open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
N 822 від 30.12.97 РОЗРОБЛЕНО

Українським

науково-дослідним інститутом

статистики Міністерства

статистики України
ВНЕСЕНО

Міністерством статистики

України
ЗАТВЕРДЖЕНО

і введено в дію

наказом Держстандарту

України

30.12.1997 N 822

Державний класифікатор України

Класифікація видів науково-технічної діяльності

ДК 015-97

1. ВСТУП
Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) є
складовою частиною державної системи класифікації і кодування
техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).
Класифікацію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 04.05.93 N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови
національної статистики України та Державну програму переходу
України на міжнародну систему обліку і статистики". КВНТД призначено для використання закладами та установами
Міністерства України у справах науки і технологій (Міннауки
України), Міністерства освіти України (Міносвіти України),
Національної академії наук України (НАНУ), Вищої атестаційної
комісії України (ВАК України), органами державної статистики,
науково-дослідними інститутами, дослідно-конструкторськими
організаціями тощо. Впровадження КВНТД забезпечує: - впорядкування (групування) видів науково-технічної
діяльності під час визначення пріоритетних напрямів розвитку
науки, техніки та освіти, фундаментальних і прикладних досліджень
і розробок, розроблення державних науково-технічних програм
розвитку освіти та науки; - проведення досліджень та розробок щодо статистичних
обстежень, координації робіт з підготовки наукових кадрів; - визначення взаємозв'язку між видами економічної та
науково-технічної діяльності згідно з Переліком спеціальностей
наукових працівників. Об'єктом класифікації є науково-технічна діяльність. Науково-технічна діяльність - це діяльність, пов'язана зі
створенням, розвитком, поширенням та використанням наукових і
технічних знань в усіх галузях наук. В основу побудови КВНТД покладено принцип деталізації класів
73.10 та 73.20 ДК 009-96 ( v0441217-96 ) "Класифікація видів
економічної діяльності" (КВЕД) за галузями науки. На рівні класів
КВНТД відповідає КВЕД. На рівні видів, підвидів і типів КВНТД
базується на Переліку спеціальностей наукових працівників, який
затверджено наказом Вищої атестаційної комісії України від
13.03.97 р. N 86 ( z0133-97 ) та зареєстровано у Міністерстві
юстиції України від 15 квітня 1997 р. N 133/1937. У КВНТД
використано ієрархічний метод класифікації та послідовний метод
кодування. КВНТД поділяється на два класи, які позначаються римськими
цифрами I та II. Клас I відповідає класу 73.10 КВЕД "Дослідження
та розробки в галузі природничих та технічних наук". Клас II
відповідає класу 73.20 КВЕД "Дослідження та розробки в галузі
гуманітарних та суспільних наук". Позначення угруповання "Підклас"
у КВНТД має такий вигляд: I.1, I.2, II.1 та II.2. Глибша
деталізація угруповань КВНТД (вид, підвид, тип) позначається
арабськими цифрами. Загальне кодове позначення КВНТД має такий вигляд: Y.X XX.XX.XX, е: Y - клас (I та II)
Y.X - підклас (I.1, I.2, II.1 та II.2) Y.X XX - вид Y.X XX.XX - підвид Y.X XX.XX.XX - тип.
Приклад: I.1 01.01.01, е: I - клас "Дослідження та розробки в галузі

природничих і технічних наук"; I.1 - підклас "Дослідження та розробки в галузі

природничих наук"; I.1 01 - вид "Дослідження та розробки в галузі

фізико-математичних наук"; I.1 01.01 - підвид "Математика"; I.1 01.01.01 - тип "Математичний аналіз".
Ведення КВНТД здійснює Науково-дослідний інститут статистики
Державного комітету статистики України. Підставою для внесення
змін у КВНТД є зміни у КВЕД та Переліку спеціальностей наукових
працівників.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
---------------------------------------------------------------------------- Код | Назва | ------------------------------------------| | клас і |вид |підвид |тип | | підклас| | | | | -------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| I | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | |ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ І | | | | |ТЕХНІЧНИХ НАУК | -------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| I.1 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | |ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 01 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі фізико-математичних | | | | |наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 01.01 | |Математика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.01 |Математичний аналіз | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.02 |Диференціальні рівняння | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.03 |Математична фізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.04 |Геометрія і топологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.05 |Теорія ймовірностей і | | | | |математична статистика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.06 |Алгебра і теорія чисел | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.07 |Обчислювальна математика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.08 |Математична логіка, теорія | | | | |алгоритмів і дискретна | | | | |математика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.09 |Варіаційне числення і теорія | | | | |оптимального керування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01.10 |Дослідження операцій і теорія | | | | |ігор | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 01.02 | |Механіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.02.01 |Теоретична механіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.02.02 |Загальна механіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.02.04 |Механіка деформівного | | | | |твердого тіла | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.02.05 |Механіка рідини, газу та | | | | |плазми | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 01.03 | |Астрономія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.03.01 |Астрометрія і небесна | | | | |механіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.03.02 |Астрофізика, радіоастрономія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.03.03 |Геліофізика і фізика Сонячної | | | | |системи | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 01.04 | |Фізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.01 |Фізика приладів, елементів і | | | | |систем | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.02 |Теоретична фізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.03 |Радіофізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.04 |Фізична електроніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.05 |Оптика, лазерна фізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.06 |Акустика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.07 |Фізика твердого тіла | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.08 |Фізика плазми | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.09 |Фізика низьких температур | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.10 |Фізика напівпровідників і | | | | |діелектриків | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.11 |Магнетизм | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.13 |Фізика металів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.14 |Теплофізика та молекулярна | | | | |фізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.15 |Фізика молекулярних і рідких | | | | |кристалів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.16 |Фізика ядра, елементарних | | | | |частинок і високих енергій | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.17 |Хімічна фізика, фізика | | | | |горіння та вибуху | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.18 |Фізика і хімія поверхні | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.19 |Фізика полімерів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.20 |Фізика пучків заряджених | | | | |частинок | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.22 |Надпровідність | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04.24 |Фізика колоїдних систем | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 01.05 | |Інформатика та кібернетика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.05.01 |Теоретичні основи інформатики | | | | |та кібернетики | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.05.02 |Математичне моделювання та | | | | |обчислювальні методи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.05.03 |Математичне та програмне | | | | |забезпечення обчислювальних | | | | |машин і систем | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.05.04 |Системний аналіз і теорія | | | | |оптимальних рішень | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 02 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі хімічних наук | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 02.00 | |Хімічні науки | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.01 |Неорганічна хімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.02 |Аналітична хімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.03 |Органічна хімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.04 |Фізична хімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.05 |Електрохімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.06 |Хімія високомолекулярних | | | | |сполук | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.08 |Хімія елементоорганічних | | | | |сполук | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.09 |Хімія високих енергій | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.10 |Біоорганічна хімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.11 |Колоїдна хімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.13 |Нафтохімія і вуглехімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.19 |Хімія високочистих речовин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00.21 |Хімія твердого тіла | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 03 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі біологічних наук | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 03.00 | |Біологічні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.01 |Радіобіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.02 |Біофізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.03 |Молекулярна біологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.04 |Біохімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.05 |Ботаніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.06 |Вірусологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.07 |Мікробіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.08 |Зоологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.09 |Ентомологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.10 |Іхтіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.12 |Фізіологія рослин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.13 |Фізіологія людини і тварин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.14 |Антропологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.15 |Генетика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.16 |Екологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.17 |Гідробіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.18 |Паразитологія, | | | | |гельмінтологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.19 |Кріобіологія та кріомедицина | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.20 |Біотехнологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.21 |Мікологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.22 |Клітинна біологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.30 |Біологія розвитку | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00.33 |Біомеханіка | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 04 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі геологічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 04.00 | |Геологічні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.01 |Загальна та регіональна | | | | |геологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.02 |Геохімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.04 |Геотектоніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.06 |Гідрогеологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.07 |Інженерна геологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.08 |Петрологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.09 |Палеонтологія і стратиграфія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.10 |Геологія океанів і морів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.11 |Геологія металічних і | | | | |неметалічних корисних копалин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.16 |Геологія твердих горючих | | | | |копалин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.17 |Геологія нафти і газу | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.19 |Економічна геологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.20 |Мінералогія, кристалографія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.21 |Літологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00.22 |Геофізика | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 05 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі географічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 05.00 | |Географічні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.01 |Фізична географія і геохімія | | | | |ландшафтів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.02 |Економічна та соціальна | | | | |географія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.04 |Геоморфологія та | | | | |палеогеографія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.05 |Біогеографія та географія | | | | |грунтів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.07 |Гідрологія суші, водні | | | | |ресурси, гідрохімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.08 |Океанологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.09 |Метеорологія, кліматологія, | | | | |агрометеорологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.11 |Конструктивна географія і | | | | |раціональне використання | | | | |природних ресурсів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00.12 |Географічна картографія та | | | | |геоінформатика | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 06 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі сільськогосподарських | | | | |наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 06.01 | |Агрономія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.01 |Загальне землеробство | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.02 |Меліорація і зрошувальне | | | | |землеробство | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.03 |Агрогрунтознавство й | | | | |агрофізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.04 |Агрохімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.05 |Селекція і насінництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.06 |Овочівництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.07 |Плодівництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.08 |Виноградарство | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.09 |Рослинництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.10 |Субтропічні культури | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.11 |Фітопатологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01.12 |Кормовиробництво і луківництво | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 06.02 | |Зоотехнія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.02.01 |Розведення та селекція | | | | |тварин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.02.02 |Годівля тварин і технологія | | | | |кормів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.02.03 |Рибництво | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 06.03 | |Лісове господарство | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.03.01 |Лісові культури, селекція, | | | | |насінництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.03.02 |Лісовпорядження і лісова | | | | |таксація | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.03.03 |Лісознавство і лісівництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.03.04 |Агролісомеліорація і захисне | | | | |лісорозведення | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 07 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі ветеринарних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 07.00 | |Ветеринарні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00.01 |Діагностика і терапія тварин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00.02 |Патологія, онкологія і | | | | |морфологія тварин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00.03 |Ветеринарна мікробіологія і | | | | |вірусологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00.04 |Ветеринарна фармакологія і | | | | |токсикологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00.05 |Ветеринарна хірургія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00.06 |Ветеринарна санітарія і гігієна| | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00.07 |Ветеринарне акушерство | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 08 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі медичних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 08.01 | |Клінічна медицина | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.01 |Акушерство і гінекологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.02 |Внутрішні хвороби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.03 |Хірургія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.04 |Серцево-судинна хірургія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.05 |Нейрохірургія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.06 |Урологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.07 |Онкологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.08 |Трансплантологія та штучні | | | | |органи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.09 |Дитяча хірургія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.10 |Педіатрія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.11 |Кардіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.12 |Ревматологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.13 |Інфекційні хвороби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.14 |Ендокринологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.15 |Нервові хвороби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.16 |Психіатрія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.17 |Наркологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.18 |Очні хвороби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.19 |Оториноларингологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.20 |Шкірні та венеричні хвороби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.21 |Травматологія та ортопедія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.22 |Стоматологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.23 |Променева діагностика та | | | | |променева терапія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.24 |Лікувальна фізкультура | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.25 |Судова медицина | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.26 |Фтизіатрія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.27 |Пульмонологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.28 |Клінічна фармакологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.29 |Клінічна імунологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.30 |Анестезіологія та інтенсивна | | | | |терапія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.31 |Гематологія і | | | | |трансфузіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.32 |Медична біохімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.33 |Курортологія та фізіотерапія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01.34 |Авіаційна, космічна та | | | | |морська медицина | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 08.02 | |Профілактична медицина | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.02.01 |Гігієна | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.02.02 |Епідеміологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.02.03 |Соціальна медицина та охорона | | | | |здоров'я | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 08.03 | |Теоретична медицина | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.01 |Нормальна анатомія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.02 |Патологічна фізіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.03 |Нормальна фізіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.04 |Патологічна фізіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.05 |Фармакологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.06 |Токсикологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.07 |Фізіологічно активні сполуки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.08 |Імунологія та алергологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03.09 |Гістологія, цитологія, | | | | |ембріологія | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 09 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі фармацевтичних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 09.00 | |Фармацевтичні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 09.00.01 |Технологія ліків та | | | | |промислова фармація | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.1 09.00.02 |Фармацевтична хімія та | | | | |фармакогнозія | -------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| I.2 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | |ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 10 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі загальнотехнічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 10.01 | |Прикладна геометрія, | | | | |інженерна графіка та | | | | |ергономіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.01.01 |Прикладна геометрія, | | | | |інженерна графіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.01.02 |Стандартизація та | | | | |сертифікація | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.01.03 |Технічна естетика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.01.04 |Ергономіка | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 10.26 | |Безпека життєдіяльності | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.26.01 |Охорона праці | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.26.03 |Пожежна безпека | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 11 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі металургії, обробки | | | | |металів, виробництва машин та | | | | |устаткування | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.02 | |Машинознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02.01 |Матеріалознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02.02 |Теорія машин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02.03 |Системи приводів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02.04 |Тертя та зношування в | | | | |машинах | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02.08 |Технологія машинобудування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02.09 |Динаміка, міцність машин, | | | | |приладів та апаратури | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02.10 |Надійність машин | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.03 | |Обробка матеріалів у | | | | |машинобудуванні | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.03.01 |Процеси механічної обробки, | | | | |верстати та інструменти | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.03.05 |Процеси та машини обробки | | | | |тиском | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.03.06 |Зварювання та споріднені | | | | |технології | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.03.07 |Процеси фізико-технічного | | | | |оброблення | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.04 | |Енергетичне машинобудування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.01 |Котли, парогенератори та | | | | |камери згоряння | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.02 |Теплові двигуни | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.03 |Холодильна та кріогенна | | | | |техніка, системи | | | | |кондиціонування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.06 |Вакуумна та компресорна | | | | |техніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.11 |Атомне реакторобудування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.12 |Турбомашини та | | | | |турбоустановки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.13 |Гідравлічні машини та | | | | |гідропневмоагрегати | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04.15 |Суднові енергетичні | | | | |установки | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.05 | |Функціональне (галузеве) | | | | |машинобудування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.01 |Машини і процеси | | | | |поліграфічного виробництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.02 |Машини для виробництва | | | | |будівельних матеріалів і | | | | |конструкцій | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.04 |Машини для земляних та | | | | |дорожніх робіт | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.05 |Підіймально-транспортні | | | | |машини | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.06 |Гірничі машини | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.07 |Машини для лісового | | | | |комплексу | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.08 |Машини металургійного | | | | |виробництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.09 |Машини харчової, | | | | |мікробіологічної та | | | | |фармацевтичної промисловості | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.10 |Машини легкої промисловості | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.11 |Сільськогосподарські машини | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.12 |Машини нафтової та газової | | | | |промисловості | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05.13 |Машини та апарати хімічних | | | | |виробництв | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.07 | |Авіаційна та ракетно-космічна | | | | |техніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.01 |Аеродинаміка, газодинаміка та | | | | |процеси теплообміну літальних | | | | |апаратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.02 |Проектування літальних | | | | |апаратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.03 |Міцність літальних апаратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.04 |Технологія виробництва | | | | |літальних апаратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.05 |Теплові двигуни літальних | | | | |апаратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.06 |Наземні комплекси, стартове | | | | |обладнання | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.07 |Випробування літальних | | | | |апаратів та їх систем | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.09 |Динаміка, балістика та | | | | |керування рухом літальних | | | | |апаратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.10 |Електроракетні двигуни та | | | | |енергоустановки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.11 |Теплові режими літальних | | | | |апаратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.12 |Дистанційні аерокосмічні | | | | |дослідження | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.14 |Авіаційно-космічні тренажери | | | | |та пілотажні стенди | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07.15 |Виробництво та утилізація | | | | |палив літальних апаратів | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.08 | |Суднобудування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.08.01 |Теорія суден | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.08.03 |Механіка та конструювання | | | | |суден | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.08.04 |Технологія суднобудування та | | | | |судноремонту | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.09 | |Електротехніка | | | | | | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.01 |Електричні машини та апарати | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.03 |Електротехнічні комплекси та | | | | |системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.05 |Теоретична електротехніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.07 |Світлотехніка та джерела | | | | |світла | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.08 |Електроакустика та | | | | |звукотехніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.10 |Електротермічні процеси та | | | | |установки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.12 |Напівпровідникові | | | | |перетворювачі електроенергії | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.13 |Техніка сильних електричних | | | | |та магнітних полів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09.15 |Надпровідні електротехнічні | | | | |пристрої | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.16 | |Металургія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.16.01 |Металознавство і термічне | | | | |оброблення металів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.16.02 |Металургія чорних металів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.16.03 |Металургія кольорових та | | | | |рідкісних металів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.16.04 |Ливарне виробництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.16.06 |Порошкова металургія та | | | | |композиційні матеріали | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.16.07 |Металургія високочистих | | | | |металів та спеціальних сплавів | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11.20 | |Техніка в | | | | |сільськогосподарському | | | | |виробництві | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.20.01 |Механізація | | | | |сільськогосподарського | | | | |виробництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.20.02 |Застосування | | | | |електротехнологій у | | | | |сільськогосподарському | | | | |виробництві | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.20.05 |Гідротехнічні меліорації | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 12 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі приладобудування та | | | | |електроніки | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 12.11 | |Прилади | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.01 |Прилади та методи вимірювання | | | | |механічних величин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.03 |Гіроскопи та навігаційні | | | | |системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.04 |Прилади та методи вимірювання | | | | |теплових величин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.05 |Прилади та методи вимірювання | | | | |електричних і магнітних | | | | |величин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.06 |Акустичні прилади та системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.07 |Оптичні прилади та системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.08 |Радіовимірювальні прилади | | | |-------------+-------------------------------| | | | |Прилади для визначення складу | | | | |речовин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.10 |Прилади для вимірювання | | | | |іонізувальних випромінень | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.13 |Прилади та методи контролю | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.15 |Метрологія та метрологічне | | | | |забезпечення | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.16 |Інформаційно-вимірювальні | | | | |системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.17 |Медичні прилади та системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11.19 |Астрономічні інструменти та | | | | |прилади | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 12.12 | |Радіотехніка і | | | | |телекомунікації | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.01 |Теоретична радіотехніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.02 |Телекомунікаційні системи та | | | | |керування ними | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.04 |Радіолокація та | | | | |радіонавігація | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.07 |Антени та пристрої | | | | |мікрохвильової техніки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.13 |Пристрої радіотехніки та | | | | |засобів телекомунікацій | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.14 |Теорія телекомунікацій | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.17 |Радіотехнічні та телевізійні | | | | |системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.20 |Оптоелектронні системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12.21 |Радіотехнічні системи | | | | |спеціального призначення | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 12.13 | |Обчислювальна техніка та | | | | |автоматизація | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.13.03 |Системи та процеси керування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.13.05 |Елементи та пристрої | | | | |обчислювальної техніки та | | | | |систем керування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.13.06 |Автоматизовані системи | | | | |керування та прогресивні | | | | |інформаційні технології | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.13.07 |Автоматизація технологічних | | | | |процесів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.13.12 |Системи автоматизації | | | | |проектування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.13.13 |Обчислювальні машини, системи | | | | |та мережі | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 12.27 | |Електроніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.27.01 |Твердотільна електроніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.27.02 |Вакуумна, плазмова та | | | | |квантова електроніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.27.06 |Технологія, обладнання та | | | | |виробництво електронної | | | | |техніки | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 13 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі енергетики | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 13.14 | |Енергетика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.01 |Енергетичні системи та | | | | |комплекси | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.02 |Електричні станції, мережі та | | | | |системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.04 |Промислова теплоенергетика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.05 |Теоретична теплотехніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.06 |Технічна теплофізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.08 |Перетворення відновлюваних | | | | |видів енергії | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.14 |Теплові та ядерні | | | | |енергоустановки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14.15 |Електрохімічні | | | | |енергоустановки | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 14 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі геодезії і розробки | | | | |корисних копалин | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 14.15 | |Розробка корисних копалин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.01 |Маркшейдерія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.02 |Підземна розробка родовищ | | | | |корисних копалин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.03 |Відкрита розробка родовищ | | | | |корисних копалин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.04 |Шахтне та підземне | | | | |будівництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.05 |Технологія торф'яного | | | | |виробництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.06 |Розробка нафтових і газових | | | | |родовищ | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.08 |Збагачення корисних копалин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.09 |Механіка грунтів та гірських | | | | |порід | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.10 |Буріння свердловин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.11 |Фізичні процеси гірничого | | | | |виробництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.12 |Розробка морських родовищ | | | | |корисних копалин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.13 |Нафтогазопроводи, бази та | | | | |сховища | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15.14 |Геологорозвідувальні роботи | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 14.24 | |Геодезичні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.24.01 |Геодезія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.24.02 |Фотограмметрія, | | | | |фототопографія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.24.04 |Кадастр і моніторинг земель | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 15 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі хімічних технологій | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 15.17 | |Хімічні технології | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.01 |Технологія неорганічних | | | | |речовин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.02 |Технологія рідкісних та | | | | |розсіяних елементів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.03 |Технічна електрохімія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.04 |Технологія продуктів | | | | |органічного синтезу | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.06 |Технологія полімерних і | | | | |композиційних матеріалів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.07 |Хімічна технологія палива | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.09 |Технологія лаків, фарб та | | | | |органічних покриттів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.11 |Технологія тугоплавких | | | | |неметалевих матеріалів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.13 |Технологія кінофотоматеріалів | | | | |і магнітних носіїв | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.14 |Хімічний опір матеріалів та | | | | |захист від корозії | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.15 |Технологія хімічних волокон | | | | |та плівок | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.18 |Мембрани та мембранна | | | | |технологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.19 |Хімічна технологія | | | | |високотемпературних | | | | |надпровідників | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.21 |Технологія водоочищення | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17.22 |Технологія та обладнання | | | | |хімічного перероблення | | | | |деревини | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 16 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі технології | | | | |продовольчих продуктів | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 16.18 | |Технології продовольчих | | | | |продуктів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.01 |Технологія хлібопекарських | | | | |продуктів та харчових | | | | |концентратів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.02 |Технологія зернових, бобових, | | | | |круп'яних продуктів та | | | | |комбікормів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.03 |Первинне оброблення та | | | | |зберігання продуктів | | | | |рослинництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.04 |Технологія м'ясних, молочних | | | | |та рибних продуктів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.05 |Технологія цукристих речовин | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.06 |Технологія жирів, ефірних | | | | |олій і парфумерно-косметичних | | | | |продуктів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.07 |Технологія продуктів | | | | |бродіння | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.13 |Технологія консервованих | | | | |продуктів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.14 |Холодильна технологія | | | | |харчових продуктів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.15 |Товарознавство харчових | | | | |продуктів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.16 |Технологія продуктів | | | | |харчування | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18.17 |Промисел продуктів морських | | | | |та прісних водоймищ | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 17 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі текстильної та легкої | | | | |промисловості | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 17.19 | |Технології матеріалів та | | | | |виробів текстильної та легкої | | | | |промисловості | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 17.19.03 |Технологія текстильних | | | | |матеріалів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 17.19.04 |Технологія швейних виробів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 17.19.05 |Технологія шкіри та хутра | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 17.19.06 |Технологія взуттєвих та | | | | |шкіряних виробів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 17.19.08 |Товарознавство промислових | | | | |товарів | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 18 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі транспорту | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 18.22 | |Транспорт | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.01 |Транспортні системи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.02 |Автомобілі та трактори | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.06 |Залізнична колія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.07 |Рухомий склад залізниць і | | | | |тяга поїздів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.08 |Експлуатація залізничного | | | | |транспорту | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.09 |Електрифікація залізничного | | | | |транспорту | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.10 |Експлуатація автомобільного | | | | |транспорту | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.11 |Автомобільні шляхи та | | | | |аеродроми | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.12 |Промисловий транспорт | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.13 |Навігація та керування | | | | |повітряним рухом | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.14 |Експлуатація повітряного | | | | |транспорту | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.16 |Судноводіння | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.19 |Експлуатація водного | | | | |транспорту | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22.20 |Виробництво та ремонт | | | | |транспортних засобів | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 19 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі архітектури та | | | | |будівництва | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 19.00 | |Архітектура | | | | | | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.00.01 |Теорія архітектури, | | | | |реставрація пам'яток | | | | |архітектури | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.00.02 |Архітектура будівель та | | | | |споруд | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.00.03 |Містобудування та ландшафтна | | | | |архітектура | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 19.23 | |Будівництво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.01 |Будівельні конструкції, | | | | |будівлі та споруди | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.02 |Підвалини та фундаменти | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.03 |Вентиляція, освітлення і | | | | |теплогазопостачання | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.04 |Водопостачання, каналізація | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.05 |Будівельні матеріали та вироби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.08 |Технологія промислового та | | | | |цивільного будівництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.16 |Гідравліка та інженерна | | | | |гідрологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23.17 |Будівельна механіка | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.2 20 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі військових наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 20.01 | |Військово-теоретичні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.01 |Основи військової науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.02 |Стратегія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.03 |Оперативне мистецтво | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.04 |Тактика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.05 |Будівництво Збройних Сил | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.06 |Військове навчання та | | | | |виховання, бойова та | | | | |оперативна підготовка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.07 |Військова економіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.08 |Тил Збройних Сил | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.09 |Системи керування та зв'язок | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.10 |Розвідка та іноземні армії, | | | | |засоби розвідки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.12 |Радіоелектронна боротьба, | | | | |способи та засоби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01.14 |Історія військового | | | | |мистецтва | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 20.02 | |Військово-спеціальні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.02 |Військова педагогіка та | | | | |психологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.03 |Військове право, військові | | | | |проблеми міжнародного права | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.04 |Військова географія, театри | | | | |військових дій, | | | | |країнознавство, космографія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.05 |Інженерне обладнання театрів | | | | |військових дій | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.06 |Військово-будівельні | | | | |комплекси та конструкції | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.07 |Системи технічного обладнання | | | | |військово-будівельних | | | | |комплексів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.08 |Військові дороги, мости та | | | | |переправи | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.09 |Військова геодезія, | | | | |топографія, картографія, | | | | |фототопографія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.10 |Військова гідрографія, | | | | |метеорологія та геофізика | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.11 |Засоби та методи військової | | | | |навігації | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.12 |Військова кібернетика, | | | | |інформатика, системний | | | | |аналіз, дослідження операцій | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.13 |Стандартизація та метрологія | | | | |озброєння та військової | | | | |техніки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.14 |Озброєння та військова | | | | |техніка | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.15 |Гідроаеродинаміка, динаміка | | | | |руху та маневрування бойових | | | | |засобів | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.16 |Випробування озброєння та | | | | |військової техніки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.17 |Експлуатація і відновлення | | | | |озброєння та військової | | | | |техніки | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.18 |Захист військової техніки від | | | | |засобів виявлення | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.19 |Спеціальні палива та паливно- | | | | |мастильні матеріали | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.20 |Теорія стрільби | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.21 |Боєприпаси | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.22 |Військова історія | | | |-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02.23 |Засоби захисту від зброї | | | | |масового ураження | -------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| II | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | |ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ І | | | | |СУСПІЛЬНИХ НАУК | -------+--------+-----------+-------------+---------------------------- | II.1 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | |ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК | |--------+-----------+-------------+---------------------------- | |II.1.21 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі історичних наук | | |-----------+-------------+---------------------------- | | |II.1 21.00 | |Історичні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.01|Історія України | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.02|Всесвітня історія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.03|Історіософія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.04|Археологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.05|Етнологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.06|Історіографія, | | | | |джерелознавство та | | | | |спеціальні історичні | | | | |дисципліни | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.07|Історія науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 21.00.08|Книгознавство, | | | | |бібліотекознавство, | | | | |бібліографознавство | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 22 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі філологічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.1 22.01 | |Літературознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.01|Українська література | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.02|Російська література | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.03|Література слов'янських | | | | |народів | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.04|Література зарубіжних країн | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.05|Порівняльне | | | | |літературознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.06|Теорія літератури | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.07|Фольклористика | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.08|Журналістика | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01.09|Літературне джерелознавство | | | | |і текстологія | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.1 22.02 | |Мовознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.01|Українська мова | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.02|Російська мова | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.03|Слов'янські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.04|Германські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.05|Романські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.06|Балтійські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.07|Індоіранські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.08|Тюркські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.09|Фіно-угорські та | | | | |самодійські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.10|Іберійсько-кавказькі мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.11|Монгольські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.12|Семітські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.13|Мови народів Азії, Африки, | | | | |аборигенів Америки та | | | | |Австралії | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.14|Класичні мови, окремі | | | | |індоєвропейські мови | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.15|Загальне мовознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.16|Перекладознавство (теорія | | | | |і практика перекладу) | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.17|Порівняльно-історичне і | | | | |типологічне мовознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02.21|Структурна, прикладна та | | | | |математична лінгвістика | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.1 23 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі мистецтвознавства | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.1 23.00 | |Мистецтвознавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00.01|Теорія та історія культури | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00.02|Театральне мистецтво | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00.03|Музичне мистецтво | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00.04|Кіномистецтво, телебачення | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00.05|Образотворче мистецтво | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00.06|Декоративне та прикладне | | | | |мистецтво | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00.08|Музеєзнавство, зберігання | | | | |художніх цінностей та | | | | |пам'яток архітектури | -------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| II.2 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | |ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНИХ НАУК | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 24 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі національної безпеки | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 24.00 | |Національна безпека | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.01|Воєнна безпека держави | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.02|Прикордонні війська | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.03|Розвідувальна діяльність | | | | |органів безпеки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.04|Посягання на державні | | | | |інтереси | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.05|Підготовка кадрів органів та | | | | |військ державної безпеки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.06|Оперативно-пошукова | | | | |діяльність | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.07|Інформаційна безпека України | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.08|Техногенна безпека України | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.09|Іноземні держави та їх | | | | |потенціали | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00.10|Цивільна оборона | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 25 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі соціологічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 25.00 | |Соціологічні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00.01|Теорія та історія соціології | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00.02|Методологія та методи | | | | |соціологічних досліджень | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00.03|Соціальна структура, | | | | |соціальні інститути та | | | | |соціальні відносини | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00.04|Економічна соціологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00.05|Соціологія політики | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00.06|Соціологія культури, науки | | | | |та освіти | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00.07|Соціологія управління | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 26 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі політичних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 26.00 | |Політичні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 26.00.01|Теорія та історія політичної | | | | |науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 26.00.02|Політичні інститути та | | | | |процеси | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 26.00.03|Політична культура та | | | | |ідеологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 26.00.04|Політичні проблеми | | | | |міжнародних систем та | | | | |глобального розвитку | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 26.00.05|Етнополітологія та | | | | |етнодержавознавство | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 27 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі філософських наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 27.00 | |Філософські науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.01|Онтологія, гносеологія, | | | | |феноменологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.02|Діалектика і методологія | | | | |пізнання | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.03|Соціальна філософія та | | | | |філософія історії | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.04|Філософська антропологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.05|Історія філософії | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.06|Логіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.07|Етика | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.08|Естетика | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.09|Філософія науки, культури | | | | |та освіти | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.11|Релігієзнавство | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00.12|Українознавство | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 28 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі державного управління | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 28.00 | |Державне управління | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 28.00.01|Теорія та історія державного | | | | |управління | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 28.00.02|Філософія державного | | | | |управління | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 28.00.03|Організація й управління в | | | | |державних установах | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 28.00.04|Регіональне управління | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 28.00.05|Функціональне (галузеве) | | | | |управління | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 28.00.06|Місцеве самоврядування | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 29 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі економічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.01 | |Економічна теорія та історія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.01.01|Економічна теорія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.01.04|Економічна історія та історія | | | | |економічної думки | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.02 | | Механізми регулювання | | | | |економіки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.02.02|Економіка та управління | | | | |науково-технічним | | | | |прогресом, інвестиційні та | | | | |інноваційні процеси | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.02.03|Організація управління, | | | | |планування і регулювання | | | | |економікою | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.03 | |Кількісні методи в економіці | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.03.01|Статистика | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.03.02|Економіко-математичні методи | | | | |та моделі | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.04 | |Фінанси, грошовий обіг і | | | | |кредит | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.05 | |Світове господарство та | | | | |міжнародні економічні | | | | |відносини | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.06 | |Економіка підприємства та | | | | |управління виробництвом | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.06.01|Економіка підприємства й | | | | |організація виробництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.06.02|Підприємництво, менеджмент та | | | | |маркетинг | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.06.04|Бухгалтерський облік, аналіз | | | | |і аудит | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.07 | |Економіка видів діяльності | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.07.01|Економіка промисловості | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.07.02|Економіка сільського | | | | |господарства й аграрно- | | | | |промислового комплексу | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.07.03|Економіка будівництва | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.07.04|Економіка транспорту і | | | | |зв'язку | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.07.05|Економіка торгівлі та послуг | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.07.06|Економіка житлового і | | | | |комунального господарства | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.08 | |Економіка природокористування | | | | |й охорони навколишнього | | | | |середовища | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.09 | |Демографія, економіка праці | | | | |та соціальна політика | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29.10 | |Розміщення продуктивних сил і | | | | |регіональна економіка | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 30 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі юридичних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 30.00 | |Юридичні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.01|Теорія та історія держави і | | | | |права, історія політичних і | | | | |правових вчень | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.02|Конституційне право | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.03|Цивільне право і цивільний | | | | |процес, сімейне право, | | | | |міжнародне приватне право | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.04|Господарське право, | | | | |арбітражний процес | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.05|Трудове право, право | | | | |соціального забезпечення | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.06|Земельне право, аграрне | | | | |право, екологічне право, | | | | |природоресурсове право | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.07|Адміністративне право і | | | | |процес, фінансове право | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.08|Кримінальне право та | | | | |кримінологія, кримінально- | | | | |виконавче право | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.09|Кримінальний процес та | | | | |криміналістика, судова | | | | |експертиза | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.10|Судоустрій, прокуратура | | | | |та адвокатура | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.11|Міжнародне право | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00.12|Філософія права | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 31 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі педагогічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 31.00 | |Педагогічні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 31.00.01|Теорія та історія педагогіки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 31.00.02|Теорія та методика навчання | | | | |(з галузей наук) | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 31.00.03|Спеціальна педагогіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 31.00.04|Професійна педагогіка | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 31.00.05|Соціальна педагогіка | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 32 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі психологічних наук | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 32.00 | |Психологічні науки | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.01|Загальна психологія, історія | | | | |психології | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.02|Психофізіологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.03|Психологія праці, інженерна | | | | |психологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.04|Медична психологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.05|Соціальна психологія, | | | | |психологія особистості | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.06|Юридична психологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.07|Педагогічна та вікова | | | | |психологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.08|Спеціальна психологія | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00.09|Психологія праці в особливих | | | | |умовах | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| |II.2 33 | | |Дослідження та розробки в | | | | |галузі фізичного виховання та | | | | |спорту | | |-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 33.00 | |Фізичне виховання та спорт | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 33.00.01|Олімпійський і професійний | | | | |спорт | | | |-------------+-------------------------------| | | |II.2 33.00.02|Фізична культура, | | | | |фізичне виховання різних груп | | | | |населення | ---------------------------------------------------------------------------
Додаток А

(довідковий)
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
------------------------------------------------------------------ Назва | Код | ------------------------------------------------+---------------| Авіаційна, космічна та морська медицина |I.1 08.01.34 | ------------------------------------------------+---------------| Авіаційна та ракетно-космічна техніка |I.2 11.07 | ------------------------------------------------+---------------| Авіаційно-космічні тренажери та пілотажні |I.2 11.07.14 | стенди | | ------------------------------------------------+---------------| Автоматизація технологічних процесів |I.2 12.13.07 | ------------------------------------------------+---------------| Автоматизовані системи керування та прогресивні |I.2 12.13.06 | інформаційні технології | | ------------------------------------------------+---------------| Автомобілі та трактори |I.2 18.22.02 | ------------------------------------------------+---------------| Автомобільні шляхи та аеродроми |I.2 18.22.11 | ------------------------------------------------+---------------| Агрогрунтознавство й агрофізика |I.1 06.01.03 | ------------------------------------------------+---------------| Агролісомеліорація і захисне лісорозведення |I.1 06.03.04 | ------------------------------------------------+---------------| Агрономія |I.1 06.01 | ------------------------------------------------+---------------| Агрохімія |I.1 06.01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Адміністративне право і процес, фінансове право |II.2 30.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Аеродинаміка, газодинаміка та процеси |I.2 11.07.01 | теплообміну літальних апаратів | | ------------------------------------------------+---------------| Акустика |I.1 01.04.06 | ------------------------------------------------+---------------| Акустичні прилади та системи |I.2 12.11.06 | ------------------------------------------------+---------------| Акушерство та гінекологія |I.1 08.01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Алгебра і теорія чисел |I.1 01.01.06 | ------------------------------------------------+---------------| Аналітична хімія |I.1 02.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Анестезіологія та інтенсивна терапія |I.1 08.01.30 | ------------------------------------------------+---------------| Антени та пристрої мікрохвильової техніки |I.2 12.12.07 | ------------------------------------------------+---------------| Антропологія |I.1 03.00.14 | ------------------------------------------------+---------------| Археологія |II.1 21.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Архітектура |I.2 19.00 | ------------------------------------------------+---------------| Архітектура будівель та споруд |I.2 19.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Астрометрія і небесна механіка |I.1 01.03.01 | ------------------------------------------------+---------------| Астрономічні інструменти та прилади |I.2 12.11.19 | ------------------------------------------------+---------------| Астрономія |I.1 01.03 | ------------------------------------------------+---------------| Астрофізика, радіоастрономія |I.1 01.03.02 | ------------------------------------------------+---------------| Атомне реакторобудування |I.2 11.04.11 | ------------------------------------------------+---------------| Балтійські мови |II.1 22.02.06 | ------------------------------------------------+---------------| Безпека життєдіяльності |I.2 10.26 | ------------------------------------------------+---------------| Біогеографія та географія грунтів |I.1 05.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Біологічні науки |I.1 03.00 | ------------------------------------------------+---------------| Біологія розвитку |I.1 03.00.30 | ------------------------------------------------+---------------| Біомеханіка |I.1 03.00.33 | ------------------------------------------------+---------------| Біоорганічна хімія |I.1 02.00.10 | ------------------------------------------------+---------------| Біотехнологія |I.1 03.00.20 | ------------------------------------------------+---------------| Біофізика |I.1 03.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Біохімія |I.1 03.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Боєприпаси |I.2 20.02.21 | ------------------------------------------------+---------------| Ботаніка |I.1 03.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Будівельна механіка |I.2 19.23.17 | ------------------------------------------------+---------------| Будівельні конструкції, будівлі та споруди |I.2 19.23.01 | ------------------------------------------------+---------------| Будівельні матеріали та вироби |I.2 19.23.05 | ------------------------------------------------+---------------| Будівництво |I.2 19.23 | ------------------------------------------------+---------------| Будівництво Збройних Сил |I.2 20.01.05 | ------------------------------------------------+---------------| Буріння свердловин |I.2 14.15.10 | ------------------------------------------------+---------------| Бухгалтерський облік, аналіз і аудит |II.2 29.06.04 | ------------------------------------------------+---------------| Вакуумна та компресорна техніка |I.2 11.04.06 | ------------------------------------------------+---------------| Вакуумна, плазмова та квантова електроніка |I.2 12.27.02 | ------------------------------------------------+---------------| Варіаційне числення і теорія оптимального |I.1 01.01.09 | керування | | ------------------------------------------------+---------------| Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання |I.2 19.23.03 | ------------------------------------------------+---------------| Ветеринарна мікробіологія та вірусологія |I.1 07.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Ветеринарна санітарія і гігієна |I.1 07.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Ветеринарна фармакологія і токсикологія |I.1 07.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Ветеринарна хірургія |I.1 07.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Ветеринарне акушерство |I.1 07.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Ветеринарні науки |I.1 07.00 | ------------------------------------------------+---------------| Виноградарство |I.1 06.01.08 | ------------------------------------------------+---------------| Випробування літальних апаратів та їх систем |I.2 11.07.07 | ------------------------------------------------+---------------| Випробування озброєння та військової техніки |I.2 20.02.16 | ------------------------------------------------+---------------| Виробництво та ремонт транспортних засобів |I.2 18.22.20 | ------------------------------------------------+---------------| Виробництво та утилізація палив літальних |I.2 11.07.15 | апаратів | | ------------------------------------------------+---------------| Відкрита розробка родовищ корисних копалин |I.2 14.15.03 | ------------------------------------------------+---------------| Військова географія, театри військових дій, |I.2 20.02.04 | країнознавство, космографія | | ------------------------------------------------+---------------| Військова геодезія, топографія, картографія, |I.2 20.02.09 | фототопографія | | ------------------------------------------------+---------------| Військова гідрографія, метеорологія та |I.2 20.02.10 | геофізика | | ------------------------------------------------+---------------| Військова економіка |I.2 20.01.07 | ------------------------------------------------+---------------| Військова історія |I.2 20.02.22 | ------------------------------------------------+---------------| Військова кібернетика, інформатика, системний |I.2 20.02.12 | аналіз, дослідження операцій | | ------------------------------------------------+---------------| Військова педагогіка та психологія |I.2 20.02.02 | ------------------------------------------------+---------------| Військове навчання та виховання, бойова та |I.2 20.01.06 | оперативна підготовка | | ------------------------------------------------+---------------| Військове право, військові проблеми міжнародного|I.2 20.02.03 | права | | ------------------------------------------------+---------------| Військові дороги, мости та переправи |I.2 20.02.08 | ------------------------------------------------+---------------| Військово-будівельні комплекси та конструкції |I.2 20.02.06 | ------------------------------------------------+---------------| Військово-спеціальні науки |I.2 20.02 | ------------------------------------------------+---------------| Військово-теоретичні науки |I.2 20.01 | ------------------------------------------------+---------------| Вірусологія |I.1 03.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Внутрішні хвороби |I.1 08.01.02 | ------------------------------------------------+---------------| Водопостачання, каналізація |I.2 19.23.04 | ------------------------------------------------+---------------| Воєнна безпека держави |II.2 24.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Всесвітня історія |II.1 21.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Геліофізика і фізика Сонячної системи |I.1 01.03.03 | ------------------------------------------------+---------------| Гематологія і трансфузіологія |I.1 08.01.31 | ------------------------------------------------+---------------| Генетика |I.1 03.00.15 | ------------------------------------------------+---------------| Географічна картографія та геоінформатика |I.1 05.00.12 | ------------------------------------------------+---------------| Географічні науки |I.1 05.00 | ------------------------------------------------+---------------| Геодезичні науки |I.2 14.24 | ------------------------------------------------+---------------| Геодезія |I.2 14.24.01 | ------------------------------------------------+---------------| Геологічні науки |I.1 04.00 | ------------------------------------------------+---------------| Геологія металічних і неметалічних корисних |I.1 04.00.11 | копалин | | ------------------------------------------------+---------------| Геологія нафти і газу |I.1 04.00.17 | ------------------------------------------------+---------------| Геологія океанів і морів |I.1 04.00.10 | ------------------------------------------------+---------------| Геологія твердих горючих копалин |I.1 04.00.16 | ------------------------------------------------+---------------| Геологорозвідувальні роботи |I.2 14.15.14 | ------------------------------------------------+---------------| Геометрія і топологія |I.1 01.01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Геоморфологія та палеогеографія |I.1 05.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Геотектоніка |I.1 04.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Геофізика |I.1 04.00.22 | ------------------------------------------------+---------------| Геохімія |I.1 04.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Германські мови |II.1 22.02.04 | ------------------------------------------------+---------------| Гігієна |I.1 08.02.01 | ------------------------------------------------+---------------| Гідравліка та інженерна гідрологія |I.2 19.23.16 | ------------------------------------------------+---------------| Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати |I.2 11.04.13 | ------------------------------------------------+---------------| Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування|I.2 20.02.15 | бойових засобів | | ------------------------------------------------+---------------| Гідробіологія |I.1 03.00.17 | ------------------------------------------------+---------------| Гідрогеологія |I.1 04.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія |I.1 05.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Гідротехнічні меліорації |I.2 11.20.05 | ------------------------------------------------+---------------| Гірничі машини |I.2 11.05.06 | ------------------------------------------------+---------------| Гіроскопи та навігаційні системи |I.2 12.11.03 | ------------------------------------------------+---------------| Гістологія, цитологія, ембріологія |I.1 08.03.09 | ------------------------------------------------+---------------| Годівля тварин і технологія кормів |I.1 06.02.02 | ------------------------------------------------+---------------| Господарське право, арбітражний процес |II.2 30.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Декоративне та прикладне мистецтво |II.1 23.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Демографія, економіка праці та соціальна |II.2 29.09 | політика | | ------------------------------------------------+---------------| Державне управління |II.2 28.00 | ------------------------------------------------+---------------| Динаміка, балістика та керування рухом літальних|I.2 11.07.09 | апаратів | | ------------------------------------------------+---------------| Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури |I.2 11.02.09 | ------------------------------------------------+---------------| Дистанційні аерокосмічні дослідження |I.2 11.07.12 | ------------------------------------------------+---------------| Дитяча хірургія |I.1 08.01.09 | ------------------------------------------------+---------------| Диференціальні рівняння |I.1 01.01.02 | ------------------------------------------------+---------------| Діагностика і терапія тварин |I.1 07.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Діалектика і методологія пізнання |II.2 27.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження операцій і теорія ігор |I.1 01.01.10 | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі архітектури та |I.2 19 | будівництва | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі біологічних |I.1 03 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі ветеринарних |I.1 07 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі військових |I.2 20 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі географічних |I.1 05 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі геодезії і |I.2 14 | розробки корисних копалин | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі геологічних |I.1 04 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі гуманітарних і |II | суспільних наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі гуманітарних |II.1 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі державного |II.2 28 | управління | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі економічних |II.2 29 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі енергетики |I.2 13 | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі |I.2 10 | загальнотехнічних наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі історичних |II.1 21 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі медичних наук |I.1 08 | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі металургії, |I.2 11 | обробки металів, виробництва машин та | | устаткування | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі |II.1 23 | мистецтвознавства | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі національної |II.2 24 | безпеки | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі педагогічних |II.2 31 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі політичних |II.2 26 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі |I.2 12 | приладобудування та електроніки | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі природничих |I.1 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі природничих і |I | технічних наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі психологічних |II.2 32 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі |I.1 06 | сільськогосподарських наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі соціологічних |II.2 25 | наука | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі суспільних |II.2 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі текстильної та |I.2 17 | легкої промисловості | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі технічних наук |I.2 | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі технології |I.2 16 | продовольчих продуктів | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі транспорту |I.2 18 | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі фармацевтичних |I.1 09 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі |I.1 01 | фізико-математичних наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі фізичного |II.2 33 | виховання та спорту | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі філологічних |II.1 22 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі філософських |II.2 27 | наук | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі хімічних наук |I.1 02 | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі хімічних |I.2 15 | технологій | | ------------------------------------------------+---------------| Дослідження та розробки в галузі юридичних наук |II.2 30 | ------------------------------------------------+---------------| Екологія |I.1 03.00.16 | ------------------------------------------------+---------------| Економіка будівництва |II.2 29.07.03 | ------------------------------------------------+---------------| Економіка видів діяльності |II.2 29.07 | ------------------------------------------------+---------------| Економіка житлового і комунального господарства |II.2 29.07.06 | ------------------------------------------------+---------------| Економіка підприємства й організація |II.2 29.06.01 | виробництва | | ------------------------------------------------+---------------| Економіка підприємства й управління |II.2 29.06 | виробництвом | | ------------------------------------------------+---------------| Економіка природокористування й охорони |II.2 29.08 | навколишнього середовища | | ------------------------------------------------+---------------| Економіка промисловості |II.2 29.07.01 | ------------------------------------------------+---------------| Економіка сільського господарства й |II.2 29.07.02 | аграрно-промислового комплексу | | ------------------------------------------------+---------------| Економіка та управління науково-технічним |II.2 29.02.02 | прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси | | ------------------------------------------------+---------------| Економіка торгівлі та послуг |II.2 29.07.05 | ------------------------------------------------+---------------| Економіка транспорту і зв'язку |II.2 29.07.04 | ------------------------------------------------+---------------| Економіко-математичні методи та моделі |II.2 29.03.02 | ------------------------------------------------+---------------| Економічна геологія |I.1 04.00.19 | ------------------------------------------------+---------------| Економічна історія та історія економічної думки |II.2 29.01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Економічна соціологія |II.2 25.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Економічна та соціальна географія |I.1 05.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Економічна теорія |II.2 29.01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Економічна теорія та історія |II.2 29.01 | ------------------------------------------------+---------------| Експлуатація автомобільного транспорту |I.2 18.22.10 | ------------------------------------------------+---------------| Експлуатація водного транспорту |I.2 18.22.19 | ------------------------------------------------+---------------| Експлуатація залізничного транспорту |I.2 18.22.08 | ------------------------------------------------+---------------| Експлуатація і відновлення озброєння та |I.2 20.02.17 | військової техніки | | ------------------------------------------------+---------------| Експлуатація повітряного транспорту |I.2 18.22.14 | ------------------------------------------------+---------------| Електрифікація залізничного транспорту |I.2 18.22.09 | ------------------------------------------------+---------------| Електричні машини та апарати |I.2 11.09.01 | ------------------------------------------------+---------------| Електричні станції, мережі та системи |I.2 13.14.02 | ------------------------------------------------+---------------| Електроакустика та звукотехніка |I.2 11.09.08 | ------------------------------------------------+---------------| Електроніка |I.2 12.27 | ------------------------------------------------+---------------| Електроракетні двигуни та енергоустановки |I.2 11.07.10 | ------------------------------------------------+---------------| Електротермічні процеси та установки |I.2 11.09.10 | ------------------------------------------------+---------------| Електротехніка |I.2 11.09 | ------------------------------------------------+---------------| Електротехнічні комплекси та системи |I.2 11.09.03 | ------------------------------------------------+---------------| Електрохімічні енергоустановки |I.2 13.14.15 | ------------------------------------------------+---------------| Електрохімія |I.1 02.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Елементи та пристрої обчислювальної техніки та |I.2 12.13.05 | систем керування | | ------------------------------------------------+---------------| Ендокринологія |I.1 08.01.14 | ------------------------------------------------+---------------| Енергетика |I.2 13.14 | ------------------------------------------------+---------------| Енергетичне машинобудування |I.2 11.04 | ------------------------------------------------+---------------| Енергетичні системи та комплекси |I.2 13.14.01 | ------------------------------------------------+---------------| Ентомологія |I.1 03.00.09 | ------------------------------------------------+---------------| Епідеміологія |I.1 08.02.02 | ------------------------------------------------+---------------| Ергономіка |I.2 10.01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Естетика |II.2 27.00.08 | ------------------------------------------------+---------------| Етика |II.2 27.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Етнологія |II.1 21.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Етнополітологія та етнодержавознавство |II.2 26.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Журналістика |II.1 22.01.08 | ------------------------------------------------+---------------| Загальна механіка |I.1 01.02.02 | ------------------------------------------------+---------------| Загальна психологія, історія психології |II.2 32.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Загальна та регіональна геологія |I.1 04.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Загальне землеробство |I.1 06.01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Загальне мовознавство |II.1 22.02.15 | ------------------------------------------------+---------------| Залізнична колія |I.2 18.22.06 | ------------------------------------------------+---------------| Засоби захисту від зброї масового ураження |I.2 20.02.23 | ------------------------------------------------+---------------| Засоби та методи військової навігації |I.2 20.02.11 | ------------------------------------------------+---------------| Застосування електротехнологій у |I.2 11.20.02 | сільськогосподарському виробництві | | ------------------------------------------------+---------------| Захист військової техніки від засобів виявлення |I.2 20.02.18 | ------------------------------------------------+---------------| Збагачення корисних копалин |I.2 14.15.08 | ------------------------------------------------+---------------| Зварювання та споріднені технології |I.2 11.03.06 | ------------------------------------------------+---------------| Земельне право, аграрне право, екологічне право,|II.2 30.00.06 | природоресурсове право | | ------------------------------------------------+---------------| Зоологія |I.1 03.00.08 | ------------------------------------------------+---------------| Зоотехнія |I.1 06.02 | ------------------------------------------------+---------------| Іберійсько-кавказькі мови |II.1 22.02.10 | ------------------------------------------------+---------------| Імунологія та алергологія |I.1 08.03.08 | ------------------------------------------------+---------------| Індоіранські мови |II.1 22.02.07 | ------------------------------------------------+---------------| Інженерна геологія |I.1 04.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Інженерне обладнання театрів військових дій |I.2 20.02.05 | ------------------------------------------------+---------------| Іноземні держави та їх потенціали |II.2 24.00.09 | ------------------------------------------------+---------------| Інфекційні хвороби |I.1 08.01.13 | ------------------------------------------------+---------------| Інформатика та кібернетика |I.1 01.05 | ------------------------------------------------+---------------| Інформаційна безпека України |II.2 24.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Інформаційно-вимірювальні системи |I.2 12.11.16 | ------------------------------------------------+---------------| Історичні науки |II.1 21.00 | ------------------------------------------------+---------------| Історіографія, джерелознавство та спеціальні |II.1 21.00.06 | історичні дисципліни | | ------------------------------------------------+---------------| Історіософія |II.1 21.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Історія військового мистецтва |I.2 20.01.14 | ------------------------------------------------+---------------| Історія науки |II.1 21.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Історія України |II.1 21.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Історія філософії |II.2 27.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Іхтіологія |I.1 03.00.10 | ------------------------------------------------+---------------| Кадастр і моніторинг земель |I.2 14.24.04 | ------------------------------------------------+---------------| Кардіологія |I.1 08.01.11 | ------------------------------------------------+---------------| Кількісні методи в економіці |II.2 29.03 | ------------------------------------------------+---------------| Кіномистецтво, телебачення |II.1 23.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Класичні мови, окремі індоєвропейські мови |II.1 22.02.14 | ------------------------------------------------+---------------| Клінічна імунологія |I.1 08.01.29 | ------------------------------------------------+---------------| Клінічна медицина |I.1 08.01 | ------------------------------------------------+---------------| Клінічна фармакологія |I.1 08.01.28 | ------------------------------------------------+---------------| Клітинна біологія |I.1 03.00.22 | ------------------------------------------------+---------------| Книгознавство, бібліотекознавство, |II.1 21.00.08 | бібліографознавство | | ------------------------------------------------+---------------| Колоїдна хімія |I.1 02.00.11 | ------------------------------------------------+---------------| Конституційне право |II.2 30.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Конструктивна географія і раціональне |I.1 05.00.11 | використання природних ресурсів | | ------------------------------------------------+---------------| Кормовиробництво і луківництво |I.1 06.01.12 | ------------------------------------------------+---------------| Котли, парогенератори та камери згоряння |I.2 11.04.01 | ------------------------------------------------+---------------| Кримінальне право та кримінологія, |II.2 30.00.08 | кримінально-виконавче право | | ------------------------------------------------+---------------| Кримінальний процес та криміналістика, судова |II.2 30.00.09 | експертиза | | ------------------------------------------------+---------------| Кріобіологія та кріомедицина |I.1 03.00.19 | ------------------------------------------------+---------------| Курортологія та фізіотерапія |I.1 08.01.33 | ------------------------------------------------+---------------| Ливарне виробництво |I.2 11.16.04 | ------------------------------------------------+---------------| Лікувальна фізкультура |I.1 08.01.24 | ------------------------------------------------+---------------| Лісове господарство |I.1 06.03 | ------------------------------------------------+---------------| Лісові культури, селекція, насінництво |I.1 06.03.01 | ------------------------------------------------+---------------| Лісовпорядження і лісова таксація |I.1 06.03.02 | ------------------------------------------------+---------------| Лісознавство і лісівництво |I.1 06.03.03 | ------------------------------------------------+---------------| Література зарубіжних країн |II.1 22.01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Література слов'янських народів |II.1 22.01.03 | ------------------------------------------------+---------------| Літературне джерелознавство і текстологія |II.1 22.01.09 | ------------------------------------------------+---------------| Літературознавство |II.1 22.01 | ------------------------------------------------+---------------| Літологія |I.1 04.00.21 | ------------------------------------------------+---------------| Логіка |II.2 27.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Магнетизм |I.1 01.04.11 | ------------------------------------------------+---------------| Маркшейдерія |I.2 14.15.01 | ------------------------------------------------+---------------| Математика |I.1 01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Математична логіка, теорія алгоритмів і |I.1 01.01.08 | дискретна математика | | ------------------------------------------------+---------------| Математична фізика |I.1 01.01.03 | ------------------------------------------------+---------------| Математичне моделювання та обчислювальні методи |I.1 01.05.02 | ------------------------------------------------+---------------| Математичне та програмне забезпечення |I.1 01.05.03 | обчислювальних машин і систем | | ------------------------------------------------+---------------| Математичний аналіз |I.1 01.01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Матеріалознавство |I.2 11.02.01 | ------------------------------------------------+---------------| Машини для виробництва будівельних матеріалів і |I.2 11.05.02 | конструкцій | | ------------------------------------------------+---------------| Машини для земляних та дорожніх робіт |I.2 11.05.04 | ------------------------------------------------+---------------| Машини для лісового комплексу |I.2 11.05.07 | ------------------------------------------------+---------------| Машини і процеси поліграфічного виробництва |I.2 11.05.01 | ------------------------------------------------+---------------| Машини легкої промисловості |I.2 11.05.10 | ------------------------------------------------+---------------| Машини металургійного виробництва |I.2 11.05.08 | ------------------------------------------------+---------------| Машини нафтової та газової промисловості |I.2 11.05.12 | ------------------------------------------------+---------------| Машини та апарати хімічних виробництв |I.2 11.05.13 | ------------------------------------------------+---------------| Машини харчової, мікробіологічної та |I.2 11.05.09 | фармацевтичної промисловості | | ------------------------------------------------+---------------| Машинознавство |I.2 11.02 | ------------------------------------------------+---------------| Медична біохімія |I.1 08.01.32 | ------------------------------------------------+---------------| Медична психологія |II.2 32.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Медичні прилади та системи |I.2 12.11.17 | ------------------------------------------------+---------------| Меліорація і зрошувальне землеробство |I.1 06.01.02 | ------------------------------------------------+---------------| Мембрани та мембранна технологія |I.2 15.17.18 | ------------------------------------------------+---------------| Металознавство та термічна обробка металів |I.2 11.16.01 | ------------------------------------------------+---------------| Металургія |I.2 11.16 | ------------------------------------------------+---------------| Металургія високочистих металів та спеціальних |I.2 11.16.07 | сплавів | | ------------------------------------------------+---------------| Металургія кольорових та рідкісних металів |I.2 11.16.03 | ------------------------------------------------+---------------| Металургія чорних металів |I.2 11.16.02 | ------------------------------------------------+---------------| Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія |I.1 05.00.09 | ------------------------------------------------+---------------| Методологія та методи соціологічних досліджень |II.2 25.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Метрологія та метрологічне забезпечення |I.2 12.11.15 | ------------------------------------------------+---------------| Механізація сільськогосподарського виробництва |I.2 11.20.01 | ------------------------------------------------+---------------| Механізми регулювання економіки |II.2 29.02 | ------------------------------------------------+---------------| Механіка |I.1 01.02 | ------------------------------------------------+---------------| Механіка грунтів та гірських порід |I.2 14.15.09 | ------------------------------------------------+---------------| Механіка деформівного твердого тіла |I.1 01.02.04 | ------------------------------------------------+---------------| Механіка рідини, газу та плазми |I.1 01.02.05 | ------------------------------------------------+---------------| Механіка та конструювання суден |I.2 11.08.03 | ------------------------------------------------+---------------| Мистецтвознавство |II.1 23.00 | ------------------------------------------------+---------------| Міжнародне право |II.2 30.00.11 | ------------------------------------------------+---------------| Мікологія |I.1 03.00.21 | ------------------------------------------------+---------------| Мікробіологія |I.1 03.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Мінералогія, кристалографія |I.1 04.00.20 | ------------------------------------------------+---------------| Містобудування та ландшафтна архітектура |I.2 19.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Місцеве самоврядування |II.2 28.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Міцність літальних апаратів |I.2 11.07.03 | ------------------------------------------------+---------------| Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та|II.1 22.02.13 | Австралії | | ------------------------------------------------+---------------| Мовознавство |II.1 22.02 | ------------------------------------------------+---------------| Молекулярна біологія |I.1 03.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Монгольські мови |II.1 22.02.11 | ------------------------------------------------+---------------| Музеєзнавство, зберігання художніх цінностей та |II.1 23.00.08 | пам'яток архітектури | | ------------------------------------------------+---------------| Музичне мистецтво |II.1 23.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Навігація та керування повітряним рухом |I.2 18.22.13 | ------------------------------------------------+---------------| Надійність машин |I.2 11.02.10 | ------------------------------------------------+---------------| Надпровідні електротехнічні пристрої |I.2 11.09.15 | ------------------------------------------------+---------------| Надпровідність |I.1 01.04.22 | ------------------------------------------------+---------------| Наземні комплекси, стартове обладнання |I.2 11.07.06 | ------------------------------------------------+---------------| Напівпровідникові перетворювачі електроенергії |I.2 11.09.12 | ------------------------------------------------+---------------| Наркологія |I.1 08.01.17 | ------------------------------------------------+---------------| Нафтогазопроводи, бази та сховища |I.2 14.15.13 | ------------------------------------------------+---------------| Нафтохімія і вуглехімія |I.1 02.00.13 | ------------------------------------------------+---------------| Національна безпека |II.2 24.00 | ------------------------------------------------+---------------| Нейрохірургія |I.1 08.01.05 | ------------------------------------------------+---------------| Неорганічна хімія |I.1 02.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Нервові хвороби |I.1 08.01.15 | ------------------------------------------------+---------------| Нормальна анатомія |I.1 08.03.01 | ------------------------------------------------+---------------| Нормальна фізіологія |I.1 08.03.03 | ------------------------------------------------+---------------| Образотворче мистецтво |II.1 23.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Обробка матеріалів у машинобудуванні |I.2 11.03 | ------------------------------------------------+---------------| Обчислювальна математика |I.1 01.01.07 | ------------------------------------------------+---------------| Обчислювальна техніка та автоматизація |I.2 12.13 | ------------------------------------------------+---------------| Обчислювальні машини, системи та мережі |I.2 12.13.13 | ------------------------------------------------+---------------| Овочівництво |I.1 06.01.06 | ------------------------------------------------+---------------| Озброєння та військова техніка |I.2 20.02.14 | ------------------------------------------------+---------------| Океанологія |I.1 05.00.08 | ------------------------------------------------+---------------| Олімпійський і професійний спорт |II.2 33.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Онкологія |I.1 08.01.07 | ------------------------------------------------+---------------| Онтологія, гносеологія, феноменологія |II.2 27.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Оперативне мистецтво |I.2 20.01.03 | ------------------------------------------------+---------------| Оперативно-пошукова діяльність |II.2 24.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Оптика, лазерна фізика |I.1 01.04.05 | ------------------------------------------------+---------------| Оптичні прилади та системи |I.2 12.11.07 | ------------------------------------------------+---------------| Оптоелектронні системи |I.2 12.12.20 | ------------------------------------------------+---------------| Організація й управління в державних установах |II.2 28.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Організація управління, планування і регулювання|II.2 29.02.03 | економікою | | ------------------------------------------------+---------------| Органічна хімія |I.1 02.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Основи військової науки |I.2 20.01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Оториноларингологія |I.1 08.01.19 | ------------------------------------------------+---------------| Охорона праці |I.2 10.26.01 | ------------------------------------------------+---------------| Очні хвороби |I.1 08.01.18 | ------------------------------------------------+---------------| Палеонтологія і стратиграфія |I.1 04.00.09 | ------------------------------------------------+---------------| Паразитологія, гельмінтологія |I.1 03.00.18 | ------------------------------------------------+---------------| Патологічна анатомія |I.1 08.03.02 | ------------------------------------------------+---------------| Патологічна фізіологія |I.1 08.03.04 | ------------------------------------------------+---------------| Патологія, онкологія і морфологія тварин |I.1 07.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Педагогічна та вікова психологія |II.2 32.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Педагогічні науки |II.2 31.00 | ------------------------------------------------+---------------| Педіатрія |I.1 08.01.10 | ------------------------------------------------+---------------| Первинна обробка та зберігання продуктів |I.2 16.18.03 | рослинництва | | ------------------------------------------------+---------------| Перекладознавство (теорія і практика перекладу) |II.1 22.02.16 | ------------------------------------------------+---------------| Перетворення відновлюваних видів енергії |I.2 13.14.08 | ------------------------------------------------+---------------| Петрологія |I.1 04.00.08 | ------------------------------------------------+---------------| Підвалини та фундаменти |I.2 19.23.02 | ------------------------------------------------+---------------| Підготовка кадрів органів та військ державної |II.2 24.00.05 | безпеки | | ------------------------------------------------+---------------| Підземна розробка родовищ корисних копалин |I.2 14.15.02 | ------------------------------------------------+---------------| Підіймально-транспортні машини |I.2 11.05.05 | ------------------------------------------------+---------------| Підприємництво, менеджмент та маркетинг |II.2 29.06.02 | ------------------------------------------------+---------------| Плодівництво |I.1 06.01.07 | ------------------------------------------------+---------------| Пожежна безпека |I.2 10.26.03 | ------------------------------------------------+---------------| Політична культура та ідеологія |II.2 26.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Політичні інститути та процеси |II.2 26.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Політичні науки |II.2 26.00 | ------------------------------------------------+---------------| Політичні проблеми міжнародних систем та |II.2 26.00.04 | глобального розвитку | | ------------------------------------------------+---------------| Порівняльне літературознавство |II.1 22.01.05 | ------------------------------------------------+---------------| Порівняльно-історичне і типологічне |II.1 22.02.17 | мовознавство | | ------------------------------------------------+---------------| Порошкова металургія та композиційні матеріали |I.2 11.16.06 | ------------------------------------------------+---------------| Посягання на державні інтереси |II.2 24.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Прикладна геометрія, інженерна графіка |I.2 10.01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Прикладна геометрія, інженерна графіка та |I.2 10.01 | ергономіка | | ------------------------------------------------+---------------| Прикордонні війська |II.2 24.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Прилади |I.2 12.11 | ------------------------------------------------+---------------| Прилади для визначення складу речовин |I.2 12.11.09 | ------------------------------------------------+---------------| Прилади для вимірювання іонізувальних |I.2 12.11.10 | випромінень | | ------------------------------------------------+---------------| Прилади та методи вимірювання електричних та |I.2 12.11.05 | магнітних величин | | ------------------------------------------------+---------------| Прилади та методи вимірювання механічних |I.2 12.11.01 | величин | | ------------------------------------------------+---------------| Прилади та методи вимірювання теплових величин |I.2 12.11.04 | ------------------------------------------------+---------------| Прилади та методи контролю |I.2 12.11.13 | ------------------------------------------------+---------------| Пристрої радіотехніки та засобів |I.2 12.12.13 | телекомунікацій | | ------------------------------------------------+---------------| Проектування літальних апаратів |I.2 11.07.02 | ------------------------------------------------+---------------| Променева діагностика та променева терапія |I.1 08.01.23 | ------------------------------------------------+---------------| Промисел продуктів морських та прісних водоймищ |I.2 16.18.17 | ------------------------------------------------+---------------| Промислова теплоенергетика |I.2 13.14.04 | ------------------------------------------------+---------------| Промисловий транспорт |I.2 18.22.12 | ------------------------------------------------+---------------| Професійна педагогіка |II.2 31.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Профілактична медицина |I.1 08.02 | ------------------------------------------------+---------------| Процеси механічної обробки, верстати та |I.2 11.03.01 | інструменти | | ------------------------------------------------+---------------| Процеси та машини обробки тиском |I.2 11.03.05 | ------------------------------------------------+---------------| Процеси фізико-технічної обробки |I.2 11.03.07 | ------------------------------------------------+---------------| Психіатрія |I.1 08.01.16 | ------------------------------------------------+---------------| Психологічні науки |II.2 32.00 | ------------------------------------------------+---------------| Психологія праці в особливих умовах |II.2 32.00.09 | ------------------------------------------------+---------------| Психологія праці, інженерна психологія |II.2 32.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Психофізіологія |II.2 32.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Пульмонологія |I.1 08.01.27 | ------------------------------------------------+---------------| Радіобіологія |I.1 03.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Радіовимірювальні прилади |I.2 12.11.08 | ------------------------------------------------+---------------| Радіоелектронна боротьба, способи та засоби |I.2 20.01.12 | ------------------------------------------------+---------------| Радіолокація та радіонавігація |I.2 12.12.04 | ------------------------------------------------+---------------| Радіотехніка і телекомунікації |I.2 12.12 | ------------------------------------------------+---------------| Радіотехнічні системи спеціального призначення |I.2 12.12.21 | ------------------------------------------------+---------------| Радіотехнічні та телевізійні системи |I.2 12.12.17 | ------------------------------------------------+---------------| Радіофізика |I.1 01.04.03 | ------------------------------------------------+---------------| Ревматологія |I.1 08.01.12 | ------------------------------------------------+---------------| Регіональне управління |II.2 28.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Релігієзнавство |II.2 27.00.11 | ------------------------------------------------+---------------| Рибництво |I.1 06.02.03 | ------------------------------------------------+---------------| Розведення та селекція тварин |I.1 06.02.01 | ------------------------------------------------+---------------| Розвідка та іноземні армії, засоби розвідки |I.2 20.01.10 | ------------------------------------------------+---------------| Розвідувальна діяльність органів безпеки |II.2 24.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Розміщення продуктивних сил і регіональна |II.2 29.10 | економіка | | ------------------------------------------------+---------------| Розробка корисних копалин |I.2 14.15 | ------------------------------------------------+---------------| Розробка морських родовищ корисних копалин |I.2 14.15.12 | ------------------------------------------------+---------------| Розробка нафтових і газових родовищ |I.2 14.15.06 | ------------------------------------------------+---------------| Романські мови |II.1 22.02.05 | ------------------------------------------------+---------------| Російська література |II.1 22.01.02 | ------------------------------------------------+---------------| Російська мова |II.1 22.02.02 | ------------------------------------------------+---------------| Рослинництво |I.1 06.01.09 | ------------------------------------------------+---------------| Рухомий склад залізниць і тяга поїздів |I.2 18.22.07 | ------------------------------------------------+---------------| Світлотехніка та джерела світла |I.2 11.09.07 | ------------------------------------------------+---------------| Світове господарство та міжнародні економічні |II.2 29.05 | відносини | | ------------------------------------------------+---------------| Селекція і насінництво |I.1 06.01.05 | ------------------------------------------------+---------------| Семітські мови |II.1 22.02.12 | ------------------------------------------------+---------------| Серцево-судинна хірургія |I.1 08.01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Системи автоматизації проектування |I.2 12.13.12 | ------------------------------------------------+---------------| Системи керування та зв'язок |I.2 20.01.09 | ------------------------------------------------+---------------| Системи приводів |I.2 11.02.03 | ------------------------------------------------+---------------| Системи та процеси керування |I.2 12.13.03 | ------------------------------------------------+---------------| Системи технічного обладнання |I.2 20.02.07 | військово-будівельних комплексів | | ------------------------------------------------+---------------| Системний аналіз і теорія оптимальних рішень |I.1 01.05.04 | ------------------------------------------------+---------------| Сільськогосподарські машини |I.2 11.05.11 | ------------------------------------------------+---------------| Слов'янські мови |II.1 22.02.03 | ------------------------------------------------+---------------| Соціальна медицина та охорона здоров'я |I.1 08.02.03 | ------------------------------------------------+---------------| Соціальна педагогіка |II.2 31.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Соціальна психологія, психологія особистості |II.2 32.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Соціальна структура, соціальні інститути та |II.2 25.00.03 | соціальні відносини | | ------------------------------------------------+---------------| Соціальна філософія та філософія історії |II.2 27.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Соціологічні науки |II.2 25.00 | ------------------------------------------------+---------------| Соціологія культури, науки та освіти |II.2 25.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Соціологія політики |II.2 25.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Соціологія управління |II.2 25.00.07 | ------------------------------------------------+---------------| Спеціальна педагогіка |II.2 31.00.03 | ------------------------------------------------+---------------| Спеціальна психологія |II.2 32.00.08 | ------------------------------------------------+---------------| Спеціальні палива та паливно-мастильні |I.2 20.02.19 | матеріали | | ------------------------------------------------+---------------| Стандартизація та метрологія озброєння та |I.2 20.02.13 | військової техніки | | ------------------------------------------------+---------------| Стандартизація та сертифікація |I.2 10.01.02 | ------------------------------------------------+---------------| Статистика |II.2 29.03.01 | ------------------------------------------------+---------------| Стоматологія |I.1 08.01.22 | ------------------------------------------------+---------------| Стратегія |I.2 20.01.02 | ------------------------------------------------+---------------| Структурна, прикладна та математична |II.1 22.02.21 | лінгвістика | | ------------------------------------------------+---------------| Субтропічні культури |I.1 06.01.10 | ------------------------------------------------+---------------| Суднобудування |I.2 11.08 | ------------------------------------------------+---------------| Суднові енергетичні установки |I.2 11.04.15 | ------------------------------------------------+---------------| Судноводіння |I.2 18.22.16 | ------------------------------------------------+---------------| Судова медицина |I.1 08.01.25 | ------------------------------------------------+---------------| Судоустрій, прокуратура та адвокатура |II.2 30.00.10 | ------------------------------------------------+---------------| Тактика |I.2 20.01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Твердотільна електроніка |I.2 12.27.01 | ------------------------------------------------+---------------| Театральне мистецтво |II.1 23.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Телекомунікаційні системи та керування ними |I.2 12.12.02 | ------------------------------------------------+---------------| Теоретична електротехніка |I.2 11.09.05 | ------------------------------------------------+---------------| Теоретична медицина |I.1 08.03 | ------------------------------------------------+---------------| Теоретична механіка |I.1 01.02.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теоретична радіотехніка |I.2 12.12.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теоретична теплотехніка |I.2 13.14.05 | ------------------------------------------------+---------------| Теоретична фізика |I.1 01.04.02 | ------------------------------------------------+---------------| Теоретичні основи інформатики та кібернетики |I.1 01.05.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія архітектури, реставрація пам'яток |I.2 19.00.01 | архітектури | | ------------------------------------------------+---------------| Теорія ймовірностей і математична статистика |I.1 01.01.05 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія суден |I.2 11.08.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія літератури |II.1 22.01.06 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія машин |I.2 11.02.02 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія стрільби |I.2 20.02.20 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія та історія держави і права, історія |II.2 30.00.01 | політичних і правових вчень | | ------------------------------------------------+---------------| Теорія та історія державного управління |II.2 28.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія та історія культури |II.1 23.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія та історія педагогіки |II.2 31.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія та історія політичної науки |II.2 26.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія та історія соціології |II.2 25.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія та методика навчання (з галузей наук) |II.2 31.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Теорія телекомунікацій |I.2 12.12.14 | ------------------------------------------------+---------------| Теплові двигуни |I.2 11.04.02 | ------------------------------------------------+---------------| Теплові двигуни літальних апаратів |I.2 11.07.05 | ------------------------------------------------+---------------| Теплові режими літальних апаратів |I.2 11.07.11 | ------------------------------------------------+---------------| Теплові та ядерні енергоустановки |I.2 13.14.14 | ------------------------------------------------+---------------| Теплофізика та молекулярна фізика |I.1 01.04.14 | ------------------------------------------------+---------------| Тертя та зношування в машинах |I.2 11.02.04 | ------------------------------------------------+---------------| Техніка в сільськогосподарському виробництві |I.2 11.20 | ------------------------------------------------+---------------| Техніка сильних електричних та магнітних полів |I.2 11.09.13 | ------------------------------------------------+---------------| Технічна електрохімія |I.2 15.17.03 | ------------------------------------------------+---------------| Технічна естетика |I.2 10.01.03 | ------------------------------------------------+---------------| Технічна теплофізика |I.2 13.14.06 | ------------------------------------------------+---------------| Техногенна безпека України |II.2 24.00.08 | ------------------------------------------------+---------------| Технології матеріалів та виробів текстильної та |I.2 17.19 | легкої промисловості | | ------------------------------------------------+---------------| Технології продовольчих продуктів |I.2 16.18 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія взуттєвих та шкіряних виробів |I.2 17.19.06 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія виробництва літальних апаратів |I.2 11.07.04 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія водоочищення |I.2 15.17.21 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія жирів, ефірних олій і |I.2 16.18.06 | парфумерно-косметичних продуктів | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія зернових, бобових, круп'яних |I.2 16.18.02 | продуктів та комбікормів | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія кінофотоматеріалів та магнітних |I.2 15.17.13 | носіїв | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія консервованих продуктів |I.2 16.18.13 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія лаків, фарб та органічних покриттів |I.2 15.17.09 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія ліків та промислова фармація |I.1 09.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія машинобудування |I.2 11.02.08 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія м'ясних, молочних та рибних |I.2 16.18.04 | продуктів | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія неорганічних речовин |I.2 15.17.01 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія, обладнання та виробництво |I.2 12.27.06 | електронної техніки | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія полімерних і композиційних |I.2 15.17.06 | матеріалів | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія продуктів бродіння |I.2 16.18.07 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія продуктів органічного синтезу |I.2 15.17.04 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія продуктів харчування |I.2 16.18.16 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія промислового та цивільного |I.2 19.23.08 | будівництва | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія рідкісних та розсіяних елементів |I.2 15.17.02 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія суднобудування та судноремонту |I.2 11.08.04 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія та обладнання хімічної переробки |I.2 15.17.22 | деревини | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія текстильних матеріалів |I.2 17.19.03 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія торф'яного виробництва |I.2 14.15.05 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія тугоплавких неметалевих матеріалів |I.2 15.17.11 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія хімічних волокон та плівок |I.2 15.17.15 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія хлібопекарських продуктів та харчових|I.2 16.18.01 | концентратів | | ------------------------------------------------+---------------| Технологія цукристих речовин |I.2 16.18.05 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія швейних виробів |I.2 17.19.04 | ------------------------------------------------+---------------| Технологія шкіри та хутра |I.2 17.19.05 | ------------------------------------------------+---------------| Тил Збройних Сил |I.2 20.01.08 | ------------------------------------------------+---------------| Товарознавство промислових товарів |I.2 17.19.08 | ------------------------------------------------+---------------| Товарознавство харчових продуктів |I.2 16.18.15 | ------------------------------------------------+---------------| Токсикологія |I.1 08.03.06 | ------------------------------------------------+---------------| Травматологія та ортопедія |I.1 08.01.21 | ------------------------------------------------+---------------| Трансплантологія та штучні органи |I.1 08.01.08 | ------------------------------------------------+---------------| Транспорт |I.2 18.22 | ------------------------------------------------+---------------| Транспортні системи |I.2 18.22.01 | ------------------------------------------------+---------------| Трудове право, право соціального забезпечення |II.2 30.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Турбомашини та турбоустановки |I.2 11.04.12 | ------------------------------------------------+---------------| Тюркські мови |II.1 22.02.08 | ------------------------------------------------+---------------| Українознавство |II.2 27.00.12 | ------------------------------------------------+---------------| Українська література |II.1 22.01.01 | ------------------------------------------------+---------------| Українська мова |II.1 22.02.01 | ------------------------------------------------+---------------| Урологія |I.1 08.01.06 | ------------------------------------------------+---------------| Фармакологія |I.1 08.03.05 | ------------------------------------------------+---------------| Фармацевтична хімія та фармакогнозія |I.1 09.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Фармацевтичні науки |I.1 09.00 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика |I.1 01.04 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика і хімія поверхні |I.1 01.04.18 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика колоїдних систем |I.1 01.04.24 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика металів |I.1 01.04.13 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика молекулярних і рідких кристалів |I.1 01.04.15 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика напівпровідників і діелектриків |I.1 01.04.10 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика низьких температур |I.1 01.04.09 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика плазми |I.1 01.04.08 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика полімерів |I.1 01.04.19 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика приладів, елементів і систем |I.1 01.04.01 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика пучків заряджених частинок |I.1 01.04.20 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика твердого тіла |I.1 01.04.07 | ------------------------------------------------+---------------| Фізика ядра, елементарних частинок і високих |I.1 01.04.16 | енергій | | ------------------------------------------------+---------------| Фізична географія і геохімія ландшафтів |I.1 05.00.01 | ------------------------------------------------+---------------| Фізична електроніка |I.1 01.04.04 | ------------------------------------------------+---------------| Фізична культура, фізичне виховання різних груп |II.2 33.00.02 | населення | | ------------------------------------------------+---------------| Фізична хімія |I.1 02.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Фізичне виховання та спорт |II.2 33.00 | ------------------------------------------------+---------------| Фізичні процеси гірничого виробництва |I.2 14.15.11 | ------------------------------------------------+---------------| Фізіологічно активні сполуки |I.1 08.03.07 | ------------------------------------------------+---------------| Фізіологія людини і тварин |I.1 03.00.13 | ------------------------------------------------+---------------| Фізіологія рослин |I.1 03.00.12 | ------------------------------------------------+---------------| Філософія державного управління |II.2 28.00.02 | ------------------------------------------------+---------------| Філософія науки, культури та освіти |II.2 27.00.09 | ------------------------------------------------+---------------| Філософія права |II.2 30.00.12 | ------------------------------------------------+---------------| Філософська антропологія |II.2 27.00.04 | ------------------------------------------------+---------------| Філософські науки |II.2 27.00 | ------------------------------------------------+---------------| Фінанси, грошовий обіг і кредит |II.2 29.04 | ------------------------------------------------+---------------| Фіно-угорські та самодійські мови |II.1 22.02.09 | ------------------------------------------------+---------------| Фітопатологія |I.1 06.01.11 | ------------------------------------------------+---------------| Фольклористика |II.1 22.01.07 | ------------------------------------------------+---------------| Фотограмметрія, фототопографія |I.2 14.24.02 | ------------------------------------------------+---------------| Фтизіатрія |I.1 08.01.26 | ------------------------------------------------+---------------| Функціональне (галузеве) машинобудування |I.2 11.05 | ------------------------------------------------+---------------| Функціональне (галузеве) управління |II.2 28.00.05 | ------------------------------------------------+---------------| Хімічна технологія високотемпературних |I.2 15.17.19 | надпровідників | | ------------------------------------------------+---------------| Хімічна технологія палива |I.2 15.17.07 | ------------------------------------------------+---------------| Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху |I.1 01.04.17 | ------------------------------------------------+---------------| Хімічний опір матеріалів та захист від корозії |I.2 15.17.14 | ------------------------------------------------+---------------| Хімічні науки |I.1 02.00 | ------------------------------------------------+---------------| Хімічні технології |I.2 15.17 | ------------------------------------------------+---------------| Хімія високих енергій |I.1 02.00.09 | ------------------------------------------------+---------------| Хімія високомолекулярних сполук |I.1 02.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Хімія високочистих речовин |I.1 02.00.19 | ------------------------------------------------+---------------| Хімія елементоорганічних сполук |I.1 02.00.08 | ------------------------------------------------+---------------| Хімія твердого тіла |I.1 02.00.21 | ------------------------------------------------+---------------| Хірургія |I.1 08.01.03 | ------------------------------------------------+---------------| Холодильна та кріогенна техніка, системи |I.2 11.04.03 | кондиціонування | | ------------------------------------------------+---------------| Холодильна технологія харчових продуктів |I.2 16.18.14 | ------------------------------------------------+---------------| Цивільна оборона |II.2 24.00.10 | ------------------------------------------------+---------------| Цивільне право і цивільний процес, сімейне |II.2 30.00.03 | право, міжнародне приватне право | | ------------------------------------------------+---------------| Шахтне та підземне будівництво |I.2 14.15.04 | ------------------------------------------------+---------------| Шкірні та венеричні хвороби |I.1 08.01.20 | ------------------------------------------------+---------------| Юридична психологія |II.2 32.00.06 | ------------------------------------------------+---------------| Юридичні науки |II.2 30.00 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: