open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
Р О З'Я С Н Е Н Н Я
N 02-5/618 від 06.11.2000

м.Київ
Арбітражним судам України
Про внесення змін до деяких роз'яснень президії

Вищого арбітражного суду України
{ Із змінами, внесеними згідно з Рекомендаціями Президії

Вищого Господарського суду

N 04-5/1799 ( v1799600-04 ) від 15.10.2004

Постановами Вищого господарського суду

N 6 ( v0006600-12 ) від 23.03.2012

N 7 ( va007600-13 ) від 21.02.2013

N 10 ( v0010600-13 ) від 29.05.2013

N 11 ( v0011600-13 ) від 29.05.2013

N 14 ( v0014600-13 ) від 17.12.2013 }

У зв'язку із змінами, які сталися у чинному законодавстві,
та з метою однакового і правильного вирішення спорів президія
Вищого арбітражного суду України вважає за необхідне внести зміни
до деяких своїх роз'яснень.
1. У пункті 11 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду
України від 19.03.93 N 01-6/482 ( v_482800-93 ) "Про практику
застосування ст.119 Арбітражного процесуального кодексу України"
слова і цифри "Інструкції Мінфіну України від 26.03.92 N 4 щодо
порядку сплати державного мита" замінити словами і цифрами
"Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита,
затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції
України від 22.04.93 N 15 ( z0050-93 )".
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду N 01-6/438
( v_438800-93 ) від 16.04.93, до якого вносились зміни } 2. У
роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 16.04.93
N 01-6/438 ( v_438800-93 ) "Про деякі питання застосування
позовної давності при вирішенні господарських спорів": 2.1. В абзаці другому пункту 2 виключити слова і цифру "та
пункту 3 Правил обміну непродовольчих товарів, куплених у
роздрібній торговій мережі"; 2.2. Доповнити роз'яснення пунктом 14 такого змісту: "14. Правовідносини, які виникають у зв'язку із застосуванням
державними органами щодо підприємств, установ, організацій
встановленої законодавством відповідальності за вчинення
протиправних дій, у тому числі за порушення встановлених правил
здійснення підприємницької діяльності, не є цивільно-правовими.
Тому відсутні правові підстави для застосування до відповідних
правовідносин строків позовної давності, передбачених Цивільним
кодексом України ( 1540-06 )".
3. У роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України
від 21.09.93 N 01-6/1025 ( v1025800-93 ) "Про деякі питання
підвідомчості і підсудності справ зі спорів за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності". 3.1. Пункти 1 і 2 замінити одним пунктом 1, виклавши його у
такій редакції: "1. Згідно із статтею 38 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) спори, що виникають між
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами
господарської діяльності можуть розглядатися судовими або
арбітражними органами України, а також за згодою сторін спору
Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною
комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами
вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або
передбачено міжнародними договорами України. Виходячи з вимог статей 12-14 Арбітражного процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (далі - АПК) та статей 38, 39 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) спори, що
виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності,
іноземними суб'єктами господарської діяльності, підлягають
вирішенню Вищим арбітражним судом України, арбітражними судами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у
межах їх підсудності". У зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 2 і
3; 3.2. У другому реченні абзацу першого пункту 2 виключити
слово "України". В абзаці другому цього ж пункту слова "міждержавними
договорами чи угодами України" замінити словами "чинним
законодавством, у тому числі міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України"; 3.3. Доповнити роз'яснення новим пунктом 4 такого змісту: "4. Відповідно до статті 12 АПК ( 1798-12 ) підвідомчий
арбітражному суду спір може бути передано на вирішення
третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними
актів, а також спорів, що виникають при укладенні, зміні,
розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із
задоволенням державних потреб. Передбачене згаданою нормою право може бути реалізовано як
після порушення провадження у справі з наслідками, передбаченими
пунктом 5 статті 80 АПК ( 1798-12 ), так і до звернення до
арбітражного суду з позовом, зокрема шляхом укладення арбітражної
угоди і включення її до договору (контракту) у формі арбітражного
застереження. Якщо відповідну умову включено до цивільно-правової угоди, то
одностороння відмова від її виконання не припускається. Виходячи з цього арбітражний суд, до якого подано позов з
питання, що є предметом арбітражної угоди, повинен припинити
провадження у справі, якщо є заперечення однієї з сторін щодо
вирішення спору в арбітражному суді і ним не буде визнано, що
арбітражна угода є недійсною, втратила чинність або не може бути
виконана. Підсудність арбітражним судам справ у спорах за участю
нерезидентів у таких випадках визначається за загальними правилами
згідно з розділом III АПК ( 1798-12 )".
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Вищого
господарського суду N 14 ( v0014600-13 ) від 17.12.2013 }
5. В абзаці першому пункту 8 роз'яснення президії Вищого
арбітражного суду України від 23.06.95 N 02-5/458 ( v_458800-95 )
"Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з
застосуванням Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" виключити слова "(прокурорів, що подали позов)".
6. У роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України
від 08.02.96 N 02-5/62 ( v5_62800-96 ) "Про деякі питання
підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам": 6.1. В абзаці другому підпункту 2.6 пункту 2 слова і цифри
"згідно зі статтями 348 та 349 Цивільного процесуального кодексу
України таке рішення є виконавчим документом (пункт 17 статті 348
ЦПК)" замінити словами і цифрами "згідно з пунктом 14 статті 3
Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) таке рішення
підлягає виконанню Державною виконавчою службою"; 6.2. В абзаці першому пункту 6 слова і цифри "та статті 45"
замінити словами і цифрою "та статті 5". 6.3. В абзаці першому пункту 14 виключити друге речення і
доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: "Якщо однією з сторін у справі про право власності на майно
або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про
усунення перешкод у користуванні майном є органи згадані у пункті
1 частини першої статті 14 АПК ( 1798-12 ), такі справи підлягають
розгляду Вищим арбітражним судом України.
7. У роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України
від 29.02.96 N 02-5/95 ( v5_95800-96 ) "Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди": 7.1. В абзаці другому пункту 4 слова і цифри "підприємству чи
організації, зазначеній у статті 1 АПК" замінити словами
"юридичній особі"; 7.2. В абзаці першому пункту 10 слово "підпункту" замінити
словом "пункту".
8. У роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України
від 29.02.96 N 02-5/109 ( v_109800-96 ) "Про деякі питання, що
виникають при застосуванні Закону "Про свободу совісті та
релігійні організації": 8.1. Назву, вступну частину і пункт 1 після слова "Закону"
доповнити словом "України"; 8.2. У пунктах 3, 9, підпункті 9.4 пункту 9, пункті 11
виключити слово "України" після абревіатури "АПК"; 8.3. У пункті 10: 8.3.1. Друге і третє речення першого абзацу викласти у такій
редакції: "Відповідно до пункту 14 статті 3 Закону України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) згадане рішення підлягає
виконанню Державною виконавчою службою. Тому за таких обставин
немає спору, а існує можливість примусового виконання відповідного
рішення за правилами, викладеними у названому Законі"; 8.3.2. У другому абзаці слова "Арбітражного процесуального
кодексу України" замінити абревіатурою "АПК".
9. У роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України
від 12.09.96 N 02-5/334 ( v_334800-96 ) "Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням,
реорганізацією та ліквідацією підприємств": 9.1. У пункті 14 назву Закону України викласти у такій
редакції: "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ). У цьому ж пункті виключити слова "державним" після
слова "управляти" (в обох абзацах пункту) і "державного" після
слова "майна"; 9.2. Друге речення абзацу другого пункту 20 викласти у такій
редакції: "У разі якщо за заявою про визнання недійсними установчих
документів останні визнані недійсними у певній частині і це не
тягне за собою недійсності установчих документів в цілому, то у
арбітражного суду немає правових підстав для зобов'язання власника
(органу, уповноваженого створювати підприємство) здійснювати його
ліквідацію"; 9.3. Доповнити роз'яснення новим пунктом 23 такого змісту: "23. Підприємство вважається створеним з дня його державної
реєстрації. Ліквідація підприємства вважається завершеною з
моменту виключення його з державного реєстру України. Частина
дев'ятнадцята статті 8 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) пов'язує втрату підприємством статусу юридичної особи
із виключенням його з Реєстру суб'єктів підприємницької
діяльності. Отже саме лише визнання арбітражним судом недійсними
установчих документів підприємства та/або рішення про створення
підприємства, а також прийняття арбітражним судом рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності не є підставою для того, щоб вважати недійсними угоди,
укладені таким підприємством з іншими підприємствами чи
організаціями до моменту виключення його з державного реєстру". У зв'язку з цим пункт 23 вважати пунктом 24.
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови Вищого
господарського суду N 6 ( v0006600-12 ) від 23.03.2012 }
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Рекомендацій Президії
Вищого Господарського суду N 04-5/1799 ( v1799600-04 ) від
15.10.2004 }
12. В абзаці третьому підпункту 2.2 пункту 2 роз'яснення
президії Вищого арбітражного суду України від 06.08.97 N 02-5/276
( v_276800-97 ) "Про деякі питання практики застосування Закону
України "Про підприємництво" (у редакції роз'яснення Вищого
арбітражного суду України від 03.06.98 N 02-5/202 ( v_202800-98 )
слова "частина сімнадцята" замінити словами "частина
дев'ятнадцята".
13. У підпункті 3.3 пункту 3 роз'яснення президії Вищого
арбітражного суду України від 25.02.92 N 01-6/244 ( v_244800-92 )
"Про деякі питання практики застосування Арбітражного
процесуального кодексу України" (у редакції роз'яснення президії
Вищого арбітражного суду України від 18.09.97 N 02-5/289
( v_289800-97 ) виключити абзац п'ятий. У зв'язку з цим абзаци
шостий і сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.
{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови Вищого
господарського суду N 7 ( va007600-13 ) від 21.02.2013 }
{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови Вищого
господарського суду N 11 ( v0011600-13 ) від 29.05.2013 }
16. У роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України
від 26.01.2000 N 02-5/35 ( v5_35800-00 ) "Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів
державних чи інших органів": 16.1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: "Арбітражним судам слід мати на увазі, що Кодекс України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) визначає
суб'єктом відповідальності за вчинення адміністративного
правопорушення лише фізичну особу (у тому числі службову), а не
юридичну особу (підприємство, установу, організацію). Тому
відсутні правові підстави для застосування статті 38 названого
Кодексу ( 80731-10 ) до правовідносин, які виникають у зв'язку з
притягнення державними органами підприємств, установ і організацій
до встановленої законодавством відповідальності за вчинення
протиправних дій, у тому числі за порушення встановлених правил
здійснення підприємницької діяльності"; 16.2. У пункті 3 слова "нормативних актів" замінити словами
"нормативно-правових актів".
Голова Вищого арбітражного
суду України Д.Притика

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: