open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2018  № 366

Про реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою "Я - дослідник" на 2018-2021 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 830 від 12.06.2019}

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 994), враховуючи клопотання Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 22.11.2017 № 3114-38/17, Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 27.11.2017 № 02/3627-06, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.11.2017 № 01-33/4746, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 04.12.2017 № 09-10/6029, Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 29.11.2017 № 01-22/2544, Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.11.2017 № 5441/13/01-01-12, департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2017 № 063-12678 та від 26.02.2018 № 063-1914, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 24.11.2017 № 1142/01-11/01, Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 20.11.2017 № 02.1-14/1405, Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 20.11.2017 № 2879-2/1-17, Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 07.12.2017 № 01/14-1973, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27.11.2017 № 6364/0/211-17, висновок науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 12 лютого 2018 року (протокол № 1), з метою створення педагогічних умов для впровадження дослідницького методу навчання з використанням IT- та STEM-технологій НАКАЗУЮ:

1. Розпочати реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою "Я - дослідник" (далі - Проект) у закладах загальної середньої освіти згідно з переліком, що додається.

2. Затвердити як такі, що додаються:

1) заявку на реалізацію Проекту;

2) програму реалізації Проекту.

3. Науковому керівнику у визначені строки подавати звіти про виконання кожного етапу з реалізації Проекту.

4. Комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу реалізації Проекту.

5. Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" надавати організаційну та науково-методичну підтримку педагогічним колективам закладів освіти - учасникам реалізації Проекту.

6. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Хмельницької обласних державних адміністрацій; департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації; департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, управлінням освіти і науки Тернопільської, Житомирської, обласних державних адміністрацій сприяти закладам освіти, які беруть участь у реалізації Проекту.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13.04.2018  № 366

ЗАЯВКА
щодо реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою "Я - дослідник" на 2018-2021 роки

Актуальність реалізації

Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року (далі - Концепція) передбачено докорінне та системне реформування змісту, педагогіки, системи управління, структури, системи державного фінансування загальної середньої освіти України з урахуванням досвіду провідних країн світу. Перехід до компетентнісного та особистісного орієнтованого навчання спрямований на здобуття учнями вміння навчатися впродовж життя, критично та творчо мислити, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та ін., що необхідні для їхньої успішної самореалізації в майбутньому та формування конкурентоспроможного випускника.

Важливим інструментом забезпечення успіху освітніх реформ є наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в управлінні закладами освіти і системою освіти, що має носити системний характер. Використання ІКТ сприятиме також удосконаленню навчально-виховного процесу, розвитку технологічних компетентностей, дасть додаткові можливості запровадженню інноваційних освітніх технологій, зокрема STEM-освіти (від англ. science - природничі науки; technology - технології; engineering - інженерія, проектування, дизайн; mathematics - математика).

STEM-освіта означає відповідний педагогічний процес формування та розвитку навчально-пізнавальних і творчих якостей особистості, рівень яких визначає конкурентоспроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв'язання комплексних задач (проблем), розвиток критичного мислення та креативності, вміння співпрацювати, здійснювати інноваційну діяльність. STEM-освіта ґрунтується на трандисциплінарному підході, в основі якого покладено метод інтеграції предметів, вирішення проблемно-орієнтованих завдань. Зазначений підхід до навчання сприяє популяризації, підвищенню поінформованості молоді про можливості їхньої кар'єри в інженерній, IT-сфері тощо.

Переходу до педагогіки партнерства, про що зазначено в Концепції Нової української школи, вдосконаленню змісту і форм організації освітнього процесу сприяють проектно-дослідні методи навчання.

Сучасний стан розвитку освіти вимагає формування ключових компетентностей учнів, одна з яких - вміння навчатися упродовж життя, яке розвивається завдяки стимулюванню розвитку природної потреби дитини до дослідження та вивчення всього нового, формування навичок спостереження, вміння визначати проблему, формулювати гіпотезу, аналізувати й робити висновки.

Навчально-дослідницька діяльність змінює акценти освітньої діяльності: засвоєння знань, вмінь і навичок, що в умовах глобальної інформатизації надзвичайно швидко втрачають актуальність, не може бути самоціллю, в той час як дослідницькі навички та досвід, набуті у процесі навчання в школі, сприятимуть прискоренню адаптації молоді до мінливого соціально-економічного життя.

Формування дослідницьких компетенцій учнів закладів загальної середньої освіти відбувається через:

- принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі, зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні;

- запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання, діяльнісного підходу;

- застосування педагогами методу навчально-дослідних завдань як на уроці, так й у позаурочній роботі, що дозволить органічно інтегрувати знання, навички з різних областей, застосовувати їх на практиці, спонукати учнів до генерування нових ідей та пошуку шляхів їх реалізації;

- створення педагогом інноваційного освітнього середовища, в якому відбувається дослідження реальних проблем через упровадження та активне застосування інновацій;

- надання учням ініціативи у створенні власної траєкторії навчально-пізнавальної діяльності, виховання учня-дослідника з системним типом мислення.

Перехід до навчально-дослідницької діяльності висуває принципово нові вимоги до професійних якостей вчителя, зокрема він повинен мати творчий потенціал і власний дослідницький досвід, бути творчою особистістю, готовою до постійного удосконалення свого професійного рівня.

Використання сучасних креативних рішень і технологій сприяє організації та координації навчально-дослідницької діяльності учнів, оскільки інформація та її пошук, збір, відбір, аналіз, збереження, поширення є предметом, інструментом і засобом зазначеної діяльності та процесу пізнання. Сучасні засоби ІКТ доповнюють наочні посібники та моделі, дозволяють організувати віртуальні лабораторні, практичні роботи, стають зручним інструментом учителя та учня. Інтернет, як сучасний комунікаційний засіб і джерело інформації, дає змогу учням швидко знаходити потрібну інформацію, яка є ресурсом для дослідження, оцінювати її, проводити групові дослідження в режимі онлайн, поширювати результати навчально-дослідницької діяльності на власних сайтах та обговорювати у блогах, чатах, вебінарах (семінари в режимі онлайн).

Використання вчителем провідного принципу STEM-освіти - інтеграції (міжпредметна, трандисциплінарна) дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу, використовувати сучасні технології під час навчання з метою формування компетентностей якісно нового рівня. Це також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Основні ключові компетентності зазначені в Концепції, зокрема: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.

Навчально-дослідницька діяльність є ефективною формою навчання учнів, що дає змогу педагогу виявляти та розвивати особистісні інтелектуальні здібності школярів.

Педагогічною умовою організації навчально-дослідницької діяльності учнів є створення середовища, в якому в тісній взаємодії представлена єдність дидактичних, психологічних, загально-педагогічних факторів, що забезпечують можливість організації активної (саморегульованої та самоконтрольованої) навчально-пізнавальної діяльності школярів. Таке середовище створюється з урахуванням дидактики та вимог до організації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти.

Вивчення та вирішення цих питань зумовлює пошук та наукове обґрунтування інноваційних підходів до створення психолого-педагогічних умов навчально-дослідницької діяльності учнів у закладах загальної середньої освіти.

Метою реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня "Я - дослідник" (далі - Проект) є створення педагогічних умов для впровадження дослідницького методу навчання з використанням IT- та STEM-технологій.

Об'єкт інноваційної діяльності - освітній процес у закладах загальної середньої освіти.

Суб'єкти інноваційної діяльності: учасники освітнього процесу закладів загальної середньої освіти - учасників Проекту, наукові та науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти.

Відповідно до мети визначено та обґрунтовано наступні завдання реалізації проекту:

1. Визначити, описати та науково обґрунтувати психолого-педагогічні умови впровадження дослідницького методу навчання в закладах загальної середньої освіти з використанням IT- та STEM-технологій.

2. Розробити навчально-методичне забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.

3. Підготувати вчителів до використання STEM та дослідницьких підходів, організації навчально-дослідницької діяльності учнів.

4. Розробити навчально-методичні матеріали (навчальний план, навчальні програми, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо) та здійснити їх апробацію.

5. Забезпечити консультативну підтримку та супровідний моніторинг реалізації Проекту.

6. Розробити педагогічну модель організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням IT- та STEM-технологій.

7. Розробити електронний ресурс для інформаційного забезпечення Проекту.

8. Інформувати педагогічну громадськість про результати реалізації Проекту.

Нормативно-правова та теоретико-методологічна основа Проекту

Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про інноваційну діяльність"; Укази Президента України "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" (№ 344/2013 від 25.06.2013), "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" (№ 926/2010 від 30.09.2010), "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (№ 928/2000 від 31.07.2000); Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 994), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 р. № 1171/31039; Концепція та інші нормативні документи.

Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань будуть використані такі методи дослідження.

Теоретичні методи - системний аналіз та узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; систематизація й узагальнення наукових даних для вивчення й комплексного розв'язання досліджуваної проблеми.

Емпіричні методи - педагогічне анкетування, бесіди, педагогічне спостереження для встановлення ефективності впровадження розробленої моделі.

Статистичні методи - методи статистичної обробки даних, одержаних в ході реалізації Проекту.

База реалізації Проекту

У реалізації Проекту передбачається участь закладів загальної середньої освіти згідно з додатком, на підставі листів, клопотань управлінь (департаментів) освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрації.

У процесі реалізації Проекту до участі у ньому можуть долучатися заклади загальної середньої освіти, які працюють над вирішенням аналогічних завдань (за згодою).

Вірогідність результатів дослідження забезпечуватиметься методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень; комплексним використанням теоретичних та емпіричних методів, що відповідають об'єкту і предмету дослідження; результатами практичного впровадження основних теоретичних положень наукового дослідження у роботу закладів освіти; коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковим керівником та консультантами Проекту.

Організаційно-кадрове забезпечення реалізації Проекту

Наукове керівництво здійснюватиме Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" в особі доктора педагогічних наук, першого заступника директора Завалевського Юрія Івановича (тел. (044) 245-41-92, zui1@imzo.gov.ua).

Автори ініціативи: Євдокімова Ганна Геннадіївна, директор ТОВ "Видавничий дім "Освіта" та Коршунова Ольга Вікторівна, головний редактор ТОВ "Видавничий дім "Освіта" (тел. (044) 272-10-38, osvita-dim@ukr.net).

Координатор: Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-освіти ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" (тел. (044) 248-24-65, info@imzo.gov.ua).

Наукові консультанти:

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" НАПН України;

Ватковська Марина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти";

Гончарова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу STEM-освіта Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Горбенко Світлана Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу STEM-освіта Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Захар Ольга Германівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України;

Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" НАПН України;

Клименко Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Мельник Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Нікулочкіна Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти комунального закладу "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти";

Петрова Лариса Григорівна, завідувач кафедри освітніх та інформаційних технологій Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Шелемей Любов Ярославівна - проректор з моніторингу якості освіти, викладач, магістр права Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Консультанти:

Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору відділу STEM-освіти Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Гаєвська Марія Володимирівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України;

Гущина Наталія Іванівна, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" НАПН України;

Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Сачовська Лідія Василівна, начальник відділу загальної та середньої освіти департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

Старченко Людмила Миколаївна, методист Центру інноваційного розвитку освіти Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти";

Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Координатори науково-дослідної роботи в областях:

Донецька область - Пилипчук Олена Анатоліївна, завідувач відділу інформаційних технологій Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Дніпропетровська область - Бутурліна Оксана Василівна, кандидат філософських наук, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти";

Житомирська область - Печенюк Алла Павлівна, завідувач центру методичного забезпечення комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради;

Запорізька область - Хівріч Валентина Володимирівна, заступник начальника управління Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Чернікова Людмила Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи комунального закладу "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти";

Івано-Франківська область - Васильків Олена Юріївна, кандидат біологічних наук, викладач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Миколаївська область - Стойкова Вікторія Володимирівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Полтавська область - Корягіна Наталія Віталіївна, перший проректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського;

Тернопільська область - Вітенко Ігор Михайлович, кандидат географічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Сумська область - Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Харківська область - Ставицький Сергій Борисович, завідувач Центру інноваційного розвитку освіти Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти";

Хмельницька область - Попик Олександр Федорович, проректор з навчально-методичної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Етапи реалізації Проекту

Термін проведення: (березень 2018 року - серпень 2021 року)

I. Організаційно-підготовчий етап (березень 2018 р. - квітень 2018 р.):

- розроблення та організація науково-методичного, інформаційно-методичного забезпечення реалізації Проекту;

- формування тимчасових творчих груп педагогів у закладах освіти, що будуть працювати за темою реалізації Проекту;

- вивчення потреб учасників та стану готовності педагогічних колективів до реалізації Проекту;

- налагодження співпраці з вищими закладами освіти, закладами післядипломної педагогічної освіти, громадськими організаціями тощо;

- розроблення системи взаємодії між учасниками експерименту з метою обміну досвідом та колоборативним вирішенням складних питань в організації навчально-дослідницької діяльності учнів;

- підготовка вчителів до інноваційної діяльності;

- підведення підсумків першого етапу реалізації Проекту.

II. Концептуально-діагностичний етап (травень 2018 р. - листопад 2018 р.):

- апробація роботи веб-ресурсу підтримки Всеукраїнського експерименту "Я - дослідник";

- апробація та внесення коректив до навчально-методичного забезпечення реалізації Проекту;

- супровідний моніторинг реалізації Проекту;

- проведення заходів для директорів, вчителів, шкільних психологів - учасників Проекту та методистів закладів післядипломної педагогічної освіти з питань психолого-педагогічних умов організації навчально-дослідницької діяльності учнів;

- упровадження у практику закладів загальної середньої освіти дослідницької методики навчання учнів з використанням ІКТ та STEM-технологій;

- розробка моделі організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням IT- та STEM-технологій на практиці;

- організація авторських колективів та експертних груп для розробки інноваційної освітньої продукції;

- підведення підсумків другого етапу реалізації Проекту.

III. Формувальний етап (грудень 2018 р. - серпень 2020 р.):

- апробація розробленої моделі організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням IT- та STEM-технологій на практиці;

- створення інформаційно-консультативних центрів на базі експериментальних закладів загальної середньої освіти;

- наповнення рубрики веб-сторінки "Я - дослідник" із врахуванням результатів апробації;

- вдосконалення та виготовлення інноваційної освітньої продукції: друк підручників, навчально-методичних посібників, методичних матеріалів, публікація дидактичних та медійних матеріалів;

- розширення бази закладів освіти - учасників експерименту;

- підведення підсумків третього етапу реалізації Проекту.

IV. Узагальнюючий етап (вересень 2020 р. - серпень 2021 р.):

- узагальнення результатів щодо створення психолого-педагогічних умов для впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІКТ та STEM-технологій;

- оформлення, систематизація інноваційної освітньої продукції та її поширення;

- проведення семінарів, конференцій та круглих столів, спрямованих на розповсюдження перспективного досвіду щодо створення психолого-педагогічних умов організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням ІКТ та STEM-технологій;

- проведення підсумкової науково-практичної конференції "Дослідницька діяльність учнів з використанням IT- та STEM-технологій".

Очікувані результати

В результаті реалізації Проекту буде створено інноваційний освітній продукт - педагогічна модель організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням IT- та STEM-технологій, що істотно підвищить на рівні середньої освіти науково-технічний та технологічний рівень випускника.

Зокрема, створення інноваційної освітньої продукції: навчального плану, навчальних програм, навчально-методичних комплектів; навчальних модулів для вчителів з реалізації дослідницького методу навчання, у тому числі тренінгові програми для шкільних психологів; веб-ресурсу реалізації Проекту; організація простору навчання; пропозиції до технічного забезпечення навчального процесу; бази дидактичного та медійного матеріалу.

Опис організаційного, науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення проекту

Організаційне, науково-методичне, діагностичне та матеріально-технічне забезпечення здійснюється відповідно до Програми реалізації Проекту на 2018-2021 рр.

Реалізація Проекту не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Фінансування реалізації Проекту здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду закладів освіти, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами закладу освіти, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та закладом освіти.

Науковий керівник

Ю.І. Завалевський

Автори ініціативи

Г.Г. Євдокімова
О.В. Коршунова

Координатор

О.О. Патрикеєва


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13.04.2018  № 366

ПРОГРАМА
реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою "Я - дослідник" на 2018-2021 роки


з/п

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань Проекту

Строки виконання

Очікувані результати

1

2

3

4

I. Організаційно-підготовчий етап (березень 2018 р. - квітень 2018 р.)

1.

Координація дій та консультативна допомога учасникам реалізації Проекту у підготовці програм експериментальної діяльності кожного конкретного навчального закладу та планів реалізації

Протягом етапу

План реалізації кожного етапу проекту у кожному конкретному навчальному закладі

2.

Розробка нормативних документів про співпрацю з закладами вищої освіти, закладами післядипломної педагогічної освіти, громадськими організаціями тощо

Протягом етапу

Угоди про співпрацю

3.

Розроблення інформаційно-методичного забезпечення: веб-сторінка "Я - дослідник"

Протягом етапу

Створення веб-сторінки "Я - дослідник" на платформі українського проекту "Якість освіти" http://yakistosviti.com.ua

4.

Розроблення навчально-методичного забезпечення дослідницької діяльності учнів

Протягом етапу

Навчально-методичне забезпечення реалізації Проекту

5.

Розроблення спецкурсу "Я дослідник: використання IT- та STEM-технологій в навчально-дослідницькій діяльності учнів" кафедрою відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" (за згодою) для впровадження в закладах післядипломної педагогічної освіти

Березень 2018 р.

Програма спецкурсу

6.

Проведення опитування учасників з метою вивчення їхніх потреб та стану готовності педагогічних колективів

Березень 2018 р.

Внесення змін до методичної роботи з педагогами, учнями за підсумками анкетування

7.

Проведення вебінарів, семінарів, тренінгів з метою навчання учасників реалізації Проекту щодо навчально-дослідної роботи учнів

Протягом етапу

Кадрове забезпечення реалізації Проекту

8.

Підготовка звіту про результати першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи

Квітень 2018 р.

Звіт про підсумки етапу

II. Концептуально-діагностичний етап (травень - листопад 2018 р.)

9.

Апробація навчально-методичного забезпечення реалізації Проекту: навчально-методичних посібників "Я - дослідник" видавництва "Видавничий дім "Освіта"

Протягом етапу

Організація методичного супроводу для педагогічних колективів в системі вирішення завдань реалізації Проекту

10.

Створення освітнього контенту

Протягом етапу

Організація методичного та технологічного супроводу для педагогічного колективу в системі вирішення завдань реалізації Проекту

11.

Розроблення інноваційної освітньої продукції

Протягом етапу

Інноваційна освітня продукція реалізації Проекту

12.

Змістове наповнення рубрик веб-сторінки "Я - дослідник"

Протягом етапу

Змістове наповнення контенту веб-сторінки "Я - дослідник"

13.

Супровідний моніторинг реалізації Проекту

Протягом етапу

Аналітична записка

14.

Розроблення програми тренінгу для шкільних психологів з питань створення психолого-педагогічних умов навчально-дослідницької діяльності учнів у закладах загальної середньої освіти кафедрою психології управління ЦІППО ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" (за згодою)

Травень 2018 р.

Програма тренінгу для шкільних психологів

15.

Розроблення критеріїв, показників, рівнів розвитку навчально-дослідницької діяльності учнів

Червень - липень 2018 р.

Інструктивно-методичні матеріали

16.

Здійснення моніторингу ходу реалізації Проекту: розроблення інструментарію, проведення опитування респондентів; аналіз отриманих результатів; надання рекомендацій

Вересень - жовтень 2018 р.
Листопад 2018 р.

Інструктивно-методичні матеріали для здійснення супровідного моніторінгу. Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами досліджень

17.

Проведення заходів, спрямованих на професійний розвиток учасників реалізації Проекту: консультацій, семінарів, вебінарів, літніх шкіл, майстер-класів, тренінгів для керівників, вчителів, шкільних психологів закладів загальної середньої освіти; заходів для мотивації учнів до навчально-дослідницької діяльності

Протягом етапу

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників навчальних закладів та мотивації учнів до навчально-дослідницької діяльності

18.

Підготовка звіту про результати другого (концептуально-діагностичного) етапу інноваційної освітньої діяльності

Листопад 2018 р.

Звіт про підсумки етапу

III. Формувальний етап (грудень 2018 р. - серпень 2020 р.)

19.

Розроблення педагогічної моделі організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням IT- та STEM-підходів

Грудень 2018 р.

Модель

20.

Організація роботи інформаційно-консультативних центрів на базі закладів загальної середньої освіти - учасників інноваційного освітнього проекту

Грудень 2018 р. - липень 2020 р.

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти

21.

Розширення бази шкіл - учасників реалізації Проекту

Червень - липень 2019 р.

Створення експериментальної вибірки, достатньої для отримання статистично вірогідної інформації щодо завдань реалізації Проекту

22.

Вдосконалення та виготовлення інноваційної освітньої продукції, друк підручників, навчально-методичних посібників, методичних матеріалів; публікація дидактичних та медійних матеріалів

Грудень 2018 р. - липень 2019 р.

Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, дидактичні та медійні матеріали

23.

Вдосконалення змістового наповнення рубрик веб-сторінки "Я - дослідник" із врахуванням результатів апробації

Грудень 2018 р. - липень 2020 р.

Змістове наповнення контенту веб-сторінки "Я - дослідник"

24.

Публікації з теми дослідження в наукових фахових виданнях, міжнародних збірниках наукових праць, засобах масової інформації

Грудень 2018 р. - липень 2020 р.

Статті, тези доповідей у наукових фахових виданнях за темою інноваційної освітньої діяльності

25.

Підготовка звіту про результати третього (формувального) етапу інноваційної освітньої діяльності

Серпень 2020 р.

Звіт про підсумки етапу

IV. Узагальнювальний етап (вересень 2020 р. - серпень 2021 р.)

26.

Апробація розробленої педагогічної моделі організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням IT- та STEM-технологій на практиці

Вересень 2020 р. - липень 2020 р.

Аналітична записка про результати реалізації Проекту (позитивні риси, недоліки, проблеми, труднощі, пропозиції)

27.

Проведення заходів за напрямками та проблематикою реалізації Проекту, що сприятимуть підвищенню професійної компетентності педагогів

Протягом етапу

Підвищення професійної компетентності вчителів

28.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів реалізації Проекту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і методик, що розвивають учнів

Травень - серпень 2021 р.

Результати порівняльного аналізу концептуально-діагностичного та узагальнювального етапів

29.

Оформлення інноваційної освітньої продукції та її поширення. Систематизація дидактичних та медійних матеріалів за темою реалізації Проекту

Протягом етапу

Підвищення професійної компетентності вчителів. Створення банку даних дидактичних та медійних матеріалів

30.

Підготовка і проведення науково-практичної конференції "Дослідницька діяльність учнів з використанням IT- та STEM-технологій"

Червень 2021 р.

Методичні рекомендації науково-практичної конференції

32.

Презентація та популяризація результатів інноваційної освітньої діяльності

Серпень 2021 р.

Дисемінація отриманого в процесі реалізації Проекту досвіду та висвітлення його у фахових виданнях

Науковий керівник

Ю.І. Завалевський

Автори ініціативи

Г.Г. Євдокімова
О.В. Коршунова

Координатор

О.О. Патрикеєва


Додаток
до наказу Міністерства освіти
і науки України
13.04.2018 № 366
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
12.06.2019 № 830)

ПЕРЕЛІК
закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою "Я - дослідник" на 2018-2021 роки

Волинська область:

1. Комунальний заклад "Луцька гімназія № 221 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області".

Дніпропетровська область:

2. Личківська загальноосвітня школа I  - III ступенів Магдалинівської районної ради Дніпропетровської області.

3. Криворізька загальноосвітня школа I  - III ступенів № 79 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

4. Комунальний заклад "Царичанська загальноосвітня школа I - III ступенів" Царичанської селищної ради Дніпропетровської області.

5. Опорний заклад Васильківський навчально-виховний комплекс № 1 імені М. М. Коцюбинського "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Васильківського району Дніпропетровської області.

6. Комунальний заклад освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара" Дніпровської міської ради.

7. Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 31" Дніпровської міської ради.

8. Комунальний заклад освіти "Загальноосвітня школа-інтернат № 3" Дніпровської обласної ради.

Донецька область:

9. Навчально-виховний комплекс № 1 Покровської міської ради Донецької області.

10. Краматорська загальноосвітня школа I - III ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області.

Житомирська область:

11. Ліцей № 4 м. Новограда-Волинського Житомирської області.

12. Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія-ліцей" № 10 м. Бердичева Житомирської області.

13. Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області.

14. Коростишівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I - II ступенів - ліцей інформаційних технологій" ім. Л.Х. Дарбіняна Житомирської області.

15. Коростенський міський колегіум Житомирської області.

16. Житомирська загальноосвітня школа I - III ступенів № 5.

Запорізька область:

17. Біленківська загальноосвітня школа I - III ступенів Біленківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

18. Запорізький колегіум "Еліт" Запорізької міської ради Запорізької області.

19. Балабинський навчально-виховний комплекс "школа I - III ступенів - гімназія "Престиж" Запорізького району Запорізької області.

20. Комунальний заклад "Чорноземненська загальноосвітня школа I - III ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області".

21. Мелітопольська загальноосвітня школа I - III ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області

22. Загальноосвітня санаторна школа-інтернат I - III ступенів комунального закладу вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія".

Івано-Франківська область:

23. Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради.

24. Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міської ради.

25. Клубовецька загальноосвітня школа I - III ступенів Тисменицької районної ради Івано-Франківської області.

26. Калуська загальноосвітня школа I - III ступенів № 5 Калуської міської ради Івано-Франківської області.

27. Старогвіздецька гімназія.

Київська область:

28. Гребінківська гімназія Васильківського району Київської області.

29. Опорний навчальний заклад Гребінківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад" та Вільшансько-Новоселицька філія Васильківського району Київської області.

30. Калинівський навчально-виховний комплекс № 1 "Загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад".

31. Опорний навчальний заклад - Путрівський навчально-виховний комплекс "гімназія - загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Васильківського району Київської області.

32. Погребівська філія Опорного навчального закладу Путрівський навчально-виховний комплекс "гімназія - загальноосвітня школа I - II ступенів - дошкільний навчальний заклад".

33. Опорний навчальний заклад "Щасливський навчально-виховний комплекс "ліцей - загальноосвітня школа I - III ступенів - дитячий садок" Бориспільської районної ради Київської області.

м. Київ:

34. Ліцей № 142 м. Києва.

35. Ліцей "Престиж" м. Києва.

36. Навчально-виховний комплекс школа I - II ступенів - ліцей "Управлінські технології № 240 "Соціум" Оболонського району міста Києва.

Миколаївська область:

37. Снігурівська районна гімназія ім. Т.Г. Шевченка Снігурівської районної ради Миколаївської області.

38. Миколаївська загальноосвітня школа I - II ступенів № 19 Миколаївської міської ради Миколаївської області.

39. Баштанська гімназія Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області.

40. Первомайська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області.

41. Южноукраїнська гімназія № 1 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

42. Миколаївська спеціальна школа-інтернат I - III ступенів № 6.

43. Миколаївська загальноосвітня школа I - III ступенів № 29 Миколаївської міської ради Миколаївської області.

44. Миколаївський юридичний ліцей Миколаївської міської ради Миколаївської області.

Одеська область:

45. Одеський навчально-виховний комплекс "Гімназія № 7 - спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міської ради Одеської області.

46. Вилковський заклад загальної середньої освіти I - III ступенів № 1 Вилковської міської ради.

Полтавська область:

47. Спеціалізована загальноосвітня школа I - III ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради.

48. Семенівський навчально-виховний комплекс № 1 імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради Полтавської області.

49. Опорний заклад "Засульський ліцей Засульської сільської ради Полтавської області".

50. Опорний заклад "Гоголівська загальноосвітня школа I - III ступенів Великобагачанської районної ради Полтавської області".

Сумська область:

51. Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області.

52. Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей".

53. Сумський заклад загальної середньої освіти I - III ступенів № 26 Сумської міської ради.

54. Роменська загальноосвітня школа I - III ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.

55. Конотопська спеціалізована школа I - III ступенів № 9 Конотопської міської ради Сумської області.

56. Глухівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області.

57. Глухівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області.

58. Андріяшівський ліцей - заклад загальної середньої освіти I - III ступенів Андріяшівської сільської ради Роменського району Сумської області.

59. Боромлянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області.

60. Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська спеціалізована школа I - III ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області".

Тернопільська область:

61. Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільської області.

62. Білобожницька загальноосвітня школа I - III ступенів.

63. Милівецька загальноосвітня школа I - II ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області.

64. Улашківська загальноосвітня школа I - III ступенів.

65. Ягільницька загальноосвітня школа I - III ступенів.

66. Загальноосвітня школа I - II ступенів с. Дзвиняч Заліщицький район Тернопільська область.

Харківська область:

67. Балаклійська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Балаклійської районної ради Харківської області.

68. Шевченківський ліцей Шевченківської районної ради Харківської області.

69. Первомайська загальноосвітня школа I - III ступенів № 6 Первомайської міської ради Харківської області.

70. Люботинська гімназія № 1 Люботинської міської ради Харківської області.

71. Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області.

Хмельницька область:

72. Кам'янець-Подільський ліцей.

73. Нетішинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I - II ступенів та ліцей" Нетішинської міської ради Хмельницької області.

74. Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Михайла Семеновича Рудяка.

75. Шепетівський навчально-виховний комплекс № 1 у складі: "Загальноосвітня школа I - II ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької області.

76. Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 "Загальноосвітня школа I - III ступенів - гімназія" Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області.

77. Хмельницький ліцей № 15 імені Олександра Співачука.

Черкаська область:

78. Навчально-виховний комплекс "Ліцей - загальноосвітня школа I - III ступенів "Лідер" Смілянської міської ради Черкаської області.

Чернігівська область:

79. Чернігівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 3 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

80. Спеціалізована загальноосвітня школа № 2 I - III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова.

{Перелік в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 830 від 12.06.2019}

Науковий керівник

Ю.І. Завалевський

Автори ініціативи

Г.Г. Євдокімова
О.В. Коршунова

Координатор

О.О. Патрикеєва

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: