open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2012  № 52

Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби
№ 127 від 11.05.2012
№ 240 від 08.08.2012
№ 306 від 16.10.2012
№ 366 від 03.12.2012
№ 18 від 23.01.2013
№ 25 від 08.02.2013
№ 107 від 26.06.2013
№ 169 від 13.11.2013
№ 170 від 13.11.2013
№ 6 від 08.01.2014
№ 7 від 11.01.2014
№ 67 від 26.02.2014
№ 112 від 29.04.2014
№ 152 від 19.06.2014
№ 221 від 04.08.2014
№ 5 від 06.01.2015}

На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460, та з метою встановлення єдиних вимог щодо складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету (далі - Інструкція), що додається.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням вимог Інструкції, затвердженої цим наказом, починаючи зі звіту за лютий 2012 року.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України здійснити в межах повноважень заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Шевчук В.М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державної казначейської служби України та Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та керівників головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Визнати таким, що втратив чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Державного бюджету за 2011 рік та січень 2012 року, наказ Державного казначейства України від 24.01.2011 № 11 "Щодо затвердження Порядку складання органами Державного казначейства України бюджетної звітності про виконання державного бюджету" (зі змінами).

Голова

С.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
13.02.2012 № 52

ІНСТРУКЦІЯ
про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету

Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону про Державний бюджет України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази" (зі змінами).

I. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність та терміни подання, порядок заповнення місячної, квартальної і річної звітності про виконання державного бюджету (далі - звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.

1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання державного бюджету користувачам для прийняття управлінських рішень.

1.3. Місячна та квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна звітність складається за звітний рік.

1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у гривнях з копійками).

1.5. Звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) та окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету за формами, затвердженими цією Інструкцією.

1.6. Звітність підписують керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства.

Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та пояснювальну записку.

1.7. Керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.

1.8. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку складання та порядку або термінів подання звітності про виконання державного бюджету, встановленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також подання такої звітності у неповному обсязі, є бюджетним правопорушенням. У разі виявлення такого бюджетного правопорушення органами Казначейства застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

II. Склад та періодичність подання звітності

Склад звітності

2.1. Бюджетна звітність про виконання державного бюджету складається та подається за такими формами:

Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Інструкції);

Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції);

Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету (додаток 3 до Інструкції).

2.2. Для забезпечення звірки показників бюджетної звітності складається та подається Сальдовий баланс рахунків (додаток 4 до Інструкції).

Періодичність подання звітності

2.3. Місячна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1 - 4 до Інструкції.

2.4. Квартальна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1 та 4 до Інструкції.

2.5. Річна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1 - 4 до Інструкції.

Вимоги до розкриття елементів бюджетної звітності

2.6. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці.

При складанні та поданні місячної бюджетної звітності у разі виникнення питань, які потребують роз'яснення, органи Казначейства подають разом з формами звітності відповідні пояснення.

{Пункт 2.6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної казначейської служби № 18 від 23.01.2013}

При складанні та поданні квартальної та річної бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності Пояснювальну записку.

III. Порядок подання звітності

3.1. Головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) та Управління бухгалтерського обліку операцій державного бюджету подають місячну звітність засобами електронного зв'язку в терміни:

Сальдовий баланс рахунків - не пізніше 11 числа місяця, наступного за звітним;

Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним;

Звіт про бюджетну заборгованість - не пізніше 21 числа місяця, наступного за звітним.

Сальдовий баланс рахунків подається до Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) на паперових носіях до 25 числа місяця, наступного за звітним.

3.2. Головні управління Казначейства та Управління бухгалтерського обліку операцій державного бюджету подають квартальну звітність засобами електронного зв'язку в терміни:

Сальдовий баланс рахунків - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 21 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

Пояснювальна записка з додатками - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Усі форми квартальної звітності, Звіт про бюджетну заборгованість та Пояснювальна записка до квартальної звітності подаються до Казначейства на паперових носіях не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.

3.3. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання Державного бюджету України строки подання річної звітності Головним управлінням Казначейства та Управлінню бухгалтерського обліку операцій державного бюджету встановлюються з урахуванням термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України.

3.4. Головні управління Казначейства встановлюють строки подання місячної, квартальної та річної звітності управлінням (відділенням) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - Управління (відділення) Казначейства) з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Казначейству.

Органи Казначейства встановлюють терміни подання звітності розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів у межах термінів, визначених Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.

3.5. Усі форми місячної, квартальної та річної звітності, підписані керівником органу Казначейства та керівником структурного підрозділу органу Казначейства, зберігаються у паперовому вигляді в органах Казначейства, які склали звітність.

Відповідальність за збереження звітів несе керівник органу Казначейства.

Усі форми квартальної та річної звітності в установлені терміни подаються вищестоящому органу Казначейства засобами електронного зв'язку та у паперовому вигляді.

3.6. При складанні квартальної та річної звітності звіт відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів, який обслуговується іншим органом Казначейства ніж розпорядник бюджетних коштів, візується органом Казначейства за місцем обслуговування відокремленого структурного підрозділу та подається розпоряднику бюджетних коштів. Органи Казначейства приймають звіт від розпорядника бюджетних коштів разом із звітом відокремленого структурного підрозділу, попередньо завізованого органом Казначейства, який його обслуговує. При цьому звітні дані відокремлених структурних підрозділів відображаються у звітності про виконання державного бюджету тих органів Казначейства, які їх обслуговують.

3.7. Органи Казначейства перевіряють зведені звіти розпорядників бюджетних коштів на відповідність даним, зафіксованим у бухгалтерському обліку та звітності органів Казначейства.

3.8. Головні управління Казначейства консолідують звітність шляхом додавання показників звітності підвідомчих установ до аналогічних показників своєї звітності.

3.9. Дані зведеної звітності органів Казначейства повинні бути тотожними аналогічним зведеним звітним даним головних розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.

IV. Порядок заповнення форм звітності

4.1. Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Інструкції) складається на підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню державного бюджету за загальним та спеціальним фондами та включає три розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування.

Розділ II. Видатки складається з підрозділів:

II.1. Видатки загального фонду державного бюджету;

II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету.

Підрозділ II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" ділиться на частини:

II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами;

II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ;

II.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду;

II.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

II.2.5. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі).

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013}

Розділ III. Кредитування складається з підрозділів:

III.1. Надання кредитів;

III.2. Повернення кредитів.

Підрозділ III.1 "Надання кредитів ділиться на частини":

III.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного бюджету;

III.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету.

4.1.1. Розділ I "Доходи" складається в розрізі кодів класифікації доходів бюджету на підставі даних аналітичного обліку.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за доходами загального фонду державного бюджету. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9313 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 (зі змінами) (далі - План рахунків), відповідно до розпису доходів загального фонду державного бюджету. Графа заповнюється тільки на центральному рівні Управлінням бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень до загального фонду державного бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники доходів спеціального фонду державного бюджету за власними коштами розпорядників коштів державного бюджету за кодами класифікації доходів бюджету 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300, 25010400, 25020000, 25020100, 25020200 та 41032400. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків та відповідають даним наведеним у графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету" на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2. "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту за виключенням даних, зазначених у рядку "Фінансування". Планові показники за доходами спеціального фонду, отриманими за рахунок інших надходжень спеціального фонду державного бюджету, наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9314 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків, і заповнюються тільки на центральному рівні Управлінням бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень до спеціального фонду державного бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" цього розділу.

У графі 8 "Усього - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - надійшло з початку звітного року" та графи 6 "Спеціальний фонд - надійшло з початку звітного року" цього розділу.

4.1.2. Розділ II "Видатки" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету на підставі даних звітів підрозділів II.1 "Видатки загального фонду державного бюджету" та II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету".

У графі 3 "Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд" проставляються дані графи 8 "Виконано за звітний період (рік)" підрозділу II.1 "Видатки загального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 4 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд, усього" проставляються дані графи 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 5 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд: у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" проставляються дані графи 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 6 "Усього" проставляються суми даних графи 3 "Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд" та графи 4 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд, усього" цього розділу.

4.1.3. Підрозділ II.1 "Видатки загального фонду державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за формою № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9115 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 4 та 5 цього підрозділу повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" при складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок невикористаних коштів загального фонду державного бюджету, які відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних рахунках в установах банків. Зазначені графи мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.

У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на здійснення видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків" та 8411 "Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 8 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 "Видатки загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

4.1.4. Підрозділ II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду", II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" та II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані граф 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду" та II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані граф 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду", II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" та II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" проставляються дані граф 6 "Залишок коштів на початок звітного року" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду" та II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються дані граф 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду" та II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 8 "Отримано залишок" проставляються дані графи 8 "Отримано залишок" частини II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються дані граф 9 "Надійшло коштів з початку звітного року" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду", II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" та II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються дані граф 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду", II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" та II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" проставляються дані графи 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" та II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" проставляються дані граф 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду" частин II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду", II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" та II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" підрозділу II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" розділу II "Видатки" цього Звіту.

{Підпункт 4.1.4 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013}

4.1.5. Частина II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані підвідомчій або вищестоящій установі, перераховані до бюджету тощо). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.

У графі 8 "Отримано залишок" проставляються суми коштів минулих років, отриманих установою у звітному періоді (отримані від підвідомчої або вищестоящої установи тощо для використання на власні потреби без подальшого перерахування, якщо законодавством не встановлено інше).

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" проставляються суми касових видатків спеціального фонду, що були проведені з початку звітного року з метою погашення заборгованості загального фонду за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Графа 11 заповнюється тільки в квартальному та річному звіті.

У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку, перерахованого залишку коштів та отриманого залишку (гр. 12 = гр. 6 - гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 - гр. 10).

4.1.6. Частина II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані до бюджету тощо). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.

Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Графа 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" цієї частини не заповнюється.

У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку та перерахованого залишку коштів (гр. 12 = гр. 6 - гр. 7 + гр. 9 - гр. 10).

4.1.7. Частина II.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами № 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" та № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 4 та 5 цієї частини повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" при складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду державного бюджету, які відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних рахунках в установах банків. Зазначені графи мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок та на кінець звітного періоду.

При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.

У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати аналогічним даним форми № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)".

Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на проведення спеціальних видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8112 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків" та 8412 "Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Графа 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" цієї частини не заповнюється.

4.1.8. Частина II.2.4 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".

Графа 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" цієї частини не заповнюється.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими бюджетними установами як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (перераховані до місцевого бюджету, який надав ці кошти). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.

Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків. Рядок за видом надходження цієї графи заповнюється тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Графа 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" цієї частини не заповнюється.

У графі 12 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку та перерахованого залишку коштів (гр. 12 = гр. 6 - гр. 7 + гр. 9 - гр. 10).

4.1.9. Частина II.2.5 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звіту розпорядників коштів державного бюджету за формами № 4-5д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)".

{Абзац перший підпункту 4.1.9 пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 6 від 08.01.2014}

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Графи 6 - 8 цієї частини не заповнюються.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на проведення спеціальних видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8412 "Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

Графа 11 "Виконано за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду" проставляються суми касових видатків спеціального фонду, що були проведені з початку звітного року з метою погашення заборгованості загального фонду за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено підпунктом 4.1.9 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013}

4.1.10. Розділ III "Кредитування" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних підрозділів III.1 "Надання кредитів" та III.2 "Повернення кредитів".

У графі 4 "Надання кредитів - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" підрозділу III.1 "Надання кредитів" цього розділу.

У графі 5 "Надання кредитів - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.1 "Надання кредитів" цього розділу.

У графі 6 "Повернення кредитів - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" підрозділу III.2 "Повернення кредитів" цього розділу.

У графі 7 "Повернення кредитів - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.2 "Повернення кредитів" цього розділу.

У графі 8 "Кредитування - усього: план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Надання кредитів - план на звітний з урахуванням внесених змін" та графи 6 "Повернення кредитів - план на звітний з урахуванням внесених змін" цього розділу.

У графі 9 "Кредитування - усього: виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Надання кредитів - виконано" та графи 7 "Повернення кредитів - виконано" цього розділу.

4.1.11. Підрозділ III.1 "Надання кредитів" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних звітів частин III.1.1 "Надання кредитів з загального фонду державного бюджету" та III.1.2 "Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету" цього підрозділу.

У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частини III.1.1 "Надання кредитів з загального фонду державного бюджету" підрозділу III.1 "Надання кредитів" розділу III "Кредитування" цього Звіту.

У графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 7 "Виконано за звітний період (рік)" частини III.1.1 "Надання кредитів з загального фонду державного бюджету" підрозділу III.1 "Надання кредитів" розділу III "Кредитування" цього Звіту.

У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частини III.1.2 "Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету" підрозділу III.1 розділу III "Кредитування" цього Звіту.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 7 "Виконано за звітний період (рік)" частини III.1.2 "Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету" підрозділу III.1 "Надання кредитів" розділу III "Кредитування" цього Звіту.

У графі 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" цього підрозділу.

У графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" та графи 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" цього підрозділу.

4.1.12. Частина III.1.1 "Надання кредитів з загального фонду державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду".

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників надання кредитів з загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 8 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. Зазначені графи мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для надання кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків" та 8411 "Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів з загального фонду державного бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати дебетовим залишкам на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.1.13. Частина III.1.2 "Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами № 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" та № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)".

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників надання кредитів зі спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 8 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. Зазначені графи мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для надання кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8112 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків" та 8412 "Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів із спеціального фонду державного бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати дебетовим залишкам на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.1.14. Підрозділ III.2 "Повернення кредитів" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку. Дані цього підрозділу наводяться зі знаком мінус.

У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки на центральному рівні Управлінням бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до загального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати кредитовим залишкам на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників повернення кредитів до спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки на центральному рівні Управлінням бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до спеціального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати кредитовим залишкам на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" цього підрозділу.

У графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" та графи 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" цього підрозділу.

4.2. Операції за загальним та спеціальним фондами державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, проведені в натуральній формі або іноземній валюті, відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету у національній валюті України до закінчення звітного року органами Казначейства на підставі Довідки про надходження у натуральній формі або Довідки про операції в іноземній валюті за встановленим порядком.

Звітність складається з урахуванням зазначених операцій.

4.3. Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції) складається із 2 розділів:

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами.

Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, попередньо звірених з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань.

Суми заборгованості на початок звітного року повинні бути тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин вони виникли.

4.3.1. Розділ I "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, як за видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку звітного періоду. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, складених за формою № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

При складанні місячного звіту код економічної класифікації видатків бюджету 2000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам.

По строку здачі квартального звіту (за виключенням останнього (грудня) місяця) місячний Звіт про бюджетну заборгованість формується на підставі даних квартального Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, код економічної класифікації видатків бюджету 2000 "Капітальні видатки" розшифровується по елементарним кодам.

Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині власних надходжень тільки по графах 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 7 "Дебіторська заборгованість списана за період з початку звітного року", 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" та 12 "Кредиторська заборгованість списана за період з початку звітного року".

У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів).

У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду, (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості з простроченим терміном. Це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену у графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості, наведену в графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми кредиторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 8 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 9415 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9416 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними графи 9 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

{Абзац одинадцятий підпункту 4.3.1 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Державної казначейської служби № 152 від 19.06.2014}

У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), - з неї термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 12 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 12 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 13 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Казначейства, та залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними у графі 13 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

{Абзац п'ятнадцятий підпункту 4.3.1 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013}

{Абзац шістнадцятий підпункту 4.3.1 пункту 4.3 розділу IV вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013}

4.3.2. Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за формою № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.

Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із загального фонду державного бюджету, та за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду державного бюджету, відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів), та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом державного бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду державного бюджету.

Дебіторська заборгованість за кредитами, наданими позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається в сумі наданих кредитів, зменшена на суму повернених коштів позичальниками до спеціального фонду державного бюджету. Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом позичальників, які отримали кредит із спеціального фонду.

У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів державного бюджету кредитами за вирахуванням сум погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 6 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із державного бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 7 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як виконавців бюджетних програм, при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки на дату складання звітності за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів державного бюджету, за вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 13 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Казначейства, та залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними у графі 13 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

{Абзац десятий підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013}

{Абзац одинадцятий підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013}

4.4. Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету (додаток 3 до Інструкції) складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету і кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету та містить інформацію про проведені видатки за рахунок коштів резервного фонду.

Графа 4 "Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням внесених змін" не заповнюється.

У графі 5 "Дата і номер акту Кабінету Міністрів України" проставляються дата і номер акту Кабінету Міністрів України, відповідно до якого виділяються кошти з резервного фонду державного бюджету.

Графа 6 "Передбачено актами Кабінету Міністрів України" не заповнюється.

У графі 7 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 8 "Направлені асигнування за звітний період (рік) - усього" проставляються суми асигнувань, отриманих розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету протягом звітного періоду для здійснення видатків за рахунок коштів резервного фонду.

У графі 9 "Направлені асигнування за звітний період (рік) - у тому числі на умовах повернення" проставляються суми асигнувань, отриманих розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету протягом звітного періоду на умовах повернення.

У графі 10 "Касові видатки за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду.

У графі 11 "Залишок невикористаних направлених асигнувань на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми залишку невикористаних асигнувань резервного фонду державного бюджету на кінець звітного періоду.

4.5. Сальдовий баланс рахунків (додаток 4 до Інструкції).

При складанні місячного та квартального звітів у Сальдовому балансі рахунків відображається сальдо рахунків бухгалтерського обліку на початок звітного року та на кінець останнього дня звітного періоду (місяця, кварталу).

При складанні річного звіту у Сальдовому балансі рахунків відображається сальдо рахунків бухгалтерського обліку на початок та на кінець звітного року окремо до заключення рахунків та після заключення рахунків.

У Сальдовому балансі рахунків відображаються активи, зобов'язання, кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів, розрахунки, результат виконання бюджету, доходи бюджету, видатки бюджету, дані управлінського та позабалансового обліку (1 - 9 класи Плану рахунків).

Згортання статей розрахунків, результату виконання бюджету, видатків бюджету, позабалансового обліку є неприпустимим.

Дані Сальдового балансу рахунків повинні бути тотожні відповідним даним інших форм звітності. У разі виявлення розбіжностей між даними Сальдового балансу рахунків та відповідними даними інших форм звітності органи Державного казначейства України надають пояснення щодо їх наявності із зазначенням причин виникнення.

При складанні Сальдового балансу рахунків слід дотримуватись Рекомендацій щодо звірки окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками інших форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету (додаток 5 до Інструкції).

4.6. Пояснювальна записка складається органами Казначейства до квартального та річного звіту та повинна розкривати інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

4.6.1. Разом із Пояснювальною запискою до річного звіту подаються такі додатки:

Довідка про перераховані відкриті асигнування державного бюджету Головним транзитним управлінням Державної казначейської служби України на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів (додаток 6 до Інструкції);

Довідка про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (додаток 7 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 8 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 9 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції);

{Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Державної казначейської служби № 221 від 04.08.2014}

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції);

{Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 розділу IV доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Державної казначейської служби № 221 від 04.08.2014}

Довідка про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 № 2237-III та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 № 186-р (додаток 12 до Інструкції);

Довідка про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.97 № 1003, від 26.02.98 № 220 та від 10.12.98 № 1953 (додаток 13 до Інструкції);

Копії довідок установ банків, що підтверджують залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Казначейства.

4.6.2. Разом із Пояснювальною запискою до квартального звіту подаються такі додатки:

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 8 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 9 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції);

{Підпункт 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV доповнено абзацом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 221 від 04.08.2014}

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції).

{Підпункт 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV доповнено абзацом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 221 від 04.08.2014}

4.6.3. Пояснювальна записка повинна відповідати структурі звітності про виконання державного бюджету.

У преамбулі Пояснювальної записки зазначаються загальні відомості про орган Казначейства: назва органу Казначейства, кількість Управлінь (відділень) Казначейства, які входять до його складу, базова чи транзитна область, загальна кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються органом Казначейства.

Пояснювальна записка складається із наступних розділів:

I. Доходи державного бюджету. У цьому розділі наводиться інформація про надходження до загального та спеціального фондів державного бюджету; перелік доходів, які складають найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів; причини значного збільшення або зменшення доходів (за умови наявності таких випадків).

II. Видатки державного бюджету. У цьому розділі наводиться інформація про видатки загального та спеціального фондів державного бюджету; загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та невикористаних асигнувань; причини неповного використання асигнувань; причини розбіжностей між даними на кінець попереднього та початок звітного року.

III. Кредитування. У цьому розділі наводяться пояснення до інформації, наведеної у графі "Сума коригування" Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 8 до Інструкції) та залишків на кінець звітного періоду на балансових рахунках 153 групи рахунків.

{Абзац шостий підпункту 4.6.3 пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу Державної казначейської служби № 152 від 19.06.2014}

IV. Бюджетна заборгованість. У цьому розділі наводиться інформація щодо даних місячного Звіту про бюджетну заборгованість, який формується по строку здачі квартального звіту, а саме:

а) заборгованості за загальним фондом державного бюджету, в тому числі:

причини невідповідності між даними на кінець попереднього та на початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ);

сум зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань без відповідної кредиторської заборгованості та причин невідповідності;

б) заборгованості за спеціальним фондом державного бюджету, в тому числі:

сум зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань без відповідної кредиторської заборгованості та причин невідповідності;

причин невідповідності між даними на кінець попереднього та початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ).

V. Заборгованість за окремими програмами. У цьому розділі наводиться перелік програм, за якими на балансових рахунках 151 групи "Кредити, надані з державного бюджету" у Сальдовому балансі рахунків наведена заборгованість, яка не відображена у інших формах звітності; інформація про причини, з яких вказана заборгованість, не відображена. Інформація наводиться окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

В пояснювальній записці до річного звіту додатково наводиться інформація щодо сум кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в частині перевищення повноважень та причин її наявності.

Також у Пояснювальній записці зазначається інформація щодо:

програм із незавершеними на кінець звітного періоду розрахунками, асигнування за якими не передбачено у законі про Державний бюджет України (за програмами, які відображені у розділі I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету, Звіту про бюджетну заборгованість (додаток 3 до Інструкції), та інші пояснення;

розшифровки окремих показників звітності. Пояснення невідповідності даних звітів та сум, відображених на рахунках бухгалтерського обліку, або інших обставин, за якими є необхідність надання пояснень;

залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1223 "Рахунки Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів" та 1241 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" (зазначається до якого бюджету: державного чи місцевого відноситься сума залишку). Інформація наводиться у пояснювальній записці до квартального звіту у гривнях з копійками;

залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 361 групи "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків". Зазначається у якій валюті склався залишок: у національній чи іноземній. Якщо залишок склався у гривні - наводяться відповідні пояснення.

Крім того, у Пояснювальній записці наводиться інформація, яка вважається необхідною для пояснення звіту, або інформування за результатами складання звітності.

{Підпункт 4.6.3 пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу Державної казначейської служби № 6 від 08.01.2014}

4.6.4. Довідка про перераховані відкриті асигнування державного бюджету Головним транзитним управлінням Державної казначейської служби України на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів (додаток 6 до Інструкції) заповнюється базовими Головними управліннями Казначейства при складанні річної звітності окремо за загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку. Для забезпечення своєчасного складання річної звітності зазначена довідка подається Казначейству засобами електронного зв'язку в термін до 25 січня року наступного за звітним з обов'язковим підтвердженням у паперовій формі.

4.6.5. У Довідці про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (додаток 7 до Інструкції) відображається інформація про кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та кількість реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків та рахунків, відкритих за загальнодержавними видатками в органі Казначейства.

4.6.6. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 8 до Інструкції) відображаються операції за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

4.6.7. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 9 до Інструкції) відображаються операції за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками.

4.6.8. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції), відображаються операції за простроченою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.

{Пункт 4.6 розділу IV доповнено підпунктом 4.6.8 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 221 від 04.08.2014}

4.6.9. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції), відображаються операції за іншою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.

{Пункт 4.6 розділу IV доповнено підпунктом 4.6.9 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 221 від 04.08.2014}

4.6.10. У Довідці про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 № 2237-III та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 № 186-р (додаток 12 до Інструкції) відображаються суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, які реструктуризовано, суми погашеної реструктуризованої заборгованості, з термінами погашення по роках, та суми списаної реструктуризованої заборгованості.

4.6.11. У Довідці про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.97 № 1003, від 26.02.98 № 220 та від 10.12.98 № 1953 (додаток 13 до Інструкції) відображаються суми наданої та повернутої фінансової допомоги, яка надавалась за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення.

4.6.12. Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Державної казначейської служби України, підтверджує залишки коштів, що склалися станом на перше число місяця року наступного за звітним на рахунках, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства.

Начальник Управління
методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності

Н.І. Сушко
Додаток 1
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності
про виконання державного бюджету

ЗВІТ
про виконання державного бюджету

за _________________ 20__ року

__________________________________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Форма № 2 м(к)дб

Код бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

х

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

х

11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

х

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

х

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

х

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

х

11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів

х

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

х

11020000

Податок на прибуток підприємств

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

х

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

х

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

х

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

х

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

х

11021100

Інші платники податку на прибуток

х

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

х

11021400

Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів

х

11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації

х

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

х

11021900

Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов’язання з цього податку, розстрочені податкові зобов’язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

х

11022100

Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

х

11022200

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 24 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

х

11023100

Авансові внески з полатку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

х

11023300

Авансові внески з податку на прибуток підприємтсв, створених за участю іноземних інвесторів

х

11023400

Авансові внески з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

х

11023500

Авансові внески з податку на прибуток іноземних юридичних осіб

х

11023600

Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11023700

Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11023900

Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

х

11024000

Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств

х

11024100

Авансові внески з податку на прибуток від інших платників податку на прибуток

х

11024600

Авансові внески з податку на прибуток фінансовий установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

х

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

х

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

х

13010100

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

х

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів

х

13020000

Збір за спеціальне використання води

х

13020100

Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

х

13020300

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

х

13020400

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

х

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води

х

13020600

Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

х

13030000

Плата за користування надрами

х

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

х

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

х

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами

х

13030600

Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

х

13030700

Плата за користування надрами для видобування нафти

х

13030800

Плата за користування надрами для видобування природного газу

х

13030900

Плата за користування надрами для видобування газового конденсату

х

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів

х

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

х

14010000

Податок на додану вартість

х

14010100

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

14010400

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

х

14010500

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

х

14010600

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

х

14010700

Податок на додану вартість, що сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва

х

14010900

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

х

14011100

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

х

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

х

14020100

Спирт

х

14020200

Лікеро-горілчана продукція

х

14020300

Виноробна продукція

14020400

Пиво

х

14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

х

14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

14020900

Мотоцикли і велосипеди

х

14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

14021100

Скраплений газ

х

14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами

х

14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

х

14021700

Бензин моторний для автомобілів

x

14021800

Інші нафтопродукти

x

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

х

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

х

14030100

Спирт

х

14030200

Лікеро-горілчана продукція

х

14030300

Виноробна продукція

14030400

Пиво

х

14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

х

14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

14030900

Мотоцикли і велосипеди

х

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

14031100

Скраплений газ

х

14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

х

14031700

Бензин моторний для автомобілів

x

14031800

Інші нафтопродукти

x

14050000

Податки на окремі категорії послуг

х

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

х

15010000

Ввізне мито

х

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

15010300

Інші збори з імпорту

15010400

Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України

х

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

х

15010600

Тимчасова надбавка додіючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності

х

15010700

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами

х

15020000

Вивізне мито

х

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

х

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

х

15020300

Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним контрактом

х

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

х

17010000

Рентна плата

х

17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

х

17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

х

17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

х

17010400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні

х

17010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні

х

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

х

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

х

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

х

17011200

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування


х

17011500

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

х

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

х

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

х

17060100

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів

х

17060200

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини

х

17060300

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина

х

17070000

Надходження нарахованих і не сплачених зобовязань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки

х

19000000

Інші податки та збори


х

19010000

Екологічний податок

х

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

х

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

х

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

х

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами

х

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

х

19010700

Екологічний податок, який справляється при ввезенні на митну територію України транспортних засобів та/або кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту

х

19010800

Екологічний податок, який справляється при продажу на внутрішньому ринку України транспортних засобів, вироблених (виготовлених) на митній території України

х

19010900

Екологічний податок, який справляється при придбанні транспортних засобів в осіб, які не є платниками цього податку згідно з Податковим кодексом України

х

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

х

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

х

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

х

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

х

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

х

19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

х

19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

х

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом Ураїни

х

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

х

19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема, за податками і зборами (обов’язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим кодексом України

х

20000000

Неподаткові надходження

х

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

х

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону

х

21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

21010600

Надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році

х

21010700

Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

х

21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

х

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

х

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні


х

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

х

21080000

Інші надходження

х

21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

х

21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

х

21080500

Інші надходження

21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

х

21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації

х

21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

х

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

х

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

х

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

х

21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

х

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок

х

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

х

21083000

Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

х

21090000

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції


х

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

х

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

х

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

х

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

х

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

х

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

х

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

х

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

х

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

х

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

х

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

х

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

х

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

х

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

х

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

х

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

х

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

х

22030000

Судовий збір

х

22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

х

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

х

22070000

Виконавчий збір

х

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

х

22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

х

22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

х

22090000

Державне мито

х

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

х

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

х

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

х

22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита

х

22090600

Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

х

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

х

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

х

22150000

Портовий (адміністративний) збір

х

22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

х

22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

х

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

х

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

х

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них


х

24000000

Інші неподаткові надходження

х

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

х

24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

х

24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

х

24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

х

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

х

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення


х

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

24060000

Інші надходження

х

24060300

Інші надходження

х

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

х

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

х

24060700

Нез'ясовані надходження

24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

х

24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

х

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"

х

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю


х

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

х

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

х

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

х

240635000

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

х

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

х

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

х

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

х

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

х

24110500

Інші (курсові різниці)

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

24111000

Плата за користування субєктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

х

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії

х

24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

х

24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива

х

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

х

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі

х

24140200

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

х

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі


х

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

х

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

х

24160000

Концесійні платежі

х

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

х

25000000

Власні надходження бюджетних установ

х

250100001

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

х

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

х

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

х

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

250200001

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

х

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

30000000

Доходи від операцій з капіталом

х

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

х

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

х

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

х

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

х

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

32010200

Надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі

х

32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

х

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

х

33010000

Кошти від продажу землі

х

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим


х

33010200

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

х

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

х

33010600

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

33010700

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

х

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

х

40000000

Офіційні трансферти

х

41000000

Від органів державного управління

х

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

х

41010100

Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів

х

41010200

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

41010700

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

41020000

Дотації

х

41020900

Інші додаткові дотації

х

41030000

Субвенції

х

41032400

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

х

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

х

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

х

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

50000000

Цільові фонди

х

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

х

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

х

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

х

50000000

Цільові фонди

х

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

х


Усього
у тому числі: усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів__________
Примітка.


1у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодам.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II. Видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Виконано за звітний період (рік)

Усього

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

ххххххх

Усього

__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету з виведенням підрахункових сум по кодах відомчої класифікації.

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II.1. Видатки загального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх


2000

Поточні видатки
2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110

Оплата праці
2111

Заробітна плата
2112

Грошове забезпечення військовослужбовців
2120

Нарахування на оплату праці
2200

Використання товарів і послуг
2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230

Продукти харчування
2240

Оплата послуг (крім комунальних)
2250

Видатки на відрядження
2260

Видатки та заходи спеціального призначення
2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271

Оплата теплопостачання
2272

Оплата водопостачання та водовідведення
2273

Оплата електроенергії
2274

Оплата природного газу
2275

Оплата інших енергоносіїв
2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2400

Обслуговування боргових зобов'язань
2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600

Поточні трансферти
2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700

Соціальне забезпечення
2710

Виплата пенсій і допомоги
2720

Стипендії
2730

Інші виплати населенню
2800

Інші поточні видатки
3000

Капітальні видатки
3100

Придбання основного капіталу
3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120

Капітальне будівництво (придбання)
3121

Капітальне будівництво (придбання) житла
3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130

Капітальний ремонт
3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132

Капітальний ремонт інших об'єктів
3140

Реконструкція та реставрація
3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
3150

Створення державних запасів і резервів
3160

Придбання землі та нематеріальних активів
3200

Капітальні трансферти
3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3240

Капітальні трансферти населенню
9000

Нерозподілені видатки

Усього__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборго ваності загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх


Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету - усього
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністюх

х

х


х

х

хКошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльностіх

х

х


х

х

хПлата від оренди майна бюджетних установх

х

х

 

х

х

хКошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)х

х

х


х

х

хБлагодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установамих

х

х


х

х

хНадходження, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходівх

х

х


х

х

хНадходження від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів вищими та професійно-технічними навчальними закладами, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне правох

х

х


х

х

хСубвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х


х

х

х


х

х

хФінансування

х


х

х

х

х

х

х

х


2000

Поточні видатки

х


2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х


2110

Оплата праці

х


2111

Заробітна плата

х


2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х


2120

Нарахування на оплату праці

х


2200

Використання товарів і послуг

х


2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

х


2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

х


2230

Продукти харчування

х


2240

Оплата послуг (крім комунальних)

х


2250

Видатки на відрядження

х


2260

Видатки та заходи спеціального призначення

х


2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

х


2271

Оплата теплопостачання

х


2272

Оплата водопостачання та водовідведення

х


2273

Оплата електроенергії

х


2274

Оплата природного газу

х


2275

Оплата інших енергоносіїв

х


2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

х


2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

х


2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

х


2400

Обслуговування боргових зобов'язань

х


2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

х


2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

х


2600

Поточні трансферти

х


2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х


2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

х


2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х


2700

Соціальне забезпечення

х


2710

Виплата пенсій і допомоги

х


2720

Стипендії

х


2730

Інші виплати населенню

х


2800

Інші поточні видатки

х


3000

Капітальні видатки

х


3100

Придбання основного капіталу

х


3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

х


3120

Капітальне будівництво (придбання)

х


3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

х


3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

х


3130

Капітальний ремонт

х


3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

х


3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

х


3140

Реконструкція та реставрація

х


3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

х


3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

х


3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

х


3150

Створення державних запасів і резервів

х


3160

Придбання землі та нематеріальних активів

х


3200

Капітальні трансферти

х


3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х


3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

х


3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х


3240

Капітальні трансферти населенню3240

Капітальні трансферти населенню
Усього


__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх


Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами - усього
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністюх

х

х


х

х

хКошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльностіх

х

х


х

х

хПлата від оренди майна бюджетних установх

х

х


х

х

хКошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)х

х

х


х

х

хФінансування

х


х

х

х

х

х

х

х


2000

Поточні видатких

х

х

хх


2100

Оплата праці і нарахування на заробітну платух

х

х

хх


2110

Оплата праціх

х

х

хх


2111

Заробітна платах

х

х

хх


2112

Грошове забезпечення військовослужбовцівх

х

х

хх


2120

Нарахування на оплату праціх

х

х

хх


2200

Використання товарів і послугх

х

х

хх


2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарх

х

х

хх


2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріалих

х

х

хх


2230

Продукти харчуваннях

х

х

хх


2240

Оплата послуг (крім комунальних)х

х

х

хх


2250

Видатки на відрядженнях

х

х

хх


2260

Видатки та заходи спеціального призначеннях

х

х

хх


2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіївх

х

х

хх


2271

Оплата теплопостачаннях

х

х

хх


2272

Оплата водопостачання та водовідведеннях

х

х

хх


2273

Оплата електроенергіїх

х

х

хх


2274

Оплата природного газух

х

х

хх


2275

Оплата інших енергоносіївх

х

х

хх


2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмх

х

х

хх


2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програмх

х

х

хх


2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвиткух

х

х

хх


2400

Обслуговування боргових зобов'язаньх

х

х

хх


2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2600

Поточні трансферти2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2700

Соціальне забезпечення2710

Виплата пенсій і допомоги2720

Стипендії2730

Інші виплати населенню2800

Інші поточні видатки3000

Капітальні видатки3100

Придбання основного капіталу3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3120

Капітальне будівництво (придбання)3121

Капітальне будівництво (придбання) житла3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3130

Капітальний ремонт3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3132

Капітальний ремонт інших об'єктів3140

Реконструкція та реставрація3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3150

Створення державних запасів і резервів3160

Придбання землі та нематеріальних активів3200

Капітальні трансферти3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3240

Капітальні трансферти населенню
Усього


__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххххх
Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ - усього

хх
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установамих

х

х


х

х

хНадходження, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходівх

х

х


х

х

хНадходження від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів вищими та професійно-технічними навчальними закладами, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне правох

х

х


х

х

хФінансування

х


х

х

х

х

х

х

х


2000

Поточні видатких

х

х

х


х

х


2100

Оплата праці і нарахування на заробітну платух

х

х

х


х

х


2110

Оплата праціх

х

х

х


х

х


2111

Заробітна платах

х

х

х


х

х


2112

Грошове забезпечення військовослужбовцівх

х

х

х


х

х


2120

Нарахування на оплату праціх

х

х

х


х

х


2200

Використання товарів і послугх

х

х

х


х

х


2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарх

х

х

х


х

х


2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріалих

х

х

х


х

х


2230

Продукти харчуваннях

х

х

х


х

х


2240

Оплата послуг (крім комунальних)х

х

х

х


х

х


2250

Видатки на відрядженнях

х

х

х


х

х


2260

Видатки та заходи спеціального призначеннях

х

х

х


х

х


2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіївх

х

х

х


х

х


2271

Оплата теплопостачаннях

х

х

х


х

х


2272

Оплата водопостачання та водовідведеннях

х

х

х


х

х


2273

Оплата електроенергіїх

х

х

х


х

х


2274

Оплата природного газух

х

х

х


х

х


2275

Оплата інших енергоносіївх

х

х

х


х

х


2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмх

х

х

х


х

х


2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програмх

х

х

х


х

х


2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвиткух

х

х

х


х

х


2400

Обслуговування боргових зобов'язаньх

х

х

х


х

х


2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язаньх

х

х

х


х

х


2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язаньх

х

х

х


х

х


2600

Поточні трансфертих

х

х

х


х

х


2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)х

х

х

х


х

х


2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнівх

х

х

х


х

х


2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціямх

х

х

х


х

х


2700

Соціальне забезпеченнях

х

х

х


х

х


2710

Виплата пенсій і допомогих

х

х

х


х

х


2720

Стипендіїх

х

х

х


х

х


2730

Інші виплати населеннюх

х

х

х


х

х


2800

Інші поточні видатких

х

х

х


х

х


3000

Капітальні видатких

х

х

х


х

х


3100

Придбання основного капіталух

х

х

х


х

х


3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користуваннях

х

х

х


х

х


3120

Капітальне будівництво (придбання)х

х

х

х


х

х


3121

Капітальне будівництво (придбання) житлах

х

х

х


х

х


3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктівх

х

х

х


х

х


3130

Капітальний ремонтх

х

х

х


х

х


3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)х

х

х

х


х

х


3132

Капітальний ремонт інших об'єктівх

х

х

х


х

х


3140

Реконструкція та реставраціях

х

х

х


х

х


3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)х

х

х

х


х

х


3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктівх

х

х

х


х

х


3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектурих

х

х

х


х

х


3150

Створення державних запасів і резервівх

х

х

х


х

х


3160

Придбання землі та нематеріальних активівх

х

х

х


х

х


3200

Капітальні трансфертих

х

х

х


х

х


3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)х

х

х

х


х

х


3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнівх

х

х

х


х

х


3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціямх

х

х

х


х

х


3240

Капітальні трансферти населеннюх

х

х

х


х

хУсього

хх


__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборго ваності загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххххх2000

Поточні видатки

хх2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

хх2110

Оплата праці

хх2111

Заробітна плата

хх2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

хх2120

Нарахування на оплату праці

хх2200

Використання товарів і послуг

хх2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

хх2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

хх2230

Продукти харчування

хх2240

Оплата послуг (крім комунальних)

хх2250

Видатки на відрядження

хх2260

Видатки та заходи спеціального призначення

хх2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

хх2271

Оплата теплопостачання

хх2272

Оплата водопостачання та водовідведення

хх2273

Оплата електроенергії

хх2274

Оплата природного газу

хх2275

Оплата інших енергоносіїв

хх2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

хх2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

хх2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

хх2400

Обслуговування боргових зобов'язань

хх2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

хх2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

хх2600

Поточні трансферти

хх2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

хх2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

хх2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

хх2700

Соціальне забезпечення

хх2710

Виплата пенсій і допомоги

хх2720

Стипендії

хх2730

Інші виплати населенню

хх2800

Інші поточні видатки

хх3000

Капітальні видатки

хх3100

Придбання основного капіталу

хх3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

хх3120

Капітальне будівництво (придбання)

хх3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

хх3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

хх3130

Капітальний ремонт

хх3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

хх3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

хх3140

Реконструкція та реставрація

хх3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

хх3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

хх3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

хх3150

Створення державних запасів і резервів

хх3160

Придбання землі та нематеріальних активів

хх3200

Капітальні трансферти

хх3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

хх3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

хх3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

хх3240

Капітальні трансферти населенню

хх
Усього

хх


__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххххх
Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х
хх
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х


х

х

х


х

х

хФінансування

х


х

х

х

х

х

х

х


2000

Поточні видатки

х


х

х

х

х


х

х


2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х


х

х

х

х


х

х


2110

Оплата праці

х


х

х

х

х


х

х


2111

Заробітна плата

х


х

х

х

х


х

х


2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х


х

х

х

х


х

х


2120

Нарахування на оплату праці

х


х

х

х

х


х

х


2200

Використання товарів і послуг

х


х

х

х

х


х

х


2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

х


х

х

х

х


х

х


2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

х


х

х

х

х


х

х


2230

Продукти харчування

х


х

х

х

х


х

х


2240

Оплата послуг (крім комунальних)

х


х

х

х

х


х

х


2250

Видатки на відрядження

х


х

х

х

х


х

х


2260

Видатки та заходи спеціального призначення

х


х

х

х

х


х

х


2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

х


х

х

х

х


х

х


2271

Оплата теплопостачання

х


х

х

х

х


х

х


2272

Оплата водопостачання та водовідведення

х


х

х

х

х


х

х


2273

Оплата електроенергії

х


х

х

х

х


х

х


2274

Оплата природного газу

х


х

х

х

х


х

х


2275

Оплата інших енергоносіїв

х


х

х

х

х


х

х


2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

х


х

х

х

х


х

х


2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

х


х

х

х

х


х

х


2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

х


х

х

х

х


х

х


2400

Обслуговування боргових зобов'язань

х


х

х

х

х


х

х


2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

х


х

х

х

х


х

х


2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

х


х

х

х

х


х

х


2600

Поточні трансферти

х


х

х

х

х


х

х


2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х


х

х

х

х


х

х


2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

х


х

х

х

х


х

х


2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х


х

х

х

х


х

х


2700

Соціальне забезпечення

х


х

х

х

х


х

х


2710

Виплата пенсій і допомоги

х


х

х

х

х


х

х


2720

Стипендії

х


х

х

х

х


х

х


2730

Інші виплати населенню

х


х

х

х

х


х

х


2800

Інші поточні видатки

х


х

х

х

х


х

х


3000

Капітальні видатки

х


х

х

х

х


х

х


3100

Придбання основного капіталу

х


х

х

х

х


х

х


3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

х


х

х

х

х


х

х


3120

Капітальне будівництво (придбання)

х


х

х

х

х


х

х


3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

х


х

х

х

х


х

х


3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

х


х

х

х

х


х

х


3130

Капітальний ремонт

х


х

х

х

х


х

х


3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

х


х

х

х

х


х

х


3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

х


х

х

х

х


х

х


3140

Реконструкція та реставрація

х


х

х

х

х


х

х


3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

х


х

х

х

х


х

х


3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

х


х

х

х

х


х

х


3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

х


х

х

х

х


х

х


3150

Створення державних запасів і резервів

х


х

х

х

х


х

х


3160

Придбання землі та нематеріальних активів

х


х

х

х

х


х

х


3200

Капітальні трансферти

х


х

х

х

х


х

х


3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х


х

х

х

х


х

х


3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

х


х

х

х

х


х

х


3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х


х

х

х

х


х

х


3240

Капітальні трансферти населенню

х


х

х

х

х


х

хУсього

хх


__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II.2.5. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверд жено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

х

х

х


2000

Поточні видатких

х

х


2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2110

Оплата праці

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2111

Заробітна плата

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2120

Нарахування на оплату праці

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2200

Використання товарів і послугх

х

х


2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарх

х

х


2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріалих

х

х


2230

Продукти харчуваннях

х

х


2240

Оплата послуг (крім комунальних)х

х

х


2250

Видатки на відрядженнях

х

х


2260

Видатки та заходи спеціального призначеннях

х

х


2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіївх

х

х


2271

Оплата теплопостачаннях

х

х


2272

Оплата водопостачання та водовідведеннях

х

х


2273

Оплата електроенергіїх

х

х


2274

Оплата природного газух

х

х


2275

Оплата інших енергоносіївх

х

х


2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмх

х

х


2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програмх

х

х


2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвиткух

х

х


2400

Обслуговування боргових зобов'язаньх

х

х


2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язаньх

х

х


2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язаньх

х

х


2600

Поточні трансфертих

х

х


2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)х

х

х


2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнівх

х

х


2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціямх

х

х


2700

Соціальне забезпечення

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2710

Виплата пенсій і допомоги

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2720

Стипендії

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2730

Інші виплати населенню

х

х

х

х

х

х

х

х

х


2800

Інші поточні видатких

х

х


3000

Капітальні видатких

х

х


3100

Придбання основного капіталух

х

х


3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користуваннях

х

х


3120

Капітальне будівництво (придбання)х

х

х


3121

Капітальне будівництво (придбання) житлах

х

х


3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктівх

х

х


3130

Капітальний ремонтх

х

х


3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)х

х

х


3132

Капітальний ремонт інших об'єктівх

х

х


3140

Реконструкція та реставраціях

х

х


3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)х

х

х


3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктівх

х

х


3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектурих

х

х


3150

Створення державних запасів і резервівх

х

х


3160

Придбання землі та нематеріальних активівх

х

х


3200

Капітальні трансфертих

х

х


3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)х

х

х


3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнівх

х

х


3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціямх

х

х


3240

Капітальні трансферти населеннюх

х

хУсьогох

х

х

__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

III. Кредитування

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - усього

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

класифікації кредитування бюджету

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх


4000

Кредитування
4100

Внутрішнє кредитування
4110

Надання внутрішніх кредитівх

х
4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнівх

х
4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціямх

х
4113

Надання інших внутрішніх кредитівх

х
4120

Повернення внутрішніх кредитів

х

х


4121

Повернення кредитів органами державного управліннями інших рівнів

х

х


4122

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

х

х


4123

Повернення інших внутрішніх кредитів

х

х


4200

Зовнішнє кредитування
4210

Надання зовнішніх кредитівх

х
4220

Повернення зовнішніх кредитів

х

хУсього__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

III.1. Надання кредитів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

класифікації кредитування бюджету

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх


4000

Кредитування
4100

Внутрішнє кредитування
4110

Надання внутрішніх кредитів
4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113

Надання інших внутрішніх кредитів
4200

Зовнішнє кредитування
4210

Надання зовнішніх кредитів

Усього__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейсько ї
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

III.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

класифікації кредитування бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

ххххххх

4000

Кредитування4100

Внутрішнє кредитування4110

Надання внутрішніх кредитів4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4113

Надання інших внутрішніх кредитів4200

Зовнішнє кредитування4210

Надання зовнішніх кредитів
Усього


__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

III.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

класифікації кредитування бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

ххххххх

4000

Кредитування4100

Внутрішнє кредитування4110

Надання внутрішніх кредитів4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4113

Надання інших внутрішніх кредитів4200

Зовнішнє кредитування4210

Надання зовнішніх кредитів
Усього


__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

III.2. Повернення кредитів

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

класифікації кредитування бюджету

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх


4000

Кредитування
4100

Внутрішнє кредитування
4120

Повернення внутрішніх кредитів
4121

Повернення кредитів органами державного управліннями інших рівнів
4122

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями
4123

Повернення інших внутрішніх кредитів
4200

Зовнішнє кредитування
4220

Повернення зовнішніх кредитів

Усього__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)


{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 127 від 11.05.2012, № 240 від 08.08.2012, № 306 від 16.10.2012, № 366 від 03.12.2012; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 18 від 23.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 25 від 08.02.2013, № 107 від 26.06.2013; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 169 від 13.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 170 від 13.11.2013, № 6 від 08.01.2014, № 67 від 26.02.2014, № 112 від 29.04.2014, № 152 від 19.06.2014}Додаток 2
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності
про виконання державного бюджету

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

станом на ___________ 20__ року

_____________________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн.коп.

Форма 7дб

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстро- вані бюджетні фінансові зобов'я зання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

з неї простро- чена

усього

з неї

простро чена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

хххххххДоходи1
х


хВидатки - усього

у тому числі:
2000

Поточні видатки
2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110

Оплата праці
2111

Заробітна плата
2112

Грошове забезпечення військовослужбовців
2120

Нарахування на оплату праці
2200

Використання товарів і послуг
2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230

Продукти харчування
2240

Оплата послуг (крім комунальних)
2250

Видатки на відрядження
2260

Видатки та заходи спеціального призначення
2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271

Оплата теплопостачання
2272

Оплата водопостачання та водовідведення
2273

Оплата електроенергії
2274

Оплата природного газу
2275

Оплата інших енергоносіїв
2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2400

Обслуговування боргових зобов'язань
2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600

Поточні трансферти
2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700

Соціальне забезпечення
2710

Виплата пенсій і допомоги
2720

Стипендії
2730

Інші виплати населенню
2800

Інші поточні видатки
3000

Капітальні видатки
3100

Придбання основного капіталу
3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120

Капітальне будівництво (придбання)
3121

Капітальне будівництво (придбання) житла
3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130

Капітальний ремонт
3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132

Капітальний ремонт інших об'єктів
3140

Реконструкція та реставрація
3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
3150

Створення державних запасів і резервів
3160

Придбання землі та нематеріальних активів
3200

Капітальні трансферти
3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3240

Капітальні трансферти населенню__________
Примітка.


Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

__________
1заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в частині власних надходжень
2у місячному звіті КЕКВ 3000 заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)1

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

ххххххх


Видатки та надання кредитів - усього
у тому числі:2800

Інші поточні видатки2240

Оплата послуг (крім комунальних)2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку3150

Створення державних запасів і резервів4100

Внутрішнє кредитування4110

Надання внутрішніх кредитів4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4113

Надання інших внутрішніх кредитів4200

Зовнішнє кредитування4210

Надання зовнішніх кредитів


__________
Примітка.


Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету.

__________
1при складанні річного звіту графа 8 за кодами класифікації кредитування не заповнюється

Керівник органу Державної казначейської
служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


________________
(ініціали і прізвище)

{Додаток 2 в редакції Наказів Державної казначейської служби № 18 від 23.01.2013, № 169 від 13.11.2013}
Додаток 3
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності
про виконання державного бюджету

ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду державного бюджету

за ____________ 20__ року

_____________________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: місячна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

КПК

КЕКВ або КККБ

Найменування відомчої класифікації видатків державного бюджету

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням внесених змін

Дата і номер акту Кабінету Міністрів України

Передбачено актами Кабінету Міністрів України

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Направлені асигнування за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

Залишок невикористаних направлених асигнувань на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на умовах повернення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Видано за актами Кабінету Міністрів України - усього

х

х

х

у тому числі по головним розпорядникам бюджетних коштів

х

ххххххх

х

х

хххх

х

х

Керівник органу Державної казначейської служби України__________
(підпис)__________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу Державної казначейської служби України__________
(підпис)__________________
(ініціали і прізвище)
Додаток 4
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності
про виконання державного бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

№ п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

Усього по групі 123

20

1241А

21

1242А

22

Усього по групі 124

23

Усього по розділу 12

24

1311А

25

1312А

26

1313А

27

1314А

28

1315А

29

Усього по групі 131

30

1321А

31

1322А

32

1323А

33

1324А

34

1325А

35

1326А

36

Усього по групі 132

37

1331А

38

1332А

39

1333А

40

1334А

41

1335А

42

Усього по групі 133

43

1341А

44

1342А

45

1343А

46

1344А

47

1345А

48

Усього по групі 134

49

Усього по розділу 13

50

1411А

51

Усього по групі 141

52

1421А

53

Усього по групі 142

54

Усього по розділу 14

55

1511А

56

1512А

57

1513А

58

1514А

59

1515А

60

1516А

61

1517А

62

1518А

63

Усього по групі 151

64

1521А

65

1522А

66

1523А

67

1524А

68

1525А

69

1526А

70

1527А

71

1528А

72

Усього по групі 152

73

1531А

74

1532А

75

1533А

76

1534А

77

1535А

78

1536А

79

1537А

80

1538А

81

Усього по групі 153

82

1541А

83

1542А

84

1543А

85

1544А

86

1545А

87

1546А

88

Усього по групі 154

89

1551А

90

1552А

91

1553А

92

1554А

93

1555А

94

1556А

95

1557А

96

1558А

97

Усього по групі 155

98

Усього по розділу 15

99

1611А

100

1612А

101

Усього по групі 161

102

1621А

103

1622А

104

1623А

105

Усього по групі 162

106

1631А

107

1632А

108

Усього по групі 163

109

1641А

110

1642А

111

Усього по групі 164

112

1651А

113

1652А

114

1653А

115

1654А

116

Усього по групі 165

117

1661А

118

1662А

119

Усього по групі 166

120

1671А

121

1672А

122

1673А

123

Усього по групі 167

124

1681А

125

1682А

126

1683А

127

Усього по групі 168

128

Усього по розділу 16

129

1711А

130

Усього по групі 171

131

Усього по розділу 17

132

Клас 4

133

4111А

134

4112А

135

Усього по групі 411

136

4121А

137

4122А

138

Усього по групі 412

139

Усього по розділу 41

140

4211А

141

4212А

142

Усього по групі 421

143

4221А

144

4222А

145

4223А

146

4224А

147

Усього по групі 422

148

4231А

149

4232А

150

4233А

151

4234А

152

Усього по групі 423

153

4241А

154

4242А

155

4243А

156

4244А

157

Усього по групі 424

158

4251А

159

4252А

160

4253А

161

4254А

162

Усього по групі 425

163

Усього по розділу 42

164

4311А

165

4312А

166

Усього по групі 431

167

4321А

168

4322А

169

Усього по групі 432

170

Усього по розділу 43

171

4411А

172

4412А

173

Усього по групі 441

174

4421А

175

4422А

176

4423А

177

Усього по групі 442

178

4431А

179

4432А

180

Усього по групі 443

181

4441А

182

4442А

183

Усього по групі 444

184

4451А

185

4452А

186

4453А

187

4455А

188

4456А

189

Усього по групі 445

190

4461А

191

4462А

192

4465А

193

4466А

194

Усього по групі 446

195

4471А

196

Усього по групі 447

197

Усього по розділу 44

198

4611А

199

4612А

200

Усього по групі 461

201

4621А

202

4622А

203

Усього по групі 462

204

Усього по розділу 46

205

4999А

206

Усього по групі 499

207

Усього по розділу 49

208

Активи - усього

209

Клас 2

210

2111П

211

Усього по групі 211

212

2121П

213

2122П

214

2123П

215

Усього по групі 212

216

2131П

217

Усього по групі 213

218

2141П

219

Усього по групі 214

220

2151П

221

2152П

222

2153П

223

Усього по групі 215

224

2161П

225

Усього по групі 216

226

2171П

227

2172П

228

2173П

229

Усього по групі 217

230

Усього по розділу 21

231

2211П

232

2212П

233

Усього по групі 221

234

2221П

235

2222П

236

Усього по групі 222

237

2231П

238

2232П

239

Усього по групі 223

240

2241П

241

2242П

242

Усього по групі 224

243

Усього по розділу 22

244

2311П

245

Усього по групі 231

246

2321П

247

Усього по групі 232

248

Усього по розділу 23

249

2411П

250

2412П

251

Усього по групі 241

252

2421П

253

2422П

254

2423П

255

2424П

256

Усього по групі 242

257

2431П

258

2432П

259

2433П

260

Усього по групі 243

261

2441П

262

2442П

263

2443П

264

Усього по групі 244

265

Усього по розділу 24

266

Клас 3

267

3111П

268

3112П

269

3113П

270

Усього по групі 311

271

3121П

272

3122П

273

3123П

274

3124П

275

3125П

276

Усього по групі 312

277

3131П

278

3132П

279

Усього по групі 313

280

3141П

281

3142П

282

3143П

283

3144П

284

Усього по групі 314

285

3151П

286

3152П

287

3153П

288

3154П

289

Усього по групі 315

290

3161П

291

Усього по групі 316

292

Усього по розділу 31

293

3211П

294

3212П

295

Усього по групі 321

296

3221П

297

3222П

298

3223П

299

3224П

300

Усього по групі 322

301

3231П

302

3232П

303

Усього по групі 323

304

3241П

305

3242П

306

Усього по групі 324

307

3251П

308

3252П

309

3253П

310

3254П

311

Усього по групі 325

312

3261П

313

3262П

314

Усього по групі 326

315

3271П

316

3272П

317

Усього по групі 327

318

3281П

319

3282П

320

Усього по групі 328

321

Усього по розділу 32

322

3311П

323

Усього по групі 331

324

3321П

325

Усього по групі 332

326

Усього по розділу 33

327

3411П

328

3412П

329

Усього по групі 341

330

3421П

331

3422П

332

Усього по групі 342

333

Усього по розділу 34

334

3511П

335

3512П

336

3515П

337

3516П

338

Усього по групі 351

339

3521П

340

3522П

341

3523П

342

3524П

343

3525П

344

3526П

345

Усього по групі 352

346

3531П

347

3532П

348

Усього по групі 353

349

3541П

350

3542П

351

3543П

352

3544П

353

3545П

354

3546П

355

Усього по групі 354

356

3551П

357

3552П

358

3553П

359

3554П

360

Усього по групі 355

361

Усього по розділу 35

362

3611П

363

3612П

364

Усього по групі 361

365

3621П

366

3622П

367

Усього по групі 362

368

Усього по розділу 36

369

3711П

370

3712П

371

3713П

372

3714П

373

3715П

374

3716П

375

3717П

376

3718П

377

3719П

378

Усього по групі 371

379

3721П

380

3722П

381

Усього по групі 372

382

3731П

383

3732П

384

3733П

385

3734П

386

Усього по групі 373

387

3741П

388

Усього по групі 374

389

Усього по розділу 37

390

3811П

391

3812П

392

Усього по групі 381

393

3821П

394

Усього по групі 382

395

3891П

396

3892П

397

Усього по групі 389

398

Усього по розділу 38

399

3911П

400

Усього по групі 391

401

3921П

402

3922П

403

Усього по групі 392

404

3931П

405

Усього по групі 393

406

3991П

407

3992П

408

3993П

409

3994П

410

Усього по групі 399

411

Усього по розділу 39

412

Клас 4

413

4111П

414

4112П

415

Усього по групі 411

416

4121П

417

4122П

418

Усього по групі 412