open Про систему
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про порядок здійснення розрахунків

в іноземній валюті

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.364 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 187/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.365 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 184/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст. 135
N 1034-XIV ( 1034-14 ) від 10.09.99, ВВР, 1999, N 44, ст.390
N 1559-III ( 1559-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 22, ст.172 )

Стаття 1. Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає
зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни
виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90
календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної
вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі
експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з
моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує
виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної
власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної
ліцензії Національного банку України. Виручка резидентів в іноземній валюті за експорт
фармацевтичної продукції вітчизняного виробництва (коди ТН ЗЕД
30.01-30.06) підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в
уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в
контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного
оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації)
фармацевтичної продукції, що експортується. Перевищення
зазначеного строку потребує індивідуальної ліцензії Національного
банку України. ( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із
Законом N 1034-XIV ( 1034-14 ) від 10.09.99 )
Стаття 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на
умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення
перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового
платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції
(робіт, послуг), що імпортується, потребують індивідуальної
ліцензії Національного банку України. При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій
резидентів у формі документарного акредитиву термін, передбачений
частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення
уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. ( Статтю 2
доповнено частиною другою згідно із Законом N 184/96-ВР від
07.05.96 )
Стаття 3. Резиденти, які купують іноземну валюту через
уповноважені банки для забезпечення виконання зобов'язань перед
нерезидентами, зобов'язані здійснювати перерахування таких сум
протягом 5 робочих днів з моменту зарахування таких сум на валютні
рахунки резидентів.
Стаття 4. Порушення резидентами термінів, передбачених
статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за
кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми
неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в
іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за
валютним курсом Національного банку України на день виникнення
заборгованості.
У разі прийняття судом або арбітражним судом, Міжнародним
комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при
Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про
стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок
недотримання нерезидентом термінів, передбачених
експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1
і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період
не сплачується.
У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття)
провадження у справі чи залишення позову без розгляду терміни,
передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх
порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи
період, на який ці терміни було зупинено.
У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
задоволення позову пеня за порушення термінів, передбачених
статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття
позову до розгляду судом або арбітражним судом.
Державні податкові інспекції вправі за наслідками
документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів
пеню, передбачену цією статтею. Стаття 4 в редакції Закону N 184/96-ВР від 07.05.96 )
Стаття 5. У разі порушення резидентами термінів, передбачених
статтею 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими
банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку
України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за
такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету
України, а негативна курсова різниця відноситься на результати
господарської діяльності резидента.
Стаття 6. У разі перевищення термінів, зазначених у статтях
1 і 2 цього Закону, в разі виконання резидентами договорів
виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва,
оперативного і фінансового лізингу, поставки складних технічних
виробів і товарів спеціального призначення Національний банк
України може надавати індивідуальні ліцензії. ( Частина перша
статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 184/96-ВР від
07.05.96 ) Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у
частині першій цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів
України. Розрахунки за експортно-імпортними операціями після
перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання
робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних
ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів,
наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і
комплектуючих здійснюються у строк до 500 календарних днів.
Перевищення зазначеного строку потребує індивідуальної ліцензії
Національного банку України. ( Статтю 6 доповнено частиною третьою
згідно із Законом N 1559-III ( 1559-14 ) від 16.03.2000 )
Стаття 7. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93
( 17-93 ) "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.186, N 49,
ст.462).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 вересня 1994 року

N 185/94-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: