open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 499/2011 ( 499/2011 ) від 23.04.2011 }
Про Положення про Головне контрольно-ревізійне

управління України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
{ Щодо затвердження Положення про Головне

контрольно-ревізійне управління України додатково див.

Постанову КМ N 884 ( 884-2007-п ) від 27.06.2007 }

1. Затвердити Положення про Головне контрольно-ревізійне
управління України (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2000 року

N 1265/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 28 листопада 2000 року N 1265/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Головне контрольно-ревізійне

управління України

1. Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра фінансів України.
ГоловКРУ України вносить у встановленому порядку пропозиції
щодо формування державної політики у сфері державного фінансового
контролю та забезпечує її реалізацію.
2. ГоловКРУ України у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, спеціальним директивним наказом
Міністра фінансів України та цим Положенням.
ГоловКРУ України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України
та Кабінету Міністрів України.
У межах своїх повноважень ГоловКРУ України організовує
виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль
за їх реалізацією.
3. Основними завданнями ГоловКРУ України є:
підготовка пропозицій щодо формування державної політики у
сфері державного фінансового контролю;
забезпечення в установленому порядку реалізації державної
політики у сфері державного фінансового контролю за використанням
відповідно до законодавства міністерствами, іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, іншими бюджетними установами, а також
підприємствами і організаціями незалежно від форми власності,
організаційно-правових форм, відомчої належності та
підпорядкованості, які отримують кошти з бюджетів та державних
цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням,
веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової
звітності;
розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і
порушень та попередження їх у подальшому.
4. ГоловКРУ України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) організовує і здійснює державний фінансовий контроль:
проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо
використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження,
стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової
звітності;
проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих
на виконання державних програм, перевірки фінансово-господарської
діяльності стосовно бюджетних позик, позик і кредитів,
гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та
субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових
фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих
за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених
законодавством випадках використання коштів, що залишаються у
розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими
пільгами за платежами до бюджетів;
2) проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки
використання і збереження державного та комунального майна, в тому
числі майна, що передано в користування;
3) вживає в установленому порядку заходів до усунення
виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства;
передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із
законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими
фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не
належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної
служби;
здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і
повідомляє про його результати відповідним центральним та місцевим
органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
правоохоронним органам;
готує і подає до відповідних органів пропозиції щодо усунення
та запобігання причинам і умовам, які призвели до недостач
державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за
призначенням витрачання державних фінансових ресурсів;
4) здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень,
виявлених ревізіями та перевірками, і в разі потреби вживає
додаткових заходів до їх усунення;
5) систематично інформує Президента України, Кабінет
Міністрів України про факти порушень фінансової дисципліни,
виявлені ревізіями та перевірками фінансово-господарської
діяльності;
6) інформує громадськість через засоби масової інформації про
заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової
дисципліни;
7) бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення
фінансової системи України;
8) розглядає листи, заяви і скарги юридичних та фізичних осіб
про факти порушень законодавства з фінансових питань, вживає
згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх
розгляду;
9) відповідно до законодавства розробляє і затверджує
нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів
державної контрольно-ревізійної служби;
10) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної
підготовки та перепідготовки кадрів органів державної
контрольно-ревізійної служби;
11) здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю
підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнює
досвід проведення ревізій та перевірок і поширює його серед
контрольно-ревізійних служб, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення такого контролю;
12) організовує в межах своїх повноважень роботу щодо
забезпечення охорони державної таємниці в органах державної
контрольно-ревізійної служби.
5. ГоловКРУ України має право:
1) проводити в порядку, визначеному законодавством, ревізії
та перевірки фінансових та бухгалтерських документів, звітів,
кошторисів, розрахунків та інших документів, що підтверджують
надходження і витрачання коштів, матеріальних цінностей, у
передбачених законодавством випадках - документів, що
підтверджують цільове використання коштів, які залишилися в
розпорядженні господарюючих суб'єктів у зв'язку з наданими
пільгами за платежами до бюджетів;
2) проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки
за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України,
правоохоронних органів;
3) безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі й
інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних
з ревізією або перевіркою;
4) припиняти відповідно до законодавства операції на
розрахункових й інших рахунках в установах банків та інших
фінансових установах;
5) вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються або
перевіряються, проведення, в тому числі у присутності працівників
ГоловКРУ України, інвентаризації основних фондів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків,
фінансових зобов'язань, відповідно до закону опечатувати каси та
касові приміщення, склади, архіви, вилучати необхідні документи;
6) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців
відповідних міністерств, інших органів виконавчої влади, державних
цільових фондів, підприємств, установ і організацій до проведення
контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших
робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів,
контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції,
інших перевірок;
7) звертатися в разі необхідності до інших органів державного
контролю з питань проведення спільних перевірок у межах
повноважень, визначених законодавством;
8) проводити в установленому порядку на підприємствах, в
установах та організаціях, які здійснювали операції та розрахунки
з об'єктом, що ревізується або перевіряється, зустрічні перевірки
здійснених між ними операцій та розрахунків;
9) одержувати від Національного банку України та його
установ, комерційних банків, органів Державного казначейства
України, інших фінансових установ необхідні відомості, копії
документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на
рахунках підприємств, установ та організацій, що ревізуються або
перевіряються, а від інших підприємств, установ та організацій -
довідки та копії документів про операції та розрахунки з
підприємствами, установами та організаціями, що ревізуються або
перевіряються;
10) одержувати від посадових і матеріально відповідальних
осіб підприємств, установ та організацій, що ревізуються або
перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають під час
проведення ревізій та перевірок;
11) звертатися в установленому порядку за наявності
відповідних міжнародних договорів до контролюючих чи
правоохоронних органів інших держав за додатковою інформацією щодо
порушень фінансової дисципліни підприємствами, установами та
організаціями;
12) пред'являти у межах своєї компетенції керівникам та іншим
посадовим особам об'єктів, які ревізуються або перевіряються,
обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень;
13) порушувати перед відповідними органами питання про
припинення бюджетного фінансування і кредитування підприємств,
установ та організацій у зв'язку з виявленими фактами використання
бюджетних коштів з порушенням законодавства;
14) порушувати перед відповідними органами питання про
визнання недійсними договорів, укладених з порушенням
законодавства, стягувати в доход держави кошти, отримані за
незаконними угодами, без установлених законом підстав та з
порушенням законодавства;
15) застосовувати відповідно до законодавства до підприємств,
установ, організацій, інших суб'єктів господарювання фінансові
санкції;
16) накладати відповідно до законодавства на керівників та
інших посадових осіб підприємств, установ та організацій
адміністративні стягнення;
17) порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до встановленої
законом відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях;
18) робити запити та одержувати від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в
повному обсязі інформацію, документи та матеріали, необхідні для
виконання покладених на ГоловКРУ України завдань і повноважень.
6. ГоловКРУ України відповідно до покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними,
контролюючими органами, громадськими організаціями, а також з
відповідними органами інших держав.
7. ГоловКРУ України здійснює свої повноваження безпосередньо
та через утворені в установленому порядку контрольно-ревізійні
управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, а також контрольно-ревізійні підрозділи (відділи,
групи) в районах, містах, районах у містах, у тому числі
міжрайонні контрольно-ревізійні відділи.
8. ГоловКРУ України в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
ГоловКРУ України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти ГоловКРУ України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення ГоловКРУ
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та
громадянами.
9. ГоловКРУ України очолює Голова, якого призначає на посаду
і звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Голова ГоловКРУ України несе персональну відповідальність
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на ГоловКРУ України завдань і здійснення ним
своїх повноважень.
Голова ГоловКРУ України має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади відповідно до законодавства.
Голова ГоловКРУ України здійснює керівництво ГоловКРУ
України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів ГоловКРУ України, в установленому порядку призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
ГоловКРУ України, керівників контрольно-ревізійних управлінь в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
а також керівників контрольно-ревізійних підрозділів у районах,
містах, районах у містах у разі надання таким підрозділам статусу
юридичної особи. ( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції ГоловКРУ України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності в ГоловКРУ України утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших
керівних працівників державної контрольно-ревізійної служби.
У разі потреби до складу колегії ГоловКРУ України можуть
входити в установленому порядку інші особи. ( Пункт 10 доповнено
абзацом другим згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 )
від 05.03.2004 )
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ГоловКРУ України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами ГоловКРУ
України.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
напрямів і методів контрольно-ревізійної роботи, обговорення
найважливіших проектів нормативно-правових актів та інших питань у
ГоловКРУ України може утворюватися методологічна рада, інші
дорадчі та консультативні органи.
Склад цих органів та положення про них затверджує Голова
ГоловКРУ України.
12. У складі ГоловКРУ України Кабінетом Міністрів України
може бути утворено урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
13. Гранична чисельність працівників ГоловКРУ України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату ГоловКРУ України затверджує
Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України. ( Абзац
другий пункту 13 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Штатний розпис, кошторис видатків ГоловКРУ України затверджує
Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи ГоловКРУ України,
контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, типове положення про
контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах,
містах, районах у містах затверджує Голова ГоловКРУ України.
14. ГоловКРУ України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: