open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
N 11 від 07.02.2001 Затверджено

Наказ ГоловКРУ України

07.02.2001 N 11 ( z0156-01 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 157/5348

Типове положення
про Контрольно-ревізійний відділ у районі, місті, районі в

місті та міжрайонний контрольно-ревізійний відділ

без статусу юридичної особи
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ

N 74 ( z0750-01 ) від 16.08.2001

N 320 ( z1575-04 ) від 29.11.2004 )

1. Загальні положення
1.1. Контрольно-ревізійні відділи у районах, містах, районах
у місті або міжрайонні контрольно-ревізійні відділи, надалі -
Відділ, є структурним підрозділом Контрольно-ревізійного
управління в АР Крим, області, місті Києві чи Севастополі, надалі
- КРУ, підпорядковується йому та входить до складу державної
контрольно-ревізійної служби в Україні. 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України ( 254к/96-ВР ), актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами ГоловКРУ України і КРУ,
Положенням про Відділ, яке розробляється на підставі Типового
положення і затверджується наказом КРУ, а також іншими
нормативно-правовими актами. 1.3. Відділ координує свою діяльність з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування, фінансовими
органами, підрозділами державного казначейства і державної
податкової служби, іншими контрольними органами, органами
прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки. 1.4. Відділ має самостійний кошторис, печатку із своїм
найменуванням, штампи і відповідні бланки. 1.5. Структуру та штатний розпис Відділу затверджує начальник
КРУ. 1.6. Майно, що є державною власністю і закріплене за
Відділом, належить йому на праві оперативного управління.
2. Основні завдання та функції Відділу
2.1. Основним завданням Відділу є забезпечення в
установленому порядку реалізації державної політики у сфері
державного фінансового контролю за використанням відповідно до
законодавства місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, іншими бюджетними установами, а також
підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм
власності, відомчої належності та підпорядкованості, які отримують
кошти з бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, коштів
і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення
пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та
запобігання їм у подальшому. 2.2. Відділ, відповідно до завдань, покладених на державну
контрольно-ревізійну службу, виконує такі функції: 2.2.1. У порядку, визначеному законодавством, проводить: перевірки використання коштів бюджетів усіх рівнів, перевірки
фінансово-господарської діяльності стосовно бюджетних позик, позик
і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання
дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних
цільових фондів, належного виконання державних контрактів,
проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених
законодавством випадках використання коштів, що залишаються в
розпорядженні суб'єкта господарювання у зв'язку з наданими
пільгами за платежами до бюджетів; ревізії та перевірки використання і збереження державного та
комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування; ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання
коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і
достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 2.2.2. Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам
підприємств, установ і організацій, які ревізуються або
перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і
перевірок порушень і недоліків. 2.2.3. Уживає в установленому порядку заходів для усунення
виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства: передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із
законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими
фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не
належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної
служби; здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і в
межах компетенції повідомляє про його результати відповідним
місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, правоохоронним органам та КРУ; готує і подає КРУ пропозиції щодо усунення причин і умов, які
призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей,
неефективного і не за призначенням витрачання державних фінансових
ресурсів, та запобігання їм у подальшому. 2.2.4. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання та
професійного навчання кадрів. 2.2.5. Надає організаційно-методичну допомогу фінансовим
органам місцевих органів виконавчої влади, органам державного
казначейства, місцевого самоврядування та іншим державним органам
за їх зверненнями (направлення працівників Відділу для участі в
нарадах і семінарах, на перевірки в складі комісій
райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад та інше у межах
повноважень, компетенції органів державної контрольно-ревізійної
служби і можливостей Відділу). 2.2.6. Розглядає листи, заяви й скарги громадян, підприємств,
установ та організацій про факти порушення законодавства з
фінансових питань, уживає згідно із законодавством відповідних
заходів за результатами їх розгляду. 2.2.7. Забезпечує ведення та складання звітності про
контрольно-ревізійну роботу, її достовірність. 2.2.8. Інформує громадськість через засоби масової інформації
про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової
дисципліни. 2.2.9. Організовує у межах своїх повноважень роботу щодо
забезпечення охорони державної і службової таємниці у Відділі. 2.3. Відділ не має права втручатися в господарську діяльність
підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, за винятком випадків, передбачених законодавством
України.
3. Права Відділу
3.1. Посадові особи Відділу, відповідно до покладених на
нього завдань, мають право: 3.1.1. Проводити в порядку, визначеному законодавством,
ревізії та перевірки фінансових і бухгалтерських документів,
звітів, кошторисів, розрахунків та інших документів, що
підтверджують надходження і витрачання коштів, матеріальних
цінностей, у передбачених законодавством випадках - документів, що
підтверджують цільове використання коштів, які залишилися в
розпорядженні суб'єктів господарювання у зв'язку з наданими
пільгами за платежами до бюджетів. 3.1.2. Безперешкодного доступу працівників на склади, у
сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження та
з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою. 3.1.3. Вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються або
перевіряються, проведення, у тому числі в присутності працівників
органів державної контрольно-ревізійної служби, інвентаризацій
основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси та касові
приміщення, склади, архіви, а при виявленні підробок, інших
зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення
ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії
або реєстри вилучених документів. 3.1.4. Вносити пропозиції керівництву КРУ щодо припинення
відповідно до законодавства операцій на рахунках в установах
банків та інших фінансових установах. 3.1.5. Вносити пропозиції керівництву КРУ щодо залучення на
договірних засадах кваліфікованих фахівців органів виконавчої
влади, державних цільових фондів, підприємств, установ і
організацій для проведення контрольних обмірів будівельних,
монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у
виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини,
матеріалів і готової продукції, інших перевірок. ( Пункт 3.1.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від
16.08.2001 ) 3.1.6. Одержувати від комерційних банків та інших фінансових
установ необхідні відомості, копії документів, довідки про
банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що
ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і
організацій - довідки і копії документів про операції та
розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що
ревізуються або перевіряються. 3.1.7. Проводити в установленому порядку на підприємствах, в
установах та організаціях, які здійснювали операції та розрахунки
з об'єктом, що ревізується або перевіряється, зустрічні перевірки
здійснених між ними операцій та розрахунків. 3.1.8. Звертатися в разі потреби до інших органів державного
контролю з питань проведення спільних перевірок у межах
повноважень, визначених законодавством. 3.1.9. Одержувати від посадових і матеріально відповідальних
осіб підприємств, установ та організацій, що ревізуються або
перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають під час
проведення ревізій та перевірок. 3.1.10. Пред'являти у межах своїх повноважень керівникам та
іншим посадовим особам об'єктів, що ревізуються або перевіряються,
обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень. 3.1.11. Вносити пропозиції керівництву КРУ про застосування
відповідно до законодавства до підприємств, установ, організацій
фінансових санкцій. 3.1.12. Порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до встановленої
законом відповідальності винних у порушеннях осіб. 3.1.13. Робити запити місцевим органам виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування щодо одержання інформації,
документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на
Відділ завдань і повноважень. 3.1.14. Порушувати перед відповідними органами питання: про
припинення бюджетного фінансування і кредитування підприємств,
установ та організацій у зв'язку з виявленими фактами використання
бюджетних коштів з порушенням чинного законодавства; про визнання
недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства;
стягнення в дохід держави коштів, отриманих за незаконними
угодами, без установлених законом підстав та з порушенням
законодавства. 3.1.15. У випадках виявлення зловживань і порушень чинного
законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій,
а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державним
органам і органам, уповноваженим управляти державним майном.
4. Керівництво Відділом
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади начальником КРУ за погодженням з місцевим
органом виконавчої влади та Головою ГоловКРУ України. 4.1.1. На цю посаду призначається особа, яка має вищу освіту
фінансового або економічного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста
та стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного
контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом
на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки
не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років. Пункт 4.1 розділу 4 доповнено підпунктом 4.1.1 згідно з Наказом
ГоловКРУ N 320 ( z1575-04 ) від 29.11.2004 ) 4.2. Начальник Відділу може мати заступника, якого за
поданням начальника Відділу призначає начальник КРУ. Розподіл
обов'язків між працівниками проводить начальник Відділу. 4.3. Начальник Відділу, в межах своїх повноважень, здійснює
організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо
основних завдань, які покладені на Відділ та визначені в цьому
Положенні, і несе персональну відповідальність за виконання цих
завдань, зокрема: а) згідно з установленим у службі порядком планує та
організує роботу Відділу; б) організовує своєчасне і якісне виконання покладених на
контрольно-ревізійний Відділ завдань і здійснення ним своїх
функцій; в) представляє інтереси Відділу у відносинах з місцевими
органами виконавчої влади, правоохоронними органами,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а
в судах та господарських судах - інтереси КРУ за дорученням;
( Підпункт "в" пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від 16.08.2001 ) г) вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи
працівників Відділу; ґ) визначає планові та поточні завдання працівникам Відділу
та контролює їх виконання; д) забезпечує встановлений порядок роботи з документами й
матеріалами у Відділі, дотримання працівниками трудової,
виконавської дисципліни і службової таємниці; е) здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання,
професійного навчання кадрів.
4.4. Начальник Відділу має право: а) в межах функцій Відділу призначати планові та позапланові
ревізії і перевірки, затверджувати програми їх проведення,
підписувати посвідчення на проведення ревізій та перевірок,
видавати накази про направлення працівників у відрядження за
погодженням з керівництвом КРУ, контролювати їх виконання,
проводити ревізії та перевірки; ( Підпункт "а" пункту 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від
16.08.2001 ) б) в межах чинного законодавства давати працівникам Відділу
доручення, обов'язкові для виконання; в) вносити пропозиції начальнику КРУ в області про
призначення та звільнення посадових осіб Відділу, заохочення їх,
притягнення до матеріальної чи дисциплінарної відповідальності,
включення до кадрового резерву, проведення стажування, надання
відпусток; г) вносити КРУ, у випадках, передбачених законами, проекти
рішень за результатами ревізій та перевірок про стягнення коштів
та застосування фінансових санкцій; ( Підпункт "г" пункту 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від
16.08.2001 ) ґ) приймати від працівників Відділу матеріали ревізій і
перевірок, у разі потреби направляти їх на доопрацювання або у
встановленому порядку їх скасовувати; зазначені дії
обгрунтовуються мотивованим висновком; д) розглядати скарги, звернення на дії працівників Відділу,
проводити службове розслідування за фактами порушень, що допущені
ними, за винятком скарг на рішення, дії (бездіяльність) начальника
чи заступника начальника Відділу; е) перевіряти якість складання працівниками Відділу
протоколів про адміністративні правопорушення, візувати їх. У разі відсутності начальника Відділу або неможливості
здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує та несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ
завдань заступник начальника Відділу або головний
контролер-ревізор цього Відділу.
5. Правовий захист посадових осіб Відділу
5.1. Посадові особи Відділу є представниками органів
виконавчої влади. Законні вимоги посадових осіб Відділу є обов'язковими для
виконання посадовими особами об'єктів, що ревізуються або
перевіряються. 5.2. Втручання в діяльність посадових осіб Відділу тягне за
собою відповідальність, передбачену законодавством. 5.3. Посадова особа Відділу при виконанні своїх службових
обов'язків перебуває під захистом закону. Усі посадові особи
Відділу підлягають державному обов'язковому страхуванню за рахунок
коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму
десятирічного грошового утримання за останньою посадою, а в разі
поранення, контузії, травм чи каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового
утримання за останньою посадою залежно від ступеня втрати
працездатності. ( Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від 16.08.2001 )
6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Відділу
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Відділу
здійснюється за рахунок асигнувань державного бюджету.
Перший заступник Голови
ГоловКРУ України І.Б.Стефанюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: