open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
N 11 від 07.02.2001 Затверджено

Наказ ГоловКРУ України

07.02.2001 N 11 ( z0156-01 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 157/5348
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів N 1236 ( z1212-11 ) від 03.10.2011 }
Типове положення
про Контрольно-ревізійний відділ у районі, місті, районі в

місті та міжрайонний контрольно-ревізійний відділ

без статусу юридичної особи
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головного

контрольно-ревізійного управління

N 74 ( z0750-01 ) від 16.08.2001

N 320 ( z1575-04 ) від 29.11.2004

N 409 ( z0021-07 ) від 18.12.2006

N 163 ( z0346-08 ) від 01.04.2008 }

1. Загальні положення
1.1. Контрольно-ревізійні відділи у районах, містах, районах
у місті або міжрайонні контрольно-ревізійні відділи, надалі -
Відділ, є структурним підрозділом Контрольно-ревізійного
управління в АР Крим, області, місті Києві чи Севастополі, надалі
- КРУ, підпорядковується йому та входить до складу державної
контрольно-ревізійної служби в Україні. 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України ( 254к/96-ВР ), актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами ГоловКРУ України і КРУ,
Положенням про Відділ, яке розробляється на підставі Типового
положення і затверджується наказом КРУ, а також іншими
нормативно-правовими актами. 1.3. Відділ координує свою діяльність з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування, фінансовими
органами, підрозділами державного казначейства і державної
податкової служби, іншими контрольними органами, органами
прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки. 1.4. Відділ має кошторис, печатку із своїм найменуванням,
штампи і відповідні бланки. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 409
( z0021-07 ) від 18.12.2006 } 1.5. Структуру та штатний розпис Відділу затверджує начальник
КРУ. 1.6. За Відділом закріплене майно, що є державною власністю.
{ Пункт 1.6 в редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного
управління N 409 ( z0021-07 ) від 18.12.2006 }
2. Основні завдання та функції Відділу
2.1. Основним завданням Відділу є здійснення державного
фінансового контролю за використанням і збереженням державних
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань,
ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в місцевих органах
виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, в інших
бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного
сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які
отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з
бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують
(використовували у періоді, який перевіряється) державне чи
комунальне майно (далі - підконтрольні установи), виконанням
місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених
недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. { Пункт 2.1 в
редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного управління N 409
( z0021-07 ) від 18.12.2006 } 2.2. Відділ, відповідно до завдань, покладених на державну
контрольно-ревізійну службу, виконує такі функції: 2.2.1. У порядку, визначеному законодавством: проводить ревізії фінансово-господарської діяльності,
використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та
інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах
та взяття зобов'язань, цільового та ефективного використання
коштів державного та місцевих бюджетів, стану і достовірності
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; здійснює державний фінансовий аудит діяльності бюджетних
установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а
також інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в
періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та
державних фондів або використовують (використовували в періоді,
який перевіряється) державне чи комунальне майно; проводить перевірки державних закупівель; { Підпункт 2.2.1
пункту 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 163 ( z0346-08 ) від
01.04.2008 } проводить позапланові ревізії за наявності підстав,
передбачених законодавством. { Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 163 ( z0346-08 ) від
01.04.2008 } Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 в редакції Наказу Головного
контрольно-ревізійного управління N 409 ( z0021-07 ) від
18.12.2006 } 2.2.2. Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам
підприємств, установ і організацій, які ревізуються, вимоги щодо
усунення виявлених у ході ревізій порушень і недоліків. { Підпункт
2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 409 ( z0021-07 ) від
18.12.2006 } 2.2.3. Уживає в установленому порядку заходів для усунення
виявлених під час ревізій порушень законодавства: передає матеріали ревізій органам, які згідно із
законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими
фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не
належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної
служби; здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і в
межах компетенції повідомляє про його результати відповідним
місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, правоохоронним органам та КРУ; готує і подає КРУ пропозиції щодо усунення причин і умов, які
призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей,
неефективного і не за призначенням витрачання державних фінансових
ресурсів, та запобігання їм у подальшому; передає правоохоронним органам відповідно до законодавства
матеріали інспектування та перевірок державних закупівель у разі
встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну
відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує
правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень
законодавства; { Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного
управління N 163 ( z0346-08 ) від 01.04.2008 } складає протоколи про адміністративні правопорушення.
{ Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 163
( z0346-08 ) від 01.04.2008 } Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного контрольно-ревізійного управління N 409 ( z0021-07 ) від
18.12.2006 } 2.2.4. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання та
професійного навчання кадрів. 2.2.5. Надає організаційно-методичну допомогу фінансовим
органам місцевих органів виконавчої влади, органам державного
казначейства, місцевого самоврядування та іншим державним органам
за їх зверненнями (направлення працівників Відділу для участі в
нарадах і семінарах, на перевірки в складі комісій
райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад та інше у межах
повноважень, компетенції органів державної контрольно-ревізійної
служби і можливостей Відділу). 2.2.6. Розглядає листи, заяви й скарги громадян, підприємств,
установ та організацій про факти порушення законодавства з
фінансових питань, уживає згідно із законодавством відповідних
заходів за результатами їх розгляду. 2.2.7. Забезпечує ведення та складання звітності про
контрольно-ревізійну роботу, її достовірність. 2.2.8. Інформує громадськість через засоби масової інформації
про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової
дисципліни. 2.2.9. Організовує у межах своїх повноважень роботу щодо
забезпечення охорони державної і службової таємниці у Відділі. 2.3. Відділ не має права втручатися в господарську діяльність
підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, за винятком випадків, передбачених законодавством
України.
3. Права Відділу
3.1. Посадові особи Відділу, відповідно до покладених на
нього завдань, мають право: 3.1.1. Перевіряти у підконтрольних установах грошові та
бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що
підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних
цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей
(грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової
продукції, устаткування тощо). 3.1.2. Безперешкодного доступу при проведенні ревізій на
склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать
підконтрольним установам, для їх обстеження та з'ясування питань,
пов'язаних з ревізією. 3.1.3. Вносити керівництву КРУ пропозиції щодо призупинення
бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами у
випадках, передбачених законом. 3.1.4. Вносити керівництву КРУ пропозиції щодо залучення на
договірних засадах кваліфікованих фахівців органів виконавчої
влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для
проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних
та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і
матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової
продукції, інших перевірок. 3.1.5. Вимагати від керівників підконтрольних установ, що
ревізуються, проведення, у тому числі у присутності посадових осіб
органів ДКРС, інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і розрахунків; відповідно до
законодавства опечатувати каси, касові приміщення, склади та
архіви. 3.1.6. Вилучати у підприємств, установ і організацій копії
фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать
про зловживання. 3.1.7. Одержувати від банків та інших кредитних установ
необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські
операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються, а
від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм
власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки
з підприємствами, установами та організаціями, що ревізуються. 3.1.8. Одержувати від службових і матеріально відповідальних
осіб об'єктів, що ревізуються, письмові пояснення з питань, які
виникають у ході ревізій. 3.1.9. Пред'являти у межах своєї компетенції керівникам та
іншим службовим особам підконтрольних установ, що ревізуються,
вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань
збереження і використання державної власності та фінансів,
порушувати питання щодо вилучення в судовому порядку до бюджету
виявлених ревізіями прихованих і занижених валютних та інших
платежів, ставити перед відповідними органами питання про
припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані
підприємствами, установами та організаціями кошти і позички
використовуються з порушенням законодавства. 3.1.10. Вносити керівництву КРУ пропозиції щодо визнання в
судовому порядку незаконними договорів, укладених з порушенням
законодавства, та стягнення у дохід держави коштів, одержаних
підконтрольними установами, за незаконними договорами, без
встановлених законом підстав та з порушенням чинного
законодавства. 3.1.11. Порушувати питання щодо звернення до суду в інтересах
держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання
вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з
питань збереження і використання активів. 3.1.12. Проводити у суб'єктів господарювання, які мали
правові відносини з підконтрольною установою, зустрічні звірки з
метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій
та розрахунків, що здійснювались між ними, для з'ясування їх
реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної
установи. 3.1.13. Звертатися в разі потреби до інших органів державного
контролю з питань проведення спільних контрольних заходів у межах
повноважень, визначених законодавством. 3.1.14. Порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до встановленої
законом відповідальності посадових осіб, які вчинили порушення. 3.1.15. Отримувати від місцевих органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій інформацію, що стосується діяльності та фінансового
стану підконтрольної установи, іншого суб'єкта господарювання,
відносно якого є підстави для проведення ревізії. 3.1.16. Повідомляти місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування та органи управління об'єкта контролю про
виявлені порушення законодавства. Підпункт 3.1.16 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Головного
контрольно-ревізійного управління N 163 ( z0346-08 ) від
01.04.2008 }
{ Розділ 3 в редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного
управління N 409 ( z0021-07 ) від 18.12.2006 }
4. Керівництво Відділом
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади начальником КРУ за погодженням з місцевим
органом виконавчої влади та Головою ГоловКРУ України. 4.1.1. На цю посаду призначається особа, яка має вищу освіту
фінансового або економічного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста
та стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді головного
контролера-ревізора не менше 2 років, або стаж роботи за фахом
на керівних посадах у державній службі не менше 3 років, або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки
не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років. Пункт 4.1 розділу 4 доповнено підпунктом 4.1.1 згідно з Наказом
ГоловКРУ N 320 ( z1575-04 ) від 29.11.2004 ) 4.2. Начальник Відділу може мати заступника, якого за
поданням начальника Відділу призначає начальник КРУ. Розподіл
обов'язків між працівниками проводить начальник Відділу. 4.3. Начальник Відділу, в межах своїх повноважень, здійснює
організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо
основних завдань, які покладені на Відділ та визначені в цьому
Положенні, і несе персональну відповідальність за виконання цих
завдань, зокрема: а) згідно з установленим у службі порядком планує та
організує роботу Відділу; б) організовує своєчасне і якісне виконання покладених на
контрольно-ревізійний Відділ завдань і здійснення ним своїх
функцій; в) представляє інтереси Відділу у відносинах з місцевими
органами виконавчої влади, правоохоронними органами,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а
в судах та господарських судах - інтереси КРУ за дорученням;
( Підпункт "в" пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від 16.08.2001 ) г) вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи
працівників Відділу; ґ) визначає планові та поточні завдання працівникам Відділу
та контролює їх виконання; д) забезпечує встановлений порядок роботи з документами й
матеріалами у Відділі, дотримання працівниками трудової,
виконавської дисципліни і службової таємниці; е) здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання,
професійного навчання кадрів; є) проводить особистий прийом громадян. { Пункт 4.3 розділу 4
доповнено підпунктом "є" згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 163 ( z0346-08 ) від
01.04.2008 }
4.4. Начальник Відділу має право: а) в межах функцій Відділу призначати планові та позапланові
ревізії, затверджувати програми їх проведення, підписувати
направлення на проведення ревізій, проводити ревізії; { Підпункт
"а" пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ
N 74 ( z0750-01 ) від 16.08.2001, N 409 ( z0021-07 ) від
18.12.2006, N 163 ( z0346-08 ) від 01.04.2008 } б) в межах чинного законодавства давати працівникам Відділу
доручення, обов'язкові для виконання; в) вносити пропозиції начальнику КРУ в області про
призначення та звільнення посадових осіб Відділу, заохочення їх,
притягнення до матеріальної чи дисциплінарної відповідальності,
включення до кадрового резерву, проведення стажування, надання
відпусток; г) за результатами інспектування та перевірок державних
закупівель вносити КРУ пропозиції щодо звернення до суду в
інтересах держави, призупинення бюджетних асигнувань, зупинення
операцій з бюджетними коштами та застосування інших заходів,
передбачених законодавством; { Підпункт "г" пункту 4.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від
16.08.2001; в редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного
управління N 163 ( z0346-08 ) від 01.04.2008 } ґ) приймати від працівників Відділу матеріали ревізій, у разі
потреби направляти їх на доопрацювання або у встановленому порядку
їх скасовувати; зазначені дії обгрунтовуються мотивованим
висновком;

{ Підпункт "д" пункту 4.4 виключено на підставі Наказу
Головного контрольно-ревізійного управління N 163 ( z0346-08 ) від
01.04.2008 }

д) перевіряти якість складання працівниками Відділу
протоколів про адміністративні правопорушення, візувати їх. У разі відсутності начальника Відділу або неможливості
здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує та несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ
завдань заступник начальника Відділу або головний
контролер-ревізор цього Відділу. Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 409 ( z0021-07 ) від
18.12.2006 }
5. Правовий захист посадових осіб Відділу
5.1. Посадові особи Відділу є представниками органів
виконавчої влади. Законні вимоги посадових осіб Відділу є обов'язковими для
виконання посадовими особами об'єктів, що ревізуються. Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 409 ( z0021-07 ) від
18.12.2006 } 5.2. Втручання в діяльність посадових осіб Відділу тягне за
собою відповідальність, передбачену законодавством. 5.3. Посадова особа Відділу при виконанні своїх службових
обов'язків перебуває під захистом закону. Усі посадові особи
Відділу підлягають державному обов'язковому страхуванню за рахунок
коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму
десятирічного грошового утримання за останньою посадою, а в разі
поранення, контузії, травм чи каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового
утримання за останньою посадою залежно від ступеня втрати
працездатності. ( Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 74 ( z0750-01 ) від 16.08.2001 )
6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Відділу
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Відділу
здійснюється за рахунок асигнувань державного бюджету.
Перший заступник Голови
ГоловКРУ України І.Б.Стефанюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: