open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону

N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР,

2014, N 24, ст.883 }
Про державне замовлення для задоволення

пріоритетних державних потреб
{ Назва Закону в редакції Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118 }
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 3, ст. 9 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 494/95-ВР від 22.12.95,
ВВР, 1996, N 3, ст. 10 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.28
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118 N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 N 3352-VI ( 3352-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.486 N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 17, ст.148 N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.216 N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 }

{ У тексті Закону слова "Уряд Автономної Республіки

Крим" замінено словами "Рада міністрів Автономної

Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно із

Законом N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99 }

Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади
формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній)
основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів,
виконання робіт, надання послуг (далі - продукція) для
задоволення пріоритетних державних потреб суб'єктами господарської
діяльності України всіх форм власності. Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб
1. Пріоритетні державні потреби - це потреби України в
товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання
найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання
обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на
належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації
державних і міждержавних цільових програм, забезпечення
функціонування державних органів, що утримуються за рахунок
Державного бюджету України. { Абзац перший частини першої статті 1
в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
Державне замовлення - це засіб державного регулювання
економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі
складу та обсягів товарів, робіт і послуг, необхідних для
забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення державних
контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств,
організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України
всіх форм власності. { Абзац другий частини першої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
Державні замовники - Верховна Рада України, центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації, державні організації та інші установи - головні
розпорядники коштів державного бюджету. { Абзац третій частини
першої статті 1 в редакції Закону N 1329-XIV ( 1329-14 ) від
21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Виконавці державного замовлення - суб'єкти господарювання
усіх форм власності (резиденти або нерезиденти), які виготовляють
чи поставляють товари (роботи, послуги) для задоволення
пріоритетних державних потреб. { Абзац четвертий частини першої
статті 1 в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
Державний контракт - це договір, укладений державним
замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в
якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і
регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
2. Поставки товарів, робіт і послуг для пріоритетних
державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного
бюджету України та інших джерел фінансування, що залучаються для
цього. { Абзац перший частини другої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
Обсяги коштів для закупівлі зазначених товарів, робіт і
послуг передбачаються в Законі про Державний бюджет України на
поточний рік та визначаються Кабінетом Міністрів України
відповідними рішеннями про використання позабюджетних джерел
фінансування. { Абзац другий частини другої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
3. Потреба в товарах, роботах і послугах, необхідних для
забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки
продукції для регіональних потреб), визначається Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до
положень цього Закону. { Абзац перший частини третьої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
Поставки товарів, робіт і послуг для виконання регіональних
програм забезпечуються за рахунок коштів бюджету Автономної
Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел,
що залучаються для цієї мети. { Абзац другий частини третьої
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням
і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування засобами
масової інформації, випуском видавничої продукції на умовах
державного замовлення, поставками (закупівлею) для пріоритетних
державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства,
озброєння та військової техніки, підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для
державних потреб, а також інших спеціально визначених
(специфічних) товарів, регулюються окремими актами законодавства
України. Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99, N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005, N 3352-VI ( 3352-17 ) від 12.05.2011,
N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012, N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 2. Формування державного замовлення і здійснення

контролю за його виконанням Назва статті 2 в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних
замовників. ( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99 )
2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням
державного замовлення, розміщенням поставок продукції для
державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів
України визначає і затверджує перелік державних замовників, обсяги
та склад державного замовлення. { Абзац перший частини другої
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
Порядок формування державного замовлення та пріоритетні
державні потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{ Абзац другий частини другої статті 2 в редакції Закону N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 } Частина друга статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV ( 1329-14 )
від 21.12.99 )
3. Державні замовники:
здійснюють, виходячи з інтересів держави, вибір виконавців
державного замовлення у порядку, встановленому Законом України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ), крім послуг з
підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
(післядипломна освіта) за державним замовленням; { Абзац другий
частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, N 2289-VI ( 2289-17 ) від
01.06.2010, N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 } укладають з виконавцями державного замовлення державні
контракти;

{ Абзац четвертий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

{ Абзац п'ятий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів
України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної
оплати державного замовлення, якщо інше не передбачено законом, і
є відповідальними за задоволення пріоритетних державних потреб у
відповідних товарах, роботах і послугах. Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
5. Координація роботи, пов'язаної з формуванням державного
замовлення і здійсненням контролю за його виконанням, покладається
на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державних закупівель, державного замовлення. Частина п'ята статті 2 в редакції Законів N 1329-XIV ( 1329-14 )
від 21.12.99, N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину шосту статті 2 виключено на підставі Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

{ Частину сьому статті 2 виключено на підставі Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

8. Для виконавців державного замовлення, заснованих повністю
або частково на державній власності (державних підприємств,
установ та організацій, акціонерних товариств, у статутному фонді
яких контрольний пакет акцій належить державі, орендних
підприємств, заснованих на державній власності), а також для
суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності -
монополістів на відповідному ринку продукції державні замовлення
на поставку продукції є обов'язковими, якщо виконання державного
замовлення не спричиняє збитків зазначеним виконавцям державного
замовлення.

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 2289-VI ( 2289-17 )
від 01.06.2010 }

Стаття 4. Фінансове забезпечення виконання державного

замовлення
1. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 )
від 15.12.2005 }
Стаття 5. Відповідальність за нецільове використання коштів

державного бюджету
1. Відповідальність за нецільове використання коштів
державного бюджету, передбачених для забезпечення виконання
державного замовлення, несуть відповідні посадові особи згідно із
законодавством. Закон доповнено статтею 5 згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
Стаття 6. Звітність та оприлюднення інформації про виконання

державного замовлення
1. Складання та подання звітності про виконання державного
замовлення здійснюються у порядку, визначеному Законом України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).
2. Державні замовники зобов'язані оприлюднити інформацію про
виконання державного замовлення та ефективність використання
коштів державного бюджету в порядку, встановленому Законом України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ). Закон доповнено статтею 6 згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно з
Законом N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1995 року

N 493/95-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: