open
Про систему
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.06.1996  № 15/1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 1996 р.
за № 433/1458

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики
№ 384 від 23.06.97}
{На доповнення див. Постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України
№ 714 від 12.09.97
№ 764 від 24.09.97}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацкомелектроенергетики
№  483 від 07.04.99
№ 1071 від 18.10.2000
№  270 від 28.03.2001
№  391 від 20.04.2001
№ 1051 від 17.10.2001
Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики
№  280 від 25.03.2002
№  980 від 04.09.2002
№  701 від 25.08.2005
№  451 від 13.04.2006
№  922 від 17.07.2006
№ 1626 від 08.12.2006
№  147 від 08.02.2007
№ 1219 від 13.09.2007
№ 1061 від 04.09.2008
№  816 від 15.07.2010
№ 1237 від 09.09.2010
№  188 від 03.02.2011
№ 1585 від 22.09.2011
№  980 від 18.07.2013
Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 1697 від 19.12.2013
№  180 від 27.02.2014}

{В тексті Постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою НКРЕ № 280 від 25.03.2002}

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року № 213/95 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (додаються).

Член Комісії

О. Гридасов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Національної
комісії з питань регулювання
електроенергетики України
13.06.1996 № 15/1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 1996 р.
за № 433/1458

УМОВИ ТА ПРАВИЛА
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

{Слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність", "Перехресні субсидії", "Тарифи", "Споріднене підприємство", "Диспетчерське управління" та "Місцеві (локальні) електромережі" за текстом Умов та Правил у середині речення записано з малої літери згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

1. Загальні положення

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво", "Про електроенергетику", "Про природні монополії".

{Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються чинними.

1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам.

1.4. В Умовах та Правилах вживаються такі визначення:

Ліцензіат

Суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ

Ліцензована діяльність

Діяльність, що пов'язана з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, на здійснення якої ліцензіат отримав право від НКРЕ.

Ліцензія

Єдиний документ дозвільного характеру, який видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду підприємницької діяльності протягом установленого строку.

Споріднене підприємство

а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності; користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
в) будь-яке підприємство, пов'язане з ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

Перехресні субсидії

Переміщення коштів або розподіл витрат в межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого.

Диспетчерське управління

Процес управління діяльністю з виробництва, передачі та постачання електричної енергії з метою забезпечення надійної роботи енергосистеми, ведення режиму навантаження енергетичної системи згідно з вимогами Нормативних документів.

Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ)

Ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі Договору.

Закупівельна ціна електроенергії

Ціна електроенергії, яка куплена ліцензіатом на Оптовому ринку електричної енергії чи у виробників електричної енергії, які не продають електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії.

Єдині роздрібні тарифи

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, визначені НКРЕ на підставі наданої ліцензіатами інформації про величини розрахункових роздрібних тарифів та обсягів прогнозованого споживання за класами напруги

Роздрібний тариф

Ціна, відповідно до якої, споживачі сплачують кошти за спожиту електроенергію.

Пільгові тарифи

Роздрібні тарифи для споживачів, що мають передбачені чинним законодавством України пільги на оплату за спожиту електроенергію.

Тариф на постачання електричної енергії - (далі тариф на постачання)

Ціна, яка забезпечує покриття витрат ліцензіата на постачання ним електричної енергії споживачам відповідної групи.

Тариф на передачу електричної енергії - (далі тариф на. передачу)

Ціна, що сплачує ліцензіат за передачу електричної енергії Місцевими (локальними) електромережами відповідного класу напруги.

Дотаційний сертифікат

Сертифікат, який НКРЕ видає ліцензіату на компенсацію дотацій, які повинен надавати ліцензіат споживачам, що мають право користуватись Пільговими тарифами та одержувати інші дотації згідно з дотаційними програмами.

Місцева (локальна) електрична мережа

Електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача.

Алгоритм Оптового ринку електричної енергії

Порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється НКРЕ.

Грубе порушення Умов та Правил

Умов Одноразове порушення, та Правил яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень.

Договір між членами Оптового ринку електроенергії

Угода сторін, яка визначає мету та та умови діяльності, права, обов'язки та відповідальність сторін і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, НКРЕ, Антимонопольним комітетом України.

Оптове постачання електричної енергії

Купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам.

Оптовий постачальник

Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до Договору між членами Оптового ринку електроенергії.

Правила Оптового  ринку електричної енергії України

Невід'ємна частина Договору між членами Оптового ринку електроенергії, яка визначає механізм функціонування Оптового ринку електричної енергії України, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію.

Порушення Умов та Правил

Дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає на встановлені НКРЕ Умови та Правила та рішення НКРЕ і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами передбачено застосування до нього санкцій.

Повторне порушення Умов та Правил

Порушення ліцензійних умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року учинив його знову.

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання Оптового ринку електричної енергії

Рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії.

Економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - коефіцієнт витрат)

Відношення нормативних технологічних витрат електроенергії на відповідному класі напруги до обсягів електроенергії, що надійшла до місцевих (локальних) електромереж на відповідному класі напруги для передачі споживачам на території ліцензованої діяльності, за відповідний розрахунковий період

Закріплена територія - територія адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата, та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, яку ліцензіат погоджує з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, указується ліцензіатом в описі за формою, наведеною в додатку до Умов та Правил, і затверджується НКРЕ в установленому порядку. Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці розташовані електричні мережі інших ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, то закріплена територія кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цього ліцензіата.

{Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацкомелектроенергетики № 384 від 23.06.97, № 483 від 07.04.99, № 1071 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ № 391 від 20.04.2001, № 1051 від 17.10.2001, № 980 від 04.09.2002, № 701 від 25.08.2005, № 1061 від 04.09.2008}

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

Здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом можливе при виконанні таких умов:

2.1. Ліцензіат повинен мати тільки одну Ліцензію на право здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Ця умова не обмежує права ліцензіата мати ліцензії на інші види діяльності.

2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність лише на закріпленій території.

Унесення змін до ліцензії стосовно закріпленої території за заявою ліцензіата, погодженою з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, здійснюється НКРЕ в установленому порядку.

{Пункт 2.2 в редакції Постанови НКРЕ № 980 від 04.09.2002}

2.3. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами не повинен займатися ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на закріпленій території.

{Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ № 391 від 20.04.2001, № 980 від 04.09.2002}

2.4. Ліцензіат має забезпечувати діяльність на закріпленій території (регіональному ринку) на недискримінаційних умовах.

{Абзац перший пункту 2.4 в редакції Постанови НКРЕ № 1585 від 22.09.2011}

Ліцензіат повинен здійснювати купівлю-продаж електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442, та Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії  ) (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії).

{Пункт 2.4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 188 від 03.02.2011}

{Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 384 від 23.06.97, в редакції Постанов Нацкомелектроенергетики № 270 від 28.03.2001, № 1237 від 09.09.2010}

2.5. Ліцензіат має здійснювати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та забезпечувати досягнення найнижчої можливої вартості електроенергії для споживачів.

Закупівля товарів, робіт та послуг має здійснюватись ліцензіатом на конкурсних засадах.

{Пункт 2.5 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 980 від 04.09.2002}

{Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

2.6. Ліцензіат не повинен займатися іншими видами діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню ним ліцензованої діяльності.

Вимоги щодо здійснення ліцензіатом інших, крім ліцензованого, видів діяльності встановлюються НКРЕ. Ліцензіат зобов'язаний повідомити НКРЕ про здійснення інших видів діяльності та надати гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності.

{Пункт 2.6 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 384 від 23.06.97; в редакції Постанови НКРЕ № 980 від 04.09.2002, № 1219 від 13.09.2007}

{Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

2.7. Ліцензіат повинен закуповувати електроенергію на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до умов його діяльності та здійснювати належне проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії, а також із суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю.

Ліцензіат укладає договір купівлі-продажу електричної енергії з оптовим постачальником електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого створюється оптовий ринок електричної енергії.

Якщо між ліцензіатом та оптовим постачальником електричної енергії виникне спірне питання стосовно договору купівлі-продажу, то кожна сторона має право звернутися до НКРЕ та/або до суду.

{Пункт 2.7 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

При укладенні цього договору сторони визначають його зміст на основі примірного договору, схваленого НКРЕ та погодженого з Антимонопольним комітетом України.

{Пункт 2.7 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001, в редакції Постанови НКРЕ № 1061 від 04.09.2008}

Для проведення розрахунків за куплену на Оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію ліцензіат та його відокремлені підрозділи відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

Споживачі, які купують електричну енергію у ліцензіата, уносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата.

Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата перераховуються згідно з алгоритмом оптового ринку електричної виключно на:

поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії;

поточний рахунок підприємства, яке здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

поточний рахунок ліцензіата.

Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії, ліцензіат перераховує виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

{Пункт 2.7 в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

2.8. Ліцензіат має право купувати електроенергію в її виробників, які не продають електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії відповідно до законодавства і розташовані на закріпленій території, за ціною, яка не може перевищувати затверджену постановою НКРЕ прогнозовану оптову ринкову ціну електричної енергії на відповідний розрахунковий місяць.

Ліцензіат не має права відмовити у купівлі електричної енергії, виробленої суб'єктом господарювання, який має у власності кваліфіковані когенераційні установки.

Ліцензіат повинен придбавати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами.

{Пункт 2.8 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1697 від 19.12.2013}

{Пункт 2.8 в редакції Постанов НКРЕ № 980 від 04.09.2002, № 1219 від 13.09.2007}

2.9. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не взаємодіє з іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з НКРЕ питань, пов'язаних з визначенням тарифів на постачання, а також при прийнятті будь-яких рішень, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, які можуть негативно вплинути на інтереси споживачів, за винятком випадків, коли це передбачено законодавством України або нормативно-технічними документами НКРЕ.

{Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

2.10. Ліцензіат не має права здійснювати перехресне субсидіювання.

{Пункт 2.10 в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

2.11. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про захист економічної конкуренції" та інших актах законодавства, зокрема нормативно-правових актах Антимонопольного комітету України та НКРЕ.

{Пункт 2.11 в редакції Постанови НКРЕ № 980 від 04.09.2002}

2.12. Через шість місяців після отримання Ліцензії, а потім через кожні шість місяців ліцензіат складає і надсилає до НКРЕ письмовий звіт про виконання ним вимог, викладених у пп.2.9-2.11, за попередні шість місяців. НКРЕ в будь-який час може звільнити тимчасово або безстроково ліцензіата від зобов'язання подавати такий звіт, про що надсилається письмове повідомлення.

2.13. Ліцензіат зобов’язаний створити та забезпечити функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів, вимоги щодо яких встановлюються НКРЕ.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.13 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 980 від 18.07.2013}

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких правил:

3.1. Щодо звітності:

3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ звітність передбачену Мінфіном та Держкомстатом України та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку.

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 980 від 04.09.2002}

3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обгрунтовано розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом, пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат. НКРЕ може відстрочити дію вимог цього пункту повністю чи частково на період до одного року від дати видачі ліцензії.

{Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.2. Щодо надання та використання інформації:

3.2.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ у тому вигляді і тоді, як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ, будь-яку інформацію, яку НКРЕ буде вважати потрібною для виконання своїх обов'язків.

3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:а

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи; відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.

{Абзац четвертий підпункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1626 від 08.12.2006}

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі.

{Підпункт 3.2.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 483 від 07.04.99, Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил повинні здійснюватись у письмовій формі.

3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку він отримує в результаті здійснення своєї ліцензованої діяльності, не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним будь-якої іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком випадків:

а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо стосується ця інформація;

б) якщо інформація вже відома громадськості;

в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити інформацію для того щоб виконати Умови та Правила, за вказівкою НКРЕ або згідно з законодавством України;

г) якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні дозволеної діяльності пов'язаної з ліцензованою діяльністю.

3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене підприємство не використовує будь-яку наявну у ліцензіата інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги; крім того, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (в тому числі тим, хто працює в іншому спорідненому підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.2.6. Ліцензіат повинен розробити і подати до НКРЕ порядок виконання вимог пп.3.2.4, 3.2.5 і вжити заходів, які можуть обгрунтовано вимагатися НКРЕ для забезпечення нерозголошення наявної у ліцензіата інформації. На вимогу НКРЕ ліцензіат повинен надати НКРЕ інформацію щодо виконання ним вимог пп.3.2.4, 3.2.5.

3.3. Щодо диспетчерського управління:

3.3.1. Ліцензіат повинен виконувати всі оперативні команди органів диспетчерського управління, їх вказівки і розпорядження згідно з нормативно-технічними документами та інструкціями.

{Підпункт 3.3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.3.2. Ліцензіат повинен забезпечити дотримання споживачами оперативно-диспетчерської дисципліни згідно з нормативно-технічними документами та виконання ними всіх вимог, передбачених Правилами користування електричною енергією.

{Підпункт 3.3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.3.3. Ліцензіат повинен надавати органам диспетчерського управління технічну документацію, звіти та інформацію, необхідну їм для виконання їх функцій.

3.3.4. Ліцензіат повинен проводити із споживачами роботу з диспетчерського управління, протиаварійних заходів, режимів споживання електричної енергії та інших питань згідно з з нормативно-технічними документами.

{Підпункт 3.3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.3.5. Ліцензіат повинен передати свої повноваження у питаннях, з яких він не може самостійно проводити роботу із споживачами, ліцензіатам, що здійснюють діяльність з передачі електроенергії Місцевими (локальними) електромережами і мають в своїй структурі орган диспетчерського управління, що має бути передбачено в договорах на користування електричною енергією та в договорах на передачу електричної енергії. У випадках постачання електроенергії безпосередньо від магістральних та міждержавних електромереж він може передати такі повноваження також безпосередньо державному підприємству, яке виконує функції централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України, що має бути передбачено в договорах на користування електричною енергією та в договорах з центральними органами диспетчерського управління.

{Підпункт 3.3.5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.4. Щодо дотримання законодавства України та Нормативних документів:

3.4.1. Ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством України та іншими Нормативними документами.

3.4.2. Ліцензіат повинен дотримуватись актів законодавства та нормативних документів, зокрема щодо:

якості надання послуг споживачам електричної енергії;

відповідності електричної енергії показникам якості;

забезпечення улаштування електроустановок.

{Пункт 3.4.2 в редакції Постанови НКРЕ № 922 від 17.07.2006}

3.5. Щодо сплати поточної плати:

3.5.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством.

{Пункт 3.5.1 в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

{Пункт 3.5.2 виключено на підставі Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

{Пункт 3.6 вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики № 384 від 23.06.97}

3.6. Щодо формування тарифів на постачання та розрахунку інших платежів:

3.6.1. Тарифи на постачання підлягають регулюванню і затверджуються НКРЕ.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до НКРЕ з заявою про отримання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, він подає заяву та відповідні документи для встановлення тарифів одночасно з наданням матеріалів для отримання ліцензії. Рішення про встановлення тарифів на постачання електричної енергії приймається НКРЕ одночасно з рішенням про видачу ліцензії.

{Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

3.6.2. Ліцензіат одержує від споживачів, яким він постачає електричну енергію, плату за єдиним роздрібним тарифом, однією із складових частин якого є тариф на постачання.

{Абзац перший пункту 3.6.2 пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 701 від 25.08.2005}

Ліцензіат має право використовувати кошти, які відносяться до складової частини єдиного роздрібного тарифу, якою є тариф на постачання, та отримувати кошти, які є складовою частиною тарифу на передачу, для розрахунків з ліцензіатами, які здійснюють ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

{Абзац другий пункту 3.6.2 пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 701 від 25.08.2005}

{Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

3.6.3. Тарифи на постачання встановлюються таким чином, щоб забезпечити ліцензіату прибуток та достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності та забезпечення повноти отримання коштів за поставлену споживачам електричну енергію.

У разі застосування стимулюючого регулювання тарифи на постачання електроенергії встановлюються відповідно до окремих рішень НКРЕ.

{Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 180 від 27.02.2014}

{Пункт 3.6.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1071 від 18.10.2000; в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.6.4. НКРЕ має право переглядати, коригувати тарифи у разі виявлення нецільового використання коштів, передбачених у затверджених тарифах, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ним ліцензованої діяльності, виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ. НКРЕ переглядає тарифи ліцензіата, виходячи з даних звітності ліцензіата та актів перевірок, що проводяться НКРЕ, або пояснень та матеріалів ліцензіата. НКРЕ при прийнятті рішень ураховує інформацію, надану об'єднаннями споживачів, іншими заінтересованими особами.

{Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001; в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 180 від 27.02.2014}

3.6.5. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕ з заявою щодо перегляду тарифів на постачання електричної енергії при здійсненні повної поточної оплати електроенергії, купованої в оптового постачальника, у разі:

а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності, що виникли з незалежних від ліцензіата причин;

б) зміни обсягів постачання електричної енергії, врахованих при розрахунку тарифів на базовий період, більше ніж на 5%;

в) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого рівня.

{Підпункт 3.6.5 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001, в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

{Підпункт 3.6.6 пункту 3.6 вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

3.6.6. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток шляхом виконання додаткових робіт і послуг, що пов'язані з ліцензованою діяльністю. Ліцензіат повинен складати калькуляції вартості виконання робіт (надання послуг) відповідно до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої НКРЕ, та погоджувати ці калькуляції в територіальному представництві НКРЕ.

{Підпункт пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ № 147 від 08.02.2007}

3.6.7. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен бути готовим в будь-який час обгрунтувати відповідність структури тарифів на постачання та платежів структурі його витрат та прибутку.

3.6.8. Ліцензіат повинен опублікувати у засобах масової інформації:

а) тарифи на постачання, за п'ять днів до введення їх в дію;

б) методики, протягом трьох місяців від Дати набуття чинності Ліцензії;

в) зміни до методик, за п'ять днів до введення в дію змін.

Публікація повинна містити таку інформацію, що забезпечує можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір платежів, які вона повинна здійснювати та про структуру тарифів на постачання та інших платежів.

3.7. Щодо формування Роздрібних тарифів:

3.7.1. Ліцензіат має право одержувати від споживачів, яким він постачає електричну енергію, плату за єдиними роздрібними тарифами, кожний з яких встановлюється НКРЕ як середньозважена між всіма ліцензіатами величина розрахункових роздрібних тарифів за класами напруги, розрахованими кожним ліцензіатом на базі роздрібних тарифів на електричну енергію згідно з вимогами підпункту 3.7.4.

{Підпункт 3.7.1 пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001, в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 701 від 25.08.2005}

3.7.2. Ліцензіат повинен опублікувати у засобах масової інформації інформацію про єдині роздрібні тарифи за п'ять днів до введення їх в дію.

Публікація повинна містити таку інформацію, що забезпечує можливість будь-якій особі зрозуміти розмір платежів.

{Підпункт 3.7.2 пункту 3.7 розділу 3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 701 від 25.08.2005}

3.7.3 Ліцензіат повинен надавати виправдані фінансові гарантії оплати за куплену ним електричну енергію оптовому постачальнику електричної енергії та виробникам електричної енергії, у яких він купує електричну енергію поза Оптовим ринком (які мають на це право згідно із законодавством України), та ліцензіатам, які передають його електричну енергію, відповідно до укладених договорів згідно із законодавством України.

{Підпункт 3.7.3 пункту 3.7 в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.7.4 Роздрібний тариф на спожиту споживачами електроенергію розраховується за формулою

(грн./МВт × год),

де:

і

-

група споживача у відповідності до нормативних методик (документів), затверджених НКРЕ;


j

-

клас споживача у відповідності до нормативних методик (документів), затверджених НКРЕ;


l

-

класи напруги електромереж, через які пройшла електрична енергія до кінцевого споживача;


-

прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії на розрахунковий місяць (р), на який визначаються роздрібні тарифи на електроенергію, грн./МВт x год (розраховується ліцензіатом згідно з методикою, затвердженою НКРЕ);


k1

-

економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії на l-тому класі напруги (розраховується на підставі нормативних документів НКРЕ);


-

тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами, грн./МВт x год (затверджується НКРЕ);


-

тариф на постачання електроенергії, грн./МВт x год (затверджується НКРЕ).

{Підпункт 3.7.4 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 384 від 23.06.97; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1071 від 18.10.2000, в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

3.7.5 У разі зміни обсягу споживання чи структури споживання електричної енергії, які призвели до збільшення чи зменшення розрахункових технологічних витрат електроенергії більше ніж на 5%, ліцензіат може звернутись до НКРЕ з заявою щодо коригування коефіцієнтів витрат електроенергії. Порядок коригування визначається нормативно-методичними документами НКРЕ. НКРЕ може за власною ініціативою переглядати коефіцієнти витрат за результатами проведеної експертизи.

{Пункт 3.7 доповнено підпунктом 3.7.5 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

3.8. Щодо постачання електричної енергії споживачам:

3.8.1. Ліцензіат не має права відмовити споживачу, розташованому на закріпленій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії і повинен забезпечувати купівлю на Оптовому ринку електричної енергії України електричної енергії для постачання будь-якому розташованому на закріпленій території споживачу на підставі договору про постачання електричної енергії.

{Підпункт 3.8.1 пункту 3.8 в редакції Постанов НКРЕ № 980 від 04.09.2002, № 1061 від 04.09.2008}

{Підпункт 3.8.2 пункту 3.8 вилучено на підставі Постанови НКРЕ № 980 від 04.09.2002}

3.8.2. Ліцензіат повинен постачати електричну енергію споживачам, які мають право користуватися Пільговими тарифами.

3.8.3. Ліцензіат повинен готувати та вести точні записи розміру дотацій, які надаються споживачам, що мають право користуватися Пільговими тарифами або одержувати інші дотації, згідно з іншими дотаційними програмами, яким він постачає електроенергію та надавати цю інформацію НКРЕ на її вимогу. Ліцензіат повинен протягом 30 днів від дати видачі ліцензії:

а) підготувати перелік споживачів, які мають право користуватись Пільговими тарифами або одержувати інші дотації;

б) визначити структуру Пільгових тарифів або дотацій для кожного із споживачів, які мають право на такі пільги або дотації;

в) визначити обсяг електроенергії, яку споживають споживачі, що мають право на пільги та дотації;

г) підготувати розрахунок обсягу необхідних дотацій для споживачів, що мають право на пільги та дотації.

Ліцензіат повинен щомісяця поновлювати цю інформацію і зберігати її протягом 12 місяців.

{Підпункт пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

3.8.4. Ліцензіат має право на одержання Дотаційних сертифікатів від НКРЕ, які повинні дорівнювати сумі дотацій, наданих ліцензіатом споживачам, що мають право на користування Пільговими тарифами або на отримання інших дотацій, згідно з дотаційними програмами, якщо ці дотації не покриваються іншими джерелами фінансування.

Ліцензіат має право використовувати одержані Дотаційні сертифікати згідно з умовами їх обігу на Оптовому ринку електричної енергії.

3.8.5. Ліцензіат має право припинити електропостачання будь-якому споживачу, якщо дії споживача привели або можуть призвести до порушення ліцензіатом Умов та Правил.

3.8.6. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які шляхом переговорів не вирішені, ці питання можуть передаватися на розгляд НКРЕ та/або центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, відповідно до їхньої компетенції та/або до суду.

{Підпункт 3.8.6 пункту 3.8 в редакції Постанови НКРЕ № 980 від 04.09.2002}

3.9. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

{Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 483 від 07.04.99; в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ.

{Абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 451 від 13.04.2006}

{Абзац третій розділу 4 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 451 від 13.04.2006}

{Розділ 4 в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

5. Застосування санкцій

5.1. У разі порушення ліцензіатом цих Умов та Правил та інших обов'язків, передбачених Законом України "Про електроенергетику", ураховуючи зобов'язання щодо забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії та проведення розрахунків за закуплену ліцензіатом електричну енергію, а також із суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює передачу ліцензіату електричної енергії, НКРЕ застосовує до ліцензіата санкції, передбачені законодавством.

5.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

{Розділ 5 в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}

6. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

6.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил:

а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх ліцензіатів;

б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства України;

в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи арбітражного суду.

Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах б) та в) цього пункту, повинні відповідати положенням, викладеним у відповідних актах законодавства та рішеннях.

6.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності окремого ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших ліцензіатів, можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні умови та правила для окремого ліцензіата відповідно змінюються.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.

6.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у друкованих виданнях.

{Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 483 від 07.04.99; в редакції Постанови НКРЕ № 391 від 20.04.2001}


Додаток
до Умов та правил здійснення
підприємницької діяльності
з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом

______________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)

Опис закріпленої території*

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Підпис ліцензіата (заявника на отримання ліцензії)


М.П

Дата

* Опис закріпленої території має містити:

а) назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата, та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

б) географічні карти з нанесеними на них кордонами територій, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата та його споживачів, що живляться безпосередньо від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж);

в) перелік об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, із зазначенням назв адміністративно-територіальних одиниць, де вони розташовані, акти розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж.

Перелік об'єктів електроенергетики не надається ліцензіатом, якщо його закріпленою територією є територія всієї адміністративно-територіальної одиниці.

{Додаток в редакції Постанов НКРЕ № 980 від 04.09.2002, № 1061 від 04.09.2008}

{Додаток 2 вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики № 1051 від 17.10.2001}

Зміст

1. Загальні положення

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

3.1. Щодо звітності

3.2. Щодо надання та використання інформації

3.3. Щодо диспетчерського управління

3.4. Щодо дотримання законодавства України та Нормативних документів

3.5. Щодо сплати поточної плати

3.6. Щодо взаємовідносин з Радою споживачів

3.7. Щодо формування тарифів на постачання та розрахунку інших платежів

3.8. Щодо формування Роздрібних тарифів

3.9. Щодо постачання електричної енергії споживачам

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил

6. Зупинення дії та анулювання Ліцензії

7. Територія здійснення ліцензованої діяльності ( Додаток № 1).

8. Тарифи на постачання електричної енергії (Додаток № 2).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: