open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про інноваційну діяльність
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 2314-VI ( 2314-17 ) від 03.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.484
N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.166
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні,
встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і
спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним
шляхом.
Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти
господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні
інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають
статус інноваційних.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної сфери;
інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг;
інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або)
дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам,
встановленим цим Законом;
інноваційна продукція - нові конкурентоздатні товари чи
послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
інноваційний проект - комплект документів, що визначає
процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі
інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту
і (або) інноваційної продукції;
пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що
реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності; { Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції
Закону N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011 }
інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк,
технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство
(об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує
інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у
грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу
продукції і (або) послуг;
інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств,
організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми
власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної
діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові,
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної

діяльності
1. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із
законів України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), "Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), "Про
спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 ), "Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 3715-17 ), цього
Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні
відносини у цій сфері. Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3715-VI
( 3715-17 ) від 08.09.2011 }
Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики
1. Головною метою державної інноваційної політики є створення
соціально-економічних, організаційних і правових умов для
ефективного відтворення, розвитку й використання
науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження
сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та
ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових
видів конкурентоздатної продукції.
2. Основними принципами державної інноваційної політики є:
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;
визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;
формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної
діяльності;
створення умов для збереження, розвитку і використання
вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;
забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва,
фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
ефективне використання ринкових механізмів для сприяння
інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у
науково-виробничій сфері;
здійснення заходів на підтримку міжнародної
науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту
вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на
зовнішній ринок;
фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної,
податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;
сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;
інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.
Стаття 4. Об'єкти інноваційної діяльності
1. Об'єктами інноваційної діяльності є:
інноваційні програми і проекти;
нові знання та інтелектуальні продукти;
виробниче обладнання та процеси;
інфраструктура виробництва і підприємництва;
організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної
сфери;
сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
товарна продукція;
механізми формування споживчого ринку і збуту товарної
продукції.
Стаття 5. Суб'єкти інноваційної діяльності
1. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і
(або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи
іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які
провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають
майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені
кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.
Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 6. Державне регулювання інноваційної діяльності
1. Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється
шляхом:
визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності; { Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011 }
формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і
місцевих інноваційних програм;
створення нормативно-правової бази та економічних механізмів
для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;
захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;
стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних
установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;
встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної
діяльності;
підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної
інфраструктури.
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної

Ради Автономної Республіки Крим та органів

місцевого самоврядування у сфері інноваційної

діяльності
1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у
сфері інноваційної діяльності, а саме:
створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;
визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної
діяльності; { Абзац третій частини першої статті 7 в редакції
Закону N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011 }
в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань
для фінансової підтримки інноваційної діяльності.
2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і
районні ради відповідно до їх компетенції:
затверджують середньострокові пріоритетні напрями
інноваційної діяльності регіонального рівня та регіональні
інноваційні програми, що кредитуються з бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних і районних бюджетів; { Абзац другий
частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011 }
визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних
і районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних
інноваційних програм і доручають Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, делегують повноваження обласним і районним
державним адміністраціям фінансування регіональних інноваційних
програм через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх
регіональні відділення) у межах виділених у цих бюджетах коштів;
контролюють фінансування регіональних інноваційних програм за
кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних
бюджетів.
3. Представницькі органи місцевого самоврядування - сільські,
селищні, міські ради відповідно до їх компетенції:
затверджують місцеві інноваційні програми;
у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих
бюджетів для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм;
створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи
для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти
місцевих бюджетів, затверджують їх статути чи положення про них,
підпорядковують їх своїм виконавчим органам;
доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих
інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через
державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні
відділення) або через комунальні інноваційні фінансово-кредитні
установи;
затверджують порядок формування і використання коштів
комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;
контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за
кошти місцевого бюджету через державні інноваційні
фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення);
контролюють діяльність комунальних інноваційних
фінансово-кредитних установ.
Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері

інноваційної діяльності
1. Кабінет Міністрів України:
здійснює державне управління та забезпечує реалізацію
державної політики у сфері інноваційної діяльності;
готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо
стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та
затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної
діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів; { Абзац третій
статті 8 в редакції Закону N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011 }
здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності;
сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері
інноваційної діяльності;
створює спеціалізовані державні інноваційні
фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки інноваційних
програм і проектів, затверджує їх статути чи положення про них,
підпорядковує ці установи центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності;
{ Абзац шостий частини першої статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
готує та подає Верховній Раді України як складову частину
проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік
пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки
виконання інноваційних проектів через спеціалізовані державні
інноваційні фінансово-кредитні установи;
затверджує положення про порядок державної реєстрації
інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних
проектів ( 1474-2003-п );
інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних
проектів, які кредитувалися за кошти Державного бюджету України, і
про повернення до бюджету наданих раніше кредитів.
Стаття 9. Повноваження центральних органів виконавчої влади у

сфері інноваційної діяльності
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері інновацій:
здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та
інноваційної політики;
координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших
центральних органів виконавчої влади;
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного
рівня, державних інноваційних програм, а також стосовно необхідних
обсягів бюджетних коштів для їх кредитування;
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення
спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ
для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів,
розробляє статути чи положення про ці установи;
здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері інновацій,
забезпечує розвиток інноваційного потенціалу України та
національної інноваційної системи;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені
на нього актами Президента України відповідно до законів.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності:
готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку інноваційної діяльності;
організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій
інноваційного розвитку;
здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і веде
Державний реєстр інноваційних проектів;
проводить у встановленому порядку конкурсний відбір
інноваційних проектів;
готує пропозиції щодо проектів інноваційних програм і
визначення обсягу коштів державного бюджету для їх фінансування;
готує пропозиції щодо утворення спеціалізованих державних
інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки
інноваційних програм і проектів;
бере участь у здійсненні в установленому порядку проведення
державної наукової та науково-технічної експертизи інноваційних
проектів;
організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері
інноваційної діяльності;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені
на нього актами Президента України.
3. Інші центральні органи виконавчої влади:
здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної
політики у відповідній галузі економіки, створюють
організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації;
готують та подають у встановленому порядку відповідно до
компетенції пропозиції щодо середньострокових пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня;
доручають державним інноваційним фінансово-кредитним
установам проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних
проектів, що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних
напрямів галузевого рівня, і здійснення фінансової підтримки цих
проектів у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет
України на відповідний рік;
здійснюють інші повноваження, передбачені законом та
покладені на нього актами Президента України. Саття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3715-VI
( 3715-17 ) від 08.09.2011; в редакції Закону N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих

органів місцевого самоврядування у сфері

інноваційної діяльності
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації (у межах делегованих їм органами місцевого
самоврядування повноважень) відповідно до їх компетенції:
готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня; { Частину
першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 3715-VI ( 3715-17 ) від 08.09.2011 }
розробляють проекти регіональних інноваційних програм і
подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним і районним радам;
вживають заходів щодо виконання регіональних інноваційних
програм;
сприяють інноваційній діяльності у своєму регіоні і створенню
сучасної інфраструктури у цій сфері;
залучають підприємства, установи і організації, розташовані
на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання
проблем інноваційного розвитку регіонів;
доручають державним інноваційним фінансово-кредитним
установам (їх регіональним відділенням) проведення конкурсного
відбору інноваційних проектів регіональних інноваційних програм і
здійснення їх фінансової підтримки у межах коштів, передбачених у
бюджеті Автономної Республіки Крим і обласних та районних
бюджетах;
подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному
органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно
включення інноваційних проектів за регіональними програмами до
державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із
державного бюджету.
2. Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до їх
компетенції:
розробляють проекти місцевих інноваційних програм і подають
їх для затвердження відповідним місцевим радам;
вживають заходів щодо виконання місцевих інноваційних
програм;
залучають підприємства, установи і організації, розташовані
на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання
проблем інноваційного розвитку населених пунктів;
доручають державним інноваційним фінансово-кредитним
установам (їх регіональним відділенням) або комунальним
інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного
відбору інноваційних проектів місцевих інноваційних програм і
здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів,
передбачених у відповідному місцевому бюджеті;
готують і подають відповідним місцевим радам пропозиції щодо
створення комунальних спеціалізованих інноваційних
фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки місцевих
інноваційних програм;
подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному
органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно
включення інноваційних проектів за місцевими програмами до
державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із
державного бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні
установи.
Стаття 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності
1. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності
здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог
законодавства щодо інноваційної діяльності.
2. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності
здійснюється:
а) центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину
державну податкову політику; Пункт "а" частини другої статті 11 в редакції Закону N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування у межах їх повноважень;
в) щодо визначених статтями розділу V цього Закону
особливостей оподаткування - центральним органом виконавчої влади,
що реалізує єдину державну податкову політику. Пункт "в" частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Розділ III
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ,

ПРОДУКТІВ І ПРОДУКЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Стаття 12. Інноваційний проект
1. Інноваційним визнається проект, яким передбачаються
розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або)
інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 14 і 15
цього Закону.
2. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації
інноваційного проекту надається за умови його державної
реєстрації.
3. Державна реєстрація інноваційного проекту здійснюється за
ініціативою суб'єкта інноваційної діяльності відповідно до
положень статті 13 цього Закону.
Стаття 13. Державна реєстрація інноваційних проектів
1. Державна реєстрація інноваційних проектів здійснюється у
порядку ( 1474-2003-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. Державну реєстрацію інноваційних проектів здійснює, за
поданням суб'єктів інноваційної діяльності, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
інноваційної діяльності. Цей орган веде Державний реєстр
інноваційних проектів. Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
3. Необхідною умовою занесення проекту до Державного реєстру
інноваційних проектів є його кваліфікування. Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину четверту статті 13 виключено на підставі Закону
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері інноваційної діяльності, для кваліфікування
інноваційних проектів організує проведення експертизи прийнятих до
розгляду проектів. Експертиза при кваліфікуванні інноваційних
проектів виконується за рахунок коштів суб'єктів інноваційної
діяльності, які заявляють проекти на державну реєстрацію, і
відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ). Частина п’ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
6. Проекти, що визнані за результатами експертизи
інноваційними, заносяться центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності, до
Державного реєстру інноваційних проектів.
Інноваційні проекти з пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності визнаються центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності,
пріоритетними інноваційними проектами. { Абзац другий частини
шостої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3715-VI
( 3715-17 ) від 08.09.2011 } Частина шоста статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
7. Інформація про занесення інноваційного проекту до
Державного реєстру інноваційних проектів публікується центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
інноваційної діяльності, у його бюлетені. Частина сьома статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері інноваційної діяльності, видає суб'єкту
інноваційної діяльності свідоцтво про державну реєстрацію
інноваційного проекту. Форма свідоцтва ( 1474-2003-п )
затверджується Кабінетом Міністрів України. Частина восьма статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
9. Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту є
чинним протягом семи років від дати його видачі. Після завершення
цього строку державна реєстрація інноваційного проекту і
відповідний запис у Державному реєстрі інноваційних проектів
анулюються. Інформація про це публікується центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
інноваційної діяльності, у його бюлетені. Частина дев'ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2314-VI ( 2314-17 ) від 03.06.2010, N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
10. Державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає
будь-яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання
чи іншої державної фінансової підтримки.
11. Строк розгляду центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності,
проекту, поданого для державної реєстрації як інноваційного, не
повинен перевищувати шість місяців від дати його прийняття. Частина одинадцята статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
12. Особливості експертизи і державної реєстрації
інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ), визначаються спеціальним
Положенням.
13. У разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності чи
будь-якої іншої фізичної або юридичної особи з рішенням щодо
кваліфікації інноваційного проекту і (або) з його державною
реєстрацією ці акти можуть бути оскаржені до суду (господарського
суду).
14. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері інноваційної діяльності несе відповідальність за
повноту і достовірність експертизи і за збереження конфіденційної
інформації, пов'язаної з інноваційними проектами. Частина чотирнадцята статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
15. Неправомірні кваліфікація і державна реєстрація проекту
як інноваційного тягнуть за собою відповідальність згідно із
законом.
16. Правопорушеннями при кваліфікуванні і державній
реєстрації інноваційних проектів вважаються:
а) прийняття рішення про кваліфікування інноваційного проекту
і його державну реєстрацію без проведення експертизи;
б) фальсифікація висновків експертизи;
в) вчинення дій, що перешкоджають проведенню експертизи;
г) умисне примушування або створення для експертів чи
експертних комісій обставин, які зумовлюють необ'єктивне
проведення експертизи;
д) переслідування експертів за підготовлені ними висновки,
несприятливі для тієї чи іншої особи чи організації;
е) залучення до експертизи посадових осіб та фахівців,
безпосередньо заінтересованих у результатах експертизи;
є) розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з
розглядуваними інноваційними проектами.
Стаття 14. Інноваційний продукт
1. Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного
проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською
розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи
продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної
партії і відповідає таким вимогам:
а) він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної
власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка,
топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо),
на які виробник продукту має державні охоронні документи (патенти,
свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної
власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів.
При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути
визначальним для даного продукту;
б) розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і
технологічний рівень;
в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше,
або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом,
представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі
техніко-економічні показники.
2. Рішення про кваліфікування продукту інноваційним приймає
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері інноваційної діяльності, за результатами експертизи. Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 15. Інноваційна продукція
1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає
таким вимогам:
а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;
б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні
вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною
продукцією, представленою на ринку, є конкурентоздатною і має
суттєво вищі техніко-економічні показники.
2. Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи
застосування інноваційного продукту.
3. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний
продукт, якщо він не призначений для тиражування.
4. Рішення про кваліфікування продукції інноваційною приймає
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері інноваційної діяльності, за результатами експертизи. Частина четверта статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 16. Інноваційні підприємства
1. Інноваційним підприємством визнається підприємство
(об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше
ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за
звітний податковий період є інноваційні продукти і (або)
інноваційна продукція.
2. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді
інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку
тощо.
{ Частину третю статті 16 виключено на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

Розділ IV
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 17. Види фінансової підтримки інноваційної діяльності
1. Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними
інноваційних проектів може бути надана фінансова підтримка шляхом:
а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах
інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за
рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету
Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів;
б) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на
умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок
коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної
Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до
фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і
(або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;
в) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів
Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки
Крим та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних
суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим
фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних
проектів;
г) надання державних гарантій комерційним банкам, що
здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;
д) майнового страхування реалізації інноваційних проектів у
страховиків відповідно до Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
2. Фінансова підтримка інноваційної діяльності за рахунок
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,
місцевих бюджетів надається у межах коштів, передбачених
відповідними бюджетами.
Стаття 18. Джерела фінансування інноваційної діяльності
1. Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:
а) кошти Державного бюджету України;
б) кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної
Республіки Крим;
в) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних
інноваційних фінансово-кредитних установ;
г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної
діяльності;
д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;
е) інші джерела, не заборонені законодавством України.
Стаття 19. Державні інноваційні фінансово-кредитні установи
1. Для здійснення фінансової підтримки інноваційної
діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності Кабінет
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
інновацій, створює спеціалізовані державні небанківські
інноваційні фінансово-кредитні установи. Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
підпорядковується центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності, і діє
на основі Положення (Статуту) ( 979-2000-п ), що затверджується
Кабінетом Міністрів України. Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
3. Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи
формуються за рахунок коштів Державного бюджету України,
визначених законом про Державний бюджет України на відповідний
рік, залучених згідно з чинним законодавством вітчизняних та
іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних
внесків юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної
фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених
законодавством України.
4. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа за
рахунок коштів Державного бюджету України може надавати суб'єктам
інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних проектів
фінансову підтримку, види якої передбачені статтею 17 цього
Закону.
Кошти від повернення виданих Державною інноваційною
фінансово-кредитною установою суб'єктам інноваційної діяльності
кредитів за рахунок коштів Державного бюджету України
зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і
використовуються для надання фінансової інноваційної підтримки,
якщо законом про Державний бюджет України не встановлено інше.
Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи,
одержані нею з бюджету Автономної Республіки Крим чи із обласних і
районних бюджетів відповідно до абзацу шостого частини першої
статті 10 цього Закону, витрачаються нею виключно для фінансування
відповідних регіональних чи місцевих інноваційних програм і
проектів.
Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що
формуються за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних
осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності
та інших джерел, не заборонених законодавством України, можуть
витрачатися нею як на всі перераховані у статті 17 цього Закону
види інвестування інноваційної діяльності, так і на інші види
інвестування, передбачені Положенням (Статутом).
5. Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної
діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного
реєстру інноваційних проектів, подають до Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи (її регіональних відділень)
інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких
визначається нею.
6. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
організовує на конкурсних засадах у порядку ( z1229-10 ), що
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері інновацій, відбір
інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні
відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості,
відкритості, гласності. Частина шоста статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
7. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого
пройшов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною
процедурою рейтингу може отримати від Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи один чи кілька передбачених
статтею 17 цього Закону видів фінансової підтримки.
8. Фінансова підтримка Державною інноваційною
фінансово-кредитною установою інноваційних проектів шляхом надання
кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за умови
наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна,
договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо.
9. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа здійснює
супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею
фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами
інноваційної діяльності наданих нею коштів.
10. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може
надаватися Державною інноваційною фінансово-кредитною установою у
формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання
проектів.
11. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа подає у
засобах масової інформації щорічний звіт про фінансування нею
інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також
періодично інформує громадськість про:
результати конкурсного відбору інноваційних проектів для
державної фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки;
результати контролю виконання фінансованих інноваційних
проектів;
завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені
терміни їх реалізації із зазначенням причин;
повернення раніше наданих кредитів.
Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються
положення Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),
здійснюється з урахуванням цього Закону.
Стаття 20. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи
1. Для здійснення фінансової підтримки місцевих інноваційних
програм органи місцевого самоврядування можуть створювати
комунальні спеціалізовані небанківські інноваційні
фінансово-кредитні установи і підпорядковувати їх виконавчим
органам місцевого самоврядування.
2. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи діють
на основі положень (статутів) про них, що розробляються і
затверджуються органами місцевого самоврядування.
3. Кошти комунальної інноваційної фінансово-кредитної
установи формуються за рахунок коштів відповідного місцевого
бюджету, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних
та фізичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб,
власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших
джерел, не заборонених законодавством України.
4. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа за
рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може надавати
суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних
проектів фінансову підтримку, види якої передбачені статтею 17
цього Закону.
Кошти комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи,
що формуються за рахунок залучених вітчизняних та іноземних
інвестицій фізичних і юридичних осіб, добровільних внесків
юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної
фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених
законодавством України, можуть витрачатися нею як на всі
перераховані у статті 17 цього Закону види інвестування
інноваційної діяльності, так і на інші види інвестування,
передбачені Положенням (Статутом).
5. Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної
діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного
реєстру інноваційних проектів, подають до комунальної інноваційної
фінансово-кредитної установи інноваційні проекти та всі необхідні
документи, перелік яких визначається цією установою.
6. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа
організовує конкурсний відбір інноваційних проектів для їх
фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів
здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності.
7. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого
пройшов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною
процедурою рейтингу може отримати від комунальної інноваційної
фінансово-кредитної установи один чи кілька передбачених
статтею 17 цього Закону видів фінансової підтримки.
8. Фінансова підтримка комунальною інноваційною
фінансово-кредитною установою інноваційних проектів шляхом надання
кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за умови
наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна,
договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо.
9. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа
здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею
фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами
інноваційної діяльності наданих нею коштів.
10. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може
надаватися комунальною інноваційною фінансово-кредитною установою
у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу
виконання проектів.
11. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа подає
у місцевих засобах масової інформації щорічний звіт щодо
профінансованих нею інноваційних проектів та результатів їх
виконання, а також періодично інформує громадськість про:
результати конкурсного відбору інноваційних проектів для
фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки;
результати контролю виконання фінансованих інноваційних
проектів;
завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені
терміни їх реалізації із зазначенням причин;
повернення раніше наданих кредитів.
Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються
положення Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),
здійснюється з урахуванням цього Закону.
Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ТА МИТНОМУ

РЕГУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

{ Статтю 21 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

Розділ VI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 23. Міжнародні договори про співробітництво у сфері

інноваційної діяльності
1. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,
встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством
України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила
міжнародних договорів.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
частини третьої статті 16, статей 21 та 22, які набирають чинності
з 1 січня 2003 року. Передбачені пунктом 3 розділу VII "Прикінцеві
положення" зміни до законів України набирають чинності з 1 січня
2003 року.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цим Законом і подати Верховній Раді України
пропозиції щодо внесення відповідних змін до законів України.

{ Пункт 3 розділу VII виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року

N 40-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: