open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
27.08.2004 N 222

Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки

виконання державними службовцями Держводгоспу

України покладених на них обов'язків і завдань

Відповідно до наказу Головного управління державної служби
України від 31 жовтня 2003 року N 122 ( z1063-03 ) "Про
затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2003 р. за N 1063/8384, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями Держводгоспу України покладених на них
обов'язків і завдань (далі - Порядок), що додається.
2. Відділу кадрів (Козенюк) довести цей наказ до відома
начальників управлінь та відділів на правах самостійних, яким
ознайомити з ним підлеглих державних службовців під розпис.
3. Відділу контролю (Демковська) забезпечити виготовлення в
потрібній кількості примірників зазначеного Порядку для
забезпечення ним державних службовців управлінь та відділів на
правах самостійних.
4. Наказ Держводгоспу України від 8 серпня 2002 року N 188
"Про затвердження Порядку щодо проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями апарату комітету покладених на
них обов'язків і завдань" скасувати.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Голова Комітету В.Сташук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу України

27.08.2004 N 222

ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки виконання державними

службовцями Держводгоспу України покладених

на них обов'язків і завдань

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади
проведення оцінки виконання державними службовцями Держводгоспу
України (далі - Держводгосп, Комітет) своїх обов'язків і завдань
під час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється відповідно
до Положення про проведення атестації державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) (із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1979
( 1979-2002-п ).
1. Загальні положення
1.1. Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями
Комітету покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна
оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків
є здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби
та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки
якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій,
особистих планів роботи.
1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й
розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності
державних службовців Комітету, визначення їх потенціалу, потреб у
підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування
кар'єри, вдосконалення процесу планування та організації
діяльності як державного службовця, так і державного органу в
цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного
реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.
1.3. Щорічна оцінка виконання державними службовцями Комітету
покладених на них завдань та обов'язків проводиться в період між
атестаціями безпосередніми начальниками управлінь та відділів на
правах самостійних у січні - лютому за підсумками минулого року.
1.4. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього
начальника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо
безпосередній начальник працює неповний звітний рік, проводиться
заступником начальника управління чи відділу на правах самостійних
(в разі відсутності такої посади - керівником вищого рівня).
1.5. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки,
державні службовці патронатної служби та державні службовці
Комітету, призначені на посаду у звітному періоді.
1.6. При проведенні щорічної оцінки виконання державними
службовцями Комітету обов'язків (згідно з посадовими інструкціями)
та покладених на них планових і позапланових завдань (відповідно
до плану діяльності Держводгоспу, управління або відділу на правах
самостійного) необхідно використовувати особисті плани роботи
державних службовців, які формуються державним службовцем за
дорученнями (резолюціями) безпосереднього начальника на початку
року відповідно до планів роботи управління або відділу на правах
самостійного (далі - структурний підрозділ) та доповнюються
протягом року за дорученнями начальника в разі покладання на
структурний підрозділ нових завдань, а також надходження доручень
органів вищого рівня.
1.7. Протягом року до особистого плану роботи в разі потреби
можуть вноситися зміни і доповнення на підставі документів, за
якими Держводгосп чи структурний підрозділ спрямовує позапланові
завдання (доручення органу вищого рівня, накази або інші доручення
керівників Комітету, рішення колегії Комітету тощо).
1.8. Щорічна оцінка проводиться відповідно до критеріїв та
показників якості роботи державних службовців, які поділяються на
загальні (характерні для усіх державних службовців Комітету) та
спеціальні (залежать від особливостей роботи Держводгоспу).
Зазначені критерії та показники пов'язуються з конкретною
діяльністю та очікуваними результатами. Примірний перелік
загальних критеріїв та показників якості роботи державного
службовця визначено додатком 1.
1.9. Процедура щорічної оцінки, критерії та показники якості
роботи повинні постійно вдосконалюватися, а тому підлягають
систематичному перегляду.
1.10. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і
справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності,
об'єктивності, неупередженості, рівноправності.
2. Організація і проведення щорічної оцінки
2.1. Відповідно до Типового положення про кадрову службу
органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 912 ( 912-96-п ) (з
змінами), організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки
покладається на відділ кадрів Комітету.
2.2. До початку проведення оцінювання відділ кадрів має
ознайомити всіх державних службовців Комітету з порядком
проведення щорічної оцінки та критеріями і показниками якості
роботи, а також разом з відділом контролю забезпечити формою
бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових
обов'язків і завдань (далі - форма бланка щорічної оцінки), зразок
якої наведено в додатку 2. Зазначена форма може доводитися до державних службовців
Комітету в паперовому або комп'ютерному варіантах.
2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких
етапів: підготовчий період; оцінювання; співбесіда; підписання результатів обговорення; затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання; заключний етап.
2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім
начальником і державним службовцем Комітету виконання завдань та
обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про
структурні підрозділи, особистих планах роботи, наданих окремих
дорученнях у звітний період, а також установлення безпосереднім
начальником дати проведення співбесіди.
2.5. Оцінювання здійснюється державним службовцем Комітету
через самооцінювання та оцінювання безпосереднім начальником,
результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки та
додатка до неї.
2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь
державного службовця Комітету в процедурі щорічної оцінки.
Державний службовець має висловити свою точку зору, визначити
проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в
удосконаленні професіоналізму. Безпосередній начальник оцінює виконання державним службовцем
посадової інструкції, особистого плану роботи, визначеного на
початку звітного періоду, окремих доручень, завдань, перевіряє
своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує
причини продовження термінів виконання завдань, змін до плану
тощо.
2.7. Оцінювання безпосереднім начальником має бути
обґрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням
позитивних показників роботи державного службовця, рівня його
знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі,
а також шляхів їх подолання. За результатами оцінювання і самооцінювання начальником
виставляється підсумкова оцінка.
2.8. Підсумкова оцінка може бути: низька - державний службовець повинен поліпшити свою роботу,
щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції
результату його роботи; задовільна - державний службовець досяг певних результатів,
володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових
обов'язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові,
які примушують начальника часом вносити корективи в результати
роботи; добра - державний службовець досяг результатів володіння
навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання начальника в
результати роботи, спрямував зусилля на запровадження
інноваційного стилю пошуку рішень; висока - державний службовець перевищив очікувані результати,
виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль
виконання своїх обов'язків і доручень.
2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній
начальник у тижневий термін передає державному службовцю для
ознайомлення.
2.10. Співбесіда безпосереднього начальника з державним
службовцем проводиться з метою обговорення результатів оцінки його
роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік
щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення
кваліфікації та складання особистих планів роботи на наступний рік
з огляду на пріоритети діяльності структурного підрозділу або
Держводгоспу.
2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і
мати рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням
самооцінки державного службовця.
2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися
балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів
з відповідним обґрунтуванням.
2.13. Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім
начальником і державним службовцем форми бланка щорічної оцінки на
підтвердження того, що результати оцінювання обговорені та
складений особистий план роботи на наступний рік, зразок якого
наведено в додатку 3.
2.14. Затвердження першим заступником або заступником Голови
Комітету, відповідно до розподілу функціональних обов'язків,
результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з
результатами оцінювання. Заступник Голови Комітету при цьому може
висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі
необхідності, відповідні співбесіди.
2.15. Заключний етап включає в себе перевірку відділом кадрів
Комітету повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і
долучення її до особової справи державного службовця.
2.16. Відділ кадрів Комітету аналізує та узагальнює
результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з
питань кадрового менеджменту. Указані висновки враховуються при
складанні річних планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та
перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення
на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних
службовців, плануванні їх кар'єри.
3. Результати щорічної оцінки
3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при
атестації державних службовців Комітету, розгляді питань
просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні
передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій
або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження
терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового
резерву та інших питань проходження державної служби.
4. Оскарження державними службовцями Комітету

результатів щорічної оцінки
4.1. У разі незгоди з оцінкою начальника державний службовець
Комітету у десятиденний термін може звернутися із заявою до
першого заступника або заступника Голови Комітету, відповідно до
розподілу функціональних обов'язків, висловивши зауваження та
обґрунтувавши їх. Рішення першого заступника або заступника Голови
Комітету є ухвальним.
Начальник Юридичного відділу О.Райчева

Додаток 1

до п. 1.8 Порядку проведення

щорічної оцінки виконання

державними службовцями

Держводгоспу України

покладених на них

обов'язків і завдань

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

загальних критеріїв та показників якості

роботи державного службовця
---------------------------------------------------------------------------- N | КРИТЕРІЇ | РІВНІ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ЗАВДАНЬ | ---+-----------+----------------------------------------------------------| п/п| | Низький |Задовільний | Добрий | Високий | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------------| 1. Виконання обов'язків і завдань | --------------------------------------------------------------------------| 1 |Обсяг |не |відповідає |повністю |перевищує | |роботи, що |відповідає |встановлено-|вкладається |сподівання, | |виконується|очікуваному, |му терміну |в термін, |виконує | | |перевищується |виконання |має час на |завдання | | |встановлений | |додаткове |постійно із | | |термін | |опрацювання |скороченням | | |виконання | | |терміну, | | | | | |виконує за | | | | | |цей час | | | | | |додаткові | | | | | |завдання | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 2 |Якість |результати |результати |результатами |результати | |роботи |роботи |роботи |роботи можна |роботи вищої | | |потрібно |майже не |користуватися|якості, мають | | |постійно |потребують | |інноваційний | | |принципово |виправлень | |характер | | |виправляти | | |вирішення | | | | | |питання | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 3 |Планування |низький |уміє |уміє |організованість | |роботи |рівень |організову- |організовува-|і зібраність | | |планування |вати свою |ти свою |високі; робота | | |робочого |роботу, |роботу, |організовується | | |часу, |робота |постійно |цілеспрямовано | | |допускаються |виконується |підвищує | | | |прояви | із |власну | | | |безсистемних |додержанням |культуру | | | |кроків щодо | термінів |планування; | | | |виконання |(упритул з | робота | | | |завдань |ризиком |виконується | | | | |порушення) |раціонально, | | | | | |з постійним | | | | | |додержанням | | | | | |термінів | | --------------------------------------------------------------------------| 2. Професійна компетентність | --------------------------------------------------------------------------| 4 |Професійні |знання |володіє |володіє |володіє | |знання |поверхові, |спеціальними|системними |глибокими, | | |не системні, |знаннями, |знаннями, |міцними і | | |професійні |достатніми |здатний до |всебічними | | |завдання |для |розв'язання |знаннями, має | | |самостійно |задовільного|творчих |цілісне | | |вирішувати |вирішення |завдань |уявлення про | | |складно |завдань |професійного |системність; | | | |професійного| характеру |гнучкість | | | |характеру | |мислення дає | | | | | |змогу | | | | | |розв'язувати | | | | | |складні | | | | | |завдання | | | | | |теоретичного | | | | | |характеру в | | | | | |професійній | | | | | |сфері | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 5 |Професійні |розвинуті |розвинуті |розвинуті та |забезпечує | |вміння і |недостатньо, |посередньо, |забезпечують |виконання | |навички |потребує |забезпечують|необхідний |практичних | | |постійної |необхідний |рівень |завдань | | |сторонньої |рівень |самостійного |професійного | | |допомоги |виконання | виконання |характеру на | | | |професійних |професійних |високому | | | |завдань при |завдань |рівні, має | | | |сторонній | |можливість | | | |допомозі | |надати певні | | | | | |консультації | | | | | |іншому | | | | | |виконавцю | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 6 |Уміння |важко |взагалі |чітко і |логічно | |формулювати|зрозуміти, |легко |переконливо |побудовані | |точку зору |обмежений |зрозуміти, |викладає |висловлення, | |(усно, |словниковий |достатньо |думки, |влучний вибір | |письмово) |запас, |володіє |вільно |належної | | |документи |державною |володіє |лексики та | | |потрібно |мовою, у |державною |формулювань, | | |переробляти, |документи |мовою, |у документах | | |робить |вносяться |документи не |завжди | | |помилки при |незначні |потребують |впорядковані, | | |оформленні |зміни |виправлень |вільно | | |документів | | |викладені | | |державною | | |думки | | |мовою | | | | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 7 |Готовність |здебільшого |працює з |проявляє |ініціативний, | |до дій, |пасивний, |власної |ініціативу, |творчо | |ініціатива |безініціатив- |волі, |активний, |відноситься | | |ний, |виявляє |не |до вирішення | | |елементи |ініціативу, |позбавлений |практичних | | |творчого |активністю |творчого |завдань, | | |підходу до |і творчим |ставлення |здатний | | |справи не |ставленням |до справи; |генерувати | | |проявляються; |до справи не|наполегливий |обґрунтовані | | | потребує |визначається| |ідеї та | | |постійного | | |пропозиції, | | |спрямування | | |які | | |до роботи | | |заслуговують | | | | | |на увагу, | | | | | |сприяє їх | | | | | |реалізації | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 8 |Оператив- |повільно |пристосовує-|сприймає |швидко | |ність |сприймає |ться до |нові |сприймає нові | |мислення |нові |нових |завдання |завдання і | | |завдання, |завдань і |охоче, |ситуації, | | |виявляє |ситуацій |розуміє їх |визначає | | |незадоволення |на роботі |суть та |впливові | | |у разі зміни | |пов'язані з |фактори та | | |завдання або | |ними |суть справи | | |звичайних | |проблеми, | | | |обставин | |орієнтується | | | | | | у нових | | | | | |ситуаціях | | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 9 |Працез- |працездатність|працез- |працездатний,|працездатність | |датність та| низька, |датність |збільшення | висока, | |витри- |збільшення |задовільна, |навантаження |витримує | |валість |навантаження |збільшення |не впливає на|тривале | | |погіршує |наван- |якість роботи|навантаження, | | |якість |таження, як | |відповідає | | |роботи, |правило, | |активністю на | | |втрачає |не впливає | |підвищення | | |впевненість |на якість | |вимог | | | |роботи | | | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 10|Відпові- |виявляє |виявляє |почуття |високо | |дальність |байдужість, |почуття |відповідаль- |розвинуті | | |безвідповіда- |відповіда- |ності |почуття | | |льність, |льності |виявляє |обов'язку; | | |схильність |нестабільно,|постійно |виконавча | | |до |потребує | |дисципліна | | |невиконання |постійного | |відмінна, | | | |контролю | |надійний у | | | |за | |розв'язанні | | | |виконанням | |завдань | | | | | |повсякденної | | | | | |діяльності | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 11|Самості- |самостійних |здатний до |у прийнятті |високо | |йність |рішень не |прийняття |рішень, як |розвинута | | |приймає, у |самостійних |правило, |здібність до | | |разі | рішень, |самостійний; |обґрунтованого | | |виникнення |але вони | здатний |прийняття | | |найменших |не завжди |аналізувати і|самостійних | | |проблем |бувають |прогнозувати |рішень; | | |потребує |обґрунтова- |події; |володіє | | |стороннього |ними, у |у критичних |навичками | | |втручання |критичних |ситуаціях |передбачення; | | | |ситуаціях |здатний до |у критичних | | | |виявляє |рішучих |ситуаціях | | | |нерішучість |дій; |здатний до | | | | |виконує |продуманих і | | | | |завдання без |рішучих дій; | | | | |сторонньої |самостійно | | | | |допомоги |вирішує | | | | | |складні | | | | | |проблеми | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 12|Здатність |якостей |здатний |здатний |володіє | |до |лідера не |позитивно |позитивно |високорозвину- | |лідерства |має і не |впливати |впливати на |тими | | |намагається |на людей, |людей, має |здібностями | | |мати; у |але в |якості |позитивного | | |колективі |практичній |лідера |впливу на | | |непомітний |діяльності | |людей, якості | | | |цим | |лідера | | | |користується| |виявлені | | | | рідко | |яскраво | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 13|Здатність |професійний |професійний |працює над |активно, | |до |досвід |досвід |підвищенням |цілеспрямовано, | |накопичення|накопичує |накопичує |і |систематично і | |поновлення |повільно, |і оновлює |оновленням |результативно | |і творчого |професійні |у міру |професійного |працює над | |застосу- |завдання |потреби, | досвіду, |підвищенням | |вання |вирішує лише |здебільшого |сумлінно, |професійних | |профе- |традиційними |працює за |результатив- |знань, умінь | |сійного |методами, |шаблоном |но; має |і навичок; | |досвіду |професійне | |новаторські |здатний | | |новаторство | |підходи у |реалізувати і | | |не сприймає | |професійній |підтримати | | |або | |діяльності |нове в | | |заперечує | | |професійній | | | | | |сфері | --------------------------------------------------------------------------| 3. Етика поведінки | --------------------------------------------------------------------------| 14|Етика |рівень |рівень |культурний |володіє | |поведінки, |культури |культури |у поведінці |високим | |стиль |поведінки і |поведінки |з людьми, у |рівнем | |спілкування|спілкування |і |спілкуванні |культури | | |з людьми |спілкування |тактовний, |поведінки і | | |низький, | з людьми |доброзичливий|спілкування з | | |допускає |задовільний,| |людьми; | | |елементи | але не | |властива | | |нетактовного |завжди | |гнучкість у | | |грубого |адекватний | |використанні | | |відношення |відповідній | |стилів | | |до | ситуації | |спілкування і | | |оточуючих; | | |поведінки, у | | |поведінка не | | |критичних | | |відповідає | | |ситуаціях | | |конкретній | | |завжди | | |ситуації | | |поводиться | | |(невпевнена, | | |коректно і | | |неввічлива, | | |водночас з | | |зухвала) | | |розумінням | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 15|Співробіт- |рідко надає |співпрацює |плідно |виявляє | |ництво |допомогу, |з іншими, |співпрацює |здібності до | | |часто не |пропонує |з іншими, |роботи у | | |інформує |допомогу, |пропонує |колективі, | | |інших |регулярно |допомогу, |надає цінні | | | |інформує |регулярно |імпульси для | | | | |інформує |досягнення | | | | | |спільної мети | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 16|Дисципліно-|порушує |дотримується|дисциплі- |високо | |ваність |правила |правил |нований, |дисциплінований,| | |внутрішнього |внутрішнього|правила | суворо і | | |трудового |трудового |внутрішнього |точно | | |розпорядку |розпорядку, |трудового |дотримується | | | |але потребує|розпорядку |правил | | | |контролю |виконує без |внутрішнього | | | | |порушень |трудового | | | | | |розпорядку | --------------------------------------------------------------------------| 4. Критерії для керівних працівників | --------------------------------------------------------------------------| 17|Здатність |неспроможний |подає свою |свою точку |цілеспрямовано | |до |дотримуватися |точку зору |зору може | репрезентує | |переговорів| особистої |професійно, |переконливо |свою точку | | |точки зору, |конкретно |аргументувати|зору, не | | |аргументація | | |ігноруючи | | |невпевнена, | | |належних | | |непереконлива | | |контраргументів | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 18|Уміння |не сприяє |ретельно |визначає |чітко | |організо- |впорядкуванню |вивчає |мету і |визначає мету | |вувати | робочого |мету і |пріоритети; |і пріоритети, | |роботу |процесу |пріоритети; |забезпечує |оптимально | |підлеглих | |доцільно |регулярне |організовує | | | |розподіляє |інформування |робочий | | | |робочі |підлеглих; |процес, | | | |завдання |раціонально |розподіляючи | | | | |розподіляє |завдання | | | | |робочі |досягає | | | | |завдання |максимальної | | | | | |ефективності | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 19|Професіо- |формулювання |не завжди |чітко |роз'яснює | |налізм у |завдань |пояснює та |пояснює |завдання | |керівництві|нечітке |надає |поставлені |доступно, | |роботою | |потрібну |завдання; |детально, | |підрозділу | |інформацію і|надає |вчасно | | | |професійні |потрібну |консультує | | | |поради |інформацію та| | | | | |професійні | | | | | |поради | | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 20|Контроль |контроль |епізодично |систематично |контроль | | |відсутній |контролює | контролює |здійснює | | |взагалі або |виконання |виконання |вміло та | | |неефективний |поставлених |поставлених |ненав'язливо | | | | завдань |завдань | | ---+-----------+--------------+------------+-------------+----------------| 21|Оцінка та |не |ознайомлений|ознайомлений |ретельно та | |заохочення |усвідомлює |з |з |детально | |співробіт- |досягнень та |досягненнями|досягненнями |вивчає | |ників |можливостей |та |та |досягнення та | | |працівників, |можливостями|можливостями |можливості | | |не знає їх |працівників;|працівників, |працівників, | | |здібностей та |намагається |правильно |цілеспрямовано | | |інтересів, |оцінювати |оцінює | стимулює їх | | |не підтримує |здібності; |здібності |інтереси та | | |заходів з |підтримує |та заслуги, |здібності, | | |підвищення |заходи з |підтримує |ефективно | | |кваліфікації, |підвищення |заходи з |спонукає до | | | заважає |кваліфікації|підвищення |самостійності | | |самостійності | |кваліфікації,|мислення та | | |співробітників| |стимулює |дій | | | | |самостійність| | | | | |мислення та | | | | | |дій | | ---------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до п. 2.2 Порядку проведення

щорічної оцінки виконання

державними службовцями

Держводгоспу України

покладених на них

обов'язків і завдань

Зразок

ФОРМА БЛАНКА

щорічної оцінки виконання державним службовцем

Комітету посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про державного службовця Прізвище ____________________________________________________ Ім'я ________________________________________________________ По батькові _________________________________________________ Дата народження _____________________________________________ Назва підрозділу ____________________________________________ Назва посади ________________________________________________ Дата зайняття посади ________________________________________ Звітний період ______________________________________________
2. Самооцінка 1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої
посадові обов'язки? Навести окремі приклади. 2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і
які не виконано. Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок,
відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували. 3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення
для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки
відповідних програм, нормативно-правових актів? 4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань
діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом
року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).
3. Оцінка безпосереднім керівником 1. Оцінка виконання державним службовцем посадових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях, та завдань,
викладених в особистому плані роботи, а також ступінь участі у
виконанні окремих доручень (завдань). 2. Рівень знань, умінь, професійні якості, здібності
державного службовця в контексті виконання покладених на нього
завдань і обов'язків.
4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок
обговорення результатів щорічної оцінки виконання державними
службовцями посадових обов'язків і
завдань __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підсумкова оцінка ___________________________________________
Підпис державного службовця __________________

Прізвище, ім'я, по батькові __________________

(повністю)

Підпис безпосереднього __________________

керівника (повністю)
Прізвище, ім'я, по батькові __________________

(повністю)
Дата __________________

5. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і
завдань
Підпис __________________

Прізвище, ім'я, по батькові __________________

(повністю)

Дата __________________

Додаток 3

до п. 2.13 Порядку

проведення щорічної оцінки

виконання державними

службовцями Держводгоспу

України покладених на них

обов'язків і завдань

Зразок

ОСОБИСТИЙ ПЛАН

роботи державного службовця Комітету

на ____ рік

------------------------------------------------------------------ N |Назва завдання| Термін | Результат оцінювання | п/п | | виконання | | | | |---------------------------| | | | державним |безпосереднім| | | | службовцем | керівником | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: