open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 8 листопада 2007 р. N 1314

Київ
Про затвердження Порядку списання

об'єктів державної власності

Відповідно до статті 5 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок списання об'єктів державної власності, що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 листопада 2007 р. N 1314
ПОРЯДОК

списання об'єктів державної власності

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм списання об'єктів державної
власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені
капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи),
матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються
основними фондами (засобами) (далі - майно).
Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений цим
Порядком.
У цьому Порядку суб'єктами господарювання є казенні
підприємства, державні комерційні підприємства (їх об'єднання),
установи та організації, а також підприємства, установи та
організації, які перебувають у віданні Національної академії наук
і галузевих академій наук.
Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у
значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання
правового режиму власності відповідного майна та питання
управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
2. Дія цього Порядку поширюється на майно, що передане
казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх
об'єднанням), установам та організаціям, закріплене за
підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у
віданні Національної академії наук і галузевих академій наук,
майно, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у
процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх
балансі.
3. Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок
списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового
фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об'єкти
цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).
4. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому
порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам,
установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані
інші способи управління (або їх застосування може бути економічно
недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене,
непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання,
зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і
технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи
стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в
результаті інвентаризації як нестача.
При цьому списання майна, виявленого в результаті
інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його
вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування
неможливо.
Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для
подальшого використання, може передаватися до сфери управління
місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за
відповідними закладами, установами та організаціями.
Прийняття рішення про списання майна
5. Списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на
балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом
управління рішення про надання згоди на його списання.
Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей
правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими
актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім
випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).
Рішення про надання згоди на списання нерухомого майна, а
також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та
рухомого складу залізничного транспорту, закріпленого за
підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у
віданні Національної академії наук і галузевих академій наук,
приймається суб'єктом управління лише за погодженням з Фондом
державного майна.
Рішення про надання згоди на списання об'єктів незавершеного
будівництва приймається суб'єктом управління за погодженням з
державним органом приватизації за місцезнаходженням суб'єкта
господарювання.
Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів)
державного комерційного підприємства, первісна (переоцінена)
вартість яких становить менш як 1 тис. гривень, здійснюється за
рішенням керівника підприємства відповідно до цього Порядку (за
винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про
приватизацію).
Списання виноградників здійснюється відповідно до цього
Порядку з дотриманням вимог, установлених статтею 2 Закону України
"Про виноград та виноградне вино" ( 2662-15 ).
Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління,
здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Порядку.
Рішення про надання згоди на списання майна суб'єктами
господарювання, щодо яких Кабінет Міністрів України виконує
функції з управління, приймає Кабінет Міністрів України за
пропозиціями Фонду державного майна та інших заінтересованих
органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.
6. З метою отримання згоди на списання майна суб'єкт
господарювання подає суб'єкту управління разом із зверненням
стосовно списання майна такі документи:
1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання
майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки,
інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та
про те, як воно вплине на фінансовий план (для державних
підприємств), а також напрями використання коштів, які
передбачається одержати в результаті списання;
2) відомості про майно, що пропонується списати за даними
бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва),
згідно з додатком 1;
3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання,
згідно з додатком 2;
4) акт технічного стану майна, затверджений керівником
суб'єкта господарювання;
5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, що пропонується списати (разом з
відповідними підтвердними документами);
6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване
нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання
земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних
підтвердних документів, зокрема державного акта на право
постійного користування землею, кадастрового плану;
7) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме:
дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна
вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення
будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування,
загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт,
кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх
припинення, стадії виконання робіт).
У разі коли рішення про списання майна потребує погодження з
Фондом державного майна або іншим державним органом приватизації
за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, такий суб'єкт подає
зазначені документи відповідному органу приватизації.
Суб'єкти господарювання, щодо яких Кабінет Міністрів України
виконує функції з управління, подають зазначені документи Фонду
державного майна для опрацювання і подання Кабінетові Міністрів
України пропозицій щодо списання майна.
У разі потреби суб'єкт управління, Фонд державного майна або
інший державний орган приватизації за місцезнаходженням суб'єкта
господарювання можуть запитувати від суб'єкта господарювання
додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання
майна (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів,
висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти
тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається
суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження
зазначених у підпунктах 1 - 7 цього пункту документів.
Фонд державного майна або інший державний орган приватизації
за місцезнаходженням суб'єкта господарювання приймають протягом 30
робочих днів з дати надходження у повному обсязі зазначених
документів рішення про погодження чи відмову в погодженні списання
майна, яке доводиться до суб'єкта господарювання у формі листа.
7. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання
майна приймається відповідним суб'єктом управління протягом 30
днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 6 цього
Порядку, та після погодження з Фондом державного майна або іншими
державними органами приватизації відповідно до абзаців третього та
четвертого пункту 5.
Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у
формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди - у
формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна
приймається у разі, коли:
майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 4 цього
Порядку;
суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що
пропонується до списання;
суб'єкт господарювання подав передбачені цим Порядком
документи з порушенням установлених вимог, а також коли в
документах наявні суперечності;
у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання
майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що
підтверджують необхідність списання майна;
відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.
8. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо
списання майна суб'єкт управління утворює комісію з розгляду
питань стосовно списання майна, склад, регламент роботи і
повноваження якої затверджуються розпорядчим актом.
У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання
майна може провести за рішенням суб'єкта управління додатковий
огляд майна, що пропонується до списання.
Утворення суб'єктом господарювання

комісії із списання майна, її завдання

та повноваження
9. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості
та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи
неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення
документів на списання майна утворюється комісія із списання майна
(далі - комісія), головою якої є заступник керівника суб'єкта
господарювання, а членами - головний бухгалтер або його заступник,
працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних,
обліково-економічних та інших служб суб'єкта господарювання, а
також залучені за вимогою суб'єкта управління його представники та
інші фахівці.
Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом
керівника суб'єкта господарювання.
10. Для встановлення факту непридатності використання майна,
що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів,
нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб'єкт господарювання
залучає для участі в роботі комісії представника відповідної
інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій
письмовий висновок, що додається до акта.
11. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих
особливостей списання майна суб'єкти управління можуть залучати
для участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).
Під час списання майна, закріпленого за підприємствами,
установами та організаціями, які перебувають у віданні
Національної академії наук і галузевих академій наук, до складу
комісії в обов'язковому порядку включаються представники
державного органу приватизації за місцем розташування майна та
місцевих органів виконавчої влади.
12. У разі порушення проти суб'єкта господарювання справи про
банкрутство керівник суб'єкта господарювання або арбітражний
керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова
комісії - керівник суб'єкта господарювання або арбітражний
керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 9 - 11 цього
Порядку.
13. Комісія:
1) проводить в установленому законодавством порядку
інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її
результатами складає відповідний акт;
2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної
документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей
про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
3) визначає економічну (технічну) доцільність чи
недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і
вносить відповідні пропозиції;
4) установлює конкретні причини списання майна (моральна
застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого
використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з
будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним
переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного
лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті
інвентаризації як нестачі);
5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей,
матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;
6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає
списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а
також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість,
вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних
балансових рахунках;
7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна
за встановленою типовою формою.
14. За результатами роботи складається протокол засідання
комісії, до якого додаються:
1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
3) акти на списання майна;
4) інші документи (копія акта про аварію, висновки
відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо
шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є
недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті
інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.
Протокол засідання комісії підписується всіма членами
комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення
(будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг
проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови,
дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і
вузлів, конструктивних елементів.
В акті на списання майна детально зазначаються причини його
списання та робиться висновок про економічну (технічну)
недоцільність та/або неможливість відновлення майна.
У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи
стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином
завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що
призвели до неї.
Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на
списання майна та технічного стану затверджуються керівником
суб'єкта господарювання.
Списання майна, що не ввійшло до статутних

фондів господарських товариств у процесі

приватизації (корпоратизації),

але перебуває на їх балансі
15. Списання майна, що не ввійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації),
але перебуває на їх балансі (в тому числі у процедурах
банкрутства), здійснюється з ініціативи господарського товариства
чи суб'єкта управління. Списання такого майна здійснюється за
рішенням відповідного суб'єкта управління та з урахуванням наявних
договірних зобов'язань щодо такого майна.
16. Господарським товариством в обов'язковому порядку
включаються до складу комісії представники суб'єкта управління та
інші фахівці, залучені суб'єктом управління відповідно до пункту
11 цього Порядку.
17. Для отримання згоди на списання майна господарське
товариство подає суб'єкту управління разом із зверненням
документи, зазначені у підпунктах 1 - 7 пункту 6 цього Порядку.
У разі коли списання майна потребує погодження з Фондом
державного майна або іншим державним органом приватизації за
місцезнаходженням суб'єкта господарювання, господарське товариство
подає зазначені документи відповідному органу приватизації.
18. Суб'єкт управління, Фонд державного майна або інший
державний орган приватизації за місцезнаходженням суб'єкта
господарювання розглядають подані документи відповідно до пунктів
6 - 8 цього Порядку.
19. Прийняття суб'єктом управління рішення про надання згоди
на списання майна є підставою для укладення між суб'єктом
управління та господарським товариством договору про списання
майна з визначенням умов його списання, проект якого суб'єкт
управління надсилає протягом трьох днів господарському товариству.
Примірна форма договору про списання майна затверджується
Фондом державного майна.
20. Суб'єкт управління здійснює контроль за виконанням умов
договору про списання майна, а у разі їх порушення вживає
відповідних заходів та визначає згідно із законодавством подальші
шляхи використання оборотних та необоротних активів, отриманих в
результаті списання майна.
Механізм списання майна
21. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до
списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб'єктом
управління рішення про надання згоди (згідно з цим Порядком) на
списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії
чи стихійного лиха).
22. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також
відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення
відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком
забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі
якого перебуває майно.
23. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та
демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання
чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в
результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на
рахунках бухгалтерського обліку запасів.
Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та
агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
24. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та
агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться
відповідно до законодавства.
25. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли,
деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання,
які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і
відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі
ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
26. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і
чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього
їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для
подальшого використання деталей.
27. Кошти, що надійшли в результаті списання майна,
спрямовуються відповідно до вимог законодавства.
Кошти, що надійшли в результаті списання майна, що не ввійшло
до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації
(корпоратизації), але перебуває на їх балансі, спрямовуються до
державного бюджету.
28. Суб'єкти господарювання, на балансі яких перебувало
майно, подають суб'єктам управління у місячний строк після
закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт
про списання майна згідно з додатком 3.
У разі наявності зауважень до звіту суб'єкт управління
повертає його суб'єктові господарювання для врахування зауважень
та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.
29. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту
подання суб'єктом господарювання суб'єкту управління звіту про
списання майна.
30. Керівник суб'єкта господарювання та члени комісії
забезпечують згідно із законодавством подання суб'єкту управління
достовірних матеріалів, передбачених цим Порядком.
31. Керівник суб'єкта господарювання організовує та
забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього
Порядку.
32. Суб'єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень
та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням
вимог цього Порядку та цільовим використанням коштів.

Додаток 1

до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________

(посада керівника ________________________________

суб'єкта господарювання) _________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) _____ ___________________20__ р.
________________________________

(посада керівника ________________________________

суб'єкта господарювання) _________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) _____ ___________________20__ р.
М.П.
ВІДОМІСТЬ

про об'єкти державної власності,

що пропонуються до списання

станом на ___ ____________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Наймену-| Рік | Номер об'єкта | Інформація |Вартість| Перві-| Сума | Балан-| |ковий | вання | випуску/ |---------------------| про | здійс- | сна |нара- | сова | |номер |об'єкта | дата |інвен-|завод-|паспор-| проведення | нених |(перео-|хова- |(залиш-| | | | введення |тарний|ський | тний |модернізації,|капіта- |цінена)| ного | кова) | | | |в експлуа-| | | |модифікації, | льних | вар- |зносу,| вар- | | | | тацію | | | | добудови, | інвес- | тість,| гри- | тість,| | | | | | | |дообладнання,| тицій, |гривень| вень |гривень| | | | | | | |реконструкції|гривень | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього
Дані про дорогоцінні метали _________________________________
_____________________________________________________________

(подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)
Головний бухгалтер _____________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________

(посада керівника ________________________________

суб'єкта господарювання) _________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) _____ ___________________20__ р.
________________________________

(посада керівника ________________________________

суб'єкта господарювання) _________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) _____ ___________________20__ р.
М.П.
АКТ

інвентаризації об'єктів державної власності,

що пропонуються до списання

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження __________________________________________________________________

(цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)
На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__р. N __
комісією у складі ________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії) __________________________________________________________________
проведено інвентаризацію об'єктів державної власності, що
пропонуються до списання і відображаються на субрахунку N ___
станом на ___ ___________ 20__ р.
Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.
Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.
Під час проведення інвентаризації встановлено таке:
------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Найме- | Рік | Номер об'єкта | Станом на ___ ___________ 20__ р. |Примітка| |ковий |нування|випуску |----------------------+---------------------------------------+--------| |номер |об'єкта|/ дата |інвен-|завод-|паспорт-| фактично виявлено | за даними | | | | |введення|тарний|ський | ний | | бухгалтерського | | | | |в експ- | | | | | обліку | | | | |луатацію| | | | | | | |------+-------+--------+------+------+--------+-------------------+-------------------+--------| | | | | | | |кількість|первісна |кількість|первісна | | | | | | | | | | (перео- | | (перео- | | | | | | | | | | цінена) | | цінена) | | | | | | | | | |вартість,| |вартість,| | | | | | | | | | гривень | | гривень | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього
Усього за актом: ________________________________________________

(цифрами і словами)
1) загальна кількість об'єктів (фактично) ___________________

(цифрами і словами) 2) на суму, гривень (фактично) ______________________________

(цифрами і словами)
Голова комісії: ___________ _________ _________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ___________ _________ _________________________
___________ _________ _________________________
___________ _________ _________________________

Додаток 3

до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________

(посада керівника ________________________________

суб'єкта господарювання) _________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) _____ ___________________20__ р.
________________________________

(посада керівника ________________________________

суб'єкта господарювання) _________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) _____ ___________________20__ р.
М.П.
__________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання) __________________________________________
__________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання) __________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
ЗВІТ

про списання об'єктів державної власності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Найме- | Рік ви- |Ін- | За- |Витрати | Оприбутковано в результаті списання | Отрима- |Напря-|Доку- | |ковий |нування| пуску |вен-|вод- | на |----------------------------------------------------------| но кош- |ми ви-|менти,| |номер |об'єкта|(побудови)|тар-|ський|списання| придатних | матеріалів | сировини | основних |зага- |тів в ре-|корис-| що | | | | / дата |ний |номер|об'єкта,| вузлів, | | | засобів | льна | зультаті|тання |підт- | | | | введення |но- | |гривень | агрегатів | | | | вар- | реаліза-|коштів|верд- | | | |в експлуа-|мер | | |------------+------------+------------+------------|тість,| ції ма- | |жують | | | | тацію | | | |кіль-| вар- |кіль-| вар- |кіль-| вар- |кіль-| вар- | гри- |теріалів,| |отри- | | | | | | | |кість|тість,|кість|тість,|кість|тість,|кість|тість,| вень | сировини| |мання | | | | | | | | | гри- | | гри- | | гри- | | гри- | | тощо, | |коштів| | | | | | | | | вень | | вень | | вень | | вень | | гривень | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього
Голова комісії: ____________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ____________ ______________________
____________ ______________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: