open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державну казначейську службу України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 1078/2011 ( 1078/2011 ) від 29.11.2011 }

1. Затвердити Положення про Державну казначейську службу
України (додається).
2. Установити, що Державна казначейська служба України є
правонаступником прав та обов'язків Державного казначейства
України - урядового органу державного управління, що діяв у
системі Міністерства фінансів України.
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 квітня 2011 року

N 460/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 квітня 2011 року N 460/2011
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну казначейську службу України

1. Державна казначейська служба України (Казначейство
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра фінансів України (далі - Міністр).
Казначейство України входить до системи органів виконавчої
влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Казначейство України є учасником системи електронних платежів
Національного банку України.
2. Казначейство України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
фінансів України (далі - Мінфін України), іншими актами
законодавства України, а також дорученнями Президента України і
Міністра.
3. Основними завданнями Казначейства України є:
1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
2) реалізація державної політики у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів.
4. Казначейство України відповідно до покладених завдань:
1) здійснює через систему електронних платежів Національного
банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників,
одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами
бюджетів, спільних із міжнародними фінансовими організаціями
проектів;
2) управляє ліквідністю субрахунків єдиного казначейського
рахунка;
3) за погодженням із Мінфіном України залучає на поворотній
основі кошти єдиного казначейського рахунка для покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду
України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам;
4) здійснює відкриття та закриття рахунків поточного
бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного
бюджетного періоду;
5) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та
місцевих бюджетів на підставі рішення суду;
6) здійснює безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів
відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
7) здійснює повернення коштів, помилково або надміру
зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету;
8) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення
коштів надміру сплачених податків відповідно до законодавства;
9) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а
також між місцевими бюджетами відповідно до нормативів
відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування
розподілених коштів за належністю;
10) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та
бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, а також між місцевими бюджетами у порядку,
встановленому законодавством;
11) веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів;
12) веде облік бюджетних асигнувань, доводить до
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису
державного бюджету та зміни до нього;
13) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у
звітності про виконання бюджету;
14) забезпечує організацію та координацію діяльності головних
бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх
повноважень шляхом оцінки їх діяльності;
15) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
головних бухгалтерів бюджетних установ;
16) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання
державного та місцевих бюджетів;
17) зводить та складає звітність про виконання державного,
місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам
законодавчої і виконавчої влади в обсязі та строки, визначені
бюджетним законодавством. Складає та подає відповідним місцевим
фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;
18) здійснює за дорученням Мінфіну України погашення та
обслуговування державного боргу в національній та іноземній
валютах;
19) розміщує на офіційному сайті Казначейства України
квартальну та річну звітність про виконання Державного бюджету
України;
20) здійснює у межах повноважень контроль за:
веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат
державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням
фінансової і бюджетної звітності;
бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;
відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів
показникам розпису бюджету;
відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів
бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту
бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу
у бюджетному процесі);
відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та
відповідним бюджетним асигнуванням;
дотриманням правил валютного контролю за операціями з
бюджетними коштами в іноземній валюті;
дотриманням порядку проведення лотерей з використанням
електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі
реального часу;
закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при
здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і
одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до
законодавства;
21) здійснює попередження учасників бюджетного процесу про
неналежне виконання бюджетного законодавства;
22) зупиняє операції з бюджетними коштами та ініціює
зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником
бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;
23) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств
та в установленому порядку подає їх Міністру;
24) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного
процесу з питань, що належать до компетенції Казначейства України;
25) забезпечує функціонування багаторівневої
інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної
системи, вживає заходів до захисту інформації, яка обробляється
органами Казначейства України;
26) здійснює відповідно до законодавства України управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
27) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на Казначейство України Президентом України.
5. Казначейство України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті
Казначейства України, його територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Казначейства України та на
керівні посади в його територіальних органах, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління,
формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
апарату Казначейства України та його територіальних органів;
3) контролює діяльність територіальних органів Казначейства
України;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті
Казначейства України, його територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення
бухгалтерського обліку;
5) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних
з діяльністю Казначейства України, його територіальних органів і
підрозділів, підприємств, установ, організацій, що належать до
сфери його управління;
6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Казначейства України;
7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
8) організовує ведення діловодства та архіву в апараті
Казначейства України відповідно до встановлених правил.
6. Казначейство України для виконання покладених на нього
завдань має право в установленому порядку:
1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки
для видачі готівки в Національному банку України та інших
уповноважених банках;
2) розміщувати за рішенням Міністра, погодженим із
Національним банком України, тимчасово вільні кошти єдиного
казначейського рахунка та кошти валютних рахунків державного
бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних
паперів;
3) складати протоколи про порушення бюджетного законодавства
учасниками бюджетного процесу та на підставі цих протоколів у
межах наданих законодавством повноважень зупиняти операції з
бюджетними коштами, а також ініціювати зупинення бюджетних
асигнувань;
4) списувати позички, надані місцевим бюджетам, відповідно до
законодавства;
5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій дотримання установленого порядку казначейського
обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення
бухгалтерського обліку, складення звітності;
6) порушувати питання про притягнення до відповідальності за
допущення порушення бюджетного законодавства згідно з законами
України;
7) звертатись до суду, в тому числі у разі виявлення порушень
бюджетного законодавства;
8) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній
основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади;
9) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
10) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
11) проводити конференції та семінари з питань, що належать
до компетенції Казначейства України;
12) здійснювати у межах повноважень Казначейства України
співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, з
казначейськими службами інших держав щодо вивчення досвіду роботи
з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо
впровадження такого досвіду в Україні;
13) брати участь у діяльності міжнародних організацій
відповідно до міжнародних договорів, учасниками яких є Україна, а
також відповідно до угод між Казначейством України та
казначейськими службами інших держав за погодженням із Кабінетом
Міністрів України;
14) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами.
7. Казначейство України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах,
районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної
Республіки Крим) значення (у разі їх утворення).
8. Казначейство України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, з органами місцевого самоврядування,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також з підприємствами, установами, організаціями.
9. Казначейство України у межах своїх повноважень, на основі
і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів Міністерства фінансів України та доручень
Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які
підписуються Головою.
10. Казначейство України очолює Голова, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі
пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.
Голова Казначейства України:
1) очолює Казначейство України, здійснює керівництво його
діяльністю, представляє Казначейство України у відносинах з іншими
органами, підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністру пропозиції щодо формування
державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів та розроблені Казначейством України проекти законів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністру проекти нормативно-правових
актів Мінфіну України з питань, що належать до сфери діяльності
Казначейства України;
4) забезпечує виконання Казначейством України актів та
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
5) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на
засіданні колегії річний план роботи Казначейства України, заходи
щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його
діяльності відповідно до визначених завдань;
6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Казначейства України та покладених на нього завдань, про усунення
порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок
діяльності Казначейства України, його територіальних органів, а
також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади
своїх заступників;
8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату
Казначейства України;
9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;
10) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення у межах
граничної чисельності державних службовців та працівників
Казначейства України і коштів, передбачених на його утримання, а
також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України
територіальних органів Казначейства України, які є юридичними
особами публічного права;
11) утворює у межах граничної чисельності державних
службовців та працівників Казначейства України і коштів,
передбачених на утримання Казначейства України, ліквідовує,
реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та
Міністром територіальні органи Казначейства України як структурні
підрозділи апарату цього органу;
12) призначає на посади за погодженням із Міністром та
головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з
посад керівників територіальних органів Казначейства України,
призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє з посад
заступників керівників територіальних органів Казначейства
України;
13) забезпечує взаємодію Казначейства України із визначеним
Міністром структурним підрозділом Мінфіну України;
14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку
обміну інформацією між Мінфіном України та Казначейством України
та вчасність її подання;
15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із
Міністром керівників і заступників керівників структурних
підрозділів апарату Казначейства України, призначає на посади та
звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату
Казначейства України;
16) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Казначейства України,
керівників територіальних органів Казначейства України та їх
заступників;
17) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
головних бухгалтерів головних розпорядників коштів державного
бюджету;
18) підписує видані в межах компетенції Казначейства України
накази організаційно-розпорядчого характеру та організовує
контроль за їх виконанням.
11. Голова Казначейства України має двох заступників, у тому
числі одного першого. { Абзац перший пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1078/2011 ( 1078/2011 ) від
29.11.2011 }
Першого заступника та заступника Голови Казначейства України
призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра
України, внесеним на підставі пропозицій Голови Казначейства
України, погоджених із Міністром. { Абзац другий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1078/2011
( 1078/2011 ) від 29.11.2011 }
Першого заступника та заступника Голови Казначейства України
звільняє з посад Президент України. { Абзац третій пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1078/2011
( 1078/2011 ) від 29.11.2011 }
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Казначейства України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Казначействі України утворюється
колегія у складі Голови Казначейства України (голова колегії),
першого заступника та заступника Голови Казначейства України за
посадою, визначених посадових осіб Мінфіну України. У разі потреби
до складу колегії Казначейства України можуть входити керівники
структурних підрозділів Казначейства України, а також в
установленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Казначейства України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Казначействі України
можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі
органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджуються Головою
Казначейства України.
13. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Казначейства України затверджується Кабінетом Міністрів України.
14. Структура апарату Казначейства України затверджується
Головою Казначейства України за погодженням із Міністром.
15. Штатний розпис, кошторис Казначейства України
затверджуються Головою Казначейства України за погодженням із
Мінфіном України.
16. Казначейство України є юридичною особою публічного права,
має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в Казначействі України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: