open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
Д Е К Р Е Т

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
Про квотування і ліцензування експорту

товарів (робіт, послуг)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.109 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом

N 54-93 від 20.05.93, ВВР 1993, N 28, ст.301

Постановою КМ

N 866 ( 866-93-п ) від 21.10.93 }

З метою встановлення раціональної структури експорту та
захисту внутрішнього ринку Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що: здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами
підприємницької діяльності України не потребує державної
реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності; рішення про запровадження режиму ліцензування та квотування
експорту (імпорту) приймається Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністерства економіки України з визначенням списку
конкретних товарів (робіт, послуг), що підпадають під режим
ліцензування та квотування, і строків дії цього режиму; товари (роботи, послуги), які експортуються суб'єктами
підприємницької діяльності в межах отриманих ними квот або за
міжурядовими угодами, державними контрактами, державними
замовленнями в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України,
не обкладаються митом; ( Абзац четвертий статті 1 із змінами,
внесеними згідно з Декретом N 54-93 від 20.05.93 ) квоти на експорт товарів (робіт, послуг) затверджуються
Кабінетом Міністрів України; реалізація квот і ліцензування експорту товарів (робіт,
послуг) здійснюється Міністерством зовнішніх економічних зв'язків
України; ліцензії видаються суб'єктам підприємницької діяльності на
підставі отриманих ними квот або гарантування сплати вивізного
(експортного) мита при перетинанні товаром митного кордону
України; ( Абзац сьомий статті 1 в редакції Декрету N 54-93 від
20.05.93 ) сплата вивізного (експортного) мита може здійснюватися
суб'єктами підприємницької діяльності шляхом видачі простого
векселя з відстроченням платежу на термін виконання експортного
контракту, але не більш як на 90 календарних днів з моменту
заповнення вантажних митних декларацій. Порядок видачі, обліку і
пред'явлення до оплати зазначених векселів установлюється
Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством
економіки України; ( Статтю 1 доповнено абзацом восьмим згідно з
Декретом N 54-93 від 20.05.93 ) при визначенні розміру мита митна вартість товару, що
передбачена в контракті, перераховується в національну валюту
України за поточним курсом Національного банку України на день
сплати мита; ( Статтю 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
Декретом N 54-93 від 20.05.93 ) експорт товарів (робіт, послуг), який здійснюється для
погашення заборгованості за іноземними кредитами, наданими під
гарантію Кабінету Міністрів України, або іноземними кредитами,
отриманими за індивідуальними ліцензіями Національного банку
України, не обкладається вивізним (експортним) митом. ( Статтю 1
доповнено абзацом десятим згідно з Декретом N 54-93 від 20.05.93 )
2. Дозволити здійснення експорту товарів (робіт, послуг)
понад встановлені квоти, що не випливають з міжнародних
зобов'язань України, за умови сплати вивізного (експортного) мита.
3. Затвердити перелік товарів, експорт яких підлягає
квотуванню і ліцензуванню в 1993 році, і Положення про порядок
реалізації квот і видачі ліцензій на експорт товарів у 1993 році,
що додаються.
4. Зупинити дію:
у Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377):
частин третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої і
дев'ятої статті 5;
абзацу четвертого частини четвертої статті 9 в частині
державної реєстрації учасників зовнішньоекономічної діяльності;
частин сьомої, одинадцятої і дванадцятої статті 16, а також
частини чотирнадцятої цієї статті в частині включення до заявки на
ліцензію номера свідоцтва учасника зовнішньоекономічної діяльності
та частини сімнадцятої цієї статті в частині строку прийняття
рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі;
у Законі України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст.357) -
статті 9 в частині гарантій від зміни законодавства, що регулює
вивезення за кордон іноземними інвесторами товарів, придбаних на
внутрішньому ринку України, а також частини третьої статті 14 в
частині безліцензійного вивезення товарів.
5. Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 12 січня 1993 року

N 6-93

Додаток

до Декрету Кабінету Міністрів України

від 12 січня 1993 року N 6-93

(в редакції Декрету Кабінету Міністрів

України від 20 травня 1993 року N 54-93)

ПЕРЕЛІК

товарів, експорт яких підлягає квотуванню

і ліцензуванню в 1993 році
----------------------------------------------------------------- Найменування товарів : Код ТН ЗЕД -----------------------------------------------------------------
Зерно, борошно 10.01-10.08;

11.01-11.05 (крім 10.08

30000)
Насіння ріпака, соняшнику 12.05; 12.06
Мука і шроти із насіння олійних
культур, хміль 12.08; 12.10
Живі тварини та продукція тварин- 01.01-01.04; 02;
ництва: жири і масло тваринного 03.01-03.06; 04.0210;
та рослинного походження; риба і 04.0221; 04.05;
рибопродукти, молоко сухе 15.01-15.07; 15.12;
незбиране, молоко сухе нежирне 15.14-15.18

(крім 03.01 10100,

10900)
Цукор 17.01 12100, 91000,

99100, 99900
Спирт етиловий харчовий та
алкогольні напої 22.07; 22.08
Сіль 25.01
* Кольорові метали, сировина 26.03; 26.04; 26.06-
для їх виробництва, рідкісні 26.09; 26.11-26.14;
та рідкісноземельні метали, (спецрежиму не підлягає
включаючи вторинні, їх сплави, 26.12)
порошки, напівфабрикати, прокат 26.15 90 100;
кольорових металів, лом і 26.15 10000
відходи кольорових металів 28.05; 74.01-81.13
* Руди і концентрати дорогоцінних
металів, метали дорогоцінні в
колоїдному стані, сполуки
органічні та неорганічні дорого-
цінних металів визначеного і
невизначеного хімічного складу,
амальгами дорогоцінних металів 26.16; 28.43
* Вугілля 27.01, 27.02, 27.04
* Нафта сира 27.09
* Масла та інші продукти перегонки 27.07 (крім 27.07 40000,
кам'яновугільної смоли 50990, 91000, 99300,

99700),

спецрежиму не підлягає

27.07 10900, 50910,

99110, 99500, 99990
* Нафтопродукти, масла та інші
продукти нафтопереробки 27.10
* Гази нафтові і газоутворені,
вуглеводні інші 27.11
* Електроенергія 27.16
Шкури великої рогатої худоби або 41.01-41.03
тварин родини конячих, овець або
ягнят
Сировина хутрова, хутровина, 43.01, 43.02
хутро, шкури дублені або
вироблені
* Дорогоцінне та напівдорогоцін- 71.01-71.16
не каміння, кришка і порошок (спецрежиму не підлягає
з нього, дорогоцінні метали 71.01; 71.07 00000;

71.13-71.16)
Чавун 72.01
Чорні метали 72.02-72.29
Добрива фосфатні 31.03
Добрива калійні 31.04
--------------- * Товари, експорт яких підпадає під спеціальний режим,
передбачений Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 16-92 "Про встановлення спеціального режиму експорту
окремих видів товарів". ** Товари, експорт яких підпадає під режим квотування і
ліцензування тільки в країни ЄЕС.
( Перелік в редакції Декрету N 54-93 від 20.05.93, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 866 ( 866-93-п ) від 21.10.93 )

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

Декретом Кабінету Міністрів України

від 12 січня 1993 року N 6-93

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реалізації квот і видачі

ліцензій на експорт товарів у 1993 році
Це Положення визначає єдиний порядок квотування і
ліцензування всіх видів експортних операцій, у тому числі
здійснення виробничо-технічної кооперації та науково-технічних
зв'язків, прикордонної та прибережної торгівлі, за компенсаційними
угодами, бартерними операціями та операціями з товарами, що
переміщуються через кордон як давальницька сировина тощо.
I. ПОРЯДОК КВОТУВАННЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
1. Квоти на експорт товарів затверджуються Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністерства економіки України
виходячи із прогнозних балансів виробництва і споживання окремих
видів товарів.
2. Видача та аукціонний продаж квот провадиться виключно
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України.
3. Безоплатній видачі підлягають квоти на експорт, що
здійснюється в межах державних контрактів і державного замовлення.
Такі квоти видаються до 1 березня 1993 року.
4. Підставою для безоплатної видачі квоти є належним чином
оформлений державний контракт між міністерством (відомством),
уповноваженим Кабінетом Міністрів України, і суб'єктом
підприємницької діяльності або видане йому технічне завдання на
виконання державного замовлення.
5. Аукціонному продажу підлягають квоти на експорт товарів,
що не підпадають під державне замовлення і державні контракти.
6. Порядок аукціонного продажу квот встановлюється
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України за
погодженням з Міністерством економіки України. Перелік і розміри експортних квот для аукціонного продажу, а
також умови проведення аукціону повідомляються Міністерством
зовнішніх економічних зв'язків України через засоби масової
інформації не пізніш як за 20 днів до дня проведення аукціону.
7. Доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків України, спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з
проведенням аукціону, а решта - до бюджетів відповідних органів
місцевого самоврядування за постійним місцезнаходженням покупця
експортної квоти. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з
Декретом N 54-93 від 20.05.93 )
8. Підставою для відмови у видачі квоти може бути лише
вичерпання загальної квоти на експорт відповідного товару,
затвердженої Кабінетом Міністрів України.
II. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЙ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ
9. Видача ліцензій здійснюється виключно Міністерством
зовнішніх економічних зв'язків України згідно з переліком товарів,
експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році. Підставою для видачі ліцензії є одержання квоти або
гарантування сплати вивізного (експортного) мита при перетинанні
товаром митного кордону України, якщо товар вивозиться понад
квоту. ( Абзац другий пункту 9 в редакції Декрету N 54-93 від
20.05.93 )
10. Генеральні ліцензії видаються при експорті товарів у
межах державного контракту і державного замовлення, а також за
окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. В інших випадках видаються разові ліцензії.
11. Ліцензії не підлягають передачі іншим юридичним особам,
крім випадків передачі ліцензій на виконання контракту
посереднику, який реалізує товари на підставі договору комісії,
доручення або агентської угоди.
12. Ліцензії видаються в порядку, передбаченому статтею 16
Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) та цим Декретом.
13. До заявки на ліцензію, оформленої належним чином у трьох
примірниках, додаються такі документи: лист-звернення суб'єкта підприємницької діяльності про видачу
ліцензії; копія контракту і специфікації до нього; документ, що підтверджує одержання квоти. ( Абзац четвертий
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 54-93 від
20.05.93 )
14. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть
відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для
розгляду заявок на видачу ліцензій.
15. Ліцензії видаються заявникові на строк до одного
календарного року. За мотивованим проханням строк їх дії може бути
продовжено, що підтверджується у письмовій формі.
16. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій
приймається не пізніше 15 днів від дати надходження заявки і
реєстрації її в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків
України. Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у разі: неподання документів, зазначених у пункті 12 цього
Положення, та неправильності їх оформлення; експорту товарів за демпінговими цінами, тобто такими, що не
відповідають індикативним цінам, визначеним Міністерством
зовнішніх економічних зв'язків України; вичерпання встановлених Кабінетом Міністрів України квот, що
випливають з міжнародних зобов'язань України.
17. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України подає
до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця Міністерству
економіки України інформацію про видані ліцензії з виділенням
окремим рядком даних про ліцензії в межах квот для державних
потреб.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: