open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2008 N 549

Про затвердження Примірного плану

реструктуризації та досудової санації

Відповідно до п. 4.3 Положення про реструктуризацію
підприємств, затвердженого наказом Мінпромполітики від 18.07.2008
N 460 ( z0718-08 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 01.08.2008 N 718/15409, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірний план реструктуризації та досудової
санації (додаток).
2. Скасувати накази Мінпромполітики України: - від 10.12.2002 N 545 "Про організаційні заходи із
забезпечення проведення досудової санації"; - від 23.10.2002 N 469 "Про заходи з фінансового оздоровлення
підприємств"; - від 11.08.2003 N 344 "Про методичні рекомендації щодо
розробки плану досудової санації промислових підприємств"; - від 28.10.2004 N 573 "Про затвердження Порядку тимчасової
передачі частини функцій управління державних підприємств, до яких
запроваджено процедуру санації, або розпочато справу про
банкрутство, до Департаменту реформування власності, досудової
санації та інвестиційної політики"; - від 17.01.2004 N 16 ( v0016581-04 ) "Про вдосконалення
системи контролю Мінпромполітики України за виконанням планів
досудової санації державними підприємствами, що належать до сфери
його управління".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра промислової політики Падалка В.Г.
Міністр В.С.Новицький

Додаток

до наказу Міністерства

промислової політики

України

29.08.2008 N 549

ПРИМІРНИЙ ПЛАН

реструктуризації та досудової санації

План реструктуризації та досудової санації (далі - План), є
основним документом, згідно з яким органи управління державних
підприємств та суб'єктів господарювання (далі - підприємства),
функції з управління, в тому числі і корпоративними правами яких
належать Міністерству промислової політики України і проводиться
відповідно до чинного законодавства за рішенням Міністерства
промислової політики України (далі - Мінпромполітики України).
1. Вимоги до Плану
1.1. План повинен враховувати індивідуальні особливості
конкретного підприємства таким чином, щоб виконання заходів,
передбачених планом, забезпечило можливість вирішення як наявних
проблем підприємства, так і створювало умови для його стабільної
та ефективної роботи в подальшому.
1.2. До Плану додаються план заходів з
реструктуризації/досудової санації підприємства (додаток 1),
окремі переліки майна товариства, яке ввійшло до цілісного
майнового комплексу/статутного фонду підприємства та підлягає
списанню, продажу, консервації, переданню в оренду, комунальну
власність (додаток 2), переліки майна підприємства, яке увійшло до
цілісного майнового комплексу/статутного фонду та підлягає
виведенню з метою передачі до статутних фондів новостворюваних
юридичних осіб (додаток 3), бізнес-плани новостворюваних юридичних
осіб (додаток 4), розподільчі баланси (у разі проведення
реорганізації товариства) за останній звітний період (додаток 5).
2. Структура та склад Плану
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Реквізити підприємства: повна та скорочена назва; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження підприємства; номери поточних рахунків, найменування та реквізити банків,
які обслуговують підприємство; номер і дата державної реєстрації підприємства; організаційно-правова форма; особливі ознаки підприємства (монопольне становище на ринку
продукції (робіт, послуг), стратегічне значення для економіки та
безпеки держави тощо - за наявності).
1.2. Загальна інформація про підприємство: основні види діяльності; основні види продукції (товарів, робіт, послуг); кількість працівників; дані про фінансові інвестиції, спільну діяльність, стосунки
оренди, державне майно, що не увійшло до цілісного майнового
комплексу/статутного фонду підприємства, державне майно, яке
перебуває в заставі, в тому числі податковій; структура та характеристика цілісного майнового
комплексу/статутного фонду (капіталу) підприємства; інша інформація щодо діяльності підприємства.
Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.1. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства
здійснюється за останні три роки. Додаються копії форм фінансової та статистичної звітності,
інших документів, які використані в процесі аналізу фінансового
стану.
2.2. Структурний аналіз активів, пасивів та оцінка майнового
стану підприємства, у тому числі детальний аналіз дебіторської та
кредиторської заборгованості підприємства.
2.3. Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності
підприємства: аналіз ліквідності підприємства; аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства; аналіз ділової активності підприємства; аналіз рентабельності підприємства; аналіз собівартості та рентабельності основних видів
продукції; визначення точки беззбитковості при наявних закупівельних та
відпускних цінах.
2.4. У разі потреби, яка визначається комісією з
реструктуризації товариства при проведенні реструктуризації та
керівництвом Мінпромполітики України при проведенні досудової
санації, проводиться оцінка ринкової вартості активів товариства у
відповідності до Національного стандарту N 1 "Загальні засади
оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ), та
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ), за трьома
методичними підходами: витратним; доходним; порівняльним.
2.5. Загальний висновок за результатами аналізу
фінансово-економічного стану підприємства: загальна оцінка фінансово-економічного стану та результатів
діяльності підприємства за період, що аналізується; динаміка змін фінансово-економічного стану за період, що
аналізується; основні проблеми щодо фінансово-економічного стану
підприємства, які були виявлені в результаті фінансового аналізу.
2.6. Рекомендації за результатами аналізу
фінансово-економічного стану щодо змісту заходів з
реструктуризації підприємства.
Розділ 3. Аналіз організаційної

структури підприємства
3.1. Загальна характеристика організаційної структури
підприємства: схема діючої організаційної структури підприємства; дані про межі, розмір, місце розташування земельної ділянки
підприємства та його структурних підрозділів; дані щодо ефективності діяльності структурних підрозділів
підприємства; наявність об'єктів загального користування; характеристика основного та допоміжного виробництва.
3.2. Загальна характеристика організаційної структури
управління підприємством: діюча організаційна структура управління підприємством
(схема); аналіз функцій управління; рівень механізації та автоматизації управлінських робіт: а) інформаційно-технічна структура підприємства: канали зв'язку; сервери; локальна мережа; кількість персональних комп'ютерів. б) структура програмного забезпечення підприємства в таких
функціональних областях: виробниче планування та облік; конструкторська і технологічна підготовка виробництва; бухгалтерський та складський облік; кадри та заробітна плата; управління фінансами і бюджетування; документообіг.
3.3. Висновки щодо аналізу організаційної структури
підприємства та структури управління підприємством та рекомендації
щодо їх удосконалення: відповідність організаційної структури підприємства його
стратегії; необхідні зміни в організаційній структурі підприємства; схема організаційної структури підприємства, що пропонується; відповідність структури управління підприємством стратегії
підприємства та необхідні зміни в організаційній структурі
управління підприємством; необхідні зміни в інформаційно-технічній структурі та
структурі програмного забезпечення підприємства; схема організаційної структури управління підприємством, що
пропонується.
Розділ 4. Аналіз ринків збуту товарів

(робіт, послуг), які випускаються

(надаються) підприємством
4.1. Інформація про продукцію підприємства: основні види продукції, її технічні характеристики тощо; частка товариства на ринку основного виду продукції; патентоспроможність та авторські права; необхідність ліцензування діяльності; сфери використання продукції; види сервісного та післягарантійного обслуговування; основні показники якості продукції; обмеження щодо продажу; конкурентоспроможність (конкурентні переваги) тощо.
4.2. Аналіз галузі: ключові параметри привабливості галузі; аналіз характеру галузевої конкуренції; аналіз ринкової влади споживачів і постачальників; державне регулювання галузі; оцінка кон'юнктурних тенденцій та прогноз розвитку галузі.
4.3. Аналіз споживачів: характеристика споживачів; аналіз рівня задоволення потреб споживачів; аналіз каналів та процесу збуту продукції; аналіз створення доданої вартості в галузі, оцінка прибутковості кожного етапу створення доданої вартості; основні тенденції споживання на ринку збуту.
4.4. Аналіз конкурентів: характеристика основних конкурентів; характеристика продукції конкурентів; характеристика обсягів продажів конкурентів; аналіз цінової політики основних конкурентів; аналіз можливості збільшення цін на ринку (спільно з
конкурентами); рекламна політика конкурентів та стратегії просування
продукції; визначення сильних та слабких сторін конкурентів; аналіз можливості створення горизонтальної та вертикальної інтеграції з метою отримання контролю над ринком збуту.
4.5. Прогноз розвитку ринку збуту товарів (робіт, послуг) та
відповідні рекомендації щодо забезпечення збільшення обсягів збуту
продукції (виконання робіт, надання послуг).
Розділ 5. Заходи з реструктуризації підприємства
5.1. Заходи з реструктуризації визначаються за результатами
аналізу фінансово-економічного стану підприємства, організаційної
структури підприємства, ринків збуту, висновків та пропозицій щодо
вирішення проблем підприємства.
5.2. Заходи з реструктуризації розробляються за напрямками: 5.2.1. Формування ефективної структури активів підприємства
шляхом здійснення заходів щодо його майна, у тому числі: продажу майна, незадіяного у виробничому процесі; списання майна; консервації майна; передання майна в оренду; передання об'єктів соціальної сфери до комунальної власності; передання майна в статутні фонди новостворюваних юридичних
осіб; здійснення заходів щодо об'єктів незавершеного будівництва. 5.2.2. Удосконалення організаційної структури підприємства та
структури його управління за рахунок: створення дочірніх підприємств та юридичних осіб за участю
інвесторів на базі майна товариства (виключно після повного
погашення заборгованості із заробітної плати). Частка підприємства
у статутних фондах новостворюваних юридичних осіб повинна
перевищувати 50 відсотків; створення нових структурних підрозділів для забезпечення
ефективного управління виробничим процесом на підприємстві; реорганізації або ліквідації підрозділів в існуючій
організаційній структурі; реорганізації дочірніх підприємств; удосконалення організаційної структури управління
підприємства; оптимізації кількісного складу працівників підприємства; інших заходів. 5.2.3. Реалізація заходів щодо погашення кредиторської
заборгованості та заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості, у тому числі: списання заборгованості з простроченим терміном позивної
давності, відповідно до чинного законодавства; реструктуризація заборгованості перед основними кредиторами; зниження вартості кредитного фінансування; інші заходи. 5.2.4. Упорядкування документів щодо прав підприємства на
землекористування: продаж земельних ділянок; передання земельних ділянок в оренду; передання земельних ділянок, які не використовуються у
виробничій діяльності, органам місцевого самоврядування; інші заходи. 5.2.5. Реорганізація підприємства (злиття, приєднання, поділ,
перетворення): обґрунтування доцільності проведення реорганізації; бізнес-план проведення реорганізації підприємства.
Розділ 6. Прогноз соціально-економічних

наслідків реструктуризації
6.1. Прогноз соціально-економічних наслідків повинен бути
розроблений за такими напрямками: а) витрати на розроблення Плану та здійснення заходів, які
будуть ним передбачені, у тому числі: на проведення експертної оцінки майна товариства, яке
підлягає відчуженню, проведення конкурсів з його продажу; на підготовку об'єктів соціальної сфери для передання їх до
комунальної власності; на розроблення проекту консервації об'єктів, впровадження
заходів щодо їх консервації тощо; б) збитки, пов'язані зі списанням майна, об'єктів
незавершеного будівництва та проектно-вишукувальних робіт; в) прогнозні показники економії коштів за рахунок здійснення
заходів з реструктуризації; г) прогнозні показники надходження коштів при реалізації
заходів з реструктуризації; ґ) прогноз соціально-економічних наслідків передання об'єктів
соціальної сфери до комунальної власності, якщо передання
передбачене Планом; д) напрямки використання залучених від реалізації заходів з
реструктуризації коштів; е) очікувана динаміка погашення кредиторської та дебіторської
заборгованостей підприємства за рахунок впровадження заходів з
реструктуризації; є) прогноз зростання надходжень до бюджету у вигляді податків
та зборів унаслідок проведення реструктуризації підприємства; ж) очікувані кількісні та якісні показники - результати
реструктуризації підприємства, такі як: розрахунок економічного ефекту від оптимізації структури
майна підприємства; розрахунок збільшення обсягів виробництва; розрахунок підвищення рентабельності підприємства за рахунок
здійснення заходів з реструктуризації; очікуваний чистий прибуток від фінансово-господарської
діяльності підприємства; з) соціальні наслідки реструктуризації підприємства: прогнозні показники збільшення (зменшення) кількості робочих
місць на підприємстві завдяки впровадженню заходів з
реструктуризації; очікуване збільшення (зменшення) розміру заробітної плати
працівників підприємства внаслідок реалізації проекту
реструктуризації; розрахунок терміну погашення простроченої заборгованості із
виплати заробітної плати працівникам підприємства тощо; и) прогноз зростання ринкової вартості активів підприємства
внаслідок проведення реструктуризації.
Начальник управління
реформування власності О.Троян

Додаток 1

до пункту 1.2 Типового

плану реструктуризації

та досудової санації

підприємств

Погоджено: Погоджено:(*) Погоджено: Схвалено:(**)
Правління Спостережна рада Профспілковий Комісія з
підприємства підприємства комітет реструктуризації
протокол протокол протокол підприємства
від _______ N від ______ N від ______ N протокол

від _______ N
--------------- (*) - для акціонерних товариств; (**) - тільки при проведенні реструктуризації підприємства.

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реструктуризації підприємства ________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Заходи з | Очікуваний результат | Термін |Виконавець|Примітка| |п/п|реструктуризації|-----------------------------------|виконання|----------+--------| | | |Додаткові| Цільове |Прогнозований| | | | | | | обігові |призначення| економічний | | | | | | | кошти | | ефект | | | | |---+----------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+--------| | 1 | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+--------| | 2 | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+--------| | 3 | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+--------| | 4 | | | | | | | | |---+----------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+--------| | 5 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства __________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до пункту 1.2 Типового

плану реструктуризації

та досудової санації

підприємств

Погоджено: Погоджено:(*) Погоджено: Схвалено:(**)
Правління Спостережна рада Профспілковий Комісія з
підприємства підприємства комітет реструктуризації
протокол протокол протокол підприємства
від _______ N від ______ N від ______ N протокол

від _______ N
--------------- (*) - для акціонерних товариств; (**) - тільки при проведенні реструктуризації підприємства.

ОКРЕМІ ПЕРЕЛІКИ

майна товариства, яке входить до цілісного

майнового комплексу/статутного фонду підприємства

та потребує виведення з метою списання, продажу,

консервації, передачі в оренду,

комунальну власність

------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування|Інвентарний|Рік вводу в |Первісна |Залишкова|Примітки| |з/п| активів | номер |експлуатацію|вартість,|вартість | | | | | | |тис.грн. |станом на| | | | | | | |_________| | |---+------------+-----------+------------+---------+---------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства __________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до пункту 1.2 Типового

плану реструктуризації

та досудової санації

підприємств

Погоджено: Погоджено:(*) Погоджено: Схвалено:(**)
Правління Спостережна рада Профспілковий Комісія з
підприємства підприємства комітет реструктуризації
протокол протокол протокол підприємства
від _______ N від ______ N від ______ N протокол

від _______ N
--------------- (*) - для акціонерних товариств; (**) - тільки при проведенні реструктуризації підприємства.

ПЕРЕЛІКИ

майна товариства, яке входить до цілісного

майнового комплексу/статутного фонду підприємства

та потребує виведення з метою передачі до статутних

фондів новостворюваних юридичних осіб

(господарські товариства та дочірні підприємства)

------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування|Інвентарний| Рік вводу в|Первісна |Залишкова|Примітки| |з/п| активів | номер |експлуатацію|вартість,|вартість | | | | | | |тис.грн. |станом на| | | | | | | |_________| | |---+------------+-----------+------------+---------+---------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства __________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4

до пункту 1.2 Типового

плану реструктуризації

та досудової санації

підприємств

БІЗНЕС-ПЛАНИ

новостворюваних юридичних осіб

Основні розділи, які повинен включати бізнес-план: Резюме бізнес-плану; Загальна характеристика створюваного підприємства; Організаційно-правова форма; Види діяльності та основні види продукції (робіт, послуг); Ринки збуту та конкуренти; План збуту; План виробництва; Ресурси; Управління та організація; Фінансовий план та очікувані результати діяльності.

Додаток 5

до пункту 1.2 Типового

плану реструктуризації

та досудової санації

підприємств

РОЗПОДІЛЬЧІ БАЛАНСИ

(у разі проведення реорганізації товариства)

за останній звітний період

Підготовка розподільчого балансу підприємства передбачає
складання розподільчого пакета документів фінансової звітності
товариства за формою та в обсягах, що визначені Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0398-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 21.06.99 N 398/3691.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: