open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2002 N 9
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 5гн ( v0005900-04 ) від 09.04.2004 )

Про організацію роботи з розгляду

звернень та особистого прийому

громадян в органах прокуратури

З метою забезпечення належної організації роботи з розгляду
та вирішення заяв, скарг і пропозицій (надалі - звернень),
особистого прийому громадян, вдосконалення діяльності органів
прокуратури на цьому напрямі, керуючись ст. 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
головних управлінь та відділів Генеральної прокуратури, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам: роботу зі зверненнями вважати одним із важливих напрямів
діяльності органів прокуратури, спрямовувати її на захист прав і
свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку; забезпечити неухильне дотримання встановленого порядку
прийому, реєстрації і розгляду письмових та усних звернень,
надісланих поштою чи отриманих на особистому прийомі; організувати цю роботу таким чином, щоб кожне звернення було
своєчасно, об'єктивно і в повному обсязі вирішено тим органом
прокуратури, до компетенції якого належить розгляд порушених
заявником питань; вживати вичерпних заходів до задоволення обгрунтованих
звернень та реального поновлення порушених прав, застосовуючи у
повному обсязі надані законом повноваження; при встановленні фактів несумлінного ставлення до роботи із
зверненнями, їх безпідставного відхилення, порушення строків
розгляду, неналежного виконання доручень прокуратур вищого рівня
вирішувати питання про відповідальність винних працівників.
2. В органах прокуратури вирішувати звернення громадян,
народних депутатів України, керівників і службових осіб органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, які містять дані про
порушення законів. Окремим наказом чи розпорядженням прокурорів обласного рівня
на групу з питань розгляду звернень та прийому громадян (старших
помічників прокурорів областей) покласти обов'язки щодо
організації роботи, здійснення контролю за своєчасним розглядом та
вирішенням заяв і скарг громадян з особистого прийому керівництва
та звернень і запитів народних депутатів України. Звернення і запити народних депутатів України, звернення
Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв
України та інвалідів Великої Вітчизняної війни підлягають розгляду
першими керівниками прокуратур. Звернення, що свідчать про систематичні порушення законів,
обмеження конституційних прав і свобод громадян і не отримали
належної оцінки та реагування місцевих правоохоронних органів,
перевіряти, як правило, з виїздом на місця. Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових
органів, вирішувати у разі необхідності захисту інтересів держави
та громадян, які неспроможні через фізичний та матеріальний стан
захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати
процесуальні повноваження. Звернення, подані в інтересах інших осіб, вирішувати лише за
наявності відповідного уповноваження, оформленого у встановленому
законом порядку. Не надсилати звернення громадян для вирішення тим органам чи
посадовим особам, рішення, дії або бездіяльність яких
оскаржуються. У Генеральній прокуратурі України приймати до провадження
звернення у порядку, визначеному Регламентом.
3. Керівникам прокуратур, начальникам структурних підрозділів
визначити такий порядок перевірки звернень, який повинен
забезпечити найбільш повне, об'єктивне та якісне їх вирішення. При
цьому кожен викладений у зверненні довід має бути всебічно
перевірений, а заявнику надано юридично грамотну та мотивовану
відповідь з посиланням на законодавчі акти. За необхідності до
проведення перевірок залучати фахівців відповідних контролюючих та
правоохоронних органів, авторів звернень. Заборонити направлення звернень до прокуратур, які не мають
повноважень для їх вирішення або керівники яких приймали рішення з
викладених у зверненні доводів. У разі необхідності
підпорядкованій прокуратурі може бути доручено проведення
додаткової перевірки конкретних обставин чи фактів. До інформацій (висновків), що надсилаються у прокуратури
вищого рівня про результати перевірки, мають бути долучені
матеріали перевірок, копії документів прокурорського реагування,
за необхідності - наглядові провадження. Рішення щодо результатів розгляду звернень та відповіді на
них оформляти відповідно до законодавства про мови. Такі рішення
та відповіді можуть бути викладені мовою спілкування заявника. Скарги на дії слідчих, органів дізнання, прокурорів у зв'язку
з розслідуванням кримінальних справ, а також на вироки, рішення,
ухвали та постанови судів перевіряти у порядку та межах,
передбачених процесуальним законодавством та рішеннями
Конституційного Суду України. Скарги, за якими прокуратурою
проводиться перевірка, долучаються до наглядового провадження, ті,
що стосуються порушень закону під час досудового слідства і
дізнання - до кримінальних справ, а скарги щодо кримінальних,
цивільних, господарських та адміністративних справ, що перебувають
у провадженні суду, направляються для долучення до справи та
перевірки доводів у судовому засіданні. У разі задоволення обгрунтованих звернень (скасування
постанов органів слідства та дізнання, внесення подань,
пред'явлення позовів тощо) повідомляти заявників про остаточне
вирішення їх питань. Під час розгляду звернень забороняється розголошення
відомостей про особисте життя громадян без їх згоди. На прохання
громадянина не підлягають розголошенню його анкетні дані та
домашня адреса.
4. Звернення може бути залишено без розгляду та вирішення у
разі, якщо: воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора
або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення).
За наявності у таких зверненнях повідомлень про підготовлюваний
або вчинений злочин - надсилати їх до відповідних правоохоронних
органів; у повторному зверненні від однієї і тієї самої особи до
одного і того самого органу прокуратури відсутні нові дані або
факти, які потребують додаткової перевірки, а всі викладені доводи
раніше перевірені у повному обсязі і заявникові надано вичерпну
відповідь його керівником з повідомленням про припинення
провадження і роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення; звернення надійшло від особи, визнаної судом недієздатною; у зверненні не викладено суть порушеного питання або воно не
містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення,
або його зміст позбавлений будь-якого логічного завершення. Такі
звернення у термін не більше як п'ять днів повертаються заявникові
з відповідним роз'ясненням. У цей же строк повертаються звернення,
які містять образу честі і гідності інших осіб, брутальні вислови,
за відсутності підстав для прийняття іншого рішення; у запитах і зверненнях Верховної Ради України, її комітетів і
комісій, народних депутатів України містяться пропозиції, вказівки
чи вимоги у конкретних кримінальних, цивільних, господарських
справах, у тому числі з питань слідства і нагляду за додержанням
законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при
виконанні рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої
свободи громадян. Авторам таких звернень у 10-денний термін
надавати роз'яснення про неприпустимість втручання у діяльність
органів прокуратури з посиланнями на відповідні рішення
Конституційного Суду України та процесуальне законодавство. У кожному випадку припинення провадження із заявником
виконавцем складається мотивований висновок, який затверджується
керівником органу прокуратури, а в Генеральній прокуратурі - одним
із заступників Генерального прокурора України.
5. Забезпечити додержання встановлених законодавством строків
розгляду звернень: звернення народних депутатів України підлягають розгляду у
10-денний термін. Строк розгляду депутатського звернення, з
урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів; депутатські запити, проголошені на пленарному засіданні
Верховної Ради України, розглядати у 15-денний або в інший,
встановлений Верховною Радою України, строк. Відповідь на
депутатський запит, внесений народним депутатом, надається
відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату,
який його вніс, за підписом керівника прокуратури; скарги громадян, що надійшли з листами народних депутатів
України розглядати у загальному порядку відповідно до цього
наказу. Про результати розгляду звернень громадян керівники
прокуратур або їх заступники зобов'язані повідомити громадянина,
від якого воно надійшло, народного депутата у терміни, встановлені
Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ); звернення громадян, народних депутатів, які надійшли від
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розглядати у
загальному порядку відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) та цього наказу; у 5-денний строк направляти звернення для розгляду за
належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованої
прокуратури з повідомленням про це заявників; звернення, які не потребують додаткової перевірки чи
вивчення, вирішувати невідкладно, але не пізніше як у 15-денний
строк; інші звернення вирішувати у місячний строк або у строк,
визначений керівництвом прокуратури, який не повинен перевищувати
встановлений законом. Максимальні терміни вирішення не можуть перевищувати:
звернень громадян та юридичних осіб - 45 днів, звернень народних
депутатів України - 30 днів, запитів народних депутатів України -
місяця. Строки вирішення звернень вираховуються з дня їх надходження
до органу прокуратури, днем виконання вважати дату відправки
відповіді.
6. Встановити такий порядок надання відповіді на звернення: відповідь заявнику з повідомленням про задоволення його вимог
або з відповідним роз'ясненням надає прокурор, який розглядав
звернення, чи інша особа за дорученням керівника прокуратури; у прокуратурах міст, районів та прирівняних до них приймати
рішення про відхилення звернень і надавати відповіді заявникам
можуть лише прокурор або його заступник; у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових
прокуратурах регіонів та Військово-Морських Сил України первинні
звернення відхиляють начальники управлінь та відділів. На повторні звернення про необгрунтовану відмову у
задоволенні вимог відповіді заявникам надаються керівництвом
прокуратур. Рішення за зверненнями, у яких оскаржуються дії працівників
прокуратури, приймати вищими щодо них посадовими особами. Відмову у задоволенні звернення аргументувати нормами закону,
конкретними доказами з посиланням на результати перевірки,
матеріали кримінальних, цивільних та інших справ. Повертати
заявникам, на їх прохання, додані до звернення документи. Після прийняття рішення Генеральним прокурором України
провадження за зверненням в органах прокуратури припиняється, про
що повідомляється заявнику, а також відповідній прокуратурі. У
разі викладення заявником нових фактів чи доводів вони підлягають
перевірці у встановленому порядку.
7. Забезпечити належну організацію особистого прийому
громадян. Керівникам прокуратур здійснювати особистий прийом громадян
не рідше як один раз на тиждень у робочий та неробочий час.
Приймати рішення за зверненнями та надавати відповіді мають ті
керівники прокуратур, до яких звернувся заявник на особистому
прийомі. Після вирішення звернення з особистого прийому
керівництва працівник секретаріату (у Генеральній прокуратурі -
структурного підрозділу) повинен того ж дня повідомити у відділ
прийому громадян, розгляду звернень та депутатських запитів
(старшому помічнику прокурора області) про прийняте рішення. Особистий прийом громадян проводити протягом робочого дня
переважно тими працівниками, які будуть вирішувати звернення. Прийом у вечірні години та вихідні дні встановлюється
керівництвом відповідної прокуратури. Практикувати прийом громадян
за місцем їх роботи та проживання. Усні звернення громадян реєструвати у книзі особистого
прийому, де також зазначати зміст відповіді, якщо вона надавалась
в усній формі. За бажанням громадянина про результати розгляду
йому повідомляється письмово. Розмістити на видному місці у приміщеннях прокуратур графіки
прийому громадян (у тому числі і керівництвом вищестоящих
прокуратур), текст Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) та ст. 12 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ). У разі структурних змін своєчасно вносити відповідні
зміни до цих графіків. Порядок проведення особистого прийому громадян визначається
керівником органу прокуратури. Особистий прийом керівництвом Генеральної прокуратури
здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним прокурором
України графіка (за наявності відповіді на звернення за підписом
прокурора області). Генеральний прокурор України приймає громадян за попереднім
записом лише в тому разі, якщо у задоволенні звернення відмовлено
його заступником.
8. Прокурорам усіх рівнів, керівникам структурних підрозділів
прокуратур щорічно глибоко вивчати та аналізувати стан роботи із
заявами і скаргами громадян, зверненнями та запитами народних
депутатів України. За результатами вживати заходів щодо
вдосконалення цієї діяльності органів прокуратури, оперативного та
реального усунення виявлених недоліків. Копії аналітичних
документів направляти до Генеральної прокуратури України. Начальникам Головних управлінь та відділів невідкладно
надавати наглядові провадження на вимогу працівників відділу
прийому громадян, розгляду звернень та депутатських запитів
Генеральної прокуратури України (старшим помічникам прокурорів
областей) для здійснення контролю за порядком, строками вирішення
звернень та проведення аналітичної роботи. Стан роботи із зверненнями перевіряти при виїздах у
підпорядковані прокуратури, надавати практичну допомогу,
періодично та в разі необхідності розглядати на засіданнях
колегій. Результати перевірок та вжиті заходи з питань, що мають
інтерес для суспільства і громадськості, висвітлювати у засобах
масової інформації.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України від 3 січня 2001 року за
N 1 ( v0001900-01 ) "Про організацію роботи з розгляду звернень та
особистого прийому громадян в органах прокуратури" вважати таким,
що втратив чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: