар, що
виробляється (реалізується) суб'єктами природних монополій;
суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання
(юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення),
який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані
природної монополії;
суміжний ринок - товарний ринок, що не перебуває у стані
природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених
товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання
неможливе без безпосереднього використання товарів, що
виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
2. Терміни "суб'єкт господарювання", "конкуренція",
"монопольне утворення", "ринок товару (товарний ринок)", "товар"
вживаються у відповідних значеннях, визначених Законом України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). ( Частина друга
статті 1 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV
( 1294-15 ) від 20.11.2003 )
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на
товарних ринках України, які перебувають у стані природної
монополії, та на суміжних ринках за участю суб'єктів природних
монополій.
Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій не застосовується у сферах, що не належать до
природних монополій, якщо інше не встановлено законами України.
2. Законодавством про природні монополії можуть
установлюватися особливості регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій на окремих товарних ринках.
Стаття 3. Законодавство України про природні монополії
1. Законодавство України про природні монополії складається з
цього Закону, Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), законів України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ), "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР
), "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ), "Про захист від
недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), інших законів України, що
встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у
сферах природних монополій. ( Частина перша статті 3 із змінами,
внесеними згідно з Законами N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003,
N 2599-IV ( 2599-15 ) від 31.05.2005 )
2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,
що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного
договору.
Р о з д і л II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
Стаття 4. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів

природних монополій
1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у
сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється
національними комісіями регулювання природних монополій, які
утворюються і функціонують відповідно до цього Закону.
У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій може здійснюватися органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Якщо діяльність суб'єктів природних монополій, яка підлягає
регулюванню згідно з цим Законом, спрямована на задоволення потреб
окремого регіону, то функції регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій, визначені цим Законом, можуть бути делеговані
в установленому порядку Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям з наданням їм повноважень, передбачених статтею 14
цього Закону.
Органом регулювання у сфері зв'язку є Національна комісія з
питань регулювання зв'язку, яка утворюється відповідно до Закону
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ). ( Частину першу статті
4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1280-IV
( 1280-15 ) від 18.11.2003 )
Органом державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять
діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, теплопостачання (крім діяльності
з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), є Національна комісія регулювання
ринку комунальних послуг України, що здійснює діяльність
відповідно до Закону України "Про Національну комісію регулювання
ринку комунальних послуг України". { Частину першу статті 4
доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 2479-VI ( 2479-17 )
від 09.07.2010 }
2. Державний контроль за додержанням законодавства про захист
економічної конкуренції у сферах природних монополій здійснюється
Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.
( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно з Законом
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )
3. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних
монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку,
встановленому законодавством.
Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних
монополій, сприяють здійсненню об'єднаннями споживачів
громадського контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій.
Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій
1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність
суб'єктів природних монополій у таких сферах:
транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та
його розподіл;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,
який встановлюється умовами та правилами здійснення
підприємницької діяльності із зберігання природного газу
(ліцензійними умовами); { Частину першу статті 5 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2467-VI ( 2467-17 ) від 08.07.2010 }
транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;
передачі та розподілу електричної енергії;
користування залізничними коліями, диспетчерськими службами,
вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух
залізничного транспорту загального користування;
управління повітряним рухом;
( Абзац восьмий частини першої статті 5 виключено на підставі
Закону N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )
централізованого водопостачання та водовідведення;
транспортування теплової енергії; { Абзац частини першої
статті 5 в редакції Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 }
спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів,
аеропортів за переліком ( 590-2010-п ), який визначається
Кабінетом Міністрів України.
2. Перелік суб'єктів природних монополій складається та
ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його
повноважень.
Стаття 6. Суміжні ринки
До суміжних ринків, що регулюються відповідно до цього
Закону, належать:
постачання природного газу та інших речовин, транспортування
яких здійснюється трубопровідним транспортом;

{ Абзац третій статті 6 виключено на підставі Закону
N 2467-VI ( 2467-17 ) від 08.07.2010 }

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;
виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
(ліцензійними умовами);
постачання електричної енергії;
виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона
використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в
обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та
правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва
теплової енергії (ліцензійними умовами);
( Абзац восьмий статті 6 виключено на підставі Закону
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )
постачання теплової енергії; { Статтю 6 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 }
продаж природного газу (у тому числі нафтового (попутного)
газу та газу (метану) вугільних родовищ) власного видобутку в
обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами.
{ Статтю 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 2467-VI
( 2467-17 ) від 08.07.2010 }
Стаття 7. Ліцензування діяльності у сферах природних

монополій та на суміжних ринках
Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених
у статті 5 цього Закону, а також діяльність суб'єктів
господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню відповідно
до закону.
Стаття 8. Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних

монополій
Предметом регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій згідно з цим Законом є:
ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються)
суб'єктами природних монополій;
доступ споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються)
суб'єктами природних монополій;
інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках,
передбачених законодавством.
Стаття 9. Принципи регулювання діяльності суб'єктів природних

монополій
1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
здійснюється на основі таких принципів:
гласності та відкритості процедур регулювання;
адресності регулювання, його спрямованості на конкретний
суб'єкт природної монополії;
самоокупності суб'єктів природних монополій;
стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту
на них;
забезпечення захисту прав споживачів.
2. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів
природних монополій враховуються:
витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться
на валові витрати виробництва та обігу (крім витрат, визначених
частиною третьою цієї статті); { Абзац другий частини другої
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1072-VI
( 1072-17 ) від 05.03.2009 }
податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до
державних цільових фондів;
вартість основних виробничих фондів, амортизаційні
відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення
основних виробничих фондів;
очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за
різними цінами (тарифами);
віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва
товарів;
відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються),
потребам споживачів;
державні дотації та інші форми державної підтримки.
3. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів
природних монополій не враховуються:
суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування
до резерву сумнівних боргів;
суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
суми коштів або вартість товарів, що добровільно
перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам,
у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги,
включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;
суми нестачі та втрат від псування цінностей;
вартість реалізованих виробничих запасів;
витрати з утримання об'єктів соціально-культурного
призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. Статтю 9 доповнено частиною згідно із Законом N 1072-VI
( 1072-17 ) від 05.03.2009 }
4. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних
монополій, при прийнятті рішень щодо такого регулювання враховують
інформацію про діяльність суб'єкта природної монополії, надану
об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими
заінтересованими особами, про результати оприлюднення та відкритих
слухань щодо зміни цін (тарифів) на товари суб'єктів природних
монополій. Порядок оприлюднення інформації та відкритих слухань
щодо зміни цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій
визначається тими органами, на які відповідно до Закону України
"Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) покладається затвердження
або регулювання цін (тарифів). Частина статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2339-IV ( 2339-15 ) від 13.01.2005 }
Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій
1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані:
дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів
і показників безпеки та якості товару, а також інших умов та
правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у
ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності у сферах
природних монополій та на суміжних ринках;
вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом
діяльності, що підлягає ліцензуванню;
забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію
вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для
реалізації угод між виробниками, що здійснюють діяльність на
суміжних ринках, та споживачами;
надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи та
інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх
повноважень, в обсягах та у строки, встановлені відповідними
органами;
забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх
діяльність, доступ до документів та інформації, необхідних для
здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів,
устаткування та земельних ділянок, що є у їх власності або у
користуванні.
приймати на баланс мережі (об'єкти), побудовані за рахунок
або силами споживачів (інвесторів, забудовників) на вимогу
постачальників природного і нафтового газу та електроенергії
згідно з технічними умовами; { Частину першу статті 10 доповнено
абзацом сьомим згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від
25.12.2008 }
компенсувати витрати споживачів (інвесторів, замовників,
забудовників) на будівництво (реконструкцію) мереж (споруд), у
розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
{ Частину першу статті 10 доповнено абзацом восьмим згідно із
Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }
2. Суб'єкти природних монополій не можуть вчиняти дії, які
призводять або можуть призвести до неможливості виробництва
(реалізації) товарів, щодо яких здійснюється регулювання
відповідно до цього Закону, або до заміни їх іншими товарами, не
однаковими за споживчими характеристиками.
3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів,
робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). Статтю 10 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 424-V
( 424-16 ) від 01.12.2006 }
Р о з д і л III
НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ

ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
Стаття 11. Утворення та ліквідація національних комісій

регулювання природних монополій
{ Положення абзацу першого частини першої статті 11 втратили
чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення
Конституційного Суду N 14-рп/2008 ( v014p710-08 ) від 08.07.2008 } 1. Національні комісії регулювання природних монополій (далі
- комісії) є центральними органами виконавчої влади із спеціальним
статусом, які утворюються та ліквідуються Президентом України.
{ Положення абзацу другого частини першої статті 11 втратили
чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення
Конституційного Суду N 14-рп/2008 ( v014p710-08 ) від 08.07.2008 } Комісії діють на підставі положень, що затверджуються
Президентом України.
Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати та
ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі
положень, що затверджуються комісіями.
{ Положення частини другої статті 11 втратили чинність, як
такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного
Суду N 14-рп/2008 ( v014p710-08 ) від 08.07.2008 } 2. Комісії складаються з Голови комісії та не менше двох
членів комісії, яких призначає за поданням Прем'єр-міністра
України на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах
Президент України.
3. Термін повноважень голів і членів комісій становить шість
років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій.
Порядок ротації для голів та членів комісії встановлюється
положеннями про комісії.
Одна й та сама особа не може бути членом комісії більше двох
термінів підряд.
4. Повноваження Голови та членів комісії припиняються
достроково у разі:
подання заяви про відставку;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні
злочину;
грубого порушення посадових обов'язків;
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
подання заяви про звільнення у зв'язку з виходом на пенсію.
5. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення
діяльності комісій здійснює їх апарат відповідно до положень про
комісії.
6. На членів комісій та на працівників апарату комісій
поширюється правовий статус державних службовців.
7. Комісії ліквідуються в установленому порядку у разі
виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному
товарному ринку.
Стаття 12. Завдання комісій
Основними завданнями комісій є:
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;
сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок
виникнення та розвитку конкуренції виведення товарного ринку із
стану природної монополії, що дасть можливість ефективніше
задовольняти попит, а також сприяння розвитку конкуренції на
суміжних ринках;
формування цінової політики у відповідній сфері регулювання;
сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі
збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій
та споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами
природних монополій.
Стаття 13. Функції комісій
Комісії відповідно до покладених на них завдань:
розробляють та затверджують спеціальні умови і правила
здійснення підприємницької діяльності суб'єктами природних
монополій та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність
на суміжних ринках, контролюють їх дотримання, вживають у
встановленому порядку заходів щодо запобігання порушенням цих умов
і правил;
видають у встановленому порядку суб'єктам природних монополій
та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних
ринках, ліцензії на здійснення відповідних видів підприємницької
діяльності;
формують у відповідних сферах природних монополій цінову
політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, що
виробляються суб'єктами природних монополій;
подають відповідним державним органам пропозиції щодо
укладання державних контрактів, розробки стандартів і показників
якості товарів і послуг та пропозиції щодо регулювання
інвестиційних процесів у сферах природних монополій;
складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій,
діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону;
беруть участь у розробці та вносять у встановленому порядку
пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні
монополії;
інформують громадськість через засоби масової інформації про
свою діяльність і діяльність суб'єктів природних монополій;
публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності
та діяльності суб'єктів природних монополій;
передають до відповідних державних органів матеріали про
порушення чинного законодавства;
здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них
завдань.
Стаття 14. Повноваження комісій
Комісії мають право:
отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про
діяльність суб'єктів природних монополій, необхідні для здійснення
покладених на них функцій;
приймати в межах своєї компетенції у порядку, встановленому
положеннями про комісії, рішення, що є обов'язковими для виконання
суб'єктами природних монополій;
приймати рішення про накладання штрафів на суб'єктів
природних монополій у випадках, передбачених цим Законом;
складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів
природних монополій законодавства про природні монополії
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 );
застосовувати у встановленому законом порядку відповідні
санкції до суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за
порушення ними умов та правил здійснення підприємницької
діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках
(ліцензійних умов);
приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативні
акти, контролювати їх виконання;
встановлювати для суб'єктів природних монополій у порядку,
визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької
діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі,
якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані
природної монополії;
звертатися до суду з відповідними позовними заявами у разі
порушення суб'єктами природних монополій та суб'єктами
господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, норм
цього Закону. ( Абзац дев'ятий статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
Стаття 15. Рішення комісій
1. Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться
у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що
мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі
відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють
діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і
громадськості.
При прийнятті рішень повинно забезпечуватися додержання прав
і законних інтересів громадян, підприємців і суспільства.
Рішення комісій, які відповідно до закону є регуляторними
актами, розробляються, розглядаються, приймаються та
оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). { Частину першу статті 15 доповнено абзацом згідно
із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Рішення комісій підлягають виконанню у визначені ними
терміни.
Рішення у справах, пов'язаних з порушеннями законодавства про
природні монополії, які впливають на суспільні інтереси,
підлягають опублікуванню у засобах масової інформації не пізніше
ніж через місяць з дня їх прийняття.
Вплив у будь-який спосіб на члена комісії або працівника її
апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов'язків
або прийняття неправомірного рішення тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством України.
2. У разі незгоди з рішенням комісії суб'єкти природних
монополій, суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність на
суміжних ринках, об'єднання споживачів та інші заінтересовані
особи мають право у місячний термін з дня одержання копії рішення
оскаржити його у судовому порядку.
Оскарження рішень комісій у судовому порядку не зупиняє їх
виконання.
Суд за клопотанням суб'єктів, визначених у абзаці першому
цієї частини, або за своєю ініціативою може зупинити виконання
рішення комісії на час розгляду справи в суді. ( Абзац третій
частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
Рішення комісій щодо накладання штрафів на суб'єктів
природних монополій виконуються в порядку, передбаченому статтею
17 цього Закону.
Стаття 16. Фінансування діяльності комісій
Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Р о з д і л IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ

МОНОПОЛІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ,

ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних

монополій
1. Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій накладають штрафи на суб'єктів природних
монополій за:
несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють
діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
ненадання інформації органам, які регулюють діяльність
суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних
даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які
регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення
умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах
природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - у
розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
2. Сума штрафів, накладених на суб'єктів природних монополій,
зараховується до Державного бюджету України.
3. Суб'єкти природних монополій, на які накладено штраф,
сплачують його у тридцятиденний термін з дня одержання рішення про
накладення штрафу.
За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у
розмірі одного відсотка суми штрафу.
У разі відмови суб'єктів природних монополій від сплати
штрафу штраф стягується за рішенням суду. ( Абзац третій частини
третьої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 )
Стаття 18. Відповідальність посадових осіб суб'єктів

природних монополій
Посадові особи суб'єктів природних монополій несуть
адміністративну відповідальність за невиконання або несвоєчасне
виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів
природних монополій, ненадання чи несвоєчасне надання інформації
цим органам або надання завідомо недостовірних даних у порядку,
передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ).
Стаття 19. Вилучення незаконно одержаних прибутку, виручки та

відшкодування збитків
1. Прибуток, одержаний суб'єктами природних монополій у
результаті порушення норм цього Закону, вилучається в судовому
порядку до Державного бюджету України.
Виручка, одержана суб'єктами природних монополій у результаті
порушення встановлених органами, які регулюють діяльність
суб'єктів природних монополій, рівня цін (тарифів) вилучається до
відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і
ціноутворення.
2. Збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю суб'єктів
природних монополій у результаті порушення норм цього Закону,
підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним
законодавством України.
Стаття 20. Відповідальність органів, які регулюють діяльність

суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб
1. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних
рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність
суб'єктів природних монополій, що порушують норми цього Закону,
підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним
законодавством України.
2. Посадові особи органів, які регулюють діяльність суб'єктів
природних монополій, за невиконання або неналежне виконання
посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що
становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку,
визначеному законами України.
Р о з д і л V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що органи, які виконують окремі функції
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, продовжують
їх виконувати до створення національних комісій регулювання
природних монополій.
3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін
після введення в дію Закону України "Про природні монополії":
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів України у відповідність із цим
Законом;
привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
4. Регулювання у сфері зв'язку проводиться відповідно до
Закону України "Про телекомунікації", Закону України "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ). Розділ V доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 1280-IV
( 1280-15 ) від 18.11.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року

N 1682-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: