open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2004 N 320
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2004 р.

за N 1575/10174
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 1236 ( z1212-11 ) від 03.10.2011 }
Про затвердження змін та доповнень до деяких

нормативно-правових актів Головного

контрольно-ревізійного управління України

З метою зміцнення організаційно-правових засад діяльності
територіальних підрозділів державної контрольно-ревізійної служби
та на виконання Указу Президента України від 28.11.2000
N 1265 ( 1265/2000 ) "Про Положення про Головне
контрольно-ревізійне управління України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до деяких
нормативно-правових актів Головного контрольно-ревізійного
управління України (додаються).
2. Юридичному відділу Головного контрольно-ревізійного
управління України (Костюшко В.В.) забезпечити державну реєстрацію
цього наказу.
3. Управлінню справами Головного контрольно-ревізійного
управління України (Сарапін М.І.) довести цей наказ до відома
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГоловКРУ України

29.11.2004 N 320
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2004 р.

за N 1575/10174

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до деяких нормативно-правових актів

Головного контрольно-ревізійного управління України

1. До Положення про Контрольно-ревізійні управління
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
і Севастополі, затвердженого наказом ГоловКРУ України
від 09.01.2001 N 111 ( z0037-01 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 18.01.2001 за N 37/5228 (із змінами), унести такі
зміни: розділ 4 "Керівництво Управління" викласти в такій редакції:
"4. Керівництво Управління
4.1. Управління очолює начальник, який призначається
на посаду Головою ГоловКРУ України за погодженням з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
чи Севастопольською міськими державними адміністраціями. 4.1.1. На посаду начальника Управління призначається особа,
яка має вищу освіту фінансового або економічного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста
та стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої
категорії не менше 3 років або стаж роботи на керівних посадах
у державній службі не менше 4 років чи в інших сферах економіки
не менше 5 років і має досвід роботи щодо управління персоналом.
4.2. Начальник Управління має заступників (у тому числі
першого заступника), яких за його поданням призначає Голова
ГоловКРУ України. Розподіл обов'язків між заступниками начальника
проводиться начальником Управління.
4.3. За відсутності начальника Управління його функції
виконує перший заступник, а в разі неможливості виконання ним
обов'язків - один з його заступників.
4.4. Начальник Управління або його заступники за результатами
ревізій та перевірок у випадках, передбачених законами, приймають
рішення про застосування фінансових санкцій та накладення
адміністративних стягнень.
4.5. Начальник Управління у межах своєї компетенції здійснює
організаційні та консультативні функції, а саме: 4.5.1. Здійснює керівництво роботою Управління. 4.5.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань
щодо реалізації державної політики у сфері державного фінансового
контролю та стратегії діяльності органів державної
контрольно-ревізійної служби. 4.5.3. Несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій. 4.5.4. Забезпечує подання до ГоловКРУ України звітності
про діяльність Управління. 4.5.5. Забезпечує організацію планування та здійснення
Управлінням контрольно-ревізійної роботи, бере участь у розробці
проектів програм, комплексних заходів, аналітичних матеріалів,
пропозицій, прогнозів розвитку сфери державного фінансового
контролю на відповідній території. 4.5.6. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника
Управління, контролює їх роботу. 4.5.7. Визначає ступінь відповідальності заступників
начальника Управління, керівників структурних підрозділів
та працівників Управління. 4.5.8. Затверджує наказами положення про підрозділи апарату
Управління та підпорядковані територіальні контрольно-ревізійні
підрозділи, які не мають статусу юридичної особи. 4.5.9. Погоджує положення про підпорядковані територіальні
контрольно-ревізійні підрозділи зі статусом юридичної особи. 4.5.10. Затверджує посадові інструкції працівників, посади
яких віднесено до номенклатури Управління. 4.5.11. Затверджує граничну чисельність, штатний розпис
та фонд оплати праці підпорядкованих територіальних
контрольно-ревізійних підрозділів. 4.5.12. У межах своєї компетенції розпоряджається коштами,
які спрямовуються на утримання та забезпечення діяльності
Управління. 4.5.13. Здійснює організаційні заходи щодо координації
контрольно-ревізійної роботи та взаємодії Управління
з підрозділами ГоловКРУ України, іншими регіональними КРУ,
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, правоохоронними органами. 4.5.14. Забезпечує у межах повноважень, визначених
законодавством, координацію роботи Управління з територіальними
підрозділами внутрішнього фінансового контролю; погоджує
призначення на посаду та звільнення з посади керівників цих
підрозділів. 4.5.15. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових
актів з питань державного фінансового контролю. 4.5.16. Розглядає звернення громадян, органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань,
підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити
народних депутатів і депутатів місцевого рівня з питань,
що належать до компетенції Управління, уживає за результатами
розгляду необхідних заходів. 4.5.17. Проводить особисте приймання громадян. 4.5.18. Готує та вносить пропозиції щодо призначення
на посади та звільнення з посад, які віднесені до номенклатури
ГоловКРУ України, керівних працівників Управління або пропозиції
щодо погодження цих питань. 4.5.19. У встановленому порядку призначає працівників апарату
Управління та підпорядкованих територіальних контрольно-ревізійних
підрозділів на посади, які віднесено до номенклатури Управління. 4.5.20. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує
та контролює їх виконання. 4.5.21. Звертається до Голови ГоловКРУ України з поданням
про застосування дисциплінарних стягнень, інших заходів
дисциплінарного впливу до заступників начальника Управління,
а також про притягнення їх до матеріальної відповідальності. 4.5.22. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни
у структурних підрозділах Управління, видає накази про заохочення
та про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників
підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів і працівників
апарату Управління, а також відповідно до напряму основної
діяльності Управління організовує та контролює їх виконання. 4.5.23. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації
працівників Управління. У відповідності до законодавства
забезпечує дотримання державної, службової та комерційної таємниці
у напрямах діяльності Управління, ведення діловодства, збереження
документів. 4.5.24. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил
внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань
державної служби та боротьби з корупцією.
4.6. Начальник Управління має право: 4.6.1. Представляти інтереси Управління у відносинах
з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами
та організаціями, а також у судах та господарських судах з питань,
що належать до компетенції Управління. 4.6.2. Підписувати посвідчення на проведення в порядку,
визначеному законодавством, контрольних заходів, у тому числі
зустрічних перевірок. 4.6.3. Безпосередньо брати участь у перевірках підприємств,
установ та організацій згідно з чинним законодавством. 4.6.4. У разі необхідності направляти відповідним
контрольно-ревізійним управлінням запити на проведення зустрічних
перевірок в інших регіонах України. 4.6.5. Уносити пропозиції до ГоловКРУ України
про вдосконалення роботи органів ДКРС та державної служби
в цілому. 4.6.6. Вести листування з органами виконавчої влади, іншими
фінансовими і контролюючими органами, підприємствами, установами
та організаціями з питань, що належать до компетенції Управління,
одержувати від них необхідну інформацію та матеріали. 4.6.7. Брати участь у нарадах, семінарах, інших заходах
з питань, що належать до компетенції Управління. 4.6.8. Взаємодіяти із засобами масової інформації з питань,
що належать до компетенції Управління.
4.7. Для погодженого вирішення питань, що належать
до компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності в Управлінні утворюється колегія у складі начальника
Управління (голова колегії), його заступників (за посадою),
а також інших керівних працівників Управління та підпорядкованих
контрольно-ревізійних підрозділів. Члени колегії затверджуються
та звільняються від обов'язків Головою ГоловКРУ України
за поданням начальника Управління. Рішення колегії проводяться
в життя наказами начальника Управління."
2. У Типовому положенні про Контрольно-ревізійний відділ
у районі, місті, районі в місті та міжрайонний
контрольно-ревізійний відділ зі статусом юридичної особи,
затвердженому наказом ГоловКРУ України від 07.02.2001 N 11
( z0156-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
22.02.2001 N 156/5347 (із змінами): пункт 4.1 розділу 4 "Керівництво Відділом" доповнити
підпунктом 4.1.1 такого змісту: "4.1.1. На цю посаду призначається особа, яка має вищу освіту
фінансового або економічного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста
та стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного
контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом
на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки
не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років".
3. У Типовому положенні про Контрольно-ревізійний відділ
у районі, місті, районі в місті та міжрайонний
контрольно-ревізійний відділ без статусу юридичної особи,
затвердженому наказом ГоловКРУ України від 07.02.2001 N 11
( z0157-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
22.02.2001 за N 157/5348 (із змінами): пункт 4.1 розділу 4 "Керівництво Відділом" доповнити
підпунктом 4.1.1 такого змісту: "4.1.1. На цю посаду призначається особа, яка має вищу освіту
фінансового або економічного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста
та стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного
контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом
на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки
не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років".
Начальник Юридичного відділу
ГоловКРУ України В.В.Костюшко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: