open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 211/47 від 12.06.2002

м. Київ

Про затвердження заходів МОЗ України та АМН України
щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 435/60 ( v0435282-03 ) від 18.09.2003

N 1/2 ( v0001282-05 ) від 04.01.2005

N 363/39 ( v0363282-05 ) від 19.07.2005

N 780/71 ( v0780282-05 ) від 29.12.2005 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 р. N 392 ( 392-2002-п ) "Державна програма "Онкологія"
на 2002-2006 роки Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити заходи МОЗ України та АМН України щодо
виконання Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки
( 392-2002-п ) (додаток 1).
2. Створити Єдиний координаційний центр з метою координації
та контролю робіт, пов'язаних з виконанням заходів (додаток 2).
Забезпечити функціонування зазначеного центру на базі Міністерства
охорони здоров'я України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 780/71 ( v0780282-05 ) від
29.12.2005 )
3. Начальнику Головного управління економіки Вовк М.Г.
передбачати щороку під час формування проекту Державного бюджету
України та Державної програми економічного і соціального розвитку
України кошти на здійснення заходів щодо поліпшення медичної
допомоги онкологічним хворим на 2002-2006 роки, виходячи з
можливостей бюджету згідно затвердженого обсягу фінансування.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони
здоров'я Київської міської державної адміністрації: 4.1. Направити до Єдиного координаційного центру у місячний
термін інформацію про базовий стан матеріально-технічного
забезпечення закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу
онкологічним хворим. 4.2. Розробити та затвердити у двомісячний термін за
погодженням з Єдиним координаційним центром регіональні плани
реалізації заходів. 4.3. Передбачати під час формування проектів місцевих
бюджетів кошти для здійснення заходів, а також сприяти залучення
для цієї мети коштів з інших джерел.
5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, установ і закладів
АМН України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони
здоров'я Київської міської державної адміністрації: 5.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених в
п. 1. 5.2. До 10 числа останнього місяця кварталу подавати до
Єдиного координаційного Центру інформацію про хід виконання
заходів за уніфікованою формою (додається). ( Пункт 5.2 в редакції
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 1/2 ( v0001282-05 ) від
04.01.2005 ) 5.3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Весельського В.Л. та
віце-президента АМН України Зозулю Ю.П. ( Пункт 5.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 1/2
( v0001282-05 ) від 04.01.2005, N 780/71 ( v0780282-05 ) від
29.12.2005 )
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко
Президент Академії
медичних наук України О.Ф.Возіанов
Додаток N 1

до Наказу Міністерства

охорони здоров'я України

та Академії

медичних наук України

12.06.2002 N 211/47
ЗАХОДИ

Міністерства охорони здоров'я України та Академії

медичних наук України
щодо виконання Державної Програми "Онкологія" на 2002-2006 роки

( 392-2002-п )
-------------------------------------------------------------------------------------- Розділ заходів Програми|Термін| Виконавці | Заходи |Термін| Виконавці | відповідно до Постанови|вико- | згідно | Міністерства |вико- | | Кабінету Міністрів |нання | Постанови | охорони здоров'я |нання | | України від 29 березня |(роки)|( 392-2002-п )| та Академії |(роки)| | 2002 року N 392 | | | медичних наук | | | ( 392-2002-п ) | | | | | | -----------------------+------+--------------+------------------+------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------------------| 1. Первинна профілактика онкопатології | ------------------------------------------------------------------------------------| 1.1. Створити кадастр |2002 |МОЗ, |Завершити |2002 -|Інститут | канцерогенонебезпечних | - |Академія |паспортизацію | 2003 |гігієни та | підприємств, |2003 |медичних |підприємств, | роки |медичної | технологічних процесів |роки |наук |технологічних | |екології АМН | та видів діяльності | |України. |процесів та видів | |України, | людини, які призводять | | |діяльності, які | |Інститут | до забруднення довкілля| | |призводять до | |медицини праці | канцерогенними | | |забруднення | |АМН України, | речовинами. | | |довкілля | |Управління | | | |канцерогенними | |радіаційного | | | |речовинами. | |захисту | | | | | |населення та | | | | | |медичних | | | | | |проблем аварії | | | | | |на ЧАЕС МОЗ | | | | | |України, | | | | | |Головне | | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічне| | | | | |управління МОЗ | | | | | |України | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 1.2. Здійснювати |2002 |МОЗ, Рада |1. Проводити |2002 -|Інститут | постійний контроль за | - |міністрів |аналіз стану |2006 |гігієни та | надходженням |2006 |Автономної |забруднення |роки |медичної | канцерогенів та |роки |Республіки |довкілля в | |екології АМН | мутагенів у навколишнє | |Крим, |регіонах | |України, | природне середовище | |обласні, |канцерогенними | |Інститут | згідно з державними | |Київська та |речовинами. | |медицини праці | гігієнічними | |Севастополь-|2.Вживатити заходи| |АМН України, | нормативами. | |ська міські |щодо запобігання | |Управління | | |держадмініс-|забруднення | |радіаційного | | |трації. |довкілля в | |захисту | | | |регіонах | |населення та | | | |канцерогенними | |медичних | | | |речовинами. | |проблем аварії | | | |3. Розробити з | |на ЧАЕС МОЗ | | | |урахуванням | |України, | | | |сучасних | |Головне | | | |технологічних | |санітарно- | | | |можливостей та | |епідеміологічне| | | |застосовувати | |управління | | | |комплекс заходів | |МОЗ України, | | | |щодо усунення | |Міністерство | | | |забруднення | |охорони | | | |довкілля в | |здоров'я | | | |регіонах | |Автономної | | | |канцерогенними | |Республіки | | | |речовинами. | |Крим, | | | |4. Залучати | |управління | | | |громадські | |охорони | | | |організації до | |здоров'я | | | |заходів щодо | |обласних, | | | |усунення | |Севастопольсь- | | | |забруднення | |кої міської | | | |довкілля в | |державних | | | |регіонах | |адміністрацій, | | | |канцерогенними | |Головне | | | |речовинами. | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 1.3. Проводити |2002 |МОЗ, Рада |1. Забезпечити |2002 -|Інститут | постійний моніторинг | - |міністрів |постійний |2006 |гігієни та | вмісту радіонуклідів у |2006 |Автономної |моніторинг вмісту |роки |медичної | питній воді, продуктах |роки |Республіки |радіонуклідів у | |екології АМН | харчування, будівельних| |Крим, |питній воді на | |України, | матеріалах тощо. | |обласні, |підприємствах | |Інститут | | |Київська та |водопостачання, в | |медицини праці | | |Севастополь-|продуктах | |АМН України, | | |ська міські |харчування на | |Управління | | |держадмініс-|переробних | |радіаційного | | |трації. |підприємствах, у | |захисту | | | |сировині для | |населення та | | | |виготовлення | |медичних | | | |будівельних | |проблем аварії | | | |матеріалів. | |на ЧАЕС МОЗ | | | |2. Вживати заходів| |України, | | | |щодо запобігання | |Головне | | | |перевищення | |санітарно- | | | |гранично | |епідеміологічне| | | |припустимих рівнів| |управління МОЗ | | | |радіонуклідів у | |України, | | | |питній воді та в | |Міністерство | | | |продуктах | |охорони | | | |харчування, у | |здоров'я | | | |сировині для | |Автономної | | | |виготовлення | |Республіки | | | |будівельних | |Крим, | | | |матеріалів. | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Севастопольсь- | | | | | |кої міської | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації | ------------------------------------------------------------------------------------| 2. Вторинна профілактика та рання діагностика онкопатології | ------------------------------------------------------------------------------------| 2.1. Запровадити |2002 |МОЗ, Рада |1. Забезпечити |2002 -|Головне | систему заходів щодо | - |міністрів |запровадження |2006 |управління | виявлення серед |2004 |Автономної |регулярних |роки |організації | населення хворих на |роки |Республіки |обстежень та | |медичної | онкопатологію, що | |Крим, |оздоровлення | |допомоги | відносяться до груп | |обласні, |хворих на | |населенню МОЗ | підвищеного ризику, | |Київська та |передракову | |України, | оздоровлення таких | |Севастополь-|патології з метою | |Головне | хворих та диспансерного| |ська міські |профілактики та | |управління | нагляду за ними з | |держадмініс-|раннього виявлення| |економіки МОЗ | урахуванням спадкової | |трації. |онкопатології. | |України, | схильності, професійних| | |2. Забезпечити | |Міністерство | впливів, вікових | | |придбання | |охорони | особливостей, наявності| | |оргтехніки для | |здоров'я | передракових | | |моніторингу груп | |Автономної | захворювань, хронічного| | |підвищеного ризику| |Республіки | стресу, тютюнопаління | | |онкопатології за | |Крим, | тощо. | | |рахунок коштів | |управління | | | |місцевих бюджетів.| |охорони | | | |3. Залучати | |здоров'я | | | |фахівців | |обласних, | | | |онкологічних | |Севастопольсь- | | | |закладів до | |кої міської | | | |проведення аналізу| |державних | | | |ефективності та | |адміністрацій, | | | |поточної корекцію | |Головне | | | |заходів з | |управління | | | |диспансеризації | |охорони | | | |хворих на | |здоров'я | | | |передракову | |Київської | | | |патологію. | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації, | | | | | |Інститут | | | | | |онкології АМН | | | | | |України. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 2.2. Забезпечити |2002 |МОЗ, |Організувати |2002 -|Управління | запровадження | - |Академія |впровадження в |2006 |первинної | скринінгових програм з |2006 |медичних |роботу медичних |роки |медико-санітар-| метою раннього |роки |наук, Рада |закладів первинної| |ної допомоги | виявлення | |міністрів |медико-санітарної | |МОЗ України, | передпухлинних | |Автономної |допомоги | |Міністерство | захворювань та | |Республіки |скринінгових | |охорони | злоякісних новоутворень| |Крим, |програм щодо | |здоров'я | зовнішньої локалізації.| |обласні, |виявлення: раку | |Автономної | | |Київська та |шийки матки - | |Республіки | | |Севастополь-|кольпоскопічне | |Крим, | | |ська міські |обстеження шийки | |управління | | |держадмініс-|матки у жінок, | |охорони | | |трації. |віднесених до груп| |здоров'я | | | |ризику, щорічні | |обласних, | | | |цитологічні | |Севастопольсь- | | | |обстеження жінок | |кої міської | | | |віком від 18 до 60| |державних | | | |років; раку | |адміністрацій, | | | |молочної залози - | |Головне | | | |щорічне | |управління | | | |пальпаторне | |охорони | | | |обстеження | |здоров'я | | | |молочних залоз у | |Київської | | | |жінок віком від 15| |міської | | | |років та | |державної | | | |мамографічне | |адміністрації, | | | |обстеження жінок, | |Інститут | | | |віднесених до груп| |онкології АМН | | | |ризику віком 40 - | |України. | | | |65 років; раку | | | | | |прямої кишки та | | | | | |передміхурової | | | | | |залози - пальцеве | | | | | |обстеження осіб, | | | | | |віднесених до груп| | | | | |ризику віком після| | | | | |50 років (щороку);| | | | | |раку шкіри і | | | | | |ротової порожнини | | | | | |- фізикальне | | | | | |обстеження осіб | | | | | |віком 20 - 60 | | | | | |років (щороку). | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 2.3. Розробити заходи |2002 |МОЗ, Рада |1. Залучати |2002 -|Міністерство | щодо забезпечення | - |міністрів |фахівців |2006 |охорони | консультаційної |2006 |Автономної |науково-дослідних |роки |здоров'я | допомоги лікарям |роки |Республіки |інститутів та | |Автономної | загально-лікувальної | |Крим, |навчальних | |Республіки | мережі та сімейної | |обласні, |закладів, обласних| |Крим, | медицини з питань | |Київська та |онкологічних | |управління | формування груп ризику,| |Севастополь-|закладів для | |охорони | своєчасної діагностики | |ська міські |підвищення рівня | |здоров'я | і лікування раку. | |держадмініс-|онкологічної | |обласних, | | |трації. |грамотності та | |Севастопольсь- | | | |настороги лікарів | |кої міської | | | |первинної | |державних | | | |медико-санітарної | |адміністрацій, | | | |допомоги. | |Головне | | | |2. На базі | |управління | | | |онкологічних | |охорони | | | |диспансерів | |здоров'я | | | |проводити | |Київської | | | |короткотермінові | |міської | | | |курси з актуальних| |державної | | | |для регіонів | |адміністрації, | | | |питань клінічної | |Інститут | | | |онкології. | |онкології АМН | | | | | |України. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 2.4. Створити мережу |2002 |МОЗ, Рада |1. Розробити |2002- |1. Головне | мамологічних кабінетів | - |міністрів |організаційно- |2003 |управління | у лікувально- |2006 |Автономної |методичне |роки |організації | профілактичних |роки |Республіки |обгрунтування | |медичної | закладах та | |Крим, |діяльності | |допомоги | організувати їх | |обласні, |мамологічних | |населенню МОЗ | нормативно-правове | |Київська та |кабінетів. | |України, | забезпечення. | |Севастополь-|2. Забезпечити |2002- |Інститут | | |ська міські |матеріально- |2006 |онкології АМН | | |держадмініс-|технічне |роки |України. | | |трації. |оснащення та | |2. Міністерство| | | |підготовку кадрів | |охорони | | | |на базі | |здоров'я | | | |онкологічних | |Автономної | | | |диспансерів для | |Республіки | | | |функціонування | |Крим, | | | |мамологічних | |управління | | | |кабінетів. | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Севастопольсь- | | | | | |кої міської | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | ------------------------------------------------------------------------------------| 3. Діагностика онкопатології | ------------------------------------------------------------------------------------| 3.1. Забезпечити широке|2002 |МОЗ, Рада |1. Забезпечити |2002 -|Головне | запровадження | - |міністрів |виконання |2006 |управління | ефективних методів та |2006 |Автономної |стандартів |роки |організації | засобів своєчасної |роки |Республіки |діагностики | |медичної | діагностики | |Крим, |онкологічної | |допомоги | онкопатології на всіх | |обласні, |патології в | |населенню МОЗ | рівнях надання | |Київська та |закладах первинної| |України, | онкологічної допомоги | |Севастополь-|медико-санітарної | |Інститут | населенню. | |ська міські |допомоги | |онкології АМН | | |держадмініс-|населенню. | |України, | | |трації. |2. Впроваджувати | |Міністерство | | | |сучасні | |охорони | | | |діагностичні | |здоров'я | | | |технології: | |Автономної | | | |морфологічної | |Республіки | | | |верифікації | |Крим, | | | |діагнозу у | |управління | | | |виявлених уперше | |охорони | | | |хворих; пункційних| |здоров'я | | | |методів | |обласних, | | | |дослідження | |Севастопольсь- | | | |щитовидної, | |кої міської | | | |молочної та | |державних | | | |передміхурової | |адміністрацій, | | | |залоз під | |Головне | | | |ультразвуковим | |управління | | | |бронхоскопічних | |охорони | | | |обстежень легенів;| |здоров'я | | | |фіброгастроскопіч-| |Київської | | | |них обстежень | |міської | | | |шлунку; | |державної | | | |колоноскопічних | |адміністрації. | | | |обстежень прямої | | | | | |та сигмоподібної | | | | | |кишки. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 3.2. Обладнати сучасною|2033 |МОЗ, Рада |1. Забезпечити |2003 -|Головне | апаратурою онкологічні | - |міністрів |виконання |2006 |управління | заклади для проведення |2006 |Автономної |стандартів |роки |економіки МОЗ | загальної та |роки |Республіки |діагностики в | |України | диференційної | |Крим, |онкологічних | |Міністерство | діагностики злоякісних | |обласні, |закладах. | |охорони | новоутворень. | |Київська та |2. Зміцнити | |здоров'я | | |Севастополь-|матеріально- | |Автономної | | |ська міські |технічну базу | |Республіки | | |держадмініс-|онкологічних | |Крим, | | |трації. |закладів для | |управління | | | |забезпечення | |охорони | | | |гарантованих | |здоров'я | | | |обсягів | |обласних, | | | |діагностичної | |Севастопольсь- | | | |допомоги шляхом | |кої міської | | | |оснащення сучасною| |державних | | | |діагностичною | |адміністрацій, | | | |апаратурою за | |Головне | | | |рахунок коштів | |управління | | | |місцевих бюджетів,| |охорони | | | |зокрема: | |здоров'я | | | |ендоскопічною, | |Київської | | | |рентген- | |міської | | | |діагностичною, | |державної | | | |ультразвуковою, | |адміністрації. | | | |лабораторним | | | | | |оснащенням тощо. | | | | | |3. Проводити | | | | | |експертну оцінку | | | | | |якості діагностики| | | | | |онкологічної | | | | | |патології на всіх | | | | | |рівнях надання | | | | | |медичної допомоги | | | | | |населенню. | | | ------------------------------------------------------------------------------------| 4. Лікування онкопатології | ------------------------------------------------------------------------------------| 4.1. Забезпечити |2002 |МОЗ, Рада |1.Забезпечити |2002 -|Міністерство | надання всім первинним | - |міністрів |спрямування всіх |2006 |охорони | онкологічним хворим |2006 |Автономної |первинних |роки |здоров'я | стаціонарної допомоги у|роки |Республіки |онкологічних | |Автономної | спеціалізованих | |Крим, |хворих до районих | |Республіки | онкологічних закладах | |обласні, |онкологічних | |Крим, | та відділеннях з | |Київська та |кабінетів або | |управління | використанням комплексу| |Севастополь-|онкологічних | |охорони | сучасних методів | |ська міські |диспансерів за | |здоров'я | хірургічного, | |держадмініс-|місцем проживання | |обласних, | променевого, | |трації. |для визначення | |Севастопольсь- | хіміотерапевтичного | | |місця проведення | |кої міської | лікування. | | |спеціального | |державних | | | |лікування. | |адміністрацій, | | | |2. Проводити | |Головне | | | |контроль | |управління | | | |обгрунтованості | |охорони | | | |госпіталізацій | |здоров'я | | | |онкологічних | |Київської | | | |хворих в | |міської | | | |неспеціалізовані | |державної | | | |медичні заклади. | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 4.2. Забезпечити |2003 |МОЗ, |1. Переглянути |2003 -|Головне | неухильне дотримання | - |Академія |галузеві стандарти|2006 |управління | стандартів діагностики,|2006 |медичних |обсягів |роки |організації | лікування та |роки |наук, Рада |стаціонарної та | |медичної | реабілітації | |міністрів |розробити | |допомоги | онкологічних хворих на | |Автономної |стандарти | |населенню МОЗ | всіх етапах надання | |Республіки |амбулаторної | |України, | онкологічної допомоги. | |Крим, |медичної допомоги | |Інститут | Періодично (1 раз на 2 | |обласні, |онкологічним | |онкології АМН | роки) переглядати | |Київська та |хворим. | |України, | галузеві стандарти. | |Севастополь-|2. Забезпечити | |Міністерство | | |ська міські |розробку та | |охорони | | |держадмініс-|впровадження | |здоров'я | | |трації. |регіональних | |Автономної | | | |стандартів | |Республіки | | | |спеціалізованої | |Крим, | | | |допомоги хворим на| |управління | | | |онкологічну | |охорони | | | |патологію. | |здоров'я | | | |3. Проводити | |обласних, | | | |експертну оцінку | |Севастопольсь- | | | |якості лікування | |кої міської | | | |та медичної | |державних | | | |реабілітації | |адміністрацій, | | | |онкологічних | |Головне | | | |хворих. | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 4.3. Забезпечити |2002 |МОЗ, Рада |1. Забезпечити |2002 -|Головне | онкологічні заклади | - |міністрів |дотримання |2006 |управління | сучасним медичним |2006 |Автономної |стандартів |роки |організації | обладнанням, |роки |Республіки |лікування | |медичної | хіміотерапевтичними | |Крим, |онкологічних | |допомоги | препаратами та | |обласні, |хворих в | |населенню МОЗ | препаратами супроводу | |Київська та |онкологічних | |України, | для лікування та | |Севастополь-|закладах. | |Головне | реабілітації | |ська міські |2. Зміцнити | |управління | онкологічних хворих у | |держадмініс-|матеріально- | |економіки МОЗ | кількості, що | |трації. |технічну базу | |України, | відповідає затвердженим| | |онкологічних | |Тендерний | стандартам діагностики | | |закладів з метою | |комітет МОЗ | та лікування. | | |забезпечення | |України, | | | |гарантованого | |Міністерство | | | |рівня медичної | |охорони | | | |допомоги | |здоров'я | | | |онкологічним | |Автономної | | | |хворим шляхом | |Республіки | | | |оснащення сучасною| |Крим, | | | |лікувальною | |управління | | | |апаратурою, в т.ч.| |охорони | | | |апаратурою для | |здоров'я | | | |променевою | |обласних, | | | |терапії, системами| |Севастопольсь- | | | |планування | |кої міської | | | |опромінення | |державних | | | |хворих, | |адміністрацій, | | | |наркозно-дихальною| |Головне | | | |апаратурою тощо; | |управління | | | |медикаментами для | |охорони | | | |лікування | |здоров'я | | | |онкологічних | |Київської | | | |хворих. | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 4.4. Ввести в |2002 |МОЗ, Рада |Забезпечити |2002 -|Міністерство | стаціонарах обласних | - |міністрів |введення в штатний|2003 |охорони | онкологічних |2003 |Автономної |розпис |роки |здоров'я | диспансерів посаду |роки |Республіки |онкологічних | |Автономної | лікаря-психотерапевта. | |Крим, |стаціонарів посади| |Республіки | | |обласні, |лікаря- | |Крим, | | |Київська та |психотерапевта. | |управління | | |Севастополь-| | |охорони | | |ська міські | | |здоров'я | | |держадмініс-| | |обласних, | | |трації. | | |Севастопольсь- | | | | | |кої міської | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 4.5. Створити систему |2002 |МОЗ, |1. Розробити та |2002 -|Головне | паліативної допомоги | - |Мінекономіки|затвердити |2004 |управління | онкологічним хворим |2004 |Рада |нормативно-правову|роки |організації | (амбулаторної та |роки |міністрів |базу | |медичної | стаціонарної), а також | |Автономної |функціонування | |допомоги | відповідну | |Республіки |системи хоспісів | |населенню МОЗ | нормативно-правову | |Крим, |та інших закладів | |України, | базу. | |обласні, |для надання | |Міністерство | | |Київська та |медичної допомоги | |охорони | | |Севастополь-|онкологічним | |здоров'я | | |ська міські |хворим в | |Автономної | | |держадмініс-|термінальній | |Республіки | | |трації. |стадії хвороби. | |Крим, | | | |2. Створити мережу| |управління | | | |хоспісів та інших | |охорони | | | |закладів для | |здоров'я | | | |надання медичної | |обласних, | | | |допомоги хворим в | |Севастопольсь- | | | |термінальній | |кої міської | | | |стадії за рахунок | |державних | | | |раціонального | |адміністрацій, | | | |використання | |Головне | | | |ліжкового фонду | |управління | | | |закладів, які | |охорони | | | |працюють з | |здоров'я | | | |неповним | |Київської | | | |навантаженням. | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 4.6. Впроваджувати |2002 |МОЗ, |1. Забезпечити |2002 -|Міністерство | сучасні інформаційні | - |Академія |впровадження в |2006 |охорони | технології для оцінки |2004 |медичних |практику |роки |здоров'я | діяльності онкологічних|роки |наук, Рада |онкологічних | |Автономної | закладів, ефективності | |міністрів |закладів | |Республіки | лікування онкологічних | |Автономної |інформаційних | |Крим, | хворих та використання | |Республіки |технологій для | |управління | матеріально-технічної | |Крим, |отримання | |охорони | бази онкологічних | |обласні, |достовірної | |здоров'я | закладів. | |Київська та |інформації про | |обласних, | | |Севастополь-|стан організації | |Севастопольсь- | | |ська міські |онкологічної | |кої міської | | |держадмініс-|допомоги хворим. | |державних | | |трації. |2. Здійснювати | |адміністрацій, | | | |постійний контроль| |Головне | | | |за ефективністю | |управління | | | |інформатизації | |охорони | | | |онкологічних | |здоров'я | | | |закладів. | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | ------------------------------------------------------------------------------------| 5. Організація онкологічної допомоги та інформаційно-аналітичне забезпечення | ------------------------------------------------------------------------------------| 5.1. Постійно |2002 |МОЗ, |1. Доповнити |2002 -|Центр медичної | перевіряти ефективність| - |Академія |галузеву |2006 |статистики МОЗ | комплексу протиракових |2006 |медичних |статистичну |роки |України, | заходів на всіх етапах |роки |наук, Рада |звітність | |Інститут | надання медичної | |міністрів |показниками, що | |онкології АМН | допомоги. Визначати | |Автономної |відображають | |України, | потреби та пріоритети | |Республіки |якість | |Міністерство | організації | |Крим, |онкологічної | |охорони | онкологічної допомоги | |обласні, |допомоги | |здоров'я | населенню виходячи з | |Київська та |населенню. | |Автономної | рівня, динаміки та | |Севастополь-|2. Створити умови | |Республіки | структури онкологічної | |ська міські |для запровадження | |Крим, | захворюваності. | |держадмініс-|комплексу | |управління | | |трації. |протиракових | |охорони | | | |заходів на всіх | |здоров'я | | | |етапах надання | |обласних, | | | |медичної допомоги.| |Севастопольсь- | | | |3. Привести | |кої міської | | | |структуру та об'єм| |державних | | | |ліжкового фонду | |адміністрацій, | | | |регіональних | |Головне | | | |онкологічних служб| |управління | | | |у відповідність до| |охорони | | | |планових | |здоров'я | | | |нормативів | |Київської | | | |виходячи з даних | |міської | | | |канцер-реєстрів | |державної | | | |про поширеність | |адміністрації, | | | |онкологічної | |Інститут | | | |патології. | |онкології АМН | | | |4. Проводити | |України. | | | |оцінку | | | | | |ефективності та | | | | | |поточну корекцію | | | | | |організації | | | | | |протиракової | | | | | |боротьби в | | | | | |регіонах. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 5.2. Завершити |2002 |МОЗ, |1. Завершити |2002 -|Інститут | створення популяційного| - |Академія |формування єдиного|2006 |онкології АМН | канцер-реєстру України |2004 |медичних |інформаційного |роки |України, | для отримання |роки |наук, Рада |онкологічного | |Міністерство | достовірної інформації | |міністрів |середовища та | |охорони | про поширеність | |Автономної |включенню в нього | |здоров'я | злоякісних новоутворень| |Республіки |всіх областей. | |Автономної | і стан справ у сфері | |Крим, |2. Забезпечити | |Республіки | надання онкологічної | |обласні, |придбання | |Крим, | допомоги населенню. | |Київська та |оргтехніки для | |управління | | |Севастополь-|регіональних | |охорони | | |ська міські |популяційних та | |здоров'я | | |держадмініс-|лікарняних | |обласних, | | |трації. |канцер-реєстрів за| |Севастопольсь- | | | |рахунок коштів | |кої міської | | | |місцевих бюджетів.| |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |економіки МОЗ | | | | | |України | ------------------------------------------------------------------------------------| 6. Наукове забезпечення Програми ( 392-2002-п ) | ------------------------------------------------------------------------------------| 6.1. Визначити |2002 |Академія |При плануванні |2002 -|Інститут | пріоритетні напрями | - |медичних |наукової тематики |2006 |онкології АМН, | науково-дослідних робіт|2003 |наук, |виходити з |роки |Інститут | з епідеміології раку, |роки |Національна |приорітетності | |експерименталь-| етіології, патогенезу | |академія |робіт з | |ної патології, | та вивчення основних | |наук, МОЗ. |епідеміології | |онкології та | факторів ризику | | |раку, етіології, | |радіобіології | виникнення злоякісних | | |патогенезу та | |НАН, Проблемна | новоутворень, | | |вивчення основних | |комісія | розроблення науково | | |факторів ризику | |"Онкологія", | обгрунтованих заходів | | |виникнення | |кафедри | щодо вторинної та | | |злоякісних | |онкології та | третинної профілактики,| | |новоутворень, | |радіології | ранньої діагностики і | | |розроблення | |вищих медичних | лікування онкологічних | | |науково | |навчальних | хворих. | | |обгрунтованих | |закладів та | | | |заходів щодо | |закладів | | | |вторинної та | |післядипломної | | | |третинної | |освіти лікарів.| | | |профілактики, | | | | | |ранньої | | | | | |діагностики і | | | | | |лікування | | | | | |онкологічних | | | | | |хворих. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 6.2. Розробити |2002 |МОЗ, |1. Забезпечити |2002 -|Міністерство | довготермінові прогнози| - |Академія |контроль |2006 |охорони | поширеності злоякісних |2006 |медичних |використання даних|роки |здоров'я | новоутворень в Україні |роки |наук. |канцер-реєстрів | |Автономної | на основі популяційного| | |для оцінки | |Республіки | моніторингу рівня | | |онкоепідеміологіч-| |Крим, | онкологічної | | |ної ситуації в | |управління | захворюваності та | | |регіонах. | |охорони | смертності населення. | | |2. Залучати | |здоров'я | | | |інформаційну базу | |обласних, | | | |канцер-реєстрів | |Севастопольсь- | | | |для постійного | |кої міської | | | |моніторингу та | |державних | | | |прогнозування | |адміністрацій, | | | |рівня ураження | |Головне | | | |населення | |управління | | | |злоякісними | |охорони | | | |новоутвореннями. | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації, | | | | | |Інститут | | | | | |онкології АМН | | | | | |України. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 6.3. Визначити напрями |2002 |Академія |1. Обгрунтувати |2002 -|Головне | створення поряд з | - |медичних |затвердження в |2005 |управління | патологоанатомічною |2005 |наук, МОЗ. |переліку професій |роки |медичних кадрів| службою цитологічної |роки | |- професію | |та державної | служби діагностики | | |лікаря-цитолога. | |служби МОЗ | злоякісних | | |2. Розробити | |України, | новоутворень. | | |нормативно-правову| |Інститут | | | |базу та комплекс | |онкології АМН | | | |заходів щодо | |України. | | | |функціонуванню | | | | | |цитологічної | | | | | |служби. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 6.4. Розробити з |2002 |Академія |1. Проводити |2002 -|Інститут | урахуванням досягнень | - |медичних |дослідження в |2006 |онкології АМН | світової онкологічної |2006 |наук, МОЗ. |галузі розробки |роки |України, | науки ефективні методи |роки | |нових методів та | |Проблемна | та засоби своєчасної | | |засобів своєчасної| |комісія | діагностики | | |діагностики | |"Онкологія", | онкопатології, | | |онкопатології. | |кафедри | загальнодоступні для | | |2.Вжити заходів до| |онкології та | впровадження в | | |запровадження в | |радіології | лікувально-профілактич-| | |практику роботи | |вищих медичних | них закладах. | | |онкологічних | |навчальних | | | |закладів сучасних | |закладів та | | | |методів ранньої та| |закладів | | | |своєчасної | |післядипломної | | | |діагностики | |освіти лікарів.| | | |злоякісних | | | | | |новоутворень. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 6.5. Удосконалити |2002 |Академія |1. Проводити |2002 -|Інститут | організаційні форми, | - |медичних |експертну оцінку |2006 |онкології АМН | методи та медичні |2006 |наук, |застосування в |роки |України, | технології лікування |роки |Національна |роботі лікувальних| |Проблемна | хворих на онкопатологію| |академія |закладів | |комісія | і розробити нові з | |наук, МОЗ. |медико-технологіч-| |"Онкологія", | урахуванням досягнень | | |них стандартів | |кафедри | світової онкологічної | | |лікування | |онкології та | науки, що дадуть змогу | | |злоякісних | |радіології | зменшити кількість | | |новоутворень. | |вищих медичних | хворих, які стають | | |2. Проводити | |навчальних | інвалідами, і | | |дослідження в | |закладів та | забезпечити їх медичну | | |галузі розробки | |закладів | та соціально-трудову | | |нових методів та | |післядипломної | реабілітацію. | | |засобів лікування | |освіти лікарів | | | |онкопатології та | | | | | |реабілітації | | | | | |онкологічних | | | | | |хворих. | | | | | |3. Вжити заходів | | | | | |до запровадження в| | | | | |практику роботи | | | | | |онкологічних | | | | | |закладів сучасних | | | | | |методів лікування | | | | | |злоякісних | | | | | |новоутворень та | | | | | |медичної та | | | | | |соціально-трудової| | | | | |реабілітації | | | | | |онкологічних | | | | | |хворих. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 6.6. Розробити і |2002 |Академія |Сприяти розробці |2002 -|Інститут | впровадити методи | - |медичних |та впровадженню в |2006 |онкології АМН | біотерапії онкологічних|2006 |наук, |практику методів |роки |України, | хворих. |роки |Національна |біотерапії | |Проблемна | | |академія |онкологічних | |комісія | | |наук, МОЗ. |хворих, зокрема | |"Онкологія". | | | |імунотерапії, | | | | | |гемостимуляції, | | | | | |гормонотерапії, | | | | | |протиметастатичної| | | | | |та | | | | | |антиоксидантноїї | | | | | |терапії з метою | | | | | |поліпшення | | | | | |результатів | | | | | |лікування. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 6.7. Розробити систему |2002 |МОЗ, |1. Сприяти |2002 -|Інститут | заходів і методів | - |Академія |розробці та |2004 |онкології АМН | протибольової терапії |2004 |медичних |забезпечити |роки |України, | онкологічних хворих. |роки |наук. |запровадженню | |Проблемна | | | |сучаних методів | |комісія | | | |протибольової | |"Онкологія", | | | |терапії в практику| |кафедри | | | |лікувальних | |онкології та | | | |закладів. | |радіології | | | |2. Розробити | |вищих медичних | | | |медико-організаці-| |навчальних | | | |йну модель надання| |закладів та | | | |протибольової | |закладів | | | |допомоги | |післядипломної | | | |онкологічним | |освіти. | | | |хворим. | | | ------------------------------------------------------------------------------------| 7. Підготовка кадрів | ------------------------------------------------------------------------------------| 7.1. Забезпечити |2002 |МОЗ. |1. Забезпечити |2002 -|Міністерство | підвищення кваліфікації| - | |підвищення |2006 |охорони | медичних кадрів з |2003 | |кваліфікації |роки |здоров'я | питань онкології в |роки | |лікарів з питань | |Автономної | закладах післядипломної| | |онкології в | |Республіки | освіти відповідно до | | |закладах | |Крим, | потреб закладів охорони| | |післядипломної | |управління | здоров'я. | | |освіти відповідно | |охорони | | | |до потреб закладів| |здоров'я | | | |охорони здоров'я. | |обласних, | | | |2. Залучати до | |Севастопольсь- | | | |атестації лікарів | |кої міської | | | |всіх профілів | |державних | | | |головних | |адміністрацій, | | | |спеціалістів з | |Головне | | | |онкології | |управління | | | |управлінь охорони | |охорони | | | |здоров'я державних| |здоров'я | | | |адміністрацій. | |Київської | | | |3. Забезпечити | |міської | | | |підвищення | |державної | | | |кваліфікації | |адміністрації, | | | |середнього | |заклади | | | |медичного | |післядипломної | | | |персоналу з питань| |освіти лікарів.| | | |онкології | | | | | |відповідно до | | | | | |потреб закладів | | | | | |охорони здоров'я. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 7.2. Визначити потребу |2002 |МОЗ, Рада |1. Укомплектувати |2002 -|Міністерство | в фахівцях та | - |міністрів |необхідними |2005 |охорони | укомплектувати всі |2005 |Автономної |фахівцями |роки |здоров'я | ланки онкологічної |роки |Республіки |онкологічних | |Автономної | служби в регіонах | |Крим, |закладів згідно | |Республіки | відповідно до штатного | |обласні, |штатного розпису. | |Крим, | розпису. | |Київська та |2. Укомплектувати | |управління | | |Севастополь-|посади районних | |охорони | | |ська міські |онкологів | |здоров'я | | |держадмініс-|лікарями, що | |обласних, | | |трації. |отримали | |Севастопольсь- | | | |спеціальну | |кої міської | | | |підготовку з | |державних | | | |онкології. | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 7.2. Визначити потребу |2002 |МОЗ, Рада |1. Укомплектувати |2002 -|Міністерство | в фахівцях та | - |міністрів |необхідними |2005 |охорони | укомплектувати всі |2005 |Автономної |фахівцями |роки |здоров'я | ланки онкологічної |роки |Республіки |онкологічних | |Автономної | служби в регіонах | |Крим, |закладів згідно | |Республіки | відповідно до штатного | |обласні, |штатного розпису. | |Крим, | розпису. | |Київська та |2. Укомплектувати | |управління | | |Севастополь-|посади районних | |охорони | | |ська міські |онкологів | |здоров'я | | |держадмініс-|лікарями, що | |обласних, | | |трації. |отримали | |Севастопольсь- | | | |спеціальну | |кої міської | | | |підготовку з | |державних | | | |онкології. | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | ------------------------------------------------------------------------------------| 8. Санітарно-просвітницька робота | ------------------------------------------------------------------------------------| 8.1. Створити систему |2002 |МОЗ, |Обгрунтувати |2002 -|Інститут | санітарної просвіти | - |Академія |створення системи |2003 |громадського | населення з усіх |2003 |медичних |санітарної |роки |здоров'я МОЗ | аспектів онкопатології,|роки |наук. |просвіти населення| |України, | роз'яснення важливості | | |з усіх аспектів | |Інститут | своєчасної її | | |онкопатології, | |онкології АМН | діагностики та | | |роз'яснення | |України | лікування, пропаганди | | |важливості | | | здорового способу життя| | |своєчасної її | | | тощо. | | |діагностики та | | | | | |лікування, | | | | | |пропаганди | | | | | |здорового способу | | | | | |життя. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 8.2. Широко інформувати|2002 |МОЗ, |1. Сприяти |2002 -|Інститут | населення у засобах | - |Академія |широкому |2006 |громадського | масової інформації про |2006 |медичних |інформуванню |роки |здоров'я МОЗ | необхідність |роки |наук, |населення з питань| |України, | профілактики раку, | |Держком- |онкології через | |Інститут | своєчасного звернення | |інформ, Рада|засоби масової | |онкології АМН | до лікаря при перших | |міністрів |інформації. | |України, | ознаках хвороби, а | |Автономної |2. Сприяти | |Міністерство | також про існуючу | |Республіки |виділенню | |охорони | мережу медичних | |Крим, |в установленому | |здоров'я | закладів, які | |обласні, |порядку ефірного | |України, | забезпечують | |Київська та |часу на радіо і | |Міністерство | діагностику раку та | |Севастополь-|телебаченні для | |охорони | лікування онкологічних | |ська міські |пропаганди | |здоров'я | хворих. | |держадмініс-|медико-санітарних | |Автономної | | |трації. |знань з онкології | |Республіки | | | |та організації | |Крим, | | | |спеціалізованої | |управління | | | |онкологічної | |охорони | | | |допомоги серед | |здоров'я | | | |населення. | |обласних, | | | |3. Забезпечувати | |Севастопольсь- | | | |населення | |кої міської | | | |санітарно- | |державних | | | |просвітницькими | |адміністрацій, | | | |матеріалами з | |Головне | | | |питань | |управління | | | |профілактики і | |охорони | | | |раннього виявлення| |здоров'я | | | |раку, організації | |Київської | | | |діяльності | |міської | | | |онкологічної | |державної | | | |служби. | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 8.3. Забезпечити |2002 |МОЗ, МОН, |1. Створювати та |2002 -|Інститут | видання | - |Академія |підготувати | 2006 |громадського | інформаційно-просвітни-|2006 |педагогічних|видання | роки |здоров'я МОЗ | цьких матеріалів з |роки |наук, |інформаційно- | |України, | питань профілактики | |Держком- |просвітницькі | |Інститут | раку, пропаганди | |інформ, Рада|матеріали | |онкології АМН | здорового способу | |міністрів АР|з питань | |України, | життя, а також | |Крим, |профілактики раку,| |Міністерство | безкоштовне | |обласні, |пропаганди | |охорони | розповсюдження їх серед| |Київська та |здорового способу | |здоров'я | населення. | |Севастополь-|життя. | |України, | | |ська міські |2. Залучати | |Міністерство | | |держадмініс-|в установленому | |охорони | | |трації. |порядку місцеві | |здоров'я | | | |засоби масової | |Автономної | | | |інформації для | |Республіки | | | |безкоштовного | |Крим, | | | |розповсюдження | |управління | | | |інформаційно- | |охорони | | | |просвітницьких | |здоров'я | | | |матеріалів з | |обласних, | | | |питань онкології | |Севастопольсь- | | | |серед населення. | |кої міської | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 8.4. Включити до |2003 |МОЗ, МОН. |Розробити та |2003 -|Головне | навчальних програм з | - | |включити до | 2006 |управління | біології та валеології |2006 | |навчальних програм| роки |освіти, науки | в навчальних закладах |роки | |з біології та | |та | усіх рівнів акредитації| | |валеології в | |інформаційно- | вивчення питань | | |навчальних | |аналітичного | профілактики та перших | | |закладах усіх | |забезпечення | ознак злоякісних | | |рівнів акредитації| |МОЗ України. | новоутворень, факторів | | |вивчення питань | | | виникнення їх в різних | | |профілактики та | | | вікових групах | | |перших ознак | | | населення. | | |злоякісних | | | | | |новоутворень, | | | | | |факторів | | | | | |виникнення їх в | | | | | |різних вікових | | | | | |групах населення. | | | ------------------------------------------------------------------------------------| 9. Міжнародне співробітництво | ------------------------------------------------------------------------------------| 9.1. Розширити |2002 |МОЗ, |1. Забезпечити |2002 -|Інститут | співпрацю в галузі | - |Академія |постійну співпрацю| 2006 |онкології АМН | онкології із |2006 |медичних |з міжнародними, | роки |України, | Всесвітньою |роки |наук. |іноземними | |Проблемна | організацією охорони | | |державними, | |комісія | здоров'я, Міжнародною | | |науковими та | |"Онкологія", | агенцією з вивчення | | |громадськими | |кафедри | раку, Агенцією США з | | |організаціями та | |онкології та | міжнародного розвитку, | | |установами в | |радіології | Європейським союзом, | | |галузі онкології. | |вищих медичних | Агенцією Канади з | | |2. Використовувати| |навчальних | міжнародного розвитку, | | |міжнародний досвід| |закладів та | Міжнародною та | | |при удосконалення | |закладів | Європейською | | |організації | |післядипломної | асоціаціями | | |протиракової | |освіти лікарів.| канцер-реєстрів та | | |боротьби в | | | іншими міжнародними | | |регіонах, | | | державними і | | |проведенні | | | недержавними | | |наукових | | | організаціями та | | |досліджень з | | | науковими установами. | | |епідеміології | | | | | |злоякісних | | | | | |новоутворень. | | | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 9.2. Забезпечити участь|2002 |МОЗ, |1. Сприяти участі |2002 -|Головне | українських учених, | - |Академія |українських | 2006 |управління | фахівців та студентів у|2006 |медичних |учених, студентів | роки |організації | міжнародних |роки |наук. |та фахівців | |медичної | науково-практичних | | |онкологічних | |допомоги | конференціях, програмах| | |закладів у | |населенню МОЗ | з обміну фахівцями і | | |міжнародних | |України, | стажуваннях, ознайомчих| | |науково-практичних| |Головне | поїздках та інших | | |заходах. | |управління | наукових і практичних | | |2. З метою | |освіти, науки | заходах. | | |забезпечення | |та | | | |інтеграції | |інформаційно- | | | |вітчизняної | |аналітичного | | | |онкологічної науки| |забезпечення | | | |в європейський та | |МОЗ України, | | | |світовий простір | |Інститут | | | |вивчати та | |онкології АМН | | | |впроваджувати | |України | | | |новітні технології| |Міністерство | | | |онкологічної | |охорони | | | |допомоги. | |здоров'я | | | | | |Автономної | | | | | |Республіки | | | | | |Крим, | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Севастопольсь- | | | | | |кої міської | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 9.3. Сприяти посиленню |2002 |МОЗ, |1. Забезпечити |2002 -|Головне | інформаційного обміну з| - |Академія |підтримку |2006 |управління | питань онкології між |2006 |медичних |інформаційного |роки |організації | фахівцями України і |роки |наук, |обміну з фахових | |медичної | зарубіжних країн з | |Національна |питань шляхом | |допомоги | використанням мережі | |академія |підключення | |населенню МОЗ | Internet та інших | |наук. |онкологічних | |України, | сучасних технологій, а | | |закладів до мережі| |Головне | також шляхом публікації| | |Internet та | |управління | досягнень українських | | |запровадження | |освіти, науки | онкологів у закордонних| | |інших сучасних | |та | фахових виданнях та | | |інформаційних | |інформаційно- | міжнародних засобах | | |технологій. | |аналітичного | масової інформації. | | |2. Сприяти | |забезпечення | | | |широкому | |МОЗ України, | | | |використанню | |Інститут | | | |фахівцями України | |онкології АМН | | | |зарубіжного | |України, | | | |досвіду в галузі | |Міністерство | | | |онкології. | |охорони | | | |3. Ініціювати | |здоров'я | | | |поширення | |Автономної | | | |досягнень | |Республіки | | | |українських | |Крим, | | | |онкологів у | |управління | | | |закордонних | |охорони | | | |фахових виданнях. | |здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Севастопольсь- | | | | | |кої міської | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | | | | | |Проблемна | | | | | |комісія | | | | | |"Онкологія", | | | | | |кафедри | | | | | |онкології та | | | | | |радіології | | | | | |вищих медичних | | | | | |навчальних | | | | | |закладів та | | | | | |закладів | | | | | |післядипломної | | | | | |освіти лікарів.| -----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------| 9.4. Брати участь в |2002 |Академія |Забезпечити участь|2002 -|Головне | міжнародних програмах з| - |медичних |фахівців-онкологів|2006 |управління | питань поширення |2006 |наук. |України в |роки |організації | злоякісних новоутворень|роки | |міжнародних | |медичної | і вивчення впливу | | |програмах з питань| |допомоги | наслідків аварії на | | |онкоепідеміологіч-| |населенню МОЗ | Чорнобильській АЕС на | | |ного процесу в | |України, | збільшення онкологічної| | |Україні, зокрема | |Головне | захворюваності, | | |визначенню впливу | |управління | смертності населення | | |на поширення | |освіти, науки | України та в інших | | |злоякісних | |та | програмах. | | |новоутворень | |інформаційно- | | | |наслідків аварії | |аналітичного | | | |на ЧАЕС. | |забезпечення | | | | | |МОЗ України, ІО| | | | | |та НЦРМ АМН | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Автономної | | | | | |Республіки | | | | | |Крим, | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Севастопольсь- | | | | | |кої міської | | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |Київської | | | | | |міської | | | | | |державної | | | | | |адміністрації. | | | | | |Проблемна | | | | | |комісія | | | | | |"Онкологія", | | | | | |кафедри | | | | | |онкології та | | | | | |радіології | | | | | |вищих медичних | | | | | |навчальних | | | | | |закладів та | | | | | |закладів | | | | | |післядипломної | | | | | |освіти лікарів.| -------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги
населенню МОЗ України М.П.Жданова
Начальник лікувально-організаційного
управління АМН України В.П.Неділько
Додаток N 2

до Наказу Міністерства

охорони здоров'я України

та Академії

медичних наук України

12.06.2002 N 211/47
СКЛАД

Єдиного координаційного центру Державної

програми "Онкологія" на 2002-2006 роки

( 392-2002-п )

Весельський В.Л. - Перший заступник Міністра охорони здоров'я

України, голова;
Моісеєнко Р.О. - директор Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню,

заступник голови;
Щепотін І.Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "клінічна онкологія",

завідуючий кафедрою онкології Національного

медичного університету ім. О.О. Богомольця,

заступник голови;
Бондар Г.В. - генеральний директор Донецького обласного

протипухлинного центру;
Войтко О.В. - заступник головного лікаря

з організаційно-методичної роботи Київської

міської онкологічної лікарні, секретар;
Воробйова Л.І. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "онкогінекологія",

керівник відділу онкогінекології Інституту

онкології АМН України;
Донська С.Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча гематологія",

завідувач Центром дитячої онкогематології

та трансплантації кісткового мозку

Української дитячої спеціалізованої лікарні

"ОХМАТДИТ";
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

здоров'я матерів та дітей Департаменту

організації та медичної допомоги населенню

МОЗ України;
Клімнюк Г.І. - завідувач відділенням дитячої онкології

Інституту онкології АМН України;
Новак В.Л. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "гематологія", директор

Інституту патології крові та трансфузійної

медицини АМН України;
Олійніченко Г.П. - головний лікар Київської міської

онкологічної лікарні;
Придачук Н.М. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України;
Розуменко В.Д. - головний науковий співробітник відділу

нейроонкології Інституту нейрохірургії

ім. А.П. Ромоданова;
Смоланко І.І. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "онкохірургія" МОЗ

України, керівник відділу пухлин грудної

залози інституту онкології АМН України;
Федоренко З.П. - керівник науково-організаційного відділу

Інституту онкології АМН України;
Хаджинова Н.А. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України;
Шалімов С.О. - директор Інституту онкології АМН України.
( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я
N 435/60 ( v0435282-03 ) від 18.09.2003, N 363/39 ( v0363282-05 )
від 19.07.2005, N 780/71 ( v0780282-05 ) від 29.12.2005 )

ПОЛОЖЕННЯ

про Єдиний координаційний центр

Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 рр.

( 392-2002-п )
1. Єдиний координаційний центр функціонує на базі
Міністерства охорони здоров'я України для координації роботи,
пов'язаної з проведенням заходів, передбачених Державною програмою
"Онкологія" на 2002 - 2006 роки ( 392-2002-п ), та здійснення
контролю за їх виконанням. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 780/71 ( v0780282-05 )
від 29.12.2005 )
2. Єдиний координаційний центр є консультативно-дорадчим
органом МОЗ України та АМН України.
3. Основними завданнями Єдиного координаційного центру є: планування обсягів придбання хіміотерапевтичних препаратів і
медичного обладнання для онкологічних закладів; інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності онкологічної
служби; забезпечення взаємодії між виконавцями завдань Програми
( 392-2002-п ).
4. Єдиний координаційний центр відповідно до покладених
завдань: бере участь у проведенні експертизи цільових проектів
(розробок), спрямованих на виконання завдань Програми
( 392-2002-п ); готує пропозиції про обсяги фінансування цільових проектів в
межах Програми ( 392-2002-п ), розглядає проміжні та кінцеві звіти
виконання Програми, подає мотивовані пропозиції про припинення
виконання окремих робіт та включення до складу Програми нових
проектів (розробок); вивчає та аналізує стан забезпечення онкологічних хворих
медикаментами для спеціального лікування, а також стан
матеріально-технічної бази онкологічних закладів; взаємодіє з громадськими об'єднаннями, діяльність яких
спрямована на вирішення проблем надання медичної та соціальної
допомоги онкологічним хворим; співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я,
Міжнародною агенцією з вивчення раку, Агенцією США з міжнародного
розвитку, Європейським союзом, Агенцією Канади з міжнародного
розвитку, Міжнародною та Європейською асоціаціями канцер-реєстрів
та іншими міжнародними державними і недержавними організаціями та
науковими установами; аналізує стан реалізації виконання Державної програми
"Онкологія" на 2002 - 2006 роки ( 392-2002-п ) та надає пропозиції
щодо удосконалення її виконання.
5. Єдиний координаційний центр має право: утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні
групи; залучати спеціалістів лікувальних закладів, вчених до
розгляду питань з проблем спеціалізованої онкологічної допомоги
населенню (за погодженням керівників закладів).
6. Єдиний координаційний центр здійснює свою діяльність на
громадських засадах. Організаційною формою роботи Центру є
засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного
разу на 6 місяців. Рішення Центру приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні і оформляються протоколом.
7. Єдиний координаційний центр очолює Голова, який
призначається спільним наказом Міністра охорони здоров'я України і
Президента Академії медичних наук України. Склад Єдиного
координаційного центру затверджується Міністром охорони здоров'я
України і Президентом Академії медичних наук України.
8. Голова Єдиного координаційного центру організує діяльність
Єдиного координаційного центру, спрямовує роботу його членів,
представляє Єдиний координаційний центр у відносинах з
Міністерством охорони здоров'я АР Крим, управліннями охорони
здоров'я обласних, міських держадміністрацій, установами,
організаціями.
9. Організаційне, технічне та інше забезпечення діяльності
Єдиного координаційного центру здійснює Міністерство охорони
здоров'я України. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 780/71 ( v0780282-05 ) від
29.12.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: