open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2020 р. № 672
Київ

Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України “Про повну загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 вересня 2020 року.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. № 672

ПОЛОЖЕННЯ
про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Загальна частина

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі - центр).

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

1) траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника - персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих;

2) професійна спільнота педагогічних працівників - товариство (об’єднання, група) педагогічних працівників, які об’єднані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності;

3) документи закладу освіти - документи, що створюються у закладі освіти у процесі його діяльності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства та цим Положенням.

4. Центр утворюється органом місцевого самоврядування (далі - засновник) відповідно до законодавства з урахуванням потреб відповідної територіальної громади. Декілька засновників можуть прийняти спільне рішення про утворення центру та укласти договір про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

5. Центр є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа. Центр провадить свою діяльність у межах території обслуговування, що визначається його засновником.

6. Засновник розробляє та затверджує установчі документи центру відповідно до вимог законодавства.

Завдання центру

7. Основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

8. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

проведення супервізії;

розроблення документів закладу освіти;

особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

Управління та кадрове забезпечення центру

9. Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює його директор, який призначається на посаду засновником за результатами конкурсу та звільняється ним з посади.

10. Директор центру:

1) розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження засновнику;

2) затверджує план діяльності центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру;

3) призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

4) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

5) створює належні умови для ефективної роботи працівників центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;

6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7) використовує в установленому засновником порядку майно центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна центру;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

10) діє від імені центру без довіреності;

11) може вносити засновнику центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності центру;

12) подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.

Обов’язки директора та інших працівників центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.

11. Штатний розпис центру затверджує його засновник відповідно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта, психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються засновником центру. За рішенням засновника до штатного розпису центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

12. На посади директора, інших педагогічних працівників центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.

Фінансування та контроль за діяльністю центру

13. Фінансування центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

14. Матеріально-технічну базу центру складає майно, вартість якого відображена у балансі. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.

15. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування центру є кошти засновника та інші джерела, не заборонені законодавством.

Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами законодавства).

16. Контроль за дотриманням центром вимог законодавства, зокрема цього Положення, здійснюють засновник центру та відповідні органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. № 672

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Розділ V додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., № 13, ст. 550; 2019 р., № 65, ст. 2234), викласти в такій редакції:

“V. Центри професійного розвитку педагогічних працівників

“Директор, консультант, психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників

42”.

2. У переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2018 р., № 68, ст. 2284), абзац перший розділу “Посади педагогічних працівників” після слів “ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти” доповнити словами “, директор, консультант, психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників”.

3. Підрозділ 2 розділу I додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2017 р., № 1, ст. 6; 2018 р., № 68, ст. 2284) після позиції

“Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру

15”

доповнити такими позиціями:

“Директор центру професійного розвитку педагогічних працівників

15

Консультант, психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників

14”.

4. У розділі “Інші підвищення” додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 30, ст. 1211) позицію

“Методисти районних і міських навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) та організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень

на 10 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії”

замінити такою позицією:

“Директори, консультанти, психологи центрів професійного розвитку педагогічних працівників та методисти організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень

на 10 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії”.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: