open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент банківського нагляду
Л И С Т
N 278 від 31.07.95

м.Київ
Обласним управлінням

Національного банку України

Комерційним банкам

Асоціації українських банків

ОПЕРУ Національного банку

України
( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98 )
Зміни та доповнення
до Положення про застосування Національним банком України

санкцій за порушення банківського законодавства

Надсилаємо для практичного виконання та керівництва в роботі
зміни та доповнення до Положення про застосування Національним
банком України санкцій за порушення банківського законодавства,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
N 115 від 16 травня 1995 року (лист Національного банку України
N 249 ( v0249500-95 ) від 18 травня 1995 року). Додаток: зміни та доповнення до Положення.
Заступник Голови Правління В.М.Кравець
Додаток

Затверджено

постановою Правління

Національного банку

України від 30.06.95

N 168
Зміни та доповнення
до Положення про застосування Національним банком України
санкцій за порушення банківського законодавства,
затвердженого постановою Правління Національного банку

України від 16.О5.95 р. N 115
1. Абзац 6 пункту 1.1 розділу 1. Слова "та застосування інших економічних санкцій відповідно
до законодавства" - виключити. 2. Розділ 1 доповнити пунктом 1.5 в такій редакції: "1.5. Рішення про застосування тієї чи іншої санкції до
комерційного банку має бути прийняте безпосередньо після виявлення
порушення, але не пізніше 6 місяців з дня його виявлення." 3. Пункт 3.1 розділу 3 доповнити абзацем 9 в такій редакції: "Ця санкція може бути застосована, якщо систематичні та
повторні порушення допущені банком протягом одного року з моменту
допущення першого порушення." 4. Пункти 4.4 та 4.5 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.4. Пропозиція щодо усунення керівництва комерційного банку
від управління подається департаментом банківського нагляду
Національного банку України за власною ініціативою чи з подання
регіонального управління Національного банку, на території якого
функціонує комерційний банк, на ім'я Голови Ради банку або зборам
акціонерів. 4.5. Вказана пропозиція має бути розглянута комерційним
банком у 10-денний строк з дня її надходження. В цей же строк
комерційний банк зобов'язаний вжити потрібні заходи щодо усунення
керівництва комерційного банку від управління. У разі, якщо збори акціонерів чи Рада банку не приймуть
рішення про усунення від управління керівництва банку у
встановлений строк, матеріали з цього питання передаються
департаментом банківського нагляду на розгляд уповноваженої
Правлінням Національного банку комісії з питань реєстрації
комерційних банків, яка готує відповідний висновок."
5. Розділ 6 положення викласти в такій редакції: "6. Стягнення у безспірному порядку штрафу у розмірі
неправомірно одержаного доходу. 6.1. Національний банк України має право у безспірному
порядку стягувати штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу
та застосовувати інші економічні санкції відповідно до
законодавства у разі допущення комерційними банками порушень, а
саме: - нарахування та стягнення відсотків авансом у момент видачі
позики; - порушення законодавства при формуванні власного статутного
фонду; - порушення показників економічних нормативів: латоспроможності (ПС), поточної (Л4), короткострокової (Л5) та
загальної ліквідності (Л6) і максимального розміру ризику на
одного позичальника; - недозарезервування комерційним банком коштів на його
кореспондентському рахунку. 6.2. Неправомірно отриманий комерційним банком доход від
нарахування та стягнення відсотків авансом у момент видачі позики,
який підлягає стягненню у вигляді штрафу, вираховується як розмір
фактично отриманого доходу від неправомірних дій. 6.3. У разі виявлення порушень законодавства при формуванні
власного статутного фонду з банку стягується штраф у розмірі
неправомірно одержаного доходу за весь звітний період. Сума штрафу
розраховується як розмір фактично одержаного банком доходу у
звітному періоді, помноженому на питому вагу незаконно
сформованого статутного фонду в загальній сумі кредитних ресурсів. 6.4. Базою для розрахунку штрафів за порушення економічних
нормативів є прибуток, який залишається у розпорядженні
комерційного банку після сплати усіх обов'язкових платежів у
бюджет, але перед нарахуванням у фонди банку та виплатою
дивідендів. У разі порушення показника платоспроможності (ПС) штраф
стягується за кожним випадком порушення цього показника. Сума
штрафу визначається як відхилення фактичного значення показника
від нормативного у відсотках, помноженого на суму прибутку банку. У разі порушення показників ліквідності сума штрафу
визначається як відхилення фактичного значення показника від
нормативного у відсотках, помноженого на суму прибутку. Якщо на
звітну дату порушено декілька показників ліквідності, то штраф
стягується за розрахунком більшої суми, якщо порушено один
показник ліквідності, то штраф стягується за ним. У разі порушення одного і того ж показника ліквідності на
наступну звітну дату, штраф нараховується тільки на перевищення
значення цього показника понад значенням його на попередню звітну
дату. Для розрахунку неправомірно отриманого комерційним банком
доходу внаслідок порушення показника максимального розміру ризику
на одного позичальника потрібно визначити фактичну суму ризику на
одного позичальника та питому вагу кожного з компонентів ризику
(заборгованість за кредитами і зобов'язаннями банку щодо одного
позичальника). Потім, шляхом множення суми власних коштів на
коефіцієнт 0,25, визначити нормативну суму допустимого ризику
банку щодо одного позичальника. Різниця між фактичною та
нормативною сумами ризику вважається понаднормативною і
розподіляється за питомою вагою кожного з компонентів ризику.
Отриманий результат за кожним з компонентів ризику множиться на
відповідну середньоденну відсоткову ставку та на фактичну
кількість днів дії домовленості між банком та позичальником у
звітному періоді. 6.5. Для розрахунку неправомірно одержаного комерційним
банком (філією) доходу у зв'язку з недозарезервуванням коштів на
його кореспондентському рахунку, регіональні управління
Національного банку України використовують дані про суму залучених
коштів та залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків
(філій) за відповідний період регулювання (декаду), одержані
згідно з додатком N 1 вказівок Національного банку від 23.02.94 р.
N 105-900 ( v-900500-94 ) з урахуванням змін та доповнень до них,
після здійсненої детальної перевірки їх достовірності. Сума неправомірно одержаного комерційним банком (філією)
доходу визначається шляхом множення одноденної суми
недозарезервованих банком коштів, розрахованої за формулою
середньої арифметичної згідно з додатком N 2 вказівок
Національного банку від 23.02.94 р. N 105-900, на розмір плати за
діючою обліковою ставкою Національного банку України в розрахунку
за один день та помноженому на кількість днів періоду регулювання. За недозарезервування коштів філіями на їх кореспондентських
рахунках штраф стягується з головного банку. 6.6. Штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу
стягується за кожен випадок допущеного порушення. 6.7. Нарахування та стягнення штрафів за порушення
економічних нормативів не проводиться у разі збиткової діяльності
банку. Сума нарахованих штрафів не повинна перевищувати розмір
власних коштів. 6.8. Стягнення у безспірному порядку штрафу у розмірі
неправомірно одержаного доходу здійснюється на підставі акта
перевірки чи ревізії або доповідної записки відповідних служб
регіональних управлінь Національного банку України (обов'язково
має бути доданий розрахунок штрафу). З актом перевірки або доповідною запискою обов'язково
ознайомлюють комерційний банк, який протягом 3 робочих днів може
надати свої заперечення з обгрунтуванням. Відповідні служби регіональних управлінь Національного банку
України, які мають обгрунтовану інформацію про допущені
комерційними банками порушення, готують розпорядження про
стягнення у безспірному порядку штрафу у розмірі неправомірно
одержаного доходу. Штраф стягується за меморіальним ордером на підставі
оформленого розпорядження за підписом керівника та головного
бухгалтера регіонального управління Національного банку України. 6.9. У разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку
комерційного банку платіжні документи на безспірне стягнення
штрафу враховуються на окремому позабалансовому рахунку N 9929
"Розрахункові документи обов'язкові до сплати", відкритому
відповідному комерційному банку у цьому регіональному управлінні
Національного банку. Оплата їх має здійснюватись при надходженні
коштів на кореспондентський рахунок у примусовому порядку за
календарною черговістю всіх платіжних документів, які враховані на
цьому позабалансовому рахунку, згідно з чинним законодавством. 6.10. Стягнений у безспірному порядку штраф у розмірі
неправомірно одержаного доходу сплачується за рахунок прибутку
банку, що залишається у нього в розпорядженні (рах.980). 6.11. Прибуток у вигляді санкцій за порушення банківського
законодавства відноситься до прибутку від позареалізаційних
операцій (рах. 969)."
6. Пункт 7.11 розділу 7. Слова "та установ комерційних банків" - виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: