open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2010 N 448

Про затвердження Положення

про Департамент митної вартості

та класифікації товарів

З метою оптимізації діяльності Державної митної служби
України, керуючись вимогами пункту 9 Положення про Державну митну
службу України ( 940-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007, та у зв'язку з реорганізацією
центрального апарату Державної митної служби України,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Департамент митної вартості та
класифікації товарів, що додається.
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної
служби України від 12.09.2008 N 1000 (v1000342-08) "Про
затвердження Положення про Департамент митної вартості".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Дороховського О.М.
Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

07.05.2010 N 448

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент митної вартості та класифікації товарів

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус Департаменту
митної вартості та класифікації товарів (далі - Департамент)
Держмитслужби, а саме його компетенцію (права, завдання, функції)
та організаційну структуру.
1.2. Безпосереднє керівництво (кураторство роботою
Департаменту) здійснює перший заступник Голови Держмитслужби
відповідно до функціональних повноважень.
1.3. Департамент здійснює свою діяльність відповідно до
компетенції, установленої цим Положенням.
1.4. Департамент при виконанні покладених на нього завдань і
функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами
Держмитслужби, митними органами, спеціалізованими митними
установами та організаціями.
1.5. Департамент у межах своєї компетенції взаємодіє із
заінтересованими міністерствами, органами місцевого
самоврядування, місцевими державними адміністраціями,
підприємствами, громадськими організаціями, іншими організаціями.
1.6. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України й Кабінету Міністрів України, Положенням про Держмитслужбу
( 940-2007-п ), рішеннями колегій Держмитслужби,
нормативно-правовими актами Держмитслужби та цим Положенням.
1.7. Департамент в установленому порядку та в межах своєї
компетенції забезпечує реалізацію Держмитслужбою норм міжнародного
права й укладених Україною міжнародних договорів.
1.8. Структура Департаменту відповідно до чинного
законодавства України затверджується Головою в межах установленої
штатної чисельності й фонду заробітної плати центрального апарату
Держмитслужби.
1.9. З методичних питань Департаменту підпорядковуються
підрозділи контролю митної вартості та номенклатури митних
органів.
1.10. Забороняється покладати на Департамент в цілому, його
структурні підрозділи та на окремих посадових осіб Департаменту
зокрема виконання завдань та функцій, не передбачених цим
Положенням.
2. Завдання Департаменту
2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері митної
справи в межах компетенції, визначеної цим Положенням.
2.2. Захист економічних інтересів України.
2.3. Застосування в межах компетенції Департаменту норм права
для реалізації прав суб'єктів, наданих їм Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України й
Кабінету Міністрів України.
2.4. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної
справи.
2.5. Розроблення та удосконалення механізму визначення митної
вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.
2.6. Контроль і координація діяльності митних органів України
щодо виконання вимог законодавства України з питань визначення
митної вартості, правильності класифікації та кодування товарів,
що переміщуються через митний кордон України.
2.7. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених
міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними
в установленому законом порядку.
2.8. Здійснення в межах компетенції Департаменту заходів щодо
адаптації національного законодавства України до положень
міжнародних договорів з питань митної справи.
2.9. Виконання в межах компетенції інших завдань, визначених
керівництвом Держмитслужби.
3. Функції Департаменту
3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань
виконує регулятивну, нормотворчу, правозастосовну, контрольну,
організаційну, координуючу, аналітичну функції.
3.2. Відповідно до цього, в межах своєї компетенції
Департамент: 3.2.1. Планує свою діяльність на перспективу з урахуванням
плану роботи Держмитслужби. 3.2.2. Здійснює аналіз положень міжнародних договорів з
питань митної справи та вивчення досвіду діяльності митних служб
зарубіжних країн відповідно до компетенції Департаменту,
накопичує, узагальнює та аналізує документацію зарубіжних країн
щодо практичних заходів забезпечення контролю митної вартості. 3.2.3. Вносить на розгляд керівництва Держмитслужби
розроблені Департаментом проекти законодавчих та
нормативно-правових актів з питань визначення митної вартості,
класифікації та кодування товарів, а також пропозиції до проектів
законодавчих актів, розроблених іншими суб'єктами нормотворчого
процесу. 3.2.4. Здійснює організаційні заходи для забезпечення процесу
впровадження законодавчих та нормативно-правових актів у дію. 3.2.5. Забезпечує проведення організаційно-методичної роботи
(зокрема, семінарів) з посадовими особами підрозділів контролю
митної вартості та номенклатури митних органів. 3.2.6. Збирає, обробляє та здійснює аналіз даних щодо цін
світового ринку, а також щодо ринків товарів, становище на яких є
важливим для зовнішньоекономічної діяльності України. 3.2.7. Забезпечує організацію ведення баз даних цінової
інформації в Єдиній автоматизованій інформаційній системі
Держмитслужби та ведення переліку бюджетоформуючих товарів. 3.2.8. Забезпечує взаємодію з іншими державними органами,
підприємствами та асоціаціями з питань ціноутворення. 3.2.9. Здійснює аналітичну роботу з використанням Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та удосконалює
механізм щодо забезпечення ефективного контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів при їх митному оформленні. 3.2.10. Упроваджує та удосконалює систему звітності та
систему аналізу показників роботи митних органів за напрямками
діяльності, віднесеними до компетенції Департаменту. 3.2.11. Здійснює інформаційне забезпечення керівництва
Держмитслужби з питань, що належать до компетенції Департаменту. 3.2.12. Здійснює аналіз роботи митних органів з питань
ефективності визначення митної вартості. 3.2.13. Контролює та координує роботу підрозділів контролю
митної вартості та номенклатури митних органів України. 3.2.14. Здійснює контроль та аналіз діяльності митних органів
за напрямом визначення митної вартості, класифікації та кодування
товарів згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД). 3.2.15. Здійснює аналіз правильності застосування методів
визначення митної вартості.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: