open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 80 від 29.03.96

м.Київ
vd960329 vn80

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та

статистичної звітності в банках України"
( Доповнення N 1 див. в Постанові Нацбанку

N 278 ( v0397500-96 ) від 23.10.96 )

З метою вдосконалення діючої моделі банківської статистичної
звітності для забезпечення регулюючих і наглядових функцій
Національного банку України та складання платіжного балансу
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити з урахуванням внесених на засіданні Правління
пропозицій і висловлених зауважень "Правила організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"
(додаються). 2. Економічному департаменту (Л.В.Воронова) до 15 травня 1996
року: - доопрацювати з урахуванням внесених на засіданні Правління
пропозицій і висловлених зауважень "Правила організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"; - підготувати до друку та видання "Правила організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України". 3. Інженерно-технічному центру (А.Г.Борисенко) до 31 травня
1996 року виготовити необхідну кількість примірників зазначеного
документа. 4. Управлінню справами (В.В.Врублевський) до 10 червня 1996
року надіслати "Правила організації бухгалтерської та статистичної
звітності в банках України" регіональним управлінням Національного
банку України та комерційним банкам для виконання. 5. Регіональним управлінням Національного банку України та
комерційним банкам забезпечити своєчасне та якісне надання
бухгалтерської та статистичної звітності у визначені адреси
відповідно до форм, що містяться у затверджених цією постановою
"Правилах організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України". 6. Звернути увагу директорів департаментів на неприпустимість
запровадження звітності, яка не затверджена Правлінням
Національного банку України. Встановити, що: - внесення на розгляд та затвердження Правління Національного
банку України змін і доповнень до діючої звітності та
запровадження нових форм звітності здійснюються економічним
департаментом за поданням структурних підрозділів Національного
банку України; - нове програмне забезпечення обробки інформації
запроваджується департаментом інформатизації (А.С. Савченко) після
затвердження Правлінням відповідних змін і доповнень до звітності. 8. Економічному департаменту (Л.В.Воронова) впровадження
нових форм банківської звітності, змін і доповнень до них
оформляти у вигляді додатків до затверджених цією постановою
"Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України". 9. "Правила організації бухгалтерської та статистичної
звітності в банках України" вводяться в дію з 1 липня 1996 року. 10. Скасувати з 1 липня 1996 року дію "Тимчасових правил
організації статистичної звітності в банківській системі України"
(реєстраційний N 143 від 6 червня 1994 р.), затверджених
постановою Правління Національного банку України від 20 травня
1994 р. N 102. 11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
управління справами (В.В.Врублевський) та економічний департамент
(Л.В.Воронова).
Голова Правління НБУ В.А.Ющенко
Загальні положення
Банківська статистична звітність
Процес переходу до ринкової економіки потребує постійної,
надійної та місткої інформації, яка характеризує стан
грошово-кредитного ринку та діяльність банківської системи
України. Така інформація потрібна Національному банку України як
центральному банку держави для виконання регулюючих та наглядових
функцій. Грошово-кредитна та банківська статистична інформація
характеризує економіку держави і використовується органами
законодавчої та виконавчої влади, широким колом науковців,
економістів, ділових людей. Відповідної інформації щодо грошового
обігу та банківської діяльності в Україні потребують також
міжнародні фінансові організації, такі, як Міжнародний валютний
фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку,
членом яких є Україна. Своєчасні та достовірні статистичні дані про грошово-кредитну
і фінансову діяльність банків та фінансових небанківських
організацій дають змогу: - аналізувати стан і перспективи розвитку банківської
системи; - спостерігати за ходом реалізації грошово-кредитної політики
держави та прогнозувати розвиток її грошово-кредитного ринку; - стежити за розвитком валютного ринку та операцій з
іноземною валютою; - здійснювати заходи щодо забезпечення стабільності
національної грошової одиниці; - здійснювати нагляд за діяльністю комерційних банків та
інших фінансових небанківських організацій; - моделювати рішення Національного банку України при
виконанні ним регулюючих і наглядових функцій; - забезпечувати взаємозв'язок грошово-кредитної та
банківської статистики з іншими макроекономічними системами даних; - забезпечувати порівнянність із даними міжнародних
фінансових і банківських організацій та центральних банків інших
країн. Інформація щодо грошового обігу та банківської діяльності в
Україні відображається в системі показників грошово-банківської
статистики та відповідних формах звітності комерційних банків, які
враховують національні особливості країни, базуються на
міжнародних стандартах та досвіді країн з розвинутою ринковою
економікою. Форми банківської статистичної звітності охоплюють
статистичний облік діяльності регіональних управлінь Національного
банку України, комерційних банків, що мають статус юридичної
особи, дирекцій та філій всіх комерційних банків, що є резидентами
і нерезидентами України, включаючи філії іноземних банків. Зразки форм банківської статистичної звітності та інструкції
з їх заповнення, затверджені Правлінням Національного банку
України, наведені в цьому збірнику. Структурні підрозділи Національного банку України в разі
потреби вносять зміни та доповнення до існуючих форм, розробляють
нові форми статистичної звітності та інструкції до них і передають
їх управлінню грошової та банківської статистики економічного
департаменту для реєстрації і затвердження на засідання Правління
Національного банку. Форми банківської статистичної звітності, що
впроваджуються, мають: - відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам; - базуватися на даних бухгалтерського обліку та звітності, а
також первинного аналітичного обліку в банках та фінансових
організація; - бути оптимальними за своєю кількістю та складом
статистичних показників; - розкривати кількісні та якісні сторони явища, що
вивчаються; - бути зручними для заповнення, розроблення та створення
програм електронної обробки; - не дублювати діючі форми статистичної звітності. Банківську статистичну звітність надають регіональні
управління Національного банку України, комерційні банки, що мають
статус юридичної особи, дирекції та філії всіх комерційних банків,
що є резидентами і нерезидентами України, включаючи філії
іноземних банків в Україні. Інформація щодо порядку,
періодичності, термінів та способів надання форм міститься у
табелі форм банківської статистичної звітності, що надаються
Національному банку України. Звітність для складання платіжного балансу України надають
комерційні банки - юридичні особи, що мають право на здійснення
валютних операцій, та підприємства, що мають рахунки в іноземних
банках, а також здійснюють клірингові та холдінгові операції з
нерезидентами України. Інформація щодо порядку, періодичності,
термінів та способів надання форм міститься у табелі форм
звітності для складання платіжного балансу України, що надаються
Національному банку України. Форми звітності підписують керівник банку і головний
бухгалтер або їх заступники, які несуть повну відповідальність за
достовірність, повноту та своєчасність надання інформації, і
надсилають на встановлену адресу електронною поштою або поштою. Статистичні звіти складаються в одиницях, встановлених для
кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб
були збережені вірність підсумків та повний збір даних
статистичних звітів і балансу. У разі складання звітів за формами NN 721, 722, 741, 703,
760, 761, 762, 763 комерційні банки та регіональні управління НБУ
користуються "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами
банків України". У разі виявлення помилки в звіті після його відправлення банк
надсилає телеграму з виправленням, підписану керівником та
головним бухгалтером. Комерційні банки самостійно забезпечують свої філії бланками
форм банківської статистичної звітності.
Державна статистична звітність
Національний банк України, комерційні банки як юридичні особи
та суб'єкти господарювання України надають державну статистичну
звітність органам державної статистики за місцезнаходженням. Форми звітності та інструкції щодо їх заповнення визначені
Міністерством статистики України (наказ Міністерства статистики
України від 14.03.1996 р. N 70). Інформація щодо форм, періодичності та термінів надання даних
за цими формами міститься у табелі форм державної статистичної
звітності, що надаються Міністерству статистики України. Забезпечення бланками звітності здійснюється через органи
державної статистики за місцезнаходженням.
Директор економічного департаменту Л.В.Воронова
Табель форм банківської статистичної звітності,

що надаються до Національного банку України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Форма статистичної звітності | Спосіб |Періодич- | | | /п|------------------------------------| надання |ність | Хто надає | Кому надається | Термін надання | Назва |Номер| | | | | --+------------------------------+-----+---------+----------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------- | | | | | | | . |Баланс | 700 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- | | |ною пош- | |України і філії комерційних | НБУ |леним регіональними | | |тою | |банків іноземних держав | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер- |10 числа після звітного | | | | |розрізі філій регіону) | ського обліку та розрахун- |періоду | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | | | | . |Баланс | 700Д|Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- | | |ною пош- | |України і філії комерційних | НБУ |леним регіональними | | |тою | |банків іноземних держав | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер- |До 12 години наступного дня | | | | |розрізі філій регіону) | ського обліку та розрахун- | | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | | | | . |Баланс філій українських | 700Н|Електрон-| Щоденна |Філії українських | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |комерційних банків, що | |ною пош- | |комерційних банків, що | НБУ |леним регіональними |розташовані за межами | |тою | |розташовані за межами України | |управліннями |України | | | |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер- |До 12 години наступного дня | | | | |розрізі філій регіону) | ського обліку та розрахун- | | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | | | | . |Звіт про залишки простроченої | 721 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |заборгованості за позичками | |ною пош- | |України і філії комерційних | НБУ |леним регіональними |банку і про залишки | |тою | |банків іноземних держав | |управліннями |розрахункових документів, | | | | | | |обов'язкових до сплати | | | |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер- |7 числа після звітного | | | | |розрізі типів банків - 1,7) | ського обліку та розрахун- |періоду | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | |Промінвестбанк, банк "Україна",| - " - |8 числа після звітного | | | | |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, | |періоду | | | | |Ексімбанк (в розрізі обл- | | | | | | |дирекцій) | | | | | | | | | . |Звіт про залишки заборгова- | 722 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |ності за короткостроковими | |ною пош- | |України і філії комерційних | НБУ |леним регіональними |позичками | |тою | |банків іноземних держав | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер- |9 числа після звітного | | | | |розрізі типів банків - 1,7) | ського обліку та розрахун- |періоду | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | |Промінвестбанк, банк "Україна",| - " - |10 числа після звітного | | | | |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, | |періоду | | | | |Ексімбанк (в розрізі обл- | | | | | | |дирекцій) | | | | | | | | | . |Звіт про довгострокове креди- | 741 |Електрон-| Кварталь-|Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |тування підприємств, органі- | |ною пош- | на |України і філії комерційних | НБУ |леним регіональними |зацій, колгоспів і населення | |тою | |банків іноземних держав | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер- |7 числа після звітного | | | | |розрізі типів банків - 1,7) | ського обліку та розрахун- |кварталу | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | |Промінвестбанк, банк "Україна",| - " - |10 числа після звітного | | | | |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, | |кварталу | | | | |Ексімбанк (в розрізі обл- | | | | | | |дирекцій) | | | | | | | | | . |Звіт про кількість клієнтів і | 714 |Електрон-| Річна |Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |особових рахунків | |ною пош- | |особи | НБУ |леним регіональними | | |тою | | | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ (в | Департаменту бухгалтер- |1 лютого | | | | |розрізі типів банків - 1,7) | ського обліку та розрахун- | | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | |Промінвестбанк, банк "Україна",| - " - |Разом з річним звітом | | | | |Укрсоцбанк, Ощадбанк України, | | | | | | |Ексімбанк (в розрізі обл- | | | | | | |дирекцій) | | | | | | | | | . |Звіт про касові обороти | 747 |Електрон-| 5 разів |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |банку за п'ять днів | |ною пош- | на | | НБУ |леним регіональними | | |тою | місяць | | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |6, 11, 16, 21 і 26 числа | | | | |(зведену за регіоном) | ського обліку та розрахун- | | | | | | | ків | | | | | | | | . |Звіт про касові обороти | 747Д|Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |банку за один день | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними | | |тою | | | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |Щодня, крім неділі | | | | |(зведену за регіоном) | ського обліку та розрахунків | | | | | | | | 0.|Звіт про касові обороти банку | 748 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- | | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними | | |тою | | | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |1 числа до 15 години | | | | |(зведену за регіоном) | ського обліку та розрахунків | | | | | | | | 1.|Звіт про касове виконання | 412 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |Державного бюджету України | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |(доходи) | |тою | | | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтерсько- |6 числа після звітного | | | | |(зведену за регіоном) | го обліку та розрахун- |періоду | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | | | | 2.|Звіт за доходами Державного | 412Д|Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |До 10 години |бюджету України | |ною пош- | | | НБУ | | | |тою | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |До 16 години | | | | |(зведену з регіоном) | ського обліку та розрахун- | | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | | | | 3.|Звіт про рух коштів на позич- | 703 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |кових рахунках та обороти за | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |факторинговими операціями | |тою | | | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |9 числа кожного місяця | | | | |(зведену за регіоном) | ського обліку та розрахун- | | | | | | | ків | | | | | | | | 4.|Звіт про залишки на валютних | 760 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |рахунках, відкритих у комер- | |ною пош-| | | НБУ |леним регіональними |ційних банках України | |тою | | | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |9 числа кожного місяця | | | | |(зведену за регіоном) | ського обліку та розрахунків | | | | | | | | 5.|Кредити, надані та отримані | 828 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |на міжбанківському ринку | |ною пош- | |України і філії комерційних | НБУ |леним регіональними | | |тою | |банків іноземних держав | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |5 числа кожного місяця | | | | |(зведену за регіоном) | ського обліку та розрахун- | | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | | | | 6.|Залишки валютних коштів на | 761 |Електрон-| Місячна |Філії комерційних банків, що | Регіональним управлінням |6 числа |депозитних рахунках | |ною пош- | |мають ліцензію на право | НБУ | |комерційних банків | |тою | |здійснення валютних операцій | | | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту бухгалтер- |7 числа | | | | | | ського обліку та розрахунків | | | | | | | | 7.|Залишки коштів на депозитних | 763 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |рахунках суб'єктів підприєм- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |ницької діяльності | |тою | | | |управліннями | | | | | | Департаменту бухгалтерсь- |10 числа після звітного | | | | | | кого обліку та розрахун- |періоду | | | | | | ків через Центральну | | | | | | | розрахункову палату | | | | | | | | 8.|Звіт про прибутки і збитки | 2 |Поштова | Кварталь-|Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |Квартальна - 10 числа після |(консолідований) | |Електрон-| на, річна|особи, філії комерційних банків| НБУ |звітного кварталу, річна - | | |ною пош- | |іноземних держав | |до 1 лютого | | |тою | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ, | Фінансовому департаменту |Квартальна - 15 числа після | | | | |Промінвестбанк, банк "Україна",| через департамент |звітного кварталу, річна - | | | | |Укрсоцбанк, Ексімбанк, Ощадбанк| інформатизації, копію - |до 25 лютого | | | | |України | Мінстату України | | | | | | | | 9.|Звіт про кількість угод, | 701 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |суми і процентні ставки за | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |кредитами комерційних | |тою | | | |управліннями |банків за галузями | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |До 11 числа після звітного | | | | |(зведену за юридичними | департаменту через |періоду | | | | |особами) | Центральну розрахункову | | | | | | | палату | | | | | | | | 0.|Звіт про кількість угод, | 704 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |суми і процентні ставки за | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |міжбанківськими кредитами | |тою | | | |управліннями |комерційних банків | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |До 11 числа після звітного | | | | |(зведену за юридичними | департаменту через |періоду | | | | |особами) | Центральну розрахункову | | | | | | | палату | | | | | | | | 1.|Звіт про кількість угод, | 705 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |суми і процентні ставки за | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |депозитами, ощадними серти- | |тою | | | |управліннями |фікатами та трастовими | | | | | | |операціями комерційних | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |До 11 числа після звітного |банків | | | |(зведену за юридичними | департаменту через |періоду | | | | |особами) | Центральну розрахункову | | | | | | | палату | | | | | | | | 2.|Звіт про процентні ставки, | 702 |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |суми наданих кредитів і | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |залучених депозитів | |тою | | | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |До 15 години за минулий | | | | |(зведену за юридичними | департаменту через |день | | | | |особами) | департамент інформатиза- | | | | | | | ції | | | | | | | | 3.|Звіт про суми і процентні | 708 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |ставки за кредитами комер- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |ційних банків в іноземній | |тою | | | |управліннями |валюті | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |11 числа після звітного | | | | |(зведену за юридичними | департаменту через |періоду | | | | |особами) | Центральну розрахункову | | | | | | | палату | | | | | | | | 4.|Звіт про суми і процентні | 709 |Електрон-| Місячна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |ставки за депозитами комер- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |ційних банків в іноземній | |тою | | | |управліннями |валюті | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |11 числа після звітного | | | | |(зведену за юридичними | департаменту через |періоду | | | | |особами) | Центральну розрахункову | | | | | | | палату | | | | | | | | 5.|Звіт про суми і процентні | 710 |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |ставки за міжбанківськими | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |кредитами | |тою | | | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |До 15 години за минулий | | | | |(зведену за юридичними | департаменту через |день | | | | |особами) | Центральну розрахункову | | | | | | | палату | | | | | | | | 6.|Звіт про формування обов'яз- | 700Р|Електрон-| Декадна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |кових резервів і залишки на | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |кореспондентському рахунку | |тою | | | |управліннями | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Емісійно-кредитному |Протягом 3-х днів до 3, 13, | | | | | | департаменту через |23 числа | | | | | | департамент інформатиза- | | | | | | | ції | | | | | | | | 7.|Дані про стан заборгованості | 141 |Електрон-| П'яти- |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |виплат за заробітною платою | |ною пош- | денна | | НБУ |леним регіональними | | |тою | | | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту готівково- |1, 6, 11, 16, 21, 26 числа | | | | |(зведену за регіоном, окремо за| грошового обігу | | | | | |Промінвестбанком, банком "Ук- | | | | | | |раїна", Укрсоцбанком, зведену | | | | | | |за іншими банками) | | | | | | | | | 8.|Відомість покупюрної будови | 143 |Електрон-| Місячна |Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |3 робочий день, наступний за |залишків фондів і фондів, | |ною пош- | | | палаті |звітним періодом |відісланих установами НБУ | |тою | | | | | | | | |Центральна розрахункова | Департаменту готівково- |4 робочий день, наступний за | | | | |палата | грошового обігу |звітним періодом | | | | | | | 9.|Довідка про стан ресурсів і | 111 |Електрон-| Місячна |Комерційні банки - юридичні | Департаменту валютного |До 15 числа після звітного |розміщення грошових коштів | |ною пош- | |особи, що мають ліцензію на | регулювання |періоду |банку за кодами валют | |тою | |право здійснення валютних | | | | | | |операцій | | | | | | | | | 0.|Звіт про розподіл зобов'язань | 112 |Електрон-| Місячна |Комерційні банки - юридичні | Департаменту валютного |До 15 числа після звітного |і вимог банку в іноземній | |ною пош- | |особи, що мають ліцензію на | регулювання |періоду |валюті за терміном погашення | |тою | |право здійснення валютних | | | | | | |операцій | | | | | | | | | 1.|Звіт про розподіл видів | 113 |Електрон-| Місячна |Комерційні банки - юридичні | Департаменту валютного |До 15 числа після звітного |зобов'язань і вимог банку за | |ною пош- | |особи, що мають ліцензію на | регулювання |періоду |кодами валют | |тою | |право здійснення валютних | | | | | | |операцій | | | | | | | | | 2.|Розподіл зобов'язань і вимог | 114 |Електрон-| Місячна |Комерційні банки - юридичні | Департаменту валютного |До 15 числа після звітного |банку за валютами | |ною пош- | |особи, що мають ліцензію на | регулювання |періоду | | |тою | |право здійснення валютних | | | | | | |операцій | | | | | | | | | 3.|Стан заборгованості за іно- | 22 |Поштова | Річна |Позичальники | Уповноваженому банку |До 15 січня |земними кредитами | | | |Уповноважений банк | Департаменту валютного |До 31 січня | | | | | | регулювання | |Додаток до форми N 22 | |Поштова | Кварта- |Позичальники | Уповноваженому банку |До 7 числа після звітного |"Дані про окремий зовнішній | | | льна |Уповноважений банк | Департаменту валютного |кварталу |державний борг та про | | | | | регулювання |До 15 числа після звітного |приватний борг, гарантова- | | | | | |кварталу |ний державою" | | | | | | | | | | | | | 4.|Звіт про залучення та об- | 23 |Поштова | Кварта- |Позичальники | Уповноваженому банку |До 7 числа після звітного |слуговування іноземного | | | льна |Уповноважений банк | Департаменту валютного |кварталу |довгострокового гаранто- | | | | | регулювання |До 15 числа після звітного |ваного/негарантованого | | | | | |кварталу |кредиту | | | | | | | Додаток до форми N 23 | | | Двічі на |Позичальники | Уповноваженому банку |До 7 січня, 7 жовтня |"Прогнозовані операції з | | | рік |Уповноважений банк | Департаменту валютного |До 15 січня, 15 жовтня |одержання і погашення | | | | | регулювання | |іноземних довгострокових | | | | | | |гарантованих/негарантованих | | | | | | |кредитів" | | | | | | | | | | | | | 5.|Розшифровка валютних рахун- | 762 |Електрон-| Щоденна |Філії комерційних банків, що | Регіональним управлінням |Щодня |ків комерційних банків за | |ною пош- | |мають ліцензію на право здій- | | |видами валют | |тою | |снення валютних операцій | | | | | | | | | | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |Щодня | | | | | | регулювання через | | | | | | | Центральну розрахунку | | | | | | | палату | | | | | | | | 6.|Інформація про курс та | 25 |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |обсяги операцій з інозем- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |ною валютою | |тою | | | |управліннями | | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня | | | | |(зведену за регіоном) | регулювання | | Додаток N 1 до форми N 25 | |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |"Інформація про курс та об- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |сяги операцій з готівковою | |тою | | | |управліннями |іноземною валютою" | | | | | | | | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня | | | | | (зведену за регіоном) | регулювання | | Додаток N 2 до форми N 25 | |Електрон-| Щоденна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |"Дані про рух коштів на ко- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |респондентських рахунках" | |тою | | | |управліннями | | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня | | | | | (зведену за регіоном) | регулювання | | | | | | | | | Додаток N 3 до форми N 25 | |Електрон-| Щоденна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встановле- |"Дані про рух коштів в україн-| |ною пош- | | | НБУ |ним регіональними управлін- |ських карбованцях на кореспон-| |тою | | | |нями |дентських рахунках іноземних | | | | | | |банків в українських банках" | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня | | | | | (зведену за регіоном) | регулювання | | | | | | | | 7.|Дані про кількість суб'єктів | 26 |Електрон-| Місячна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встановле- |господарської діяльності та | |ною пош- | | | НБУ |ним регіональними |кількість пунктів обміну | |тою | | | |управліннями | | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |10 числа після звітного | | | | | | палаті |періоду | | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |12 числа після звітного | | | | | палата | регулювання |періоду | | | | | | | 8.|Звіт про діяльність суб'єктів | 27 |Електрон-| Місячна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |господарської діяльності, що | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |мають ліцензії на операції з | |тою | | | |управліннями |іноземною валютою, та про | | | | | | |оборот готівкової валюти в | | | | | | |обмінних пунктах | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |10 числа після звітного | | | | | | палаті |періоду | | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |12 числа після звітного | | | | | палата | регулювання |періоду | | | | | | | 9.|Інформація про кількість де- | 29 |Електрон-| Кварта- | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |1 лютого, 1 травня, |кларувань резидентами | |ною пош- | льна | | палаті |1 серпня, 1 листопада |України валютних цінностей та | |тою | | | | |майна, що належать їм та | | | | | | |знаходяться за межами | | | | | | |України | | | | | | | | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |3 лютого, 3 травня, | | | | | палата | регулювання |3 серпня, 3 листопада | | | | | | | 0.|Звіт про стан декларувань | 30 |Електрон-| Кварта- | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |1 лютого, 1 травня, |резидентами України валютних | |ною пош- | льна | | палаті |1 серпня, 1 листопада |цінностей та майна, що | |тою | | | | |належать їм та знаходяться | | | | | | |за межами України | | | | | | | | | | | | | | | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |3 лютого, 3 травня, | | | | | палата | регулювання |3 серпня, 3 листопада | | | | | | | 1.|Звіт про порушників зако- | 31 |Електрон-| Місячна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |нодавчо встановлених | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |термінів розрахунків за | |тою | | | |управліннями |експортно-імпортними | | | | | | |операціями (90 днів) | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |10 числа після звітного | | | | | | регулювання |періоду | | | | | | | 2.|Звіт про надані дозволи | 32 |Електрон-| Місячна | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |10 числа після звітного |на подовження терміну | |ною пош- | | | регулювання |періоду |завершення розрахунку за | |тою | | | | |експортно-імпортними | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | | | | 3.|Інформація про надані | 33 |Електрон-| Місячна | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |15 числа після звітного |дозволи на право здійснен- | |ною пош- | | | регулювання |періоду |ня операцій з валютними | |тою | | | | |цінностями | | | | | | | | | | | | | 4.|Дані про чисельність, | 1-К |Поштова | Обстежен-| Регіональні управління та | Управлінню кадрів та |За запитом |склад і переміщення пра- | |Електрон-| ня в | самостійні підрозділи НБУ | навчальних закладів | |цівників регіональних | |ною пош- | разі | | | |управлінь Національного | |тою | потреби | | | |банку України | | | | | | | | | | | | | 5.|Звіт про платоспроможність | ПС |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від |банку | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну | | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця | | | | | | нагляду | | | | | | | | |Додаток N 1 до форми ПС | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від |"Основний капітал банку" | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну | | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця | | | | | | нагляду | | | | | | | | |Додаток N 2 до форми ПС | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від |"Активи банку" | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну | | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця | | | | | | нагляду | | | | | | | | |Додаток N 3 до форми ПС | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від |"Перелік великих кредитів, | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну |наданих банком" | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу | | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця | | | | | | нагляду | | | | | | | | 6.|Звіт про ліквідність банку | ЛБ |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від | | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну | | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу | | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця | | | | | | нагляду | | | | | | | | |Додаток N 1 до форми ЛБ | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від |"Розшифровка окремих | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну |рахунків пасиву балансу | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу |банку" | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця | | | | | | нагляду | | | | | | | | | | | | | | | |Додаток N 2 до форми ЛБ | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від |"Розшифровка окремих | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну |рахунків активу балансу | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу |банку" | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця | | | | | | нагляду | | | | | | | | 7.|Інформація для розрахунку та | 300 |Електрон-| Щоденно | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов- |обліку резерву на можливі | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними |втрати за позичками | |тою | | | |управліннями |комерційних банків | | | | | | | | | | | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |До 12 години наступного дня | | | | | | палаті | | | | | | Центральна розрахункова | Департаменту банківського |До 15 години наступного дня | | | | | палата | нагляду | | | | | | | | 8.|Звіт про роботу ревізійної | 1-Р |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня, |служби Національного | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня |банку України | | | | | | | Додаток N 1 до форми N 1-Р | |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня, |"Відомості про проведені | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня |ревізії і перевірки, встанов- | | | | | | |лені незаконні витрати в ре- | | | | | | |гіональних управліннях, | | | | | | |установах і організаціях | | | | | | |НБУ" | | | | | | | | | | | | | | Додаток N 2 до форми N 1-Р | |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня, |"Відомості про недостачі і | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня |крадіжки грошових коштів і | | | | | | |матеріальних цінностей, | | | | | | |встановлені ревізійною служ- | | | | | | |бою НБУ" | | | | | | | | | | | | | | Додаток N 3 до форми N 1-Р | |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня, |"Відомості про наявний склад | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня |ревізійної служби НБУ" | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Табель форм звітності для складання платіжного балансу

України, що надаються Національному банку України ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Форма статистичної звітності | Спосіб |Періодич-| | | /|-----------------------------------| надання |ність | Хто надає | Кому надається | Термін надання | Назва |Номер| | | | | -+-----------------------------+-----+---------+---------+------------------------------+-------------------------|----------------------- .|Звіт банку про фінансові опе-| 1-ПБ|Електрон-| Місячна |Комерційні банки - юридичні |Економічному департаменту|15 числа після звітного |рації з нерезидентами України| |ною пош- | |особи, що мають право на | |періоду | | |тою | |здійснення валютних операцій | | | | | | | | | .|Звіт підприємства (організа- | 2-ПБ|Поштова | Місячна |Підприємства, що мають рахунки|Економічному департаменту|15 числа після звітного |ції) про фінансові операції з| | | |в іноземних банках, а також | |періоду |нерезидентами України | | | |клірингові та холдінгові опе- | | | | | | |рації з нерезидентами України | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зразки форм банківської статистичної звітності

та інструкцій щодо їх заповнення
Форма N 700 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

*філіями всіх комерційних банків,

філіями комерційних банків

іноземних держав - регіональним

управлінням НБУ у встановлений

ними термін;

*регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

10 числа після звітного періоду
Баланс

за _____________ 199_ р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ ісяць|управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу | ня | | |ної |рахунка |рахунок | | |(області)| | |особи | | | | -----+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 -----+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+------- | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х ------------------------------------------------------------------------ х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 700Д (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків,

філіями комерційних банків

іноземних держав - регіональним

управлінням НБУ у встановлений

ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

до 12 години наступного дня
Баланс

за _____________ 199_ р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ исло |управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу ісяця| ня | | |ної |рахунка |рахунок | | |(області)| | |особи | | | | -----+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 -----+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+------- | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х ------------------------------------------------------------------------ х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________199 р. Керівник ____________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 700Н (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями українських комерційних,

банків, що розташовані за

межами України - регіональним

управлінням НБУ у встановлений

ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

до 12 години наступного дня
Баланс філій українських комерційних банків,

що розташовані за межами України

за _____________ 199 р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ исло |управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу ісяця| ня | | |ної |рахунка |рахунок | | |(області)| | |особи | | | | -----+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 -----+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+------- | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х | х | | х | х | | | | х ------------------------------------------------------------------------ х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________ 199_ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форм NN 700, 700Д, 700Н
Баланс - це таблиця фінансового стану банку на конкретну
дату. Він складається шляхом перерахування активів і пасивів
банку. Активи - це те, чим володіє банк, і те, що йому
зобов'язані. Пасиви - це суми заборгованості самого банку. Сума
активів завжди має дорівнювати сумі пасивів. Балансова звітність складається відповідно до "Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України" ( v0332500-95 ) (за станом
на 1 січня 1996 р.) доповнень до нього, а також "Тимчасових
вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України", затверджених постановою Правління Національного
банку України від 25 вересня 1995 р. N 240 (реєстраційний N 305
від 6 жовтня 1995 р.). У формах звітності N 700 (місячна), N 700Д (щоденна), N 700Н
(щоденна) рахунки бухгалтерського обліку (колонка 7) розміщуються
у прийнятій послідовності за розділами (від 1 до 26) за
однорідністю об'єктів обліку (колонка 9). Код управління/області (колонка 2) відповідає значенню поля
КО довідника областей KODOBL.DBF. Код банку (колонка 3) відповідає
значенню поля КВ єдиного довідника банків України RCUKRU.DBF. Тип
банку (колонка 4) відповідає значенню поля PRB довідника типів
банків SPR_TYP.DBF. Код юридичної особи (колонка 5) відповідає
значенню поля PRKB довідника банків RCUKRU.DBF. Характеристика
рахунка (колонка 6) має цифрове значення: активні рахунки - "1",
пасивні - "2", позабалансові - "3". Довідники KODOBL.DBF та
SPR_TYP.DBF використовуються АРМом "STAT". Філії всіх комерційних банків України, філії комерційних
банків іноземних держав та філії українських комерційних банків,
які розташовані за межами України, подають баланс за формами N 700
(місячна), N 700Д (щоденна), N 700Н (щоденна) регіональним
управлінням Національного банку України у встановлений ними
термін. Регіональні управління НБУ подають баланс за формами NN
700, 700Д, 700Н Центральній розрахунковій палаті. Баланс за формою N 700Н (щоденна) "Баланс філій українських
комерційних банків, що розташовані за межами України" подається
так, як і баланси за формами N 700 та N 700Д філіями українських
комерційних банків, які розташовані за межами України. Баланс
надає філія своїй головній конторі, яка в подальшому передає
окремо свій баланс та баланс філії в національній валюті
регіональному управлінню НБУ.
Форма N 721 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків,

філіями комерційних банків

іноземних держав - регіональним

управлінням НБУ у встановлений

ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

7 числа після звітного періоду,

Промінвестбанком, банком "Україна",

Укрсоцбанком, Ощадбанком України,

Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)

- 8 числа після звітного періоду
Звіт

про залишки простроченої заборгованості

за позичками банку і про залишки розрахункових

документів, обов'язкових до сплати

на _______________ 199_ року
________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------ Шифри | Балансовий | Символ | Сума неплатежів | рахунок | | (млн.крб.) -----------+-----------------+-------------+--------------------- -----------+-----------------+-------------+--------------------- -----------+-----------------+-------------+--------------------- -----------+-----------------+-------------+--------------------- ----------------------------------------------------------------- ідсумки за шифром неплатежів на кожному балансовому рахунку ----------------------------------------------------------------- Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_____________ 199_ р. Керівник ____________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 722 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків,

філіями комерційних банків

іноземних держав - регіональним

управлінням НБУ у встановлений

ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

9 числа після звітного періоду,

Промінвестбанком, банком "Україна",

Укрсоцбанком, Ощадбанком України,

Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)

- 10 числа після звітного періоду
Звіт

про залишки заборгованості за

короткостроковими позичками

на 1 _______________ 199_ року
________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------ балансового | Шифр | Символ | Сума рахунка | кредиту | | (млн.крб.) -------------+---------------+-------------+--------------------- А | Б | В | Г -------------+---------------+-------------+--------------------- -------------+---------------+-------------+--------------------- -------------+---------------+-------------+--------------------- -------------+---------------+-------------+--------------------- ----------------------------------------------------------------- З балансом звірено окремо за балансовими рахунками
Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_____________ 199_ р. Керівник ________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)

Форма N 741 (квартальна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України.

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків,

філіями комерційних банків

іноземних держав - регіональним

управлінням НБУ у встановлений

ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

7 числа після звітного кварталу;

Промінвестбанком, банком "Україна",

Укрсоцбанком, Ощадбанком України,

Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)

- 10 числа після звітного кварталу
Звіт

про довгострокове кредитування підприємств,

організацій, колгоспів і населення

на ______________________ 199_ р.
___________________________ __________________________

(назва банку) (адреса банку)

(млн.крб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- рупа |Позич- | с | Видано позик з початку року |ковий | и |------------------------------------------------------------------------------------------- |рахунок| м |на будівниц-|на реконструк- |на придбання |на організаціюю випуску|на будівництво | | | в |тво нових |цію,тех.переоб-|техніки, облад- |нової продукції |об'єктів неви- | | | о |виробничих |ладнання,розши-|нання транспорт- |за повним циклом |робничого при- | | | л |об'єктів |рення виробни- |них засобів, які |від науково-дослід- |значення | | | | шифр |чих об'єктів |не входять в ко- |них розроблень і | |Інші | | | 01 | |шториси |створення дослідних | шифр | | | | | шифр |будівництва |зразків до її серій- | 05 |шифр | | | | 02 | |ного виробництва | | 06 | | | | | шифр 03 | шифр 04 | | -----+-------+----+------------+---------------+-----------------+-----------------------+---------------+---- А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 210 0
1 215 0
1 216 0
1 218 0
1 219 0
1 231 0
1 232 0
1 239 0
1 270 0
1 273 0
1 277 0
1 279 0
1 290 0
1 291 0
1 292 0
1 296 0
1 298 0
1 299 0
1 310 0
1 319 0

...

Разом
2 760 0
2 761 0
2 762 0
2 763 0
2 764 0
2 765 0
2 766 0
2 767 0
2 767 1
2 768 0
2 771 0
2 772 0
2 773 0
2 774 0
2 776 0
2 777 0
2 777 1
2 777 2
2 777 3
2 778 0
2 778 1
2 778 2
2 778 3
2 778 4
2 778 5
2 779 0
2 783 0

...

Разом
3 210 0
3 215 0
3 231 0
3 232 0
3 239 0
3 270 0
3 273 0
3 275 0
3 279 0
3 291 0
3 310 0
3 319 0

...

Разом
4 215 0
4 270 0
4 271 0
4 272 0
4 273 0
4 277 0
4 373 0
4 438 0
4 477 0
4 616 0
4 619 0
4 653 0

...

Разом
5 210 0
5 215 0
5 231 0
5 232 0
5 239 0
5 270 0
5 273 0
5 275 0
5 279 0
5 291 0
5 299 0
5 310 0
5 319 0

...

Разом --------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього |Погашено |Заборгованість | У тому числі: | Несплачені в | идано позичок|позичок з |на кінець звіт-|---------------------------| строк | з початку |початку року,|ного періоду | Прострочена |Пролонго- | відсотки за |Контрольний оку за усіма |включаючи | |заборгованість |вана забор-| позичками |підсумок рахунками |кредити, по- | усього |за довгостроко-|гованість | | (включаючи |гашені через | |вими позичками | | | рахунки |рахунок про- | | | | | 77, 778, 779)|строчених по-| | (780, 782) | (783) |(785, 786, 787)| (1-12) |зичок | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-------------+---------------+---------------+-----------+---------------+----------- 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідково: 1 група - довгострокове кредитування підприємств,
організацій, колгоспів і населення 2 група - довгострокові кредити підприємствам та організаціям
агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам
народного господарства 3 група - кредити державним підприємствам за рахунок
бюджетних коштів (балансовий рахунок N 775) 4 група - довгострокове кредитування державних підприємств за
рахунок ресурсів Національного банку (балансовий рахунок N 769) 5 група - довгострокові кредити, надані за рішенням
законодавчих органів і уряду України підприємствам і організаціям
усіх форм власності за рахунок власних коштів комерційних банків 1, 3, 4, 5 групи розшифровуються за позичковими рахунками
розділу XI "Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках
України"
"___"_____________ 199 р. Керівник ___________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 741
Звіт про довгострокове кредитування підприємств,

організацій, колгоспів і населення
Звіт за формою N 741 складається за п'ятьма групами.
1 група - балансовий рахунок N 770 (дані про державні
централізовані капіталовкладення, про планові капіталовкладення за
рахунок коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки,
соціального розвитку та інших фондів аналогічного призначення,
дані про додаткові капіталовкладення) передається однією групою в
розрізі міністерств. 2 група - "Довгострокові кредити підприємствам та
організаціям агропромислового комплексу, спільним та іншим
підприємствам", балансові рахунки NN 760-779, 767(01), 777(01, 02,
03, 04, 05), 783. 767 (01) - Орендарі в сільському господарстві 777 ( 0) - Усього

(01) - Кооперативи з вироблення та переробки

сільськогосподарської продукції

(02) - Малі підприємства

(03) - Підприємства, організації та інші формування з

недержавною власністю 778 ( 0) - Усього

(01) - Переселенцям на госпвлаштування

(02) - Сільському населенню на будівництво і капремонт

(03) - Членам садівничих товариств

(04) - Працюючим колгоспникам і службовцям на купівлю

худоби

(05) - Надання пільгової позички індивідуальним

забудовникам за рахунок коштів, отриманих з

державного бюджету 779 ( 0) - Усього

(01) - Кооперативи з житлобудівництва 3 група - балансовий рахунок N 775 "Кредити державним
підприємствам за рахунок бюджетних коштів" передається за
балансовими рахунками другого порядку. 4 група - балансовий рахунок N 769 "Довгострокове
кредитування державних підприємств за рахунок ресурсів
Національного банку" передається за балансовими рахунками. 5 група - балансовий рахунок N 788 "Довгострокові кредити,
надані за рішенням законодавчих органів уряду України
підприємствам і організаціям усіх форм власності за рахунок
власних коштів комерційних банків" передається за балансовими
рахунками за довгостроковими позиками та розрахунковими
документами капітальних вкладень "Номенклатури статистичної
звітності за кредитами банків України".
Форма N 714 (річна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством статистики

України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками (юридичними

особами) - регіональним управлінням

НБУ у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через Центральну

розрахункову палату 1 лютого;

Промінвестбанком, банком "Україна",

Укрсоцбанком, Ощадбанком України,

Ексімбанком - разом з річним звітом
Звіт

про кількість клієнтів та особових рахунків

на 1 січня 199_ року
_________________________________

(назва банку) ________________________________

(адреса банку)
------------------------------------------------------------------ | Найменування статей |Кількість /п| | --+-------------------------------------------------+------------ 1.|Кількість клієнтів (госпорганів), усього | | у тому числі: | |підприємства з державною формою власності | |підприємства з недержавною формою власності | |бюджетні організації | |поточні рахунки фондів та громадських організацій| |інші госпоргани | --+-------------------------------------------------+------------ 2.|Кількість клієнтів за вкладами громадян | --+-------------------------------------------------+------------ 3.|Кількість відкритих рахунків, усього | | у тому числі: | |розрахункові, поточні | |вклади громадян: | | до запитання | | строкові | |за довгостроковими позиками | |за короткостроковими позиками | |з фінансування капіталовкладень | |інші | --+-------------------------------------------------+------------ |Контрольний підсумок | -----------------------------------------------------------------
"___"__________________ 199_р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 747 (5 разів на місяць)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків

6, 11, 16, 21 і 26 числа
Звіт про касові обороти банку

за _______________________ 199_ р.
___________________________________

(назва банку) __________________________________

(адреса банку)
(млн.крб.) ----------------------------------------------------------------- Статті доходів та витрат |Символи| Сума -----------------------------------------------+-------+--------- ПРИХОД | | адходження торгової виручки усіх торговельних | | систем (символи 01, 02, 03 форми N 748) | 02 | адходження на рахунки за вкладами громадян | 16 | адходження від підприємств Міністерства зв'язку| 17 | -----------------------------------------------+-------+--------- ВИДАТКИ | | адходження грошей в операційну касу відділення | | комерційного банку від його філій | 39 | идачі на заробітну плату та інші види оплати | | праці (символи 40, 41 форми N 748) | 40 | идачі на закупівлю сільськогосподарських | | продуктів | 46 | идачі на оплату праці з рахунків колективних | | сільськогосподарських підприємств | 47 | идачі з рахунків за вкладами громадян | 55 | идачі підкріплень підприємствами Міністерства | | зв'язку | 59 | ересилання грошей з операційної каси відділення| | комерційного банку до кас його філій | 66 | алишок оборотної каси установ НБУ на кінець | | звітного періоду | 69 | алишок операційних кас комерційних банків, | | установ Ексімбанку на кінець звітного періоду | 70 | езготівкові перерахування на рахунки громадян | | за вкладами в установах банків за місяць: | | а) заробітної плати та інших видів оплати праці| | робітників та службовців | 84 | б) грошових доходів колгоспників | 85 | в) доходів громадян за здану сільськогосподар- | | ську продукцію і продуктів її переробки | 86 | г) пенсій та допомог | 87 | д) інших сум | 88 | ума торгової виручки попереднього місяця, | | проведена за балансом банку першого робочого | | дня поточного місяця | 89 | идачі на оплату праці (заробітну плату) у | | поточному місяці за строками, які припадають | | на наступний місяць | 96 | онтрольний арифметичний підсумок символів | | 02-96 (передається в телеграмі без символу) | | ----------------------------------------------------------------- Примітка. Дані за символами 84-89, 96 повідомляються за
попередній місяць (за кожним символом) у звіті за першу п'ятиденку
кожного місяця.
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 747Д (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків

щодня, крім неділі
Звіт про касові обороти банку

за ______________________ 199 р.
________________________________

(назва банку) _______________________________

(адреса банку) ----------------------------------------------------------------- | | Сума Статті доходів та витрат |Символи| (млн.крб.) --------------------------------------------+-------+------------ ПРИХОД | | адходження торгової виручки усіх торговель- | | них систем (символи 01, 02, 03 форми N 748)| 02 | адходження на рахунки за вкладами громадян | 16 | адходження від підприємств Міністерства | | зв'язку | 17 | --------------------------------------------+-------+------------ ВИДАТКИ | | адходження грошей в операційну касу відді- | | лення комерційного банку від його філій | 39 | идачі на заробітну плату та інші види | | оплати праці (символи 40, 41 форми N 748) | 40 | идачі на закупівлю сільськогосподарських | | продуктів | 46 | идачі на оплату праці з рахунків колективних| | сільськогосподарських підприємств | 47 | идачі з рахунків за вкладами громадян | 55 | идачі підкріплень підприємствами Міністерст-| | ва зв'язку | 59 | ересилання грошей з операційної каси відді- | | лення комерційного банку до кас його філій | 66 | алишок оборотної каси установ НБУ на кінець | | звітного періоду | 69 | алишок операційних кас комерційних банків, | | установ Ексімбанку на кінець звітного пері-| | оду | 70 | -----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 748 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків

1 числа до 15 години
Звіт

про касові обороти банку

за __________________________ 199_ р.
______________________________

(назва банку) _____________________________

(адреса банку)
(млн.крб.) ----------------------------------------------------------------- Статті приходу і видатків |Символи | Сума ----------------------------------------------+--------+--------- ПРИХОД | | адходження торгової виручки споживчої | | кооперації | 01 | адходження торгової виручки всіх торговельних | | систем, крім виручки споживчої кооперації | 02 | адходження торгової виручки неторговельних | | підприємств від продажу товарів | 03 | адходження виручки від усіх видів транспорту | 05 | адходження квартирної плати та комунальних | | платежів | 08 | адходження виручки видовищних закладів | 09 | адходження виручки підприємств побутового | | обслуговування | 11 | адходження податків та зборів | 12 | адходження на рахунки колективних сільськогос-| | подарських підприємств | 13 | адходження на рахунки фізичних осіб-суб'єктів | | підприємницької діяльності | 14 | адходження на рахунки за вкладами громадян | 16 | адходження від підприємств Міністерства зв'яз-| | ку | 17 | адходження на рахунки орендарів за індивідуа- | | льною і груповою орендою, фермерських | | господарств | 19 | овернення заробітної плати | 28 | адходження від продажу іноземної валюти | 30 | адходження від продажу акцій та інших цінних | | паперів | 31 | нші надходження | 32 | алишок оборотної каси в установах НБУ на | | початок звітного періоду | 34 | алишок операційної каси у комерційних банках, | | установах Ексімбанку на початок звітного | | періоду | 35 | адходження грошей до оборотної каси від інших | | установ банків | 36 | адходження грошей в операційну касу комерцій- | | них банків з оборотної каси установ НБУ, з | | кас інших комерційних банків (купівля | | готівки) | 37 | ерерахування з резервних фондів до оборотної | | каси | 38 | ----------------------------------------------+--------+--------- аланс (підсумок символів 01-38 = підсумку | | символів 39-73) передається у телеграмі без | | символу | | ----------------------------------------------+--------+--------- ВИДАТКИ | | адходження грошей в операційну касу відділення| | комерційного банку від його філій | 39 | идачі на оплату праці, грошові виплати та | | заохочення | 40 | идачі на інші виплати, що не входять до складу| | коштів, які направлені на споживання | 41 | идачі на стипендії | 42 | идачі на витрати за відрядженнями | 43 | идачі на закупку сільськогосподарських продук-| | тів | 46 | идачі на оплату праці з рахунків колективних | | сільськогосподарських підприємств | 47 | идачі на інші потреби з рахунків колективних | | сільськогосподарських підприємств | 48 | идачі на виплату пенсій, допомог і страхових | | відшкодувань | 50 | идачі з рахунків фізичних осіб - суб'єктів | | підприємницької діяльності | 51 | идачі позик індивідуальним позичальникам і | | грошей на операції ломбардів | 54 | идачі з рахунків за вкладами громадян | 55 | идачі грошей за придбану іноземну валюту | 56 | идачі з рахунків орендарів за індивідуальною | | та груповою орендою, фермерських господарств | 58 | идачі підкріплень підприємствам Міністерства | | зв'язку | 59 | идачі на викуп акцій та інших цінних паперів | 60 | идачі на інші цілі | 61 | ересилання грошей з операційної каси відді- | | лення комерційного банку до кас його філій | 66 | алишок оборотної каси в установах НБУ на | | кінець звітного періоду | 69 | алишок операційної каси в комерційних банках, | | в установах Ексімбанку на кінець звітного | | періоду | 70 | ересилання грошей з оборотної каси іншим | | установам банків | 71 | ересилання грошей комерційними банками до | | оборотної каси установ НБУ, до кас інших | | комерційних банків (продаж готівки) | 72 | ерерахування з оборотної каси до резервних | | фондів | 73 | ----------------------------------------------+--------+--------- аланс (підсумок символів 39-73 = підсумку | | символів 01-38) в телеграмі не передається | | ----------------------------------------------+--------+--------- адходження у сплату за товари розрахунковими | | чеками і безготівковими перерахуваннями | 74 | адходження торгової виручки через пошту | 75 | адходження членських внесків громадських орга-| | нізацій безготівковими перерахуваннями з за- | | робітної плати робітників і службовців | 83 | адходження у сплату за цінні папери розрахун- | | ковими чеками і безготівковими перерахуван- | | нями | 94 | адходження у сплату за послуги нетоварного | | характеру розрахунковими чеками і безготів- | | ковими перерахуваннями | 95 | адходження членських внесків громадських орга-| | нізацій безготівковим перерахуванням із заро-| | бітків працівників колективних сільськогоспо-| | дарських підприємств | 98 | адходження квартирної плати і комунальних пла-| | тежів безготівковим перерахуванням із заробі-| | тної плати робітників і службовців | 99 | ----------------------------------------------+--------+--------- онтрольний арифметичний підсумок символів | | 74-99 форми N 748 (передається в телеграмі | | без символу) | | -----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 412 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Налається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

6 числа після звітного періоду
Звіт

про касове виконання Державного бюджету України (доходи)

на 1 _________________ 199_ р.
________________________________

(назва банку) _______________________________

(адреса банку)
------------------------------------------------------------------ Група | Символи | Сума | 01-99 | (тис.крб.) --------------------------+------------------+------------------- 1 | 2 | 3 --------------------------+------------------+------------------- алансовий рахунок N 100 | | рупа N 1 | | --------------------------+------------------+------------------- озшифровка балансового | | ахунку N 080 | | рупа N 2 | | --------------------------+------------------+------------------- озшифровка символа 02 | | ахунку N 80 | | рупа N 3 | | -----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 412Д (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

до 10 години;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

до 16 години
Звіт

за доходами Державного бюджету України

на 1 ________________ 199_ р.
_____________________________

(назва банку) ____________________________

(адреса банку)
(тис.крб.) ----------------------------------------------------------------- Група |Символ |Сума за день|Сума за наростаючим |(01-99)| | підсумком ------------------------+-------+------------+------------------- алансовий рахунок N 100 | | | рупа N 1 | | | ------------------------+-------+------------+------------------- озшифровка балансового | | | ахунку N 080 | | | рупа N 2 | | | ------------------------+-------+------------+------------------- озшифровка символа 02 | | | ахунку N 080 | | | рупа N 3 | | | -----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 412Д
Звіт за доходами Державного бюджету України
Для організації виконання державного бюджету України і
здійснення контролю з 1 січня 1996 року впроваджена додаткова
звітність за формою N 412Д (щоденна), в якій дані подаються за
номенклатурою форми N 412. Підсумок даних групи N 1 зведеної звітності за регіоном має
відповідати сумі щоденних перерахувань регіональних управлінь на
транзитний рахунок за доходами державного бюджету (балансовий
рахунок N 100) Головного управління Державного казначейства. У групі N 2 звітності відображаються суми податків і зборів,
які надходять на балансовий рахунок 080 відповідно до постанови
Верховної Ради України. У групі N 3 відображається розшифровка податку на прибуток за
символом 02 групи N 2 балансового рахунка N 080 у розрізі
відповідних міністерств та відомств. Щоденно, на початок дня, установи банків не пізніше 10 години
перераховують у регіональні управління Національного банку України
суми з доходних транзитних рахунків та передають звітність за
формою N 412Д, регіональні управління відповідно не пізніше 16
години - в Центральну розрахункову палату. На залишки коштів, які перераховуються на початок
операційного дня, відсотки за їх користування установами банків до
державного бюджету не нараховуються.
Форма N 703 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України від

29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків

9 числа кожного місяця
Звіт

про рух коштів на позичкових рахунках

та обороти за факторинговими операціями

на ______________________ 199_ р.
_________________________________

(назва банку) ________________________________

(адреса банку)
------------------------------------------------------------------ N | Зміст показників | Символ| Сума /п| | | --+---------------------------------------+-------+-------------- 1 | 2 | 3 | 4 --+---------------------------------------+-------+-------------- 1.|Обороти за дебетом позичкових рахунків | | |(NN 210-654, 712, 716) | 01 | |у тому числі за рахунками NN 620-622 | 10 | 2.|Обороти за кредитом позичкових | | |рахунків (NN 210-654, 712, 716) | 02 | 3.|Дебетові обороти за факторинговими | | |операціями (N 907) | 03 | 4.|Кредитові обороти за факторинговими | | |операціями (N 907) | 04 | ----------------------------------------------------------------- Примітка: * Якщо термін складання звіту припадає на вихідний день, то
звіт слід подавати напередодні. ** У разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою
статистичної звітності за кредитами банків України".
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 760 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків

9 числа кожного місяця
Звіт про залишки на валютних рахунках, відкритих

у комерційних банках України,

за станом на ___________ 199 року
____________________________ _______________________________

(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | Рахунки |Рахунки| Несплачені |Рахунки бан-|Рахунки | Рахунки | Рахунки | Рахунки | Рахунки |Рахунки фі- | | |нефінансо- |нерези-| перекази із-за кордону |ків рези- |для Цент-| інших |приватного| місцевих | некомерц. |нансових | | | вих |дентів | |дентів для |рального |резидентів| сектора | органів |організацій,|недержав- омер | |Усьо-|державних | |------------------------|обліку вла- | уряду | |(резиден- |виконавчої|що обсл. до-|них під- алансо-|Індекс та назва галузі|го |підприємств| | резидентів|нерезидентів|сної валюти | | | тів) | влади |машні госп. |приємств ого | | |-----------+-------+-----------+------------+------------+---------+----------+----------+----------+------------+----------- ахунка | | | у | у | у | у | у | у | у | у | | | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | | | ВКВ | НКВ |ВКВ|НКВ| ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ |ВКВ | НКВ|ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ| ВКВ | НКВ| ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ | | | 070 | 065 |064|066| 071 | 068 | 067 | 069 | 150 | 151 |135 | 136|137 | 138 | 139 | 140| 145 | 146| 178 | 179 | 180 | 185 -------+----------------------+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+-----+------+-----+------+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього | | з них: | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221, |111 - електроенерге- | 229 | тика | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200, |112 - паливна | 209 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205, |113 - вугільна | 206 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 |117 - атомна | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260, |140 - машинобуду- | 263, | вання та мета- | 267, | лообробка | 269 | | 286 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 321, |170 - легка | 329 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 381, |180 - харчова | 383, | | 404, | | 565 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 640, |199 - інші галузі | 387, | промисловості | 340, | | 341, | | 366 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 400, |200 - сільське госпо- | 401, | дарство | 402, | | 406, | | 409, | | 569 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 301, |300 - лісове госпо- | 309 | дарство | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 382, |400 - рибне госпо- | 407 | дарство | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 420, |500 - транспорт | 421, | | 422, | | 423, | | 424, | | 425, | | 426, | | 429 | | 428 |500 - зв'язок | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 280, |600 - будівництво | 281, | | 282, | | 288, | | 289 | | 561, | | 589 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 460, |700 - торгівля та гро-| 480, | мадське харчу- | 489, | вання | 567, | | 642, | | 644 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 208 |850 - геологія та роз-| | відування надр | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 461, |870 - інші види діяль-| 465, | ності сфери | 466, | матеріального | 467, | виробництва | 468 | | -------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 342, |999 - інші галузі | 361, | | 363, | | 367, | | 369, | | 384, | | 389, | | 405, | | 408, | | 500, | | 507, | | 508, | | 509, | | 521, | | 529, | | 541, | | 542, | | 549, | | 564, | | 581, | | 587, | | 601, | | 602, | | 603, | | 604, | | 606, | | 607, | | 609, | | 641, | | 643, | | 999 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 828 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків,

філіями комерційних банків

іноземних держав -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків НБУ через

Центральну розрахункову палату

5 числа кожного місяця
Кредити, надані та отримані на міжбанківському ринку,

за станом на ________________ 199_ року
________________________________

(назва банку) _______________________________

(адреса банку)
(млн.крб.) ----------------------------------------------------------------- алансові рахунки| Ознака |Кому надані кредити | Стан |прострочення|(ким отримані) і коли|коррахунку | |---------------------| | | МФО | Дата | Сума | ----------------+------------+-----+------+--------+------------- рострочені | | | | | іжбанківські | | | | | редити (897) | | | | | ----------------+------------+-----+------+--------+------------- ролонговані | | | | | іжбанківські | | | | | редити (898) | | | | | ----------------+------------+-----+------+--------+------------- редити, надані | | | | | омерційними | | | | | анками іншим | | | | | анкам (828) | | | | | ----------------+------------+-----+------+--------+------------- редити, отримані| | | | | омерційними | | | | | анками від інших| | | | | омерційних бан- | | | | | ів (829) | | | | | -----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 761 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями комерційних банків, що мають

ліцензію на право здійснення валютних

операцій, - регіональним управлінням

НБУ 6 числа;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків

7 числа кожного місяця
Залишки валютних коштів на депозитних

рахунках комерційних банків

за станом на ___________ 199_ р.
_______________________________

(назва банку) ______________________________

(адреса банку)
(млн.крб.) ----------------------------------------------------------------- Код | N | Юридичні особи |Фізичні особи валюти | балансового рахунка | (сума) | (сума) ----------+-----------------------+----------------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 ----------+-----------------------+----------------+------------- ----------+-----------------------+----------------+------------- ----------+-----------------------+----------------+------------- ----------------------------------+----------------+------------- ідсумок за видами валют | | ----------------------------------+----------------+------------- ----------------------------------------------------------------- Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 763 (місячна)

Затверджена рішенням Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій

палаті, департаменту бухгал-

терського обліку та розрахунків

10 числа після звітного періоду
Залишки коштів на депозитних рахунках

суб'єктів підприємницької діяльності

за станом на ____________ 199_ р.
____________________________ (назва банку) ____________________________ (адреса банку)
(млн.крб.) ----------------------------------------------------------------- Розрахунковий | | Строк (сума) | рахунок |Депозитний|----------------------------| Усього розділу XI | рахунок |до 1 |від 1 до 12 |більше | Плану рахунків"| |місяця | місяців |1 року | ---------------+----------+-------+------------+-------+--------- ---------------+----------+-------+------------+-------+--------- ---------------+----------+-------+------------+-------+--------- ---------------+----------+-------+------------+-------+--------- ---------------+----------+-------+------------+-------+--------- ----------------------------------------------------------------- ідсумок за розрахунковим рахунком -----------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо за балансовими рахунками
Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків
України".
"___"_________________ 199_р. Керівник _________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 2 (квартальна, річна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою

та поштою:

* комерційними банками - юридичними

особами, філіями комерційних банків

іноземних держав -

регіональним управлінням НБУ,

квартальна - 10 числа після звітного

кварталу, річна - до 1 лютого;

* регіональними управліннями, Промін-

вестбанком, банком "Україна", Укр-

соцбанком, Ексімбанком, Ощадбанком

України - фінансовому управлінню НБУ

через департамент інформатизації,

копію - Міністерству статистики

України,

квартальна - до 15 числа після

звітного кварталу, річна - 25 лютого
Звіт про прибутки і збитки

за станом на _____________ 199_ року
_______________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
---------------------------------------------------------------- Доходи --------------------------------------------------------------- Найменування показників |Символ| Сума | |(млн.крб.) --------------------------------------------------------------- "Доходи банку" за рахунком N 96 --------------------------------------------------------------- I. Доходи від фінансової діяльності - разом | 1 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.1. Отримані проценти - усього | 11 | у тому числі: | | .1.1. За кредитами, наданими в національній | | валюті - усього | 111 | з них: | | а) за короткостроковими кредитами - усього| 1111 | з них: | | - за кредитами, проданими на аукціоні | 11111| - за ломбардними кредитами | 11112| - за міжбанківськими кредитами | 11113| - за консорціумними кредитами | 11114| б) за довгостроковими кредитами - усього | 1112 | з них: | | - за міжбанківськими кредитами | 11121| в) фізичним особам | 1113 | .1.2. За депозитними рахунками в інших банках| 112 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.2. Доходи від операції з цінними паперами | | - усього | 12 | а) доходи у вигляді зборів і комісій за | | операції з векселями, сертифікатами та | | іншими цінними паперами | 121 | б) доходи за операціями з державними цін- | | ними паперами | 122 | в) доходи від торгівлі цінними паперами | 123 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.3. Доходи і комісія за надані послуги - | | усього | 13 | з них: | | а) за розрахунково-касове обслуговування | 131 | б) від факторингових, лізингових, довірчих| | операцій | 132 | в) за доставку цінностей і банківських до-| | кументів, інкасацію виручки тощо | 133 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.4. Доходи від операцій з іноземними валю- | 14 | тами - усього | | у тому числі: | | .4.1. У вигляді процентів за наданими креди- | 141 | тами - усього | | з них: | | а) юридичним особам | 1411 | - за довгостроковими | 14111| - за короткостроковими | 14112| б) фізичним особам | 1412 | .4.2. У вигляді процентів за депозитними ра- | | хунками в інших банках | 142 | | | .4.3. За іншими операціями | 143 | ---------------------------------------------+------+---------- II. Інші операційні доходи - разом | 2 | | | 2.1. Доходи від виробничої діяльності - | | усього *) | 21 | у тому числі: | | - від послуг з виробничої діяльності | 211 | 2.2. Інші доходи - усього | 22 | з них: | | - від діяльності об'єктів соціально- | 221 | побутової сфери та їдалень | | | | Довідково відкредитовані за звітний | | період доходи від централізованих | | кредитних ресурсів *) | 099 | ---------------------------------------------+------+---------- Усього доходів за рахунком N 96 (I+II) | | --------------------------------------------------------------- *) Дані вносяться на рівні Національного банку України
---------------------------------------------------------------- Видатки --------------------------------------------------------------- Найменування показників |Символ| Сума | |(млн.крб.) --------------------------------------------------------------- "Витрати банку" за рахунком N 97 --------------------------------------------------------------- I. Витрати фінансової діяльності - разом | 1 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.1. Сплачені проценти - усього | 11 | у тому числі: | | .1.1. За придбаними кредитами в національній | | валюті - усього | 111 | з них: | | а) за короткостроковими кредитами - усього| 1111 | з них: | | - за придбаними на кредитному аукціоні | 11111| - за ломбардними кредитами | 11112| - за міжбанківськими кредитами | 11113| б) за довгостроковими кредитами - усього | 1112 | з них: | | - за міжбанківськими кредитами | 11121| .1.2. За розрахунковими (поточними), корес- | | пондентськими та іншими рахунками юри- | | дичних осіб | 112 | з них: | | а) за депозитними | 1121 | .1.3. За рахунками фізичних осіб | 113 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.2. Витрати за операціями з цінними папера-| | ми - усього | 12 | з них: | | .2.1. За борговими зобов'язаннями банків | 121 | .2.2. За операціями, пов'язаними з емісією | | власних цінних паперів | 122 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.3. Нарахована комісія (плата) за отримані | | послуги - усього | 13 | .3.1. За розрахунково-касове обслуговування | 131 | .3.2. За факторингові, лізингові, довірчі | | операції | 132 | .3.3. За перевезення цінностей і банківських | | документів та інкасацію виручки | 133 | ---------------------------------------------+------+---------- 1.4. Витрати за операціями з іноземними | | валютами - усього | 14 | у тому числі: | | .4.1. У вигляді процентів за придбаними кре- | | дитами - усього | 141 | з них: | | а) у юридичних осіб | 1411 | з них: | | - за довгостроковими | 14111| - за короткостроковими | 14112| .4.2. У вигляді процентів за депозитними ра- | | хунками в інших банках | 142 | .4.3. За іншими операціями | 143 | ---------------------------------------------+------+---------- II. Загальноадміністративні витрати - усього | 2 | | | 2.1. Заробітна плата | 21 | 2.2. Внески на держсоцстрах | 22 | 2.3. Витрати на службові відрядження | 23 | ---------------------------------------------+------+---------- 2.4. Витрати на утримання і відтворення | | основних виробничих засобів - усього | 24 | у тому числі: | | .4.1. Господарські витрати | 241 | у тому числі: | | .4.1.1 На утримання та обслуговування примі- | | щень | 2411 | з них: | | а) плата за оренду нежилих приміщень | 24111| .4.2. Амортизація на повне відтворення та | | капітальний ремонт основних виробни- | | чих засобів | 242 | з них: | | - на капітальний ремонт основних виробни-| | чих фондів у межах амортвідрахувань | 2421 | .4.3. Амортизація нематеріальних активів | 243 | ---------------------------------------------+------+---------- 2.5. Витрати на утримання охорони за дого- | | ворами | 25 | 2.6. Матеріальні витрати на утримання служ- | | би інкасації | 26 | 2.7. Витрати на виготовлення та супровод- | | ження паперових грошей та монет | 27 | 2.8. Обов'язкові податки, платежі та збори | | згідно з чинним законодавством | 28 | 2.9. Витрати на обов'язкове страхування | | вкладів громадян | 29 | ---------------------------------------------+------+---------- III. Інші витрати - усього | 3 | у тому числі: | | 3.1. Витрати на маркетинг та рекламу | 31 | 3.2. Витрати на проведення обов'язкового | | аудиту | 32 | 3.3. Інші витрати, передбачені чинним зако- | | нодавством | 33 | ---------------------------------------------+------+---------- Усього витрат за рахунком N 97 (I+II+III)| | ---------------------------------------------+------+---------- Фінансовий результат (рахунок N 96 - | | рахунок N 97): | | Прибуток | 01 | Збиток | 02 | Прибуток від позареалізаційних операцій| 03 | Збиток від позареалізаційних операцій | 04 | Балансовий прибуток (рахунок N 980 П) | | (згорнутий) | 05 | Балансовий збиток (рахунок N 980 А) | | (згорнутий) | 06 | --------------------------------------------------------------- Розподіл прибутку --------------------------------------------------------------- 1. Прибуток до розподілу | 01 | 2. Сума податків, платежів, сплачених за | | діючим законодавством за рахунок | | прибутку | 02 | 3. Штрафні санкції за приховування (зани- | | ження) прибутку, доходу або інших | | об'єктів оподаткування та порушення, за| | які застосовуються економічні санкції | | у вигляді штрафів | 03 | 4. Інші витрати за рахунок прибутку, | | передбачені законодавством | 04 | 5. Нерозподілений прибуток | | (п.01 - п.02 - п.03 - п.04) | 05 | --------------------------------------------------------------- Розподіл нерозподіленого прибутку (формування фондів) --------------------------------------------------------------- 1. Фонди, що виступають гарантіями зобо- | | в'язань банку | | - Перехідний залишок на початок року | 101 | - Сформовано фондів на рахунок прибутку | | звітного періоду | 102 | - Сформовано фондів з централізованих | | перерахувань | 103 | - Сформовано фондів за рахунок інших | | надходжень | 104 | - Залишок коштів на кінець звітного | | періоду | 105 | ---------------------------------------------+------+---------- 2. Фонди економічного стимулювання | | 2.1. Фонд соціального розвитку банку | | - Перехідний залишок на початок року | 211 | - Сформовано фондів на рахунок прибутку | | звітного періоду | 212 | - Сформовано фондів з централізованих | | перерахувань | 213 | - Сформовано фондів за рахунок інших | | надходжень | 214 | - Фактично використано | 215 | - Залишок коштів на кінець звітного | | періоду | 216 | 2.2. Фонд соціального захисту працівників | | - Перехідний залишок на початок року | 221 | - Сформовано фондів на рахунок прибутку | | звітного періоду | 222 | - Сформовано фондів з централізованих | | перерахувань | 223 | - Сформовано фондів за рахунок інших | | надходжень | 224 | - Фактично використано | 225 | - Залишок коштів на кінець звітного | | періоду | 226 | ---------------------------------------------+------+---------- 3. Виплата дивідендів акціонерам та пайо- | | викам | | - Перехідний залишок на початок року | 331 | - Сформовано фондів на рахунок прибутку | | звітного періоду | 332 | - Фактично використано | 333 | - Залишок коштів на кінець звітного | | періоду | 334 | ---------------------------------------------+------+---------- 4. Виплати, що не входять до складу фонду | | оплати праці | | - Перехідний залишок на початок року | 441 | - Сформовано фондів на рахунок прибутку | | звітного періоду | 442 | - Сформовано фондів за рахунок інших | | надходжень | 443 | - Фактично використано | 444 | - Залишок коштів на кінець звітного | | періоду | 445 | ---------------------------------------------+------+---------- 5. Нерозподілений прибуток | | - Перехідний залишок на початок року | 551 | - Нерозподілений прибуток звітного | | періоду | 552 | - Залишок коштів на кінець звітного | | періоду | 553 | ---------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Примітка. Методичні вказівки щодо складання форми N 2 "Звіт
про прибутки і збитки" будуть надіслані після прийняття Верховною
Радою України змін і доповнень до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
Форма N 701 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

НБУ через Центральну

розрахункову палату

до 11 числа після звітного періоду
Звіт

про кількість угод, суми і процентні ставки

за кредитами комерційних банків за галузями

за _______________ 199_ року
________________________
(адреса банку)

(млн.крб.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | до 1 місяця | від 1 до 3 місяців | від 3 до 6 місяців |від 6 до 12 місяців | понад 12 місяців | усього | Код |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------- | |Кільк.|Сума|Процент.|Кільк.|Сума|Процент.|Кільк.|Сума|Процент.|Кільк.|Сума|Процент.|Кільк.|Сума|Процент.|Кільк.|Сума|Процент. | |угод | | ставка |угод | | ставка |угод | | ставка |угод | | ставка |угод | | ставка |угод | | ставка -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- . Кредити господарствам| | | | | | | | | | | | | | | | | | | .1. Промисловості | 100| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |10001| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |10002| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- .2. Сільському госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дарству | 200| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |20001| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |20002| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .З. Транспорту та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зв'язку | 500| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |50001| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |50002| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .4. Будівництву | 600| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |60001| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |60002| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .5. Торгівлі | 700| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |70001| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |70002| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .6. МТП та збуту | 800| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |80001| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |80002| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .7. Заготівельним орг. | 810| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |81001| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |81002| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .8. Іншим галузям | 999| | | | | | | | | | | | | | | | | | державним |99901| | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавним |99902| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+--------+------+----+-------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . Кредити населенню | 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник_________________________
_____________________________ Головний бухгалтер______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 704 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

НБУ через Центральну

розрахункову палату

до 11 числа після звітного періоду
Звіт

про кількість угод, суми і процентні ставки за

міжбанківськими кредитами комерційних банків

на __________________ 199_ року
________________ _______________ ________________________
(назва банку) (код) (адреса банку)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | до 1 місяця | від 1 до 3 місяців | понад 3 місяці | усього |Код|---------------------------+---------------------------+---------------------------+--------------------------- | |кількість| сума, |процент.|кількість| сума, |процент.|кількість| сума, |процент.|кількість| сума, |процент. | | угод |млн.крб.|ставка | угод |млн.крб.|ставка | угод |млн.крб.|ставка | угод |млн.крб.|ставка ----------------+---+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ----------------+---+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+-------- редити, надані | | | | | | | | | | | | | омерційними | | | | | | | | | | | | | анками | 3 | | | | | | | | | | | | ----------------+---+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+-------- редити, отримані| | | | | | | | | | | | | омерційними | | | | | | | | | | | | | анками | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 705 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

НБУ через Центральну розрахункову

палату до 11 числа після звітного

періоду
Звіт про кількість угод, суми і процентні ставки

за депозитами, ощадними сертифікатами та трастовими

операціями комерційних банків

за __________________ 199_ року
_____________ ________________ ___________________ (назва банку) (код) (адреса банку)
(млн.крб.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | до запитання | на 1 місяць |від 1 до 3 місяців | від 3 до 6 місяців |від 6 до 12 місяців| понад 12 місяців | усього |---+-------------------+-------------------+--------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------- |Код|Кільк.|Су-|Процент.|Кільк.|Су-|Процент.|Кільк.|Су-| Процент.| Кільк.|Су-|Процент.|Кільк.|Су-|Процент.|Кільк.|Су-|Процент.|Кільк.|Су-|Процент. | |угод |ма |ставка |угод |ма |ставка |угод |ма | ставка | угод |ма |ставка |угод |ма |ставка |угод |ма |ставка |угод |ма |ставка -------------------+---+------+---+--------+------+---+--------+------+---+---------+-------+---+--------+------+---+--------+------+---+--------+------+---+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19| 20 | 21 | 22| 23 -------------------+---+------+---+--------+------+---+--------+------+---+---------+-------+---+--------+------+---+--------+------+---+--------+------+---+-------- епозити господарств| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | державних |51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | недержавних |52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+---+------+---+--------+------+---+--------+------+---+---------+-------+---+--------+------+---+--------+------+---+--------+------+---+-------- епозити населення | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+---+------+---+--------+------+---+--------+------+---+---------+-------+---+--------+------+---+--------+------+---+--------+------+---+-------- ошти за трастовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пераціями банків | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фізичних осіб |71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | юридичних осіб |72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+---+------+---+--------+------+---+--------+------+---+---------+-------+---+--------+------+---+--------+------+---+--------+------+---+-------- щадні сертифікати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | анків, реалізовані | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фізичним особам |81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | юридичним особам |82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199_ р. Керівник ________________________
______________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форм N 701, N 704, N 705
Загальні положення
Інформацію про кількість угод, суми і процентні ставки за
кредитами та депозитами комерційних банків за формами NN 701, 704,
705 одержують регіональні управління НБУ від усіх банків і всіх
філій, які розташовані на їх території, включаючи: а) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку України (зведену
інформацію по області); с) філії і операційні управління комерційних банків, що не
мають обласних управлінь (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії банків інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її у розрізі банків і в цілому по області
Національному банку один раз на місяць до 11 числа за минулий
місяць. Нові банки, що тільки зареєстровані, надають інформацію з
наступного місяця після їх реєстрації. Якщо банк не проводить
кредитних та депозитних операцій за місяць, то надається 0-ва
інформація. Інформація за формами NN 701, 704, 705 надається
диференційовано за такими термінами:

до 1 місяця;

від 1 до 3 місяців;

від 3 до 6 місяців;

від 6 до 12 місяців;

понад 12 місяців. Надані кредити та кошти, залучені протягом місяця, групуються
за вищезазначеними термінами, за кожним з яких вказується
кількість укладених угод, розраховується сума наданих кредитів чи
залучених депозитів, яка відображається в млн.крб. та
середньозважена процентна ставка. Приклад розрахунку середньозваженої процентної ставки.
Припустимо, що за місяць банк уклав 3 кредитні угоди терміном від
1 до 3 місяців на загальну суму 2200000 млн.крб. за такими
ставками: 200000 млн.крб. (на строк 1,5 місяця) - ставка 30% річних; 1000000 млн.крб. (на строк 2 місяці) - ставка 40% річних; 1000000 млн.крб. (на строк 3 місяці) - ставка 45% річних.
Тоді процентна ставка становитиме 41.36% річних і має
розраховуватися за формулою:
[(200000 х 30 + 1000000 х 40 + 1000000 х 45)/2200000].
Форма N 701
Звіт про кількість угод, суми і процентні ставки

за кредитами комерційних банків за галузями
При складанні звіту за формою N 701 враховується кількість
угод, обсяги і процентні ставки за кредитами, що надані
комерційними банками підприємствам і домашнім господарствам, які
обліковуються на позичкових рахунках розділів 11 та 15 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України" ( v0332500-95 ),
крім рахунків за заборгованістю, несплаченими в строк процентами
та пролонгованими кредитами. Коди галузей та видів власності наведені у графі 2 форми N
701. За зазначеними кодами визначається кількість угод, сума
фактично наданих кредитів та процентна ставка, яка розраховується
як середньозважена. Облік за галузями народного господарства здійснюється
відповідно до "Номенклатури статистичної звітності за позиками
банків України". Класифікація балансових рахунків з символами за
галузями народного господарства надавалась у додатку до Пояснення
щодо складання звіту за формами NN 701, 704, 705 (листи N 14031/15
від 12.04.94 та N 14031/23 від 24.05.94). У подальшому коригування Класифікації повинно самостійно
здійснюватись комерційними банками відповідно до змін та доповнень
до "Номенклатури статистичної звітності за позиками банків
України" та своєчасно контролюватись регіональними управліннями.
Форма N 704
Звіт про кількість угод, суми і процентні ставки

за міжбанківськими кредитами комерційних банків
При складанні звіту за формою N 704 враховується кількість
угод, обсяги і процентні ставки за кредитами, що надані та
отримані комерційними банками і обліковуються на рахунках розділу
18 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. При визначенні суми фактично наданих міжбанківських кредитів
враховуються кредити, що обліковуються на рахунку N 828 (код 3). При визначенні суми фактично отриманих міжбанківських
кредитів враховуються кредити, що обліковуються на рахунку N 829
(код 4).
Форма N 705
Звіт про кількість угод, суми і процентні ставки

за депозитами комерційних банків
При складанні звіту за формою N 705 враховується кількість
угод, обсяги і процентні ставки за депозитами, залученими
комерційними банками, які обліковуються в розділі 14 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України". При визначенні суми депозитів державних господарств (код 51)
враховуються депозити, які обліковуються на таких рахунках - NN
713, 683, 684, 753, 754, 755; недержавних господарств (код 52) -
NN 714, 685, 686. При визначенні суми депозитів населення (код 6) враховуються
депозити, які обліковуються на таких рахунках - NN 711, 680, 681,
682, 718. При визначенні коштів фізичних осіб за трастовими операціями
комерційних банків (код 71) враховуються суми, які обліковуються
на рахунку N 710, кошти юридичних осіб (код 72) - на рахунку
N 719. При визначенні суми за ощадними сертифікатами комерційних
банків, реалізованими фізичним особам (код 81), враховуються суми,
що обліковуються на рахунку N 717, реалізованими юридичним особам
(код 82) - рахунку N 703. Зазначена щомісячна інформація необхідна для регулювання
грошово-кредитного ринку.
Форма N 702 (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

через департамент інформатизації

до 15 години за минулий день
Звіт

про процентні ставки, суми наданих кредитів

і залучених депозитів

за __________________ 199_ року
_____________________________

(назва банку) ____________________________

(адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------- ума фактично залу-|Середньозважена |Сума фактично на-|Середньозважена ених коштів на де-|процентна ставка,| даних кредитів, |процентна ставка, озити, млн.крб. | % | млн. крб. | % ------------------+-----------------+------------------+----------------- 1 | 2 | 3 | 4 ------------------+-----------------+------------------+----------------- ------------------+-----------------+------------------+----------------- ------------------+-----------------+------------------+----------------- ------------------+-----------------+------------------+----------------- -------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер_______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 702
Звіт про процентні ставки, суми наданих кредитів

і залучених депозитів
Інформацію про суми і процентні ставки за кредитами і
депозитами комерційних банків одержують регіональні управління НБУ
від усіх банків і всіх філій, які розташовані на їх території,
включаючи: а) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку (зведену інформацію по
області); с) філії і операційні управління комерційних банків, що не
мають обласних управлінь (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її електронною поштою у розрізі банків
комп'ютерному центру Національного банку щоденно до 15 години дня
за минулий робочий день. Нові банки, що тільки зареєстровані, надають інформацію через
місяць після їх реєстрації. Якщо банк протягом робочого дня не
проводить кредитних та депозитних операцій, то надається 0-ва
інформація. При складанні звіту враховуються обсяги і процентні ставки за
залученими депозитами і наданими кредитами комерційних банків за
день. При визначенні суми фактично залучених коштів на депозити
комерційних банків враховуються депозити, які обліковуються на
рахунках 14 розділу "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України", в тому числі: NN 711, 680, 681, 682, 718, 713, 683, 684,
753, 754, 755, 714, 685, 686. При визначенні суми кредитів фактично наданих банками
фізичним та юридичним особам враховуються кредити, які
обліковуються на всіх позичкових рахунках розділів 11 і 15 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України", крім рахунків за
заборгованістю, несплаченими в строк процентами та пролонгованими
кредитами. Процентна ставка за кредитами і за депозитами розраховується
як середньозважена. Зазначена інформація необхідна для регулювання
грошово-кредитного ринку.
Форма N 708 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

НБУ через Центральну

розрахункову палату

11 числа після звітного періоду
Звіт

про суми і процентні ставки за кредитами

комерційних банків в іноземній валюті

за ______________ 199_ року
__________________________

(адреса банку)
(в одиницях виміру іноземної валюти -

доларах, марках, рублях) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код| до 1 місяця |від 1 до 3 місяців|від 3 до 6 місяців|від 6 до 12 міс.|понад 12 місяців |ва-|-------------+------------------+------------------+----------------+---------------- |лю-|Сума|Процент-| Сума |Процент-| Сума | Процент-| Сума |Процент-| Сума |Процент- |ти | |на став-| |на став-| | на став-| |на став-| |на став- | | |ка, % | |ка, % | | ка, % | |ка, % | |ка, % ------------------------+---+----+--------+---------+--------+--------+---------+-------+--------+-------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ редити підприємствам
і домашнім господарствам:
доларів США 001
німецьких марок 048
російських рублів 858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 709 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

НБУ через Центральну

розрахункову палату

11 числа після звітного періоду
Звіт

про суми і процентні ставки за депозитами

комерційних банків в іноземній валюті

за ___________________ 199_ року
_________________________________

(адреса банку)
(в одиницях виміру іноземної валюти -

доларах, марках, рублях) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код| до 1 місяця |від 1 до 3 місяців|від 3 до 6 місяців|від 6 до 12 міс. |понад 12 місяців |ва-|-------------+------------------+------------------+-----------------+----------------- |лю-|Сума|Процент-| Сума |Процент-| Сума | Процент-| Сума |Процент-| Сума |Процент- |ти | |на став-| |на став-| | на став-| |на став-| |на став- | | |ка, % | |ка, % | | ка, % | |ка, % | |ка, % -------------------+---+----+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- епозити в іноземній
валюті:
доларів США 001
німецьких марок 048
російських рублів 858 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер _________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форм NN 708, 709
Загальні положення
Інформацію про суми і процентні ставки за кредитами та
депозитами комерційних банків в іноземній валюті за формами
звітності NN 708, 709 одержують регіональні управління НБУ від
усіх банків і всіх філій, які розташовані на їх території,
включаючи: a) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку України (зведену
інформацію по області); c) філії і операційні управління комерційних банків, що не
мають обласних управлінь (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії банків інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її у розрізі банків та в цілому по області
Національному банку один раз на місяць до 11 числа за минулий
місяць. Нові банки, що тільки зареєстровані, надають інформацію з
наступного місяця після їх реєстрації. Якщо банк не проводить
кредитних та депозитних операцій за місяць, то надається 0-ва
інформація. Інформація за формами NN 708, 709 надається диференційно за
такими термінами:

до 1 місяця;

від 1 до 3 місяців;

від 3 до 6 місяців;

від 6 до 12 місяців;

понад 12 місяців. Надані кредити та кошти, залучені протягом місяця, групуються
за вищезазначеними термінами, за кожним з яких розраховується
загальна сума наданих кредитів та залучених депозитів і
середньозважена процентна ставка. Приклад розрахунку середньозваженої процентної ставки.
Припустимо, що за місяць банк уклав три кредитні угоди терміном
від 1 до 3 місяців на суму 2200 дол. за такими ставками:

200 дол. (на строк 1,5 місяця) - ставка 10% річних;

1000 дол. (на строк 2 місяці) - ставка 15% річних;

1000 дол. (на строк 3 місяці) - ставка 20% річних. Тоді середньозважена процентна ставка становитиме 16.82%
річних і має розраховуватись за формулою:

[(200 x 10 + 1000 x 15 + 1000 x 20)/2200 = 16.82].
Форма N 708
Звіт про суми і процентні ставки за кредитами

комерційних банків в іноземній валюті
При складанні звіту за формою N 708 враховуються обсяги і
процентні ставки за кредитами, що надані комерційними банками
підприємствам і домашнім господарствам в іноземній валюті, які
обліковуються на позичкових рахунках розділу 5 "Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України" ( v0332500-95 ), а саме: у
підрозділах - кредитні і розрахункові операції резидентів (підприємств,
організацій та населення) в іноземній валюті, в тому числі: в) короткострокові кредити - NN 977, 978, 240, 241, 242, 243,
246, 247, 248, 249, 223, 224; г) довгосторокові кредити - NN 345, 346, 343, 344, 442, 443,
448, 449, 323, 324. - розрахунки з нерезидентами в іноземній валюті, в тому
числі: в) короткострокові кредити - NN 655, 656; г) довгострокові кредити - NN 347, 348. Сума наданих кредитів розраховується за вищенаведеними
рахунками загальною сумою (за резидентами і нерезидентами) з
диференціацією: - за строками виданих кредитів - 1, 3, 6, 12 та понад 12
місяців; - за видами валют, в тому числі вільно конвертованій -
доларів США (код 001), німецьких марок (код 048); неконвертованій
- російських рублів (код 858). Процентна ставка враховується відповідно - за строками
виданих кредитів та за видами валют, згідно з укладеними угодами.
Форма N 709
Звіт про суми і процентні ставки за депозитами

комерційних банків в іноземній валюті
При складанні звіту за формою N 709 враховуються обсяги і
процентні ставки за депозитами в іноземній валюті залучених
комерційними банками, які обліковуються в розділі 5 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України", а саме: у
підрозділах - кредитні і розрахункові операції резидентів (підприємств,
організацій та населення) в іноземній валюті, в тому числі: б) депозитні рахунки - NN 630, 631, 632, 636, 637, 638; - розрахунки з нерезидентами в іноземній валюті, в тому
числі: б) депозитні рахунки - NN 633, 634, 635, 639, 730, 735. Сума залучених депозитів розраховується за вищенаведеними
рахунками загальною сумою (за резидентами і нерезидентами) з
диференціацією: - за строками залучених депозитів - 1, 3, 6, 12 та понад 12
місяців; - за видами валют, в тому числі вільно конвертованій -
доларів США (код 001), німецьких марок (код 048); неконвертованій
- російських рублів (код 858). Процентна ставка враховується відповідно - за строками
залучених депозитів та за видами валют згідно з укладеними
угодами. Зазначена щомісячна інформація необхідна для регулювання
грошово-кредитного ринку.
Форма N 710 (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками, філіями

всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

НБУ через Центральну

розрахункову палату

до 15 години за минулий день
Звіт

про суми і процентні ставки за міжбанківськими кредитами

за ___________________ 199_ року
_________________________ ______________________________

(назва банку) (адреса банку)
------------------------------------------------------------------------------------------------- | на 1 день |від 1 до 7 днів|від 7 до 21 дня|від 21 до 30 днів|більше 30 днів |-------------+---------------+---------------+-----------------+--------------- |Сума|Процент-|Сума |Процент-|Сума | Процент-| Сума |Процент- |Сума |Процент- |млн.|на став-|млн. |на став-|млн. | на став-| млн. |на став- |млн. |на став- |крб.|ка, % |крб. |ка, % |крб. | ка, % | крб. |ка, % |крб. |ка, % ----------------+----+--------+------+--------+-----+---------+-------+---------+------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ----------------+----+--------+------+--------+-----+---------+-------+---------+------+-------- редити, надані | | | | | | | | | | анками | | | | | | | | | | ----------------+----+--------+------+--------+-----+---------+-------+---------+------+-------- редити, отримані| | | | | | | | | | анками | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 199 р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер _________________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 710
Звіт про суми і процентні ставки за

міжбанківськими кредитами
Інформацію про суми і процентні ставки за міжбанківськими
кредитами комерційних банків одержують регіональні управління НБУ
від усіх банків і всіх філій, які розташовані на їх території,
включаючи: a) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку України (зведену
інформацію за областю); c) філії і операційні управління комерційних банків, що не
мають обласних управлінь (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її електронною поштою у розрізі банків
комп'ютерному центру Національного банку щоденно до 15 години дня
за минулий робочий день. Нові банки, що тільки зареєстровані, надають інформацію через
місяць після їх реєстрації. Якщо банк протягом робочого дня не
проводить кредитних та депозитних операцій, то надається 0-ва
інформація. При складанні звіту за формою інформація подається за
наданими та отриманими міжбанківськими кредитами окремо за такими
термінами:

на 1 день;

від 1 до 7 днів;

від 7 до 21 дня;

від 21 до 30 днів;

понад 30 днів. Обсяги наданих та отриманих міжбанківських кредитів
групуються за вищезазначеними 5 термінами і за кожним терміном
окремо розраховується сума наданих та отриманих кредитів та
середньозважена процентна ставка. При визначенні суми фактично наданих міжбанківських кредитів
враховуються кредити, що обліковуються на рахунку N 828 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України" ( v0332500-95 ). При визначенні суми фактично отриманих міжбанківських
кредитів враховуються кредити, які обліковуються на рахунку N 829
"Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України". Суми за міжбанківськими кредитами відображаються у формі в
млн.крб. Зазначена інформація необхідна для регулювання
рошово-кредитного ринку.
Форма N 700Р (декадна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

емісійно-кредитному департаменту

через департамент інформатизації

протягом 3 днів до 3, 13, 23 числа
Звіт

про формування обов'язкових резервів і

залишки на кореспондентському рахунку

за ______________ 199_ року
_______________________ _________________________
(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.) ----------------------------------------------------------------------------- N | |Дати визначеного періоду (декади)|Середньо- /п| Показники |---------------------------------|арифметична | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 | 9 | 10 |сума за | | | | | | | | | | | |декаду --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 1.|Сума залучених коштів у на- | | | | | | | | | | | |ціональній валюті | | | | | | | | | | | --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 2.|Сума залучених коштів у іно-| | | | | | | | | | | |земній валюті | | | | | | | | | | | --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 3.|Сума обов'язкового залишку | | | | | | | | | | | |коштів на коррахунку, вихо- | | | | | | | | | | | |дячи із норми обов'язкових | | | | | | | | | | | |резервних вимог - усього: | | | | | | | | | | | | в тому числі | | | | | | | | | | | |в національній валюті | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті | | | | | | | | | | | --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 4.|Коригування (+,-) до суми | | | | | | | | | | | |обов'язкових резервів - | | | | | | | | | | | |усього: | | | | | | | | | | | | в тому числі на | | | | | | | | | | | |* вільні залишки коштів | | | | | | | | | | | |цільових аукціонних кредитів| | | | | | | | | | | |(+) | | | | | | | | | | | |** довгострокові кредити (-)| | | | | | | | | | | | з них: | | | | | | | | | | | |агропромисловому комплексу | | | | | | | | | | | |підприємствам вугільної про-| | | | | | | | | | | |мисловості | | | | | | | | | | | |підприємствам на інвестицій-| | | | | | | | | | | |ні програми понад 1 рік | | | | | | | | | | | --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 5.|Сума обов'язкових залишків | | | | | | | | | | | |коштів на коррахунку з ура- | | | | | | | | | | | |хуванням корективів | | | | | | | | | | | |рядок 3 (+,-) рядок 4 | | | | | | | | | | | --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 6.|Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | |коштів на коррахунку | | | | | | | | | | | --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 7.|Відхилення (+,-) | | | | | | | | | | | |рядок 6 - рядок 5 | | | | | | | | | | | --+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+----------- 8.|Сума плати за недотримання | | | | | | | | | | | |резервних вимог |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х | Х | Х | Х | ----------------------------------------------------------------------------- Примітка: * різниця між сумою за рахунком N 816 і загальною сумою
заборгованості за виданими кредитами, відображеними на відповідних
балансових рахунках за шифрами 38 і 39 ** із розшифровок банку за рахунком N 788
"___"_________________ 199 р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 700Р
Звіт про формування обов'язкових резервів і залишки

на кореспондентському рахунку
Величина обов'язкових резервів визначається щодекадно у
розмірі визначеного відсотка від середньоарифметичних залишків
залучених банком коштів, який встановлюється Національним банком
України на відповідний період. До залучених коштів відносяться кошти, що знаходяться на
розрахункових, депозитних, поточних, бюджетних рахунках юридичних
та фізичних осіб та на загальнобанківських рахунках комерційного
банку, які визначаються Національним банком і доводяться
затвердженим Правлінням Національного банку Порядком формування
комерційними банками обов'язкових резервів та окремими вказівками
з цього питання. Коригування суми обов'язкових резервів на коррахунку
комерційного банку здійснюється за даними із розшифровок
комерційного банку. Розрахунок розміру обов'язкових резервів проводиться тричі на
місяць за кожну декаду (1-10, 11-20, 21-31). Сума залучених коштів
та залишки коштів на коррахунках банків за вихідні та святкові дні
береться на рівні останнього робочого дня. Кримське республіканське та обласні управління Національного
банку протягом 3 днів після визначеного періоду (до З, 13, 23
числа щомісячно) повинні отримати від кожного комерційного банку
(філії) дані за встановленою формою N 700Р. Надана інформація
звіряється з даними щоденних балансів комерційного банку (філії),
що знаходяться у Національного банку, та з балансовими даними і
розшифровками, що надаються комерційним банком (філією). При цьому
визначається правильність дотримання комерційними банками
(філіями) встановленої норми обов'язкових резервів на
кореспондентському (субкореспондентському) рахунку комерційного
банку. У разі, якщо середньоарифметична сума залишків коштів на
коррахунку за визначений період буде меншою від розміру
встановленої норми обов'язкових резервів, то банк сплачує штраф у
розмірі неправомірно одержаного доходу за визначений період у
порядку, встановленому Положенням про застосування Національним
банком України санкцій за порушення банківського законодавства (з
урахуванням змін та доповнень до нього), затвердженим постановою
Правління Національного банку України від 30.06.95 N 168
( v0168500-95 ) і доведеним до обласних управлінь та комерційних
банків листом Національного банку від 31.07.95 р. N 278
( v0278500-95 ).
Форма N 141 (п'ятиденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України від

29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту готівково-грошового

обігу 1, 6, 11, 16, 21, 26 числа
Дані

про стан заборгованості виплат за заробітною платою

за станом на _____________ 199_ року
________________________________

(назва банку) _______________________________

(адреса банку)
(сума в млн.крб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Прострочена заборгованість за заробітною платою з причин | |---------------------------------------------------------------------------- |Загальна| |відсутність коштів| відсутність коштів | |сума за-|відсутність коштів|на рахунках під- |у банках у зв'язку з | інші причини агальна |боргова-| на коррахунках |приємств, установ,|несвоєчасним завезен-|(неявка клієнтів ількість|ності | банку | організацій |ням з вини регіональ-| у банк) ипадків |на_____ | | | них управлінь НБУ | |199 р. |------------------+------------------+---------------------+---------------- |млн.крб.|кількість| сума |кількість| сума |кількість | сума |кількість| сума --------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+---------+---------+------ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 143 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті

на 3 робочий день, наступний

за звітним періодом;

* Центральною розрахунковою палатою -

департаменту готівково-грошового

обігу на 4 робочий день, наступний

за звітним періодом
Відомість покупюрної будови залишків фондів

і фондів, відісланих установами

Національного банку України

за _________________ 199_ року
___________________________

(назва банку) __________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------ | Сума |---------------------------------------------------------- омінал| Покупюрна будова залишків фондів| Відіслані фонди |----------------------------------+----------------------- |Придатні |Зношені |Придатні |Зношені |купони |купони |купони |купони |(індекс 9) |(індекс 10) |(індекс 9) |(індекс 10) ------+-----------------+----------------+-----------+----------- 1000| | | | 2000| | | | 5000| | | | 10000| | | | 20000| | | | 50000| | | | 100000| | | | 500000| | | | 000000| | | | -----------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199_ р. Керівник________________________
______________________________ Головний бухгалтер______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 111 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками -

юридичними особами, що мають

ліцензію на право здійснення

валютних операцій, - департа-

менту валютного регулювання

до 15 числа після звітного періоду
Довідка

про стан ресурсів і розміщення грошових

коштів банків за кодами валют

за станом на 1 ___________ 199_ року
___________________________ __________________________________

(назва банку) (адреса банку)
------------------------------------------------------------------------- | Код |Сума|У національній |валюти| |валюті (млн.крб.) ------------------------------------------+------+----+----------------- | 1 | 2 | 3 ------------------------------------------+------+----+----------------- . Власні кошти банку, усього: | | | у тому числі: |------+----+----------------- 1.1. Власна валюта банку |------+----+----------------- 1.2. Валюта готівкою, куплена у фізичних | | | осіб |------+----+----------------- 1.3. Резерви для покриття ризиків | | | ------------------------------------------+------+----+----------------- . Залучені кошти банку, усього: | | | у тому числі: |------+----+----------------- 2.1. В Україні, всього: |------+----+----------------- - від банків України |------+----+----------------- - з інших джерел |------+----+----------------- 2.2. З-за кордону, всього: |------+----+----------------- - від іноземних банків |------+----+----------------- - з інших іноземних джерел | | | ------------------------------------------+------+----+----------------- . Розміщення валютних коштів, усього: | | | у тому числі: |------+----+----------------- 3.1. В Україні, всього: |------+----+----------------- 3.2. За кордоном, всього | | | ------------------------------------------+------+----+----------------- . Залишок валютних коштів, усього: | | | у тому числі: |------+----+----------------- 4.1. В Україні, усього: |------+----+----------------- - на рахунках в банках |------+----+----------------- - готівка в касі |------+----+----------------- 4.2. За кордоном | | | ------------------------------------------+------+----+----------------- Довідково: | | | аборгованість за іноземними кредитами, | | | триманими від нерезидентів в іноземній | | | алюті | | | ------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 111
Довідка про стан ресурсів розміщення

грошових коштів банку за кодами валют
У графі 1 відображаються коди валюти відповідно до прийнятого
Національним банком Класифікатора іноземних валют (N 19029/380 від
14.03.1993 р.); у графі 2 - суми коштів іноземної валюти за
номіналом (в одиницях); у графі 3 - відповідні суми у валюті
України.
У розділі 1 "Власні кошти банку" відображається стан ресурсів за
видами: 1) в п.1.1 обліковуються суми власної валюти банку (балансові

рахунки NN 150П, 151П); 2) в п.1.2 відображається готівкова валюта, куплена у

фізичних осіб (балансові рахунки NN 076П*, 976П*); 3) в п.1.3 відображаються кошти, що резервуються для покриття

кредитних і валютних ризиків (балансові рахунки NN 734,

870, 877).
У розділі 2 "Залучені кошти банку" відображаються джерела
залучених коштів: 1) в п.2.1 обліковуються залучені кошти в Україні:

* від банків України (балансові рахунки NN 156П, 157П,

158П, 117П, 657П, 659П, 152П, 155П, 440П, 441П);

* від інших джерел (балансові рахунки NN 070, 065,

180, 185, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 139, 140,

178, 1798, 630, 631, 632, 636, 637, 638, 071, 068,

190П, 187П); 2) в п.2.2 обліковуються залучені кошти із-за кордону:

* від іноземних банків (балансові рахунки NN 073, 973,

658П, 660П, 159П, 118П, 079П, 078П**, 645П, 646П,

075П, 975П);

* з інших іноземних джерел (балансові рахунки NN 064,

066, 633, 634, 635, 639, 730, 735, 186П, 189П, 067,

069).
У розділі 3 відображається розміщення валютних коштів за
напрямами: 1) у п.3.1 обліковується розміщення коштів в Україні

(балансові рахунки NN 156А, 157А, 158А, 117А, 977, 978,

240, 241, 242, 243, 244, 245, 665, 666, 246, 247, 248,

249, 233, 224, 345, 345, 343, 344, 442, 443, 444, 445,

446, 447, 448, 449, 323, 324, 111, 112, 661, 662, 657А,

659А, 190А, 187А, 440А, 441А, 152А, 155А, 061, 062); 2) у п.3.2 обліковується розміщення коштів за кордоном

(балансові рахунки NN 072, 972, 658А, 660А, 159А, 118,

077, 079А, 655, 656, 347, 348, 663, 664, 113, 114, 186А,

189А, 645А, 646А, 075А, 975А).
У розділі 4 відображається залишок валютних коштів:

1) у п.4.1 обліковується залишок валюти в Україні:

* на рахунках у банках (балансові рахунки NN 156А,

157А);

* готівка в касі (балансові рахунки NN 060, 063); 2) у п.4.2 обліковується залишок валюти за кордоном:

* на рахунках у банках (балансові рахунки NN 072,

972).
У розділі "Довідково" відображаються кошти в іноземній валюті щодо
заборгованості за закордонними кредитами, які отримані під
гарантію уряду України або з дозволу Національного банку.
Примітка: * кошти на балансових рахунках NN 076, 976, 096, 097
необхідно відносити до відповідних розділів форм звітності,
виходячи із змісту операцій, які обліковуються за окремими
субрахунками; ** кошти на балансовому рахунку N 078 можуть бути віднесені
до: * "залучених в Україні" у разі, якщо сума акредитива

списується з рахунка клієнта в момент відкриття

акредитива; * "розміщених в Україні" у разі, якщо банк надає кредит

клієнту на суму акредитива.
Форма N 112 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками -

юридичними особами, що мають

ліцензію на право здійснення

валютних операцій, - департа-

менту валютного регулювання

до 15 числа після звітного періоду
Звіт

про розподіл зобов'язань і вимог банку

в іноземній валюті за терміном погашення

на 1 _____________ 199_ року
_____________________________ ____________________________

(назва банку) (адреса банку)
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Зобов'язання|Зобов'язання та вимоги банку з| Усього |валю-| та | залишеним терміном погашення | у націо- | ти |вимоги банку|------------------------------| нальній | | до | до 1 |від 1 до| понад 3 | валюті | | запитання | місяця|3 міся- | місяці |(млн.крб.) | | | | ців | | -----------------------------+-----+------------+--------+--------+------------+---------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -----------------------------+-----+------------+--------+--------+------------+---------- 1. Зобов'язання | | | | | | | | | | | | .1. Перед іноземними банками | | | | | | фірмами |-----+------------+--------+--------+------------+---------- .2. Перед українськими бан- | | | | | | ами, організаціями та під- | | | | | | риємствами і громадянами | | | | | | -----------------------------+-----+------------+--------+--------+------------+---------- 2. Вимоги | | | | | | | | | | | | .1. До іноземних банків і | | | | | | ірм |-----+------------+--------+--------+------------+---------- .2. До українських банків, | | | | | | рганізацій та підприємств | | | | | | громадян | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 112
Звіт про розподіл зобов'язань і вимог банку

в іноземній валюті за терміном погашення
Вказана форма відображає зобов'язання та вимоги банку перед
резидентами та нерезидентами (в графах 2-5 в іноземній валюті за
номіналом, у графі 6 - у валюті України). У графі 2 розділу 1 обліковуються суми зобов'язань банку: - перед іноземними банками та фірмами (балансові рахунки
NN 073, 973, 064, 066, 078, 186П, 189П, 645П, 646П, 067, 069, 075,
975П); - перед українськими банками, організаціями і підприємствами
(балансові рахунки NN 070, 065, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145,
146, 156П, 157П, 178, 179, 180, 185, 732, 071, 068, 190П, 187П,
076П, 440П, 441П, 152П, 155П). У графі 2 розділу 2 обліковуються: - вимоги банку до іноземних банків та фірм (балансові рахунки
NN 072, 972, 186А, 189А, 077, 645А, 646А, 075А, 975А); - вимоги банку до українських банків, організацій та
підприємств (балансові рахунки NN 156А, 157А, 190А, 187А, 076А,
440А, 441А, 152А, 155А, 061, 062). У графах 3, 4, 5 розділу 1 обліковуються зобов'язання банку
із строком погашення, що залишився: - перед іноземними банками та фірмами (балансові рахунки
NN 658П, 660П, 159П, 118П, 079П, 079П, 633, 634, 635, 639, 730,
735); - перед українськими банками, організаціями та підприємствами
(балансові рахунки NN 117П, 158П, 630, 631, 632, 636, 637, 638,
657П, 659П). У графах 3, 4, 5 розділу 2 обліковуються вимоги банку із
строком погашення, що залишився: - до іноземних банків та фірм (балансові рахунки NN 658А,
660А, 159А, 118А, 079А, 655, 656, 347, 348, 663, 664, 113, 114); - до українських банків, організацій та підприємств
(балансові рахунки NN 158А, 117А, 657А, 659А, 977, 978, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 665, 666, 246, 247, 248, 249, 223, 224, 345,
346, 343, 344, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 323, 324,
11, 112, 661, 662).
Форма N 113 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками -

юридичними особами, що мають

ліцензію на право здійснення

валютних операцій, - департа-

менту валютного регулювання

до 15 числа після звітного періоду
Звіт

про розподіл видів зобов'язань і вимог

банку за кодами валют

на 1 _________________ 199_ року
___________________________ ____________________________

(назва банку) (адреса банку)
--------------------------------------------------------------------------------------- Назва |Код | Рахунки | | | Цінні папери | Усього у показників |валю-| до |Кре-|Депо-|---------------|національ- | ти |запитання|дити|зити |Акції|Облігації|ній валюті | | | | | | |(млн. крб.) -------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+----------- 1. Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | .1. Залучено в Україні, усього:|_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ у тому числі: | | | | | | | - від українських банків |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ - від інших кредиторів | | | | | | | -------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+----------- .2. Залучено з-за кордону, | | | | | | | усього: |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ у тому числі: | | | | | | | - від іноземних банків |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ - від інших іноземних джерел | | | | | | | -------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+----------- 2. Вимоги | | | | | | | | | | | | | | .1. Розміщено в Україні, | | | | | | | усього: |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ у тому числі: | | | | | | | - в українських банках |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ - в організаціях і підприєм- | | | | | | | ствах |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ - в інших позичальників | | | | | | | -------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+----------- .2. Розміщено за кордоном, | | | | | | | усього: |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ у тому числі: | | | | | | | - в іноземних банках |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________ - в інших організаціях | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 113
Звіт про розподіл видів зобов'язань та

вимог банку за кодами валют
В формі N 113 відображається розподіл видів зобов'язань та
вимог банку за кодами валют.
У пункті 1.1 розділу 1 обліковуються залучені кошти в Україні:

* від українських банків (балансові рахунки NN 156П, 157П,

675П, 659П, 158П, 117П, 645П, 646П); * від інших кредиторів (балансові рахунки NN 070, 065, 180,

185, 135, 136, 137, 732, 145, 146, 139, 140, 178, 179, 138,

630, 631, 632, 636, 637, 638, 870, 877, 071, 068, 190П,

187П).
У пункті 1.2 розділу 1 обліковуються залучені кошти із-за кордону:

* від іноземних банків (балансові рахунки NN 073, 973, 078,

658П, 660П, 159П, 118П, 079П); * з інших іноземних джерел (балансові рахунки NN 064, 066,

655, 656, 347, 348, 663, 664, 113, 114).
У пункті 2.1 розділу 2 обліковується розміщення коштів в Україні:

* в українських банках (балансові рахунки NN 156А, 157А,

657А, 659А, 076А, 158А, 117А, 645А, 646А); * в українських організаціях і підприємствах (балансові

рахунки NN 977, 978, 241, 242, 243, 244, 245, 665, 666,

247, 248, 249, 223, 224, 345, 346, 343, 344, 442, 443, 444,

445, 446, 447, 448, 449, 323, 324, 111, 112, 661, 662,

190А, 187А).
У пункті 2.2 розділу 2 обліковується розміщення коштів за
кордоном: * в іноземних банках (балансові рахунки NN 072, 972, 077,

658А, 660А, 159А, 118А, 079А); * в інших організаціях (балансові рахунки NN 655, 656, 347,

348, 663, 664, 113, 114, 186А, 189А).
Форма N 114 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками -

юридичними особами, що мають

ліцензію на право здійснення

валютних операцій, - департа-

менту валютного регулювання

до 15 числа після звітного періоду
Звіт

про розподіл зобов'язань і вимог банку

за валютами

на 1 _________________ 199_ року
___________________________

(назва банку) __________________________

(адреса банку)
------------------------------------------------------------------ Назва показників |Зобов'я- |Вимоги|Зобов'язання валюти |зання | |і власні кошти ---------------------------------+---------+------+-------------- . Вільно конвертована валюта: | | | Австрійські шилінги | | | Австралійські долари | | | Англійські фунти | | | Бельгійські франки | | | Люксембурзькі франки | | | Німецькі марки | | | Голландські гульдени | | | Грецькі драхми | | | Датські крони | | | Ірландські фунти | | | Іспанські песети | | | Італійські ліри | | | Канадські долари | | | Норвезькі крони | | | Долари США | | | Фінські марки | | | Португальські ескудо | | | Французькі франки | | | Шведські крони | | | Швейцарські франки | | | Японські ієни | | | Ісландські крони | | | ЕКЮ | | | . Валют з обмеженою конвертацією:| | | - російські рублі | | | - латвійські лати | | | - естонські крони | | | - литовські літи | | | - молдовські леї | | | - киргизькі соми | | | - туркменські манати | | | - казахські теньге | | | - інші | | | . Клірингова валюта | | | . Замкнута валюта | | | -----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 114
Звіт про розподіл зобов'язань

і вимог банку за валютами
У формі N 114 відображається розподіл зобов'язань і вимог
банку за валютами за номіналом в одиницях виміру. У графі 1 обліковуються зобов'язання банку (балансові рахунки
NN 070, 065, 180, 185, 135, 136, 137, 137, 732, 145, 146, 139,
140, 178, 179, 138, 156П, 157П, 630, 631, 632, 636, 637; 638,
158П, 117П, 645П, 646П, 657П, 659, 064, 066, 072, 972, 633, 636,
637, 638, 158П, 117П, 645П, 646П, 657П, 659, 064, 066, 072, 972,
633, 634, 635, 639, 730, 735, 159П, 118П, 658П, 660П, 078, 190П,
187П, 186П, 189П, 870, 877, 079П, 076П). У графі 2 обліковуються вимоги банку (балансові рахунки
NN 156А, 157А, 158А, 117А, 977, 978, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
665, 666, 246, 247, 248, 249, 223, 224, 345, 346, 343, 344, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 323, 324, 111, 112, 661, 662,
657А, 659А, 072А, 972А, 159А, 118А, 655, 656, 347, 348,
663, 664, 113, 114, 658А, 660А, 077, 190А, 187А, 186А, 189А, 079А,
076А). У графі 3 обліковуються вимоги банку (відповідно до графи 2)
та власні кошти (відповідно до форми N 111).
Форма N 22 (річна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається поштою:

* позичальником -

уповноваженому банку до 15 січня;

* уповноваженим банком -

департаменту валютного регулювання

до 31 січня
Стан заборгованості за іноземними кредитами

на 1 ______________________ 199_ року
Розділ 1. Дані про окремі зовнішні державні борги та

приватні борги, гарантовані державою
__________________________
(назва позичальника) _________________________

(адреса) Примітка. При заповненні форми

керуватися інструкцією ----------------------------------------------------------------- Пункт| Назва | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 02 |Номер боргу | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 03 |Валюта подання звіту | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Стан боргу і операції за ним ----------------------------------------------------------------- 010 |Борг за розподіленою і не- | | | | | | | | | | | |погашеною частиною кредиту | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 100 |Нерозподілений залишок | | | | | | | | | | | |кредиту | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 200 |Прострочені амортизаційні | | | | | | | | | | | |платежі | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 300 |Прострочені процентні | | | | | | | | | | | |платежі | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 400 |Сума боргового зобов'язання | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 500 |Обсяг розподілу кредиту | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 600 |Анулювання боргу | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 700 |Списання боргу | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 800 |Амортизаційні платежі | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 900 |Процентні платежі | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 20R |Реорганізація прострочених | | | | | | | | | | | |амортизаційних платежів | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 30R |Реорганізація прострочених | | | | | | | | | | | |процентних платежів | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 80R |Реорганізація амортизацій- | | | | | | | | | | | |них платежів | | | | | | | | | | | -----+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 90R |Реорганізація процентних | | | | | | | | | | | |платежів | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
"___"_______________ 199_ р. Керівник _______________________
____________________________ Головний бухгалтер ______________
прізвище виконавця, телефон)
Розділ 2. Зовнішній приватний негарантований борг ----------------------------------------------- |1. Банк, який подає звіт ____________________| |2. Тип боржника (позначити) | | *ком. банки *підпр. з прям. | | іноінвестиціями *інші | Частина А. Поточний стан боргу і операції за звітний період |3. Звіт складено на кінець періоду_________ | Продовження ----------------------------------------------- форми N 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Початок періоду| Операції за звітний період | Кінець періоду |----------------+---------------------------------------------------+------------------------------------------- Тип кредитора |Борг за розподі-|Розподіл|Амортиза-|Процентні|Реоргані- |Реоргані- |Борг за розподіле-|Прострочені |Прострочені |леними і непога-|кредитів| ційні | платежі |зація амор-| зація |ними і непогашени-|амортизацій-| процентні |шеними кредитами| | платежі | |тизаційних |процентних| ми кредитами |ні платежі | платежі | | | | | платежів | платежів | | | ----------------------+----------------+--------+---------+---------+-----------+----------+------------------+------------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ----------------------+----------------+--------+---------+---------+-----------+----------+------------------+------------+----------- риватні банки та інші | | | | | | | | | інансові установи | | | | | | | | | ----------------------+----------------+--------+---------+---------+-----------+----------+------------------+------------+----------- ноземні материнські | | | | | | | | | омпанії та філії | | | | | | | | | ----------------------+----------------+--------+---------+---------+-----------+----------+------------------+------------+----------- кспортні та інші | | | | | | | | | риватні джерела | | | | | | | | | ----------------------+----------------+--------+---------+---------+-----------+----------+------------------+------------+----------- фіційні кредитори | | | | | | | | | включаючи уряд та | | | | | | | | | іжнародні організації)| | | | | | | | | ----------------------+----------------+--------+---------+---------+-----------+----------+------------------+------------+----------- азом | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Частина Б. Прогнозовані суми амортизаційних і процентних платежів
Амортизаційні платежі
----------------------------------------------------------------------------------------------- Тип кредитора |19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|Після 19___ ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- риватні банки та інші | | | | | | | | | | | інансові установи | | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- ноземні материнські | | | | | | | | | | | омпанії та філії | | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- кспортні та інші | | | | | | | | | | | риватні джерела | | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- фіційні кредитори | | | | | | | | | | | включаючи уряд та | | | | | | | | | | | іжнародні організації)| | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- азом | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Процентні платежі ---------------------------------------------------------------------------------------------- Тип кредитора |19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|19___|Після 19___ ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- риватні банки та інші | | | | | | | | | | | інансові установи | | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- ноземні материнські | | | | | | | | | | | омпанії та філії | | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- кспортні та інші | | | | | | | | | | | риватні джерела | | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- фіційні кредитори | | | | | | | | | | | включаючи уряд та | | | | | | | | | | | іжнародні організації)| | | | | | | | | | | ----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- азом | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________ ____________________________ Головний бухгалтер ______
(прізвище виконавця, телефон)
Розділ 1. Дані про окремий зовнішній Додаток до форми N 22

державний борг та про Надається поштою

приватний борг, щоквартально:

гарантований державою *позичальником -

уповноваженому банку до

7 числа після звітного

кварталу;

*уповноваженим банком -

департаменту валютного

регулювання до 15 числа

після звітного кварталу
-------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Банк, який подає звіт |2. Номер боргу |2а. Номер боргового зобов'язання | ------------------------------+-----------------------------------------------------------| 3. Назва позичальника |12. Найменування кредитора|12а. Гарант кредитора | ------------------------------+-----------------------------------------------------------| 4. Тип позичальника: |13. Країна кредитора | (відмітити потрібне)| | * 1. Центральний уряд |-----------------------------------------------------------| * 2. Центральний банк |14. Тип кредитора (відмітити потрібне) | * 4. Місцеві органи влади | *1. Експортер | * 6. Державна корпорація | *2. Комерційний банк або інший фінансовий інститут | * 7. Спільне підприємство | *4. Міжнародна організація | * 8. Приватне підприємство | *5. Уряд або державна установа | * 9. Інше | *6. Облігаційна позика | | *8. Націоналізація | ------------------------------+-----------------------------------------------------------| 5. Найменування гаранта |15. Дата прийняття боргового зобов'язання | ------------------------------+-----------------------------------------------------------| 6. Фінансується з бюджету |16. Сума боргового зобов'язання: | так * ні* | ___________________ у тому числі: | ------------------------------| 1. ______реорганізація прострочення за аморт. платежами | 7. Сектор економіки та ціль | 2. ______реорганізація прострочення за проц. платежами | ------------------------------| 3. ______реорганізація амортизаційних платежів | 8. Тип угоди | 4. ______реорганізація процентних платежів | (відмітити потрібне) | 5. ______реорганізація короткострокового боргу | * 0. Звичайна позика | 6. ______реорганізація приватного негарантованого боргу | * 1. Рефінансування боргу |-----------------------------------------------------------| * 2. Реорганізація боргу |17. Валюта, в якій: 1. Подана звітність_________________ | * 3. Інше (вказати в пункті | 2. Погашається борг_________________ | 22) | | ------------------------------------------------------------------------------------------| 9. Амортизаційні платежі |18. Тип обчислення процентних платежів | 1. Графік платежів: | * 1. Безпроцентна позика | * 1. Рівні суми | * 2. Процентні платежі приписуються до осн. | * 2. Щорічні платежі | суми боргу | * 3. Одноразова плата | * 3. Фіксована процентна ставка (ставки) | * 4. Інше (вказати графік | * 4. Плаваюча ставка (ставки) | в розділі 1А) | * 5. Інше (Заповнити в розділі 1А) | 2. Погашення здійснюється |Для плаваючої ставки вказати базу її обчислення:| (відмітити потрібне) | * 6. 1-а база____________ | * В рахунок загальної суми кредит- | * 7. 2-а база____________ | ного зобов'язання | | * Окремо за кожним траншем |------------------------------------------------| 3. Якщо погашення проводиться окремо |19. Процентна ставка/маржа | за кожним траншем: | 1. 1-а фіксована ставка ______________ % | а) проміжок в місяцях між одержанням | 2. 1-а маржа _______________ % | кожної частини кредиту та першим | 3. 2-а фіксована ставка ______________ % | амортизаційним платежем_________; | 4. 2-а маржа _______________ % | б) число амортизаційних платежів за |------------------------------------------------| кожним траншем одержувача |20. Термін процентних платежів | кредиту____________. | 1. Перший ___________ | | 2. Останній ___________ | | 3. Число платежів за рік _____________ | -----------------------------------------| 4. Для пунктів 19.3; 19.4; вказати дати, на | 10. Дати амортизаційних платежів | які вступає в силу друга ставка/маржа_________| 1. Перший_________ 2. Останній________ |------------------------------------------------| 3. Число платежів за рік___________ |21. Інші збори за зобов'язаннями | -----------------------------------------| (ставка, %) ______________ | 11. Період консолідації |------------------------------------------------| З_______ і до__________ |22. Примітка | (вказати суми реорганізацій за кожен | | рік в колонці 3 розділу 1А) | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження додатка до форми N 22
Розділ 1А. Графік розподілення кредиту та амортизаційних і процентних платежів за окремим зовнішнім державним боргом і приватним боргом, гарантованим державою
-------------------------------------------------------------------------------------- 1. Банк, який подає звіт |2. Номер боргу | ------------------------------------------------------------------------------------| 3. Валюта подання звітності | 4. Вид подання звіту | |А. Первісний * Б. Повторний * | ------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------| Дата | Обсяг реорганізованих | Наступні платежі | --------------| боргових платежів |---------------------------------| Місяць | Рік | | Амортизаційні | Процентні | -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| -------+------+-----------------------------------+----------------+----------------| ------------------------------------------------------------------------------------- Примітка:
"___"________________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 22
Стан заборгованості за іноземними кредитами
Загальні положення
Система звітності боржників (СЗБ) Світового банку передбачає
надання звіту за всією довгостроковою зовнішньою заборгованістю,
тобто за заборгованістю резидентів України перед нерезидентами (у
тому числі країнами СНД) з первісним або продовженим терміном
погашення боргу понад один рік. Інформація має подаватися за всією довгостроковою
заборгованістю незалежно від засобу платежу, включаючи дані за
позиками, які сплачуються у валюті України або товарами чи
послугами за кожним залученим кредитом окремо. Позичальник має подавати звітність за формою N 22 та додатком
до неї уповноваженому банку, який здійснює обслуговування кредиту.
Уповноважений банк перевіряє правильність наданої інформації щодо
проведених за валютним рахунком клієнта операцій з обслуговування
боргу і надає звітність департаменту валютного регулювання
Національного банку України. Якщо уповноважений банк сам є
позичальником іноземного кредиту, він також подає окремий звіт за
цим кредитом до Національного банку України. Зовнішній довгостроковий борг поділяється на: а) державний борг і приватний, гарантований державою борг; б) приватний негарантований державою борг.
Додаток до форми N 22
Звітність за додатком до форми N 22 з інформацією про нові
боргові зобов'язання за кожним індивідуальним державним боргом та
за приватним, гарантованим державою боргом подається позичальником
щоквартально поштою уповноваженому банку, який здійснює
обслуговування вказаного іноземного кредиту, до 7 числа наступного
за звітним кварталом. Уповноважений банк після перевірки
правильності інформації надає звітність депаратменту валютного
регулювання Національного банку України до 15 числа наступного за
звітним кварталом.
Розділ 1
Пункт 2. Заповнюється Національним банком України. Пункт 2а. Вказується номер індивідуального боргового
зобов'язання, наданий при укладенні контракту. Пункт 3. Вказується фактичний позичальник (якщо позика надана
більш ніж одному позичальнику - всі фактичні позичальники), тобто
установа(и), яка(і) несе(уть) відповідальність за погашення боргу
та сплату процентів за ним. Уряд України слід вказувати тільки в
тому разі, якщо борг погашається за рахунок коштів державного
бюджету. Пункт 4. Вказується тип позичальника згідно з наведеною в
цьому пункті класифікацією. Треба звернути увагу на те, що у
пункті 4.7 під "спільними підприємствами" маються на увазі
підприємства із змішаною формою власності, де державі належить
більше ніж 50%, але менше ніж 100% власності. Якщо частка держави
становить 50% або менше, то підприємство вважається приватним, а
якщо 100%, то державним. Пункт 5. Вказується гарант - уряд. Пункт 6. Вказується, чи будуть борг і проценти за ним
погашатись з бюджету або з інших джерел. Пункт 7. Коротко вказується мета позики (наприклад,
фінансування певного проекту, оплата імпорту, рефінансування
всього зовнішнього боргу або його частини). Якщо позика призначена
для фінансування певного проекту, треба назвати цей проект та
галузь, до якої він відноситься. Пункт 8. Вказується тип угоди: 0. Звичайна позика - більшість кредитних угод належить до
звичайних і стосується однієї позики. 1. Рефінансування боргу - до цієї категорії включаються
тільки угоди про добровільне рефінансування боргу, тобто про
надання (на більш вигідних для боржника умовах) нової позики для
погашення невиплаченої частини кредиту, наданого раніше. 2. Реорганізація боргу - метою таких угод є зняття з
позичальника зобов'язання погашати прострочені або майбутні
платежі згідно з первісним графіком. Реорганізація може охоплювати
амортизаційні (тобто платежі за основною сумою боргу) або
процентні платежі; поточні або майбутні платежі в рахунок
обслуговування боргу; короткостроковий борг; приватний
негарантований борг. Звіт про угоду про нове фінансування, яке є
складовою частиною договору про реорганізацію старого боргу, має
складатися в тому ж порядку, що і звіт про звичайну позику. Копії
угод про реорганізацію треба додавати до звітів. Пункт 9. Вказується, яким чином сплачується борг: рівними
частками, щорічними виплатами чи одноразово. В іншому випадку
потрібно заповнити розділ 1а. Якщо амортизаційні платежі здійснюються, виходячи із
загальної суми боргового зобов'язання, підпункт 9.3 не
заповнюється. Якщо ж кредит поділено на кілька частин (траншів) з
різними графіками амортизаційних платежів, потрібно заповнити
обидві частини підпункту 9.3. Пункт 10. Вказуються дати першого і останнього амортизаційних
платежів та кількість платежів на рік. Пункт 11. Вноситься інформація тільки в тому разі, якщо
кредит надано на реорганізацію старого боргу. Необхідно вказати
початкову та кінцеву дати періоду консолідації. Потрібно також
заповнити розділ 1а, вказавши в ньому нові терміни та суми
переглянутих платежів за кожним роком. Пункт 12. Вказується точна назва кредитора. Пункт 12а. Якщо є гарант кредитора, вказати державну установу
країни-кредитора, яка виступає в ролі гаранта. Пункт 13. Вказується країна базування кредитора. Якщо,
наприклад, позика одержана від відділення японського банку в
Англії, потрібно вказати Англію, а не Японію. Якщо позика одержана
від кредиторів із більш ніж однієї країни, потрібно вказати "група
кредиторів". Якщо кредитором є міждержавна організація, необхідно
вказати її, а не країну, в якій знаходиться її штаб-квартира. Пункт 14. Вказується тип кредитора згідно з наведеною в цьому
пункті класифікацією. 1. Експортер - вказується тільки в тому разі, якщо кредит
надано безпосередньо експортером. 2. Комерційний банк або інший фінансовий інститут - до таких
установ відносяться усі комерційні банки, незалежно від того,
належать вони державі чи ні, а також інші фінансові заклади
(фінансові, страхові компанії, торговельні банки та інші). Треба
враховувати асиметрію при розподілі комерційних банків за
категоріями: як боржники комерційні банки, що належать державі,
включаються до державного сектора, а як кредитори усі комерційні
банки вважаються приватними, незалежно від того, чи знаходяться
вони в державній або в приватній власності. У пункті 22 потрібно
вказати: надано кредит однією установою чи декількома. Однак і в
цьому разі звіт за таким кредитом має надаватися як за
індивідуальною позикою. 3. Міжнародні організації - вказуються тільки офіційні
міждержавні організації. Усі позики приватних фінансових закладів
враховуються у підпункті 2. 4. Уряд або державна установа - центральні та місцеві органи
влади, центральні банки (але не комерційні, що є державною
власністю) та державні підприємства. 5. Облігаційна позика - це усі облігаційні випуски. 6. Націоналізація - вказуються облігації або інші боргові
зобов'язання, видані безпосередньо колишнім власникам
націоналізованої власності. Дані про позики, одержані від інших
кредиторів з метою сплати компенсації колишнім власникам
націоналізованої власності, не повинні включатися до цього
підпункту. Пункт 15. Датою прийняття кредитного зобов'язання є день
підписання кредитної угоди; у разі облігаційної позики - день
випуску облігацій. Пункт 16. Вказується сума боргового зобов'язання. У разі
кредитів постачальників сума боргового зобов'язання дорівнює тій
частині суми контракту, яка фінансується кредитом. Як правило, це
буде вартість поставок за мінусом усіх здійснених покупцем
платежів готівкою (авансовим платежем, передоплатою, чеком та
інше). У разі з облігаційною позикою сума боргового зобов'язання
буде дорівнювати номінальній вартості позики, включаючи комісійні
платежі за її розміщення або знижки. До суми зобов'язання не
включаються майбутні процентні платежі. У разі позики на реорганізацію старого боргу в підпунктах
16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 та 16.6 вказати частини загальної
суми реорганізації. У пункті 16, а також в інших пунктах, де подається інформація
про обсяг фінансових ресурсів, їх потрібно вказувати в тисячах
грошових одиниць, за винятком японської ієни та італійської ліри,
якщо обсяги вказуються в мільйонах. Пункт 17. Валюта, в якій надана звітність (як правило, це
валюта платежу за боргом), вказується в підпункті 17.1. Якщо борг
сплачується поставками товарів, вказати це в підпункті 17.2 і в
пункті 22 дати пояснення, яким чином визначається ціна товару.
Якщо кредитне зобов'язання виражене в одній валюті, але угода
передбачає індексацію боргових платежів за курсом іншої валюти або
за ціною товару (з метою захисту кредитора від знецінення валюти
кредитування), умови індексації мають бути описані в пункті 22. Пункт 18. Вказується тип процентних платежів згідно з
наведеною в цьому пункті класифікацією. Пункт 19. Якщо позика одержана з умовою виплати процентів за
однією або двома фіксованими ставками протягом терміну позики,
вказати ставки в підпунктах 19.1 та 19.3. Якщо кількість значень
ставки більше двох, вказати їх у пункті 22. Якщо позика має "плаваючу" процентну ставку з одним або двома
значеннями маржі, вказати їх в підпунктах 19.2 та 19.4. Якщо
кількість значень маржі більше двох, вказати їх в пункті 22. Пункт 20. Вказується місяць та рік першого і останнього
платежів за процентами. При використанні декількох значень
процентної ставки або маржі вказати дату, починаючи з якої
проценти платяться за другою процентною ставкою або
використовується друге значення маржі. Пункт 21. Якщо на невикористану частину кредиту нараховується
збір, вказати його щорічний розмір. Якщо за кредитом нараховуються
інші комісійні збори, вказати їх обсяг, а в пункті 22 пояснити їх
характер. В поняття банківських комісійних зборів включаються:
збір, стягнений з позичальника при оформленні кредиту; збір,
одержаний провідним банком - менеджером банківського синдикату;
збір, одержаний банками - учасниками синдикату; гонорар за послуги
юристів; реєстраційний збір та інші, що сплачуються боржником.
Розділ 1а
Цей розділ використовується для звіту про багаторічні угоди
щодо реорганізації зовнішнього боргу, якщо загальний обсяг
реорганізації розподілений на суми за роками; для звіту про
майбутні амортизаційні та процентні платежі (колонки 4 і 5) за
всіма кредитами, за якими в розділі 1 заповнені підпункти 9.4 та
18.5. Розділ 1а заповнюється, якщо в графік обслуговування боргу
внесені суттєві зміни. Також розділ 1а надається для звіту за
майбутніми платежами за обслуговування боргу, якщо вони включені
до угоди про реорганізацію заборгованості, відображеної в розділі
1. Пункт 2. Вноситься той же номер, який був наданий цьому
кредиту в підпункті 2а розділу 1. Пункт 3. Валюта має збігатися з тією, що вказана за даним
кредитом в підпункті 17.1 розділу 1. Пункт 4. Якщо графік погашення за розділом 1а надається
вперше, потрібно зробити відмітку "первісний"; якщо цей розділ
замінює раніш наданий, зробити відмітку "повторний". Колонки 1 і 2. Вказуються дати (місяць, рік), коли: - вступає в силу угода про реорганізацію платежів по
обслуговуванню боргу, вказаного в колонці 3; - настає термін внесення амортизаційних і процентних
платежів, вказаних в колонках 4 і 5. Колонка 3. Вказується обсяг майбутніх платежів за
обслуговування боргу, які реорганізовуються в терміни, вказані в
колонках 1 і 2. Сума обсягів в колонці 3 має дорівнювати сумі,
вказаній в пункті 16 розділу 1 "Обсяг боргового зобов'язання". Колонка 4. Заповнюється тільки у разі нерегулярного графіка
платежів за обслуговування боргу, тобто якщо є відмітка в
підпункті 9.4 розділу 1. Потрібно вказати обсяги амортизаційних
платежів, які мають бути здійснені в терміни, вказані в колонках 1
і 2. Сума платежів, вказаних в колонці 4, має дорівнювати сумі,
вказаній в пункті 16 розділу 1. Якщо неможливо вказати окремо
обсяг амортизаційних і процентних платежів (як передбачено в
підпункті 18.2 розділу 1), в цю колонку внести загальну суму
платежів за обслуговування боргу, а колонку 5 не заповнювати. Колонка 5. Цю колонку потрібно заповнювати тільки в тому
випадку, якщо процентні платежі не вирахувані окремо і сплачуються
по залишку заборгованості (тобто, якщо є відмітка у підпункті
18.5) за ставкою (ставками), вказаними в пунктах 18 і 19 розділу
1. Вказати проценти та інші комісійні збори, які підлягають сплаті
у терміни, вказані в колонках 1 і 2.
Форма N 22
У формі N 22 надається інформація про фактичні операції з
обслуговування довгострокового боргу за минулий рік. Звітність за
формою N 22 річна, поштова, надається позичальником уповноваженому
банку, який здійснює обслуговування кредиту, до 15 січня.
Уповноважений банк після перевірки правильності інформації надає
звітність департаменту валютного регулювання Національного банку
України до 31 січня.
Розділ 1
У розділі 1 форми N 22 надаються дані за індивідуальними
зовнішніми державними боргами і приватними боргами, гарантованими
державою. Пункт 02. Заповнюється Національним банком України. Пункт 03. Валюта подання звіту має збігатися з валютою,
вказаною в підпункті 17.1 розділу 1 додатка до форми N 22. Суми
вказуються в тисячах, а якщо йдеться про японські ієни та
італійські ліри - в мільйонах грошових одиниць. Пункт 010. Вказати суму фактичної заборгованості на кінець
звітного періоду (без процентних платежів). За облігаціями вказати
їх номінальну вартість. Ця сума має включати прострочені
амортизаційні платежі, якщо такі є (пункт 200). За винятком позик,
за якими звіт за формою N 22 надається вперше, сума, вказана в
пункті 010, повинна бути таким чином пов'язана з сумою, вказаною в
цьому пункті у звіті за минулий рік: пункт 010 = пункт 010 попереднього звіту + пункт 500 - пункт
800 - пункт 700. Якщо інформація про позику надається не в тій валюті, в якій
вона сплачується, арифметичної рівності досягнуто не буде. Пункт 100. Це - частина суми боргового зобов'язання
(вказаного у додатку до форми N 22), яка ще не розподілена
кредитором на кінець звітного року. Залишок буде дорівнювати сумі
боргового зобов'язання за мінусом одержаного за рік кредиту та сум
анулювання боргу. За винятком позик, за якими звіт за формою N 22
надається вперше, сума, що вказана в пункті 100, має бути таким
чином пов'язана з сумою, вказаною в цьому пункті у звіті за
минулий рік: пункт 100 = пункт 100 попереднього звіту + пункт 400 - пункт
500 - пункт 600. Пункт 200. Вказується сума амортизаційних платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного
року. Прострочену суму амортизаційних платежів не слід віднімати
від суми, вказаної в пункті 010. Пункт 300. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала
сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного року, в тому
числі процентні платежі на прострочені амортизаційні платежі. Пункт 400. Вказується сума боргового зобов'язання, яка була
показана в пункті 16 додатка до форми N 22. Крім того, потрібно
вказати будь-які додаткові зобов'язання, прийняті за тими
кредитними угодами, за якими звіти вже надавались. До суми
зобов'язання не включаються майбутні процентні платежі. Пункт 500. Фактично одержана сума кредиту за рік. Якщо (як це
має місце у випадку з облігаційними позиками) ця сума
відрізняється від номінальної суми боргу, потрібно окремо пояснити
причину цієї різниці в примітці. Пункт 600. Анульованим може бути тільки нерозподілений
залишок кредиту. В ряді випадків обсяг кредитного зобов'язання
може бути зменшений кредитором. В цьому разі має місце анулювання
боргу, і тоді потрібно вказати суму, на яку зменшився
нерозподілений залишок кредиту. Пункт 700. Списаним може бути борг за вже розподіленими
кредитами. Списання боргу - це зменшення обсягу накопиченого
боргу, яке проводиться в односторонньому порядку кредитором тільки
в тому разі, якщо боржник втратив платоспроможність і не може
дотримуватися раніш погодженого графіка погашення боргу. Якщо
списання мало місце, треба вказати суму, на яку зменшився борг за
розподіленим, але ще не погашеним кредитом. Пункт 800. Вказується сума платежів за основним боргом (без
процентних платежів) за минулий рік. Якщо викуповуються облігації,
а боргове зобов'язання погашається за ціною, яка відрізняється від
номінальної, необхідно вказати фактично сплачену суму, а в
примітці вказати номінальну суму амортизаційних платежів. Пункт 900. Вказується сума процентних платежів, зборів за
нерозподіленим залишком кредиту, сума фіксованих і комісійних
зборів та інших аналогічних платежів, здійснених боржником
протягом року. До реорганізованих позик відносяться тільки такі пункти. Пункт 20R. Вказується сума прострочених амортизаційних
платежів на кінець року, що передував звітному періоду, та
реорганізована протягом звітного року. Пункт 30R. Вказується сума прострочених процентних платежів
на кінець року, що передував звітному періоду, та реорганізована
протягом звітного року. Пункт 80R. Вказується сума амортизаційних платежів, які
необхідно було здійснити в поточному році, але які були
реорганізовані. Пункт 90R. Вказується сума процентних платежів, які необхідно
було здійснити в поточному році, але які були реорганізовані.
Розділ 2
У розділі 2 вказуються дані за зовнішнім приватним
негарантованим боргом за звітний рік у тисячах одиниць тієї
валюти, в якій одержано кредит. Частина А. За кожним з трьох типів боржників: комерційними
банками, підприємствами з прямими інвестиціями, іншими (потрібне
підкреслити) - треба надавати окрему форму. Колонка 2. Вказується вся сума приватного негарантованого
боргу на останній день року, що передував звітному періоду. До
цієї суми включаються прострочені амортизаційні платежі, але не
включаються нерозподілений залишок кредиту та майбутні процентні
платежі. Колонка 3. Вказується обсяг одержаних в цьому році
довгострокових кредитів. Колонка 4. Вноситься загальна сума фактично здійснених
амортизаційних платежів за звітний період. Необхідно вказати
тільки фактичні суми погашення; виправлення, анулювання платежів
та інші операції тут не враховуються. Колонка 5. Вказується вся сума процентних платежів за рік. До
цієї суми не слід включати прострочені процентні платежі (вони
включаються до колонки 10). Колонка 6. Вказується обсяг амортизаційних платежів, що були
включені до угоди про їх реорганізацію в поточному році. Колонка 7. Вказується сума процентних платежів та інших
зборів, що включені до угоди про реорганізацію, незалежно від
того, підлягають вони сплаті в поточному році чи мали бути
сплачені в минулому році і на цей момент є простроченими. Колонка 8. Вказується вся сума приватного негарантованого
боргу, що підлягає погашенню, за станом на останній день звітного
періоду (колонки 2 + 3 - 4). Сюди потрібно включати прострочені
амортизаційні платежі (колонка 9), але не слід включати суму
прострочених процентних платежів (колонка 10) та суму
реорганізованих амортизаційних платежів (колонка 6). Колонка 9. Вказується загальна сума амортизаційних платежів,
яку необхідно було сплатити у звітному періоді, але яка була
прострочена і не реорганізована. Колонка 10. Вказується загальна сума процентних платежів, яку
необхідно було сплатити у звітному періоді, але яка була
прострочена і не реорганізована. Частина Б. Вказуються прогнозовані майбутні амортизаційні та
процентні платежі за боргом, що не був погашений на кінець
звітного року. Прогноз дається на 10 років. Амортизаційні та
процентні платежі, що залишилися, вказуються у вигляді загальної
суми в останній колонці. Сума платежів погашення боргу за всі роки
має дорівнювати сумі боргу, який не погашено на кінець звітного
року (колонка 8 частини А).
Форма N 23 (квартальна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Поштова. Надається:

* позичальником - уповноваженому

банку до 7 числа після

звітного кварталу;

* уповноваженим банком -

департаменту валютного

регулювання

до 15 числа після звітного

кварталу
Звіт про залучення та обслуговування іноземного

довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту

на 1 ___________________ 199_ р.
____________________ Статут позичальника (необхідне підкреслити): назва позичальника) * центральний банк

* державний орган управління

або бюджетна установа

* банк

* інші __________________________ Найменування валюти_______________________ (кредитор) ----------------------------------------------------------------- А. Заборгованість за станом на 1.01 поточного року ----------------------------------------------------------------- 1.|За основною сумою боргу | |1а. у тому числі: | | прострочена заборгованість за основною сумою боргу | 2.|За простроченими процентними платежами | 3.|За простроченими комісійними та іншими платежами | 4.|Несплачена пеня за прострочені платежі | 5.|Загальна сума боргу (1+2+3+4) | ----------------------------------------------------------------- Б. Операції за 1 квартал (півріччя, 9 місяців, рік) ----------------------------------------------------------------- 6.|Одержано кредиту | 7.|Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу| 8.|Нараховано процентів | 9.|Нараховано комісійних та інших платежів | 0.|Нараховано пені за прострочені платежі | 1.|Погашено основного боргу | 2.|Сплачено процентів | 3.|Сплачено комісійних та інших платежів | 4.|Сплачено пені за прострочені платежі | 5.|Усього сплачено боргу, процентів, комісійних, | |пені та інших платежів (11+12+13+14) | ----------------------------------------------------------------- В. Заборгованість за станом на 1.04 поточного року

(1.07 п.р., 1.10 п.р., 1.01 наступного року) ----------------------------------------------------------------- 6.|За основною сумою боргу (1+6-11) | |16а. в тому числі: | | прострочена заборгованість за основною сумою | | боргу (1а+7-11) | 7.|За простроченими процентними платежами (2+8-12) | 8.|За простроченими комісійними та іншими платежами | |(3+9-13) | 9.|Несплачена пеня за прострочені платежі (4+10-14) | 0.|Загальна сума боргу (16+17+18+19) або (5+6+8+9+10-15) | -----------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199_ р. Керівник __________________
______________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток до форми N 23
Надається двічі на рік:

Попередні дані: * позичальником - уповноваженому банку

до 7 січня;

* уповноваженим банком - департаменту

валютного регулювання до 15 січня;

Уточнені дані: * позичальником - уповноваженому банку

до 7 жовтня;

* уповноваженим банком - департаменту

валютного регулювання до 15 жовтня

При одержанні нового кредиту надається разом із звітом за

формою N 23 за той квартал, в якому одержано кредит
Прогнозовані операції

з одержання і погашення іноземних довгострокових

гарантованих/негарантованих кредитів
______________________ _________________________
(позичальник) (кредитор)
Найменування валюти - тис. ____________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Поточний рік | Наступний рік | Інші роки |---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------------------- | |в тому числі за кварталами| |в тому числі за кварталами | | | | | | | |--------------------------| |---------------------------| | | | | | |Всього|1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв.|Всього|1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв. |1998 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.|2002 р.|і т.д. ---------------------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ . Планове одержання | | | | | | | | | | | | | | | | кредиту | | | | | | | | | | | | | | | | . Планові платежі в | | | | | | | | | | | | | | | | рахунок погашення | | | | | | | | | | | | | | | | основної суми боргу| | | | | | | | | | | | | | | | . Планові процентні | | | | | | | | | | | | | | | | платежі | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199 р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 23
"Звіт про залучення та обслуговування іноземного

довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту"
Звіт за формою N 23 "Звіт про залучення та обслуговування
іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту"
надається юридичними особами України, які одержали від нерезидента
довгостроковий гарантований або негарантований урядом кредит в
іноземній валюті. Довгостроковим вважається кредит з первісним або
продовженим терміном погашення понад 1 рік. Термін погашення -
період часу між датою підписання кредитної угоди (дата прийняття
боргового зобов'язання) і датою здійснення останнього платежу. Якщо позичальник одержав кілька іноземних довгострокових
кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами
складається за кожним кредитом окремо. Звіт за формою N 23 подається щоквартально позичальником
уповноваженому банку, який здійснює обслуговування іноземного
кредиту, до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом.
Уповноважений банк перевіряє правильність наданої інформації щодо
проведених за валютним рахунком клієнта операцій за обслуговування
боргу і надає звітність департаменту валютного регулювання
Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником
іноземного кредиту, свій звіт він також надає до 15 числа місяця,
наступного за звітним періодом. При заповненні форми треба вказати статут позичальника:
центральний банк, державний орган управління або бюджетна
установа, банк, інші. Центральним банком є Національний банк України. До державних органів управління відносяться: уряд, державні ргани країни, що функціонують на кожному рівні управління
(центральному, регіональному та місцевому); міністерства,
відомства; фонди соціального страхування; бюджетні установи,
основна частка фінансування і контроль за діяльністю яких
здійснюється органами державного управління. До банку - комерційні, ощадні банки. До інших - державні, акціоновані, приватні підприємства;
страхові компанії, пенсійні фонди, інші фінансові посередники, які
не є депозитними установами. Звіт складається в одиницях тієї валюти, в якій одержано
кредит.
А. Заборгованість за станом на 1.01 поточного року
Пункт 1. Вказується обсяг заборгованості за одержаним, але ще
не погашеним кредитом на початок поточного року. Пункт 1а. Вказується обсяг платежів за основною сумою боргу
(амортизаційних), які підлягали сплаті згідно з графіком платежів,
але фактично не сплачені. Пункт 2. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала
сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена. Пункт 3. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена. Пункт 4. Вказується сума пені (штрафних санкцій) за
прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі,
які підлягали сплаті, але фактично не сплачені. Пункт 5. Вказується загальна сума боргу, яка складається із
заборгованості за основною сумою боргу, за простроченими
процентними, комісійними та іншими платежами і пені за прострочені
амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі (пункти
1 + 2 + 3 + 4). Дані про заборгованість за станом на 1.01 поточного року
залишаються незмінними протягом усього року.
Б. Операції за 1 квартал (півріччя, 9 місяців, рік)
Інформація за наведеними нижче пунктами подається зростаючим
підсумком, тобто за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік. Пункт 6. Вказується фактично одержана сума кредиту за звітний
період. Пункт 7. Вказується сума планових платежів в рахунок
погашення основної суми боргу за звітний період. Пункт 8. Вказується сума нарахованих процентів за
користування одержаною сумою кредиту, яку потрібно сплатити у
звітному періоді. Пункт 9. Вказується сума нарахованих комісійних та інших
платежів, яку потрібно сплатити у звітному періоді. Пункт 10. Вказується сума нарахованої пені за прострочені
амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі за звітний
період. Пункт 11. Вказується обсяг фактично здійснених у звітному
періоді платежів за основною сумою боргу. Пункт 12. Вказується сума фактично здійснених у звітному
періоді процентних платежів. Пункт 13. Вказується сума фактично здійснених у звітному
періоді комісійних та інших платежів. Пункт 14. Вказується сума фактично сплаченої у звітному
періоді пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та
інші платежі. Пункт 15. Вказується загальна сума фактично здійснених у
звітному періоді платежів за основною сумою боргу, процентних,
комісійних, пені та інших платежів (пункти 11+12+13+14).
В. Заборгованість за станом на 1.04 поточного року

(1.07 п.р., 1.10 п.р., 1.01 наступного року)
Пункт 16. Вказується обсяг заборгованості за одержаним
кредитом з урахуванням заборгованості за станом на початок року,
суми одержаного кредиту у звітному періоді та здійснених за цей
період амортизаційних платежів, тобто сума фактичної
заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду
(пункти 1 + 6 - 11). Пункт 16а. Вказується обсяг платежів за основною сумою боргу,
який підлягав сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не
сплачений в звітному періоді, з урахуванням прострочених платежів
за основною сумою боргу за станом на початок звітного періоду
(пункти 1а + 7 - 11). Пункт 17. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала
сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена в
звітному періоді, з урахуванням прострочених процентних платежів
за станом на початок року (пункти 2 + 8 - 12). Пункт 18. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена в звітному періоді, з
урахуванням прострочених комісійних та інших платежів за станом на
початок звітного періоду (пункти 3 + 9 - 13). Пункт 19. Вказується сума пені за прострочені амортизаційні,
процентні, комісійні та інші платежі, яка підлягала сплаті, але
фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням несплаченої
пені за станом на початок року (пункти 4 + 10 - 14). Пункт 20. Вказується загальна сума боргу на кінець звітного
періоду, яка складається з основної суми боргу, прострочених
процентних платежів, прострочених комісійних та інших платежів,
несплаченої пені за прострочені амортизаційні, процентні,
комісійні та інші платежі (пункти 16 + 17 + 18 + 19) або (пункти
5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 15). Усі дані вказуються в одиницях тієї валюти, в якій одержано
кредит.
Додаток до форми N 23
Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних

довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів
Інформація за додатком до форми N 23 подається двічі на рік.
Попередні дані надаються позичальником уповноваженому банку, який
здійснює обслуговування іноземного кредиту, до 7 січня, а
уповноваженим банком - департаменту валютного регулювання
Національного банку України до 15 січня. Уточнені дані надаються
позичальником уповноваженому банку до 7 жовтня, а уповноваженим
банком - департаменту валютного регулювання Національного банку
України до 15 жовтня. При одержанні нового кредиту інформація за
цим додатком подається разом із звітом за формою N 23 за той
квартал, в якому одержано кредит. Прогнозовані операції з
одержання і погашення кредиту у поточному році та у наступному за
поточним роком вказуються більш детально з розбивкою за
кварталами. Пункт 1. Вказується запланований обсяг одержання кредиту у
зазначені періоди. Пункт 2. Вказується обсяг планових платежів в рахунок
погашення основної суми боргу у зазначені періоди. Пункт 3. Вказується обсяг планових процентних платежів у
зазначені періоди. Дані надаються в тисячах одиниць тієї валюти, в якій одержано
кредит. Якщо інформація у звіті за формою N 23 та у додатку до неї за
попередній період з якихось причин була надана помилково, то при
поданні інформації за звітний період потрібно внести необхідні
зміни і подати відповідні пояснення.
Форма N 762 (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України від

29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями комерційних банків,

що мають ліцензію на право

здійснення валютних операцій, -

регіональним управлінням НБУ;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту валютного

регулювання через Центральну

розрахункову палату щоденно
Розшифровка валютних рахунків

за видами валют

за станом на ____________ 199_ року
______________________
(назва банку) _____________________
(адреса банку) _______________________ Код ___________

(назва валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------ алансовий|Обороти в інвалюті|Сальдо в інвалюті|Обороти в нац. валюті|Сальдо в нац. валюті | (одиниць) | (одиниць) | (тис.крб.) | (тис.крб.) |------------------+-----------------+---------------------+-------------------- рахунок | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит ---------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ---------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+---------- ---------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+---------- ---------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+---------- ---------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+---------- ---------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+---------- аланс | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_________________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 25 (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту валютного

регулювання НБУ

до 15 години наступного дня
Інформація

про курс та обсяги операцій з іноземною валютою

за станом на _____________________ 199_ року
___________________________

(назва банку) __________________________

(адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Торговельні операції | | |--------------------------------------------------------------------------------------- | | | Купівля | Продаж | | |----------------------------------+---------------------------------------------------- | | | | | | на біржі | на міжбанківському | ата| Код | Код | на |на міжбан- |на міжна- | | ринку України |на міжна- |банку|валю-| біржі |ківському |родних ва- |--------------------+--------------------|родних ва- | | ти | | ринку |лютних | |у т.ч. | |у т.ч. | лютних | | | |України |ринках | усього |обов'яз-| усього |обов'яз-| ринках | | | | | | |ковий | |ковий | | | | | | | |продаж | |продаж | | | |----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+---------- | | |курс|обсяг|курс |обсяг|курс |обсяг| курс|обсяг| обсяг |курс |обсяг| обсяг |курс|обсяг ---+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+--------+----+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- де 1 колонка - 6 знаків ДД/ММ/РР
2 - 9 знаків
3 - 3 знаки (згідно з Класифікатором

іноземних валют) 4, 6, 8, 10, 13, 16 - 9 знаків, з них 2 знаки за комою

(надаються в одиницях) 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17 - 16 знаків (надаються в тис.

одиниць)
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 1 до форми N 25
Інформація
про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою
------------------------------------------------------------------ | | |Операції з готівковою іноземною валютою | | |---------------------------------------- ата|Код банку|Код валюти| Купівля | Продаж | Залишок | | |-----------+-----------+---------------- | | |курс |обсяг|курс |обсяг| обсяг ---+---------+----------+-----+-----+-----+-----+---------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ----------------------------------------------------------------- де 1 колонка - 6 знаків ДД/ММ/РР
2 - 9 знаків
3 - 3 знаки (згідно з Класифікатором іноземних валют) 4, 6, - 9 знаків, з них 2 знаки за комою (надаються в

одиницях) 5, 7, 8 - 16 знаків (надаються в тис. одиниць)
В колонках 5 та 7 - обсяги купівлі та продажу готівкової
іноземної валюти фізичним особам та юридичним особам на
відрядження і в інших виключних випадках. В колонці 8 - залишок валютних коштів в касі банку, а також
залишок валютних коштів в касах обмінних пунктів комерційних
банків і таких, що працюють на агентських угодах.
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 2 до форми N 25
Дані про рух коштів

на кореспондентських рахунках
--------------------------------------------------------------------------- | | | Залишок коштів | | |Залишок коштів | | |на коррахунках в|Зараховано|Списано коштів|на коррахунках ата| Код | Код |закордонних бан-| коштів на| з коррахунків| на кінець |банку|валюти|ках на початок |коррахунки| | робочого дня | | | робочого дня | | | ---+-----+------+----------------+----------+--------------+-------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 -------------------------------------------------------------------------- де 1 колонка - 6 знаків ДД/ММ/РР
2 - 9 знаків
3 - 3 знаки (згідно з Класифікатором іноземних валют) 4, 5, 6, 7 - 16 знаків (надаються в тис. одиниць)
"___"________________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 3 до форми N 25
Дані про рух коштів в українських карбованцях

на кореспондентських рахунках іноземних банків

в українських банках
(млн. українських карбованців) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |Залишок | Зараховано коштів на коррахунок | Списано коштів з коррахунку |Залишок | | | коштів |---------------------------------------------+---------------------------------------------|коштів | |Код іно- |на корра-| | у тому числі | | в тому числі |на корра- | Код |земного |хунку на | |--------------------------------------| |--------------------------------------|хунку на ата|україн-| банку, | початок |Усього| кредити, надані | |виконані |Усього|кредити, отримані| |виконані |кінець |ського |що від- |робочого | | нерезидентам |депозити |гарантії | |від нерезидентів |депозити |гарантії |робочого |банку |крив кор-| дня | |-----------------|розміщені|або інші | |-----------------|залучені |або інші | дня | |рахунок | | | | у тому | |банківські| | | в тому | |банківські| | | | | |Усього|числі між-| |зобов'я- | |Всього|числі між-| |зобов'я- | | | | | | |банківські| |зання | | |банківські| |зання | ---+-------+---------+---------+------+------+----------+---------+----------+------+------+----------+---------+----------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 26 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті

10 числа після звітного періоду,

департаменту валютного

регулювання

12 числа після звітного періоду
Дані про кількість суб'єктів господарської діяльності

та кількість пунктів обміну іноземної валюти

за станом на ______________ 199_ року
___________________________ ____________________________

(назва банку) (адреса банку)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кількість пунктів обміну іноземної валюти Кількість організацій, |---------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------| | | Забезпечених оргтехнікою | | що не мають | | З них |----------------------------------------- о мають ліцензію|що мають ліцензію|ліцензії на надан-| | | Комп'ютери | ЕККА а торгівлю з |на надання послуг|ня послуг з опла- | |---------------------------+--------------------+-------------------- платою у ВКВ |з оплатою у ВКВ |тою у ВКВ | |на агентських| діючих як |усього|з них внесені|усього|з них внесені | | |Усього| угодах |приписні каси| |до Державного| |до Державного | | | | | | | реєстру | | реєстру ----------------+-----------------+------------------+------+-------------+-------------+------+-------------+------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ----------------+-----------------+------------------+------+-------------+-------------+------+-------------+------+------------- | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 27 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті

10 числа після звітного періоду,

департаменту валютного

регулювання

12 числа після звітного періоду
Звіт про діяльність суб'єктів господарської діяльності,

що мають ліцензії на операції з іноземною валютою,

та про оборот готівкової валюти в обмінних пунктах

за ______________ 199 року
__________________________ _______________________________
(назва банку) (адреса банку)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Виручка у ВКВ, що надійшла на валютні рахунки | Виручка обмінних пунктів | |--------------------------------------------------| у ВКВ | | | у тому числі готівкою від організацій, | | | |-------------------------------------------+------------------------------------ од |Назва валюти|Усього| | що мають |що не мають | |в тому числі тих, що алю-| | | що мають |ліцензію на |ліцензії на | Усього |діють на агентських и | | | ліцензію на |надання послуг|надання послуг| | угодах | | | торгівлю з | з оплатою у | з оплатою у |---------------+-------------------- | | |оплатою у ВКВ| ВКВ | ВКВ |куплено|продано| куплено | продано ----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+---------- 01 |Долар США | | | | | | | | 48 |Німецька | | | | | | | | |марка | | | | | | | | 58 |Російський | | | | | | | | |рубль | | | | | | | | ----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+---------- ----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 29 (квартальна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* регіональними управліннями НБУ

Центральній розрахунковій палаті

1 лютого, 1 травня, 1 серпня,

1 листопада;

* Центральною розрахунковою

палатою - департаменту валютного

регулювання

3 лютого, 3 травня, 3 серпня,

3 листопада
Інформація про кількість декларувань

резидентами України валютних цінностей та майна,

що належать їм та знаходяться за межами України

за _____ квартал 199_ року
________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
------------------------------------------------------------------------------- ількість резидентів, які|Кількість резидентів, які |Загальна кількість наданих адекларували наявність |повідомили про відсутність| резидентами довідок алютних цінностей та |валютних цінностей та | встановленого зразка айна за межами України |майна за межами України | ------------------------+--------------------------+-------------------------- 1 | 2 | 3 ------------------------+--------------------------+-------------------------- ------------------------+--------------------------+-------------------------- ------------------------+--------------------------+-------------------------- ------------------------+--------------------------+-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 30 (квартальна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті

1 лютого, 1 травня, 1 серпня,

1 листопада;

* Центральною розрахунковою

палатою - департаменту валютного

регулювання

3 лютого, 3 травня, 3 серпня,

3 листопада
Звіт про стан декларування резидентами України валютних

цінностей та майна, що належать їм та знаходяться

за межами України

за _____ квартал 199 року
__________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Загальна | в тому числі | | | в тому числі од і назва|Код і назва| сума |--------------------------------------------------------|Загальна|Загальна |----------------------- країни | валюти |фінансових| |до статутних |до статутних|на придбан-| | сума | сума |повернено |реінвестова- | | вкладень |депозити |фондів під- |фондів бан- |ня майна та|на інші|майнових|отриманих|в Україну |но за кордо- | | |та вклади|приємств (у |ків (у т.ч. |прав влас- | цілі |вкладень|доходів, | | ном | | | |т.ч. через |через цінні |ності | | |усього | | | | | |цінні папери)| папери) | | | | | | ----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------ ----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------ ----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 31 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту валютного

регулювання

10 числа після звітного періоду
Звіт про порушників

законодавчо встановлених термінів розрахунків за

експортно-імпортними операціями (90 днів)

за станом на ________________ 199_ р.
___________________________ ______________________________

(назва банку) (адреса банку)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- од |N балан-| N |Дата | Код | | | | Код | Сума |Сума пені, |Кіль-| Сума не | |Еквівален- пе- |сового | кон- |кон- |ЗКПО | Назва |Юридична | Назва |країни |нарахованої|фактично |кість|повернутих в| Код |тна сума у ації|рахунка |тракту|тракту|рези-|резидента| адреса |нерезидента|нерези-| пені |зарахованої |днів | 90-денний |валюти| валюті |другого | | |дента| |резидента| |дента | (млн. |до бюджету |пору-|строк коштів| |(одиниць) |порядку | | | | | | | | крб.) |(млн. крб.) |шення|(млн. крб.) | | ----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+---------- ----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+---------- ----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 31
Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями (90 днів)
Звіт за формою N 31 складається за двома типами операцій: 1 -
експорт, 2 - імпорт. В колонці 2 проставляється номер балансового
рахунка другого порядку - галузева чи господарська належність. У колонках 3-9 вказується номер і дата контракту, повна назва
резидента та його юридична адреса, назва нерезидента та його
країна (обов'язково за контрактом). В колонках 10-13 і 15 проставляються суми "всього". У кінці звіту підбиваються суми не повернутих у 90-денний
термін коштів по кожній з країн-нерезидентів з експорту та імпорту
окремо. Колонки 10-13 заповнюються наростаючим підсумком з початку
року. Для контракту, за яким завершені розрахунки, в колонці 4
ставиться дата закінчення контракту, і сума неповернутих валютних
коштів на наступну звітну дату (колонка 13) не проставляється.
Валютний курс перерахунку встановлюється на момент перерахування
коштів за кордон (для типу операції - імпорт) або сума в
карбованцях, яка вказана в митній декларації (для типу операції -
експорт). Дані колонок 13 і 15 сумуються за фактом на момент звітності.
Заборгованість вказується за станом на 20 число у валюті, в якій
укладений контракт, та в еквіваленті (за курсом НБУ) в українських
карбованцях. Колонки 10, 11 і 13 заповнюються тільки в мільйонах
карбованців.
Форма N 32 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту валютного

регулювання

10 числа після звітного періоду
Звіт про надані дозволи на подовження терміну завершення

розрахунків за експортно-імпортними операціями

за станом на _____________ 199_ р.
__________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | Термін розрахунків | | | | | | |---------------------------- | | Український | Уповноважений | Іноземна фірма | Банк іноземної |Вартість | за | за | фактич- | | резидент | банк | (повна назва та | фірми |контракту |контрак- |дозволом | ний N | | (повна назва та | (повна назва та |реквізити згідно з|(повна назва та |(в одини- | том | | /п|N Дозволу|реквізити згідно з|реквізити згідно з| дозволом) |реквізити згідно з|цях валюти| | | | | дозволом) | дозволом) | | дозволом) |контракту)| | | --+---------+------------------+------------------+------------------+------------------+----------+---------+---------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 --+---------+------------------+------------------+------------------+------------------+----------+---------+---------+-------- --+---------+------------------+------------------+------------------+------------------+----------+---------+---------+-------- --+---------+------------------+------------------+------------------+------------------+----------+---------+---------+-------- --+---------+------------------+------------------+------------------+------------------+----------+---------+---------+-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 32
Звіт про надані дозволи на подовження терміну завершення

розрахунків за експортно-імпортними операціями
Регіональні управління Національного банку України надсилають
електронною поштою не пізніше 10 числа кожного місяця департаменту
валютного регулювання повну інформацію за формою N 32 щодо наданих
ними резидентам України індивідуальних дозволів та стану
завершення розрахунків у іноземній валюті чи поставок продукції за
цими дозволами. У разі недодержання вимог чинного законодавства
при оформленні резидентам таких дозволів та поставках за ними
департамент валютного регулювання Національного банку України може
переглядати або скасовувати індивідуальні дозволи протягом тижня
після одержання інформації від регіональних управлінь банку.
Повідомлення про скасування чи перегляд дозволу департамент
валютного регулювання Національного банку України надсилає
регіональним управлінням банку для подальшого реагування.
Форма N 33 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту валютного

регулювання

15 числа після звітного періоду
Інформація про надані дозволи на право здійснення

операцій з валютними цінностями
________________________________

(назва банку) _______________________________
(адреса банку, код області)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Ліцензія головного |Дозвіл філіям, відділенням,|Перереєстр. дозвіл філіям, відді- | | | | банку | облдирекціям, управлінням |ленням, облдирекціям, управлінням | | | |-------------------------+---------------------------+----------------------------------- N | МФО | Код | | | | | | | /п|банку|банку|Назва банку| N |перелік всіх пунктів| N | перелік всіх пунктів | N | | | | |дата| ліцензії |дата| ліцензії |дата|перелік всіх пунктів ліцензії --+-----+-----+-----------+----+--------------------+----+----------------------+----+------------------------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 --+-----+-----+-----------+----+--------------------+----+----------------------+----+------------------------------ --+-----+-----+-----------+----+--------------------+----+----------------------+----+------------------------------ --+-----+-----+-----------+----+--------------------+----+----------------------+----+------------------------------ --+-----+-----+-----------+----+--------------------+----+----------------------+----+------------------------------ --+-----+-----+-----------+----+--------------------+----+----------------------+----+------------------------------ --+-----+-----+-----------+----+--------------------+----+----------------------+----+------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ____________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 1-К (в разі потреби)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається поштою:

* регіональними управліннями та

самостійними підрозділами НБУ -

управлінню кадрів і навчальних

закладів НБУ за запитом
Дані

про чисельність, склад і переміщення працівників

Національного банку України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Чисельність у тому числі | Прийнято праців-| | Звільнено праців- | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ників за рік |Підви- | ників за рік |Звіль- | |працівників| 3 вищою |Док-|З с/спеціаль-| |Нав- | Мають вік | Мають стаж роботи | |щували | |нено |Кате-| | освітою |тор |ною освітою |Жі-|ча- |-------------------------------------------------------------| в банківсько-кре- |-----------------|квалі- |----------------------|спец. з N |горія|-----------+-------------|наук|-------------|нок|ється |до|від|від| від 50 | від 55 | від 60 |жінки|чоло-| дитній системі |у |у т.ч. |у т.ч.|фікац. |у | з них |вищою /п|по- |штат-|фак- |усьо-|у т.ч. | і |усьо-|у т.ч. | | у |16|16 |30 | до 55 | до 60 | і старші |54 р.|віки |---------------------|с |спец. з|з |на ФПК |с |-------------------|і |сад |на |тич- |го |мають |кан.|го |мають | |вечір.| |до |до |------------+------------+------------| |59 р.|до |від|від|від|20 і |ь |вищою і|систе-|за ос- |ь |за |за |у т.ч.|с/спец. | | |на | |фінанс.|наук| |фінанс.| | і | |30 |50 |усьо-|у т.ч.|усьо-|у т.ч.|усьо-|у т.ч.| | |5 |5 |10 |15 |біль-|о |с/спец,|ми |танні |о |влас-|прогул| в |осві- | | | | |банків,| | |банків,| |заоч. | | | |го |жінок |го |жінок |го |чолов | | |ро-|до |до |до |ше |г |освітою|НБУ |5 років|г |ним |і інші|систе-|тою | | | | |спец. | | |спец. | | | | | | | | | | | | | |ків|10 |15 |20 | |о | | | |о |баж. |поруш.|мі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |НБУ | --+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+-------+---+------+--+---+---+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+--+-------+------+-------+--+-----+------+------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 |12| 13| 14| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23| 24| 25| 26| 27 |28| 29 | 30 | 31 |32| 33 | 34 | 35 | 36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________________ 199_ р.
_____________________________ Начальник регіонального
(прізвище виконавця, телефон) управління НБУ __________________
Форма ПС (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями і головними конторами

комерційних банків - комерційним

банкам - юридичним особам

на 5 робочий день;

* комерційними банками - юридичними

особами - регіональним управлінням

НБУ на 8 робочий день від

встановленого терміну надання

балансу;

* регіональними управліннями -

департаменту банківського нагляду

12 числа кожного місяця
Звіт про платоспроможність банку

за станом на _____________________ 199_ року
________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.) ------------------------------------------------------------------------------------------ |За даними консолі- | За даними балансу |дованого балансу | відділень банку --------------------------------------------------+-------------------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------------------------------ . Основний капітал
бал.рах.010 (але не вище зареєстрованого НБУ)
011,012,013,016,017,734,018(П) в частині пере-
оцінки валютних внесків до статутного фонду
2. Додатковий капітал
бал.рах.015
019
818
877
98П-98А-95А
018(П) крім переоцінки валютних внесків до
статутного фонду
З. Сума додаткового капіталу,
яка приймається до розрахунку (рядок 2,
але не більше рядка 1)
4. Загальний капітал (рядок 1 + рядок 3)
5. Відрахування
бал.рах. 191
192
825
6. Власні кошти банку (рядок 4 - рядок 5)
7. Активи з урахуванням їх потенційної ліквідності
0 %
10 %
20 %
50 %
100 %
8. Платоспроможність банку (достатність капіталу)
(рядок 6/рядок 7)*100
9. Додаткові вимоги до платоспроможності банку
- фактична сума всіх великих кредитів
(колонка 4 усього додатка N 3 форми ПС) нормативна сума всіх великих кредитів
(рядок 6 * на 8) відхилення фактичної суми всіх великих
кредитів від нормативної необхідна платоспроможність 8,000 % 8,000 % ------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Примітка. У разі заповнення форми ПС користуватися Положенням "Про
економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків",
затвердженим постановою Правління НБУ від 30.06.1995 р. N 167.
Додаток N 1 до форми ПС
Основний капітал банку

за станом на _______________ 199__ року
_____________________________

(назва банку) ____________________________

(адреса банку)
(млн.крб.) --------------------------------------------------------------- Вид пасиву | Сума -----------------------------------------------------+--------- . Статутний фонд банку | а) фактично сплачений | - за рахунок майна | - у вільно конвертованій валюті (крб.) | - за курсом | | б) зареєстрований Національним банком | - прості акції | - привілейовані акції | - пайові внески | - за рахунок майна | - у вільно конвертованій валюті (крб.) | - за курсом | | . Інші кошти банку, які відносяться до основного | капіталу | (бал.рах. NN 011, 012, 013, 016, 017, 734 | 018(П-А) в частині переоцінки вал. внесків до | статут. фонду) | - інвестиції у вільно конвертованій валюті | (крб.) | - за курсом | | . Інші кошти банку, які відносяться до додаткового | капіталу | - фонд зношених основних фондів (бал.рах. N 015) | - резерви страхування активних операцій | комерційних банків (бал.рах. N 019) | - фонд валютних ризиків (бал.рах. N 818) | - кошти, зарезервовані для погашення кредитів, | наданих іноземними державами (бал.рах. N 877)| - нерозподілена частина прибутку, яка залишається| у банку (NN 98П-98А-95А) | - результати переоцінки (бал.рах. N 018(П-А) крім| переоцінки валютних внесків до статутного | фонду) | | . Участь капіталу банку у статутних фондах | - акціонерних товариств (бал.рах. N 191) | - інших підприємств та організацій шляхом: | а) купівлі акцій (бал.рах. N 192) | б) пайових внесків (бал.рах. N 825) | | знака проведення банком відкритої передплати з | еєстрації сформованого статутного фонду | 0 - не проводиться, 1 - проводиться) | ---------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 2 до форми ПС
Активи банку

за станом на _________________ 199_ року
_____________________________

(назва банку) ____________________________

(адреса банку)

(млн.крб.) --------------------------------------------------------------------------------- | | | Сума активів, Вид активу |Сума|Коефіцієнт | зважених на | | | коефіцієнт -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- 1 | 2 | 3 | 4 -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- аса і прирівняні до неї кошти (бал.рах.) | | 0,00 | 033 | | 0,00 | 035 | | 0,00 | 036 | | 0,00 | 040 | | 0,00 | 044 | | 0,00 | 050 | | 0,00 | 051 | | 0,00 | 060 | | 0,00 | 061 | | 0,00 | 062 | | 0,00 | 063 | | 0,00 | сього | | 0,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- ошти банку на кореспондентському | | | ахунку у Національному банку | | 0,00 | 161 | | 0,00 | 164 | | 0,00 | 165 | | 0,00 | 166 | | 0,00 | 167 | | 0,00 | 168 | | 0,00 | сього | | 0,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- ошти на депозитних рахунках у банках | | 0,00 | 687 | | 0,00 | 688 | | 0,00 | 158 | | 0,50 | 159 | | 0,50 | 117 | | 0,50 | 118 | | 0,50 | 645 | | 0,50 | 646 | | 0,50 | сього | | 0,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- отівка в процесі інкасації | | 0,00 | 729 | | 0,10 | сього | | 0,10 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- алютні кошти на кореспондентських | | | ахунках у банках | | 0,00 | 072 | | 0,10 | 972 | | 0,10 | 156 | | 0,10 | 157 | | 0,10 | сього | | 0,10 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- редити, надані банками | | 0,00 | 075 | | 0,00 | з 21 до 61,620,621,622,623,65,66 | | 0,00 | 712 | | 0,00 | 716 | | 0,00 | 76 | | 0,00 | 77 | | 0,00 | 780,781,782,788 | | 0,00 | 820 | | 0,00 | 827 | | 0,00 | 828 | | 0,00 | 975 | | 0,00 | 977 | | 0,00 | 978 | | 0,00 | 783 | | 0,00 | 111 | | 0,00 | 112 | | 0,00 | 113 | | 0,00 | 114 | | 0,00 | 240-249, 223, 224, 343, 344 | | 0,00 | 442-449 | | 0,00 | 323 | | 0,00 | 324 | | 0,00 | 345-348 | | 0,00 | 801 | | 0,00 | 897 | | 0,00 | 898 | | 0,00 | сього | | 0,00 | тому числі: | | | гарантовані іншими банками | | 0,20 | під заставу майна, векселів за умови, що сума | | | застави становить не менше 125 % суми кредиту) | | 0,50 | гарантовані урядом України | | 1,00 | під заставу майна, векселів за умови, що сума | | | застави становить менше 125 % суми кредиту) | | 1,00 | під страхування, гарантію або поручительство | | | (у т.ч. під гарантію місцевих органів влади) | | | без забезпечення | | 1,00 | прострочені кредити (620, 621, 780, 781, 111, | | | 112, 113, 114, 897(А)) | | 1,00 | кредити пролонговані, незалежно від виду забез- | | | печення (623, 661, 662, 663, 664, 783, 898(А)) | | 1,00 | безнадійні до повернення (622, 782) | | 1,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- удинки, споруди | | 0,00 | 920 | | 0,50 | сього | | 0,50 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- нші основні фонди | | 0,00 | 921 | | 1,00 | 923 | | 1,00 | 924 | | 1,00 | 93 без 939 | | 1,00 | 940 | | 1,00 | 942 | | 1,00 | сього | | 1,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- інні папери уряду та місцевих органів влади | | 0,00 | 194 | | 1,00 | сього | | 1,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- перації банку з цінними паперами | | 0,00 | 193 | | 1,00 | 195 | | 0,50 | 196 | | 0,50 | 197 | | 0,50 | 186 | | 1,00 | 187 | | 1,00 | 189 | | 1,00 | 190 | | 1,00 | сього | | 0,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- ебітори | | 0,00 | 903А | | 0,00 | 904А | | 1,00 | 077А | | 1,00 | 079А | | 1,00 | 076А | | 1,00 | 097А | | 1,00 | 974А | | 1,00 | 902А | | 1,00 | сього | | 1,00 | -------------------------------------------------+----+-----------+-------------- акторинг | | 0,00 | 907А | | 1,00 | сього | | 1,00 | 0 % | | 0,00 | 10 % | | 0,10 | 20 % | | 0,20 | 50 % | | 0,50 | 100 % | | 1,00 | ума активів | | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 3 до форми ПС
Перелік великих кредитів, наданих банком

за станом на ______________ 199_ року
__________________________
(назва банку) _________________________
(адреса банку)

(млн.крб.) --------------------------------------------------------------------------------- | Сукупна |50% поза- | | азва позичальника і причетність|заборгованість|балансових |Загальна |% від влас- його до банку |за позиками |зобов'язань| сума | них коштів (клієнт, акціонер, пайщик) |на ___________|на ________|(к.5+к.6)| банку -------------------------------+--------------+-----------+---------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 -------------------------------+--------------+-----------+---------+------------ | | | | -------------------------------+--------------+-----------+---------+------------ сього великих кредитів | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма ЛБ (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями і головними конторами

комерційних банків - комерційним

банкам - юридичним особам

на 5 робочий день;

* комерційними банками - юридичними

особами - регіональним управлінням

НБУ на 8 робочий день від

встановленого терміну надання балансу;

* регіональними управліннями -

департаменту банківського нагляду

12 числа кожного місяця
Звіт про ліквідність банку

за станом на ________________ 199_ року
_________________________ __________________________

(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.) -------------------------------------------------------------------------------------------- | За даними | За даними | консолідованого | балансу | балансу | відділень банку ------------------------------------------------------+------------------+------------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 -------------------------------------------------------------------------------------------- . Поточна ліквідність
1.1. Зобов'язання банку до запитання та за терміном,

що залишився до їх виконання, не більше 1 мі-

сяця (кол.2+кол.З додатка N 1 форми ЛБ)
1.2. Активи банку до запитання та за терміном, що

залишився до їх повернення, не більше 1 міся-

ця (кол.2+кол.3 додатка N 2 форми ЛБ)
1.3. Фактична поточна ліквідність (ряд.1.1/ряд.1.2)
1.4. Нормативне значення 1,00 1,00 1.5. Відмітка про дотримання не поруш. не поруш.
2. Короткострокова ліквідність (Л2)
2.1. Зобов'язання банку до запитання та за термі-

ном, що залишився до їх виконання, не більше

3-х місяців (кол.2+кол.3+кол.4 додатка N 1

форми ЛБ)
2.2. Активи банку до запитання та за терміном,

що залишився до їх виконання, не більше 3-х

місяців (кол.2+кол.З+кол.4 додатка N 2

форми ЛБ)
2.3. Фактична короткострокова ліквідність

(рядок 2.1/рядок 2.2)
2.4. Нормативне значення 1,00 1,00 2.5. Відмітка про дотримання не поруш. не поруш.
З. Зобов'язання банку незалежно від строку їх
виконання (кол.6 додатка N 1 форми ЛБ)
3.1. Активи банку незалежно від терміну їх повер-

нення (кол.6 додатка N 2 форми ЛБ)
3.2. Фактична загальна ліквідність

(ряд. 3.1/ряд.3.2)
3.3. Нормативне значення 1,00 1,00 3.4. Відмітка про дотримання не поруш. не поруш. --------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Примітка. У разі заповнення форми ЛБ користуватися Положенням "Про
економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків",
затвердженим постановою Правління НБУ від 30.06.1995 р. N 167.
Додаток N 1 до форми ЛБ
Розшифровка

окремих рахунків пасиву банку

за станом на ___________ 199_ року
__________________________
(назва банку) _________________________
(адреса банку)
(млн.крб.) ------------------------------------------------------------------------------- Зобов'язання банку | Терміни погашення (балансові рахунки) |-------------------------------------------- |До запи-|До 1 мі-| Від 1 до |Понад 3|Усього | тання | сяця |3-х місяців|місяці | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Залишки на рахунках за валютними | | | | | операціями | | | | | 098 | | | | | 099 | | | | | 064 | | | | | 065 | | | | | 066 | | | | | 067 | | | | | 068 | | | | | 069 | | | | | 070 | | | | | 071 | | | | | 073 | | | | | 074 | | | | | 075 | | | | | 076 | | | | | 078 | | | | | 079 | | | | | 972 | | | | | 973 | | | | | 974 | | | | | 975 | | | | | 976 | | | | | 630 | | | | | 631 | | | | | 632 | | | | | 633 | | | | | 634 | | | | | 635 | | | | | 636 | | | | | 637 | | | | | 638 | | | | | 639 | | | | | 730 | | | | | 735 | | | | | 152 | | | | | 155 | | | | | 190 | | | | | 189 | | | | | 187 | | | | | 186 | | | | | 135 | | | | | 136 | | | | | 137 | | | | | 138 | | | | | 139 | | | | | 140 | | | | | 145 | | | | | 146 | | | | | 180 | | | | | 185 | | | | | 657 | | | | | 658 | | | | | 659 | | | | | 660 | | | | | 158 | | | | | 159 | | | | | 117 | | | | | 118 | | | | | 645 | | | | | 646 | | | | | 156 | | | | | 157 | | | | | 178, 179 | | | | | 440, 441 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Залишки на рахунках з приватизації| | | | | 090 | | | | | 091 | | | | | 092 | | | | | 110 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Залишки на бюджетних рахунках | | | | | 080 | | | | | 100-124А | | | | | 120 | | | | | 130 | | | | | 132 | | | | | 134 | | | | | 141 | | | | | 142 | | | | | 143 | | | | | 144 | | | | | 149П | | | | | 125 | | | | | 126 | | | | | 127 | | | | | 122 | | | | | 121 | | | | | 123 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Коррахунок банку | | | | | 161 | | | | | 164 | | | | | 165 | | | | | 166 | | | | | 167 | | | | | 168 | | | | | 169 | | | | | 170 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Залишки на рахунках з капітальних | | | | | вкладень | | | | | 181 | | | | | 182 | | | | | 183 | | | | | 184 | | | | | 188 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Операції з цінними паперами | | | | | 199 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Залишки на розрахункових рахунках | | | | | з 200 до 644 | | | | | 715 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Кошти в розрахунках | | | | | 720 | | | | | 722 | | | | | 723 | | | | | 724 | | | | | 725П | | | | | 721, 890 | | | | | 890 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Залишки на поточних рахунках | | | | | 67* | | | | | 69 | | | | | 70 | | | | | 807 | | | | | 814, 817 | | | | | 163 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Депозити, сертифікати | | | | | 703 | | | | | 680 | | | | | 681 | | | | | 713 | | | | | 683 | | | | | 684 | | | | | 714 | | | | | 685 | | | | | 686 | | | | | 717 | | | | | 682 | | | | | 731 | | | | | 752, 687, 688, 689 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Кошти для довгострокових вкладень | | | | | 74 без 745, 748 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Кредити, отримані від установ | | | | | одного банку та інших банків | | | | | 821 | | | | | 823 | | | | | 826 | | | | | 829 | | | | | 893П | | | | | 812П | | | | | 816, 809 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Кредитори | | | | | 902П | | | | | 903 | | | | | 904П | | | | | 932П | | | | | 096, 097 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Факторинг | | | | | 907 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ арантії і доручення, видані банком| | | | | 9925 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ ошти за трастовими операціями | | | | | анку | | | | | | | | | | 710 | | | | | 719 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Усього зобов'язань | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 2 до форми ЛБ
Розшифровка

окремих рахунків активу банку

за станом на ____________ 199_ року
_________________________
(назва банку) ________________________
(адреса банку)
(млн.крб.) ------------------------------------------------------------------------------- Зобов'язання банку | Строки погашення (балансові рахунки) |-------------------------------------------- |До запи-|До 1 мі-| Від 1 до |Понад 3|Усього | тання | сяця | 3 місяців |місяці | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Каса і прирівняні до неї кошти | | | | | 033 | | | | | 035 | | | | | 036 | | | | | 040 | | | | | 041 | | | | | 044 | | | | | 050 | | | | | 051 | | | | | 060 | | | | | 061 | | | | | 062 | | | | | 063 | | | | | 729 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Операції в іноземній валюті | | | | | 072 | | | | | 074 | | | | | 076 | | | | | 077 | | | | | 098, 099 | | | | | 972 | | | | | 973 | | | | | 974 | | | | | 976 | | | | | 079А | | | | | 152 | | | | | 155 | | | | | 156 | | | | | 157 | | | | | 158 | | | | | 159 | | | | | 117 | | | | | 118 | | | | | 615 | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ 646 | | | | | 186 | | | | | 187 | | | | | 189 | | | | | 190 | | | | | 440, 441 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Розрахункові операції | | | | | 153 | | | | | 154 | | | | | 725 | | | | | 890 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Коррахунок банку | | | | | 161 | | | | | 164 | | | | | 165 | | | | | 166 | | | | | 167 | | | | | 168 | | | | | 169 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Операції з цінними паперами | | | | | 191 | | | | | 192 | | | | | 193 | | | | | 194 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Кредити, надані банком | | | | | 210-619 | | | | | 650-654 | | | | | 712 | | | | | 716 | | | | | 76 | | | | | 77 | | | | | 820 | | | | | 827 | | | | | 828 | | | | | 893А | | | | | 801 | | | | | 808, 788(П) | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Депозити, надані Національному | | | | | банку | | | | | 687 | | | | | 688 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Дебітори | | | | | 902 | | | | | 903(А) | | | | | 904 | | | | | 932А | | | | | 908 | | | | | 096(А) | | | | | 097(А) | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Факторинг | | | | | 907 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ редити, надані банком в іноземній | | | | | валюті | | | | | 075 | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ 975 | | | | | 977 | | | | | 978 | | | | | 655 | | | | | 656 | | | | | 665 | | | | | 666 | | | | | 657 | | | | | 658 | | | | | 659 | | | | | 660 | | | | | 240-249, 223, 224, 343, 344,| | | | | 442-449, 323, 324, 345-348 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Операції за бюджетом | | | | | 080 | | | | | 100 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Основні кошти | | | | | 920 | | | | | 921 | | | | | 940 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Пролонговані кредити | | | | | 661 | | | | | 662 | | | | | 663 | | | | | 664 | | | | | 623 | | | | | 783, 898 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Векселі | | | | | 195 | | | | | 196 | | | | | 197 | | | | | Усього | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Прострочені кредити | | | | | 620 | | | | | 621 | | | | | 780 | | | | | 781 | | | | | 788 | | | | | 111 | | | | | 112 | | | | | 113 | | | | | 114 | | | | | 891 | | | | | ----------------------------------+--------+--------+-----------+-------+------ Усього активів | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 300 (щоденна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті

до 12 години наступного дня;

* Центральною розрахунковою палатою -

департаменту банківського

нагляду НБУ -

до 15 години наступного дня
Інформація для розрахунку та обліку резерву

на можливі втрати за позичками комерційних банків

за ________________ 199_ р.
__________________________ ____________________________

(назва банку) (адреса банку)
----------------------------------------------------------------- | | Код групи | Сума Код банку | Код показника | кредитів | (млн.крб.) -----------+----------------+-----------------+----------------- 1 | 2 | 3 | 4 -----------+----------------+-----------------+----------------- -----------+----------------+-----------------+----------------- -----------+----------------+-----------------+----------------- -----------+----------------+-----------------+----------------- ----------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199_ р. Керівник ______________________
______________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 300
Інформація для розрахунку та обліку резерву на можливі

втрати за позичками комерційних банків
Інформація за формою N 300 необхідна для розрахунку та обліку
розмірів страхового фонду на можливі втрати за позичками
комерційних банків. Код банку (колонка 1 форми) визначається згідно з відповідним
показником форми N 700. Значення коду показника (колонка 2 форми) визначається в
таблиці 1.
Таблиця 1 ---------------------------------------------------------------- Код показника | Назва показника ------------------+--------------------------------------------- 1 | кредити без міжбанківських кредитів 2 | міжбанківські кредити 3 | сума на субрахунку 01 балансового рахунка | N 019 4 | сума коштів, списаних за категорією | безнадійних кредитів ---------------------------------------------------------------- Значення коду групи кредитів (колонка 3 форми) визначається в
таблиці 2.
Таблиця 2 ---------------------------------------------------------------- | од групи кредитів | Назва групи кредитів ------------------+--------------------------------------------- 1 | стандартні 2 | нестандартні 3 | сумнівні 4 | небезпечні 5 | безнадійні ----------------------------------------------------------------
При значенні коду показника "1" або "2" в колонці 2 форми в
колонці 3 вказуються коди групи кредитів від "1" до "5". В колонці
4 вказується сума залишку заборгованості за кредитами без
міжбанківських (за міжбанківськими кредитами) з відповідної групи. При значенні коду показника "З" в колонці 2 форми (код групи
кредитів в колонці 3 форми відсутній) в колонці 4 ставиться сума
на субрахунку 01 рахунка N 019. При значенні коду показника "4" в колонці 2 форми (код
кредиту в колонці 3 форми відсутній) в колонці 4 вказується сума
коштів, списаних за категорією "безнадійні кредити". Інформацію для розрахунку та обліку розмірів страхового фонду
на можливі втрати за позичками комерційних банків одержують
регіональні управління НБУ від усіх банків і філій, які
розташовані на їх території, включаючи: а) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку та інших банків (зведену
інформацію по області); с) філії і операційні управління комерційних банків, що не
мають обласних управлінь (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); Регіональні управління НБУ, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її електронною поштою у розрізі банків
комп'ютерному центру Національного банку щоденно до 15 години дня
за минулий робочий день. Нові банки надають інформацію через місяць після їх
реєстрації.
Форма N 1-Р (піврічна, річна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Поштова. Надається:

* регіональними управліннями НБУ -

управлінню внутрішніх ревізій

20 липня, 20 січня
Звіт

про роботу ревізійної служби Національного банку України _________________________________________
за _____________________ 199_ року

(півріччя, рік)
(вартісні показники в млн.крб.) ---------------------------------------------------------------- | N рядка |Усього ----------------------------------------------+---------+------- I. Проведено ревізій і перевірок - усього: | 010 | у тому числі: | | - в регіональних управліннях | 020 | Національного банку України | | | | II. Ревізіями і перевірками встановлено: | | 1. Незаконних витрат коштів | 030 | і матеріальних цінностей - усього: | | у тому числі: | | - в регіональних управліннях | 040 | Національного банку | | - із загальної суми незаконних витрат | 050 | встановлено незаконних витрат на | | виплату заробітної плати і премій | | 2. Недостач і крадіжок коштів | 060 | і матеріальних цінностей - усього: | | у тому числі: | | - в регіональних управліннях | 070 | Національного банку | | | | III. Вжиті заходи за наслідками ревізій і | | перевірок: | | 1. Сума відшкодованих збитків - усього: | 080 | у тому числі: | | - стягнуто з винних осіб | 090 | 2. Передано слідчим органам: | | - кількість справ | 100 | - на суму збитків | 110 | 3. Кількість осіб, притягнутих до | 120 | дисциплінарної і матеріальної | | відповідальності | | у тому числі: | | - звільнено з посад | 130 | IV. Чисельність ревізорів за штатом | 140 | фактично | 150 | ----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Начальник ревізійного відділу ____
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 1 до форми N 1-Р
Відомості

про проведені ревізійною службою _______________

Національного банку України ревізії і перевірки,

встановлені незаконні витрати в регіональних

управліннях, установах і організаціях НБУ

за __________________ 199_ року
(вартісні показники - в млн.крб.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Встановлено незаконних витрат | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- | |Проведено | |Кількість| Усього | |ревізій і |В тому | установ |------------------------------------------------------------------------------------- /п|Назва|перевірок |числі | |Сума| з них | Інші незаконні витрати | |(усього) |ревізій| |(03)|------------------------------------+------------------------------------------- | |(рядок 01)| | | |на заробітну плату|на виплату премій| | у тому числі | | | | | |------------------+-----------------|Сума|-------------------------------------- | | | | | |кількість| сума |кількість| сума | |зайве спи- |на виплату|на службо-| | | | | | | | | | | |сання мате-|пенсій і |ві відряд-|інші | | | | | | | | | | |ріальних |допомог |ження | | | | | | | | | | | |цінностей | | | --+-----+----------+-------+---------+----+---------+--------+---------+-------+----+-----------+----------+----------+---- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 --+-----+----------+-------+---------+----+---------+--------+---------+-------+----+-----------+----------+----------+---- --+-----+----------+-------+---------+----+---------+--------+---------+-------+----+-----------+----------+----------+---- --+-----+----------+-------+---------+----+---------+--------+---------+-------+----+-----------+----------+----------+---- --+-----+----------+-------+---------+----+---------+--------+---------+-------+----+-----------+----------+----------+---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ревізійного

підрозділу _____________________ ____________________________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 2 до форми N 1-Р
Відомості

про недостачі, розтрати і крадіжки коштів і

матеріальних цінностей, встановлені ревізійною службою ______________________________________________________ Національного банку України за _______________ 199_ року
(вартісні показники - в млн.крб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Встановлено недостач, розтрат| Відшкодовано недостач, розтрат|Передано справ |Порушено кримі-|Притягнуто | | і крадіжок | і крадіжок |слідчим органам|нальних справ |до кримі- /п|Назва установ|------------------------------+-------------------------------+---------------+---------------|нальної | | Усього | в т.ч. | Усього | в т.ч. |Кіль- | На |Кіль- | На |відпові- | | | коштів | | коштів |кість | суму |кість | суму |дальності | |--------------+---------------+--------------+----------------|справ | |справ | | | |Кіль- | Сума | Кіль- | Сума|Кіль- | Сума | Кіль- | Сума | | | | | | |кість | | кість | |кість | | кість | | | | | | --+-------------+------+-------+--------+------+------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 --+-------------+------+-------+--------+------+------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+---------- --+-------------+------+-------+--------+------+------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+---------- --+-------------+------+-------+--------+------+------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+---------- --+-------------+------+-------+--------+------+------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+---------- --+-------------+------+-------+--------+------+------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р.

Керівник ревізійного ____________________________ підрозділу _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 3 до форми N 1-Р
Відомості

про наявний склад ревізійної служби ___________________________________
Національного банку України
на __________________ 199_ року
---------------------------------------------------------------- | | У тому числі в | Усього | регіональних | | управліннях ---------------------------------+-----------+----------------- атверджено за штатом | | актична наявність | | вільнено у звітному періоді | | рийнято | | аявний склад | | а освітою: | | З вищою | | З незакінченою вищою | | З середньою спеціальною | | Навчається в вузах | | а стажем роботи в банківській | | истемі: | | До 1 року | | Від 1 до 3 років | | Від 3 до 5 років | | Від 5 до 10 років | | Більше 10 років | | а стажем ревізійної роботи: | | До 1 року | | Від 1 до 3 років | | Від 3 до 5 років | | Від 5 до 10 років | | Більше 10 років | | а профілем ревізійної роботи: | | Бухгалтери | | Економісти | | ---------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199_ р.

Керівник ревізійного _____________________________ підрозділу______________________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 1-Р
Звіт про роботу ревізійної служби

Національного банку України
Звіт про контрольно-ревізійну роботу складає управління
внутрішніх ревізій (ревізійний відділ) за наслідками роботи за 1
півріччя і рік. При складанні звіту необхідно врахувати: 1. Всі сумарні показники відображаються в звіті відповідно до
діючого порядку їх обліку: за фактичною собівартістю, роздрібними
цінами тощо. 2. У рядку 010 показується кількість проведених ревізій і
перевірок в регіональних управліннях, установах та організаціях,
підвідомчих Національному банку України, а в рядку 020 - у тому
числі в регіональних управліннях. 3. У рядку 030 показуються встановлені ревізіями і
перевірками суми незаконних витрат коштів і матеріальних
цінностей, включаючи суми, витрачені на виплату заробітної плати
за невідпрацьований час, за завищеними посадовими окладами та з
іншими порушеннями законодавства; премій, винагород та інших
заохочень, виплачених з порушенням діючих положень; незаконних
виплат на службові відрядження, пенсій і допомог, стипендій;
збитки від зайвого списання матеріальних цінностей, а також від
псування і пошкодження матеріальних цінностей, встановлені
перевірками під час проведення ревізій, тощо; в рядку 040 - у тому
числі в регіональних управліннях Національного банку; в рядку 050
- суми незаконних виплат заробітної плати і премій. 4. У рядку 060 показуються суми недостач, розтрат і крадіжок
коштів і матеріальних цінностей, встановлених інвентаризаціями під
час ревізій в касах і сховищах, резервних фондах, складах у
матеріально відповідальних осіб, а також суми готівки і
матеріальних цінностей, списаних за обліком за фіктивними
документами; в рядку 070 - у тому числі в регіональних управліннях
Національного банку. 5. У рядку 080 показуються фактично відшкодовані в звітному
періоді збитки, заподіяні недостачами, крадіжками цінностей, а
також незаконними витратами. Вказані суми записуються в звіт на
підставі інформації про виконання рішень, прийнятих за наслідками
ревізій і перевірок звітних даних, прибуткових та інших
документів, що підтверджують відшкодування збитків; в рядку 090 -
у тому числі відшкодовано збитків за рахунок винних осіб. 6. У рядку 100 і 110 показується кількість справ, що були
передані в звітному періоді слідчим органам, і загальна сума
збитків, встановлених ревізіями. 7. У рядку 120 показується кількість осіб, притягнутих до
дисциплінарної відповідальності згідно з наказами, постановами і
рішеннями керівництва Національного банку України, а також
керівників управлінь, установ та організацій, прийнятими за
наслідками ревізій. 8. У рядку 140 і 150 показується кількість ревізорів в цілому
по системі Національного банку України відповідно до штату і
фактично за станом на 1 січня наступного за звітним роком. Одночасно зі звітом про контрольно-ревізійну роботу
управління внутрішніх ревізій (ревізійні відділи) складає
пояснювальну записку, в якій відображаються: найбільш характерні
приклади встановлених ревізіями порушень, в яких установах і на
яку суму встановлені незаконні витрати і недостачі; службові
особи, з вини яких сталися ці порушення, а також заходи, що
вживалися щодо усунення порушень і відшкодування матеріальних
збитків. У пояснювальній записці повідомляється про проведену
роботу з кадрами ревізійної служби, а також інші дані. Терміни подання звітності: - ревізійні відділи при регіональних управліннях подають звіт
управлінню внутрішніх ревізій до 20 січня та до 20 липня; - управління внутрішніх ревізій складає зведений звіт і подає
на розгляд керівництву Національного банку України до 30 січня та
до 30 липня.
Форма N 1-ПБ (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками, що мають

право на здійснення валютних

операцій, - управлінню статистики

та аналізу платіжного балансу

економічного департаменту НБУ

15 числа після звітного періоду
Звіт банку

про фінансові операції з нерезидентами України

за ______________________ 199_ року
____________________________ _____________

(назва банку) (код) ___________________________

(адреса банку) ___________________________ _____________
(назва зарубіжного партнера) (код)
Найменування валюти - тис. ________________
------------------------------------------------------------------ | | код | сума | | |-------------+------------| На початок періоду| вимоги | | | |------------------+-------------+------------| | зобов'язання | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Код | Код | Кредит | Дебет | Операція | операції | країни | | | | ---------+----------+------------+--------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------+----------+------------+--------------+---------------| ---------+----------+------------+--------------+---------------| ---------+----------+------------+--------------+---------------| ---------+----------+------------+--------------+---------------| ---------+----------+------------+--------------+---------------| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | | код | сума | | |-------------+------------| На кінець періоду| вимоги | | | |------------------+-------------+------------| | зобов'язання | | | -----------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р.

Голова Правління банку __________ ____________________________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 1-ПБ
Звіт банку про фінансові операції

з нерезидентами України
Форма N 1-ПБ є основою для складання платіжного балансу
України, який у свою чергу виступає як важливе інформаційне
джерело для проведення економічної та валютної стратегії держави. Національний банк України гарантує, що показники зазначеної
форми будуть використані тільки у зведеному вигляді.
Загальні положення
Звіт за формою N 1-ПБ складається усіма банками, що мають
ліцензію на роботу з іноземною валютою (включаючи валюти країн
колишнього СРСР), рахунки в іноземних банках або рахунки іноземних
банків-кореспондентів, працюють з іноземною готівковою валютою. В разі припинення операцій з валютою банк повідомляє про це у
встановлений термін письмово. У випадках, коли в звітному періоді
відсутній рух коштів на кореспондентських рахунках, слід подати
звіт, де відобразити сальдо на початок та на кінець періоду.
Визначення
Платіжний баланс України - це статистичний звіт, який
відображає результати зовнішньоекономічної діяльності держави за
окремий проміжок часу та джерела її фінансування. У платіжному
балансі фіксуються всі операції між резидентами та нерезидентами
держави, при яких потоки товарів та капіталів перетинають кордони
економічної території України. Всі операції між резидентами або
між нерезидентами вважаються з точки зору платіжного балансу
нейтральними. Економічна територія України складається з географічної
території, яка керується урядом і у якій вільно переміщаються
люди, товари та капітал. Економічна територія включає: повітряний
простір, територіальні води, континентальний шельф, над яким
країна має виключне право володіння, територіальні анклави в інших
країнах (чітко означені земельні ділянки, що знаходяться в інших
країнах і використовуються урядом, якому вони належать, або якщо
уряд орендує їх у дипломатичних, військових, наукових або інших
цілях). Таким чином, економічна територія країни не включає
територіальні анклави, що використовуються зарубіжними урядами або
міжнародними організаціями, які фізично розташовані в географічних
кордонах цієї країни. Економічна територія країни не обов'язково збігається з
кордонами, які визначені політично, вона складається з
географічної території, що адмініструється урядом.
Резидентська одиниця (резидент)
Визначення резидента (нерезидента) в теорії складання
платіжного балансу не відрізняється від прийнятого у монетарній
статистиці. До секторів та підсекторів економіки належать такі основні
типи складових, що є резидентськими в економіці: 1. Підприємства мають центр економічної зацікавленості в
Україні, якщо вони залучені до виробництва значної кількості
товарів (послуг) або операцій з землею. Вони повинні мати хоча б
одну установу, яку вони збираються експлуатувати протягом певного
періоду (рік або більше), повний та окремий комплект звітів про
місцеву діяльність (декларацію про доходи, балансовий звіт, звіт
про операції з холдінговою компанією), сплачувати податки
країні-господарю, одержувати фонди для роботи на свій рахунок,
мати розрахунковий рахунок. "Закордонні" підприємства, які залучені до виробничого
процесу (включаючи збір компонентів, виготовлених десь в іншому
місці), є резидентами економіки тієї країни, де вони розташовані.
Принцип, за яким визначається підприємство-резидент, стосується
також підприємств, що використовують пересувне обладнання
(кораблі, повітряні судна, бурові вишки та платформи, залізничний
рухомий склад) за межами економічної території тієї країни,
резидентами якої вони є. Компанії, що повністю чи частково засновані за рахунок
іноземного капіталу, але знаходяться в Україні і ведуть в ній
економічну діяльність, вважаються резидентами України. Це
стосується, наприклад, спільних підприємств, дочірніх фірм,
банків, заснованих з участю іноземного капіталу. Представництва іноземних компаній, які мають певний штат
співробітників, використовують власне чи орендоване приміщення і
знаходяться в Україні не менше року, з точки зору платіжного
балансу є резидентами. Те ж положення діє щодо представництв
українських компаній за кордоном: вони є резидентами тієї країни,
де розташовані і проводять свою діяльність. 2. Некомерційні установи і корпорації є резидентами тієї
країни, за законами і постановами якої вони були утворені і в якій
їх існування як юридичного чи соціального об'єкта офіційно визнане
та задокументоване. 3. Установи органів державного управління, розташовані на
території країни, є резидентами економіки і включають усі установи
і урядові органи на центральному, обласному та місцевому рівнях, а
також посольства, консульства, військові установи та інші одиниці
державного управління, розташовані за межами країни. 4. Домашнє господарство як сектор економіки має центр
економічної зацікавленості в даній країні і таким чином вважається
її резидентом у тому випадку, коли воно володіє помешканням на
території цієї країни і ця країна є основним місцем проживання
членів даного домашнього господарства. Член домашнього
господарства, який залишає економічну територію, але протягом
певного обмеженого проміжку часу повертається назад, продовжує
бути резидентом, навіть якщо ці поїздки систематичні. До категорії
"резиденти" належать: * мандрівники, тобто особи, які залишають економічну
територію на обмежений строк у справах, для відпочинку, поліпшення
здоров'я, підвищення освіти, з релігійних та інших мотивів; * особи, які працюють деякий час на економічній території, що
відрізняється від тієї, де знаходиться домашнє господарство, до
якого вони належать; * працівники, які тимчасово працюють в іншій країні, а потім
повертаються до свого домашнього господарства (прикордонні
працівники, персонал міжнародних організацій, який працює в
анклаві; персонал іноземних посольств, консульств і т.ін., який
наймається на місці, екіпажі кораблів, повітряних суден та іншого
пересувного обладнання, які частково або повністю використовуються
поза економічною територією).
Час реєстрації
Реєстрація операцій проводиться в той день, коли здійснюється
зарахування суми на кореспондентський рахунок або її списання.
Порядок заповнення форми N 1-ПБ
Форма N 1-ПБ заповнюється за кожною валютою, за якою
відкритий "ностро"-рахунок у закордонному банку або "лоро"-рахунок
банку нерезидента в українському банку, а також за кожним
зарубіжним партнером. Якщо "лоро"-рахунок банку-нерезидента
відкритий у внутрішній валюті, операції на цьому рахунку також
підлягають звітуванню. Для кожного кореспондентського рахунка
банку заповнюється окрема форма. В залежності від його характеру
сальдо на початок періоду занотовується у вимоги або зобов'язання
банку. Так само заповнюється і сальдо на кінець періоду. Сальдо
для "ностро"-рахунків на початок періоду треба кодувати шифром
9111, на кінець періоду - 9112, для "лоро"-рахунків відповідно
9221 та 9222. При цьому необхідно, щоб сальдо на кінець періоду у
формі N 1-ПБ знаходилось і відповідало даним бухгалтерської
звітності та обов'язково збігалося з залишками на початок
наступного звітного періоду. Про рух коштів на кореспондентських рахунках інформація
подається за всіма операціями за кредитом та дебету. Для кодування
операцій згідно з класифікацією статей платіжного балансу банк
використовує перелік кодів (додаток N 3). Дані необхідно
відображати таким чином: для "ностро"-рахунків - надходження
коштів за кредитом, за дебетом - їх вибуття, для "лоро"-рахунків
навпаки: за кредитом - кошти сплачені (вибуття з рахунку), за
дебетом - надходження коштів на рахунок. Таким чином, запис у формі для "ностро" та "лоро" рахунків
буде такий: Найменування валюти - тис.рос. рублів.
---------------------------------------------------------------- Код | Код | Кредит | Дебет | Операція перації|країни| | | -------+------+---------+---------+---------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 -------+------+---------+---------+---------------------------- 1221 | 643 |40000.000| | Експорт металу в Росію -------+------+---------+---------+---------------------------- 1222 | 643 | |51200.000| Імпорт лікарських засобів з | | | | Росії ---------------------------------------------------------------
За кожною операцією проставляється її тип та країна
зарубіжного партнера. Характеристики операцій, назва країни та
найменування валюти подаються у закодованій формі. Щоб визначити
відповідний код, треба звернутися до переліку кодів (додатки NN 1,
2 і 3). В колонці 2 (країна) слід показувати код країни платника або
одержувача платежу, а ні в якому разі не країну
банку-кореспондента. Повернення помилково зарахованих коштів потрібно
відображувати з тим самим кодом, що і їх отримання, показуючи в
тій самій графі, тільки зі знаком мінус. Графа 5 (операція) звіту не повинна повторювати назви
операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу, наведені
в додатку N 5, а відображати зміст конкретної операції. Це
потрібно для здійснення контролю за правильністю кодування
операцій. Таким чином, такі пояснення, як "фінансові послуги",
"нейтральна операція" або "інші ділові послуги", не задовольняють
вимогам повноти звітності. Однакові операції з тією ж самою країною-партнером, які
проходять за кореспондентським рахунком протягом місяця, можуть
об'єднуватись в одну (крім операцій на суму більш ніж USD
250.000). У графі 5 у цьому разі необхідно, крім пояснення
характеру таких операцій, вказати їх кількість. Операції, зміст яких полягає в переміщенні коштів між
нерезидентськими рахунками, відкритими в одному українському
банку, або між нерезидентськими рахунками в різних українських
банках, мають розглядатися як нейтральні операції для платіжного
балансу. Операції за розрахунками в іноземній валюті між клієнтами -
резидентами українських банків, а також неконверсійні,
неторговельні операції, операції з купівлі-продажу валюти як на
УМВБ, так і поза її межами тощо теж вважаються нейтральними. Такі
операції мають бути внесені до звіту за формою N 1-ПБ з кодами,
передбаченими для нейтральних операцій.
Операції банку
Про проведені операції банк звітує таким чином: а) операції на суму понад USD 250.000, а також еквівалентні
суми в інших валютах мають бути задекларовані за кожною операцією
окремо. Для вихідних платежів (дебетові проводки) ця інформація
може бути висвітлена у платіжному дорученні (з обов'язково
заповненим рядком "призначення платежу"). Для вхідних платежів
(кредитові проводки) може використовуватися вільна облікова форма.
Банкам необхідно збирати ці форми і подавати їх додатком до форми
N 1-ПБ; б) для операцій на суму від USD 20.000 до USD 250.000, а
також на еквівалентні суми в інших валютах декларації не
вимагаються, але працівники НБУ мають право на отримання усної
інформації (по телефону) щодо змісту таких операцій. Банк кодує
такі операції на підставі документів та одержаної від клієнтів
інформації, користуючись переліком кодів; в) операції на суму нижче USD 20.000, а також еквівалентні
суми в інших валютах також підлягають кодуванню, за винятком таких
випадків, коли призначення платежу з'ясувати не вдається. В цьому
разі операції можуть відображатися у формі N 1-ПБ одним записом
(окремо за дебетом і кредитом) за спеціальним кодом (код 8273),
якщо банк не зміг з'ясувати призначення платежу. У примітках
записується кількість таких операцій для перевірки якості звітної
інформації. Операції з валютною готівкою. Звіт про операції з валютною
готівкою має таку ж форму, як і звіт за безготівковими
розрахунками. Заповнюється сальдо на початок звітного періоду, рух
коштів та сальдо на кінець періоду. В реквізитах звіту в рядку
назви банку-партнера записується слово "Готівка". Для якісної
автоматизованої обробки звітів обов'язково чітко дотримуватись
цієї вимоги. За кредитом відображається будь-яка операція надходження
готівкової валюти, за дебетом - витрати готівкової валюти. Видачу
або повернення коштів на відрядження слід кваліфікувати як
подорожі і кодувати шифрами 2313 та 2314. Для операцій купівлі або
продажу готівки у населення запроваджуються спеціальні коди 2343
(купівля) та 2344 (продаж). Додаткові відомості. Банк подає звіт не пізніше 15 числа
наступного після звітного періоду місяця в управління статистики
та аналізу платіжного балансу Національного банку України. Звіт
вміщує: 1. Форму N 1-ПБ. 2. Копії декларацій про операції на суми, що перевищують USD
250.000, або еквівалентні суми в інших валютах. 3. Перелік кореспондентських рахунків типу "лоро", "ностро"
та звітів за готівковою валютою з залишками коштів на кінець
періоду, завізований керівництвом банку.
Товари
Товари загального користування - всі види товарів, за
винятком зазначених у наступних п'яти пунктах. Енергоносії - виділяються окремим кодом. Товари для переробки - товари, які перетинають кордон з метою
їх переробки та повернення до країни власника товару. Ремонт товарів - вартість ремонту пересувного обладнання,
який виконується нерезидентом або для нерезидента. Товари, придбані у портах транспортними організаціями, -
пальне, продовольство, матеріальні запаси, допоміжні матеріали.
Надання супутніх послуг (технічне обслуговування транспортних
засобів, лоцманські послуги тощо) не відноситься до цієї статті. Немонетарне золото - золото як засіб накопичення та золото
промислового призначення, яке не є резервним активом органів
грошово-кредитного регулювання.
Послуги
Транспорт - вантажні та пасажирські перевезення всіма видами
транспорту. В пункті "інше" відображаються допоміжні послуги, у
тому числі оренда транспортних засобів разом з екіпажами, а також
складування, навантажування, розвантажування, технічне
обслуговування транспортних засобів, лоцманські послуги, комісійні
виплати, агентські послуги, пов'язані з пасажирськими та
вантажними перевезеннями. Використання кодів "інший транспорт"
вимагає конкретного уточнення виду транспорту в гр.5 звіту. Подорожі - всі види товарів та послуг, придбаних приїжджими. Купівля або продаж валюти населенню - використовується для
кодування купівлі або продажу готівки населенню. Комунікаційні послуги - послуги зв'язку, в тому числі
телекомунікаційні, забезпечення телефонного, телексного,
телеграфного зв'язку, радіомовлення, електронної пошти,
супутникового, факсимільного та телевізійного зв'язку, поштові
послуги. Будівельні послуги - будівництво об'єктів та монтаж
обладнання за межами економічної території. Страхові послуги - страхові внески за різними видами
страхування, які здійснюються для іноземних партнерів (наприклад,
страхування зовнішньоторговельного вантажу). Фінансові послуги - оплата послуг фінансових посередників
(акредитування, банківські акцепти, обслуговування кредитних
ліній, фінансовий лізинг), комісійні за проведення операцій з
цінними паперами, управління активами, обслуговування
кореспондентських рахунків та ін. Комп'ютерні та інформаційні послуги - обробка баз даних,
впровадження програмного забезпечення, включаючи розробку і
програмування конкретних систем замовника, управління
обчислювальними комплексами, консультації у сфері обчислювальної
техніки, експлуатація та ремонт обчислювальної техніки, послуги
інформаційних агентств, пряма (індивідуальна) передплата на
періодичні видання. Роялті та ліцензійні - використання нематеріальних активів
(патенти, авторські права, торговельні знаки, технологічні
процеси). Послуги приватним особам та послуги у сфері культури і
відпочинку - створення художніх фільмів, радіо- і телевізійних
програм, проведення спортивних, культурних та оздоровчих програм,
послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням за кордоном. Урядові послуги - зовнішньоторговельні операції посольств,
консульств, військових представництв, що вони проводять з
резидентами тієї країни, де вони знаходяться. До переліку
операцій, що відносяться до цієї статті, також входять всі види
товарів та послуг, які надають вищезазначеним організаціям
резиденти тієї країни, де вони знаходяться. Інші ділові послуги - різноманітні види ділових, професійних,
технічних та пов'язаних з науково-дослідною діяльністю послуг, які
не увійшли до наведених вище категорій послуг. Це зокрема: а) операційний лізинг (оренда), обладнання без персоналу,
здавання внайми (чартер) морських і повітряних суден та іншого
транспортного обладнання без команди та екіпажу; б) послуги з підготовки документів, консалтинг у сфері
бухгалтерського обліку, аудиту і податкового законодавства,
надання оперативної допомоги фірмам; в) послуги в галузі реклами та маркетингу, проведення
виставок та торговельних ярмарок; г) наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки,
виконані резидентами для нерезидентів та навпаки; д) архітектурні, інженерні та інші технічні послуги,
геологічна розвідка, перевірка та сертифікація якості продукції,
технічний контроль; е) послуги в галузі сільського господарства, видобутку
корисних копалин, переробка на місцях тієї продукції, яка надійшла
за імпортом і не підлягає реекспорту і навпаки (наприклад,
переробка ядерних відходів); є) послуги з добору кадрів (наприклад, екіпажів суден),
письмового та усного перекладу, оплата будівельних матеріалів
компаніями-нерезидентами, що ведуть будівельні роботи на території
даної країни.
Доход
Оплата праці працівникам - заробітна плата та інші виплати,
отримані робітниками та службовцями за межами країни, резидентами
якої вони є. Доходи від прямих інвестицій: а) доход від пайової участі в капіталі компаній - дивіденди,
розподілений та нерозподілений прибуток закордонних відділень,
реінвестований доход; б) відсотки за борговими зобов'язаннями - відсотки, які
сплачує прямому інвестору дочірня компанія і навпаки. Доход від портфельних інвестицій містить рух коштів між
резидентами і нерезидентами, що виникає в результаті володіння
акціями, облігаціями, довгостроковими цінними паперами,
інструментами грошового ринку. До нього належать: а) доход від пайової участі в капіталі компаній (дивіденди); б) доход за борговими зобов'язаннями (відсотки). Доход від інших інвестицій: а) відсотки за довгостроковими кредитами (гарантованими або
негарантованими) - проводяться окремими кодами (2661-2662); б) інший доход від інших інвестицій - відсотки за іншими
фінансовими вимогами/зобов'язаннями (міжбанківськими кредитами,
позиками, депозитами, "овернайтами", за користування залишками на
коррахунку та ін.).
Поточні трансферти
Ця група операцій складається з операцій, проведених на
безвідплатних засадах. Сектор державного управління - гуманітарна допомога, внески
до фондів міжнародних організацій, податки і штрафи, сплачені
нерезидентами до державних органів України. Інші сектори: а) грошові перекази осіб, які працюють за кордоном -
безвідплатні грошові перекази сім'ям; б) інші трансферти - дарування, спадок; аліменти та інші
виплати на утримання дітей; пенсії та інші виплати в рамках
програм соціального забезпечення, що виплачуються недержавними
організаціями; приватні перекази, що надходять резидентам від
нерезидентів або надсилаються особами, що від'їжджають на постійне
проживання за кордон; періодичні відрахування (включаючи членські
внески) в благодійні, релігійні, наукові і культурні організації;
страхові премії (з вирахуванням плати за послуги) і виплати
страхових відшкодувань; сплата мита і штрафів, якщо вони
проводяться резидентами України на користь державних органів інших
країн.
Капітальні трансферти
Сектор державного управління - передача державного права
власності на основний капітал, прощення державного боргового
зобов'язання. Інші сектори - інвестиційні субсидії, передача права
власності на основний капітал, грошові перекази мігрантів. Придбання/реалізація нефінансових активів -
придбання/реалізація землі та її надр, активів нематеріального
характеру (інтелектуальна власність).
Прямі інвестиції
Акціонерний капітал - капітал, який вкладається іноземним
інвестором у підприємство прямого інвестування. Більшість
підприємств, що є об'єктами прямого інвестування, являють собою
відділення, асоційовані підприємства або дочірні фірми, весь
акціонерний капітал яких або більша частина акцій (більш ніж 50%)
належить нерезиденту. Реінвестований прибуток - збільшує розмір іноземних активів
держави, резидентом якої є прямий інвестор, і являє собою ту
частину прибутку підприємств прямого інвестування, що належить
прямому інвестору і не підлягає розподілу. Інший капітал у формі
прямих інвестицій охоплює всі операції з залучення коштів і
кредитних ресурсів, що мають місце між прямим інвестором і
підприємствами прямого інвестування.
Портфельні інвестиції
Цінні папери, які дають право на участь у капіталі - акції
різних типів, сертифікати участі, які замінюють акції,
інвестиційні фонди. Боргові цінні папери - облігації, інші довгострокові папери,
інструменти грошового ринку (ринку короткострокового капіталу),
опціони, валютні сертифікати, казначейські облігації, різні види
векселів.
Інші інвестиції
Фінансові інструменти, канали придбання активів та прийняття
зобов'язань, які не увійшли до статей "Прямі інвестиції",
"Портфельні інвестиції" та "Резервні активи". Для кодування операцій з капіталом та фінансових операцій
необхідне чітке розуміння того, що з точки зору платіжного балансу
України є активами, а що - пасивами. При класифікації фінансової позиції (активи чи пасиви)
вирішальним фактором є те, резидентом якої економіки є кредитор, а
якої - боржник. Якщо кредитором виступає резидент України, то має
місце операція з активами (наприклад, купівля зарубіжних цінних
паперів, надання МБК українським банком банку-нерезиденту і його
повернення). Якщо резидент України, навпаки, є боржником, має
місце операція з пасивами (наприклад, продаж вітчизняних цінних
паперів, розміщення на депозит в українському банку коштів
банку-резидента та зняття їх з депозиту). При внесенні до звіту за формою N 1-ПБ операцій між
резидентом та нерезидентом, пов'язаних з залученням коштів, в гр.
5 треба обов'язково вказувати, що саме відбувається: надання чи
повернення коштів (наприклад, "надання МБК" - "повернення МБК").
Окремою операцією обов'язково необхідно показати отримання або
сплату відсотків за користування залученими коштами. У разі, якщо перехід права власності від нерезидента до
резидента чи навпаки не відбувається, має місце нейтральна
операція (наприклад, клієнт-резидент розміщує депозит в
українському банку чи один банк-нерезидент надає МБК іншому
банку-нерезиденту). Зовнішньоторговельні кредити - кредити надані (резидентам)
або отримані (нерезидентами) кодуються як 6023, 6025 або 6024,
6026. Довгострокові позики - кредити гарантовані або негарантовані,
міждержавні кредити відображуються за кодами 6043 або 6044. Міжбанківські кредити - кредити, що надаються
банками-нерезидентами банкам-резидентам і навпаки (6045, 6046). Депозити кодуються як 6065 при розміщенні нерезидентських
коштів в банках-резидентах або як 6066 при розміщенні
резидентських коштів у закордонних банках. Попередня оплата та акредитиви. Для кодування операцій,
пов'язаних з попередньою оплатою, використовуються коди 6085-6086
(див. додаток N 3) тільки в тому разі, якщо має місце попередня
оплата за товар. Попередня оплата послуг кодується за видом
послуг. Суми поданих та повернених (чи отриманих та повернених)
протягом місяця овернайтів не подаються. На коррахунку показуються
лише відсотки, отримані (чи сплачені) за надання коштів. Однак
овернайти, які були отримані чи надані в останній день місяця, а
повернення їх очікується в перший день наступного місяця,
необхідно відображати у звіті (за кодом 6045 або 6046).
Резервні активи
Активи, які фактично належать органам грошово-кредитного
регулювання, знаходяться у розпорядженні цих органів та можуть
бути реально використані, якщо в цьому з'явиться необхідність.
Спеціальні коди
8273 - платежі клієнтів на суму нижче USD 20.000, призначення яких

банк не зміг з'ясувати. 336 - купівля або продаж валюти банками.
8423 - рух коштів між нерезидентськими рахунками одного банку (рух

активів за "лоро"-рахунками, розрахунки між

нерезидентами); при користуванні цим кодом необхідно в

графі 5 зазначити банк, куди надіслано кошти або звідки їх

отримано. 447 - операції між двома українськими банками: рух активів за

"ностро"-рахунками, розрахунки між двома резидентами; при

користуванні цим кодом обов'язково в графі 5 зазначається

назва банку і рахунок, з якого (або на який) було

перераховано кошти. 466 - переказ коштів з рахунка клієнта - резидента українського

банку на його рахунок за кордоном.
Приклади нейтральних операцій
Для правильного розуміння змісту нейтральних операцій
розглянемо можливі варіанти. 1. Український банк А одержав на свій закордонний
кореспондентський рахунок кошти на користь українського банку Б. У
такому разі банк А (посередник) звітує за формою N 1-ПБ як за
нейтральну операцію за кредитом (одержання коштів із-за кордону)
та дебетом (перерахування коштів банку Б) з поясненням в графі 5
звіту, від якого банку отримано та в який банк переслано кошти.
Комісійна винагорода має бути виділена окремою операцією. Банк Б, отримавши цей платіж, кодує його згідно з
Класифікатором операцій платіжного балансу, вказує країну, звідки
він отриманий, а в поясненні зазначає характер операції і
обов'язково найменування банку-посередника. У цій операції можуть
брати участь три і більше банків, та завжди посередники звітують
як за нейтральні операції. 2. Український банк Б має рахунок в іншому українському банку
А, і банк А одержує на свій рахунок в іноземному банку (або
відповідно списує з нього) кошти для банку Б. Тоді банк А звітує
про такі операції як за власні, а саме - за кодами операцій
платіжного балансу, вказуючи країну, звідки отримано або куди
надіслано переказ. 3. При перерахуванні коштів з одного коррахунка українського
банку на інший рахунок цього ж банку (поповнення коррахунка)
операція, безумовно, вважається нейтральною (код 8447, країна
Україна). У разі перерахування коштів банком-нерезидентом з одного
свого рахунка на інший застосовується код іншої нейтральної
операції 8423 і вказується країна банку-нерезидента. І в цьому, і в попередньому випадках у графі 5 вказується
назва коррахунка, звідки отримано кошти або куди їх перераховано. 4. При розрахунках між двома українськими банками, але за
умови, що клієнтом одного з банків є фірма-нерезидент, операція за
стандартною класифікацією платіжного балансу кодується банком
клієнта-резидента. Банк клієнта-нерезидента звітує про таку
операцію за кодом нейтральної операції (8447) і обов'язково вказує
назву банку, з якого надходять чи в який надсилаються кошти.
Додаток N 1
Перелік кодів валют
---------------------------------------------------------------- | Код Валюти |---------------------------- | цифровий | літерний --------------------------------------------------------------- Австралійський долар 035 AUD
Австрійський шилінг 027 ATS
Азербайджанський манат 948 AZM
Азербайджанський рубль 848 AZR
Албанський лек 583 ALL
Алжирський динар 303 DZD
Англійський фунт стерлінгів 003 GBP
Антильський гульден 433 ANG
Афганський афгані 252 AFA
Багамський долар 476 BSD
Бангладеський такі 224 BDT
Барбадоський долар 477 BBD
Бахрейнський динар 414 BHD
Бельгійський франк 040 BEF
Белізький долар 422 BZD
Бермудський долар 359 BMD
Болгарський лев 529 BGL
Болівійський песо 394 BOB
Ботсванський пул 261 BWP
Бразильський крузейро 242 BRC
Брунейський долар 478 BND
Бурундійський франк 401 BIF
Білоруський рубль 834 BYR
В'єтнамський донг 531 VND
Венесуельський болівар 391 VEB
Вірменський драм 944 WDR
Вірменський рубль 844 AMR
Гайанський долар 427 GYD
Гамбійський даласі 402 GMD
Ганський седі 331 GHC
Гватемальський кетсалі 426 GTQ
Гвінея-Бісао песо 403 GWP
Голландський гульден 005 NLG
Гондураський лемпір 430 HNL
Гонконгівський долар 365 HKD
Грецька драхма 213 GRD
Грузинський рубль 849 GER
Грузинський ларі 949 GRL
Гібралтарський фунт 279 GIP
Датська крона 018 DKK
Джибутійський франк 377 DJF
Долар США 001 USD
Домініканський песо 424 DOP
Еквадорський сукре 425 ECS
Екю 911 XEU
Естонська крона 233 ЕЕК
Ефіопський бір 227 ЕТВ
Єгипетський фунт 239 EGP
Єменськ. Арабськ. Респ. ріал 229 YER
Замбійський кваі 392 ZMK
Західного Самоа тала 492 WST
Заїрський заїр 409 ZRZ
Ізраїльський шекель 493 ILS
Індонезійська рупія 260 IDR
Індійська рупія 245 INR
Іракський динар 023 IQD
Іранський ріал 244 IRR
Ірландський фунт 219 ІЕР
Ісландська крона 061 ISK
Іспанська песета 051 ESP
Італійська ліра 008 ITL
Йорданський динар 200 JOD
Казахський рубль 835 KKR
Казахський теньге 935 KZT
Кайманових Островів долар 482 KYP
Камерунський франк 362 XAF
Кампучійський ріслі 223 KHR
Канадський долар 022 CAD
Катарський ріал 484 QAR
Кенійський шилінг 363 KES
Киргизький рубль 839 KGR
Киргизький сом 939 KGS
Китайський юань 156 CNY
Колумбійський песо 383 COP
Коморський франк 485 KMF
Коста-риканський колон 423 CRC
Кубинський песо 573 CUP
Кувейтський динар 052 KWD
Кіпрський фунт 274 CYP
Латвійський лат 428 LVL
Латвійський рубль 853 LVR
Лесотовський лот 488 LSL
Литовський літ 053 LTL
Литовський рубль 854 LTT
Люксембурзький франк 019 LUF
Ліберійський долар 404 LRD
Ліванський фунт 054 LBP
Лівійський динар 308 LYD
Маврикійська рупія 382 MUR
Мавританська угна 440 MRO
Макао патака 491 МОР
Малавійська кваіа 487 MWK
Малазійський рінгіт 358 MYR
Мальдівська руфія 419 MVR
Мальтійська ліра 361 MTL
Малійський франк КФА 304 XOF
Марокканський дірхам 357 MAD
Мексиканський песо 343 MXN
Молдавський рубль 843 MDR
Молдавський лей 943 MDL
Монгольський тугрик 525 MNT
Непальська рупія 248 NPR
Новозеландський долар 355 NZD
Новокаледонійський франк (КФП) 418 XPF
Норвезька крона 017 NOK
Нігерійський найр 406 NGN
Нікарагуанська кордоба 434 NIO
Німецька марка 048 DEM
ОАЕ дірхам 481 AED
Оманський ріал 415 OMR
Островів Зеленого Мису ескудо 243 CVE
Пакистанська рупія 053 PKR
Панамське бальбоа 378 PAB
Папуа-Нової Гвінеї кіна 253 PGK
Парагвайський гуваран 435 PYG
Польський злотий 541 PLZ
Португальське ескудо 281 РТЕ
Південно-Африканської Республіки ранд 269 ZAR
Південної Кореї вон 480 KRW
Республіки Вануату вату 479 VUV
Російський рубль 858 RUR
Руандський франк 321 RWF
Румунський лей 519 ROL
СДР 012 SDR
Сальвадорський колон 436 SVC
Сан-Томе і Принсіпі добра 411 STD
Саудівської Аравії ріал 221 SAR
Свазілендська лілангена 486 SZL
Сейшельських Островів рупія 413 SCR
Сирійський фунт 347 SYP
Словацька крона 201 SKK
Словенський толар 203 SIT
Соломонових Островів долар 483 SBD
Сомалійський шилінг 384 SOS
Суданський фунт 201 SDD
Суринамський гульден 437 SRG
Сьєрра-Леоне леоне 364 SLL
Сінгапурський долар 062 SGD
Таджицький рубль 837 TYR
Тайванський долар 287 TWD
Танзанійський шилінг 380 TZS
Таїландський бат 353 ТНВ
Тонго долар 490 TOP
Трінідаду і Табаго долар 438 TTD
Туніський динар 351 TND
Турецька ліра 214 TRL
Туркменський манат 938 ТММ
Туркменський рубль 838 TMR
Угандійський шилінг 450 UGX
Угорський форинт 504 HUF
Узбецький рубль 836 UZR
Узбецький сум 936 USM
Український карбованець 833 UAK
Уругвайський песо 333 UYP
Фолклендський фунт 381 FKP
Французький франк 009 FRF
Фіджійський долар 420 FJD
Філіппінський песо 416 РНР
Фінляндська марка 216 FIM
Хорватська куна 209 HRD
Чеська крона 200 CZK
Чилійський песо 296 CLP
Шведська крона 007 SEK
Швейцарський франк 006 CHF
Шрі-Ланки рупія 307 LKR
Югославський динар 737 YUD
Ямайський долар 431 JMD
Японська ієна 024 JPY
Додаток N 2
Перелік кодів країн
---------------------------------------------------------------- | Код Країни |---------------------------- | цифровий | літерний --------------------------------------------------------------- Wake Islands 876 WLF
Австрія 040 AUT
Австралія 036 AUS
Азербайджан 031 AZE
Албанія 008 ALB
Алжир 012 DZA
Ангілла 660 АІА
Ангола 024 AGO
Андорра 020 AND
Антигуа і Барбуда 028 ATG
Антильські острови (Нідерланди) 530 ANT
Аргентина 032 ARG
Аруба 533 ABW
Атол Джонсон 396 JTN
Афганістан 004 AFG
Багамські острови 044 BHS
Бангладеш 050 BGD
Барбадос 052 BRB
Бахрейн 048 BHR
Беліз 084 BLZ
Бельгія 056 BEL
Бенін 204 BEN
Бермудські острови 060 BMU
Болівія 068 BOL
Болгарія 100 BGR
Боснія і Герцеговина 070 ВІН
Ботсвана 072 BWA
Бразилія 076 BRA
Британська територія в Індійському
океані 086 ІОТ
Бруней 096 BRN
Буркіна Фасо 854 BFA
Бурунді 108 BDI
Бутан 064 BTN
Білорусь 112 BLR
В'єтнам 704 VNM
Вануату 548 VUT
Ватикан 336 VAT
Великобританія 826 GBR
Венесуела 862 VEN
Віргінські острови (Британія) 092 VGB
Віргінські острови (США) 850 VIR
Вірменія 051 ARM
Габон 266 GAB
Гайана 328 GUY
Гамбія 270 GMB
Гана 288 GHA
Гаїті 332 HTI
Гваделупа 312 GLP
Гватемала 320 GTM
Гвінея 324 GIN
Гвінея-Бісау 624 GNB
Гондурас 340 HND
Гонконг (Сянган) 344 HKG
Гренада 308 GRD
Гренландія 304 GRL
Греція 300 GRC
Грузія 268 GEO
Гуам 316 GUM
Гібралтар 292 GIB
Данія 208 DNK
Джібуті 262 DJI
Домініка 212 DMA
Домініканська Республіка 214 DOM
Еквадор 218 ECU
Екваторіальна Гвінея 226 GNQ
Естонія 233 EST
Ефіопія 230 ЕТН
Єгипет 818 EGY
Ємен 887 YEM
Замбія 894 ZMB
Західна Сахара 732 ESH
Заїр 180 ZAR
Зімбабве 716 ZWE
Ізраїль 376 ISR
Індонезія 360 IDN
Індія 356 IND
Ірак 368 IRQ
Іран 364 IRN
Ірландія 372 IRL
Ісландія 352 ISL
Іспанія 724 ESP
Італія 380 ITA
Йорданія 400 JOR
Казахстан 398 KAZ
Камбоджа 116 KHM
Камерун 120 CMR
Канада 124 CAN
Катар 634 QAT
Кенія 404 KEN
Киргизстан 417 KGZ
Китай 156 CHN
Кокосові острови 166 ССК
Колумбія 170 COL
Коморські Острови 174 СОМ
Конго 178 COG
Корея (Демократична Республіка) 408 PRK
Корея (Республіка) 410 KOR
Коста-Рика 188 CRI
Кот д'Івуар 384 CIV
Куба 192 CUB
Кувейт 414 KWT
Кіпр 196 CYP
Кірибаті 296 KIR
Лаос 418 LAO
Латвія 428 LVA
Лесото 426 LSO
Литва 440 LTU
Люксембург 442 LUX
Ліберія 430 LBR
Ліван 422 LBN
Лівія 434 LBY
Ліхтенштейн 438 LIE
М'янма (Бірма) 104 MMR
Маврикій 480 MUS
Мавританія 478 MRT
Мадагаскар 450 MDG
Макао (Аоминь) 446 MAC
Малаві 454 MWI
Малайзія 458 MYS
Мальдіви 462 MDV
Мальта 470 MLT
Малі 466 MLI
Марокко 504 MAR
Мартиніка 474 MTQ
Маршаллові острови 584 MRL
Мексика 484 MEX
Мозамбік 508 MOZ
Молдова 498 MDA
Монако 492 MCO
Монголія 496 MNG
Мікронезія 583 FSM
Намібія 516 NAM
Науру 520 NRU
Непал 524 NPL
Нова Зеландія 554 NZL
Нова Каледонія 540 NCL
Норвегія 578 NOR
Норфолкські острови 574 NFK
Нігер 562 NER
Нігерія 566 NGA
Нідерланди 528 NLD
Нікарагуа 558 NIC
Німеччина 276 DEU
Hiye 570 NIU
Острови Кайман 136 CYM
О. Мен 833 IMY
О. Різдва (Австралія) 162 CXR
О. Святої Єлени 654 SHN
Острови Теркс і Кайкос 796 ТСА
Об'єднані Арабські Емірати 784 ARE
Оман 512 OMN
Острови Зеленого Мису 132 CPV
Острови Кука 184 СОК
Острови Мідуей 488 MID
Пакистан 586 РАК
Палау 585 PLW
Панама 591 PAN
Папуа - Нова Гвінея 598 PNG
Парагвай 600 PRY
Перу 604 PER
Польща 616 POL
Португалія 620 PRT
Пуерто-Рико 630 PRI
Південно-Африканська Республіка 710 ZAF
Північні Маріанські Острови 580 MNP
Реюньйон 638 REU
Російська Федерація 643 RUS
Руанда 646 RWA
Румунія 642 ROM
Сальвадор 222 SLV
Самоа 882 WSM
Сан-Марино 674 SMR
Сан-Томе і Принсіпі 678 STP
Саудівська Аравія 682 SAU
Свазіленд 748 SWZ
Сейшельські Острови 690 SYC
Сенегал 686 SEN
Сент-Кристоферс (Сент-Кіттс) і Невіс 659 KNA
Сент-Вінсент і Гренадини 670 VCT
Сент-Люсія 662 LCA
Сент-Пьєр і Мікелон 666 SPM
Словаччина 703 SLO
Словенія 705 SVN
Соломонові Острови 090 SLB
Сомалі 706 SOM
Сполучені Штати Америки 840 USA
Судан 736 SDN
Суринам 740 SUR
Східне Самоа (США) 016 ASM
Східний Тімор 626 TMP
Сьєрра-Леоне 694 SLE
Сінгапур 702 SGP
Сирія 760 SYR
Таджикистан 762 TJK
Тайвань 895 TWN
Танзанія 834 TZA
Таїланд 764 THA
Того 768 TGO
Токелау (Юніон) 772 TKL
Тонга 776 TON
Трінідад і Тобаго 780 ТТО
Тувалу 798 TUV
Туніс 788 TUN
Туреччина 792 TUR
Туркменистан 795 ТКМ
Уганда 800 UGA
Угорщина 348 HUN
Узбекистан 860 UZB
Україна 804 UKR
Уругвай 858 URY
Ферерські острови 234 FRO
Фолклендські острови 238 FLK
Французька Гвіана 254 GUF
Французька Полінезія 258 PYF
Французькі Південні Території 260 ATF
Франція 250 FRA
Фіджі 242 FJI
Філіппіни 608 PHL
Фінляндія 246 FIN
Хорватія 191 HRV
Центральноафриканська Республіка 140 CAF
Чилі 152 CHL
Чад 148 TCD
Чехія 203 CZE
Швейцарія 756 СНЕ
Швеція 752 SWE
Шпіцберген і Ян-Майєн 744 SJM
Шрі Ланка 144 LKA
Югославія (Сербія, Чорногорія) 891 YUG
Ямайка 388 JAM
Японія 392 JPN
Додаток N 3
Коди операцій за стандартною класифікацією

платіжного балансу для банків
------------------------------------------------------------------ | | Кредит | Дебет ----------------------------------------------------------------- ПОТОЧНИЙ РАХУНОК
Товари та послуги
експорт імпорт

Товари Товари загального користування 1221 1222
2 Енергоносії 1251 1252
Товари для переробки: в Україні 1333 1334
4 за межами України 1335 1336
5 Ремонт товарів 1441 1442
6 Товари, придбані у портах
транспортними організаціями 1551 1552 Немонетарне золото 1661 1662 ----------------------------------------------------------------- послуги, послуги,

надані одержані

українськими від

резидентами нерезидентів
Послуги
1 Морський транспорт .1 Пасажирський 2133 2134
1.2 Вантажний 2135 2136
1.3 Інше 2137 2138
2 Повітряний транспорт .1 Пасажирський 2153 2154
2.2 Вантажний 2155 2156
2.3 Інше 2157 2158
З Автомобільний транспорт .1 Пасажирський 2173 2174
3.2 Вантажний 2175 2176
3.3 Інше 2177 2178
4 Залізничний транспорт .1 Пасажирський 2223 2224
4.2 Вантажний 2225 2226
4.3 Інше 2227 2228
5 Інший транспорт .1 Пасажирський 2243 2244
5.2 Вантажний 2245 2246
5.3 Інше 2247 2248
6 Подорожі 2313 2314
7 Рух готівки (продаж або купівля 2343 2344

валюти у населення)
8 Комунікаційні послуги 2351 2352
9 Будівельні послуги 2371 2372
10 Страхові послуги 2427 2428
11 Фінансові послуги 2443 2444
12 Комп'ютерні та інформаційні 2459 2460

послуги
13 Роялті та ліцензійні 2475 2476
14 Інші ділові послуги 2491 2492
15 Послуги приватним особам та 2507 2508

послуги у сфері культури та

відпочинку
16 Урядові послуги 2591 2592 ----------------------------------------------------------------- Доход, Доход,

зароблений сплачений

українськими українськими

резидентами резидентами

Доход
1 Оплата праці працівникам 2611 2612
2 Доход від прямих інвестицій
2.1 Доход від пайової участі в 2623 2624

капіталі компаній
2.2 Відсотки за борговими 2625 2626

зобов'язаннями
3 Доход від портфельних

інвестицій
3.1 Доход від пайової участі в 2645 2646

капіталі компаній
3.2 Відсотки за борговими 2657 2658

зобов'язаннями
4 Доход від інших інвестицій
4.1 Відсотки за довгостроковими 2661 2662

кредитами
4.2 Інші доходи від інших інвестицій 2671 2672 ----------------------------------------------------------------- Трансферти, Трансферти,

одержані від передані

нерезидентів українськими

резидентами
Поточні трансферти
1 Сектор державного управління 2853 2854
2 Інші сектори
2.1 Грошові перекази робітників, які 2863 2864

працюють за кордоном
2.2 Інші трансферти 2865 2866

------------------------------------------------------------------ | | Кредит | Дебет ----------------------------------------------------------------- РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Рахунок операцій з капіталом
1 Капітальні трансферти
1.1 Сектор державного управління 3433 3434
1.2 Інші сектори 3461 3462
2 Придбання/реалізація нефінан- 3591 3592

сових активів
------------------------------------------------------------------ | | Кредит, дебет ----------------------------------------------------------------- Фінансовий рахунок
1 Прямі інвестиції
Прямі інвестиції за кордоном
1.1 Акціонерний капітал 4122
1.2 Реінвестований прибуток 4142
1.3 Інший капітал 4162
Прямі інвестиції в економіку України
2.1 Акціонерний капітал 4221
2.2 Реінвестований прибуток 4241
2.3 Інший капітал 4261
2 Портфельні інвестиції
Активи (зарубіжні цінні папери)
1.1 Цінні папери, які дають право на участь у 5022

капіталі
1.2 Боргові цінні папери 5042
Пасиви (вітчизняні цінні папери)
2.1 Цінні папери, які дають право на участь у 5021

капіталі
2.2 Боргові цінні папери 5041
Інші інвестиції

Активи
1 Зовнішньоторговельні кредити
1.1 Довгострокові 6024
1.2 Короткострокові 6026
2 Позики
2.1 Довгострокові 6044
2.2 Короткострокові 6046
3 Готівкова валюта та депозити
3.1 Довгострокові 6064
3.2 Короткострокові 6066
4 Інші активи
4.1 Довгострокові 6084
4.2 Короткострокові 6086
Пасиви
1 Зовнішньоторговельні кредити
1.1 Довгострокові 6023
1.2 Короткострокові 6025
2 Позики
2.1 Довгострокові 6043
2.2 Короткострокові 6045
3 Готівкова валюта та депозити
3.1 Довгострокові 6063
3.2 Короткострокові 6065
4 Інші пасиви
4.1 Довгострокові 6083
4.2 Короткострокові 6085
Резервні активи
1. Монетарне золото 7012
2. Спеціальні права запозичення 7022
3. Резервна позиція в МВФ 7032
4. Іноземна валюта 7042
5. Інші вимоги (активи) 7054 ----------------------------------------------------------------- Спеціальні коди
Платежі клієнтів на суми, що не перевищують 8273
USD 20.000 і характер яких з'ясувати не вдалось
Купівля (продаж) валюти банками 8336
Рух коштів між нерезидентськими рахунками 8423
одного банку
Операції між двома українськими банками в 8447
іноземній валюті
Переказ коштів з рахунка клієнта - резидента 8466
українського банку на його рахунок за кордоном
Сальдо на початок періоду:
"ностро"-рахунок 9111
"лоро"-рахунок 9221
Сальдо на кінець періоду:
"ностро"-рахунок 9112
"лоро"-рахунок 9222

Форма N 2-ПБ (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Поштова. Надається:

* підприємствами, що мають рахунки

в іноземних банках, а також

здійснюють клірингові та холдінгові

операції з нерезидентами України -

управлінню статистики та аналізу

платіжного балансу

економічного департаменту НБУ

15 числа після звітного періоду
Звіт

підприємства (організації) про фінансові

операції з нерезидентами України

за _____________ 199_ року
_________________________________ ___________ _________________
(назва підприємства, організації) (код) (адреса) ________________________________ ___________
(назва зарубіжного партнера) (код) ________________________________

(країна)
Найменування валюти - тис. __________
------------------------------------------------------------------- | | код | сума | | |---------+----------| На початок періоду | вимоги | | | |---------------+---------+----------| | зобов'язання | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Операція| Країна | Кредит | Дебет | Операція | (код) | (код) | | | (пояснення) | --------+--------+--------+-------------+------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------+--------+--------+-------------+------------------------| --------+--------+--------+-------------+------------------------| --------+--------+--------+-------------+------------------------| --------+--------+--------+-------------+------------------------| --------+--------+--------+-------------+------------------------| Усього | Х | | | Х | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | | код | сума | | |---------+----------| На кінець періоду | вимоги | | | |---------------+---------+----------| | зобов'язання | | | ------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 2-ПБ
"Звіт підприємства (організації) про фінансові операції

з нерезидентами України"
Звіт за формою N 2-ПБ подається підприємствами, які мають
рахунки в іноземних банках, з метою розроблення платіжного балансу
України. Ці статистичні дані є важливим джерелом інформації для
проведення економічної та валютної політики. Вищезазначений звіт
містить інформацію про рух на зарубіжних рахунках підприємств
України. Національний банк України гарантує, що показники зазначеної
форми будуть використані тільки у зведеному вигляді. У верхній частині форми зазначається об'єкт, з яким
підприємство має іноземні відносини (іноземний банк, філія
підприємства, які знаходяться за межами України, або підприємство,
з яким є кліринговий рахунок). Подальша інформація пов'язана зі
звітним періодом, валютою, в якій ведеться зарубіжний рахунок,
назвою та реєстраційним номером підприємства, а також країною, де
зарубіжний партнер є резидентом. Кожному підприємству, яке
здійснює розрахунки за кордоном або планує їх здійснювати,
необхідно звернутися до Національного банку України й одержати
інструкції щодо складання звіту. Форма N 2-ПБ складається щомісячно в цілих тисячах з трьома
десятковими знаками. Звіт подається окремо за кожним зарубіжним рахунком і у
валюті, в якій він ведеться (включаючи валюти країн колишнього
СРСР). Сальдо на початок періоду, яке подається у відведеному для
цього полі, може включати вимоги або зобов'язання, звіт має
закінчуватися так само сальдо, але на кінець періоду. Залишки на
початок та кінець звітного періоду мають відповідати фактичним
залишкам рахунка N 052 "Валютний рахунок". Інформація подається за всіма операціями з підрозділом на
вимоги (кредит) та зобов'язання (дебет). Операції потрібно
класифікувати за видом (колонка 5), а також за
країнами-контрагентами (колонка 2). При цьому слід мати на увазі,
що в колонці 3 "Кредит" форми слід показувати надходження коштів
на рахунок, а по дебету (колонка 4) - їх вибуття. Обороти по
кредиту та дебету форми мають дорівнювати, відповідно, дебетовим
та кредитовим оборотам рахунку N 052 бухгалтерського обліку. В
колонці 5 форми дається якомога детальніше пояснення операцій з
інформацією про розташування контрагента для подальшого їх
кодування. Кодування операцій (колонка 1) та країн (колонка 2)
здійснюється Національним банком України. Підприємство готує агреговану інформацію з кредитових та
дебетових операцій. Це означає, що всі операції, які мають
однаковий характер та країну-контрагента, повинні подаватися одним
рядком. Наприклад, всі надходження по транспортних операціях з
Росії у доларах (якщо відповідний іноземний рахунок ведеться у
доларах) подаються одним рядком. Правила агрегування інформації мають два винятки. Перший
стосується прямого інвестування, в цьому випадку операції на
рахунку при прямому інвестуванні за кордон або із закордону
необхідно відобразити індивідуально, де вказати країну та
компанію-інвестора, яка здійснила цю операцію, або куди направлені
інвестиції. Другий виняток стосується операцій між зарубіжними та
вітчизняними банківськими рахунками звітуючих підприємств. При
цьому у колонці 5 необхідно вказати назву вітчизняного банку та
дату операції. Звітні форми пересилаються поштою або факсом (293-16-98) до
Національного банку України управлінню платіжного балансу не
пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за звітним.
Перелік форм банківської статистичної звітності

та форм звітності для складання платіжного балансу

України в порядку зростання номерів форм

1. Форма N 1-К "Дані про чисельність, склад і

переміщення працівників Національного

банку України
2. Форма N 1-Р "Звіт про роботу ревізійної служби

Національного банку України"
3. Додаток N 1
до форми N 1-Р "Відомості про проведені ревізійною

службою Національного банку України

ревізії і перевірки, встановлені

незаконні витрати в регіональних

управліннях, установах і організаціях

НБУ"
4. Додаток N 2
до форми N 1-Р "Відомості про недостачі, розтрати і

крадіжки коштів і матеріальних

цінностей, встановлені ревізійною

службою Національного банку України"
5. Додаток N 3
до форми N 1-Р "Відомості про наявний склад

ревізійної служби Національного банку

України"
6. Форма N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з

нерезидентами України"
7. Форма N 2 "Звіт про прибутки і збитки"
8. Форма N 2-ПБ "Звіт підприємства (організації) про

фінансові операції з нерезидентами

України"
9. Форма N 22 "Стан заборгованості за іноземними

кредитами" 0. Додаток
до форми N 22 "Дані про окремий зовнішній державний

борг та про приватний борг,

гарантований державою" 1. Форма N 23 "Звіт про залучення та

обслуговування іноземного

довгострокового

гарантованого/негарантованого

кредиту" 2. Додаток
до форми N 23 "Прогнозовані операції з одержання і

погашення іноземних довгострокових

гарантованих/негарантованих кредитів" 3. Форма N 25 "Інформація про курс та обсяги

операцій з іноземною валютою" 4. Додаток N 1
до форми N 25 "Інформація про курс та обсяги

операцій з готівковою іноземною

валютою" 5. Додаток N 2
до форми N 25 "Дані про рух коштів на

кореспондентських рахунках" 6. Додаток N 3
до форми N 25 "Дані про рух коштів в українських

карбованцях на кореспондентських

рахунках іноземних банків в

українських банках" 7. Форма N 26 "Дані про кількість суб'єктів

господарської діяльності та кількість

пунктів обміну іноземної валюти" 8. Форма N 27 "Звіт про діяльність суб'єктів

господарської діяльності, що мають

ліцензії на операції з іноземною

валютою, та про оборот готівкової

валюти в обмінних пунктах" 9. Форма N 29 "Інформація про кількість декларувань

резидентами України валютних

цінностей та майна, що належать їм та

знаходяться за межами України" 0. Форма N 30 "Звіт про стан декларування

резидентами України валютних

цінностей та майна, що належать їм та

знаходяться за межами України" 1. Форма N 31 "Звіт про порушників законодавчо

встановлених термінів розрахунків за

експортно-імпортними операціями (90

днів)" 2. Форма N 32 "Звіт про надані дозволи на

подовження терміну завершення

розрахунків за експортно-імпортними

операціями" 3. Форма N 33 "Інформація про надані дозволи на

право здійснення операцій з валютними

цінностями" 4. Форма N 111 "Довідка про стан ресурсів і

розміщення грошових коштів банків за

кодами валют" 5. Форма N 112 "Звіт про розподіл зобов'язань і

вимог банку в іноземній валюті за

терміном погашення" 6. Форма N 113 "Звіт про розподіл видів зобов'язань

і вимог банку за кодами валют" 7. Форма N 114 "Звіт про розподіл зобов'язань і

вимог банку за валютами" 8. Форма N 141 "Дані про стан заборгованості виплат

за заробітною платою" 9. Форма N 143 "Відомість покупюрної будови залишків

фондів і фондів, відісланих

установами Національного банку

України" 0. Форма N 300 "Інформація для розрахунку та обліку

резерву на можливі втрати за

позичками комерційних банків" 1. Форма N 412 "Звіт про касове виконання Державного

бюджету України (доходи)" 2. Форма N 412Д "Звіт за доходами Державного бюджету

України" 3. Форма N 700 "Баланс" (щоденний)
34. Форма N 700Д "Баланс (щоденний)
35. Форма N 700Н "Баланс філій українських комерційних

банків, що розташовані за межами

України" 6. Форма N 700Р "Звіт про формування обов'язкових

резервів і залишки на

кореспондентському рахунку" 7. Форма N 701 "Звіт про кількість угод, суми і

процентні ставки за кредитами

комерційних банків за галузями" 8. Форма N 702 "Звіт про процентні ставки, суми

наданих кредитів і залучених

депозитів" 9. Форма N 703 "Звіт про рух коштів на позичкових

рахунках та обороти за факторинговими

операціями" 0. Форма N 704 "Звіт про кількість угод, суми і

процентні ставки за міжбанківськими

кредитами комерційних банків" 1. Форма N 705 "Звіт про кількість угод, суми і

процентні ставки за депозитами,

ощадними сертифікатами та трастовими

операціями комерційних банків" 2. Форма N 708 "Звіт про суми і процентні ставки за

кредитами комерційних банків в

іноземній валюті" 3. Форма N 709 "Звіт про суми і процентні ставки за

депозитами комерційних банків в

іноземній валюті" 4. Форма N 710 "Звіт про суми і процентні ставки за

міжбанківськими кредитами" 5. Форма N 714 "Звіт про кількість клієнтів та

особових рахунків" 6. Форма N 721 "Звіт про залишки простроченої

заборгованості за позичками банку і

про залишки розрахункових документів,

обов'язкових до сплати" 7. Форма N 722 "Звіт про залишки заборгованості за

короткостроковими позичками" 8. Форма N 741 "Звіт про довгострокове кредитування

підприємств, організацій, колгоспів і

населення" 9. Форма N 747 "Звіт про касові обороти банку" (за

п'ять днів) 0. Форма N 747Д "Звіт про касові обороти банку" (за

один день) 1. Форма N 748 Звіт про касові обороти банку
52. Форма N 760 Звіт про залишки на валютних

рахунках, відкритих у комерційних

банках України 3. Форма N 761 Залишки валютних коштів на депозитних

рахунках комерційних банків 4. Форма N 762 Розшифровка валютних рахунків за

видами валют 5. Форма N 763 Залишки коштів на депозитних

рахунках суб'єктів підприємницької

діяльності 6. Форма N 828 Кредити, надані та отримані на

міжбанківському ринку 7. Форма ЛБ Звіт про ліквідність банку
58. Додаток N 1 до форми ЛБ Розшифровка окремих рахунків пасиву

банку 9. Додаток N 2
до форми ЛБ Розшифровка окремих рахунків активу

банку 0. Форма ПС Звіт про платоспроможність банку
61. Додаток N 1 до форми ПС Основний капітал банку 2. Додаток N 2
до форми ПС Активи банку 3. Додаток N 3
до форми ПС Перелік великих кредитів, наданих

банком
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80
Номенклатура статистичної звітності

за кредитами банків України
Перелік окремих шифрів галузей

народного господарства і галузей промисловості
(шифри галузей у звітність установ банків не включаються) ---------------------------------------------------------- |Шифри | Галузі народного господарства | |галузей | | ---------------------------------------------------------- 100 Промисловість

111 Електроенергетика

112 Паливна
113(114,116) Вугільна (торф'яна, сланцева)

117 Атомна

121 Чорна металургія

122 Кольорова металургія

130 Хімічна та нафтохімічна

140 Машинобудування та металообробка

150 Деревообробна та целюлозно-паперова

160 Промисловість будівельних матеріалів

170 Легка

180 Харчова

199 Інші галузі промисловості

200 Сільське господарство

300 Лісове господарство

400 Рибне господарство

500 Транспорт і зв'язок

600 Будівництво

700 Торгівля і громадське харчування

800 Матеріально-технічне постачання і збут

810 Заготівлі

820 Інформаційно-обчислювальне обслуговування

830 Операції з нерухомим майном

840 Загальна комерційна діяльність з

забезпечення функціонування ринку

850 Геологія та розвідування надр

860 Виробничі види побутового обслуговування

населення

870 Інші види діяльності сфери матеріального

виробництва

900 Житлово-комунальне господарство

999 Інші галузі народного господарства

(охорона здоров'я, фізична культура,

соціальне забезпечення, народна освіта,

культура, мистецтво, фінанси, кредит,

страхування, пенсійне забезпечення,

управління, громадські об'єднання)

997 Колективи за участю іноземних інвес-

торів, що діють на основі контрактів

998 Нерезиденти України
Перелік шифрів кредиту за об'єктами короткострокового кредитування для використання в статистичній звітності

установ банків України ---------------------------------------------------------------------- Шифр | Назва шифру | Перелік об'єктів кредитування, які | кре- | кредиту | враховуються за шифром | диту | | | ---------------------------------------------------------------------- 10 Матеріальні запаси Матеріальні запаси і виробничі витрати у і виробничі витрати підприємств та організацій з державною формою власності
11 Матеріальні запаси Матеріальні запаси і виробничі витрати і виробничі витрати у підприємств і організацій з недержав- ною формою власності
12 Товари для реалі- Товари для реалізації, накопичення інших зації, накопичення товарно-матеріальних цінностей у інших товарно-ма- постачальницько-збутових, торговельних теріальних ціннос- організаціях

тей, запасів в тор-

гівлі
13 Кредити для розра- Кредити для розрахунків із хунків із сільгосп- сільгосптоваровиробниками за здану товаровиробниками за продукцію відповідно до держзамовлення здану продукцію від- за рішеннями уряду під сезонний розрив повідно до держза- між витратами і надходженнями коштів від мовлення за рішенням реалізації продукції та заготівлю уряду під сезонний продовольчих товарів від підприємств розрив між витратами агропромислового комплексу

і надходженнями кош-

тів від реалізації

продукції та заготів-

лю продовольчих това-

рів від підприємств

агропромислового

комплексу
14 Аванси, надані Аванси, надані господарствам, а також господарствам, а громадянам, які поставляють також громадянам, сільгосппродукцію, крім тих, що які поставляють враховуються за шифром 13

сільгосппродукцію
15 Сировина, матеріали Сировина, матеріали, інструменти, які

та інше майно, які придбані підприємцями, оплата ними

придбані підприєм- іншого майна, одержаного в оренду або

цями напрокат
16 Матеріальні цінності Сировина, матеріали, інструменти та

та витрати виробниц- інші матеріальні цінності на

тва у малих підпри- витрати виробництва у малих під-

ємств, кооперативів приємств, кооперативів
17 Матеріальні цінності Сировина, матеріали, інструменти, інші

і витрати виробницт- матеріальні цінності та витрати ви-

ва орендарів і робництва орендарів, фермерських

фермерських (селян- (селянських) господарств

ських) господарств
18 Кредити громадянам Кредити громадянам на споживчі цілі

на споживчі цілі
19 Інші витрати вироб- Сезонні запаси палива у житлово-

ництва експлуатаційних організаціях.

Заставо-позичкові операції ломбардів.

Витрати на проведення гастролей

театрів, концертних організацій,

музичних колективів. Витрати на

виробництво кіновідеопродукції.

Придбання предметів прокату

парками культури і відпочинку,

підприємствами побутового обслу-

говування та іншими культурно-

освітними закладами
20 Експортні, імпортні Експортні, імпортні товари та витрати

товари та витрати на зовнішньоекономічну діяльність

на зовнішньоеконо-

мічну діяльність
21 Витрати на незавер- Витрати на незавершене виробництво,

шене виробництво, будівельно-монтажні, ремонтно-буді-

будівельно-монтажні, вельні, науково-дослідні, проектні

ремонтно-будівельні, роботи

науково-дослідні,

проектні роботи
22 Оплата виконаних Оплата виконаних будівельно-монтажних

будівельно-монтаж- робіт і обладнання в розрахунках за

них робіт, облад- будівельну продукцію у разі тимчасових

нання, внутрішньо- фінансових ускладнень, у разі незбігання річна недостача часу витрат на капітальні вкладення і

власних коштів, утворення фондів будівельно-монтажним

передбачених на організаціям, підприємствам, організаціям капіталовкладення агропромислового комплексу
23 Кредит на поповнен- Кредит на поповнення оборотних коштів ня оборотних коштів за рішенням уряду (за залишком заборго- ваності)
24 Оплата обладнання Оплата технологічного, енергетичного,

для об'єктів вироб- загальнозаводського вітчизняного

ничого призначення обладнання для об'єктів виробничого

і комунального гос- призначення і комунального господар-

подарства ства
25 Оплата імпортного Оплата імпортного обладнання та

обладнання та аван- аванси, надані іноземним фірмам

си, надані інозем-

ним фірмам
26 Кредити на завершен- Кредити на завершення разових

ня разових заліків заліків
27 Позики під заставу Позики, надані під заставу облігацій дер- цінних паперів жавних позик та інших цінних паперів 28 Бланковий кредит Кредит без забезпечення у разі тимчасової відсутності коштів (на заробітну плату

тощо)
29 Кредити, надані Кредити, надані в особистому порядку за в особистому порядку рішенням уряду
30 Відстрочена заборго- Відстрочена заборгованість за рішенням ваність за позиками уряду за позиками у зв'язку із збитками від стихійного лиха
31 Відстрочена заборго- Відстрочена заборгованість за рішеннями ваність за позиками комерційних банків

(пролонгована забор-

гованість за рахунком

N 623 відображається

шифром кредиту 31)
32 "Кредит підприємствам агропромислового комплексу за рахунок

зменшення норми резервування" за балансовими рахункамии

NN 381-409, 561-589 за всіма символами
34 Сортове насіння за Заборгованість за відпуск сільськогос- рахунок авансу під подарським товаровиробникам сортового

держконтракт і насіння за рахунок авансу під держкон- натуральну позичку тракт і натуральну позичку на підставі

реєстру підприємств
35 "Кредит згідно з Указом Президента підприємствам агропромис-

лового комплексу" за балансовими рахунками NN 381-409, 561-589 на всіма символами
36 "Кредити підприємствам енергетики для розрахунків за фактич-

но отриману сировину та паливо" за балансовими рахунками

енергетичної промисловості NN 231-239 на всіма символами
37 Позики під заставу Векселі, враховані комерційними

векселів банками протягом не менше 30 днів і

зі строками погашення векселів до 60

днів
38 Кредити, надані Кредити, надані підприємствам АПК за підприємствам АПК рахунок кредитів, куплених на цільовому за рахунок кредитів, кредитному аукціоні Національного банку куплених на цільо- України

вому кредитному

аукціоні Національ-

ного банку України
39 Кредити державної Кредити державної підтримки підприємств підтримки підпри- та організацій

ємств та органі-

зацій
40 Кредити, надані Кредити, надані комерційними банками

комерційними бан- Міністерству фінансів України для по-

ками Міністерству криття внутрішньорічного розриву між

фінансів України строками надходження коштів та видат-

для покриття ками бюджету

внутрішньорічного

розриву між стро-

ками надходження

коштів та видат-

ками бюджету

Шифр кредиту N 40 відкривається тільки на балансовому ахунку N 616.
41 Кредити, надані

комерційними бан- Кредити, надані комерційними банками

ками на привати- на приватизацію за рахунок власних

зацію за рахунок ресурсів

власних коштів 92 Кредити для заку- Кредити для підприємств оптової та

півлі товарів віт- роздрібної торгівлі усіх форм влас-

чизняних виробни- ності для закупівлі товарів вітчиз-

ків няних виробників з подальшою їх

реалізацією споживачам у формі від-

криття "кредитних ліній" і застосу-

вання методу кредитування за оборотом
Перелік шифрів та видів неплатежів
------------------------------------------------------------------------- NN | Шифри неплатежів | Назва видів неплатежів | шифрів| | | -----------------------------------------------------------------------| | 01 Не сплачена в строк забор- Не сплачена в строк заборгованість | гованість за короткостро- за короткостроковими кредитами | ковими кредитами | | 02 Не сплачена в строк забор- Не сплачена в строк заборгованість | гованість за довгострокови- за довгостроковими кредитами до | ми кредитами до закінчення закінчення дії договору | дії договору | | 03 Прострочена заборгованість Прострочена заборгованість за креди- | за кредитами на споживчі тами на споживчі цілі | цілі | | 04 Розрахункові документи з Розрахункові документи з основної | основної діяльності, обо- діяльності, обов'язкові до оплати | в'язкові до оплати | | 06 Сумнівна до повернення Сумнівна до повернення несплачена | несплачена заборгованість заборгованість за короткостроковими | за короткостроковими кре- кредитами | дитами | | 08 Сумнівна до повернення Сумнівна до повернення заборгованість| заборгованість за неспла- за несплаченими довгостроковими кре- | ченими довгостроковими дитами | кредитами | | 09 Документи по нарахуванню Документи по нарахуваню сум штрафів, | сум штрафів, пені, неустой- пені, неустойки в картотеці N 2 | ки в картотеці N 2 | | 10 Пролонговані довгостроко- Пролонговані довгострокові кредити | ві кредити | ------------------------------------------------------------------------
Примітки 1. Кожному підприємству в банку за кожним шифром, процентною
ставкою і символом звітності за короткостроковими позичками може
бути відкритий тільки один особовий позичковий рахунок. 2. Заборгованість з усіх видів кредитів і неплатежів, які
передбачені переліком шифрів об'єктів короткострокового
кредитування, включається до звітності за відповідними балансовими
рахунками і символами у міру надання кредитів. 3. Роз'яснення до змісту окремих об'єктів кредитування надає
Національний банк України. 4. Введення нових шифрів кредиту і неплатежів може
здійснюватися тільки за погодженням з Національним банком України. 5. Рахунки NN 622, 782 включаються до звіту форми N 721 за
відповідними символами. Пролонговані кредити за рахунками NN 623, 783 не включаються
до звіту за формою N 721. У звіті за формою N 722 пролонгована заборгованість за
рахунком N 623 відображається шифром кредиту 31 "Відстрочена
заборгованість за позичками" в розрізі балансових рахунків.
----------------------------------------------------------- Номенклатура |Шифр |Символ | |галузі| | ---------------------------------------------------------- БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 210
Державного комітету нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства з видобутку нафти 112 01
Головне управління з транспортування і
постачання нафти 500 09
Бурові установки 600 24
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
і технологічні установи 112 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, які надаються міністерствам
і відомствам у централізованому поряд-
ку 112 84
Кредити, відображені в цілому за ра-
хунком 112 85 ------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 215
Міністерства вугільної промисловості України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання і
підприємства з видобутку вугілля і сланцю 113 01
Виробничі об'єднання і підприємства вугіль-
ного машинобудування 113 03
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
і технологічні установи 113 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації 700 31
Постачальницько-збутові організації 800 39
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і
відомствам у централізованому порядку 113 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 113 85 -------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 216
Українського концерну торф'яної промисловості
Виробничі, науково-виробничі об'єднання і
підприємства 113 01
Торф'яна промисловість 113 05
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
та технологічні установи 113 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації 700 31
Постачальницько-збутові організації 800 39
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відом-
ствам у централізованому порядку 113 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 113 85 -------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 218
Державного комітету України по

геології і використанню надр
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
та підприємства 850 01
Виробничі геологічні організації (на
геологічному балансі) 850 02
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструк-
торські і технологічні установи 850 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Спільні підприємства 997 33
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 850 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 850 85 ------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 219
Підприємств, організацій та інших утворень з

недержавною формою власності паливної галузі
Кредити, відображені в цілому за рахунком 112 85 ------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 231
Міністерства енергетики і електрифікації

України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання та
підприємства 111 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
і технологічні установи 111 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 39
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 111 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 111 85 ------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 232
Державного комітету України по

використанню ядерної енергії
Виробничі, науково-виробничі об'єднання і
підприємства 117 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
і технологічні установи 111 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відомст-
вам у централізованому порядку 117 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 117 85 -------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 239
Підприємств, організацій та інших утвореннь

з недержавною формою власності енергетичної галузі
Кредити, відображені в цілому за рахунком 111 85 --------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 270
Міністерства машинобудування, військово-промислового

комплексу і конверсії України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання і
підприємства 140 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
та технологічні установи 140 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відомствам
у централізованому порядку 140 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 140 85 ------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 273
Міністерства промисловості України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання та
підприємства 140 01
Вовняна і валяльно-повстяна промисловість 170 03
Бавовняно-паперова промисловість 170 04
Льняна і прядив'яно-джутова промисловість 170 05
Шовкова і шовковомотальна промисловість 170 08
Трикотажна промисловість 170 09
Швейна і текстильно-галантерейна промис-
ловість 170 11
Хутряна промисловість 170 14
Взуттєва, виробництво з натуральних та
штучних шкір 170 16
Шкіряна і галантерейна промисловість 170 17
Інші підприємства і організації легкої
промисловості 170 87
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
та технологічні установи 140 26
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і
відомствам у централізованому порядку 140 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 140 85 -------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 277
Акціонерної компанії "АВТО"
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 140 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
та технологічні установи 140 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відомст-
вам у централізованому порядку 140 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 140 85 -------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 279
Підприємств, організацій та інших

утворень з недержавною формою

власності машинобудівної галузі
Кредити, відображені в цілому за рахунком 140 85
Кредити, надані підприємствам легкої
промисловості 170 88 ------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 290
Української державної будівельної

корпорації "Укрбуд"
Виробничі, науково-виробничі об'єднання і
підприємства 600 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
та технологічні установи 600 26
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відомствам
у централізованому порядку 600 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 -------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 291
Державного комітету України у

справах містобудування і архітектури
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 160 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
і технологічні установи 160 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 600 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 --------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 292
Української державної корпорації

по будівництву метрополітенів

і тунелів "Укрметротунельбуд"
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 600 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Матеріально-технічне постачання і збут 800 40
Транспорт 500 39
Машинобудування та металообробка 140 05
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 --------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 296
Української державної корпорації по

транспортному будівництву "Укртрансбуд"
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 140 01
Промисловість будівельних матеріалів 160 02
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструктор-
ські і технологічні установи 160 26
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 820 03
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства
та організації 200 32
Спільні підприємства 997 33
Постачальницько-збутові організації 800 40
Транспорт 500 39
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відом-
ствам у централізованому порядку 140 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 140 85 --------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 298
Української державної корпорації по

виконанню монтажних і спеціальних

будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 600 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструктор-
ські і технологічні установи 600 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і
відомствам у централізованому порядку 600 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 -------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 299
Підприємств, організацій та інших

утворень з недержавною формою власності

будівельних галузей
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 --------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 311
Міністерства лісового господарства України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання 300 01
Науково-виробничі об'єднання меблевої
промисловості 150 02
Целюлозно-паперова промисловість 150 03
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструкторські
та технологічні установи 150 26
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відом-
ствам у централізованому порядку 300 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 300 85 --------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 319
Підприємств, організацій та інших

утворень з недержавною формою

власності лісового господарства
Кредити, відображені в цілому за рахунком 300 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 337
Орендарів на індивідуальній оренді

в промисловості
Орендарі на індивідуальній оренді в
промисловості 199 01
Орендарі на індивідуальній оренді в
промисловості (крім агропромислового
комплексу) 180 02
Кредити, відображені в цілому за рахунком 199 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 338
Орендарів на індивідуальній

оренді в сільському господарстві
Орендарі на індивідуальній оренді
в сільському господарстві (крім
селянських господарств) 200 01
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 339
Орендарів на індивідуальній

оренді в інших галузях
Орендарі на індивідуальній
оренді в інших галузях 700 01
Орендарі на індивідуальній
оренді в роздрібній торгівлі (вра-
ховуючи промислове харчування) 700 02
Кредити, відображені в цілому за рахунком 700 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 350
Міністерства оборони України
Промислові та інші підприємства й органі-
зації (крім тих, що обліковуються на симво-
лах 47, 48, 49, 50) 199 45
Ремонтно-будівельні організації 600 47
Підрядні та проектні установи 600 48
Будівництво 600 49
Постачальницько-збутові організації 800 50
Підприємства та установи Служби безпеки
України 500 55
Розрахункові документи в картотеці N 2,
неоплачені бюджетними установами 999 58
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 199 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 199 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 351
Міністерства внутрішніх справ України
Виправно-трудові установи 199 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Будівництво 600 28
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 199 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 199 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 352
Підприємств і організацій банків
Державна скарбниця 999 01
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 371
Міністерства охорони здоров'я України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 199 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструктор-
ські і технологічні установи 999 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації
(на самостійному балансі) 700 31
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 820 02
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам
і відомствам у централізованому порядку 999 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 373
Українського національного інформаційного

агентства
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і установи 999 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструктор-
ські і технологічні установи 999 26
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 999 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 376
Українського державного концерну

місцевої промисловості
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 199 01
Підприємства промисловості місцевих
Рад народних депутатів, які не вхо-
дять у систему концерну
місцевої промисловості 199 03
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструктор-
ські і технологічні установи 199 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства і
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 199 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 199 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 377
Асоціацій, концернів, консорціумів та

інших великих організаційних структур

соціального комплексу
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ------------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 379
Підприємств, організацій та інших

утворень з недержавною формою

власності інших галузей
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 -------------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 391
Державного комітету України по хлібопродуктах
Виробничі, науково-виробничі об'єднання,
комбінати, підприємства хлібопродуктів 180 01
Заготівельні організації (пункти, бази,
елеватори), тароремонтні майстерні 810 04
Борошномельні (круп'яні, комбікормові і
кукурудзопереробні підприємства) 180 02
Хлібопекарська промисловість 180 05
Орендні підприємства об'єднання
"Хлібопродукти" 700 03
Макаронна промисловість 180 06
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 180 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 180 85 ------------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 392
Міністерства рибного господарства України
Рибодобувні і рибопереробні підприємства 400 01
Підприємства і установи, торговельно-
виробничі об'єднання по переробці риби
та реалізації рибних товарів 400 07
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 400 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 400 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 393
Міністерства сільського господарства

і продовольства України
Цукрова промисловість 180 01
Хлібопекарська і макаронна промисловість 180 06
Борошномельні (круп'яні, комбікормові
і кукурудзопереробні підприємства) 180 02
Рибодобувні і рибопереробні підприєм-
ства 180 04
Підприємства і організації сільсько-
господарських об'єднань 150 05
Маслоробно-жирова промисловість 180 07
Сільськогосподарські підприємства,
організації (міжгоспи) 200 08
Спиртова і лікеро-горілчана промисловість 180 11
Виноробна промисловість 180 13
Пивоварна промисловість і виробництво
безалкогольних напоїв 180 16
Плодоовочева промисловість, виробництво
плодоовочевих консервів 180 22
Харчова промисловість 180 23
Ремонтні заводи та інші підприємства
з ремонту сільськогосподарської тех-
ніки 200 24
Будівництво 600 28
М'ясна промисловість 180 34
Маслосироробна і молочна промисловість 180 35
Бавовняна промисловість 170 36
Первинна обробка льону та інших
луб'яних культур 170 37
Орендні підприємства з державною
формою власності 199 43
Комунальне обслуговування населення
"Укрсількомунгосп" 860 03
Інші галузі харчової промисловості 180 38
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Підприємства і установи інших галузей 999 41
Первинна обробка вовни 170 42
Асоціації з будівництва, ремонту та
утримання внутрішньогосподарських
сільських шляхів "Украгрошляхбуд" 600 27
Установи "Укрпродконтракт" 180 33
Кредити, відображені в цілому за рахунком 180 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 394
Української академії аграрних наук
Виробничі і науково-виробничі об'єднання
і підприємства 200 01
Підрядні і проектні установи 600 27
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-виробничі, проектно-конструк-
торські і технологічні установи 200 26
Сільськогосподарські підприємства і
організації 200 32
Інші підприємства, установи і організації 999 41
Будівництво 600 28
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 395
Державного комітету України з питань

садівництва, виноградарства та

виноробної промисловості "Укрсадвинпром"
Виробничі і науково-виробничі
об'єднання і підприємства 200 01
Підрядні і проектні установи 600 27
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Сільськогосподарські підприємства і
організації 200 32
Будівництво 600 28
Заготівлі 810 02
Громадське харчування 700 22
Склотарні бази 700 24
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та
організації 999 41
Кредити, відображені в цілому за рахунком 199 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 396
Поточні рахунки для проведення

кампанії "Урожай-96"
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ------------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 397
Державного комітету України по водному

господарству
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 199 01
Транспорт 500 02
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговелні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 199 84
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 199 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 399
Підприємств, організацій та інших

творень з недержавною формою власності
Цукрова промисловість 180 01
Борошномельні, круп'яні, комбікормові
і кукурудзопереробні підприємства 180 02
Спиртова і лікеро-горілчана промисловість 180 03
Пивоварна промисловість і виробництво
безалкогольних напоїв 180 04
Харчова промисловість 180 06
Маслоробно-жирова промисловість 180 07
Виноробна промисловість 180 13
Плодоовочева промисловість, виробниц-
тво плодоовочевих консервів 180 22
Ремонтні заводи та інші підприємства
по ремонту сільськогосподарської
техніки 200 24
Сільськогосподарські підприємства,
організації (міжгоспи) 200 08
М'ясна промисловість 180 34
Маслосироробна і молочна промисловість 180 35
Бавовняна промисловість 170 36
Постачальницько-збутові організації 800 40
Тютюново-махорочна промисловість 180 05
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 410
Колективних сільськогосподарських

підприємств з недержавною формою власності
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 411
Формувань з державною формою власності - окремі

поточні рахунки для розрахунків з населенням

за прийняті від них сільськогосподарські продукти
Державний комітет по земельних ресурсах 200 11
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 412
Сільськогосподарських формувань з недержавною

формою власності - окремі поточні рахунки

для розрахунків з населенням за прийняті

від нього сільськогосподарські продукти
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ------------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 414
Державного комітету України по харчовій

промисловості
Цукрова промисловість (цукро-пісочні
та рафінадні заводи, бурякобази, на-
сіннєві заводи) 180 01
Олійно-жирова промисловість 180 02
Спиртова і лікеро-горілчана промисловість 180 03
Пивоварна промисловість і виробництво 180 04
безалкогольних напоїв
Тютюново-махорочна промисловість 180 05
Харчова промисловість 180 06
Інші галузі харчової промисловості
(кондитерська, соляна, парфюмерно-
косметична та інші) 999 41
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у карбованцях 700 07
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 08
Підприємства та установи інших
галузей 999 09
Кредити, відображені в цілому за рахунком 180 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 415
Фермерських господарств
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 416
Агроформування з державною формою власності
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 417
Риболовецьких формувань

з недержавною формою власності
Кредити, відображені в цілому за рахунком 400 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 418
Заготівельних організацій
Кредити, відображені в цілому за рахунком 810 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 419
Асоціацій, концернів, консорціумів та

інших великих організаційних структур

агропромислового комплексу, що не входять

в міністерства цього комплексу
Український республіканський державно-
акціонерний консорціум "Укрфітотерапія" 200 01
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 430
Державного департаменту авіаційного

транспорту України "Укравіатранс"
Управління авіатранспорту і їх
підприємства 500 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредиту у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредиту у іноземній валюті 700 30
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і
відомствам у централізованому порядку 500 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 431
Міністерства транспорту України
Управління, відділення залізниць, метро-
політенів і їх підприємств та установ 500 01
Управління з ремонту рухомого складу
та виробництва запасних частин 140 03
Управління залізничних ресторанів 700 05
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні і проектні організації 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні установи (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відом-
ствам в централізованому порядку 500 84
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 500 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 432
Доходні рахунки Міністерства

транспорту України
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85
(заборгованість за балансовим рахунком N 432
має відображатися тільки за шифрами кар-
тотеки) ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 433
Департаменту морського та річкового

транспорту Міністерства транспорту України

(м.Одеса)
Морські та річкові пароплавства, під-
приємства та організації річкового флоту 500 01
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструк-
торські та технологічні установи 500 26
Підрядні і проектні організації 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організації
з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші установи
з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та
відомствам у централізованому порядку 500 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 434
Державної акціонерної судноплавної

компанії "Укррічфлот"
Річні пароходства, підприємства і орга-
нізації річкового флоту 500 01
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструктор-
ські та технологічні установи 500 26
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші органі-
зації з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостій-
ному балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 500 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 435
Української державної корпорації

автомобільного транспорту
Виробничі, науково-виробничі об'єд-
нання, підприємства та установи авто-
мобільного транспорту 500 01
Авторемонтні та інші промислові об'єд-
нання 140 02
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Науково-дослідні, проектно-конструк-
торські та технологічні установи 500 26
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів в карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 500 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 436
Державної авіакомпанії "Авіалінії України"
Управління авіації 500 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відом-
ствам у централізованому порядку 500 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 438
Міністерства зв'язку України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
та підприємства 500 01
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредиту у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредиту в іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Постачальницько-збутові організації 800 40
Кредити, надані міністерствам та відом-
ствам у централізованому порядку 500 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 439
Підприємств, організацій та інших

утворень з недержавною формою

власності транспорту і зв'язку
Кредити, відображені в цілому за рахунком 500 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 470
Центральної спілки споживчих

товариств України
Промислові підприємства та організації 180 01
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації 700 31
Транспорт 500 39
Заготівля 810 02
Сільське господарство 200 32
Будівництво 600 28
Інші підприємства, установи та організації 999 41 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 471
Кооперативів з виробництва товарів

народного споживання, надання послуг

та інших видів діяльності
Підприємницькі структури 810 01
Промислова торгівля 700 02
Послуги 860 03
Будівництво 600 28
Кредити, відображені в цілому за рахунком 870 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 475
Центрів науково-технічної творчості молоді
Підприємницькі структури 870 01
Промислова торгівля 700 02
Послуги 860 03
Будівницто 600 28
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 476
Товариств (об'єднань) кооперативів
Кредити, відображені в цілому за рахунком 950 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 477
Акціонерних товариств і товариств

з обмеженою відповідальністю
Цукрова промисловість 180 01
Борошномельні (круп'яні, комбікормові і
кукурудзопереробні підприємства) 180 02
Спиртова і лікеро-горілчана промисловість 180 03
Пивоварна промисловість і виробництво
безалкогольних напоїв 180 04
Тютюново-махорочна промисловість 180 05
Харчова промисловість 180 06
Маслоробно-жирова промисловість 180 07
Сільськогосподарські підприємства,
організації (міжгоспи) 200 08
Виноробна промисловість 180 13
Плодоовочева промисловість, виробництво
плодоовочевих консервів 180 22
Ремонтні заводи та інші підприємства з
ремонту сільськогосподарської техніки 200 24
М'ясна промисловість 180 34
Маслосироробна і молочна прмисловість 180 35
Бавовняна промисловість 170 36
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші галузі 999 41
Нараховані суми штрафів, пені, неустойки
в картотеці N 2 по КБ 999 86
Кредити, відображені в цілому за рахунком 870 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 478
Малих підприємств України
Кредити, відображені в цілому за рахунком 870 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 490
Міністерства зовнішніх економічних

зв'язків і торгівлі України
"Укрінвалютторг" 700 16
Оптово-роздрібна торговельна продовольча
група 700 17
Оптово-роздрібна торговельна непродоволь-
ча група 700 18
"Укроптбакалія" 180 19
Торгівля 700 21
Громадське харчування 700 22
Склотарні бази 700 24
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Постачально-збутові організації 800 26
Інші підприємства, установи та організації 700 41
Зовнішньоторговельні організації з питань
кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні організації з питань
кредитів у іноземній валюті 700 30 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 499
Підприємств, організацій та інших утворень з

недержавною формою власності, що займаються

зовнішньоекономічними зв'язками і торгівлею
Кредити, відображені в цілому за рахунком 700 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 510
Українського союзу об'єднань підприємств і

організацій побутового обслуговування населення
Підприємства, установи та організації 860 01
Ломбарди 860 03
Комунальні підприємства та установи 900 02
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Торговельні організації (на самостій-
ному балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства
та організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та відом-
ствам у централізованому порядку 860 84
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 860 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 517
Управлінь по житлово-комунальному і промисловому будівництву

при виконкомах місцевих Рад народних депутатів
Кредити, відображені в цілому за рахунком 900 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 518
Державного комітету України по

житлово-комунальному господарству
Житлово-експлуатаційні установи 900 01
Комунальні підприємства та установи 900 03
Ремонтно-будівельні підприємства 600 25
Підрядні та проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Транспорт 500 39
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 820 02
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам і відом-
ствам у централізованому порядку 900 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 900 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 519
Підприємств, організацій та інших утворень з

недержавною формою власності житлово-комунального

господарства і побутового обслуговування
Кредити, відображені в цілому за рахунком 860 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 531
Державної акціонерної компанії "Укрресурси"
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
та організації 800 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Сільськогосподарські підприємства та
організації 200 32
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та
відомствам у централізованому порядку 800 84
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 800 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 539
Постачальницьких і збутових підприємств, організацій та

інших утворень з недержавною формою власності
Кредити, відображені в цілому за рахунком 800 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 551
Міністерства охорони навколишнього

природного середовища та ядерної безпеки України
Підприємства, установи, об'єднання
з питань охорони природи 999 01
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні організації з
питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні організації з
питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 999 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 552
Державного комітету України по гідрометеорології
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 559
Підприємств, організацій та інших

утворень з недержавною формою власності

державних комітетів по охороні природи
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 571
Української кооперативно-державної

корпорації по агропромисловому

будівництву "Украгропромбуд"
Підприємства та установи "Будіндустрії" 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 600 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 574
Українського державного концерну по

матеріально-технічному і сервісному

забезпеченню агропромислового

комплексу "Украгротехсервіс"
Науково-виробничі об'єднання з агро-
хімічного обслуговування сільського
господарства 800 01
Підприємства автотранспорту 500 03
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Будівництво 600 28
Постачальницько-збутові організації 800 40
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 800 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 575
Агропромислових формувань
Кредити, відображені в цілому за рахунком 180 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 577
Підприємств торгівлі і громадського

харчування агропромислового комплексу,

(крім споживчої кооперації)
Кредити, відображені в цілому за рахунком 700 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 579
Підприємств, організацій та інших

утворень з недержавною формою власності
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 591
Української державної корпорації промисловості

будівельних матеріалів "Укрбудматеріали"
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 160 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Науково-дослідні, проектно-конст-
рукторські та технологічні установи 160 26
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Постачальницько-збутові організації 800 40
Інші галузі промисловості 999 41
Кредити, надані міністерствам і ві-
домствам у централізованому порядку 160 84
Кредити, відображені в цілому за
рахунком 160 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 597
Управлінь промисловості будівельних

матеріалів місцевих Рад народних депутатів
Кредити, відображені в цілому за рахунком 160 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 599
Підприємств, організацій та інших утворень з

недержавною формою власності будівельних міністерств,

відомств і міністерств будівельних матеріалів
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 611
Міністерства культури і мистецтв України
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства 999 01
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на самостійному
балансі) 700 31
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Кредити, надані міністерствам та ві-
домствам у централізованному порядку 999 84
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 612
Орендних підприємств, що не входять до складу

галузевих і територіальних органів державного управління
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 613
Рахунки юридичних осіб-нерезидентів у карбованцях
Кредити, відображені в цілому за рахунком 998 85 --------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 614
Колективів за участю іноземних інвесторів,

що діють на основі договорів (контрактів)
Кредити, відображені в цілому за рахунком 997 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 616
Підприємств і організацій інших

міністерств і відомств
Виробничі, науково-виробничі об'єднан-
ня і підприємства 999 01
Автомобільний транспорт місцевих
Рад народних депутатів 500 03
Головні управління газифікації при
Кабінеті Міністрів 112 05
Розрахункові документи в картотеці
N 2, не сплачені бюджетними підприєм- 999 07
ствами
Підрядні і будівельні установи
Головних управлінь газифікації при
Кабінеті Міністрів 600 09
Автотранспортні заводи і об'єднання
автотехобслуговування місцевих Рад
народних депутатів 500 10
Ремонтно-будівельні організації 600 25
Підрядні і проектні установи 600 27
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях 700 29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті 700 30
Торговельні організації (на само-
стійному балансі) 700 31
Спільні підприємства 997 33
Постачальницькі і збутові організації
інших міністерств і відомств 800 40
Інші підприємства, установи та організації 999 41
Розрахункові документи в картотеці N 2 з
питань повернення зайво внесених платни-
ками платежів до державного бюджету 000 42
Цей символ використовується у разі складання
звіту за формою N 721 "Звіт про залишки про-
строченої заборгованості за позичками бан-
ку і про залишки розрахункових докумен-
тів, обов'язкових до сплати"
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 617
Житлово-будівельних й інших

будівельних кооперативів
Кредити, відображені в цілому за рахунком 600 85 ---------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 619
Асоціацій, концернів, консорціумів та інших

організаційних структур, що не підпорядковані

міністерствам народногосподарського комплексу
Промислова торгівля 700 01
Послуги 700 02
Будівництво 600 28
Зовнішньоторговельні організації 700 29
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 650
Орендарів на груповій оренді в промисловості
Орендарі на груповій
оренді в промисловості 199 01
Орендарі на груповій оренді
в промисловості (крім агропро-
мислового комплексу) 180 02
Кредити, відображені в цілому за рахунком 199 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 651
Орендарів на груповій оренді

в сільському господарстві
Орендарі на груповій оренді
в сільському господарстві (крім
селянських господарств) 200 01
Кредити, відображені в цілому за рахунком 200 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 652
Орендарів на груповій оренді в інших галузях
Орендарі на груповій
оренді в оптовій торгівлі 700 01
Орендарі на груповій оренді
в роздрібній торгівлі (враховуючи
промислове харчування) 700 02
Кредити, відображені в цілому за рахунком 700 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 653
Кошти селянських господарств
Селянське господарство 200 02 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 654
Підприємців, що здійснюють свою

діяльність зі створенням юридичної особи
Торговельні організації 700 30
Кредити, відображені в цілому за рахунком 700 85 ----------------------------------------------------------- сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 712
Позичкові рахунки підприємців, що здійснюють свою

діяльність без створення юридичної особи
Кредити, відображені в цілому за рахунком 700 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 716
Кредити громадянам на споживчі цілі
Кредити, відображені в цілому за рахунком 999 85 ------------------------------------------------------------ сього за балансовим рахунком 0
Неплатежі за довгостроковими

позичками та розрахунковими документами за капітальними

вкладеннями ----------------------------------------------------------------- Позич-|Позич- | Номенклатура |Шифр |Сим-|Шифр | ковий |ковий | |галузі |вол |не- | раху- |раху- | | | |пла- | нок |нок | | | |тежів| ----------------------------------------------------------------- Прострочена заборгованість за

довгостроковими позичками,

балансовий рахунок N 780
770 210 Державний комітет нафтової, 112 001 02, 07,

газової та нафтопереробної 08, 10

промисловості України 70 215 Міністерство вугільної

промисловості України 113 002 - " -
770 216 Український концерн торф'яної

промисловості 113 003 - " -
770 218 Держкомітет України по геології

і використанню надр 850 004 - " -
770 219 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності паливної

галузі 112 005 - " -
770 231 Міністерство енергетики та

електрифікації України 111 006 - " -
770 232 Державний комітет України по

використанню ядерної енергії 117 007 - " -
770 239 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності енергетичної

галузі 111 008 - " -
770 270 Міністерство машинобудування,

військово-промислового комплек-

су і конверсії України 140 009 - " -
770 273 Міністерство промисловості

України 140 010 - " -
770 277 Акціонерна компанія "Авто" 140 091 - " -
770 279 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності машинобудівної

галузі 140 011 - " -
770 290 Українська державна будівельна

корпорація "Укрбуд" 600 012 - " -
770 291 Державний комітет України

у справах містобудування

і архітектури 600 013 - " -
770 292 Українська державна корпорація

по будівництву метрополітенів

і тунелів "Укрметротунельбуд" 600 014 - " -
770 296 Українська державна корпорація

по транспортному будівництву

"Укртрансбуд" 140 015 - " -
770 298 Українська державна корпорація

по виконанню монтажних і спе-

ціальних будівельних робіт "Укр-

монтажспецбуд" 600 016 - " -
770 299 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності будівельних

галузей 600 017 - " -
770 311 Міністерство лісового господар-

ства України 300 018 - " -
770 319 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності лісового

господарства 300 019 - " -
772 337 Орендарі на індивідуальній

оренді в промисловості 100 093 - " -
767 338 Орендарі на індивідуальній

оренді в сільському господар- 200 094 - " -

стві 68 339 Орендарі на індивідуальній

оренді в інших галузях 999 095 - " -
770 350 Міністерство оборони України 199 022 - " -
770 351 Міністерство внутрішніх справ

України 199 023 - " -
770 352 Підприємства та організації

банків 999 081 - " -
770 371 Міністерство охорони здоров'я

України 999 024 - " -
770 373 Українське національне

інформаційне агентство 999 025 - " -
770 376 Український державний кон-

церн місцевої промисловості 199 026 - " -
770 377 Асоціації, концерни, консорціу-

ми та інші великі організаційні

структури соціального комплексу 999 027 - " -
770 379 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності інших галузей 999 028 - " -
766 391 Державний комітет України по

хлібопродуктах 180 029 - " -
766 392 Міністерство рибного

господарства України 400 030 - " -
766 393 Міністерство сільського госпо-

дарства і продовольства України 180 031 - " -
766 394 Українська академія аграрних

наук 200 032 - " -
766 395 Державний комітет України з

питань садівництва, виногра-

дарства та виноробної про-

мисловості "Укрсадвинпром" 200 036 - " -
766 397 Держкомітет України по водному

господарству 199 033 - " -
777 399 Підприємства, організації

та інші утворення з недер-

жавною формою власності 200 080 - " -
771 - Спільні підприємства,

міжнародні об'єднання і

організації 999 086 - " -
764 410 Колективні сільськогосподар-

ські підприємства з недержав-

ною формою власності 200 034 - " -
763 414 Державний комітет України по

харчовій промисловості 180 037 - " -
767 415 Фермерські господарства 200 035 - " -
762 416 Агроформування з державною

формою власності 200 038 - " -
774 417 Риболовецькі формування з

недержавною формою власності 400 039 - " -
763 418 Заготівельні організації 810 040 - " -
770 419 Асоціації, концерни, консор-

ціуми та інші великі організа-

ційні структури агропромисло-

вого комплексу, що не входять

в міністерства цього комплексу 200 041 - " -
770 430 Державний департамент авіаційного

транспорту України 500 042 - " -
770 431 Міністерство транспорту України 500 043 - " -
770 432 Прибуткові рахунки Міністерства

транспорту України 500 044 - " -
770 433 Департамент морського та

річкового транспорту Міністерства

транспорту України (м. Одеса) 500 045 - " -
770 434 Державна акціонерна судно-

плавна компанія "Укррічфлот" 500 046 - " -
770 435 Українська державна корпора-

ція автомобільного транспорту 500 047 - " -
770 436 Державна авіакомпанія "Авіа-

лінії України" 500 048 - " -
770 438 Міністерство зв'язку України 500 049 - " -
770 439 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності транспорту і

зв'язку 500 050 - " -
776 470 Центральна спілка споживчих

товариств України 700 051 - " -
777 471 Кооперативи по виробництву

товарів народного споживання,

наданню послуг та інших видах

діяльності 870 052 - " -
777 475 Центри науково-технічної

творчості молоді 870 053 - " -
777 476 Товариства (об'єднання) коопера-

тивів 870 054 - " -
777 477 Акціонерні товариства і то-

вариства з обмеженою відпові-

дальністю 870 055 - " -
777 478 Малі підприємства України 870 056 - " -
770 490 Міністерство зовнішніх еконо-

мічних зв'язків і торгівлі

України 700 057 - " -
770 499 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності, що займаються

зовнішніми економічними зв'яз-

ками і торгівлею 700 058 - " -
770 510 Український союз об'єднань

підприємств і організацій побу-

тового обслуговування населення 860 059 - " -
770 517 Управління по житлово-комуналь-

ному і промисловому будівництву

при виконкомах місцевих

Рад народних депутатів 900 060 - " -
773 518 Державний комітет України по

житлово-комунальному господар-

ству 900 061 - " -
770 519 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності

житлово-комунального

господарства і побутового

обслуговування 900 062 - " -
770 515 Побутове обслуговування 860 082 - " -
770 531 Державна акціонерна компанія

"Укрресурси" 800 063 - " -
770 539 Постачальницькі і збутові під-

приємства, організації та інші

утворення з недержавною формою

власності 800 064 - " -
770 551 Міністерство охорони навколиш-

нього природного середовища та

ядерної безпеки України 999 083 - " -
770 552 Державний комітет України по

гідрометеорології 999 084 - " -
770 559 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності державних

комітетів по охороні природи 999 085 - " -
760 571 Українська кооперативно-дер-

жавна корпорація по агропро-

мисловому будівництву "Укр-

агропромбуд" 600 065 - " -
763 574 Український державний концерн

по матеріально-технічному і

сервісному забезпеченню агропро-

мислового комплексу "Украгротех-

сервіс" 800 066 - " -
761 575 Агропромислові формування 180 067 - " -
763 577 Підприємства торгівлі і громад-

ського харчування агропромисло-

вого комплексу (крім споживчої

кооперації) 700 068 - " -
765 579 Підприємства, організації та

інші утворення агропромислово-

го комплексу з недержавною

формою власності 200 069 - " -
770 591 Українська державна корпора-

ція промисловості будівельних

матеріалів "Укрбудматеріали" 160 070 - " -
770 597 Управління промисловості буді-

вельних матеріалів місцевих

Рад народних депутатів 160 071 - " -
770 599 Підприємства, організації та

інші утворення з недержавною

формою власності будівельних мініс-

терств, відомств і міністерств

будівельних матеріалів 600 072 - " -
770 611 Міністерство культури і

мистецтв України 999 092 - " -
770 612 Орендні підприємства, що не

входять до складу галузевих і

територіальних органів держав-

ного управління 999 073 - " -
770 614 Колективи за участю іноземних

інвесторів, що діють на основі

договорів (контрактів) 997 074 - " -
770 616 Підприємства і організації інших

міністерств і відомств 999 075 - " -
779 617 Житлово-будівельні й інші

будівельні кооперативи 600 076 - " -
770 619 Асоціації, концерни, консор-

ціуми та інші організаційні

структури, що не підпорядковані

міністерствам народногосподар-

ського комплексу 999 077 - " -
772 650 Орендарі на груповій

оренді в промисловості 199 078 - " -
767 651 Орендарі на груповій

оренді в сільському

господарстві 200 079 - " -
768 652 Орендарі на груповій

оренді в інших галузях 700 087 - " -
767 653 Селянські господарства 200 088 - " -
770 654 Підприємці, що здійснюють свою

діяльність зі створенням юридич-

ної особи 700 089 - " -
770 712 Підприємці, що здійснюють свою

діяльність без створення юри-

дичної особи 700 090 - " -
770 716 Громадянам на споживчі цілі 999 098 - " -
778 Державним підприємствам, орга-

нізаціям, колективним сільгосп-

господарствам, переселенцям,

членам садівницьких товариств і

населенню на будівництво

житлових будинків 999 096 - " -
779 Індивідуальні позичальники

через підприємства і організа-

ції за рахунок їх особистих

коштів 999 097 - " -
Заборгованість за балансовими рахунками NN 769, 775, 788
відображати в розшифровці за довгостроковими рахунками.
Наприклад:
769 001 25

769 002 10

769 003 5

і т.д.
775 001 150

775 002 200

775 003 50

і т.д.
788 001 500

788 002 200

788 003 400

788 004 500

і т. д.
Табель форм державної статистичної звітності,

що надаються Міністерству статистики України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Форма статистичної звітності | | | | | | N |-----------------------------------| Спосіб |Періодич-| Хто надає | Кому надається | Термін | Примітки /п| назва | номер | надання |ність | | | надання | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 1.|Звіт про наявність та рух | 11-ОФ | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |6 лютого |Згідно з лис- |основних фондів, аморти- | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | |том Мінстату |заційні відрахування | | | | | | |України | | | | | | | |N 15/2-3/26 | | | | | | | |від 29.04.96 --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 2.|Звіт про затрати на вироб-| 5-с | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |9 лютого | |ництво продукції, робіт, | | | |банків, установ НБУ |за місцезнаходженням | | |послуг | | | |Установи НБУ |Копію - фінансовому | | | | | | | |департаменту НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 3.|Звіт про дебіторську і | 1-Б |Термінова| Місячна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |15 числа | |кредиторську заборго- | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |ваність | | | |Установи НБУ |Економічному департаменту |ного періоду| | | | | | |НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 4.|Звіт про випуск, реаліза- | 2-Б |Термінова|Кварталь-|Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |21 числа | |цію та обсяг цінних папе- | | |на, річна|банків |за місцезнаходженням, |після звіт- | |рів | | | | |копію - емісійно-кредитному |ного періо- | | | | | | |департаменту НБУ |ду, річна - | | | | | | | |8 лютого | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 5.|Звіт про фінансові резуль-| 5-ф |Термінова|Річна, |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |17 числа | |тати | | |місячна |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | | | |(за 1 і 2|Установи НБУ |Копію - фінансовому |ного періо- | | | | |місяці | |департаменту НБУ |ду, річна - | | | | |кожного | | |25 грудня | | | | |кварталу)| | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 6.|Звіт з праці | 1-ПВ | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |15 січня | | | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | | | | | |Установи НБУ |Копію - фінансовому | | | | | | | |департаменту НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 7.|Звіт з праці | 1-ПВ |Термінова| Місячна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |7 числа піс-| | |(термі- | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |ля звітного | | | нова) | | |Установи НБУ |Копію - фінансовому |періоду | | | | | | |департаменту НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 8.|Звіт з праці малих | 1-ПВ |Термінова| Місячна |Малі підприємства та |Філіям всіх комерційних |7 числа піс-| |підприємств та кооперати- |(термі- | | |кооперативи |банків |ля звітного | |вів |нова) | | |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |періоду | | | | | |банків |за місцезнаходженням, копію -| | | | | | | |фінансовому департаменту НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 9.|Повідомлення про початок | 1-ПВ | Поштова |Термінова|Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |термінова по| |та припинення страйку |(страйк)| | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |кожному | | | | | | | |страйку | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 0.|Звіт про використання | 3-ПВ |Термінова| Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |7 числа піс-| |робочого часу | | | тальна |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |ля звітного | | | | | |Установи НБУ |Копію - фінансовому |періоду | | | | | | |департаменту НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 1.|Чисельність окремих кате- | 6-ПВ | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |5 січня | |горій працівників та під- | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням, | | |готовка кадрів | | | | |копію - управлінню кадрів і | | | | | | | |навчальних закладів НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 2.|Звіт з праці малих підпри-| 7-ПВ | Поштова | Річна |Малі підприємства та |Філіям всіх комерційних |16 січня | |ємств та кооперативів | | | |кооперативи |банків | | | | | | |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики | | | | | | |банків |за місцезнаходженням, копію -| | | | | | | |фінансовому департаменту НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 3.|Звіт про надходження та | 4-ТН | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 лютого | |використання об'єктів | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | |промислової власності | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 4.|Звіт про діяльність | 1-інф | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |25 січня | |обчислювальних центрів | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 5.|Звіт про поповнення парку | 2-інф | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 січня | |обчислювальної техніки | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 6.|Звіт про використання | 3-інф | Поштова | Однора- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 січня | |програмних продуктів і | | | зова |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | |обчислювальних мереж | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 7.|Звіт про наявність і | 4-інф | Поштова | Однора- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 січня | |використання банку даних | | | зова |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 8.|Звіт про автотранспорт | 1-ТР | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |20 січня | | | (авто) | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | | | | | |Установи НБУ |Копію - господарському | | | | | | | |управлінню НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 9.|Звіт про технічні засоби | 1- | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |20 січня | |зв'язку незагального |зв'язок | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | |користування | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 0.|Звіт про залишки і витрати| 3-МТП | Поштова | Піврічна|Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |11 числа | |матеріалів | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | | | | |Установи НБУ |Копію - господарському |ного періоду| | | | | | |управлінню НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 1.|Звіт про надходження, | 4-МТП | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |5 числа | |залишки і витрати палива | | | тальна |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |та пально-мастильних ма- | | | |Установи НБУ |Копію - господарському |ного періоду| |теріалів, збір і викорис- | | | | |управлінню НБУ | | |тання відпрацьованих наф- | | | | | | | |топродуктів | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 2.|Звіт про надходження, | 4-МТП | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |5 січня | |залишки і витрати палива | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | |та пально-мастильних мате-| | | |Установи НБУ |Копію - господарському | | |ріалів, збір і використан-| | | | |управлінню НБУ | | |ня відпрацьованих нафто- | | | | | | | |продуктів | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 3.|Звіт про результати вико- | 11-МТП | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |6 числа | |ристання палива, тепло- | | | тальна |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |енергії і електроенергії | | | |Установи НБУ |Копію - господарському |ного періоду| | | | | | |управлінню НБУ | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 4.|Фактичні витрати на вироб-|Додаток | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |6 січня | |ництво окремих видів про- |1 до | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | |дукції і робіт |форми | | |Установи НБУ |Копію - НБУ | | | |11-МТП | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 5.|Утворення та використання |Додаток | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |6 січня | |вторинних енергетичних |2 до | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | |ресурсів |форми | | |Установи НБУ |Копію - НБУ | | | | 11-МТП | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 6.|Звіт про використання | 14-МТП |Термінова|1 квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |2 числа | |вторинної сировини | | |тал, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | | | |9 місяців|Установи НБУ |Копію - НБУ |ного періоду| --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 7.|Звіт про виробництво про- |Додаток | Поштова | Пів- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 числа | |дукції з відходів деревини| 1 до | | річна |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |та дров | форми | | |Установи НБУ |Копію - НБУ |ного періоду| | | 14-МТП | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 8.|Звіт про утворення, вико- | 14-МТП | Поштова | Пів- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 числа | |ристання і поставку | | | річна |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |вторинної сировини і | | | |Установи НБУ |Копію - НБУ |ного періоду| |відходів виробництва | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 9.|Звіт про залишки і здачу |Додаток | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |25 числа | |до Держфонду дорогоцінних |до форми| | тальна, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |металів у вигляді лому та | 2-ДМ | | річна |Установи НБУ |Копію - НБУ |ного періо- | |відходів | | | | | |ду, річна - | | | | | | | |30 січня | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 0.|Звіт про залишки, надход- | 4-ДМ | Поштова | Річна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |15 січня | |ження і витрати дорогоцін-| | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням | | |них металів, які містяться| | | |Установи НБУ |Копію - НБУ | | |у приладах, устаткуванні | | | | | | | |та інших виробах | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 1.|Звіт про обсяг реалізації | 1- |Термінова| Місячна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |2 числа | |платних послуг населенню | послуги| | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | | | | |Установи НБУ |Копію - НБУ |ного періоду| --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 2.|Звіт про обсяг реалізації | 1-с | Поштова | 1 пів- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |8 числа | |платних послуг населенню |(послу- | | річчя, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |за I півріччя та рік | ги) | | річна |Установи НБУ |Копію - НБУ |ного періоду| --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 3.|Звіт про обсяг реалізації | 1- | Поштова | 1 пів- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |8 числа | |побутових послуг населенню|послуги | | річчя, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | |(побут) | | річна |Установи НБУ |Копію - НБУ |ного періоду| --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 4.|Звіт про експорт (імпорт) | 8-ЗЕЗ | Поштова | Місячна |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 числа | |товарів | | | |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | | | | | | |ного періоду| --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 5.|Звіт про експорт (імпорт) | 9-ЗЕЗ | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |10 числа | |послуг | | | тальна, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | | | | річна | | |ного періоду| --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 6.|Звіт підприємства (органі-| 10-ЗЕЗ | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |5 числа | |зації) про іноземні інвес-| | | тальна, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |тиції в Україну | | | річна | | |ного періоду| --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 7.|Звіт підприємства (органі-| 13-ЗЕЗ | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |5 числа | |зації) про інвестиції з | | | тальна, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | |України в економіку інших | | | річна | | |ного періоду| |країн | | | | | | | --+--------------------------+--------+---------+---------+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------- 8.|Звіт про рух коштів в | 15-ЗЕЗ | Поштова | Квар- |Філії всіх комерційних |Органам державної статистики |20 числа | |іноземній валюті | | | тальна, |банків, установи НБУ |за місцезнаходженням |після звіт- | | | | | річна | | |ного періоду| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", N 3-4/96

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст