open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.08.2007 N 304

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

вугільної промисловості

N 246 ( v0246644-09 ) від 17.06.2009 }

Про затвердження Інструкції про порядок

розпорядження майном підприємств, що належать

до сфери управління Міністерства

вугільної промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

вугільної промисловості

N 481 ( v0481644-07 ) від 01.11.2007

N 52 ( v0052644-08 ) від 04.02.2008

N 203 ( v0203644-08 ) від 14.05.2008

N 396 ( v0396644-08 ) від 05.08.2008

N 517 ( v0517644-08 ) від 02.10.2008 }

З метою забезпечення належного опрацювання питань
розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому, а також здійснення контролю за ефективністю
використання державного майна, відповідно до Господарського
кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
законів України "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ), "Про передачу об'єктів права державної та комунальної
власності" ( 147/98-ВР ), "Про особливості приватизації об'єктів
незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність" ( 2658-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ) "Про затвердження Порядку
відчуження об'єктів державної власності", від 21.09.98 N 1482
( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) "Про
затвердження Методики оцінки майна", Порядку списання витрат по
об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого
спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету у справах містобудування і архітектури від 28.09.95
N 243/150/156/195 ( z0357-95 ), інших нормативно-правових актів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок розпорядження майном
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України, що додається.
2. Створити постійно діючу комісію Міністерства вугільної
промисловості України з розгляду документів стосовно розпорядження
майном підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
(далі - комісія) у складі:
Францишко О.К. - перший заступник Міністра, голова комісії
Корзун А.В. - заступник Міністра, заступник голови комісії
Чобанян Г.С. - заступник Міністра, заступник голови комісії
Члени комісії:
Держак В.В. - директор Департаменту соціальної

інфраструктури та адміністративного

забезпечення
Ковальов І.О. - заступник начальника Управління перспективного

розвитку
Коровка О.І. - начальник Управління інвестицій

і капітального будівництва
Лазаренко С.Ж. - начальник Управління юридичного забезпечення
Лесик Л.С. - начальник Управління бухгалтерського обліку,

звітності та бюджетного фінансування
Новіков О.А. - начальник Управління державної власності
Рубель О.В. - начальник Управління енергозабезпечення

та машинобудування
Скляров М.В. - заступник Міністра
Пижов С.В. - начальник відділу виробничих програм та

очисних робіт Управління координації

виробничої діяльності
Чертков В.Р.
Секретар комісії:
за посадою - головний спеціаліст відділу управління

корпоративними правами та захисту майнових

прав Управління державної власності.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 481 ( v0481644-07 ) від 01.11.2007, N 52
( v0052644-08 ) від 04.02.2008, N 203 ( v0203644-08 ) від
14.05.2008, N 396 ( v0396644-08 ) від 05.08.2008, N 517
( v0517644-08 ) від 02.10.2008 }
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінвуглепрому
України від 30.10.2006 N 524 ( v0524644-06 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок списання, відчуження, передачу в оренду, з
балансу на баланс або у комунальну власність майна, що є державною
власністю та передане в господарське відання підприємств, які
належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

07.08.2007 N 304

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок розпорядження майном підприємств,

що належать до сфери управління Міністерства

вугільної промисловості України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкція про порядок розпорядження майном, що є
державною власністю та передане на праві господарського відання
підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України (далі - Інструкція), розроблена
відповідно до положень Господарського ( 436-15 ) та Цивільного
кодексів України ( 435-15 ), законів України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про власність"
( 697-12 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), "Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ), "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), "Про оренду державного
та комунального майна" ( 2269-12 ), "Про особливості приватизації
об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803
( 803-2007-п ) "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів
державної власності", від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності", від
10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) "Про затвердження Методики
оцінки майна", від 04.10.95 N 786 ( 786-95-п ) "Про затвердження
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна", Порядку списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним
наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України, Державного комітету
у справах містобудування і архітектури від 28.09.95
N 243/150/156/195 ( z0357-95 ), інших нормативно-правових актів з
питань управління державним майном.
1.2. Інструкція регулює питання підготовки, внесення та
розгляду матеріалів щодо списання, відчуження, передачі в оренду,
з балансу на баланс або у комунальну власність майна, цілісних
майнових комплексів та об'єктів незавершеного будівництва, що є
державною власністю та передані в господарське відання
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України (далі - Мінвуглепром).
1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: майно - матеріальні активи, які відповідно до
нормативно-правових актів віднесені до основних засобів та
нематеріальних активів; розпорядження майном - списання, відчуження, передача з
балансу на баланс або у комунальну власність майна, цілісних
майнових комплексів та об'єктів незавершеного будівництва, що є
державною власністю та передані в господарське відання
підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, інші
способи розпорядження майном; цілісний майновий комплекс - господарський об'єкт із
закінченим циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Цілісними
майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи
підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо); єдиний майновий комплекс - це підприємство, до складу якого,
як єдиного майнового комплексу, входять всі види майна, призначені
для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди,
устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги,
а також право на торговельну марку або інше позначення та інші
права, якщо інше не встановлено договором або законом; об'єкт незавершеного будівництва - обсяг фактично освоєних
капітальних вкладень на незакінчених і не введених в експлуатацію
будовах та об'єктах будівництва за станом на певну дату; об'єкт права державної власності - сукупність речей та інших
цінностей, включаючи цілісні майнові комплекси, які мають вартісне
визначення, виробляються чи використовуються у діяльності
підприємства та відображаються в його балансі або враховуються в
інших передбачених законом формах обліку майна цього підприємства,
та перебувають у державній власності; списання майна та об'єктів незавершеного будівництва -
процедура вилучення шляхом ліквідації (знищення) майна з активу в
разі його відповідності критеріям, передбаченим цією Інструкцією; відчуження майна - передача права власності на державне
майно, яке перебуває на балансі підприємств іншим юридичним або
фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти; оцінка майна - процес визначення вартості майна на дату
оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою,
встановленою нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, і
є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності; передача майна - передача майна з балансу підприємства на
баланс іншого підприємства, надання майна в оренду, передача майна
в комунальну власність, передача об'єктів незавершеного
будівництва. Інші терміни, які використовуються у даній Інструкції,
вживаються у значеннях, визначених відповідними законодавчими та
нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління
майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
1.4. Дія цієї Інструкції поширюється на майно підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України, а також господарських товариств, створених шляхом
корпоратизації, 100% акцій яких належить державі в особі
Мінвуглепрому, в разі, якщо зазначене передбачено їх статутами
(далі - Підприємство).
1.5. Дія цієї Інструкції не поширюється на: - майно, єдині (цілісні) майнові комплекси та об'єкти
незавершеного будівництва, щодо яких в установленому порядку,
прийнято рішення про приватизацію; - відчуження майна, на яке відповідно до законодавства
встановлена заборона на відчуження; - відчуження майна, порядок відчуження якого визначається
окремими нормативно-правовими актами України, у тому числі
відчуження майна в рахунок погашення податкового боргу; { Абзац 4
пункту 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства вугільної промисловості N 517 ( v0517644-08 ) від
02.10.2008 } - відчуження майна, що не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації),
але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється
шляхом приватизації; - відчуження майна Підприємств, щодо яких прийнято рішення
про ліквідацію. { Пункт 1.5 розділу 1 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства вугільної промисловості N 481 ( v0481644-07 )
від 01.11.2007 }
1.6. Інструкція регулює питання підготовки, внесення та
розгляду матеріалів стосовно розпорядження майном, що є державною
власністю та передане в господарське відання Підприємств.
1.7. Ініціатива (пропозиція) щодо: - списання майна та витрат по об'єктах незавершеного
будівництва належить Підприємству; - відчуження, передачі майна, єдиних (цілісних) майнових
комплексів, об'єктів незавершеного будівництва належить
Підприємству, структурним підрозділам Міністерства, державним
установам та організаціям, а також юридичним та фізичним особам -
суб'єктам підприємницької діяльності; - передачі з балансу на баланс та у комунальну власність
належить Підприємствам, структурним підрозділам Міністерства, а
також органам місцевого самоврядування.
1.8. Відокремлені та структурні підрозділи Підприємств, їх
філії не мають права безпосередньо звертатись до Міністерства з
пропозиціями щодо розпорядження майном.
1.9. У разі порушення провадження у справі про банкрутство
Підприємства, на період дії процедури розпорядження майном,
Мінвуглепром та керівництво суб'єкта господарювання приймають
рішення щодо управління майном за погодженням з розпорядником
майна та відповідно до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
1.10. Вимоги Інструкції поширюються на всі Підприємства і
обов'язкові для виконання ними.
2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ВНЕСЕННЯ

НА РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ
2.1. Списання майна здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п )
"Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності".
{ Підпункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 52 ( v0052644-08 ) від 04.02.2008 } 2.1.1. Списанню з балансу Підприємств підлягає майно, щодо
якого існує ймовірність того, що Підприємство не отримає в
майбутньому економічної вигоди від його використання, та що
відповідає таким критеріям: а) знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить
100 відсотків його первісної (переоціненої) вартості; б) знищене (виявлене в результаті інвентаризації як нестача),
морально застаріле чи фізично зношене майно, яке не придатне для
подальшого використання Підприємством; в) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови,
що відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним). 2.1.2. Списання майна Підприємства у випадку, зазначеному в
підпункті "а" пункту 2.1.1 цієї Інструкції здійснюється
Підприємством самостійно. 2.1.3. Списання майна Підприємства у випадках, зазначених в
підпунктах "б", "в" пункту 2.1.1 цієї Інструкції здійснюється за
ініціативою цього Підприємства виключно з дозволу Міністерства. 2.1.4. Для розгляду питання щодо списання майна Підприємства
необхідно подати Міністерству наступні документи: - звернення Підприємства щодо списання майна; - інформацію (техніко-економічне обґрунтування) щодо причин
передчасного списання майна; - протокол засідання постійно діючої комісії Підприємства
щодо списання майна; - відомості щодо вартості майна, яке пропонується до
списання, згідно з даними бухгалтерського обліку, за встановленою
формою (додаток 1); - інші документи (про аварії, затоплення, стихійне лихо,
висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо, за
наявності); - від гірничих підприємств, які підлягають ліквідації
додатково інформація стосовно того, що майно, яке пропонується до
списання, не є необхідним для виконання робіт і заходів,
пов'язаних з ліквідацією цих підприємств та передбачених
затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на
підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом. 2.1.5. Підприємство не може здійснювати демонтаж та
розбирання майна (основних засобів) до отримання дозволу на його
списання крім випадків, які потребують термінового проведення
таких дій з метою недопущення аварії та усунення пошкоджень,
заподіяних внаслідок аварії чи стихійного лиха, з обов'язковим
оформленням відповідних документів. 2.1.6. Під час ліквідації (списання) основних засобів, що
містять дорогоцінні метали, Підприємство має дотримуватись вимог
чинного законодавства України щодо порядку приймання і переробки
відходів і лому дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння у
вигляді відходів і лому. 2.1.7. Протягом 30 днів після здійснення заходів зі списання
майна, Підприємства направляють Мінвуглепрому звіт, наведений у
додатку 2 до цієї Інструкції.
2.2. Відчуження майна 2.2.1. Відчуження майна проводиться безпосередньо
Підприємством, на балансі якого воно обліковується, з дотриманням
вимог, чинних на момент продажу, законодавчих та
нормативно-правових актів, а також цієї Інструкції лише після
надання згоди (дозволу) Мінвуглепромом. Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна
державних підприємств приймається Мінвуглепромом лише за
погодженням з Фондом державного майна України в порядку,
встановленому чинним законодавством України. 2.2.2. Продаж єдиних майнових комплексів здійснюється в
порядку, визначеному Законом України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ), після отримання відповідної згоди на
науково-технічній раді та колегії Мінвуглепрому. 2.2.3. Для підготовки до продажу майна постійно діюча комісія
з питань розпорядження майном, створена на Підприємстві, проводить
інвентаризацію майна, визначає його технічний стан, опрацьовує
пропозиції експертів та потенційних покупців і готує необхідні
документи. 2.2.4. Для розгляду питання та прийняття рішення щодо
відчуження майна шляхом продажу Підприємство разом із відповідним
зверненням надає Міністерству наступні документи: - інформація (техніко-економічне обґрунтування) щодо
недоцільності утримання майна на балансі Підприємства із
зазначенням напрямків використання очікуваних від продажу коштів
та подальшого використання земельної ділянки; - відомості про об'єкти основних засобів, які пропонуються до
відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки, за
встановленою формою (додаток 3) у 2-х примірниках; - акт інвентаризації основних засобів, які пропонуються до
відчуження, згідно з додатком 4; - акт технічного стану майна, яке пропонується до відчуження,
складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства; - висновок про вартість майна, погоджений відповідно до
пункту 10 Порядку відчуження об'єктів державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007
N 803 ( 803-2007-п ); - звіт про оцінку вкладів інших учасників простого товариства
(у разі потреби); - довідка про відсутність обмежень (перебування майна на час
розгляду звернення в оренді, заставі або наявність звернення на
нього стягнення за рішенням суду тощо) щодо розпорядження майном,
яке підлягає продажу; - згода трудового колективу (профспілки) у разі відчуження
об'єктів соціальної сфери; - протокол (виписка з протоколу) засідання постійно діючої
комісії Підприємства щодо відчуження майна; - від гірничих підприємств, які підлягають ліквідації,
додатково інформація стосовно того, що майно, яке пропонується до
відчуження, не є необхідним для виконання робіт і заходів,
пов'язаних з ліквідацією цих підприємств та передбачених
затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на
підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом. Строк подання документів, зазначених у абзацах 3-7 цього
пункту, Мінвуглепрому не може перевищувати двох місяців від дати
оцінки. 2.2.5. Відчуження майна в порядку, передбаченому Законом
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ), здійснюється за погодженням з
Мінвуглепромом. 2.2.6. Для розгляду питання щодо відчуження майна в порядку,
передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
Міністерству разом із відповідним письмовим зверненням подаються
наступні документи: - інформація (техніко-економічне обґрунтування) щодо
доцільності передачі майна на приватизацію; - відомості про об'єкти основних засобів, які пропонуються до
відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки, за
встановленою формою (додаток 3) у 2-х примірниках; - у разі перебування майна в оренді, копія договору оренди; - інформація щодо сплати орендарем орендної плати; - за наявності, інформація щодо вартості здійснених орендарем
поліпшень орендованого майна (кошторис вартості робіт, акти
приймання передачі виконаних робіт, докази проведення оплати
виконаних робіт тощо); - дозвіл орендодавця на здійснення поліпшень орендованого
майна (за наявності поліпшень орендованого майна); - від гірничих підприємств, які підлягають ліквідації,
додатково інформація стосовно того, що майно, яке пропонується до
відчуження не є необхідним для виконання робіт і заходів,
пов'язаних з ліквідацією цих підприємств та передбачених
затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також на
підставі переліку, який узгоджено з проектним інститутом. 2.2.7. На вимогу постійно діючої комісії Міністерства
подаються додатково інформація та документи, необхідні для
прийняття обґрунтованого рішення (експертні висновки, технічні
паспорти, судові документи тощо). 2.2.8. Згода Мінвуглепрому на продаж майна дійсна протягом
12 місяців з дати її надання. 2.2.9. Підприємства здійснюють продаж майна на конкурентних
засадах у відповідності до вимог чинного законодавства України. 2.2.10. Після проведення незалежної оцінки забороняється
здійснювати дії щодо об'єкта продажу, які можуть призвести до
зміни його вартості. 2.2.11. Кошти, що надійшли від продажу державного майна,
спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.
Підприємство зобов'язано подати Мінвуглепрому, Фонду державного
майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт
за результатами відчуження та використання зазначених коштів
згідно з додатком 5.
2.3. Передача майна 2.3.1. Передача об'єктів права державної власності у
комунальну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст,
районів у містах або у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у
державну власність здійснюється відповідно до Закону України "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ). 2.3.2. Передача об'єктів права державної власності із сфери
управління Міністерства до сфери управління інших органів,
уповноважених управляти державним майном та передача об'єктів
права державної власності від одного Підприємства іншому, що
належать до сфери управління одного і того ж органу,
уповноваженого управляти державним майном, здійснюється відповідно
до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" ( 147/98-ВР ) та Положення про порядок
передачі об'єктів права державної та комунальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98
N 1482 ( 1482-98-п ). 2.3.3. Для розгляду питань щодо передачі державного майна
Міністерству подаються наступні документи: - письмове звернення Підприємства щодо передачі державного
майна; - звернення (пропозиції, рішення) Фонду державного майна
України, інших державних або місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування стосовно передачі майна, якщо
вони надійшли безпосередньо на адресу Підприємств; - обґрунтування доцільності передачі майна, в якому, зокрема,
чітко визначено місце розташування та балансоутримувач об'єкта
передачі; - відомість про вартість майна Підприємства, яке пропонується
до передачі згідно з даними бухгалтерського обліку, за
встановленою формою (додаток 6) у 2-х примірниках; - довідку про відсутність обмежень (перебування майна на час
розгляду звернення в оренді, заставі або наявність звернення на
нього стягнення за рішенням суду тощо) щодо розпорядження майном,
яке підлягає передачі; - погодження трудового колективу у формі виписки з протоколу
загальних зборів (конференції) - при передачі об'єктів соціальної
інфраструктури, споруджених за рахунок підприємства; - згоду місцевих органів самоврядування, в разі узгодження
передачі об'єктів права державної власності до комунальної
власності; - від гірничих підприємств, які підлягають ліквідації,
додатково інформацію стосовно того, що майно, яке пропонується до
передачі не є необхідним для виконання робіт і заходів, пов'язаних
з ліквідацією цих підприємств та передбачених затвердженою
проектно-кошторисною документацією, а також на підставі переліку,
який узгоджено з проектним інститутом. 2.3.4. Після підписання керівником Підприємства акта
приймання-передачі переданого майна один із його примірників та
відповідний звіт, наведений у додатках 7, 8 до цього Порядку,
протягом 30 днів направляються відповідному структурному
підрозділу Мінвуглепрому.
2.4. Передача в оренду 2.4.1. Передача в оренду майна та цілісних майнових
комплексів Підприємств здійснюється відповідно до законів України
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) за погодженням з
Мінвуглепромом. 2.4.2. Орендна плата розраховується відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.95 N 786 ( 786-95-п ). 2.4.3. Ініціатива (пропозиція) щодо передачі в оренду майна
належить орендодавцям, визначеним статтею 5 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ). 2.4.4. Документи на розгляд щодо можливості передачі в оренду
майна та цілісних майнових комплексів підприємств або їх
відокремлених (структурних) підрозділів подаються Міністерству з
дотриманням вимог Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) та наказу Фонду державного майна
України від 14.11.2005 N 2975 ( z0029-06 ) "Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності", а
також за наявності: - інформації про загальну площу, яка обліковується на балансі
Підприємства; - інформації щодо площ, що використовуються безпосередньо
Підприємством; - інформації щодо площ, переданих в оренду (із зазначенням
орендаря, номеру та дати договору оренди і терміну його дії); - інформації про наявність приміщень, що не використовуються
Підприємством та не передані в оренду; - копії свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у
разі оренди строком на три роки і більше); - інформації про залишкову вартість нерухомого майна та
відомостей щодо використання цього майна у виробничій діяльності; - показників фінансово-господарської діяльності потенційного
орендаря*; - бізнес-плану*; - протоколу зборів трудового колективу за участю профспілок*; - згоди органів місцевої влади*.
--------------- * у разі ініціювання передачі в оренду цілісних майнових
комплексів або їх відокремлених (структурних) підрозділів, крім
документів, передбачених п. 3.1, надаються додатково.
2.4.5. Одночасно з документами щодо оренди державного майна
підприємства, що належать до сфери управління Мінвуглепрому та
виступають його балансоутримувачами, надають на погодження
Мінвуглепрому кандидатуру (представника) до складу конкурсної
комісії. 2.4.6. Звернення орендодавця щодо пролонгації діючих
договорів оренди розглядається у порядку, визначеному Порядком
надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення
невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 N 1523
( z1123-06 ), за умови обов'язкового погодження з Мінвуглепромом. 2.4.7. Рішення щодо передачі в оренду цілісних майнових
комплексів Підприємств або їх відокремлених (структурних)
підрозділів приймається за результатами розгляду питання на
науково-технічній раді та колегії Мінвуглепрому. 2.4.8. Підприємства погоджують договори оренди майна, яке
знаходиться у них на балансі та орендодавцем по яких виступає Фонд
державного майна України, і підписують акти приймання-передачі
майна в оренду за умови врахування у договорах висновків
Мінвуглепрому. 2.4.9. Передача майна та цілісних майнових комплексів
Підприємств в суборенду, здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна, пролонгація договору оренди та приватизація
об'єкта оренди може здійснюватися лише після отримання
попереднього письмового дозволу Мінвуглепрому. 2.4.10. Умови договору оренди можуть змінюватися в залежності
від виду державного майна, що передається в оренду. 2.4.11. Після укладання договору оренди, орендодавець в 10-ти
денний строк має надати Управлінню державної власності копію
договору оренди та всі додатки і доповнення до нього (у разі
підписання).
3. ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ ВИТРАТ ТА ВІДЧУЖЕННЯ

ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
3.1. Списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва
здійснюється у відповідності до Порядку списання витрат по
об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого
спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету у справах містобудування і архітектури від 28.09.95
N 243/150/156/195 ( z0357-95 ).
3.2. Рішення щодо ліквідації об'єктів незавершеного
будівництва та списання витрат по них приймається виключно
Мінвуглепромом за поданням Підприємства та підлягає обов'язковому
погодженню з Фондом державного майна України або його відповідними
регіональними відділеннями.
3.3. Для розгляду питання щодо списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва Підприємство, крім документів визначених
пп. 2.1.4 цієї Інструкції, подає Міністерству Акт про припинення
будівництва (додаток 9), або Акт про припинення
проектно-вишукувальних робіт (додаток 10).
3.4. Порядок відчуження об'єктів незавершеного будівництва
здійснюється у відповідності до Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), за
винятком випадків передачі об'єктів незавершеного будівництва в
порядку Закону України "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" ( 147/98-ВР ).
4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ
4.1. Рішення щодо розпорядження майном Підприємств
приймається постійно діючою комісією Мінвуглепрому та оформлюється
відповідним протоколом. Питання щодо передачі в оренду нерухомого майна, площа якого
не перевищує 50 кв.м, розглядається Мінвуглепромом без винесення
його на розгляд Комісії.
4.2. Підготовка матеріалів для розгляду Комісією здійснюється
протягом трьох робочих днів структурними підрозділами Міністерства
за напрямами роботи, а саме:
------------------------------------------------------------------ |- списання майна |- Управлінням бухгалтерського | | |обліку, звітності та бюджетного| | |фінансування | |--------------------------------+-------------------------------| |- відчуження майна та єдиних |- Управління державної | |(цілісних) майнових комплексів, |власності | |передача їх в оренду, з балансу | | |на баланс юридичних осіб та у | | |комунальну власність (крім | | |об'єктів соціальної | | |інфраструктури та незавершеного | | |будівництва) | | |--------------------------------+-------------------------------| |- передача об'єктів соціальної |- Департаментом соціальної | |інфраструктури у комунальну |інфраструктури та | |власність (крім передачі в |адміністративного забезпечення | |оренду) | | |--------------------------------+-------------------------------| |- списання, відчуження та |- Управлінням інвестицій і | |передача об'єктів незавершеного |капітального будівництва | |будівництва (крім передачі в | | |оренду) | | ------------------------------------------------------------------
4.3. Підготовка матеріалів, що подаються на розгляд Комісії,
здійснюється наступним чином: 4.3.1. Структурний підрозділ Міністерства, до якого надійшли
матеріали для підготовки їх на розгляд Комісії, зобов'язаний
перевірити їх належне оформлення та відповідність чинному
законодавству України і вимогам цієї Інструкції. 4.3.2. У разі невідповідності матеріалів вимогам п. 4.3.1
структурний підрозділ Міністерства залишає матеріали без розгляду,
про що в тижневий термін повідомляє зацікавлену сторону. 4.3.3. У разі відповідності матеріалів вимогам цієї
Інструкції відповідальний виконавець структурного підрозділу
Міністерства в тижневий термін візує кожний аркуш матеріалів та за
описом передає їх секретарю Комісії. 4.3.4. Секретар Комісії, отримавши матеріали в порядку,
визначеному п. 4.3.3 цієї Інструкції, в тижневий термін вносить їх
на розгляд Комісії. 4.3.5. У разі необхідності, при розгляді матеріалів на
списання майна, знос якого у відповідності до бухгалтерського
обліку становить менше 100 відсотків, на Комісію можуть
запрошуватися представники Підприємств, які несуть
відповідальність за передчасне виведення основних засобів з
експлуатації. 4.3.6. Рішення щодо надання погодження на розпорядження
майном приймається консенсусом, тобто за відсутності обґрунтованих
заперечень у жодного з членів комісії. 4.3.7. У разі наявності у членів комісії заперечень щодо
надання погодження на розпорядження майном, ними надаються
відповідні письмові обґрунтування. 4.3.8. Результати розгляду матеріалів Комісією оформлюються
відповідним протоколом, який затверджується Міністром або головою
Комісії. 4.3.9. Після оформлення протоколу, секретар Комісії в
тижневий термін направляє відповідному структурному підрозділу
Міністерства його копію та матеріали, отримані у відповідності до
п. 4.3.3 цієї Інструкції, для оформлення цим підрозділом
відповідного наказу та/або листа-відповіді зацікавленій стороні та
відповідального зберігання. У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці
другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, відповідний
структурний підрозділ Міністерства у 30-денний строк з дати
надходження документів, зазначених у підпункті 2.2.4 пункту 2.2
цієї Інструкції, подає їх Фонду державного майна.
4.4. Рішення Комісії доводяться до відома зацікавленої
сторони наступним чином: 4.4.1. Дозвіл щодо списання майна, крім списання об'єктів
незавершеного будівництва, оформлюється Управлінням
бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного фінансування
відповідним наказом, до якого додаються завірені уповноваженою
особою та печаткою Міністерства відомості про вартість майна, яке
пропонується до списання (додаток 1).{ Підпункт 4.4.1 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 52 ( v0052644-08 ) від 04.02.2008 } 4.4.2. Погодження щодо передачі майна в оренду оформлюється
Управлінням державної власності листом-погодженням за підписом
Міністра або голови комісії чи першого заступника Міністра - члена
комісії. 4.4.3. Погодження щодо передачі в оренду цілісних майнових
комплексів оформлюється Управління державної власності шляхом
підготовки відповідного наказу. 4.4.4. Погодження щодо передачі майна або цілісних майнових
комплексів з балансу на баланс оформлюється відповідним наказом за
поданням Управління державної власності. 4.4.5. Погодження щодо передачі об'єктів соціальної сфери у
комунальну власність оформлюється відповідним наказом за поданням
Департаменту соціальної інфраструктури та адміністративного
забезпечення. 4.4.6. Погодження щодо відчуження майна, крім зазначеного в
абзаці другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції,
оформлюється відповідним наказом за поданням Управління державної
власності. Погодження щодо відчуження майна, зазначеного в абзаці
другому підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, оформлюється
після одержання згоди Фонду державного майна України, відповідним
наказом за поданням Управління державної власності. 4.4.7. Дозвіл щодо списання об'єктів незавершеного
будівництва оформлюється відповідним наказом за поданням
Управління інвестицій і капітального будівництва.{ Підпункт 4.4.7 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 52 ( v0052644-08 ) від 04.02.2008 } 4.4.8. Погодження щодо відчуження об'єктів незавершеного
будівництва оформлюється Управлінням інвестицій і капітального
будівництва листом-погодженням за підписом Міністра або голови
комісії чи першого заступника Міністра - члена комісії, до якого
додаються завірені уповноваженою особою та печаткою Міністерства
відомості про об'єкти основних засобів, які пропонуються до
відчуження (додаток 3). 4.4.9. Погодження щодо передачі майна зі сфери управління
Міністерства до сфери інших органів уповноважених управляти
державним майном оформлюється відповідним спільним наказом за
поданням Управління державної власності. 4.4.10. Погодження щодо передачі об'єктів незавершеного
будівництва з балансу на баланс та у комунальну власність
оформляється відповідним наказом за поданням Управління інвестицій
і капітального будівництв.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Відповідальність за дотримання вимог чинного
законодавства та цієї Інструкції при здійсненні операцій з
розпорядження майном покладається на керівників Підприємств, на
балансах яких обліковується таке майно. Керівники Підприємств несуть персональну відповідальність
згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів і
матеріальних цінностей, отриманих від здійснення операцій з
розпорядження майном, та достовірність інформації, наданої
Мінвуглепрому та Фонду державного майна України, передбаченої цією
Інструкцією.
5.2. Мінвуглепром протягом 30 календарних днів з моменту
надходження документів, визначених пунктами 2.1.4, 2.2.4, 2.2.6,
2.3.3, 2.4.5, 3.3 цієї Інструкції, надає дозвіл (погодження) на
розпорядженням майном Підприємств з визначенням умов їх здійснення
або обґрунтовану відмову щодо цього.
5.3. Мінвуглепром протягом 15 календарних днів з моменту
надходження документів, визначених пунктом 2.4.5 цієї Інструкції,
надає дозвіл (погодження) на передачу в оренду майна підприємства
з визначенням умов її здійснення або обгрунтовану відмову щодо
цього.
5.4. Демонтаж майна, яке пропонується до списання,
проводиться тільки після отримання дозволу Мінвуглепрому на
списання цього майна.{ Підпункт 5.4 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 52 ( v0052644-08 ) від 04.02.2008 }
5.5. Усі деталі, вузли, агрегати, будівельні матеріали
демонтованого та розібраного обладнання, будівель та споруд, які
придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого
використання, а також матеріали, отримані в результаті ліквідації
майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання деталі та матеріали
оприбутковуються як вторинна сировина.
5.6. Вилучені після демонтажу майна деталі і вузли, що
містять дорогоцінні метали, підлягають здачі суб'єктам
господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної
обробки брухту і відходів дорогоцінних металів на підставі
ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
5.7. Кошти, одержані внаслідок списання майна, спрямовуються
відповідно до вимог чинного законодавства.
Начальник Управління
державної власності В.Лазебник

Додаток 1

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства
_________

(підпис)
______________________

(прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про вартість майна, яке пропонується до списання

станом на "___" ____________ 200_ р.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повна назва |Інвентарний|Рік випуску/| Норма |Балансова | Сума | Балансова |Прибуток| |з/п|інвентарного| номер | Дата | аморт. |(первісна |нарахованого|(залишкова)|(збиток)| | | об'єкта | | введення в |відрахувань|вартість),|зносу, грн. | вартість, | від | | | | |експлуатацію| | грн. | | грн. |списання| | | | | | | | | |+грн./- | | | | | | | | | | грн. | |---+------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+--------| | 1 | | | | | | | | | |---+------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+--------| | 2 | | | | | | | | | |---+------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+-----------+--------| |...| | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+------------+-----------+--------| |Усього | + | + | + | + | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
підприємства __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗВІТ

за результатами списання майна

і використання отриманих коштів

та матеріальних цінностей станом

на _________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Підприємство| N та дата |Назва, |Залишкова| Стадія | Дата | Сума | Використання | Використання | |з/п| балансо- | дозволу |інв. N |балансова|виконання| акта | отриманих | коштів та | коштів та | | | утримувач |Мінвуглепрому|об'єкта|вартість,| |списання| коштів, | матеріальних | матеріальних | | | | | | грн | | |матеріальних| цінностей | цінностей | | | | | | | | | цінностей, | згідно з ТЕО | фактично | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | |------------+--------------+--------------| | | | | | | | | |призна-|обсяг,|призна-|обсяг,| | | | | | | | | | чення | грн. | чення | грн. | |---+------------+-------------+-------+---------+---------+--------+------------+-------+------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+------------+-------------+-------+---------+---------+--------+------------+-------+------+-------+------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+------------+-------+------+-------+------| |Всього | - | | - | | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Підприємства, установи та організації повинні
в обов'язковому порядку надавати довідку за підписом керівника про
напрямки використання коштів та матеріальних цінностей з
зазначенням конкретних сум, дати їх надходження на рахунок, а
також пояснень у разі, якщо кошти були використані не згідно з
ТЕО.
Керівник підприємства
(установи, організації)* __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

(М.П.)
Головний бухгалтер* __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 3

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства
_________

(підпис)
______________________

(прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про об'єкти основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження станом

на "___" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| Рік | Номер об'єкта | Інфор- |Вартість | Первісна | Сума | Балансова | Дані про | |п/п| об'єкта | випуску |------------------------| мація | здійс- |(переоцінена)|нарахо-|(залишкова)|дорогоцінні| | | |(побудови)|інвен-|заводсь-|паспорт-| про | нених | вартість, |ваного | вартість, | метали* | | | | |тарний| кий | ний | прове- |капіталь-| грн. |зносу, | грн. | | | | | | | | | дення | них | | грн. | | | | | | | | | | модер- | інвес- | | | | | | | | | | | | нізації,| тицій, | | | | | | | | | | | | моди- | грн. | | | | | | | | | | | | фікації,| | | | | | | | | | | | |добудови,| | | | | | | | | | | | | дооблад-| | | | | | | | | | | | | нання, | | | | | | | | | | | | | реконст-| | | | | | | | | | | | | рукції | | | | | | |---+------------+----------+------+--------+--------+---------+---------+-------------+-------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------+----------+------+--------+--------+---------+---------+-------------+-------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | |---+------------+----------+------+--------+--------+---------+---------+-------------+-------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+-------------+-------+-----------+-----------| | Усього | + | + | + | + | + | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом
Головний бухгалтер
підприємства __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 4

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта

господарювання
_________

(підпис)
______________________

(прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів),

які пропонуються до відчуження

__________________________________________________________________

(найменування об'єкта (суб'єкта господарювання,

цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація,

та його місцезнаходження)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ________ 200_ р.
N _______ комісією у складі ______________________________________ __________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до
відчуження і відображаються на субрахунку N ______________________
на "___" __________________ 200_ р. Інвентаризацію почато
"___" ____________ 200_ р. Інвентаризацію закінчено
"___" ____________ 200_ р.
Під час інвентаризації встановлено:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Рік | Номер об'єкта | Обліковується на 200 р. |Примітка| | об'єкта |випуску|---------------------------------+-----------------------------------------------| | | | |інвентарний|заводський|паспортний| фактично виявлено | за даними | | | | | | | | |бухгалтерського обліку | | | | | | | |-----------------------+-----------------------| | | | | | | |кількість| первісна |кількість| первісна | | | | | | | | |(переоцінена)| |(переоцінена)| | | | | | | | | вартість, | | вартість, | | | | | | | | | грн. | | грн. | | |------------+-------+-----------+----------+----------+---------+-------------+---------+-------------+--------| | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+-------------+--------| | Усього | + | + | + | + | - | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього: а) загальна кількість одиниць, фактично
__________________________________________________________________

(словами)
__________________________________________________________________

(словами)
б) на суму, гривень, фактично
__________________________________________________________________

(словами)

Голова комісії ___________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ___________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
___________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________

(словами)

Голова комісії ___________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ___________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
___________ ___________ ________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 5

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів,

отриманих від продажу майна

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найме- | Найме- | Номер та | Найме- | Найме- |Залишкова| Найме- | Номер, | Балансова | Вартість | Сума |Використання | Фактичне | | нування, | нування | дата |нування,|нування, |балансова|нування,| дата |(залишкова)| майна за | коштів, |коштів згідно|використання | | місце- | суб'єкта |документа,| інв. N | місце- |вартість | місце- |реєстрації| вартість | резуль- |отриманих| з техніко- | коштів | |знаходження |управління,| яким |об'єкта | знаход- | об'єкта |знаход- | договору | об'єкта | татами | від | економічним | | |Підприємства|який надав | надано |продажу | ження | | ження | купівлі- | продажу, |незалежної| продажу | обгрунту- | | | | згоду на | згоду | | органі- | |покупця | продажу | грн. | оцінки | номер | ванням | | | |відчуження | | | затора | | | | |(початкова| рахунка |-------------+-------------| | | | | |аукціону,| | | | |вартість),| |призна-|сума,|призна-|сума,| | | | | |конкурсу,| | | | |грн. | | чення |грн. | чення |грн. | | | | | |біржі | | | | | | | | | | | |------------+-----------+----------+--------+---------+---------+--------+----------+-----------+----------+---------+-------+-----+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------------+-----------+----------+--------+---------+---------+--------+----------+-----------+----------+---------+-------+-----+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+----------+--------+---------+---------+--------+----------+-----------+----------+---------+-------+-----+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+----------+--------+---------+---------+--------+----------+-----------+----------+---------+-------+-----+-------+-----| | Усього | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
(установи, організації) __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

(М.П.)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 6

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства
_________

(підпис)
______________________

(прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про вартість майна, яке пропонується до передачі

станом на "___" ____________ 200_ р.

----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повна |Інвентарний|Адреса|Рік випуску/| Норма |Балансова | Сума | Балансова | |з/п| назва | номер | | Дата | аморт. |(первісна |нарахованого|(залишкова)| | |інвентар-| | | введення в |відрахувань|вартість),|зносу, грн. | вартість, | | | ного | | |експлуатацію| | грн. | | грн. | | | об'єкта | | | | | | | | |---+---------+-----------+------+------------+-----------+----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------+-----------+------+------------+-----------+----------+------------+-----------| | 1 | | | | | | | | | |---+---------+-----------+------+------------+-----------+----------+------------+-----------| | 2 | | | | | | | | | |---+---------+-----------+------+------------+-----------+----------+------------+-----------| |...| | | | | | | | | |---------------------------------------------+-----------+----------+------------+-----------| |Усього | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
підприємства __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 7

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗВІТ

за результатами передачі майна з балансу

на баланс станом на _________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Кількість|Залишкова|Підприємство,|Підприємство,| Дозвіл на передачу | Стадія | Акт | |з/п|майнових|об'єктів |балансова| з балансу | на баланс |---------------------------|виконання|приймання-| | |об'єктів| |вартість | якого | якого | Наказ | Лист | | передачі | | |передачі| | |передається |передається |Мінвуглепрому| погодження | | | | | | | | майновий | майновий | |Мінвуглепрому| | | | | | | | об'єкт | об'єкт | | | | | |---+--------+---------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------+---------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------+----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
(установи, організації) __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

(М.П.)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 8

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

ЗВІТ

за результатами передачі майна у комунальну

власність станом на ________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Загальна|Залишкова|Підприємство,|Територіальна| Дозвіл на передачу | Стадія | Акт | |з/п|майнових| площа |балансова| з балансу | громада |------------------------------|виконання|приймання-| | |об'єктів| (кв.м) |вартість,| якого | | Наказ | Лист | Згода | | передачі | | |передачі| | грн. |передається | |Мінвугле-|погодження| органу | | | | | | | | майновий | | прому |Мінвугле- |місцевого| | | | | | | | об'єкт | | | прому |самовря- | | | | | | | | | | | | дування | | | |---+--------+--------+---------+-------------+-------------+---------+----------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+--------+---------+-------------+-------------+---------+----------+---------+---------+----------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
(установи, організації) __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

(М.П.)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 9

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

Найменування забудовника (замовника) ______________________________________________
відомча підпорядкованість ____________________ ______________________________________________ ______________________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ ________________
Найменування будови __________________________
проектна потужність __________________________

АКТ

про припинення будівництва

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування| Дата | Дата | Затверджена повна | Вартість виконаних | Факт. | Причина | Кошти, необхідні для |Затрати, необхідні| | і | початку |припинення | вартість (млн.грн.) | робіт на дату |затрати на |припинення |розрахунку з підрядною| для консервації | |призначення |будівництва| робіт по | | припинення | дату |будівництва| організацією, | або ліквідації | | об'єктів, | |будівництву| | будівництва |припинення | |включаючи незавершене | будівництва | | робіт, | | | | (млн.грн.) | буд-ва за | | будівництво в | (млн.грн.) | | затрат, | | | | | балансом | | (млн.грн.) | | | припинених | | |-----------------------+---------------------|забудовника| |----------------------+------------------| |будівництвом| | |Розрахункова| в т.ч. | по дог. | в т.ч. | | | за |за базисною|всього|за базисною| | | | | кошторисна | базисна | ціні з | базисна | | |договірною|кошторисною| |кошторисною| | | | | вартість |кошторисна| уточн. |кошторисна| | | ціною | вартістю | | вартістю | | | | | | вартість |складових,| вартість | | | | БМР | | БМР | | | | | | | виходячи |буд.-мон. | | | | | | | | | | | | | з норм і | робіт | | | | | | | | | | | | | поточних | | | | | | | | | | | | | | цін | | | | | | | | |------------+-----------+-----------+------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ________
(печатка) Підпис
Керівник підрядної організації ________
(печатка) Підпис
Примітка. Акт складається по кожній будівлі із зазначенням
окремо припинених будівництвом об'єктів.

Додаток 10

до Інструкції,

затвердженої наказом

Міністерства вугільної

промисловості

07.08.2007 N 304

Найменування замовника _______________________
його відомча підпорядкованість _______________ ______________________________________________
ідентифікаційний код за ДРЗОУ ________________
Найменування проектної організації ___________
підпорядкованість ____________________________

АКТ

про припинення проектно-вишукувальних робіт

по нездійсненому будівництву

-------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Ким і коли | Повна | Кошторисна | Стадії |Обгрунтування| | проекту |затверджено | кошторисна | вартість |виконаних | припинення | | будови, |завдання на | вартість | виконаних | робіт і | проектно- | | об'єкта |проектування| проектно- | проектно- |причина їх|вишкувальних | | | |вишукувальних|вишукувальних|припинення| робіт | | | | робіт | робіт до їх | | | | | | (млн.грн.) | припинення | | | |------------+------------+-------------+-------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ________

Підпис

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: