open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2007 N 220

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо порядку передачі в оренду майна державних

підприємств, які входять до сфери управління

Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення

поліпшень орендованого майна

На виконання статті 118 Закону України "Про державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) та з метою забезпечення в
міністерстві єдиного системного підходу до підготовки та розгляду
матеріалів щодо порядку передачі в оренду майна державних
підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та
надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку передачі в
оренду майна державних підприємств, які входять до сфери
управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення
поліпшень орендованого майна (далі - Методичні рекомендації), що
додаються.
2. Методологічне супроводження Методичних рекомендацій
покласти на Департамент економіки та управління державною
власністю (Дробот В.І.).
3. Наказ від 14.12.06 N 769 ( v0769555-06 ) "Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо порядку передачі в оренду майна
державних підприємств, які входять до сфери управління
Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень
орендованого майна" вважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

28.03.2007 N 220

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку передачі в оренду майна

державних підприємств, які входять до сфери

управління Мінагрополітики, та надання згоди

на здійснення поліпшень орендованого майна

1. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо порядку передачі в оренду майна
державних підприємств, які входять до сфери управління
Мінагрополітики та надання згоди на здійснення поліпшень
орендованого майна (далі - Методичні рекомендації) розроблено
відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ),
Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( 489-16 ), постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
N 786 ( 786-95-п ) "Про Методику розрахунку і порядок використання
плати за оренду державного майна", постанови Кабінету Міністрів
України від 10.08.1995 N 629 ( 629-95-п ) "Про затвердження
Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем
оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит
орендареві коштів та цінних паперів" з метою надання практичної
допомоги керівникам підприємств, установ та організацій (далі -
Підприємство), які входять до сфери управління Міністерства
аграрної політики України, щодо передачі в оренду нерухомого та
іншого державного майна та проведення невід'ємних поліпшень
орендованого майна.
2. Орендодавці та орендарі щодо державного майна
Орендодавцями державного майна є: Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва (далі - Орендодавець) - щодо цілісних майнових
комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого
майна, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів
господарських товариств, утворених у процесі приватизації
(корпоратизації); державні підприємства (далі - Підприємство-орендодавець) -
щодо окремого індивідуально визначеного майна. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені
членами трудового колективу державного підприємства, інші юридичні
особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних
держав, міжнародні організації та особи без громадянства (далі -
Орендар). У разі передачі в оренду нерухомого та іншого державного
майна, яке знаходиться на балансі підприємств, необхідне
погодження органу управління державним майном (далі -
Мінагрополітики).
3. Оцінка нерухомого та іншого окремого

індивідуально визначеного майна,

що передається в оренду
У разі оренди державного нерухомого майна здійснюється його
незалежна оцінка відповідно до пункту 19 Методики оцінки об'єктів
оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.08.1995 N 629 ( 629-95-п ) "Про затвердження Методики оцінки
вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних
матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів
та цінних паперів". У разі передачі в оренду нерухомого майна площею понад
200 кв.м звіт про незалежну оцінку майна розглядається та
рецензується Фондом державного майна України, його регіональними
відділеннями та представництвами. У разі передачі в оренду нерухомого майна площею до 200 кв.м
висновок про вартість майна затверджує Мінагрополітики. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім
нерухомого) за заявою Підприємства комісією, що створює
Мінагрополітики, здійснюється самостійна оцінка майна на підставі
даних бухгалтерського обліку з урахуванням усіх передбачених
законодавством переоцінок і дооцінок. У разі самостійної оцінки нерухомого майна складається
відповідний акт його оцінки, який затверджує Мінагрополітики.
4. Порядок укладання договору оренди нерухомого

майна та цілісного майнового комплексу
1. Підприємство, яке має намір передати в оренду нерухоме
майно, що не використовується у виробництві, направляє до
Мінагрополітики звернення для погодження оренди та пакет
документів відповідно до додатка 1.
2. Мінагрополітики, у разі згоди, направляє Орендодавцю
лист-погодження, який містить висновок, що об'єкт не заборонений
до оренди, пропозиції щодо умов оренди, кандидатуру від
Мінагрополітики до складу конкурсної комісії.
3. Орендодавець оголошує конкурс, який проводиться в один
етап. Переможець визначається згідно з умовами конкурсу та
зобов'язаннями учасника конкурсу. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або
більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї
пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне
рішення про розгляд органом приватизації питання про укладення
договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним
заявником.
4. У п'ятиденний термін після дати затвердження результатів
конкурсу орендодавець надсилає копії проекту договору та інших
матеріалів Мінагрополітики. Опрацьований пакет документів, висновок із зауваженнями та
пропозиціями щодо оренди державного майна Мінагрополітики повертає
Орендодавцю.
5. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну
погодження умов договору оренди з Мінагрополітики дає згоду або
відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це
Підприємство та Орендаря.
5. Порядок надання Орендарю згоди на здійснення

невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
1. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на
здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
орендар подає такий пакет документів: - заяву та опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на
їх проведення; - обґрунтування доцільності здійснення поліпшень орендованого
майна; - приписи органів пожежного нагляду, охорони праці, висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи, висновок
профільного державного інституту по проектуванню; - довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди
згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року.
2. У разі оренди цілісного майнового комплексу державного
підприємства для здійснення поліпшень за рахунок амортизаційних
відрахувань на орендоване державне майно чи коштів, отриманих від
відчуження орендованого майна, орендар подає також завірену копію
проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено
договором оренди.
3. Після надходження зазначених матеріалів до Мінагрополітики
Департамент економіки та управління державною власністю спільно з
галузевими департаментами міністерства розглядає подані матеріали
і готує висновок про надання згоди на проведення невід'ємних
поліпшень орендованого державного майна або про відмову в його
проведенні.
4. Згода на здійснення поліпшень надається у формі листа
органу управління орендарю, у якому міститься погодження на
поліпшення орендованого майна.
Заступник Директора Департаменту
економіки та управління державною
власністю М.О.Венглінський

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

28.03.2007 N 220

ДАНІ

щодо укладених договорів оренди

об'єктів державної власності, що знаходяться

на балансі підприємства (організації, установи)

Мінагрополітики станом на "___"__________ 200_ р.

Назва підприємства (організації, установи) __________________
------------------------------------------------------------------ 1. Площа, яка знаходиться на балансі, кв.м | | -------------------------------------------------------+--------| 2. Площа, яка використовується для власних потреб, кв.м| | -------------------------------------------------------+--------| 3. Площа, яка здається в оренду, кв.м | | -------------------------------------------------------+--------| 4. Площа, яка не використовується, кв.м | | -----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Орендар | Цільове | Орен-| Вартість | Термін |Наявність |Оренд-|Орендна|Загальна|Сума сплати|Перера-| з/п| назва, |призначення|дована|об'єкта оренди| дії | дозволу | на | плата | сума |відповідної|ховано | | код | діяльності|площа,| (тис.грн) | дого- |регіональ-| став-| за |орендної| частини |коштів | | ЄДРПОУ,|орендаря на|(кв.м)|--------------| вору: | ного | ка, |1 кв.м |плати з | орендної | за | |юридична|орендованій| |за екс-| пер- | з | відділен-| (%) | в мі- | ПДВ за | плати до |надання| |адреса) | площі | |пертною|вісна |(дата) -| ня ФДМУ | | сяць |звітній |державного | кому- | | | | |оцінкою|балан-| по |(N листа, | | з ПДВ | період | бюджету |нальних| | | | | | сова | (дата) | дата) | | (грн) | (тис. | (тис.грн) |послуг,| | | | | | | | | | | грн) | |з ПДВ | | | | | | | | | | | | | (тис. | | | | | | | | | | | | | грн) | ---+--------+-----------+------+-------+------+--------+----------+------+-------+--------+-----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ПІБ
Головний бухгалтер ПІБ
МП

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: