open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
Д Е К Р Е Т

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність крім пункту 4 статті 1 на підставі

Закону N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43,

ст.419 }
Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 28, ст.301 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 481/95-ВР від 19.12.95, ВВР, 1995, N 46, ст.345

N 612/97-ВР від 04.11.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 8

N 493-XIV ( 493-14 ) від 17.03.99, ВВР, 1999, N 17, ст.115 )

З метою лібералізації зовнішньоекономічної діяльності й
стимулювання експорту виготовлених в Україні товарів Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни і
доповнення:
( Пункт 1 статті 1 втратив чинність на підставі Закону
N 612/97-ВР від 04.11.97 )
( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 481/95-ВР від 19.12.95 )
3) у Декреті Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993
року N 3-93 "Про вивізне (експортне) мито у 1993 році" змінити
ставки вивізного (експортного) мита у 1993 році, виклавши їх у
редакції, що додається;
4) у Декреті Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993
року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" абзац другий статті
2 викласти в такій редакції: "Мито не стягується при ввезенні товарів за рахунок коштів
Державного валютного фонду України, республіканського (Республіки
Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються
під гарантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні
засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив та
при отриманні організаціями гуманітарної і технічної допомоги, які
визначаються Кабінетом Міністрів України";
5) у Декреті Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993
року N 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів
(робіт, послуг)":
а) у статті 1: абзац четвертий після слів "в межах отриманих ними квот"
доповнити словами "або за міжурядовими угодами, державними
контрактами, державними замовленнями в обсягах, затверджених
Кабінетом Міністрів України";
абзац сьомий викласти в такій редакції: "ліцензії видаються суб'єктам підприємницької діяльності на
підставі отриманих ними квот або гарантування сплати вивізного
(експортного) мита при перетинанні товаром митного кордону
України";
доповнити статтю абзацами восьмим, дев'ятим і десятим такого
змісту:
"сплата вивізного (експортного) мита може здійснюватися
суб'єктами підприємницької діяльності шляхом видачі простого
векселя з відстроченням платежу на термін виконання експортного
контракту, але не більш як на 90 календарних днів з моменту
заповнення вантажних митних декларацій. Порядок видачі, обліку і
пред'явлення до оплати зазначених векселів установлюється
Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством
економіки України; при визначенні розміру мита митна вартість товару, що
передбачена в контракті, перераховується в національну валюту
України за поточним курсом Національного банку України на день
сплати мита; експорт товарів (робіт, послуг), який здійснюється для
погашення заборгованості за іноземними кредитами, наданими під
гарантію Кабінету Міністрів України, або іноземними кредитами,
отриманими за індивідуальними ліцензіями Національного банку
України, не обкладається вивізним (експортним) митом";
б) внести зміни до Переліку товарів, експорт яких підлягає
квотуванню і ліцензуванню в 1993 році, затвердженого цим Декретом,
виклавши його в редакції, що додається;
в) у Положенні про порядок реалізації квот і видачі ліцензій
на експорт товарів у 1993 році, затвердженому вказаним Декретом:
у пункті 7 слова "на території яких розташований покупець
експортної квоти" замінити словами "за постійним місцезнаходженням
покупця експортної квоти";
абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
"Підставою для видачі ліцензії є одержання квоти або
гарантування сплати вивізного (експортного) мита при перетинанні
товаром митного кордону України, якщо товар вивозиться понад
квоту";
з абзацу четвертого пункту 13 виключити слова "або сплату
вивізного (експортного) мита";
( Пункт 6 статті 1 втратив чинність на підставі Закону
N 493-XIV ( 493-14 ) від 17.03.99 )
2. Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

м. Київ, 20 травня 1993 року

N 54-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 05.06.93

Додаток

до Декрету Кабінету Міністрів України

від 11 січня 1993 року N 3-93

(в редакції Декрету Кабінету Міністрів

України від 20 травня 1993 року N 54-93)

СТАВКИ

вивізного (експортного) мита у 1993 році _________________________________________________________________
Група| | | Ставки |При- за | Найменування товару | Код ТН ЗЕД |у відсот-|мітка ТН | | |ках до | ЗЕД | | |митної | | | |вартості | _____|___________________________|____________|_________|________
01 Живі тварини 01.01-01.04 30 *
02 М'ясо і субпродукти харчові 02.01-02.10 30 *
03 Риба і ракоподібні 03.01-03.06

(крім 03.01

10100, 10900) 30 *
04 Масло вершкове та інші жири

молочні 04.0500 30 *
Молоко сухе незбиране, 04.0210 молоко сухе нежирне 04.0221 30 *
Яйця птиці 04.0700 10
09 Кава, чай 09.01, 09.02 10
10 Пшениця та інші зернові 10.01-10.08

культури (крім 10.08

30 000) 30 *
11 Борошно та інша продукція

мукомельного виробництва 11.01-11.05 30 *
12 Насіння льону 12.04 10
Насіння ріпака, соняшнику 12.05, 12.06 30 *
15 Жири і масла тваринного 15.01-15.07,

і рослинного походження 15.12,

15.14-15.18 30 *
17 Цукор, меляса 17.01 12100, 30

17.01 91000,

17.01 99900,

17.01 99100,

17.03 10
21 Екстракти, есенції, концент-

рати кави та чаю, вироби на

таких основах або на основі

кави і чаю; цикорій обсмаже-

ний та інші обсмажені замін-

ники кави і екстракти, есен-

ції і концентрати з них 21.01 10
22 Напої алкогольні, спирт ети- 22.07,

ловий харчовий 22.08 30 *
Пиво, вина 22.03-22.06 10
25 Сіль 25.01 30 *
Графіт природний 25.04 30
Цемент 25.23 10
Каолін та інші каолінові 25.07 10 глини
Мармур, граніт, інші вапня- ки необроблені або грубо роздроблені, розпиляні або роздроблені іншим способом 25.15 11000, на блоки або плити прямоку- 25.15 12000, тної (квадратної) форми 25.16 12 20
26 Руди і концентрати: залізні, 26.01, 5

марганцеві 26.02 30
Руди і концентрати мідні, 26.03, 26.04, спеціальний нікелеві, алюмінієві, свин- 26.06-26.14, режим за Дек- цеві, цинкові, олов'яні, 26.1590100, ретом Кабіне- хромові, вольфрамові, урано- 26.1510000, ту Міністрів ві і торієві, молібденові, 26.16 30 України "Про титанові, ніобієві, тантало- встановлення ві, ванадієві, цирконієві, спеціального дорогоцінних металів режиму екс-

порту окремих

видів

товарів"

(надалі -

спецрежим)
27 Вугілля кам'яне, лігніт, 27.01, 27.02, спецрежим

кокс і напівкокс, 27.04, 27.07, (крім 27.07

масла та інші продукти висо- 27.10, 27.11, 10900, 40000, котемпературної перегонки 27.16 (крім 50910, 50990, смоли, продукти перегонки 27.07 40000, 91000, 99110, нафти, гази нафтові і газо- 50990, 91000, 99300, 99500, подібні, вуглеводні, елект- 99300, 99700) 30 99700, 99990) роенергія
Нафта сира, в тому числі от- римана від бітумінозних ма- теріалів 27.0900000 30 спецрежим
Газ кам'яновугільний, водя- ний, генераторний і аналогі- чні гази 27.0500000 10
28 Метали лужні і лужноземельні,

рідкоземельні, скандій та іт-

рій, ртуть, метали дорогоцін-

ні в колоїдному стані, сполу-

ки і амальгами дорогоцінних

металів 28.05, 28.43 30 спецрежим
Водень хлористий, кислоти сірчані, азотні, сульфоазо- 28.06-28.08, тні, оксид фосфору, кислоти 28.09-10000, неорганічні інші 28.11 0
Кислоти фосфору, оксиди бору,28.09 20000, кислоти борні, аміак 28.10 00000,

28.14 10
Триполіфосфат натрію, сода 28.35 31000, кальцинована і бікарбонат 28.36 20000, натрію, сода каустична, си- 28.36 30000, лікат-брила 28.15 11000,

28.39 90900 30
Перекис водню, карбід 28.47 00000, кальцію 28.49 10000 10
29 Етилен, бензол, метанол 29.01 21000,

29.02 20100,

29.02 20900,

29.05 11000 30
Вінілхлорид, циклогексанон, 29.03 29000, фталевий ангідрид, капро- 29.17 35000, лактам 29.14 22000,

29.33 71000 30
30 Фармацевтичні продукти 30.01-30.06 30
31 Добрива азотні 31.02 10
Добрива фосфатні 31.03 30 *
Добрива калійні 31.04 20 *
32 Двоокис титану 32.06 10100 30
35 Казеїн 35.01 20
38 Графіт штучний 38.01 10

Пластифікатори 38.12 20000 20
39 Полімери етилену, пропіле-

ну, стиролу, вінілхлориду в

первинних формах 39.01-39.04 20
40 Шини пневматичні гумові,

нові, відновлені або викорис-

товувані, камери гумові 40.11-40.13 5
41 Шкіряна сировина (крім 41.01-41.03

хутра) і шкіра 41.04-41.09 30 *

41.11 10
43 Хутро, хутрова сировина 43.01, 43.02 30 *
44 Деревина і вироби з неї, 44.01-44.18, 30

деревне вугілля 44.21
47 Паперова маса з деревини

або інших волокнистих рослин-

них матеріалів, паперові та

картонні відходи, макулатура 47.01-47.07 30
48 Папір і картон 48.01-48.23 30
50 Шовк 50.04-50.06 10
51 Вовна 51.07-51.10 10
52 Бавовна 52.01-52.03 10
56 Неткані матеріали 56.03 10
71 Перли природні чи культиво- 71.01 30 *

вані
Дорогоцінне та напівдорого- 71.02-71.08, цінне каміння, дорогоцінні 71.10, 71.16 метали (крім

71.0700000) 30 спецрежим
Недорогоцінні метали або срібло, оплаковане золотом 71.09 00000 30 *
72 Чавун 72.01 15 *

Чорні метали 72.02, 72.03, 25 *

72.05-72.29 Відходи і лом чорних металів 72.04 40 *
73 Вироби з чорних металів 73.01, 73.02,

73.07, 73.12-

73.26 10 Труби із ливарного чавуну 73.03 10 Труби великих і малих діаметрів із сталі 73.04-73.06 10
74 Мідь і вироби з неї 74.01-74.19 30 спецрежим
75 Нікель і вироби з нього 75.01-75.08 30 --"--
76 Алюміній і вироби з нього 76.01-76.09 30 --"--
78 Свинець і вироби з нього 78.01-78.06 30 --"--
79 Цинк і вироби з нього 79.01-79.07 30 --"--
80 Олово і вироби з нього 80.01-80.07 30 --"--
81 Вольфрам, молібден, тантал,

магній, штейн кобальтовий,

вісмут, кадмій, титан, цир-

коній, сурма, марганець, бе-

рилій, хром, германій, вана-

дій, галій, гафній, індій,

ніобій, реній, талій, метало-

кераміка і вироби з них,

включаючи відходи і брухт 81.01-81.13 30 --"--
-------------- Ставка експортного мита по інших товарних позиціях, а також
усіх видах робіт (послуг) становить 0 відсотків. * Товари, які підпадають під режим квотування і ліцензування.

Додаток

до Декрету Кабінету Міністрів України

від 12 січня 1993 року N 6-93

(в редакції Декрету Кабінету Міністрів

України від 20 травня 1993 року N 54-93)

ПЕРЕЛІК

товарів, експорт яких підлягає квотуванню

і ліцензуванню в 1993 році
----------------------------------------------------------------- Найменування товарів : Код ТН ЗЕД -----------------------------------------------------------------
Зерно, борошно 10.01-10.08;

11.01-11.05 (крім 10.08

30000)
Насіння ріпака, соняшнику 12.05; 12.06
Мука і шроти із насіння олійних
культур, хміль 12.08; 12.10
Живі тварини та продукція тварин- 01.01-01.04; 02;
ництва: жири і масло тваринного 03.01-03.06; 04.0210;
та рослинного походження; риба і 04.0221; 04.05;
рибопродукти, молоко сухе 15.01-15.07; 15.12;
незбиране, молоко сухе нежирне 15.14-15.18

(крім 03.01 10100,

10900)
Цукор 17.01 12100, 91000,

99100, 99900
Спирт етиловий харчовий та
алкогольні напої 22.07; 22.08
Сіль 25.01
* Кольорові метали, сировина 26.03; 26.04; 26.06-
для їх виробництва, рідкісні 26.09; 26.11-26.14;
та рідкісноземельні метали, (спецрежиму не підлягає
включаючи вторинні, їх сплави, 26.12)
порошки, напівфабрикати, прокат 26.15 90 100;
кольорових металів, лом і 26.15 10000
відходи кольорових металів 28.05; 74.01-81.13
* Руди і концентрати дорогоцінних
металів, метали дорогоцінні в
колоїдному стані, сполуки
органічні та неорганічні дорого-
цінних металів визначеного і
невизначеного хімічного складу,
амальгами дорогоцінних металів 26.16; 28.43
* Вугілля 27.01, 27.02, 27.04
* Нафта сира 27.09
* Масла та інші продукти перегонки 27.07 (крім 27.07 40000,
кам'яновугільної смоли 50990, 91000, 99300,

99700),

спецрежиму не підлягає

27.07 10900, 50910,

99110, 99500, 99990
* Нафтопродукти, масла та інші
продукти нафтопереробки 27.10
* Гази нафтові і газоутворені,
вуглеводні інші 27.11
* Електроенергія 27.16
Шкури великої рогатої худоби або 41.01-41.03
тварин родини конячих, овець або
ягнят
Сировина хутрова, хутровина, 43.01, 43.02
хутро, шкури дублені або
вироблені
* Дорогоцінне та напівдорогоцін- 71.01-71.16
не каміння, кришка і порошок (спецрежиму не підлягає
з нього, дорогоцінні метали 71.01; 71.07 00000;

71.13-71.16)
Чавун 72.01
Чорні метали 72.02-72.29
Добрива фосфатні 31.03
Добрива калійні 31.04
** Тканини вовняні 51.11-51.13
** Бавовна-волокно, пряжа 52.05; 52.06;
бавовняна, тканини бавовняні, 52.08-52.12;
нитки бавовняні швейні, одяг 62.04
** Льоноволокно, коноплеволокно, 53.01; 53.05; 53.09
тканини лляні
** Хімічні нитки 54.02-54.05
** Хімічні штапельні волокна і 55.09; 55.10;
тканини з них 55.12-55.16
** Панчішно-шкарпеткові вироби 61.15
--------------- * Товари, експорт яких підпадає під спеціальний режим,
передбачений Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 16-92 "Про встановлення спеціального режиму експорту
окремих видів товарів". ** Товари, експорт яких підпадає під режим квотування і
ліцензування тільки в країни ЄЕС.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: