open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2008 N 1000
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної

служби N 448 ( v0448342-10 ) від 07.05.2010 }
Про затвердження Положення

про Департамент митної вартості

З метою оптимізації діяльності Державної митної служби
України, керуючись вимогами пункту 12 Положення про Державну митну
службу України, затвердженого Указом Президента України від
24.08.2000 N 1022/2000 ( 1022/2000 ), та у зв'язку з
реорганізацією центрального апарату Державної митної служби
України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Департамент митної вартості, що
додається.
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної
служби України від 21.06.2005 N 562 ( v0562342-05 ) "Про
затвердження Положення про Управління митної вартості".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.
Голова Служби В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.09.2008 N 1000

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент митної вартості

1. Загальні положення
1.1. Це положення визначає правовий статус Департаменту
митної вартості (далі - Департамент) Державної митної служби
України (далі - Держмитслужба), а саме його компетенцію (права,
завдання, функції) та організаційну структуру.
1.2. Безпосереднє керівництво (кураторство роботою
Департаменту) здійснює перший заступник Голови Держмитслужби
відповідно до функціональних повноважень.
1.3. Департамент здійснює свою діяльність відповідно до
компетенції, установленої цим Положенням.
1.4. Департамент при виконанні покладених на нього завдань і
функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами
Держмитслужби, спеціалізованими митними установами та
організаціями і митними органами України.
1.5. Департамент у межах своєї компетенції взаємодіє із
заінтересованими міністерствами, відомствами, органами місцевого
самоврядування, місцевими державними адміністраціями,
підприємствами, громадськими організаціями, іншими організаціями.
1.6. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України й Кабінету Міністрів України, Положенням про Держмитслужбу
( 1022/2000 ), рішеннями Колегій Держмитслужби,
нормативно-правовими актами Держмитслужби та цим Положенням.
1.7. Департамент в установленому порядку та в межах своєї
компетенції забезпечує реалізацію Держмитслужбою норм міжнародного
права й укладених Україною міжнародних договорів.
1.8. Структура та штатний розпис Департаменту затверджуються
Головою Держмитслужби в межах установленої штатної чисельності й
фонду заробітної плати центрального апарату Держмитслужби.
1.9. З методичних питань Департаменту підпорядковуються
підрозділи митних органів на які покладено контроль визначення
митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон
України.
1.10. Забороняється покладати на Департамент в цілому, його
структурні підрозділи та на окремих посадових осіб Департаменту,
зокрема, виконання завдань та функцій, не передбачених цим
Положенням.
2. Основні завдання Департаменту
2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері митної
справи в межах компетенції, визначеної цим Положенням.
2.2. Захист економічних інтересів України.
2.3. Застосування в межах компетенції Департаменту норм права
для реалізації прав суб'єктів, наданих їм Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України й
Кабінету Міністрів України.
2.4. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної
справи.
2.5. Розроблення та удосконалення механізму визначення митної
вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.
2.6. Контроль і координація діяльності митних органів України
щодо виконання вимог законодавства України з питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон
України.
2.7. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених
міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених
в установленому законом порядку.
2.8. Здійснення в межах компетенції Департаменту заходів щодо
адаптації національного законодавства України до положень
міжнародних договорів з питань митної справи.
2.9. Виконує в межах компетенції інші завдання, визначені
керівництвом Держмитслужби.
3. Функції Департаменту
3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань
виконує регулятивну, нормотворчу, правозастосовну, контрольну,
організаційну, координуючу, аналітичну функції.
3.2. Відповідно до цього, в межах своєї компетенції
Департамент: 3.2.1. Планує свою діяльність на перспективу з урахуванням
плану роботи Держмитслужби України. 3.2.2. Здійснює аналіз положень міжнародних договорів з
питань митної справи та вивчення досвіду діяльності митних служб
зарубіжних країн відповідно до компетенції Департаменту,
накопичує, узагальнює та аналізує документацію зарубіжних країн
щодо практичних заходів забезпечення контролю митної вартості. 3.2.3. Вносить на розгляд керівництва Держмитслужби
розроблені Департаментом проекти законодавчих та
нормативно-правових актів з питань визначення митної вартості
товарів, а також пропозиції до проектів законодавчих актів,
розроблених іншими суб'єктами нормотворчого процесу. 3.2.4. Здійснює організаційні заходи для забезпечення процесу
впровадження законодавчих та нормативно-правових актів у дію. 3.2.5. Забезпечує проведення організаційно-методичної роботи
(зокрема, семінари) з посадовими особами підрозділів контролю
митної вартості в митних органах. 3.2.6. Збирає, обробляє та здійснює аналіз даних щодо цін
світового ринку, а також щодо ринків товарів, становище на яких є
важливим для зовнішньоекономічної діяльності України. 3.2.7. Забезпечує організацію ведення баз даних цінової
інформації в Єдиній аналітичній системі та ведення переліку
бюджетоформуючих товарів. 3.2.8. Забезпечує взаємодію з іншими державними органами,
підприємствами та асоціаціями з питань ціноутворення. 3.2.9. Здійснює аналітичну роботу з використанням Єдиної
автоматизованої системи Держмитслужби та удосконалює механізм щодо
забезпечення ефективного контролю за правильністю визначення
митної вартості товарів при їх митному оформленні. 3.2.10. Упроваджує та удосконалює систему звітності та
систему аналізу показників роботи митних органів за напрямками
діяльності, віднесеними до компетенції Департаменту. 3.2.11. Здійснює інформаційне забезпечення керівництва
Держмитслужби з питань, що належать до компетенції Департаменту. 3.2.12. Здійснює аналіз роботи митних органів з питань
ефективності визначення митної вартості. 3.2.13. Контролює та координує роботу підрозділів контролю
митної вартості митних органів України. 3.2.14. Здійснює контроль та аналіз діяльності митних органів
за напрямом визначення митної вартості. 3.2.15. Здійснює аналіз правильності застосування методів
визначення митної вартості. 3.2.16. Бере участь в проведенні перевірок діяльності митних
органів з питань контролю митної вартості. 3.2.17. Координує діяльність митних органів щодо здійснення
контролю правильності визначення митної вартості товарів, у тому
числі після завершення операцій з митного оформлення товарів. 3.2.18. Представляє інтереси Держмитслужби в державних та
інших органах, у тому числі в міжнародних установах та
організаціях та митних службах іноземних країн, за дорученням
керівництва Держмитслужби. 3.2.19. Здійснює прийом представників підприємств та
організацій, громадян. 3.2.20. Розглядає звернення (заяви, пропозиції, скарги,
клопотання) підприємств та організацій, органів державної влади та
управління, громадян. 3.2.21. Надає роз'яснення підприємствам та митним органам за
напрямками діяльності, визначеними цим Положенням. 3.2.22. Бере участь у забезпеченні гласності в діяльності
митних органів шляхом інформування підприємствам та громадян з
питань, віднесених до компетенції Департаменту. 3.2.23. Бере участь у семінарах, конференціях, засіданнях
експертних груп тощо. 3.2.24. Реєструє, веде облік вхідної та вихідної
кореспонденції.
4. Права Департаменту
Департамент має право:
4.1. Ініціювати одержання в установленому порядку від
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, державних
органів і установ, підприємств та організацій, фізичних осіб,
необхідну інформацію (документи, матеріали, відомості тощо),
потрібну для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Користуватися в установленому порядку інформацією різних
ступенів таємності. Користуватися всією необхідною службовою
інформацією, що є в розпорядженні Департаменту та інших
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, у тому
числі відповідними базами даних Регіональної інформаційної митниці
і Департаменту митної статистики та відповідними
програмно-інформаційними комплексами, міжнародних інформаційних
мереж і міжнародних каналів зв'язку, створювати та використовувати
власні інформаційні бази даних з метою виконання завдань,
покладених на Управління.
4.3. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Держмитслужби та митних органів, відповідних фахівців для
вирішення покладених на Держмитслужбу та Департамент завдань.
4.4. Брати участь у перевірках і самостійно перевіряти стан
дотримання посадовими особами митних органів положень чинних
законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють митну
справу в Україні.
4.5. Координувати роботу підрозділів контролю митної вартості
та інших підрозділів регіональних митниць і митниць з питань,
віднесених до компетенції Департаменту.
4.6. Вимагати від керівників митних органів та їх структурних
підрозділів дотримання вимог законодавства з питань, що належать
до компетенції Департаменту.
4.7. Уносити на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції
про призначення на посади й звільнення з посад працівників
Департаменту, особового складу митних органів, віднесеного до
номенклатури посад Голови Служби, керівників підрозділів митних
органів на яких покладено контроль визначення митної вартості, а
також про заохочення цих працівників або їх притягнення до
дисциплінарної відповідальності.
4.8. У межах компетенції надавати роз'яснення з питань
практичного застосування положень нормативно-правових актів
Держмитслужби.
4.9. Робити запити до митних адміністрацій зарубіжних країн з
питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.10. Залучати особовий склад митних органів для стажування в
Департаменті.
4.11. Скликати в установленому порядку наради для вирішення
поставлених керівництвом Держмитслужби питань, які виходять за
межі компетенції Департаменту.
4.12. Проводити організаційно-методичну роботу (зокрема,
семінари) з митними органами, спеціалізованими митними установами
та організаціями з питань, що належать до компетенції
Департаменту.
4.13. Брати участь у роботі комісій, делегацій, експертних
груп, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції
Департаменту.
4.14. Представляти в межах своєї компетенції Держмитслужбу у
державних та громадських організаціях.
4.15. Вести листування із зовнішніми кореспондентами з
питань, що належать до компетенції Департаменту, використовувати
бланки Департаменту встановленого зразка.
5. Керівництво та структура Департаменту
5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який
призначається на посаду та звільняється з посади Головою
Держмитслужби.
5.2. Директор Департаменту: 5.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Департаменту,
визначає форми й методи взаємодії відділів Департаменту. 5.2.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на
Департамент завдань та доручень керівництва Держмитслужби. 5.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи
Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту. 5.2.4. Уносить пропозиції керівництву Держмитслужби про
призначення на посади й звільнення з посад працівників
Департаменту, особового складу митних органів, віднесеного до
номенклатури посад Голови Служби, керівників підрозділів митних
органів на яких покладено контроль визначення митної вартості, а
також про заохочення цих працівників або їх притягнення до
дисциплінарної відповідальності. 5.2.5. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими
структурними підрозділами Держмитслужби, спеціалізованими митними
установами і організаціями, митними органами. 5.2.6. Дає доручення, вказівки, направляє запити митним
органам, спеціалізованим митним установам і організаціям з питань,
що належать до компетенції Департаменту, контролює їх виконання. 5.2.7. Бере участь у засіданнях колегії Держмитслужби та у
нарадах керівного складу Держмитслужби. 5.2.8. Відповідає у межах своєї компетенції на звернення,
скарги, запити й пропозиції митних органів, громадян та
підприємств, що надходять безпосередньо до Департаменту. 5.2.9. Формує плани роботи Департаменту, організовує й
контролює процес їх виконання. 5.2.10. Здійснює контроль за забезпеченням охорони державної
таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а
також службової інформації в Департаменті. 5.2.11. Виконує інші завдання, визначені керівництвом
Держмитслужби.
5.3. Директор Департаменту має право: 5.3.1. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій, а також громадян,
підприємств, установ і організацій необхідну інформацію й
довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на
Департамент. 5.3.2. Діяти в межах компетенції Держмитслужби, Департаменту
й за дорученням керівництва Держмитслужби представляти
Держмитслужбу в державних та інших органах. 5.3.3. Надавати відповідно до своєї компетенції відомості,
зауваження, пропозиції структурним підрозділам Держмитслужби,
митним органам, спеціалізованим митним установам і організаціям. 5.3.4. Давати відповідно до своєї компетенції доручення
митним органам. 5.3.5. Самостійно встановлювати організаційні принципи та
схеми роботи Департаменту й видавати відповідну організаційну
документацію в межах Департаменту. 5.3.6. Давати доручення, розпорядження особовому складу
Департаменту та вимагати звітів про їх виконання. 5.3.7. Вимагати від працівників Департаменту, митних органів
додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень
керівництва Держмитслужби та Департаменту. 5.3.8. Підписувати листи Департаменту і візувати документи в
межах компетенції Департаменту. 5.3.9. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо
призначення на посади або звільнення з посад працівників
Департаменту, присвоєння їм спеціальних звань митної служби
України, заохочення або притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності. 5.3.10. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо змін
у структурі та штатній чисельності Департаменту. 5.3.11. Погоджувати в установленому порядку призначення на
посади й звільнення з посад особового складу митних органів,
віднесеного до номенклатури посад Голови Служби, керівників
підрозділів митних органів на яких покладено контроль визначення
митної вартості.
5.4. Директор Департаменту несе відповідальність за: 5.4.1. Незабезпечення виконання покладених на Департамент
завдань та функцій, передбачених цим Положенням. 5.4.2. Неналежну організацію діяльності Департаменту,
недотримання працівниками Департаменту законності в службовій
діяльності. 5.4.3. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Департаменті. 5.4.4. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень,
самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків
та за бездіяльність. 5.4.5. Незадовільний стан професійної підготовки в
Департаменті. 5.4.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони
праці. 5.4.7. Недодержання працівниками Департаменту вимог
законодавства України щодо забезпечення охорони державної
таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а
також службової інформації особисто та невжиття заходів щодо
виконання вимог нормативно-правових актів із зазначених питань.
5.5. Посадові обов'язки особового складу Департаменту
визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються
директором Департаменту.
5.6. Директор Департаменту має двох заступників, один з яких
заступник директора - начальник відділу організації контролю за
визначенням митної вартості.
5.7. До складу Департаменту входять чотири відділи: - відділ організації контролю за визначенням митної вартості; - відділ методології визначення митної вартості; - відділ забезпечення ціновою інформацією; - відділ інформаційного забезпечення з питань митної
вартості.
5.8. Працівники Департаменту призначаються на посади та
звільняються з посад наказом Держмитслужби.
Директор Департаменту
митної вартості В.П.Науменко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: