open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 121 від 03.10.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 жовтня 1997 р.
vd971003 vn121 за N 497/2301

Про затвердження Інструкції про порядок

проведення ревізій і перевірок державною

контрольно-ревізійною службою в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ

N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99

N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

На виконання Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 515
( 515-93-п ) "Питання державної контрольно-ревізійної служби в
Україні" Н А К А З У Ю:
Затвердити Інструкцію про порядок проведення ревізій і
перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні, що
додається.
Перший заступник начальника ГоловКРУ України М.В.Романів
Затверджено

наказом Головного

контрольно-ревізійного

управління України

від 3 жовтня 1997 р. N 121
Інструкція

про порядок проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в Україні

( Назва в редакції Наказу ГоловКРУ

N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок
органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні
розроблена на підставі Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), введеного в
дію постановою Верховної Ради України від 26.01.93 р. ( 2940-12 ),
та Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України,
затвердженого Указом Президента України від 28.11.2000 N 1265
( 1265/2000 ), та Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98
"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", і
визначає порядок проведення ревізій і перевірок державною
контрольно-ревізійною службою в Україні. ( Пункт 1.1 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 )
від 04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

1.2. Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності
керується Конституцією і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
наказами Мінфіну України. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

1.3. Ревізії і перевірки повинні сприяти зміцненню державної
фінансової дисципліни, поліпшенню фінансового стану підприємств,
установ та організацій, збереженню державного і комунального
майна, попередженню зловживань, поповненню доходів бюджету.
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 95
( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

1.4. Організація проведення ревізії (перевірки)
регламентується виключно Законом України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та цією
Інструкцією. Працівник, що здійснює ревізію (перевірку), виконує
службове доручення й безпосередньо підпорядковується керівнику
органу державної контрольно-ревізійної служби. Втручання органів
виконавчої влади, включаючи правоохоронні, та органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових осіб, засобів масової інформації,
об'єднань громадян та їхніх представників у діяльність органів
ДКРС, що здійснюється в межах чинного законодавства,
забороняється. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )
1.5. Терміни, що їх ужито в цій Інструкції, мають таке
значення: 1.5.1. Законодавство з фінансових питань - сукупність чинних
на будь-який момент контрольного періоду законів та інших
нормативно-правових актів держави, якими регулюються процеси
утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів держави,
а також грошові, кредитні й товарообмінні відносини. Основними видами фінансових ресурсів є: прибуток;
амортизаційні відрахування; податки й збори з підприємств, установ
і організацій та з населення; відрахування на соціальні потреби;
доходи від зовнішньоекономічної діяльності; виручка від реалізації
безхазяйного та наявного в надлишках майна; надходження від
продажу державних запасів і резервів; надходження від здавання в
оренду об'єктів нерухомості, земельних ділянок, устаткування,
транспортних засобів; надходження в погашення кредитів, наданих
раніше іншим країнам; одержання кредитів і гуманітарної допомоги
з-за кордону; надлишок обігових коштів. 1.5.2. Фінансова дисципліна - стан дотримання органами
державної влади й місцевого самоврядування, суб'єктами
господарювання всіх форм власності, об'єднаннями громадян,
посадовими особами, громадянами України та іноземними громадянами
визначених законодавством та нормативно-правовими актами
фінансово-правових норм. 1.5.3. Фінансове правопорушення - дія або бездіяльність
органів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів
господарювання всіх форм власності, об'єднань громадян, посадових
осіб, громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало
невиконання фінансово-правових норм. 1.5.4. Зустрічна перевірка - метод документального
підтвердження на підприємстві, в установі чи організації, що мали
договірні взаємовідносини з об'єктом контролю, на прохання
контрольного чи правоохоронного органу виду, обсягу і якості
операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування
їх реальності (повноти відображення в обліку об'єкта контролю). 1.5.5. Підконтрольні органам ДКРС підприємства, установи,
організації - центральні та місцеві органи виконавчої влади (крім
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Служби безпеки України), інші бюджетні установи
й організації, казенні підприємства незалежно від джерел
фінансування, а також підприємства та організації, їх об'єднання
незалежно від форми власності, організаційно-правових форм,
відомчої належності та підпорядкованості, що отримують (отримували
в ревізійному періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів чи державних
цільових фондів, інші державні кошти (в тому числі державних
валютних фондів) та/або кошти, що залишаються у розпорядженні
суб'єктів господарювання в зв'язку з наданими пільгами за
платежами до бюджетів. ( Підпункт 1.5.5 в редакції Наказу ГоловКРУ
N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) 1.5.6. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх
справ, служби безпеки, підрозділи податкової міліції. 1.5.7. Компетенція органів ДКРС - постійні й тимчасові
повноваження органів ДКРС, делеговані їм державою й закріплені за
ними статтею 8 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні" ( 2939-12 ) та іншими законами й
нормативно-правовими актами України (передусім законами про
державний бюджет, указами Президента України, постановами Кабінету
Міністрів України), на здійснення в порядку, визначеному статтями
2 і 14 Закону, контролю за дотриманням законодавства з фінансових
питань. 1.5.8. Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати,
проведені кредитором - об'єктом ревізії (перевірки), втрата або
пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які
він одержав би, якби зобов'язання були виконані боржником у межах
терміну позовної давності. 1.5.9. Акт ревізії - службовий двосторонній документ, який
стверджує факт проведення комплексної, фінансової чи тематичної
ревізії, що відображає її результати стосовно наслідків окремих
фінансово-господарських операцій чи діяльності підприємства в
цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й
систематизовані за економічною однорідністю недоліки в
господарюванні та порушення законів і інших нормативно-правових
актів. 1.5.10. Комерційна таємниця - склад і обсяг відомостей, що
визначені керівником підприємства відповідно до ч.1 ст.30 Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 09.08.93 N 611 ( 611-93-п ) "Про
перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці". Не є комерційною таємницею установчі документи, документи, що
дозволяють займатися господарською діяльністю, інформація за всіма
встановленими формами державної звітності, дані, потрібні для
обчислення й сплати податків (інших обов'язкових платежів), та
документи про їх сплату й платоспроможність підприємства,
установи, організації тощо. Працівник, що проводить ревізію (перевірку), має право
запросити в керівника об'єкта контролю перелік і обсяг відомостей,
що становлять комерційну таємницю, та порядок їх захисту і
зобов'язаний дотримуватися його. Зокрема - не запрошувати в
посадових осіб документи з відомостями, що містять комерційну
таємницю, якщо цього не вимагає перелік питань програми ревізії
(перевірки). 1.5.11. Службова таємниця - склад і обсяг відомостей, що є в
розпорядженні конкретного органу державної контрольно-ревізійної
служби або її посадової особи стосовно об'єктів контролю,
контрольних, правоохоронних та інших державних органів, їх
працівників, способів досягнення визначених законодавством
завдань, що необхідні для якісного проведення
контрольно-ревізійних дій, забезпечення відповідної їх раптовості
та ефективності і які з цієї причини на певний період не
підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню. Службовими таємницями, зокрема, є: - положення плану контрольно-ревізійної роботи на термін до
часу повідомлення об'єкта контролю про початок проведення ревізії
(перевірки); - факти виявлених під час проведення ревізій і перевірок
порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження й
закріплення в актах, а також заплановані з цією метою зустрічні
перевірки, раптові інвентаризації готівки й майна, контрольні
обміри та інші ревізійні дії; - надані правоохоронними органами оперативні та інші
відомості щодо діяльності підприємств, установ і організацій
(вчинених порушень, зловживань посадових осіб, дані посадовими
особами письмові пояснення, протоколи допиту з конкретних питань
тощо); - інформація про оперативну й слідчу роботу органів
прокуратури, МВС, СБУ, їхніх органів дізнання в тих випадках, коли
її розголошення може зашкодити слідству, порушити право людини на
справедливий та об'єктивний розгляд її справи, створити загрозу
життю або здоров'ю будь-якої особи; - конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів
зловживань, крадіжок тощо; - відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього
(чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що
зачіпає (порушує) їхні права та законні інтереси; - документи, що становлять внутрівідомчу службову
кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами,
матеріали колегій тощо), якщо вони пов'язані з розробкою напряму
діяльності ДКРС, процесом прийняття рішень і передують їх
прийняттю; - інформація банківських і фінансових установ, підготовлена
на запити органів державної контрольно-ревізійної служби; - чернетки матеріалів ревізій і перевірок. Розділ 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 )
2. Основні завдання ревізій і перевірок

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є
здійснення контролю за:

використанням коштів бюджетів усіх рівнів, які входять до
складу бюджетної системи України, та коштів державних цільових
фондів;

виконанням державних контрактів, проавансованих за рахунок
бюджетних коштів;

використанням матеріальних цінностей і нематеріальних
активів, що перебувають у державній чи комунальній власності,
бюджетних позик та кредитів, а також позик та кредитів,
гарантованих коштами бюджетів;

веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності на
підприємствах, в установах та організаціях, що отримують кошти з
бюджетів усіх рівнів та/або державних цільових фондів, в тому
числі валютних.
( Абзац розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ
N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99; в редакції Наказу ГоловКРУ N 95
( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

Основними завданнями ревізій (перевірок) є: 2.1. При проведенні ревізій (перевірок) виконання бюджетів,
стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства
Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст Києва і
Севастополя: 2.1.1. Перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо
виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових
органів і органів Державного казначейства. 2.1.2. Ревізія поточного рахунка відповідного бюджету,
позабюджетних і валютних коштів органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених чинним
законодавством. 2.1.3. Ревізія правильності витрачання коштів на утримання
фінансових органів і органів Державного казначейства, апарату
відповідних державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування. 2.2. При проведенні ревізій (перевірок) бюджетних установ: 2.2.1. Перевірка забезпечення керівництвом установи виконання
чинних законодавчих актів та інших нормативних актів щодо фінансів
і фінансової діяльності, зокрема, указів Президента України,
постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються підвищення
ефективності витрачання бюджетних коштів, оплати праці працівників
окремих галузей бюджетної сфери, посилення фінансово-бюджетної
дисципліни. 2.2.2. Правильність та обгрунтованість розрахунків
кошторисних призначень, виконання кошторисів витрат і основних
виробничих показників, використання коштів за цільовим
призначенням, забезпечення ощадливого витрачання та збереження
коштів і матеріальних цінностей, дотримання фінансової дисципліни,
правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку та
складання звітності. 2.3. При проведенні ревізій (перевірок) в міністерствах і
інших центральних органах виконавчої влади: 2.3.1. Перевірка забезпечення виконання положення про
міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України, у
частині реалізації державної політики у сфері фінансів і контролю.
( Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 2.3.2. Законність і правильність утворення в міністерстві
централізованих фондів, їх розміри та витрачання за цільовим
призначенням, правильність спрямування та використання бюджетного
фінансування, кредитних ресурсів та фінансової допомоги, отриманої
за рішенням Уряду чи за угодами з Міністерством фінансів України. 2.3.3. Правильність розрахунків витрат на утримання апарату
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
дотримання чинних нормативних актів при витрачанні коштів на їх
утримання, забезпечення збереження державного майна.
( Підпункт 2.3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ
N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) 2.4. При ревізіях (перевірках) на підприємствах і в
організаціях державної і комунальної власності: 2.4.1. Перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо
цільового і ефективного витрачання коштів і матеріальних
цінностей, забезпечення їх збереження, використання фінансових
інвестицій і нематеріальних активів, цільового й ефективного
використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів
України, та встановлення фінансових можливостей до їх повернення,
достовірності звітності та належного стану бухгалтерського обліку.
( Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 2.4.2. Перевірка правильності розрахунків з бюджетом,
законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного
законодавства при зміні форми власності шляхом приватизації,
законності проведених операцій у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних
фондів. ( Підпункт 2.4.2 пункту 2.4 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) 2.5. Завдання (мета) ревізії чи перевірки підприємства,
організації недержавного сектору економіки (приватного,
колективного, спільного підприємства, кооперативу, комерційного
банку, довірчого товариства та іншого фінансового посередника
тощо), які не одержували бюджетних коштів, коштів державних
цільових або валютних фондів, не використовували державного або
комунального майна, визначається органом, який доручив її
проведення. Така ревізія (перевірка) проводиться, як правило, за
переліком питань (програмою), які забезпечать вирішення головного
завдання ревізії (перевірки). Якщо суб'єкт господарювання має
частку державного майна, то обов'язково здійснюється аналіз
ефективності його використання. ( Пункт 2.5 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )
3. Планування, організація і проведення ревізій та перевірок 3.1. Ревізії і перевірки проводяться, як правило, на
підприємстві, в установі, організації на основі піврічних планів:
( Абзац пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ
N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) - Головного контрольно-ревізійного управління, затверджених
його Колегією з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів і
Кабінету Міністрів України; ( Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) - контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі затверджених Головним
контрольно-ревізійним управлінням України; - контрольно-ревізійних відділів у районах, містах і районах
у містах, затверджених контрольно-ревізійними управліннями по
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Ревізійні дії за вилученими у підприємства, установи чи
організації документами проводяться у місці, узгодженому з
органом, що вилучив документи. ( Пункт 3.1 доповнено абзацом
п'ятим згідно з Наказом ГоловКРУ N 95 ( z0901-00 ) від
29.11.2000 ) 3.2. Об'єкти для ревізій включаються в плани
контрольно-ревізійної роботи з урахуванням встановленої
періодичності ревізій бюджетних установ, за поданням
правоохоронних органів, зверненням органів державної влади і
власною ініціативою в межах чинного законодавства. ( Абзац перший
пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) Непланові ревізії та перевірки проводяться, як правило, за
окремими зверненнями органів державної влади та правоохоронних
органів у межах повноважень органів державної
контрольно-ревізійної служби, визначених частиною першою й другою
статті 14 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" ( 2939-12 ) та статтею 5 Указу Президента України "Про
деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"
( 817/98 ). ( Абзац другий пункту 3.2 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) Ревізії та перевірки з фінансових питань непідконтрольних
органам державної контрольно-ревізійної служби підприємств,
установ і організацій проводяться виключно за дорученнями
Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України.
( Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом ГоловКРУ
N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99; із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) 3.3. Державна контрольно-ревізійна служба координує свою
діяльність з органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, фінансовими органами, державними податковими
адміністраціями, іншими контролюючими органами, органами
прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки
України. ( Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.4. Ревізія (перевірка) міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації у
плановому порядку чи за ініціативою органів державної
контрольно-ревізійної служби може проводитись не частіше ніж один
раз на рік. Дата початку проведення планової ревізії (перевірки)
суб'єкта підприємницької діяльності погоджується з податковим
органом, суб'єкт господарювання письмово повідомляється про це
контрольно-ревізійним підрозділом не пізніше як за 10 днів до
початку ревізії (перевірки). Особливості проведення ревізії чи
перевірки за зверненнями правоохоронних органів визначаються
Інструкцією про організацію проведення ревізій і перевірок
органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за
зверненнями правоохоронних органів, що затверджується Головним
контрольно-ревізійним управлінням України. ( Пункт 3.4 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 )
від 04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) 3.5. При плануванні та проведенні ревізій і перевірок
працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані
забезпечувати дотримання службової і комерційної таємниць. За
розголошення державних, службових та комерційних таємниць
працівники органів ДКРС несуть установлену законодавством
відповідальність. Розголошення посадовою особою державної,
комерційної чи службової таємниці є порушенням трудових
обов'язків, за яке передбачено звільнення з роботи, як за
одноразове грубе їх порушення згідно з п.1. статті 41 Кодексу
законів про працю України" ( 322-08 ). ( Пункт 3.5 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) 3.6. Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових
органів і органів Державного казначейства Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводяться комплексно
Головним контрольно-ревізійним управлінням України разом з
Міністерством фінансів України, Головним управлінням Державного
казначейства України за узгодженим між ними планом. 3.7. Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових
органів і органів Державного казначейства районів, міст обласного
підпорядкування, районів у містах проводяться комплексно
контрольно-ревізійними управліннями в областях разом з обласними
фінансовими управліннями, обласними управліннями Державного
казначейства за узгодженим між ними планом. 3.8. Ревізії стану виконання бюджету та збереження коштів і
матеріальних цінностей в сільських, селищних і міських (містах
районного підпорядкування) радах проводяться комплексно
працівниками контрольно-ревізійних відділів разом з працівниками
фінансових органів та відділів Державного казначейства у районах і
містах. Ревізія операцій по справлянню податків та інших платежів
від населення проводиться податковими органами, як правило,
одночасно з ревізією збереження коштів і матеріальних цінностей.
( Пункт 3.8 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.9. Ревізії бюджетних установ, які утримуються за рахунок
Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, Київського і Севастопольського
міських бюджетів, проводяться Головним контрольно-ревізійним
управлінням України, контрольно-ревізійними управліннями в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 3.10. Ревізії бюджетних установ, які утримуються за рахунок
місцевих бюджетів, проводяться контрольно-ревізійними управліннями
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, контрольно-ревізійними відділами в районах і містах. 3.11. Ревізії з питань витрачання коштів і матеріальних
цінностей у міністерствах та інших центральних органах виконавчої
влади, радах і державних адміністраціях областей, міст Києва і
Севастополя проводяться Головним контрольно-ревізійним управлінням
України, а у державних адміністраціях і радах районів, міст
обласного підпорядкування та районів у містах, органах управління
обласних, районних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій та органах господарського управління середнього
рівня - контрольно-ревізійними управліннями відповідно в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
та за їх дорученнями - контрольно-ревізійними відділами в районах
і містах. У разі необхідності контрольно-ревізійні управління в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
та контрольно-ревізійні відділи в містах і районах, за дорученням
Головного контрольно-ревізійного управління України, проводять
ревізії в міністерствах та інших центральних і місцевих органах
виконавчої влади, в органах господарського управління, установах і
організаціях незалежно від того, за рахунок якого бюджету вони
утримуються. 3.12. Ревізії та перевірки підприємств і організацій, які
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних
фондів, а також перевірки правильності використання бюджетних
позичок і державних кредитів, своєчасності їх повернення та сплати
відсотків за користування ними проводяться органами державної
контрольно-ревізійної служби всіх рівнів. ( Пункт 3.13 розділу 3 виключено на підставі Наказу ГоловКРУ
N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.13. Ревізії та перевірки
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності
органи державної контрольно-ревізійної служби проводять за
постановою прокурора або слідчого у разі порушення кримінальних
справ, а також за письмовими зверненнями керівництва
правоохоронних органів за фактами розкрадань та зловживань, інших
порушень в фінансово-господарській діяльності підприємств, установ
і організацій всіх форм власності з переліком у постановах або
зверненнях конкретних питань, які підлягають вирішенню, та з
обгрунтуванням необхідності їх проведення. 3.13. Ревізії та перевірки Національного банку України, його
установ і організацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі за дорученнями Президента України чи
Верховної Ради України проводяться Головним контрольно-ревізійним
управлінням України, відповідними підрозділами
контрольно-ревізійної служби на місцях (за дорученням Головного
контрольно-ревізійного управління України). ( Пункт 3.13 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 )
від 04.10.99 ) 3.14. Ревізії та перевірки установ і організацій, що діють за
кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету, проводяться
Головним контрольно-ревізійним управлінням України та за його
дорученням контрольно-ревізійними управліннями в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. 3.15. Під час проведення ревізій бюджетних установ,
підприємств і організацій доцільно широко практикувати проведення
зустрічних перевірок. 3.16. На проведення кожної ревізії (перевірки) працівнику
органу державної контрольно-ревізійної служби видається спеціальна
посвідка, підписана керівником відповідного підрозділу служби або
його заступником та скріплена печаткою цього підрозділу.
( Пункт 3.16 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.17. Службові особи державної контрольно-ревізійної служби
зобов'язані пред'являти керівнику підприємства (установи,
організації), яке буде ревізуватись, посвідчення на право
проведення ревізії чи перевірки та на його прохання проставити
підписи в журналі відвідування підприємства (установи,
організації). ( Пункт 3.17 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.18. До участі в ревізіях і перевірках, які проводяться
працівниками державної контрольно-ревізійної служби, можуть
залучатись на договірних засадах спеціалісти відповідних
міністерств та інших органів виконавчої влади, органів державного
управління, економічних, бухгалтерських та інших структурних
підрозділів підприємств, установ і організацій. 3.19. Строки проведення ревізій та склад ревізійних груп
визначаються з урахуванням того обсягу роботи, якого потребує
вирішення конкретних питань кожної ревізії (перевірки). 3.20. Термін ревізії (перевірки), як правило - не більше 30
робочих днів. В окремих випадках, у разі особливої складності, цей
строк за доповідною запискою керівника ревізійної групи може бути
продовжений керівником контрольно-ревізійного органу, з ініціативи
якого проводиться ревізія (перевірка). ( Пункт 3.20 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 )
від 04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) 3.21. Проведенню ревізії (перевірки) повинна передувати
підготовка, вивчення у відповідних правоохоронних, митних органах,
органах Державного казначейства, в установах банків, а також в
інших органах матеріалів, які стосуються діяльності та фінансового
стану підприємства, установи, організації, яка підлягає ревізії
(перевірці). На основі вивчення цих матеріалів розробляється
програма ревізії (перевірки), в якій визначаються період ревізії
(перевірки), її мета та основні питання, на яких слід зосередити
увагу. ( Пункт 3.23 розділу 3 виключено на підставі Наказу ГоловКРУ
N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.23. Якщо в ході підготовки до
ревізії (перевірки або на початку ревізії (перевірки) буде
встановлено, що на підприємстві чи в організації відсутній
належний бухгалтерський облік, що унеможливлює якісне її
проведення, ревізори мають право вимагати від їх керівництва
приведення обліку у відповідність з чинним законодавством з
попереднім визначенням стороною, що ревізується (перевіряється),
конкретних строків виконання цієї роботи. У таких випадках ревізію
слід розпочати після поновлення обліку. Ревізори не повинні
поновлювати облік на підприємстві (установі), яке підлягає
ревізії, та проводити ревізію по поновленому ними ж обліку. 3.22. Програма ревізії (перевірки) затверджується
керівництвом відповідного структурного підрозділу, яке перевіряє
підготовленість учасників до проведення ревізії (перевірки) і дає
їм необхідні інструктивні вказівки. 3.23. На основі затвердженої програми ревізії (перевірки)
складається план її проведення з визначенням конкретних завдань,
виконавців, термінів виконання. В період ревізії при необхідності
до програми ревізії (перевірки) і плану її проведення вносяться
зміни та доповнення. 3.24. Керівник ревізійної групи (ревізор) з відома
керівництва підприємства, організації, установи знайомиться з
умовами роботи та особливостями конкретного об'єкта контролю,
станом справ по збереженню готівки і матеріальних цінностей,
організовує ревізію каси, інвентаризацію матеріальних цінностей та
здійснює інші необхідні дії щодо організації і створення умов для
нормального проведення ревізії (перевірки). ( Пункт 3.24 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 )
від 04.10.99 ) 3.25. Ревізуючі мають право вимагати від керівництва
підприємства, установи чи організації, що ревізується, щоб
матеріально відповідальні особи в обов'язковому порядку брали
участь в проведенні інвентаризацій, перевірці довірених їм
цінностей, контрольних обмірах виконаних робіт, контрольних
запусках у виробництво сировини та матеріалів, відборі проб та
зразків на дослідження, а також при інших аналогічних діях,
спрямованих на перевірку стану збереження грошових коштів і
матеріальних цінностей та діяльності матеріально відповідальних
осіб. ( Пункт 3.25 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ
N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) 3.26. Працівникам державної контрольно-ревізійної служби на
об'єкті, що ревізується (перевіряється), надається місце для
роботи, можливість користуватися зв'язком, розмножувальною
технікою, іншими послугами для забезпечення нормальних умов праці. 3.27. Якщо в ході підготовки до ревізії (перевірки) або на
початку ревізії (перевірки) буде встановлено, що на підприємстві,
в установі чи в організації відсутній належний бухгалтерський
облік, що унеможливлює якісне її проведення, то ревізори подають
керівництву контрольно-ревізійного підрозділу доповідну записку,
на підставі якої контрольно-ревізійний підрозділ пред'являє
письмові вимоги керівництву об'єкта контролю щодо приведення
обліку у відповідність з чинним законодавством з попереднім
визначенням стороною, що ревізується (перевіряється), конкретних
строків виконання цієї роботи. У таких випадках ревізію слід
розпочати після поновлення обліку. Ревізори не повинні поновлювати
облік на підприємстві (в установі, організації), яке підлягає
ревізії, та проводити ревізію за поновленим ними ж обліком.
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.27 згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.28. Ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ та організацій проводяться шляхом перевірки дотримання
чинних законів та інших нормативно-правових актів; уважного і
всебічного вивчення наявних бухгалтерських та інших документів,
перевірки правильності відображення (проведення) в обліку операцій
з готівкою і матеріальними цінностями: проведення зустрічних
перевірок в установах банків, постачальників і споживачів;
контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво;
контрольних аналізів готової продукції; перевірки правильності
застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової
продукції і природних втрат; перевірки зберігання готівки і
матеріальних цінностей, організації їх інвентаризації; ретельної
перевірки правильності віднесення витрат на виробництво і
розрахунків з бюджетом; перевірки дотримання методики оцінки майна
при реалізації та приватизації, проведення індексації.
( Пункт 3.28 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.29. При виявленні фактів порушень законів України, постанов
Верховної Ради України, нормативних актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також нормативних актів міністерств
і відомств, зареєстрованих в установленому порядку в Міністерстві
юстиції України, фактів незаконного і нецільового витрачання
державних коштів, приховування від бюджету належних йому платежів
та інших порушень фінансової дисципліни або зловживань,
перевіряючі повинні отримати письмові пояснення від посадових та
інших причетних до цього осіб, а також встановити розмір
шкоди і заподіяних збитків, причини і обставини їх виникнення,
осіб, з вини яких вони допущені. Розмір збитків визначається у
відповідності з чинним законодавством. ( Пункт 3.29 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) 3.30. При виявленні недостач готівки, матеріальних цінностей
чи зловживань працівники державної контрольно-ревізійної служби в
строк не пізніше 7 робочих днів після підписання акта ревізії
(перевірки) посадовими особами об'єкта контролю чи складання акта
про відмову в його підписанні при відсутності зауважень
керівництва перевіреного підприємства, установи чи організації або
не пізніше 20 робочих днів - при наявності таких зауважень
передають матеріали ревізії (перевірки) згідно з описом у
правоохоронні органи для проведення розслідування, притягнення
винних осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування
збитків, а також повідомляють про виявлені зловживання й порушення
в державні органи й органи, уповноважені управляти державним
майном. ( Абзац перший пункту 3.30 розділу 3 в редакції Наказу
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) Вилучення ревізуючими необхідних оригіналів документів у
випадках, коли їх збереження в організації, що ревізується, не
гарантується, а також у випадках виявлення фіктивних документів,
підробок і фальсифікацій проводиться на строк до закінчення
ревізії або перевірки. У справах організації, підприємства,
установи залишається акт вилучення та копії або реєстр вилучених
документів, завірені підписами ревізуючого та головного бухгалтера
або іншої відповідальної особи організації, яка ревізується. Про
вилучення в період ревізії (перевірки) оригіналів необхідних
документів невідкладно письмово повідомляється правоохоронний
орган, який вирішує питання щодо забезпечення їх збереження, а
після завершення ревізії (перевірки) - щодо потреби в приєднанні
їх до справи. ( Абзац другий пункту 3.30 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) 3.31. Посадові та інші особи суб'єктів господарювання, що
ревізуються (перевіряються), які не виконують законних вимог
ревізорів під час проведення ревізій (перевірок) або створюють їм
в цьому перепони, притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством. ( Пункт 3.31 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) ( Пункт 3.33 виключено на підставі Наказу ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.33. Особлива увага повинна бути
приділена організації ревізій, що проводяться за дорученням
правоохоронних органів: 3.33.1. Звернення правоохоронних органів про проведення
ревізії (перевірки) підписуються першими особами органів
прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державної податкової адміністрації України, їхніх
структурних підрозділів або їх заступниками, а постанови про
призначення ревізій по суб'єктах господарської діяльності,
організаціях і установах, стосовно яких порушені кримінальні
справи - прокурором або слідчим. 3.33.2. До початку ревізії (перевірки) керівник ревізійної
групи повинен ознайомитись з матеріалами, на підставі яких
правоохоронні органи поставили питання про необхідність проведення
ревізії (перевірки); з'ясувати, в якому стані знаходиться
бухгалтерський облік об'єкта, на якому необхідно провести ревізію;
визначитись із персональним складом ревізорів і залучених
спеціалістів, які будуть брати участь у ревізії (перевірці);
виходячи із питань, поставлених правоохоронними органами, скласти
план проведення ревізії (перевірки), ретельно обговорити його з
членами ревізійної групи і працівниками правоохоронних органів,
узгодити дії, які їм необхідно буде провести сумісно, та здійснити
інші заходи, які сприятимуть якісному проведенню ревізії
(перевірки). 3.33.3. Ревізії (перевірки), які проводяться за зверненнями
правоохоронних органів, повинні здійснюватись у ділових контактах
з цими органами. У своїй роботі спеціалісти державної
контрольно-ревізійної служби (ревізори) зобов'язані керуватись
чинними законодавчими, нормативними актами, бухгалтерськими і
іншими документами, але не повинні використовувати матеріали
правоохоронних органів (протоколи допитів тощо) для обгрунтування
порушень чи зловживань, допущених на об'єкті, що ревізується. 3.32. Основні питання, відповідь на які необхідно дати при
проведені ревізій та перевірок 3.32.1. При проведенні перевірки виконання бюджету та стану
роботи фінансових органів і органів Державного казначейства
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
слід перевірити: а) виконання чинних нормативних актів щодо бюджету, фінансів
і контролю, зокрема, законів України "Про бюджетну систему
України", про Державний бюджет України на поточний рік,
відповідних указів Президента України і інших чинних нормативних
актів в частині, яка стосується цих ділянок роботи фінансових і
казначейських органів; б) наявність і правильність розрахунків та обгрунтувань
доходів і видатків бюджету і позабюджетних фондів; чи забезпечено
дотримання нормативів відрахувань від загальнодержавних податків,
зборів і інших платежів до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, правильність розподілу джерел
доходів і видатків між місцевими бюджетами вказаних
адміністративно-територіальних одиниць; в) стан роботи Міністерства фінансів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських фінансових
управлінь, районних, міських і районних у містах фінансових
органів та відповідних органів Державного казначейства щодо
забезпечення правильності планування і використання фонду
заробітної плати по бюджетних установах і органах виконавчої влади
та місцевого самоврядування: внесення конкретних пропозицій і
здійснення заходів по скороченню бюджетних витрат за рахунок
припинення реалізації окремих регіональних програм, не повністю
забезпечених джерелами фінансування; приведення мережі, штатів і
контингентів установ у відповідність з бюджетними призначеннями на
їх утримання тощо; г) правильність утворення і використання резервного фонду
Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування; Ґ) розміри дотацій і субвенцій, які передбачено отримати в
бюджеті Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя з Державного бюджету України, правильність їх
розрахунків і обгрунтувань, скільки їх фактично отримано за
відповідний період, чи не мали місця випадки витрачання дотацій і
субвенцій не за цільовим призначенням; ( Підпункт 3.32.1.Ґ) пункту
3.32 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ
N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) д) за рахунок яких надходжень планувалось і фактично було
утворено позабюджетні фонди Уряду Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій чи органів місцевого
самоврядування відповідного рівня; чи не передбачалось в бюджеті
та чи не мали місця випадки спрямування бюджетних коштів у
позабюджетні фонди; ( Підпункт 3.32.1.д) пункту 3.32 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) е) стан виконання бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, районів, міст Києва і Севастополя, а також міських,
селищних і сільських бюджетів по доходах і видатках; причини
невиконання доходної частини відповідного бюджету по окремих
джерелах доходів. Що конкретно робив фінансовий орган, щоб
домогтися виконання і перевиконання доходної частини бюджету, як в
цілому, так і по кожному джерелу надходження доходу; є) дотримання фінансовими органами і органами Державного
казначейства діючого порядку фінансування установ і організацій,
зокрема, чи не допускалось перерахування грошових коштів з
основного поточного рахунка бюджету на видатки, не передбачені
бюджетом, у більших розмірах, ніж передбачено бюджетом, на
фінансування позабюджетних фондів та на інші необгрунтовані і не
передбачені чинним законодавством заходи; ж) чи приймали Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
органи виконавчої влади відповідного рівня, органи місцевого
самоврядування рішення про спрямування бюджетних коштів на
видатки, не передбачені бюджетом. Такі рішення можуть прийматись
тільки при наявності в бюджеті вільних бюджетних коштів (вільного
залишку коштів на початок бюджетного року, додатково одержаного
доходу в процесі виконання бюджету, перевищення доходів над
видатками), або якщо у регіоні вишукано додаткові фінансові
ресурси, які покривають ці видатки; з) чи не мали місця випадки спрямування коштів бюджету на
депозитні рахунки в банках (як за ініціативою фіноргану, так і
відповідно до рішення органу виконавчої влади) з посиланням на те,
що нібито в бюджеті є тимчасово вільні кошти, хоч фактично окремі
видатки, передбачені бюджетом, своєчасно не фінансувались;
( Підпункт 3.32.1.з) пункту 3.32 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) и) чи звертались Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі
органи обласних, Київської і Севастопольської міських рад до
Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України, а
виконавчі органи районних рад - до відповідних органів обласного
рівня з клопотанням про надання їм позичок. Якщо такі клопотання
були і позички отримані, то доцільно перевірити їх використання. У
разі використання цих коштів не за призначенням видача позички
повинна бути припинена, а кошти (отримана позичка) повернуті до
бюджету, з якого вони надійшли. Чи не мали місце випадки, коли
Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи рад ставили
питання про надання їм позичок і одночасно приймали рішення про
видачу позичок суб'єктам господарювання (особливо недержавного
сектору економіки) при умові, що водночас не було забезпечене
своєчасне і в повних обсягах фінансування видатків на виплату
заробітної плати та інші першочергові і невідкладні заходи, що їх
передбачено бюджетом по установах освіти, культури, науки, охорони
здоров'я, фізичної культури, соціального забезпечення і захисту
населення. При перевірці цього питання слід мати на увазі, що ті
суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності
і підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші
обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету та
отримувати позички відповідно до програм економічного і
соціального розвитку регіону, але ці позички не повинні бути
безпроцентними чи такими, проценти за які є нижчими від
розрахункового рівня інфляції; ( Підпункт 3.32.1.и) пункту 3.32
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 ) і) як фінансові органи і органи Державного казначейства
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
здійснювали контроль за витрачанням бюджетних коштів установами,
підприємствами і організаціями, а також валютних коштів і коштів
позабюджетних фондів - органами місцевого самоврядування у
випадках, передбачених чинним законодавством. Відповідно до
чинного законодавства органи виконавчої влади разом з органами
Міністерства фінансів України здійснюють контроль за станом
надходження доходів відповідного бюджету, коштів позабюджетних
фондів та правильністю використання підприємствами, установами і
організаціями виділених їм з відповідного бюджету асигнувань і
коштів позабюджетних фондів; органи виконавчої влади вищого рівня
здійснюють нагляд за ходом виконання бюджету відповідними
виконавчими органами нижчого рівня; ї) скоординованість роботи фінансових органів і органів
Державного казначейства з іншими контролюючими органами, вжиття
заходів за результатами перевірок, зокрема, запобігання
незаконному витрачанню коштів та відшкодуванню виявлених
перевірками незаконних витрат і збитків; ( Підпункт 3.32.1.ї)
пункту 3.32 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) й) як здійснювався контроль за своєчасною оплатою
комерційними банками відсотків за користування тимчасово вільними
залишками бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів; к) які заходи щодо забезпечення виконання розпоряджень
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України по
активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю,
державних цільових програм з цих питань розробляли фінансові
органи і органи Державного казначейства та подавали на розгляд і
затвердження місцевим державним адміністраціям; л) якість контролю фінансових органів за станом фінансової
роботи у сільських, селищних і міських радах, якість і дієвість
фінансових органів в проведенні ревізій виконання бюджетів
сільських, селищних і міських рад, скоординованість цієї роботи з
відповідними контрольно-ревізійними підрозділами державної
контрольно-ревізійної служби і Державної податкової адміністрації;
( Підпункт 3.32.1.л) пункту 3.32 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) м) стан роботи з кадрами, їх плинність, розстановку і
виховання, роботу по підвищенню ділової кваліфікації, трудову
дисципліну, укомплектованість штатів, виконання рішень вищих
органів і власних рішень; н) правильність витрачання коштів на утримання фінансових,
казначейських органів, місцевих державних адміністрацій і апаратів
рад відповідного рівня. 3.32.2. При проведенні ревізій установ і організацій, що
фінансуються з бюджету, слід перевіряти: а) наявність єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної
установи, організації, правильність і обгрунтованість його
формування. При перевірці цього питання слід користуватися
Положенням про порядок складання єдиного кошторису доходів і
видатків бюджетної установи, організації, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997 року N 180
( 180-97-п ); б) правльність списання на витрати коштів і матеріальних
цінностей по кожнійх із статей кошторису, наявність належно
оформлених касових банківських та інших бухгалтерських документів,
їх достовірність; схоронність (стан збереження) коштів і
матеріальних цінностей та правильність ведення їх обліку; при перевірці витрачання коштів на заробітну плату лід, зокрема, перевірити правильність встановлення і застосування
посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок,
виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно до чинних
нормативних актів: чи не допускались виплати зарплати за
невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках,
на лікуванні тощо), а також чи не допускалось списання на витрати
коштів по фіктивних відомостях на виплату зарплати, по відомостях
минулих років (за минулі періоди), на підставних і вигаданих осіб:
правильність підсумків у відомостях на виплату заробітної плати,
чи не допускались у відомостях на виплату заробітної плати
підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення суми
виплаченої заробітної плати. При наявності підчисток, дописок,
виправлень необхідно переконатись у тому, чи власноручно зроблені
підписи відповідними працівниками і чи не зроблено це з метою
привласнення коштів. Чи правильним є утримання податків із
заробітної плати працівників установи і чи були своєчасними і
повними перерахування їх до бюджету, а також відрахування до
державних цільових фондів, правильність відображення цих операцій
по бухгалтерському обліку: при перевірці витрат на відрядження слід керуватись
відповідними постановами Кабінету Міністрів України та
інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України з цього
питання. У разі, якщо мали місце відрядження працівників, які
працюють у даній установі за сумісництвом або тих, які постійну
роботу в даній установі суміщають з роботою в інших установах,
організаціях чи на підприємствах, доцільно провести зустрічні
перевірки і переконатись, чи не мала місця подвійна компенсація
витрат по відрядженнях; ревізія канцелярських і господарських витрат проводиться
шляхом перевірки правильності застосування діючих норм, цін і
тарифів на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію: чи
не завищувались у документах на оплату господарських та інших
витрат показники, від яких залежить розмір оплати, чи
забезпечувалось відшкодування витрат за користування комунальними
послугами орендарями, правильність надання комунальних послуг
окремим категоріям працівників; по витратах на утримання
автотранспорту перевіряється правильність застосування норм витрат
пально-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних листів,
використання автотранспорту за призначенням; витрати на поточний
ремонт перевіряються шляхом вивчення правильності складання
кошторисів на такий ремонт, застосування розцінок, відповідності
списання матеріалів до обсягу виконаних робіт по поточному ремонту
(при необхідності робляться контрольні заміри виконаних і
оплачених робіт); канцелярські і поштовотелеграфні витрати
перевіряються, виходячи з необхідності максимальної ощадливості в
їх використанні, зокрема, недопущення оплати особистих міжміських
телефонних розмов за рахунок державних коштів тощо; при проведенні ревізій в установах охорони здоров'я, дитячих
будинках, садках, яслах, школах-інтернатах, ревізій в установах,
будинках інвалідів, в інших установах, яким виділяються кошти на
харчування, слід уважно перевірити по документах повноту
оприбуткування продуктів харчування та правильність списання їх на
витрати, чи не мали місця зловживання шляхом фальсифікації
отримувачами документів постачальників продуктів харчування (коли
без зміни в документах загальної вартості, суми відпущених
установі продуктів, штучно завищуються їх ціни або сорти і
занижується кількість деяких видів продукції порівняно з фактично
відпущеними), штучного заниження кількості (ваги, ємкості)
продуктів, які надійшли до установи по накопичувальних відомостях,
неправильного підбиття способом завищення у них витрачених
продуктів, завищення деяких показників господарської діяльності
установи тощо; як здійснювався контроль за повнотою закладки
харчових продуктів в казан при приготуванні їжі. Під час ревізії
витрат на харчування доцільно провести зустрічні перевірки у
деяких постачальників харчових продуктів, провести раптову
перевірку повноти закладки продуктів у казан, звірити (хоча б
вибірково) дані меню по приготуванню їжі з даними проведення
спробних дегустацій медперсоналом установи і встановити, чи нема
між ними розбіжностей; ревізія витрат на придбання медикаментів повинна ставити за
мету перш за все ретельну перевірку забезпечення збереження
державних коштів, їх ощадливого та доцільного витрачання. Ревізія
проводиться шляхом ретельного дослідження документів (рахунків,
накладних) на придбання медикаментів, їх оприбуткування, вимог на
видачу медикаментів, історій захворювань, правильності
застосування цін та таксування оплачених рахунків: чи правильно
виведені у рахунках, вимогах, накопичувальних відомостях підсумки
вартості медикаментів, чи не допущено в них дописок, підчисток,
виправлень. Особлива увага приділяється перевірці повноти
оприбуткування і правильності списання на витрати наркотичних,
дефіцитних і дорогих медпрепаратів. Під час ревізії доцільно
провести зустрічні перевірки у постачальників медпрепаратів та у
осіб, на лікування яких списувались медикаменти; ревізія витрачання коштів на придбання устаткування,
обладнання та інвентарю повинна відповісти в першу чергу на
питання, чи забезпечено ощадливе їх витрачання та збереження, чи
не витрачались вони на придбання зайвого і взагалі непотрібного
інвентарю, устаткування і обладнання, які тривалий час знаходяться
на складі і не використовуються, чи не видавався інвентар і
обладнання у особисте користування окремих працівників установи; ревізія витрачання коштів на капітальний ремонт приміщень і
споруд, як правило, провадиться з залученням
фахівців-будівельників, за допомогою яких перевіряється чи не
допущено при оплаті виконаних робіт приписок до фактично виконаних
обсягів робіт та неправильного застосування розцінок і зайвого
списання матеріалів. Перевірка документів щодо обсягів виконаних
робіт та їх оплати, а також контрольний обмір виконаних робіт
проводиться з обов'язковою участю в них відповідальних
представників замовника і підрядчика. Якщо ремонтно-будівельні
роботи проводились господарським способом, то необхідно особливо
ретельно перевірити правильність нарахування і виплати заробітної
плати та переконатись, чи не нараховувалась і не сплачувалась
зарплата на підставних і вигаданих осіб та чи зайво (над міру) не
списувались на витрати будівельні матеріали; Підпункт 3.32.2.б) пункту 3.32 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) в) на початку або в період проведення ревізії проводиться
вибіркова інвентаризація (по окремих найменуваннях) продуктів,
устаткування, обладнання та інвентарю, визначається правильність
його списання (яке стало непридатним) відповідно до чинних
нормативних актів, чи не мали місця факти заміни щойно придбаного
(нового) інвентарю зношеним (старим), яких було вжито заходів до
матеріально відповідальних осіб при виявленні у них недостач
матеріальних цінностей, зокрема, в яких розмірах стягувались ці
недостачі; г) під час проведення ревізії необхідно також перевірити, чи
не мали місце факти використання бюджетних коштів на приховане
кредитування суб'єктів підприємницької діяльності, використання
коштів та матеріальних цінностей на госпрозрахункову діяльність в
разі, коли органи державної влади у випадках, передбачених чинним
законодавством, виступають засновником чи співзасновником суб'єкта
підприємницької діяльності, чи не залучаються з цією метою
бюджетні кошти на укладання різних угод, в тому числі і про
спільну діяльність бюджетних установ з суб'єктами підприємницької
діяльності: чи не допускались факти, коли бюджетні кошти, замість
витрачання їх на першочергові і невідкладні заходи, спрямовувались
на депозитні рахунки; законність формування та правильність
використання спеціальних коштів, яким був стан розрахункової
дисципліни, зокрема, дебіторської і кредиторської заборгованості;
правильність і своєчасність розрахунків з бюджетом; стан
бухгалтерського обліку і звітності, їх достовірність;
( Підпункт 3.32.2.г) пункту 3.32 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) Ґ) при проведенні ревізії використання бюджетних коштів
підлягають перевірці документи, які пов'язані з операціями по касі
та по кожному відкритому рахунку в банках за час, який минув після
попередньої ревізії, а при виявленні зловживань - і за більш
тривалий період. При цьому касові операції повинні відповідати
порядку їх ведення у народному господарстві України, встановленому
Національним банком України. Ведення бухгалтерського обліку
повинно відповідати діючим нормативним актам. 3.32.3. Перед початком ревізії міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади) ревізору необхідно уважно
ознайомитись з указами Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, в яких міністерствам
та іншим державним органам управління дано доручення по здійсненню
певних заходів щодо реалізації державної політики у
фінансово-економічній сфері. Якщо буде проводитись ревізія в
органі управління нижчого рівня (обласного тощо), то перед
початком ревізії слід ознайомитись з постановами колегії і
наказами відповідного міністерства, рішеннями місцевих державних
адміністрацій, інших органів державного управління вищого рівня.
Після ознайомлення з такими нормативними актами до попередньо
складеної програми ревізії вноситься доповнення щодо перевірки
виконання відповідним міністерством, відомством чи іншим органом
державного управління конкретних указів Президента України,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших
нормативних актів; 3.32.4. При проведенні ревізій фінансово-господарської
діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, державних комітетів, органів місцевого самоврядування слід
встановити: а) чи забезпечується виконання завдань в сфері використання і
збереження фінансів, передбачених чинним Положенням про нього, а
також окремих законодавчих і нормативних актів, що регулюють їх
діяльність, які саме акти не виконуються або виконуються
недостатньо: б) фінансовий стан галузі, кількість збиткових підприємств і
організацій (у відсотках від загальної чисельності), які заходи
вживались для досягнення рентабельної роботи підприємств галузі;
стан розрахункової дисципліни, зокрема, розрахунків з бюджетом,
загальний розмір дебіторської і кредиторської заборгованостей по
галузі, що робилось для того, щоб домогтись в максимальному обсязі
скорочення заборгованостей, повернення підпорядкованими їм
підприємствами коштів з-за кордону; розмір валютних коштів, які
тривалий час не повернуті з-за кордону; в) розмір коштів, отриманих з бюджету на фінансування
цільових комплексних науково-технічних програм та забезпечення їх
використання за призначенням; г) економічний ефект від впровадження у виробництво
закінчених наукових розробок; Ґ) чи не мали місця випадки припинення робіт по окремих
програмах, причини припинення робіт та розмір витрачених по цих
програмах бюджетних коштів; ( Підпункт 3.32.4.Ґ) пункту 3.32
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 ) д) чи отримувались за рішеннями Кабінету Міністрів України
кредити, якими є їх розміри, спрямування і використання; чи не
допускались у їх використанні порушення; е) які цільові фонди (інвестиційний тощо) утворювались з
віднесенням сум, зарахованих до цих фондів, на собівартість
виробництва (продукції, робіт) на підлеглих підприємствах, на
підставі яких нормативних актів утворені ці фонди, якими є їх
розміри, чи не мали місця випадки витрачання коштів фондів не за
призначенням; ( Підпункт 3.32.4.е) пункту 3.32 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) є) суми коштів, отриманих ними у зв'язку з видачею суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності та за державну реєстрацію
суб'єктів підприємництва, правильність спрямовування цих коштів
відповідно до чинних нормативних актів і чи забезпечено
спрямування їх за призначенням: ж) правильність і ефективність використання іноземної валюти,
яка знаходиться у їх віданні (розпорядженні), зокрема, витрачання
її на відрядження за кордон, чи дотримувалось міністерство у цьому
питанні чинних нормативних актів Кабінету Міністрів України; з) стан контролю за схоронністю, збереженням та ефективним
використанням державного і комунального майна, закріпленого за
об'єднаннями, підприємствами та організаціями галузі; чи має місце
сприяння роздержавленню і демонополізації і чи є це сприяння
відповідним до чинного законодавства; ( Абзац "з" підпункту 3.32.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 95 ( z0901-00 )
від 29.11.2000 ) и) участь у зовнішньоекономічній діяльності галузі: і) як у межах своїх повноважень здійснювався контроль за
виконанням указів Президента України, постанов і розпоряджень
Кабінету Міністрів України, власних рішень щодо заходів виконання
"Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на
1996-2000 роки", затвердженої Указом Президента України від 17
вересня 1996 року N 837/96 та "Національної програми боротьби з
корупцією", затвердженої Указом Президента України від 10 квітня
1997 року N 319/97, інших нормативних актів з цього питання: ї) стан відомчого контролю, ведення бухгалтерського обліку і
фінансової звітності; ( Абзац "ї" пункту 3.32.4 в редакції Наказу
ГоловКРУ N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) й) правильність витрачання коштів на утримання апарату. 3.32.5. При проведенні ревізій в обласних управліннях,
об'єднаннях й інших структурах середнього рівня господарського
управління необхідно перевіряти ті ж напрямки діяльності, що і в
міністерствах, але з урахуванням їх місця в системі управління та
покладених на них, відповідно до чинного законодавства, завдань. 3.32.6. При проведенні ревізій підприємств і організацій
напрямки, які підлягають перевірці, визначаються виходячи з того,
яка у них форма власності, які взаємовідносини з державою і яка
мета ревізії: а) якщо об'єктом ревізії є підприємство, яке отримує кошти з
бюджету, то перевірці (в першу чергу) підлягають питання
ощадливого їх витрачання за цільовим призначенням. При цьому
особлива увага звертається на те, чи не використовувались ці кошти
для перерахування на депозитні рахунки та на необгрунтоване
перерахування (приховане кредитування) комерційним та іншим
структурам недержавного сектора економіки, чи не допускались факти
безгосподарності, марнотратства, непродуктивного витрачання
грошових коштів і матеріальних цінностей. У разі виявлення
витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням, ревізуючі
повинні поставити питання про припинення фінансування, повернення
до бюджету витрачених не за цільовим призначенням коштів та
притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до чинного
законодавства; ( Підпункт 3.32.6.а) пункту 3.32 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) б) враховуючи, що одним із головних завдань державної
контрольно-ревізійної служби є здійснення контролю за збереженням
готівки і матеріальних цінностей, ревізуючим при проведенні
ревізії підприємства (чи господарської організації) необхідно
з'ясувати: - скільки і яких рахунків відкрито в установах банків,
ретельно перевірити касу, касові і банківські операції, при
необхідності звірити в установах банків їх виписки, окремі грошові
й інші документи, які знаходяться на підприємстві, з такими ж
документами в установах банків і переконатись у їх ідентичності і
достовірності: - стан розрахунків (також і в спосіб зустрічних перевірок) за
відпущену продукцію (надані послуги тощо), звернувши особливу
увагу на дебіторську заборгованість з тривалим строком її
утворення, по якій недостатньо вживалось заходів щодо погашення, а
також на товари (продукцію), які тривалий час перебувають в
дорозі, товари відвантажені, але не оплачені в строк, товари на
відповідальному зберіганні, ретельно вивчити суми дебіторської
заборгованості, по якій минули строки позову і суми якої списані
на збитки, чи вживались заходи щодо стягнення цієї заборгованості; - правильність списання сировини на виготовлення продукції, у
разі необхідності провести контрольний запуск сировини у
виробництво за участю спеціалістів; - повноту оприбуткування виготовленої продукції, чи не
виготовлялась продукція, прихована від обліку; - наявність договорів про матеріальну відповідальність з
матеріально відповідальними особами; - дотримання діючих положень щодо проведення інвентаризацій
готівки і матеріальних цінностей та регулювання інвентаризаційних
різниць, якість проведених на підприємстві інвентаризацій, у разі
необхідності - організувати проведення інвентаризації (повної чи
по окремих найменуваннях) товарів, матеріалів, готової продукції
тощо; чи не допускалось перекриття недостач у одних матеріально
відповідальних осіб лишками у інших; - наявність заборгованості внаслідок недостач, розтрат і
крадіжок, яка обліковується по бухгалтерському обліку
підприємства, причини їх утворення, яких вживалося заходів по
відшкодуванню цієї заборгованості; - дотримання діючого порядку видачі, використання і
зберігання бланків довіреностей (доручень); - зовнішньоекономічну діяльність підприємства, обсяг
експортних і імпортних операцій за відповідний період, у тому
числі бартерних, правильність застосування цін і тарифів при
здійсненні цих операцій, своєчасність розрахунків по них, чи не
допустило керівництво підприємства незаконного відкриття валютних
рахунків за кордоном, утримання на них валюти, прихованої від
обліку, а також - чи не вжито заходів щодо повернення з-за кордону
сум валюти, яка тривалий час не повернута в Україну; - дотримання чинних нормативних актів щодо приватизації,
особливу увагу при цьому необхідно звернути на правильність
визначення вартості об'єкта приватизації, проведення індексації в
процесі приватизації; - правильність застосування норм витрат сировини і
матеріалів, а також норм їх витрат та втрат готової продукції при
транспортуванні і зберіганні: правильність утворення і
використання фондів; правильність віднесення витрат на
виробництво, відображення фінансових результатів по обліку,
своєчасність, повнота і правильність перерахування до бюджету
належних йому платежів, правильність ведення і достовірність
бухгалтерського обліку і фінансової звітності. При цьому стан
бухгалтерського обліку слід перевіряти на всіх етапах ревізії,
тобто при перевірці кожного без винятку питання ревізії,
накопичувати і узагальнювати виявлені недоліки для грунтовного
висвітлення їх у акті ревізії. ( Частина дванадцята абзацу "б"
підпункту 3.32.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ
N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) Підпункт 3.32.6.б) пункту 3.32 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) в) беручи до уваги, що суб'єктами господарювання недержавної
форми власності збитки державі найчастіше завдаються шляхом
несплати або неповної сплати податків, слід проаналізувати
ефективність укладених угод та виявити схеми заниження бази
оподаткування, штучного створення недоїмки і нерегламентованого
державою виробництва товарів та надання послуг. ( Підпункт 3.32.6
пункту 3.32 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом ГоловКРУ
N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.32.7. В залежності від мети ревізії, перевірці підлягають й
інші напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства чи
організації в частині дотримання чинних нормативних актів. 3.33. Відповідно до Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) підрозділи та
працівники цієї служби при проведенні ревізій (перевірок) та після
закінчення за їх підсумками мають такі права: ( Пункт 3.33 розділу
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.33.1. Ревізувати і перевіряти грошові та бухгалтерські
документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують
надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей,
фінансових інвестицій і нематеріальних активів, проводити
перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних
паперів, сировини, матеріалів, готової продукції устаткування
тощо). ( Підпункт 3.33.1 пункту 3.33 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) 3.33.2. Безперешкодного доступу на склади, у сховища,
виробничі та інші приміщення для їх обстеження та з'ясування
питань, пов'язаних з ревізією. Вирішувати питання про припинення
відповідно до чинного законодавства на розрахункових та інших
рахунках у банках, інших фінансово-кредитних установах операцій у
випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести
ревізію чи перевірку, перешкоджає працівнику державної
контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки.
( Підпункт 3.33.2 пункту 3.33 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 3.33.3. Залучати на договірних засадах кваліфікованих
фахівців для проведення контрольних обмірів будівельних,
монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини
і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини,
матеріалів і готової продукції, інших перевірок з оплатою за
рахунок спеціально передбачених на ці потреби коштів. 3.33.4. Вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються та
перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів,
матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у
необхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, склади,
комори, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань -
вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або
перевірки, залишаючи у справі акт вилучення та копії або реєстри
вилучених документів. 3.33.5. Одержувати від Національного банку України та його
установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні
відомості, копії документів, довідки про банківські операції й
залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або
перевіряються, а від інших підприємств і організацій, у тому числі
недержавних форм власності - довідки і копії документів про
операції та розрахунки з установами, організаціями,
підприємствами, що ревізуються або перевіряються. 3.33.6. Одержувати від службових і матеріально відповідальних
осіб письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і
перевірок. 3.33.7. Пред'являти керівникам та іншим службовим особам
об'єктів, що ревізуються, вимоги щодо усунення виявлених порушень,
вилучати до бюджету та державних цільових фондів додатково
нараховані ревізіями платежі разом з фінансовими санкціями,
ставити перед відповідними органами питання про припинення
бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані
підприємствами, установами, організаціями кошти і позички
використовуються з порушенням чинного законодавства.
( Підпункт 3.33.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ
N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) 3.33.8. Стягувати у доход держави кошти, які без встановлених
законом підстав та з порушенням чинного законодавства одержані
міністерствами, іншими органами виконавчої влади, державними
комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і
організаціями за незаконними угодами. 3.33.9. Накладати у випадках, передбачених законодавчими
актами, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ
і організацій адміністративні стягнення. Від імені державної
контрольно-ревізійної служби в Україні - розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право начальник Головного контрольно-ревізійного
управління України та його заступники, начальники
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники. 3.34. Якщо за наслідками ревізії (перевірки) порушено
кримінальну справу, то до посадових осіб адміністративні стягнення
не застосовуються. У разі відмови в порушенні кримінальної справи
або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях
порушника ознак адміністративного правопорушення, може бути
накладено адміністративне стягнення не пізніше як через місяць з
дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи
або про її закриття. Фінансові санкції до юридичних осіб
застосовуються у відповідності з чинним законодавством.
4. Оформлення результатів ревізій (перевірок),

заходи щодо усунення виявлених недоліків і

порушень

4.1. Наслідки ревізії оформляються актом, який підписується
керівником ревізійної групи (ревізуючим), керівником та головним
(старшим) бухгалтером перевіреного міністерства, відомства, іншого
органу державного управління, підприємства, установи, організації,
а в разі потреби - колишніми керівником та головним (старшим)
бухгалтером, в період роботи яких мали місце виявлені порушення,
зловживання. Кінцевою датою написання акта, як правило, є останній
день проведення ревізії (перевірки), зазначений у посвідці на її
проведення. ( Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

4.2. Результати перевірки оформляються довідкою, але у всіх
випадках виявлення порушень чинних законодавчих і нормативних
актів, зловживань, приписок, серйозних недоліків у ведені обліку і
звітності, коли державі завдано збитків тощо - за наслідками
складається акт, а не довідка. ( Пункт 4.2 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 )

4.3. Акт перевірки стану роботи фінансового органу чи органу
Державного казначейства підписується керівником ревізійної групи,
а від перевіряємого об'єкта - керівником, начальником бюджетного
підрозділу (відділу, інспекції) та головним бухгалтером.

4.4. Акт ревізії (перевірки) фінансово-господарської
діяльності міністерства, іншого органу управління, підприємства,
установи, організації підписується керівником ревізійної групи
(ревізуючим), міністром або одним з його заступників, керівником
(або заступником) іншого перевіреного органу управління,
підприємства, установи, організації та головним бухгалтером, а у
разі потреби - й іншими відповідальними працівниками перевіреного
об'єкта.

4.5. Акт ревізії централізованої бухгалтерії, яка обслуговує
ряд бюджетних установ, підписується керівником ревізійної групи,
керівником органу, при якому утворена централізована бухгалтерія,
та головним бухгалтером. Перед підписанням акта ревізії з його
змістом повинні бути ознайомлені керівники установ, у фінансовій
діяльності яких виявлено недоліки та порушення фінаноової
дисципліни, про що вони повинні поставити свої підписи та дати
пояснення окремо по кожному з виявлених недоліків і порушень.

4.6. Акт (довідка) реєструється в контрольно-ревізійному
підрозділі, як правило, відразу після складання, і його другий
примірник вручається керівнику (при відсутності останнього - його
заступнику або головному бухгалтеру, які мають право підпису
фінансових документів) перевіреного об'єкта (для ознайомлення й
підписання) під розписку на першому примірнику акта (довідки) із
зазначенням дати передачі, але не пізніше наступного робочого дня
з дати завершення ревізії (перевірки), що визначена в посвідці.
Якщо ревізія (перевірка) проводилась за межами населеного пункту,
в якому знаходиться контрольно-ревізійний підрозділ, то реєстрація
акта (довідки) здійснюється в день повернення керівника ревізійної
групи з відрядження. ( Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Наказу
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

4.7. При наявності заперечень або зауважень по акту ревізії
(перевірки) керівник, головний (старший) бухгалтер чи інші особи,
які підписують акт (довідку) в день передачі акта, роблять про це
застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять
робочих днів з дня їх підписання, із зауваженнями подають з цього
приводу письмові пояснення чи заперечення. Якщо протягом
зазначеного 5-денного терміну пояснення чи зауваження стосовно
акта не надійдуть, то контрольно-ревізійний підрозділ має право
здійснити належні заходи щодо реалізації матеріалів ревізії або
перевірки (передати матеріали до правоохоронних органів,
інформувати органи влади чи господарського управління, винести
рішення про фінансові санкції та адміністративні штрафи тощо).
( Абзац перший пункту 4.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

У виняткових випадках за письмовим зверненням керівника
об'єкта контролю термін подання пояснення чи зауваження може бути
продовжений керівником контрольно-ревізійного органу, за
дорученням якого проводиться ревізія (перевірка). ( Пункт 4.7
розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 )

4.8. Після підписання акта ревізії (перевірки) із
зауваженнями ревізуючі при потребі невідкладно беруть додаткові
пояснення від посадових осіб, причетних до виявлених ревізією
(перевіркою) порушень чи зловживань. ( Пункт 4.8 розділу 4 в
редакції Наказу ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

4.9. Правильність обгрунтувань, фактів, викладених у
поясненнях посадових осіб, ревізуючі повинні ретельно перевірити і
в строк на пізніше 15 робочих днів з дня отримання заперечень дати
по них письмовий висновок, який затверджується керівником
контрольно-ревізійного підрозділу (відділу в районі, місті,
управління в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і
Севастополі, відповідного управління в ГоловКРУ України) або його
заступником. ( Пункт 4.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

4.10. При відмові посадових осіб від ознайомлення і
підписання акта (довідки) по наслідках ревізії або перевірки,
посадові особи державної контрольно-ревізійної служби засвідчують
це відповідним актом та своїми підписами в день передачі акта на
ознайомлення й підписання. Водночас акт (довідка) ревізії
(перевірки) направляється керівнику об'єкта контролю для
ознайомлення за місцезнаходженням (адресою, вказаною в установчих
документах) підприємства, установи, організації рекомендованим
листом. Одразу ж після направлення акта поштою
контрольно-ревізійний відділ має право здійснити належні заходи
щодо реалізації матеріалів ревізії (перевірки) з обов'язковим
зазначенням у супровідних листах на адресу органів влади,
господарського управління чи правоохоронних органів факту відмови
від ознайомлення з актом і від його підписання. ( Абзац перший
пункту 4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

При надходженні зауважень за результатами ревізії (перевірки)
в термін пізніше 5 робочих днів з часу підписання акта із
зауваженнями чи складанні акта про відмову від ознайомлення і
підписання, рішення про їх розгляд приймає керівник
контрольно-ревізійного органу. ( Пункт 4.10 розділу 4 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 )

4.11. Про результати ревізії або перевірки інформуються вищі
органи управління (по підпорядкованості), відповідні органи
державної влади, а в необхідних випадках матеріали ревізій чи
перевірок невідкладно надсилаються правоохоронним органам.
( Пункт 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

4.12. У тих випадках, коли по виявлених фактах необхідно
вжити термінових заходів щодо усунення порушень або притягнення до
відповідальності осіб, які винні у зловживаннях, в період ревізії,
не чекаючи на її закінчення, складається проміжний акт, від
посадових осіб вимагаються необхідні пояснення. Ці матеріали
невідкладно надсилаються правоохоронним органам для відповідного
реагування. ( Пункт 4.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

4.13. Проміжні акти складаються також за результатами ревізій
кас. Вони підписуються ревізуючим, головним (старшим) бухгалтером
і матеріально відповідальними особами. Факти, що викладені в
проміжних актах, включаються у загальний акт ревізії.

4.14. Результати ревізії (перевірки) викладаються в акті
(довідці) на підставі перевірених даних і фактів, що випливають з
наявних оригіналів документів (у тому числі вилучених в
установленому порядку іншими органами державного фінансового
контролю або правоохоронними органами) організації, яка
ревізується; даних про результати проведених зустрічних перевірок;
наслідків інвентаризацій, контрольних обмірів, контрольних
запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів
сировини, матеріалів та готової продукції; даних перевірки якості
продукції, дотримання технічних умов та технологічних режимів
виробництва, відповідності продукції діючим стандартам, цінам і
тарифам, а також інших даних. ( Пункт 4.14 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

4.15. При складанні акта (довідки) ревізії або перевірки
повинна бути додержана об'єктивність, ясність і вичерпаність опису
виявлених фактів і даних.

4.16. Не допускаються включення до акта (довідки) ревізії чи
перевірки різного роду висновків, пропозицій та не підтверджених
документами даних про фінансово-господарську діяльність
об'єкта, що ревізується, а також даних із слідчих матеріалів
(протоколів допиту) та посилань на свідчення посадових осіб, які
вони дали перед слідчими органами. ( Пункт 4.16 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 )
від 04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

4.17. В акті ревізії (перевірки) ревізори не повинні давати
правову та/або морально-етичну оцінку дій посадових і
матеріально-відповідальних осіб об'єкту контролю, кваліфікувати їх
наміри або оцінювати дії як "розкрав кошти", "привласнив державне
майно", "сфабрикував", "злочинець", "шахрай" та ін. ( Пункт 4.17
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99; в редакції Наказу ГоловКРУ N 95
( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

4.18. В акті ревізії слід вказати, які господарські і
фінансові операції та документи перевірені, за який період і яким
способом (вибірковим, суцільним).

4.19. При складанні акта перевірки стану виконання бюджету та
роботи фінансового органу до нього включаються дані і факти, які
виявлені як в самому фіноргані, так і в установах, на
підприємствах та в організаціях, якщо вони свідчать про недоліки в
роботі фінансового органу, що перевіряється.

4.20. Не допускається внесення до акта перевірки фінансового
органу фактів, виявлених на підприємствах, в установах та
організаціях, якщо ці факти не пов'язані з його роботою.

4.21. В акті ревізії (довідці перевірки) вказуються: - загальні дані про виконання бюджету, кошторису витрат
бюджетної установи, окремих основних виробничих і фінансових
показників господарюючого суб'єкта; ( Абзац другий пункту 4.21
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 ) - виявлені факти порушень законів України, нормативних актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстрованих в установленому порядку в Міністерстві юстиції
України; факти неправильних розрахунків з бюджетом, незаконного і
не за цільовим призначенням витрачання готівки і матеріальних
цінностей та інші порушення фінансової дисципліни, порушень
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності:
( Абзац третій пункту 4.21 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99, N 95
( z0901-00 ) від 29.11.2000 ) - виявлені факти безгосподарності; недостач, безпідставного
списання й привласнень готівки, цінних паперів,
товарно-матеріальних цінностей, інших зловживань,
нерегламентованого державою виробництва товарів і надання послуг;
( Абзац четвертий пункту 4.21 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) - розміри виявлених шкоди та збитків, причини їх виникнення,
посади, прізвища та ініціали осіб, які їх допустили. ( Абзац
п'ятий пункту 4.21 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 4.22. У міру виявлення збитків, завданих державі, керівник
ревізійної групи (ревізор), не чекаючи закінчення ревізії, має
право усно рекомендувати керівництву підприємства, установи,
організації, що ревізується чи перевіряється, невідкладно вжити
заходів для їх відшкодування та запобігання їм надалі.
( Пункт 4.22 розділу 4 в редакції Наказу ГоловКРУ N 88
( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 4.23. Матеріали кожної ревізії (перевірки) не пізніше 3
робочих днів від дати підписання акта ревізії (перевірки) або
складання акта про відмову від ознайомлення з актом ревізії
(перевірки) розглядаються та приймаються від ревізуючих керівником
(чи його заступником) відповідного підрозділу
контрольно-ревізійної служби, або за їх дорученням - одним із
відповідальних працівників (начальником відділу управління, його
заступником тощо) цього підрозділу. ( Пункт 4.23 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) 4.24. Службові особи при розгляді матеріалів ревізії роблять
свої критичні зауваження, дають рекомендації, а в разі
необхідності, котра може постати внаслідок неякісного проведення
ревізії та інших причин, призначають у відповідності до вимог
статті 4 Указу Президента України "Про деякі заходи з
дерегулювання підприємницької діяльності" ( 817/98 ) повторну
ревізію (перевірку). Про розгляд та прийняття матеріалів ревізій
(перевірок) робиться відповідний запис особами, вказаними в пункті
4.23, на останній сторінці акта (довідки) або на окремому аркуші
із зазначенням дати розгляду та терміну виконання рекомендацій.
Після усунення недоліків, виконання рекомендацій, проведення
повторної ревізії або перевірки переліченими службовими особами
робиться остаточний висновок щодо можливості прийняття матеріалів
ревізій (перевірок), про що робиться позначка на останній сторінці
акта (довідки) - " Акт ревізії (довідку перевірки) прийнято",
дата, підпис. ( Пункт 4.24 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 4.25. У разі потреби матеріали ревізій (перевірок) виносяться
на обговорення в колективах перевірених підприємств, організацій,
установ, оприлюднюються через засоби масової інформації. 4.26. У тих випадках, коли вжитими в період ревізій заходами
не забезпечено повне усунення виявлених ревізією порушень,
ревізуючі готують і за підписом керівника (або його заступника)
відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби направляють
керівництву перевіреного об'єкта вимогу щодо усунення виявлених
порушень та вжиття, в установленому чинним законодавством порядку,
заходів щодо повного відшкодування збитків та притягнення осіб,
винних в допущених порушеннях, до дисциплінарної і матеріальної
відповідальності. 4.27. Про виявлені порушення законів України, постанов
Верховної Ради України, нормативних актів Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстрованих в установленому порядку в Міністерстві юстиції
України, у випадках, передбачених чинним законодавством, подаються
інформації: ( Абзац перший пункту 4.27 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) - Головним контрольно-ревізійним управлінням України -
Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади; - контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі - Головному
контрольно-ревізійному управлінню України, міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, обласним, районним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям; - контрольно-ревізійними відділами у районах, містах і
районах у містах - контрольно-ревізійним управлінням в Автономній
Реслубліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відповідним місцевим державним адміністраціям: - результати ревізій виконання бюджетів в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та стану
роботи фінансових органів і органів Державного казначейства
повідомляються керівником ревізійної групи Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, керівництву обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій та в разі
необхідності розглядаються на засіданнях Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, колегій обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій. Для розгляду на місці результатів
таких ревізій, доповідання їх на засіданнях колегій державних
адміністрацій, вирішення питань щодо вжиття заходів по підвищенню
рівня роботи фінансових органів і органів Державного казначейства
та забезпеченню належного рівня виконання бюджету, у необхідних
випадках в Автономну Республіку Крим, області, міста Київ і
Севастополь виїжджають керівні працівники Міністерства фінансів
України чи Головного контрольно-ревізійного управління України.
Матеріали таких ревізій за рішенням керівництва Міністерства
фінансів України розглядаються на засіданні його колегії; - результати ревізій виконання бюджетів районів, міст,
районів у містах та стану роботи фінансових і казначейських
органів цих регіонів доповідаються місцевим державним
адміністраціям та розглядаються на засіданнях, для участі в роботі
яких в райони (міста) виїжджають керівні працівники обласного
фінансового управління чи контрольно-ревізійного управління в
області (місті). Керівництво обласного фінансового управління і
контрольно-ревізійного в області (місті) вирішує також питання про
необхідність розгляду наслідків таких ревізій на засіданні
обласного (міського) фінансового управління; - результати ревізій виконання бюджетів сільських і селищних
рад та забезпечення збереження у них коштів виносяться на розгляд
виконкомів цих рад, а в необхідних випадках - на розгляд
відповідних рад вищого рівня. 4.28. При виявленні істотних порушень фінансової дисципліни,
недостач коштів і матеріальних цінностей, інших зловживань
матеріали ревізії (перевірки) передаються слідчим органам і
одночасно ставиться перед керівництвом перевіреного підприємства,
установи, організації або відповідного органу управління питання
про звільнення від займаних посад винних у цьому осіб.
( Пункт 4.28 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 4.29. Вилучені перевіряючими документи зберігаються до
закінчення ревізії або перевірки; після цього вони в день
підписання акта ревізії (перевірки) повертаються посадовим особам
відповідного підприємства, установи або організації під розписку
згідно з їх письмовим переліком, якщо правоохоронними органами на
дату завершення ревізії (перевірки) не прийнято рішення про виїмку
цих документів. ( Пункт 4.29 розділу 4 в редакції Наказу
ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 4.30. Матеріали, які передаються у слідчі органи, згідно з
описом, повинні містити: лист (в якому має бути викладено коли,
ким і за який період проводилась ревізія (перевірка), в чому
полягає суть порушень, зловживань, які закони і їх статті
порушені, розмір заподіяних збитків, як відображено в
бухгалтерському або складському обліку операції, здійснені з
порушеннями прізвища й посади винних осіб); акт ревізії (перший
примірник); оригінали документів або їх копії, які підтверджують
факти виявлених зловживань, якщо рішення про вилучення оригіналів
документів після закінчення ревізії не прийнято правоохоронними
органами; пояснення осіб, діяльність яких перевірена, а також
інших осіб, які мають значення для перевірки обставин скоєння
зловживань; інвентаризаційні описи, якими зафіксовано недостачі
коштів і матеріальних цінностей; акти контрольних обмірів
виконаних ремонтних і будівельних робіт, якими встановлено
відхилення від актів прийому-передачі їх виконання; висновки
ревізуючих за поясненнями службових осіб при наявності їх
заперечень по акту; опис документів, що додаються до супровідного
листа. При цьому в справах контрольно-ревізійного підрозділу
повинні бути залишені: другий або третій примірник акта ревізії,
копії пояснень посадових осіб перевіреної організації по виявлених
порушеннях і зловживаннях, копії основних документів, які це
підтверджують. ( Пункт 4.30 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 ) 4.31. У випадках, коли діями чи бездіяльністю посадових осіб
державі або юридичній особі заподіяні матеріальні збитки, але їх
дії в кримінальному порядку не розглядаються, належить поставити
вимоги перед керівником перевіреної або вищої (по
підпорядкованості) організації щодо пред'явлення цивільних позовів
до винних осіб. 4.32. Безпідставна відмова в порушенні кримінальної справи
або постанова слідчих органів про припинення кримінальної справи,
порушеної за матеріалами проведених ревізій, можуть бути оскаржені
органами державної контрольно-ревізійної служби в установленому
чинним законодавством порядку. 4.33. Якщо виявлено шкоду, заподіяну працівниками перевірених
підприємств, установ та організацій внаслідок порушення покладених
на них трудових обов'язків, то керівники органів державної
контрольно-ревізійної служби або їх підрозділів ставлять перед
керівниками перевірених підприємств, установ та організацій, а в
необхідних випадках перед керівниками вищих органів господарського
управління (по підпорядкованості) вимоги щодо часткового або
повного покриття шкоди. 4.34. По наслідках проведених ревізій (перевірок) в межах
наданих прав контрольно-ревізійні підрозділи оформляють рішення
про застосування фінансових санкцій та накладення адміністративних
стягнень. 4.35. Органи державної контрольно-ревізійної служби в
Україні: - здійснюють контроль щодо усунення виявлених на перевірених
підприємствах, в установах, організаціях недоліків та порушень, за
виконанням своїх вимог, відшкодуванням збитків; - ведуть облік ревізій (перевірок) та їх результатів,
складають і подають у вищі органи відповідну звітність про свою
роботу за установленими формами у визначені терміни; - систематично вивчають та узагальнюють матеріали ревізій
(перевірок) і на підставі цього вносять у відповідні державні
органи, в необхідних випадках, пропозиції щодо перегляду чинних
законів, положень, правил, інструкцій, поліпшення системи контролю
за дотриманням фінансової дисципліни, усунення причин і умов, що
сприяли фінансовим правопорушенням, поліпшення стану роботи
відомчого контролю; ( Абзац четвертий пункту 4.35 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
04.10.99 ) - готують і розповсюджують у своїй системі оглядові або
інформаційні листи по обміну досвідом у роботі.
"Офіційний вісник України" 1997, число 44, стор.265
Код нормативного акта: 4163/1997

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: