open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2015  № 545

Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення

Відповідно до абзацу тринадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою забезпечення належної підготовки та організації проведення 2015/2016 навчального року у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів МОЗ України для підготовки до початку 2015/2016 навчального року та організації його проведення (далі - План), що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України (далі - вищі навчальні заклади):

1) забезпечити вчасне виконання Плану, розробивши та затвердивши рішеннями вчених та педагогічних рад відповідні заходи для його виконання;

2) подати до 15 вересня 2015 року до Міністерства охорони здоров'я України:

оперативну інформацію про стан готовності вищого навчального закладу до початку 2015/2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період;

перелік проблемних питань діяльності вищих навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році та пропозиції щодо шляхів їх врегулювання;

звіт про результати виконання наказу МОЗ України від 22 серпня 2014 року № 595 "Про підготовку до початку 2014/2015 навчального року та організацію його проведення".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.08.2015 № 545

ПЛАН ЗАХОДІВ
МОЗ України для підготовки до початку 2015/2016 навчального року та організації його проведення

№ з/п

Зміст заходу

Строки виконання

1

2

3

1.

Розглянути питання підготовки до 2015/2016 навчального року на засіданнях вчених та педагогічних рад, залучивши до участі у них керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та міських державних адміністрацій, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров'я, громадських організацій, представників органів студентського самоврядування та іноземних земляцтв.

До 07 вересня 2015 року

2.

Забезпечити проведення урочистих заходів з нагоди Дня знань. Урахувати вимоги наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді".

До 01 вересня 2015 року

3.

Провести у колективах вищих навчальних закладів обговорення результатів галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2014 календарний рік, проведеного відповідно до наказу МОЗ України від 22 листопада 2013 року № 1000 "Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України".

До 07 вересня 2015 року

4.

Довести до відома осіб, педагогічних та науково-педагогічних працівників положення постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".

До 07 вересня 2015 року

5.

Забезпечувати проведення провідними педагогічними та науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів регіональних науково-практичних семінарів для лікарів та молодших медичних спеціалістів з метою поліпшення якості практичної підготовки фахівців первинної ланки охорони здоров'я, зокрема лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, з урахуванням критеріїв і вимог Директиви Європейського Союзу 2005/36/ЄС, глобальних стандартів підвищення якості медичної освіти, Європейських стандартів підготовки сімейних лікарів (WFME, 2009; WONCA 2013), а також медичних сестер та фельдшерів.

До 01 липня 2016 року

6.

За вимогою МОЗ України взяти участь у заходах для підготовки стандартів вищої освіти за усіма спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я" відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

До 01 липня 2016 року

7.

Відновити роботу кафедр військової медицини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 143 "Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів".

До 31 грудня 2015 року

8.

Виконувати План заходів МОЗ України для організації навчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, в умовах режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, затверджений МОЗ України 10 березня 2015 року, зокрема: забезпечити викладання тем з військової терапії, хірургії, травматології, нейрохірургії, гігієни та епідеміології відповідно до затверджених МОЗ України програм з навчальних дисциплін: "Внутрішня медицина", "Хірургія, дитяча хірургія", "Травматологія та ортопедія", "Нейрохірургія", "Гігієна та екологія", "Епідеміологія"; та з питань військової фармації при вивченні навчальних дисциплін: "Гігієна", "Клінічна фармація", "Організація та економіка фармації", "Фармакотерапія", "Аптечна технологія ліків", "Мікробіологія", "Токсикологічна хімія";
забезпечити вивчення питань військової медицини у програмах післядипломної підготовки лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та належний контроль якості викладання програм з військово-медичної підготовки для інтернів та слухачів у вищих навчальних закладах;
забезпечити проведення циклів тематичного удосконалення для підвищення кваліфікації спеціалістів із психологічної реабілітації та соціальної роботи з особами, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та іншими особами, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні, відповідно до потреб областей;
впровадити до навчального процесу у вищих навчальних закладах оновлені та затверджені МОЗ України навчальні програми з військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій для підготовки фахівців за спеціальностями: 5.12010101 "Лікувальна справа"; 5.12010102 "Сестринська справа"; 5.12010103 "Медико-профілактична справа"; 5.12010104 "Стоматологія"; 5.12010105 "Акушерська справа"; 5.12010106 "Стоматологія ортопедична"; 5.12010201 "Лабораторна діагностика"; 5.12020101 "Фармація";
оперативно вносити зміни до змісту програм додипломної та післядипломної підготовки лікарів та провізорів з урахуванням профільних рекомендацій фахівців Української військово-медичної академії;
здійснювати першочергово закупівлю та видання навчальних книг для забезпечення викладання військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій.

До 01 липня 2016 року

9.

З метою поліпшення організації навчального процесу забезпечувати впровадження за рішенням вчених рад: скорегованих та затверджених МОЗ України 24.03.2015 навчальних планів додипломної підготовки лікарів (освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" галузі знань 1201 "Медицина") за спеціальностями: 712010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія";
скорегованих та затверджених МОЗ України 16.04.2015 навчальних планів додипломної підготовки провізорів (освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" галузі знань 1202 "Фармація" за спеціальностями 7.12020101 "Фармація", 7.12020102 "Клінічна фармація", 7.12020103 "Технологія парфумерно-косметичних засобів", 7.12020104 "Технологія фармацевтичних препаратів";
скорегованих та затверджених МОЗ України 09.06.2015 навчальних планів додипломної підготовки лікарів (освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" галузі знань 1201 "Медицина") за спеціальністю 7.12010004 "Медична психологія";
оновлення фахівцями опорних кафедр навчальних програм з дисциплін додипломної підготовки медичних та фармацевтичних фахівців з урахуванням сучасних вимог до організації навчального процесу;
постійного контролю за організацією викладання тем з військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій, передбачених у програмах додипломної та післядипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 "Медицина" та 1202 "Фармація";
навчання студентів за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа" за нормативними дисциплінами "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях" (другий рік) та "Основи медичного забезпечення населення і військ" (четвертий рік);
діяльності навчально-тренінгових центрів комплексної практичної підготовки студентів, інтернів та слухачів.

До 01 вересня 2015 року

10.

З метою поліпшення якості підготовки лікарів, провізорів, молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою, бакалаврів, магістрів, науково-педагогічних і наукових кадрів:
забезпечувати якісну підготовку рукописів, у тому числі електронних підручників і посібників, та їх належну експертизу; придбання сучасних підручників і посібників, у тому числі на електронних носіях з урахуванням відповідно до потреб суб'єктів навчання; внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності та удосконалення системи управління навчальним закладом;
продовжувати надавати систематичну навчально-методичну, інформаційну, матеріально-технічну допомогу Донецькому національному медичному університету імені М. Горького та Луганському державному медичному університету; врахувати при підготовці до атестації суб'єктів навчання запровадження МОЗ України, починаючи з 2015/2016 навчального року, мінімальних критеріїв успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок 1" і "Крок 2" на рівні 60,5% та "Крок 3" на рівні 70,5%; "Крок М. Сестринська справа", "Крок Б. Сестринська справа" на рівні 55,5%;
продовжити поповнення банку тестових завдань для ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" питаннями, які стосуються невідкладних станів, організації допомоги в екстремальних ситуаціях та медичної допомоги в бойових умовах;
забезпечувати постійне оновлення та розміщення оприлюднених Державною організацією "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України" інформаційних матеріалів на серверах дистанційного навчання вищих навчальних закладів; здійснювати підготовку студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" у кілька етапів - самостійна роботу та вивчення студентами тестових завдань; робота студентів на кафедрах; контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів з підготовки до цих іспитів шляхом проведення комплексних контрольних робіт за відповідним форматом (діагностично-тренінгові тестування та підсумковий (ректорський) тестовий контроль студентів); структуроване проведення пілотних тестових іспитів, аналогічних іспиту "Крок 2" профільними кафедрами;
забезпечити приведення рівня методичного та матеріально-технічного забезпечення кафедр, циклових комісій у відповідність до сучасних вимог щодо організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" (забезпечення літературою, закупівля комп'ютерів, тренажерів, фантомів тощо); удосконалювати зміст настановних лекцій і передекзаменаційних консультацій з навчальних дисциплін, які є елементами з ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок", забезпечивши належний контроль за їх проведенням деканатами;
посилити контроль за реєстрацією прав власності на об'єкти прав інтелектуальної власності, належним кадровим забезпеченням патентно-інформаційних відділів вищих навчальних закладів тощо;
забезпечити ефективне функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових і науково-методичних працях наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та студентів відповідно до законодавства

До 01 липня 2016 року

11.

З метою належної підготовки до осінньо-зимового сезону:
проводити капітальні та поточні ремонти будівель і приміщень навчально-житлового призначення та енергетичного обладнання;
впорядкувати навчальні корпуси, привести стан гуртожитків у відповідність до санітарних норм проживання, першочергово забезпечивши готовність вищих навчальних закладів до роботи у зимовий період;
передбачити можливість внесення змін до графіка навчального процесу денної форми навчання, зокрема, ущільнення до кінця осіннього семестру 2015/2016 начального року розкладу навчальних занять за рахунок проведення додаткових занять, часткового переходу на шестиденний робочий тиждень, а також збільшення до чотирьох тижнів тривалості зимових канікул.

До 01 січня 2016 року

12.

З метою належної організації та раціонального використання бюджетних коштів:
провести внутрішній аудит окремих аспектів фінансової та господарської діяльності вищих навчальних закладів за минулий навчальний рік та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів згідно з законодавством;
поліпшити стан виконавської дисципліни у вищих навчальних закладів та організації діловодства при поданні до МОЗ України звітних та планових показників виконання державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів;
першочергово спрямовувати кошти загального та спеціального фондів державного бюджету на поліпшення соціального захисту студентів та працівників;
підготовку вищих навчальних закладів для роботи в осінньо-зимовий період.

До 01 липня 2016 року

13.

З метою запобігання та протидії корупції:
проводити постійну роз'яснювальну роботу серед викладачів і студентів та вживати дієвих заходів щодо упередження корупційних правопорушень;
спільно з громадськими організаціями, органами студентського самоврядування та представниками іноземних земляцтв протягом навчального року проводити анонімне анкетування студентів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва. У разі виявлення корупційних правопорушень вживати відповідних заходів реагування згідно з законодавством.

До 01 липня 2016 року

14.

З метою поліпшення якості організації виховної роботи: здійснювати заходи щодо організації студентського дозвілля шляхом створення належних умов харчування та відпочинку студентів, залучення їх до участі у творчих самодіяльних колективах, спортивних секціях тощо;
сприяти роботі органів студентського самоврядування, студентських наукових товариств;
забезпечувати подальшу діяльність у вищих навчальних закладах груп милосердя та волонтерських загонів студентів та лікарів-інтернів для надання допомоги лікувально-профілактичним та соціальним закладам (установам), хоспісам, учасникам АТО, ветеранам війни та праці, переселенцям, малозабезпеченим верствам населення, дітям, позбавленим батьківського піклування та сиротам;
вживати заходів щодо пропагування серед студентської молоді засад здорового способу життя;
залучати студентів до роботи для впорядкування студентських гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій тощо;
здійснювати заходи щодо гарантування безпеки перебування іноземних студентів на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій та протиправних діянь, проведення відповідної виховної роботи;
забезпечувати оперативне вирішення побутових та соціальних проблем вітчизняних та іноземних студентів, дотримання вимог міждержавних договорів та угод.

До 01 липня 2016 року

В.о. начальника Управління
роботи з персоналом
та внутрішньої безпеки

І. Клоченко

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: