open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.10.2003 N 403
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

промислової політики

N 385 ( v0385581-06 ) від 31.10.2006 }
Про затвердження Положення про порядок

проведення Мінпромполітики України досудової

санації державних підприємств-боржників,

що належать до сфери його управління

З метою приведення Положення про порядок проведення
Мінпромполітики досудової санації державних підприємств-боржників,
що належать до сфери його управління, затвердженого наказом
Мінпромполітики України від 15.07.2002 N 318 ( v0318581-02 ), у
відповідність із структурою Міністерства та Законом України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення
Мінпромполітики досудової санації державних підприємств-боржників,
що належать до сфери його управління, з урахуванням змін та
доповнень до нього (додається).
2. Наказ Мінпромполітики від 15.07.2002 N 318 ( v0318581-02 )
вважати таким, що втратив чинність.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Зубарєва В.В.
Міністр А.М'ялиця

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

промислової політики України

02.10.2003 N 403

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення

Міністерством промислової політики України

досудової санації державних підприємств-боржників,

що належать до сфери його управління

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Досудова санація - це система заходів щодо відновлення
платоспроможності підприємства-боржника (далі - Підприємство), які
може здійснювати власник майна (орган, уповноважений управляти
майном) боржника - Міністерство промислової політики України
(далі - Міністерство), інвестор, з метою запобігання банкрутству
боржника до початку порушення провадження у справі про
банкрутство.
1.2. Ініціатива щодо проведення досудової санації може
виходити від Міністерства, підприємства, кредиторів або інших
осіб. Пропозиції щодо проведення досудової санації подаються до
Міністерства.
1.3. Положення визначає порядок проведення та контролю
виконання досудової санації державних підприємств, організацій, що
належать до сфери управління Міністерства, з метою запобігання їх
банкрутству, поліпшення їхнього фінансового стану та підвищення
конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).
1.4. Це Положення не поширюється на проведення санації
Підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство
господарським судом.
1.5. Положення про порядок проведення досудової санації
державних підприємств розроблено відповідно до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) та Порядку проведення досудової санації
державних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.03.2000 р. N 515 ( 515-2000-п ).
Розділ 2. Прийняття рішення про проведення

досудової санації
2.1. Департамент фінансово-економічного забезпечення
промисловості, відповідно до розпорядження Мінпромполітики від
08.08.2003 N 98, щокварталу, після надходження фінансової
звітності від підприємств надає галузевим департаментам та
управлінням перелік державних підприємств, які за основними
показниками фінансово-господарської діяльності, згідно з
визначеними критеріями, можуть бути віднесеними до категорії
потенційних неплатоспроможних підприємств.
2.2. Галузеві департаменти та управління у двотижневий термін
з моменту отримання інформації проводять аналіз причин погіршення
економічних показників та надають пропозиції для узагальнення
департаменту реформування власності, досудової санації та
інвестиційної політики.
2.3. Департамент реформування власності, досудової санації та
інвестиційної політики, з метою запобігання банкрутства найбільш
важливих для економіки держави підприємств, виносить запропоновані
галузевими департаментами пропозиції щодо державних підприємств,
які можуть бути віднесеними до категорії потенційних
неплатоспроможних підприємств, на розгляд Міжвідомчої галузевої
комісії з питань реструктуризації, передприватизації підприємств,
досудової санації та приватизації (далі - Комісія).
2.4. Рішення щодо проведення досудової санації Підприємств
приймається на підставі висновків Комісії.
2.5. Про прийняте рішення щодо проведення досудової санації
галузевий департамент (за напрямком) у п'ятиденний термін
повідомляє керівника Підприємства.
2.6. Керівник Підприємства у п'ятиденний термін з дня
отримання рішення щодо проведення досудової санації повідомляє про
це кредиторів.
2.7. Досудова санація Підприємств здійснюється шляхом: - реструктуризації Підприємства (злиття, приєднання, поділу,
виділення, перетворення); - перепрофілювання виробництва; - закриття нерентабельних виробництв; - відчуження основних засобів; - передачі майна в оренду; - погашення боргів Підприємства; - відстрочення та (або) розстрочення платежів; - переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові; - скорочення чисельності працюючих.
Розділ 3. Порядок розроблення плану досудової санації
3.1. Для розроблення плану досудової санації наказом
Міністерства утворюється робоча група на чолі з керівником
Підприємства, до складу якої входять представники Міністерства,
Підприємства, місцевої адміністрації (за згодою) та профспілки за
галузевою належністю Підприємства або профспілки, до складу якої
входить первинна профспілкова організація (за згодою), крім того,
можуть залучатися кредитори за їх згодою.
3.2. У разі надходження пропозицій від потенційних інвесторів
план досудової санації розробляється за їх участю.
3.3. Для розробки плану досудової санації можуть залучатися
на конкурсній основі консалтингові фірми з досвідом роботи з
промисловими підприємствами з питань фінансової діагностики та
реструктуризації, маркетингу, менеджменту тощо.
3.4. План досудової санації Підприємства підписується членами
робочої групи і подається на затвердження до Міністерства в п'яти
примірниках, державною мовою, прошитий та пронумерований.
Міністерство має право не розглядати матеріали, оформлені
неналежним чином.
3.5. Структура плану досудової санації повинна відповідати
Методичним рекомендаціям щодо розробки Плану досудової санації
промислового підприємства, затвердженим наказом Мінпромполітики
України від 11.08.2003 N 344.
3.6. Термін проведення досудової санації не повинен
перевищувати 12 місяців. В окремих випадках Міністерство може
продовжити термін, але не більше, ніж на 6 місяців.
3.7. Керівники підприємства несуть відповідальність за
достовірність інформації, наведеній в плані досудової санації.
Розділ 4. Порядок розгляду Міністерством планів

досудової санації Підприємств
4.1. Наданий для затвердження план досудової санації
попередньо, у десятиденний термін, розглядається в Департаменті
реформування власності, досудової санації та інвестиційної
політики разом з Юридичним управлінням з метою визначення
відповідності плану вимогам законодавчих та нормативних актів.
4.2. Галузевий Департамент разом з Департаментом
фінансовоекономічного забезпечення промисловості проводить аналіз
заходів щодо відновлення платоспроможності Підприємства. В разі
необхідності, до розгляду поданих матеріалів можуть бути залучені
інші підрозділи Міністерства.
4.3. Після отримання висновків усіх співвиконавців, галузевий
Департамент готує матеріали стосовно затвердження плану досудової
санації та подає їх Комісії для остаточного розгляду та
затвердження.
4.4. Під час формування видатків до проекту державного
бюджету на плановий рік від Міністерства, Фінансово-економічному
департаменту, за поданням Департаменту реформування власності,
досудової санації та інвестиційної політики, враховувати обсяги
видатків на проведення заходів досудової санації Підприємств.
Розділ 5. Порядок прийняття Міністерством рішення

про затвердження планів досудової санації Підприємств
5.1. Рішення щодо затвердження планів досудової санації
приймається на підставі висновків Комісії.
5.2. План досудової санації Підприємства затверджується
протягом одного місяця з дня подання документів на розгляд.
5.3. За результатами розгляду поданих документів Міністерство
може відмовити у затвердженні плану досудової санації у випадках,
якщо: - запропоновані заходи не забезпечують відновлення
платоспроможності Підприємства; - надані документи не відповідають вимогам чинного
законодавства України; - виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з
планом досудової санації; - надано негативний висновок Комісії; - положення плану досудової санації не відповідають
галузевому профілю Підприємства та інтересам держави.
5.4. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у
поданому плані досудової санації, Комісія письмово надає свої
рекомендації робочій групі для його доопрацювання.
5.5. Після внесення відповідних змін до плану досудової
санації та подання його до Міністерства, останнім у десятиденний
термін з дня отримання, приймається рішення про затвердження або
відхилення плану, про що керівник Підприємства (керуючий санацією)
повідомляється письмово.
5.6. Відповідно до Порядку проведення досудової санації
державних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.03.2000 N 515 ( 515-2000-п ), у разі, якщо витрати,
передбачені планом досудової санації, пропонується фінансувати за
рахунок коштів державного бюджету, план санації подається на
розгляд та погодження до Міністерства фінансів і Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції, а для реалізації
заходів, пов'язаних із відчуженням основних засобів, передачею
структурних підрозділів та нерухомого майна в оренду - з Фондом
державного майна.
5.7. Затверджений план досудової санації (копії) зберігаються
в галузевому Департаменті та в Департаменті реформування
власності, досудової санації та інвестиційної політики.
Розділ 6. Порядок здійснення Міністерством контролю

за виконанням планів досудової санації
6.1. Керівник Підприємства щоквартально подає до Міністерства
звіт про стан виконання плану досудової санації. Галузевий
Департамент у десятиденний термін з дня отримання розглядає його
і, за погодженням з Департаментом реформування власності,
досудової санації та інвестиційної політики, готує інформаційну
довідку на засідання Комісії.
6.2. Комісія розглядає щоквартальні звіти керівника
Підприємства разом з висновком галузевого Департаменту і приймає
рішення про виконання (невиконання) плану санації.
6.3. У разі, якщо Комісією прийнято рішення про незадовільне
виконання плану санації, нею може бути внесена пропозиція щодо
вжиття відповідних заходів.
6.4. За 15 днів до закінчення санації, а також за наявності
підстав для дострокового припинення санації, керівник Підприємства
подає до Міністерства письмовий звіт про результати проведення
досудової санації. До звіту додаються: - відомості про здійснення заходів з усіх розділів плану
досудової санації; - баланс Підприємства на останню звітну дату; - рахунок прибутків і звітів Підприємства; - відомості про наявність у Підприємства грошових коштів, які
можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника; - відомості про дебіторську заборгованість Підприємства на
дату подання звіту та про нереалізовані права Підприємства; - інші відомості про можливості погашення незадоволених вимог
кредиторів.
6.5. Наданий керівником Підприємства звіт про результати
санації у десятиденний термін розглядається галузевим
Департаментом разом з Фінансово-економічним департаментом та
Департаментом реформування власності, досудової санації та
інвестиційної політики.
6.6. Після отримання висновків усіх співвиконавців, галузевий
Департамент готує і подає на розгляд Комісії аналіз звіту про
результати досудової санації Підприємства.
6.7. Комісія на своєму засіданні розглядає подані матеріали і
приймає рішення щодо виконання (невиконання) плану досудової
санації Підприємства.
Директор департаменту
реформування власності,
досудової санації та
інвестиційної політики О.Пендзин

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: