open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 4 травня 1993 р. N 326

Київ
Про Концепцію побудови національної статистики

України та Державну програму переходу на

міжнародну систему обліку і статистики
( Зміни в текст не внесені. Додатково див.

Постанову КМ N 403 ( 403-95-п ) від 08.06.95 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Концепцію побудови національної статистики
України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку
і статистики, що додаються.
2. Міністерствам і відомствам забезпечити виконання заходів,
передбачених зазначеними Концепцією і Програмою, та подати
Міністерству статистики у двомісячний термін відповідні пропозиції
про доповнення і зміни до чинного законодавства. Міністерству статистики разом з Міністерством юстиції
узагальнити зазначені пропозиції і в місячний термін внести їх до
Кабінету Міністрів України.
3. Координаційній раді з питань організації переходу України
на міжнародну систему обліку і статистики здійснювати постійний
контроль за ходом реалізації заходів, передбачених Концепцією і
Програмою, та один раз на півріччя інформувати про це Кабінет
Міністрів України.
4. Міністерству фінансів, Державному комітетові з питань
науки і технологій передбачити необхідні кошти на фінансування
заходів для реалізації Програми. Міністерству економіки разом з
Міністерством фінансів та Міністерством статистики розглянути і
подати пропозиції Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів
України щодо виділення валютних коштів на вказані цілі. Генеральним замовником виконання і фінансування Програми
визначити Міністерство статистики. Для забезпечення виконання першочергових заходів Програми
збільшити чисельність працівників органів державної виконавчої
влади згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНА

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 травня 1993 р. N 326

Концепція

побудови національної статистики України

Концепція побудови національної статистики виходить із
загальнодержавних потреб суверенної України - повноправного члена
міжнародного співтовариства. Перехід до ринкової економіки, докорінна зміна виробничих
відносин у всіх сферах господарювання, інтеграція народного
господарства нашої держави у світову економіку викликають
необхідність перебудови методологічних і організаційних принципів
діяльності статистичних органів. Перед державною статистикою України постають завдання
створення системи статистичної інформації, яка задовольняла б
потреби всіх учасників суспільного відтворення в об'єктивних даних
про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, господарські
та фінансові взаємозв'язки на міждержавному, загальнодержавному,
регіональному і галузевому рівнях, структурні зрушення і
ефективність виробництва, рівень інфляції на базі широкого
використання обчислювальних систем і найновіших інформаційних
технологій, впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку та
звітності, значного розширення робіт щодо порівняння даних з
іншими країнами.
Для виконання зазначених завдань органи статистики повинні
залишатися самостійною централізованою системою у складі органів
державної виконавчої влади. Створення функціонально спроможної
статистики потребує вирішення таких організаційних та юридичних
проблем: законодавче визначення правового статусу статистичної служби,
на яку відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) покладається відповідальність за стан обліку і
збирання даних на всіх рівнях управління, аналіз динаміки
економічних явищ, забезпечення достовірності, об'єктивності та
гласності статистичної інформації; створення принципово нових інформаційних систем, економічних
реєстрів та класифікаторів; визначення джерел фінансування статистичної діяльності; надання органам державної статистики в законодавчому порядку
права накладати штрафи на службових осіб та громадян, що
займаються підприємницькою діяльністю, винних у перекрученні чи
неподанні даних для державних статистичних спостережень; зміцнення матеріально-технічної бази державної статистики.
Підвищення ролі статистичних органів у вивченні
соціально-економічних явищ під час переходу до ринкової економіки
передбачає створення нової та удосконалення діючої статистичної
методології, застосування стандартів, розроблених міжнародними
статистичними організаціями. Україна як рівноправний член ООН від часу її заснування через
свої статистичні органи бере участь у розробці міжнародних
статистичних нормативів, систематично надсилає міжнародним
організаціям дані для публікації їх у статистичних виданнях. Проте
формування статистичної інформації на методологічних принципах, що
застосовувались у колишньому Союзі РСР, не забезпечує потреб у
порівнянні показників економічного розвитку України з іншими
державами, не сприяє прискореному проведенню реформ, залученню для
цього іноземних інвестицій, утруднює інтеграцію у світову
економіку. Таке становище вимагає значного розширення наукових
досліджень та методологічних розробок щодо статистики кожної
галузі народного господарства, створення відповідної системи
статистичних класифікацій.
Розв'язання цих проблем доцільно здійснити в три етапи:
1. ПІДГОТОВЧИЙ етап, що визначає організаційні, методологічні
та нормативно-технічні засади узгодження діючої статистичної
практики з рекомендаціями міжнародних статистичних організацій.
Для цього передбачається: вивчення і визначення шляхів узгодження економічної
термінології та діючих класифікацій в усіх галузях статистики з
міжнародними і перш за все класифікації галузей народного
господарства з Міжнародною класифікацією усіх видів економічної
діяльності; перегляд діючих форм первинного, бухгалтерського та
статистичного обліку і звітності, методів їх ведення, збирання,
обробки та використання; централізація розробки всіх статистичних показників,
необхідних на загальнодержавному рівні; виконання експериментальних розрахунків повної системи
показників відповідно до міжнародних стандартів; перепідготовка фахівців, які зайняті у загальнонаціональних
економічних органах.
2. ПЕРЕХІДНИЙ етап, коли впроваджуються в практику міжнародні
статистичні рекомендації на підставі методологічних розробок,
виконаних національними економічними установами,
науково-дослідними інститутами, творчими колективами, науковцями,
а також здійснюється перепідготовка працівників обліку в усіх
галузях народного господарства.
3. ЗАКЛЮЧНИЙ етап, під час якого досягається інтеграція всіх
сфер статистичної діяльності та довіра до її результатів на
підставі прямих і постійних контактів статистичних органів України
із статистичними підрозділами ООН та її спеціалізованими органами,
іншими міжнародними і національними організаціями. Впровадження ринкових відносин у народному господарстві
України потребує відповідної реорганізації системи обліку та
звітності, яка в достатній мірі повинна бути пристосована до
конкретних умов господарювання. Зокрема необхідно уніфікувати
статистичну звітність незалежно від галузей народного
господарства, видів діяльності та форм власності, відмовитися від
звітності, яка характеризує внутрішню виробничу діяльність
підприємств. Одночасно з цим виникає потреба статистичного
спостереження щодо нових господарських формувань - концернів,
асоціацій , консорціумів, бірж, комерційних банків, індивідуальних
та фермерських господарств тощо. Потребує зміни порядок збору та розробки статистичної
звітності: скорочення суцільної звітності та значне поширення
вибіркових обстежень, переписів, разових обліків, спеціальних
розрахунків. Це стосується в першу чергу дрібних та середніх
підприємств, особливо приватних. Постає проблема вибрати оптимальну періодичність збирання
інформації. У нових умовах інтерес центральних органів державної
виконавчої влади до деякої інформації за дуже короткі періоди
(тижнева, декадна) зменшується. Проте з іншого боку
заінтересованість у такій інформації зростає у підприємств, яким
потрібно реагувати не тільки на довгострокові тенденції, а й на
короткострокові сигнали ринку. У зв'язку з цим виникає гостра потреба у розробці системи
статистичних показників економічної кон'юнктури та створення
спеціального періодичного видання для забезпечення оперативного
аналізу здійснення економічних реформ та інтеграції національних
статистичних показників з міжнародними публікаціями з цих питань. Необхідно визначити принципи доступу громадськості до
агрегованої та одиничної інформації, поглибити інформованість
населення про соціально-економічний стан країни через статистичні
показники, знайти можливість видання щомісячного статистичного
журналу та інших періодичних статистичних видань, які включали б
поточні показники з усіх галузей народного господарства,
методологічні розробки і актуальні аналітичні огляди. Безумовний захист повинна мати комерційна таємниця окремих
господарських одиниць. У зв'язку з цим слід визначити, які
конкретно дані не є таємницею для підприємства. Без цього
неможливо встановити порядок доступу до статистичної інформації. Для визначення реального місця України у світовій та
європейській системі економічних координат доцільна безпосередня
її участь у проекті міжнародних порівнянь ООН і в першу чергу з
сусідніми державами. Зараз у цій роботі бере участь більш як 60
країн. У зв'язку з цим необхідно порушити клопотання перед
Секретаріатом ООН про включення України до вказаного проекту. Створюючи цілісну систему національної статистики, необхідно
скоординувати дії в різних її галузях. Це означає, що реформування
показників, економічних групувань і визначень конкретної галузевої
статистики слід проводити у комплексі із загальнометодологічними
напрямами розроблюваної системи національних рахунків. Обов'язковою умовою впровадження цих заходів є перехід на
міжнародні класифікації і в першу чергу адаптація до Міжнародної
стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної
діяльності та Гармонізованої системи опису і кодування товарів. Побудова національної статистики охоплює всі види
народногосподарського обліку і вимагає узгоджених дій економічних
органів держави, всіх господарських структур управління,
підприємств, організацій, установ і наукових колективів. Одним із пріоритетних напрямів створення національної
статистики є перегляд та удосконалення макроекономічних показників
відповідно до міжнародних рекомендацій. Передбачається запровадження системи національних рахунків
(СНР), що розглядає економіку як єдине ціле, без принципової
різниці між виробництвом матеріальних благ і наданням послуг, дає
загальну оцінку результатам діяльності всього народного
господарства як з матеріально-речової, так і з фінансової точки
зору для всіх господарських одиниць на всіх рівнях функціонування
економічного механізму. Показники СНР мають стати найважливішим інструментом розробки
національної економічної стратегії, зовнішньоекономічної та
валютно-фінансової політики, дадуть змогу зробити оцінку
міждержавних рівнів економічного і науково-технічного розвитку,
здійснити пошук раціональних форм участі в міжнародному розподілі
праці. На початковому етапі впровадження СНР за основу національного
варіанта приймаються рекомендації Організації економічного
співробітництва та розвитку. В подальшому передбачається
відповідно до особливостей української економіки максимально
врахувати положення проекту СНР ООН, що має бути затверджений у
1993 році.
У підготовчий період створення системи національних рахунків
слід: розробити схему консолідованих рахунків внутрішньої економіки
в інтегруванні з існуючим балансом народного господарства; забезпечити узгодження відповідних понять, визначень,
класифікацій обох систем; узагальнити методологічну концепцію рахунків внутрішньої
економіки щодо діючої статистичної звітності для ретророзрахунків
та принципові підходи до застосування нової звітності для
майбутніх розрахунків відповідно до міжнародних рекомендацій; обчислити консолідовані рахунки за останні роки. Це вимагає з одного боку перегляду системи бухгалтерського
обліку на рівні господарських одиниць і фінансових установ,
інтеграції бухгалтерської та статистичної звітності, а з другого -
оптимального поєднання галузевих і міжгалузевих статистик,
охоплення ними повного кола об'єктів спостереження при розробці
вартісних та натуральних показників. Важливим кроком у цьому напрямі є впровадження в статистичну
практику показника валового внутрішнього продукту (ВВП) , який
широко застосовується міжнародними організаціями при порівнянні
економічного розвитку країн. Найближчим часом треба освоїти розрахунки ВВП трьома
методами: виробничим, розподільним і кінцевого використання. Їх
результати мають першорядне аналітичне значення, сприяють
гармонійному включенню показника ВВП у національні рахунки. Поряд
з цим необхідно розмежувати поняття та обчислення валового
внутрішнього та валового національного продукту (ВНП), надалі -
перейти до поквартального визначення, а потім - до розрахунків
основних елементів ВВП на регіональному рівні. Наступним напрямом розвитку системи національних рахунків
буде облік активів та пасивів економіки, зокрема, побудова
фінансового рахунку, включаючи операції з фінансовим золотом,
депозитами, цінними паперами, кредитами. Після завершення робіт,
пов'язаних із складанням платіжного балансу, виникнуть умови для
розробки рахунків "іншого світу". Особливе місце в системі національних рахунків займають
міжгалузеві баланси (МГБ), що зумовлено їх можливостями для
характеристики потоків продуктів та послуг, аналізу структури
народного господарства, наслідків зміни цін, основних вартісних та
натурально-речових пропорцій, виконання прогнозних
макроекономічних розрахунків. Розвиток робіт у цій сфері буде
здійснюватись у два чітко окреслених етапи. Спочатку треба
розробити нову концептуальну модель МГБ з введенням нематеріальних
послуг і побудувати експериментальний баланс продуктів та послуг
за скороченою програмою. Після цього приступити до складання
міжгалузевого балансу СНР за розширеною програмою відповідно до
національних економічних пріоритетів. На період розробки методології та становлення національного
рахівництва доцільно продовжити розрахунки і удосконалення
макроекономічних показників у балансі народного господарства, що
залишається одним з основних методів статистичного вивчення
розвитку держави та її регіонів. З переходом до ринкових відносин суттєво зростає потреба в
новій статистиці фінансів як господарського сектора, так і держави
в цілому. Вона набуває виключного значення в державному
регулюванні економікою, зокрема у проведенні національної
фінансової політики. Потрібна розгалужена інформація про фінансове становище
підприємств у зв'язку з приватизацією та демонополізацією
виробництва, оцінка масштабів перетворень і їх економічних
наслідків.
Треба розробити методологічні засади і організувати
дослідження ринку капіталу, грошового ринку, кредитної емісії,
процентних ставок, банків і фондових бірж, показників, що
характеризують акціонерний капітал. Завданнями банківської
статистики також є: обчислення купівельної спроможності національної валюти,
швидкості її обігу; облік іноземних субсидій та інвестицій; складання консолідованого балансу банківської системи; визначення агрегатів і обчислення попиту та пропозицій
грошової маси; складання монетарного огляду; визначення резервних вимог Національного банку України до
депозитів комерційних банків; визначення економічних нормативів для забезпечення
банківського нагляду за комерційними банками тощо.
У галузі статистики урядових фінансів слід розгорнути
вивчення державних фінансів за економічними категоріями,
призначенням і функціями, розрахунок внутрішнього та зовнішнього
державного боргу країни. Дослідження цих та інших проблем неможливо здійснити без
розробки вже найближчим часом методології складання платіжного
балансу України та запровадження її в практику. У зв'язку з впровадженням системи національних рахунків
виникає потреба в розробці нових механізмів погодження фінансових
і бюджетних показників з макроекономічними, введенні ряду
показників фінансової та бюджетної статистики в міжгалузеві
баланси. На фінансову статистику повною мірою поширюються вимоги
реформування бухгалтерського обліку, звітності, бюджетної
класифікації, податкової системи, що випливають з особливостей
системи національних рахунків. У статистиці цін потребують значних змін як методологія
обчислення показників, так і організація збору даних. В умовах
нестабільної економіки, зростання інфляційних процесів на всіх
фазах суспільного відтворення, підвищення впливу цінових змін на
життєвий рівень населення, створення об'єктивної, зрозумілої для
всіх статистики цін має велике політичне значення. Треба у стислі строки докорінно переробити існуючу статистику
цін, вжити заходи для обчислення загального рівня інфляції на
основі принципово нових індексів цін. Особливого значення набуває
необхідність вивчення досвіду обчислення індексів цін та їх
застосування в національних статистичних органах інших країн. На перший план виступає проблема побудови широкого індексу
споживчих цін згідно з міжнародною методологією. Новим важливим
завданням постає формування представницької вибіркової мережі
підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг для
проведення щомісячних спостережень за зміною роздрібних цін і
тарифів на товари та послуги. Ця мережа має представляти всі
регіони держави, міську та сільську місцевість, усі форми торгівлі
та сфери послуг. Велику увагу слід приділити підготовці та
перепідготовці кадрів для реєстрації цін. Потребують удосконалення також спостереження і статистичне
вивчення цін виробників, їх вплив на розвиток та структуру
виробничого споживання, формування споживчих цін.
Треба розширити інформування населення про індекси споживчих
цін і цін виробників, рівень інфляції, відкритість їх розробок для
науковців, професійних спілок, асоціації споживачів тощо.
Необхідно впровадити такі нові напрями вивчення рівня та динаміки
цін: цін вітчизняного ринку (державного, кооперативного,
приватного секторів); імпортно-експортних цін (внутрішніх та зовнішніх); за етапами розподілу продукції (сировина для подальшої
обробки, проміжні матеріали і запаси, комплектуючі, готові
вироби); біржових цін; цін на акції та інші цінні папери.
Перед соціальною статистикою постає необхідність: поглиблення методології, створення постійної представницької
вибірки респондентів та належної матеріально-технічної бази; переходу до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи
показників статистики середньої, професійної та вищої освіти; більш грунтовного вивчення таких галузей соціальної сфери, як
культура, відпочинок, туризм; розробки інформаційної бази, яка відбивала б впровадження
нових методів медичного обслуговування населення, зокрема
страхової медицини; удосконалення методики обчислення рівня травматизму на
виробництві та його матеріальних наслідків; вивчення громадської думки та її впливу на життя суспільства,
для чого потрібне визначення складу суб'єктів-носіїв, основних
напрямів досліджень та джерел інформації.
Важливими завданнями статистики життєвого рівня населення є
поліпшення аналізу для вжиття заходів щодо соціального захисту
найбільш вразливих верств населення (пенсіонерів, інвалідів,
дітей), удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму
для цих груп, запровадження системи вартісних показників, які
характеризували б їх матеріальний стан та витрати держави на
реалізацію соціальних програм. Необхідно доповнити вибіркову мережу обстежень сімейних
бюджетів новими категоріями населення, що з'являються в ході
становлення ринкових структур, досліджувати сім'ї безробітних,
студентів, пенсіонерів, військовослужбовців.
У статистиці житлового та комунального господарства
першорядне значення має: ліквідація нині існуючої невідповідності між показниками, що
характеризують житловий фонд міських поселень та сільських
населених пунктів, через яку немає можливості одержувати повну
характеристику індивідуального житлового фонду в сільській
місцевості, порівнювати житлові умови сільського та міського
населення; перехід до міжнародної методології обліку обладнання
житлового фонду.
В умовах багатопартійності потрібно розробити показники
політичної статистики, що дадуть змогу висвітлити діяльність
суспільно-політичних і масових організацій, виборчої системи і
органів державної влади, засобів інформації тощо. Побудова правової держави передбачає вдосконалення
національної правової та моральної статистики. Статистичне
спостереження за ходом виконання в суспільстві законодавчих норм
потребує суттєвого перегляду діючої та введення нової звітності.
Важливою проблемою у цьому питанні є оперативне одержання такої
інформації та узагальнення її для використання на різних рівнях
управління. Одним з етапів цієї роботи є впровадження системи
показників, що характеризують порушення законодавства України в
економічній сфері (в тому числі латентність цих явищ) і їх вплив
на соціально-економічний розвиток з урахуванням матеріальних
збитків (прямих та розрахункових), дієвість засобів впливу на
правопорушників. Великого значення набуває статистичне вимірювання
масштабів "тіньової" економіки. Особливої актуальності для України набуває достовірна
статистика навколишнього природного середовища, зокрема у зв'язку
з аварією на Чорнобильській АЕС. Вона має забезпечити органи
управління даними про кількість і склад нагромадження токсичних,
шкідливих відходів та їх вплив на здоров'я населення. Інформацію
про забруднення атмосферного повітря необхідно доповнити
показниками, що характеризують викиди шкідливих речовин
автомобільним транспортом в цілому та окремих найбільш небезпечних
інгредієнтів. Слід також приступити до розробки даних, що дадуть
змогу аналізувати стан виконання Міжнародної конвенції про
транскордонне перенесення шкідливих речовин. Міжнародні рекомендації та класифікації мають бути
максимально враховані при визначенні шляхів перебудови статистики
відходів, у тому числі токсичних, значення якої істотно зростає в
сучасних умовах. Існуюча статистична звітність не повною мірою
відображає процес утворення, використання або знищення відходів,
внаслідок чого неможливе проведення відповідних порівнянь з іншими
державами. Існуюча практика ведення демографічної статистики надає
можливість широко вживати міжнародні порівняння в аналітичній
роботі, надсилати необхідні показники для їх публікації в
міжнародних статистичних виданнях.
Для більш ретельного вивчення соціально-демографічного
розвитку держави та її регіонів, а також порівнянь відповідних
показників інших держав доцільно: впровадити у практику роботи як первинну одиницю обстеження
при опитуванні населення поняття "домогосподарство"; переглянути порядок обліку військовослужбовців та
представників інших спецконтингентів; удосконалити методологію розрахунків рівня освіти всього
населення, у тому числі зайнятого; розробити, виходячи з міжнародних рекомендацій, методологію
розрахунків національного та сімейного складу населення в
міжпереписний період та впровадити їх у практичну роботу; удосконалити методику обліку та розробку даних про природний
і міграційний (у тому числі міжнародний) рух населення; вивчити досвід країн, що ведуть регістри населення. В
поточній статистиці перейти на міжнародну методологію при
визначенні живонароджених та мертвонароджених, стандартизованих
коефіцієнтів природного руху населення, а також на розробку
статистичних даних з причин смертності за розширеним
класифікатором Всесвітньої організації охорони здоров'я. З метою більш повного висвітлення демографічних процесів, що
відбуваються в Україні, слід видавати демографічний щорічник.
У галузі статистики праці та зайнятості населення слід
запровадити систему показників, що використовується в міжнародній
методології, зокрема при вивченні таких питань: зайнятість робочої сили та рівень доходів і заробітної плати
за видами діяльності, секторами економіки та формами власності; стан ринку праці, попит і пропозиція на робочу силу, міграція
робочої сили; зайнятість військовослужбовців як окремої категорії
населення, їх характеристика за демографічними та економічними
ознаками; доходи та заробітна плата за професіями; вартість робочої сили; зайнятість жінок та молоді, умови їх праці та рівень доходів
і заробітної плати.
Застосувати поряд з адміністративними джерелами одержання
інформації проведення вибіркових обстежень як державних, так і
приватних підприємств та домашніх господарств. Необхідно поглибити координацію статистики науки з
економічною та соціальною статистикою. Потрібно доповнити регістр науково-технічних кадрів, в якому
на індивідуальній основі реєструються суттєві характеристики
наукового персоналу; розробити єдину методологію обліку
чисельності наукових працівників, які виконують науково-дослідні,
дослідно-конструкторські та проектно-технологічні роботи, і витрат
на них; перейти до міжнародних порівнянь витрат на
науково-технічну діяльність за допомогою спеціальних індексів і
валютних курсів; налагодити розрахунки наукоємності продукції, що
випускається, статистику патентування винаходів, поширення
інформації про науково-технічні новини. Доцільно запровадити досвід розвинутих країн в проведенні
комплексних обстежень для збирання докладних даних про всю
науково-технічну діяльність, а також спеціальних обстежень або
опитувань з метою статистичних вимірювань тих аспектів
науково-технічної діяльності, що не охоплені регістром чи
обстеженнями.
Метою удосконалення статистики в нових умовах є впровадження
міжнародних класифікацій науково-технічної діяльності відповідно
до: секторів (виробничий, вища освіта, академічний та інші
загальні служби); галузей економічної діяльності; галузей науки і техніки; основних соціально-економічних цілей і завдань; типів досліджень (фундаментальні, прикладні,
експериментальні); джерел фінансування, а також типів витрат (поточні та
капітальні).
Метою перебудови статистики промисловості є створення системи
показників, яка забезпечила б потреби аналізу процесів у галузі,
сприяла розвитку підприємництва та розширенню ділових міжнародних
зв'язків українських підприємств на основі поширення відповідної
інформації. Істотна різниця між існуючими класифікаціями галузей та
продукції промисловості не дозволяє без докорінного їх перегляду
вдосконалювати статистику промисловості. Цю роботу доцільно
провести найближчим часом разом із запровадженням Державного
реєстру звітних (статистичних) одиниць України, передбачивши в
ньому нову класифікацію. Потрібно модифікувати методики обчислення майже всіх
показників виробництва продукції в натуральному виразі,
переглянути розрахунки узагальнюючих індексів промислового
виробництва. Необхідно вивчити в країнах з розвинутою ринковою
економікою практику обчислення та сферу застосування показників,
за допомогою яких буде можливо поглибити факторний аналіз розвитку
галузі: вплив сезонних коливань на темпи зростання виробництва,
галузеву еластичність зростання і середньорічних змін обсягу
виробництва, структурні зрушення та інше. Треба також переглянути
та внести зміни в діючі форми та інструкції щодо складання
статистичних звітів у промисловості.
Основний напрям статистики енергетики - це подальша розробка
та погодження з міжнародними стандартами методів, концепцій,
понять та класифікацій. Особливу увагу треба приділити удосконаленню методології
обчислення показників паливно-енергетичного балансу, забезпечити
його міжнародне порівняння. Необхідно організувати звітність за видами діяльності
енергетичних підприємств (за секторами споживання) про
використання паливних ресурсів і виробництво кінцевих продуктів, а
також про вищу та нижчу теплотворну спроможність окремих видів
палива. Основним методом оцінки використання ресурсів повинно стати
складання широкого кола натуральних балансів. Для цього слід
організувати щорічну їх розробку за основними видами ресурсів,
одержувати докладні дані, що характеризують споживання в усіх
ланках господарської діяльності. В статистиці сільського господарства першочергового значення
набувають методи обліку посівних площ, валових зборів продуктів
рослинництва і обсягів продукції тваринництва відповідно до
рекомендацій Продовольчої сільськогосподарської організації ООН
(ФАО).
Необхідно зосередити роботу на таких напрямах: удосконалення методології розрахунку показника валової
продукції в натуральному та вартісному виразах з метою виключення
подвійного обліку; обчислення індексу виробництва продукції харчування; удосконалення методології складання балансів виробництва і
розподілу продуктів сільського господарства; розробка системи показників споживання населенням продуктів
харчування за якісним складом та калорійністю; проведення сільськогосподарських переписів із запровадженням
методологічних принципів, рекомендованих ФАО; перегляд у зв'язку з появою нових форм господарювання методів
обліку статистичних показників тощо.
Слід створити систему показників, які будуть висвітлювати на
принципово нових засадах якісну характеристику земель, покажуть
фактичний розподіл земель за формами власності та дадуть змогу
об'єктивно визначати плату за землю, що є невід'ємною умовою
ринкових відносин. З точки зору статистики необхідно порушити клопотання про
вступ України до ФАО. Залишаючись поза її межами, Україні буде
важко перебудувати сільськогосподарську статистику відповідно до
світових стандартів, створити власну систему показників, які
сприяли б впровадженню ринкових відносин в аграрному секторі
народного господарства.
Статистика будівництва за методологією, змістом та
обчисленням показників має суттєві відмінності від міжнародних
рекомендацій. З метою їх усунення необхідно визначити первісну
одиницю статистичного спостереження, переглянути порядок обліку
продукції як у вартісних, так і в натуральних вимірах, з'ясувати
поняття будови та об'єкта будівництва, вартості будівництва та
введених об'єктів. Нагальною потребою є постійне спостереження за
зміною цін, розвитком іноземних інвестицій у будівництві,
забезпечення порівнянності вартісних показників у динаміці.
Важливим є вивчення складу та стану незавершеного будівництва,
обчислення строків та тривалості спорудження об'єктів,
ефективності капітальних вкладень та роботи будівельних
організацій різних форм власності та господарювання. Необхідно
розробити принципи розрахунків основних показників у будівництві
відповідно до міжнародних рекомендацій в цілому по Україні за
галузями та технологічною структурою капітальних вкладень. Вказані напрями вдосконалення статистики будівництва є
головними для переходу до поглибленого аналізу інвестиційних
процесів, ролі галузі у вирішенні соціально-економічних питань. У статистиці транспорту і зв'язку необхідно привести
первинний облік і статистичну звітність у відповідність з
міжнародними нормами. Приділити особливу увагу створенню
національної статистики залізничного, морського, повітряного
транспорту в умовах формування єдиного транспортного комплексу
України. Пріоритетними напрямами у цій роботі є визначення
методологічних принципів розрахунку продукції галузей транспорту,
експорту, імпорту і транзиту послуг транспорту і зв'язку.
Передбачається складання державного класифікатора пунктів
навантаження і вивантаження на залізничному, морському, річковому,
повітряному і автомобільному транспорті. Значно розшириться
система показників трубопровідного транспорту з метою одержання
даних про використання і розподіл нафти, нафтопродуктів та газу на
території України, враховуючи ввіз, вивіз і транзит. Перед статистикою торгівлі і послуг у зв'язку з переходом до
ринкових відносин, комерціалізацією торгівлі та громадського
харчування, приватизацією державного майна постає завдання
одержання інформації про тенденції та закономірності товарного
обігу, взаємозв'язки виробників товарів з торгівлею. Для забезпечення відповідності показників статистики торгівлі
та послуг міжнародним рекомендаціям необхідно розгорнути
методологічну роботу щодо формування відповідної системи
статистичних показників на всіх рівнях, починаючи з первинного
обліку. Це вимагає створення принципово нової системи статистики
оптової, роздрібної торгівлі та послуг, що охоплює всі
організаційні структури і напрями діяльності, зокрема
матеріально-технічну базу, характеристику чисельності зайнятого
населення, обсяги та результати діяльності, наявність товарних
залишків. Особливу увагу слід приділити розвитку та удосконаленню
статистики зовнішньоекономічних зв'язків. Потребує термінового
визначення система показників, необхідних для повного аналізу
зовнішньоекономічних зв'язків України, а також переходу на
Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Відсутність
статистичних даних з показників ефективності зовнішньої торгівлі,
середніх цін, географічного розподілу експорту та імпорту, видів
розрахунків та валют, експорту та імпорту послуг і продуктів
нематеріального характеру не дає можливості на належному рівні
проводити аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв'язків нашої
країни, її реального становища на світовому ринку. Керуючись
міжнародними рекомендаціями, необхідно досягти узгодження
статистики зовнішньоекономічних зв'язків з національними рахунками
і платіжним балансом. Процес зосередження окремих форм звітності щодо
зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій в
органах державної статистики почався лише у 1988 році. Ця робота
значно ускладнюється в зв'язку з недосконалістю її методологічного
забезпечення. Пріоритетним напрямом залишається розробка даних митних
декларацій, що дасть можливість оперативно одержувати достовірну і
повну інформацію з питань зовнішньоекономічної діяльності на всіх
рівнях, включаючи загальнодержавний та регіональний. Новим важливим завданням є удосконалення обліку економічного
обміну підприємств України з державами колишнього СРСР, розробка
методології визначення паритетності товарообміну з метою
налагодження оптимальних господарських зв'язків. В умовах проведення політики роздержавлення власності,
демонополізації та приватизації виробництва, процес обліку
підприємств і організацій стає некерованим. Для запобігання цьому
необхідно створити Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць
України. Реєстр повинен вміщувати не тільки загальні дані з кожної
статистичної одиниці обліку (назва, адреса, інші реквізити,
основні види діяльності, підпорядкованість тощо), а й інформацію
про ділову діяльність (чисельність, прибуток, рентабельність,
обсяг випущеної продукції тощо). Концепція побудови і розвитку національної статистики може
бути здійснена лише за рахунок застосування сучасних інформаційних
технологій. Комп'ютеризація статистичних органів повинна
відбуватися на всіх рівнях - від районної ланки до міністерства, а
також надавати можливість взаємодії з інформаційними системами
Верховної Ради України, апарату Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших відомчих і територіальних органів
управління. Пріоритетним має стати широке оснащення органів статистики
сучасними комп'ютерами і засобами зв'язку, достатніми для обробки
інформації на відповідних рівнях. Висока ефективність використання
обчислювальної техніки забезпечується інтегральними та локальними
обчислювальними мережами. Загальнодержавний рівень має забезпечувати збір і обробку
статистичних даних, ведення інтегрованих баз даних щодо території,
різноманітних класифікаторів, реєстрів. На рівні міністерства
робочі місця статистиків повинні бути обладнані персональними ЕОМ,
які об'єднані в обчислювальну мережу. Першочергове значення має повне задоволення потреб у якісному
програмному забезпеченні. З цією метою треба визначити базові
відомчі та регіональні обчислювальні центри, на які покласти
функції розробки програмного забезпечення окремих галузей
статистики. Пріоритетним напрямом буде створення інформаційних
технологій, здатних оперативно організувати обробку даних у
діалоговому режимі. Необхідно також уніфікувати засоби програмного забезпечення
інформаційних систем усіх ланок управління на основі міжнародних
стандартів і протоколів. Обов'язковою умовою успішної реалізації заходів, що
передбачені цією Концепцією, є підготовка та перепідготовка кадрів
статистики та обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів та
досвіду. Для цього потрібно переглянути існуючі та впровадити нові
навчальні плани, програми і посібники в ланках середньої
спеціальної та вищої освіти, підвищення кваліфікації; розробити
кваліфікаційні вимоги до випускників навчальних закладів та
фахівців. Необхідно визначити на перспективу потребу народного
господарства в підготовці кваліфікованих фахівців з обліку,
статистики та аудиту, а також пріоритетні напрями наукової роботи
в цих галузях.

ЗАТВЕРДЖЕНА

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 травня 1993 р. N 326
Державна програма

переходу України на міжнародну систему

обліку і статистики
Державна програма переходу України на міжнародну систему
обліку і статистики (надалі - Програма) розроблена на підставі
положень, викладених у Концепції побудови національної статистики
України. Зміст її заходів передбачає наближення первинного
бухгалтерського і статистичного обліку на підприємствах та в
організаціях усіх форм власності, методів статистичних
спостережень та методології обчислення показників до
загальноприйнятих у світовій практиці критеріїв. З кожного напряму
роботи визначено терміни реалізації та скоординовано дії
міністерств і відомств, місцевих статистичних органів, концернів,
асоціацій, громадських організацій, науково-дослідних установ та
навчальних закладів, що залучаються до її виконання. Основною метою Програми є створення сприятливих умов для
ефективного регулювання розвитку народного господарства у нових
умовах на основі об'єктивної оцінки стану і можливостей галузей
народного господарства та сфер діяльності, своєчасного виявлення
макроекономічних тенденцій та прогнозування їх розвитку, оцінки
наслідків управлінських рішень, прийнятих у галузі економіки,
розширення сфери відображення в статистичних показниках різних
сторін соціально-економічних процесів, підвищення аналітичної
спрямованості звітності, оперативності збору, обробки, аналізу і
поширення даних, економії витрат на організацію обліку і
проведення статистичних робіт за рахунок спрощення звітності та
переходу від суцільних до вибіркових обстежень та переписів. Програма передбачає також значне розширення робіт у напрямі
об'єктивного аналізу ролі та місця економіки України у світовому
співтоваристві, своєчасного виявлення тенденцій міжнародного
поділу праці, оцінки стану і можливостей світових ринків і
перспектив їх розвитку, інтеграції первинного обліку,
бухгалтерської, фінансової, банківської та іншої звітності,
розробки сучасних методів обробки даних первинного обліку та
групування їх за міжнародними класифікаціями, уточнення складу
показників і періодичності їх подання міжнародним організаціям для
публікації в статистичних виданнях.
Пріоритетними напрямами на шляху переходу до прийнятої в
міжнародній практиці системи обліку і статистики визначено: приведення у відповідність з міжнародними стандартами
загальнометодологічних основ державної статистики і системи
показників; створення системи національних рахунків, включаючи розробку
міжгалузевих балансів за системою національних рахунків,
проведення міжнародних порівнянь валового внутрішнього продукту; реорганізація первинного, бухгалтерського і банківського
обліку, статистики державних фінансів та фінансів підприємств,
кредитно-грошової статистики; розробка платіжного балансу; проведення відповідно до міжнародних стандартів розрахунків
рівнів інфляції, зокрема показників статистики цін споживачів,
виробників, експорту та імпорту, а також статистики зайнятості
населення та безробіття; впровадження ведення Державного реєстру звітних одиниць; розробка єдиної системи класифікації та кодування
техніко-економічної інформації; впровадження штрихового кодування; підготовка і перепідготовка кадрів обліку і статистики; розгортання широкого міжнародного співробітництва в галузі
статистики і обліку. Враховуючи різнобічність, новизну і складність проблем,
реалізацію завдань програми передбачається здійснити в основному
до 1995 року. Заходи, передбачені у різних розділах Програми, реалізуються
у такій послідовності. Перш за все виконуються дослідницькі
роботи, визначається склад та вивчається методологія розрахунків
показників, що використовуються міжнародними статистичними
організаціями та національними статистичними установами країн з
ринковими методами регулювання економіки, приводяться у
відповідність розрахунки діючих показників, опановуються методи
ведення національного рахівництва, формуються вимоги щодо його
інформаційного забезпечення, реформується банківський облік та
фінансова статистика, запроваджуються на підприємствах і в
організаціях нові плани рахунків бухгалтерського обліку.
Здійснюються експериментальні розрахунки за 1992 рік показників
кредитно-грошової і фінансової статистики, платіжного балансу. Проводяться роботи, пов'язані з розробкою, переглядом і
узгодженням класифікаторів техніко-економічної інформації,
обов'язкових для застосування всіма установами і організаціями, що
обробляють інформацію, створенням Державного реєстру звітних
одиниць. Одночасно вирішуються організаційні питання, пов'язані з
регулярним поданням міжнародним організаціям статистичних даних,
зокрема для визначення внесків в ООН, та іншої інформації, що
випливає із зобов'язань України як члена відповідних організацій,
а також налагоджуються взаємовигідні зв'язки із національними
статистичними органами інших країн світу, в тому числі з державами
СНД. Переглядаються програми вищих і середніх навчальних закладів,
які готують економістів, статистиків, бухгалтерів; формуються
плани і програми перепідготовки фахівців обліку і статистики.
Здійснюються першочергові науково-дослідні роботи прикладного
характеру. Визначаються першочергові напрями роботи щодо створення
нових та удосконалення діючих програмно-математичних засобів
обробки інформації на обчислювальній техніці. У 1993 році передбачається завершити основні роботи
формування системи соціально-економічних показників статистики,
вирішення питань про розмежування функцій між державною і відомчою
статистикою та обліком, виконання експериментальних розрахунків по
Україні, консолідованих рахунків СНР, платіжного балансу. Протягом усього періоду передбачається поетапне проведення
міжнародними статистичними організаціями експертизи обчислення
основних макроекономічних показників. Перехід України на прийняту в міжнародній практиці систему
обліку і статистики - великомасштабне завдання, яке охоплює всі
ланки обліку в народному господарстві. Виконання його вимагає
залучення фахівців з питань економіки міністерств і відомств,
Академії наук, вищих навчальних закладів, науково-дослідних
інститутів, громадських організацій, а також тісне співробітництво
з міжнародними організаціями. У Програмі передбачені заходи для налагодження ділових
контактів із Статистичним бюро ООН, Європейською економічною
комісією, Статистичною комісією Європейського співтовариства,
Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції і
розвитку та іншими міжнародними організаціями, що визначають
стандарти та орієнтири для окремих галузей статистики, а також
вивчення досвіду країн, в яких відбуваються аналогічні зміни у
системі обліку і статистики. Програма передбачає підготовку проектів законодавчих і
нормативних актів, які необхідно прийняти для її реалізації.
Загальнометодологічні основи переходу України

на міжнародну систему обліку і статистики
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Строк виконання | Заходи |—————————————————————| Виконавці | початок |закінчення| ————————————————————————————————————————————————————————————————— Розробка і запровадження I квартал IV квартал Мінстат,
основ вибіркових обстежень 1993 р. 1995 р. Мінекономі-
у різних галузях статистики ки, Академія

наук, Спілка

економістів
Перегляд та встановлення I квартал IV квартал Мінстат,
оптимальної періодичності 1993 р. 1994 р. Мінекономі-
збирання державної статис- ки, мініс-
тичної інформації в галузях терства і
народного господарства відомства,

Спілка еко-

номістів
Розробка методології визна- I квартал II квартал Мінстат,
чення впливу сезонних коли- 1993 р. 1994 р. Мінекономі-
вань на показники розвитку ки, Академія
галузей народного госпо- наук
дарства
Проведення перерахунків да- I квартал IV квартал Мінстат
них всіх галузей статистики 1993 р. 1995 р.
за минулі роки в зв'язку із
зміною класифікаторів і ме-
тодології
Розширення обсягів обміну I квартал IV квартал Мінкультури,
статистичною інформацією з 1993 р. 1995 р. Мінстат,
міжнародними організаціями спеціалізо-
і статистичними органами вані поліг-
зарубіжних країн для широ- рафічні під-
кої публікації даних про приємства
Україну в спеціалізованих
виданнях
Визначення обсягу і складу I квартал IV квартал Мінстат,
статистичних показників за 1993 р. 1994 р. НДІ статис-
галузями народного госпо- тики Мінста-
дарства на регіональному ту, ГОЦ Мін-
рівні стату, регі-

ональні ста-

тистичні

органи

Реалізація заходів Держав- I квартал постійно Мінстат,
ної програми переходу Укра- 1993 р. МЗС,
їни на міжнародну систему НДІ статис-
обліку і статистики та тики Мінста-
встановлення співробітницт- ту
ва з міжнародними ор-
ганізаціями і статистичними
органами зарубіжних країн
Розробка спільних проектів I квартал IV квартал Мінстат,
щодо впровадження міжнарод- 1993 р. 1994 р. Держстандарт
них стандартів у практику
обліку і статистики з ура-
хуванням особливостей
соціально-економічного роз-
витку України
Координація роботи I квартал IV квартал Мінстат,
міністерств, відомств, 1993 р. 1993 р. міністерства
інших державних господарсь- і відомства
ких формувань представників
у спеціалізованих галузевих
робочих органах міжнародних
організацій з питань удос-
коналення статистичної ро-
боти
Заснування випуску спеці- I квартал IV квартал Мінстат,
алізованого журналу "Ста- 1993 р. 1993 р. Асоціація
тистика України" (назва статистиків,
умовна) НДІ статис-

тики Мінста-

ту
Заснування науково-практич- III квартал IV квартал Мінфін,
ного журналу "Вісник обліку 1993 р. 1994 р. Асоціація
і аудиту" бухгалтерів

і аудиторів
Розпочати випуск спеціалі- I квартал періодично Мінстат,
зованого інформаційного бю- 1993 р. ГОЦ Мінста-
летеня ту
Запровадити каталогізацію I квартал II квартал Мінстат,
спеціалізованих статистич- 1993 р. 1993 р. Асоціація
них видань (місячних, статистиків,
річних, галузевих тощо) ГОЦ Мінстату
Запровадити видання "Бюле- I квартал періодично Мінстат,
тень економічної кон'юнкту- 1993 р. НДІ статис-
ри України" тики Мінста-

ту, Мінфін,

Національний

банк,

ГОЦ Мінстату
Підготовка та видання "Де- I квартал періодично Мінстат,
мографічного щорічника" 1993 р. видавництво

"Техніка"
Удосконалення системи і I квартал постійно Мінстат
структури показників ста- 1993 р.
тистичних щорічників "На-
родне господарство України"
та "Україна у цифрах"
Розпочати випускбюлетеня III квартал постійно Держмитком,
"Митна статистика" 1993 р. Мінстат,

МЗЕЗ

Запровадження єдиної системи

класифікації та кодування техніко-економічної

інформації з урахуванням міжнародних стандартів
Загальні положення
Розробка основних положень I квартал IV квартал Держстандарт
функціонування і розвитку 1993 р. 1993 р. УкрНДІССІ,
Єдиної системи кла- Мінстат,
сифікації та кодування НДІ статис-
техніко-економічної інфор- тики Мінста-
мації ту, ГОЦ Мін-

стату, Інс-

титут еконо-

міки Акаде-

мії наук,

Інститут

кібернетики

Академії

наук,

Спілка еко-

номістів
Розробка загальних вимог до I квартал IV квартал Держстандарт,
технології автоматизованого 1993 р. 1993 р. УкрНДІССІ,
ведення загальнодержавних Мінстат,
класифікаторів НДІ статис-

тики Мінста-

ту, ГОЦ Мін-

стату, Інс-

титут еко-

номіки Ака-

демії наук,

Інститут кі-

бернетики

Академії

наук ————————————————————— Примітка: Усі класифікатори розробляються українською і
російською мовами. Для забезпечення порівнянь за попередні роки
затверджені класифікатори будуть мати перехідні ключі до старої
системи кодування. Класифікатори будуть проходити державну
експертизу в УкрНДІССІ та затверджуватися у Держстандарті.

Розробка та впровадження автоматизованого

ведення загальнодержавних класифікаторів
Український класифікатор I квартал IV квартал ГОЦ Мінста-
форм власності (УКФВ) 1993 р. 1993 р. ту, НДІ ста-

тистики Мін-

стату, Мін-

стат, Мін-

юст, Спілка

економістів,

Держстандарт,

Держпідпри-

ємництво,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал IV квартал ГОЦ Мінста-
організаційно-правових форм 1993 р. 1993 р. ту, НДІ ста-
підприємств (УКОПФП) тистики Мін-

стату, Мін-

стат, Спілка

економістів,

Держстандарт,

Держпідпри-

ємництво,

УкрНДІССІ
Класифікатор галузей народ- I квартал IV квартал Мінстат,
ного господарства України 1993 р. 1993 р. НДІ статис-
(КГНГУ) з урахуванням тики, Міста-
Міжнародної стандартної га- ту, ГОЦ Мін-
лузевої класифікації всіх стату, міні-
видів економічної діяльнос- стерства і
ті (МСГК) відомства,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор органів дер- I квартал IIIквартал ГОЦ Мінстату,
жавного і господарського 1993 р. 1993 р. НДІ статис-
управління України (КОДГУУ) тики Мінста-

ту, Мінстат,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор об'єктів адмі- I квартал IV квартал ГОЦ Мінста-
ністративно-територіального 1993 р. 1993 р. ту, Мінстат,
устрою України (КОАТУУ) НДЕІ Мінеко-

номіки,

Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор продукції Ук- I квартал IV квартал Держстандарт,
раїни (КПУ) на базі Гармо- 1993 р. 1994 р. УкрНДІССІ,
нізованої системи (ГС) для ГОЦ Мінстату
застосування його в статис- Мінстат,
тиці виробництва, матері- Держмитком,
ально-технічного постачан- МЗЕЗ,
ня, зовнішньої і внутрішнь- Мінмашпром,
ої торгівлі Міноборони,

Спілка

економістів,

міністерства

і відомства
Український класифікатор I квартал IV квартал Мінстат,
науково-технічної діяль- 1993 р. 1994 р. ГОЦ Мінста-
ності (УКНТД) ту, ДКНТ,

Мінекономі-

ки, Центр по

вивченню на-

уково-техні-

чного потен-

ціалу та іс-

торії науки

Академії на-

ук, Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор послуг зов- I квартал IV квартал Мінстат,
нішньоекономічної діяльнос- 1993 р. 1994 р. ГОЦ Мінста-
ті України (КПЗЕДУ) ту, НДІ ста-

тистики

Мінстату,

МЗЕЗ,

Держмитком,

Мінтранс,

Мінзв'язку,

Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал IV квартал Мінприроди,
відходів (УКВ) 1993 р. 1994 р. МОЗ,

Держкомресу-

рсів, Мін-

стат, ГОЦ

Мінстату,

Держстан-

дарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор будівельної I квартал I квартал Мінбудархі-
продукції України (КБПУ) 1993 р. 1994 р. тектури,

Мінстат,

ГОЦ Мінста-

ту, Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал IIIквартал Держжитлоко-
послуг (УКП) 1993 р. 1994 р. мунгосп,

Укрсоюзсер-

віс, Наці-

ональний

банк, Мін-

стат, ГОЦ

Мінстату,

Мінтранс,

Мінзв'язку,

міністерства

і відомства,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор корисних копа- I квартал I квартал Держкомгео-
лин i підземних вод України 1993 р. 1994 р. логії, Мін-
(КККПВУ) природи,

Мінстат,

ГОЦ Мінста-

ту, Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор кадрів України I квартал II квартал Мінпраці,
(ККУ) 1993 р. 1994 р. НДІ статис-

тики Мін-

стату,

Мінстат,

ГОЦ Мінста-

ту, Держста-

ндарт,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал I квартал Міносвіти,
спеціальностей за освітою 1993 р. 1994 р. Мінстат,
(УКСО) ГОЦ Мінстату,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал I квартал Мінпраці,
професій (УКПр) 1993 р. 1994 р. Мінстат,

ГОЦ Мінстату,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Українська статистична кла- I квартал IV квартал МОЗ,
сифікація хвороб,травм та 1993 р. 1995 р. Мінстат,
причин смерті (УСКХТПС) на Держстандарт,
базі десятого перегляду УкрНДІССІ
Міжнародного класифікатора
ВООЗ
Класифікатор пунктів наван- I квартал II квартал Мінтранс,
таження i розвантаження на 1993 р. 1994 р. ГОЦ Мінстату,
транспорті України (КПНРТУ) Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор держав світу I квартал IIIквартал ГОЦ Мінстату,
(КДС) 1993 р. 1993 р. Мінстат,

Держмитком,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор системи позна- I квартал I квартал ГОЦ Мінста-
чень одиниць вимірювання 1993 р. 1994 р. ту, Мінстат,
(КСПОВ) Держмитком,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор валют (КВ) I квартал II квартал Національний

1993 р. 1994 р. банк,

ГОЦ Мінста-

ту, МЗЕЗ,

Держмитком,

Мінфін,

Мінстат,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор основних I квартал IV квартал ГОЦ Мінста-
фондів України (КОФУ) 1993 р. 1994 р. ту, Мінстат,

Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал I квартал Мінфін,
платіжного обороту (УКПО) 1993 р. 1994 р. Національний

банк,

Мінстат,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал IV квартал Мінстат,
управлінської документації 1993 р. 1995 р. ГОЦ Мінста-
(УКУД) ту, Націо-

нальний

банк,

МЗЕЗ,

Мінфін,

Головархів,

Мінпраці,

Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Український класифікатор I квартал IV квартал Держстандарт,
нормативно-технічної доку- 1993 р. 1995 р. УкрНДІССІ
ментації (УКНТД)
Український класифікатор I квартал IV квартал Держстандарт,
конструкторської докумен- 1993 р. 1995 р. УкрНДІССІ,
тації (УККД) Мінстат
Український класифікатор IIIквартал IIIквартал НДІ статис-
техніко-економічних і соці- 1994 р. 1995 р. тики Мінста-
альних показників (УКТЕСП) ту, Мінстат,

ГОЦ Мінста-

ту, Спілка

економістів,

Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор автомобільних I квартал IV квартал Мінтранс,
доріг загального користу- 1993 р. 1993 р. Мінстат,
вання (КАДЗК) Держстандарт,

УкрНДІССІ
Класифікатор доходів і ви- IIIквартал IIIквартал Мінфін,
датків державних та місце- 1993 р. 1995 р. Мінекономі-
вих бюджетів України (КДВ) ки, НДЕІ

Мінеконо-

міки,

Мінстат
Створення системи національних рахунків
Розробка схеми та загальних I квартал IV квартал Мінстат
принципів складання консолі- 1993 р. 1993 р.
дованих рахунків внутрішньої
економіки відповідно до ре-
комендацій ООН
Проведення експерименталь- I квартал IV квартал -"-
них розрахунків консолідо- 1993 р. 1993 р.
ваних рахунків внутрішньої
економіки за 1989 рік:
товарів та послуг
виробництва
утворення доходів
розподілу доходів
використання доходів
капітальних витрат
Розробка основних методо- I квартал II квартал -"-
логічних положень обчислен- 1993 р. 1993 р.
ня операцій з товарами та
послугами,розподільних опе-
рацій
Експериментальна розробка I квартал II квартал -"-
консолідованих національних 1993 р. 1993 р.
рахунків за 1989 рік
відповідно до галузей та
секторів внутрішньої еко-
номіки
Розробка консолідованих I квартал IV квартал -"-
національних рахунків 1993 р. 1993 р.
внутрішньої економіки за
1990 - 1991 роки
Розробка консолідованих на- I квартал II квартал -"-
ціональних рахунків за 1993 р. 1994 р.
1990-1991 рр. відповідно до
галузей та секторів
внутрішньої економіки
Підготовка пропозицій щодо
створення інформаційної ба-
зи для складання національ-
них рахунків:
до статистичної звітності I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1994 р. Мінекономі-

ки, НДІ ста-

тистики

Мінстату
до бухгалтерського обліку I квартал IV квартал Мінстат,
та звітності 1993 р. 1994 р. Мінфін,

Мінекономі-

ки, Асоціа-

ція бухгал-

терів і

аудиторів
до звітності кредитних I квартал IV квартал Мінстат,
установ 1993 р. 1994 р. Мінфін,

Національний

банк,

Асоціація

бухгалтерів

і аудиторів
Розробка термінологічного I квартал IV квартал Мінстат,
словника порівнянь показ- 1993 р. 1993 р. Державний
ників національного економічний
рахівництва, що застосову- університет
ються у поточній еко-
номічній діяльності України
та статистичних організацій
ООН
Приведення національних ра- IIIквартал IV квартал Мінстат
хунків України у 1993 р. 1994 р.
відповідність з рекомен-
даціями ООН 1993 року
Розробка методики обчислен- I квартал IV квартал Мінстат,
ня валового внутрішнього 1993 р. 1993 р. Мінекономі-
продукту розподільним мето- ки, НДЕІ
дом Мінекономіки

Експериментальні розрахунки I квартал II квартал Мінстат
валового внутрішнього про- 1993 р. 1993 р.
дукту розподільним методом
за 1991 рік
Розробка методики обчислен- I квартал IV квартал Мінстат,
ня валового внутрішнього 1993 р. 1993 р. Мінекономі-
продукту методом кінцевого ки, НДЕІ
використання Мінекономіки
Експериментальні розрахунки I квартал II квартал Мінстат
валового внутрішнього про- 1994 р. 1994 р.
дукту методом кінцевого ви-
користання за 1991 рік
Розрахунки валового сукуп- II квартал IV квартал -"-
ного продукту, національно- 1994 р. 1994 р.
го доходу, валового
національного продукту за
оновленою класифікацією га-
лузей народного господарс-
тва
Розробка методики обчис-
лення валового
внутрішнього продукту:
в порівнянних цінах I квартал IV квартал Мінстат,

1994 р. 1994 р. Мінекономі-

ки, НДЕІ

Мінекономіки
за кварталами I квартал IV квартал Мінстат,

1994 р. 1994 р. Інститут

економіки

Академії

наук
Експериментальні розрахунки
валового внутрішнього про-
дукту за 1993 рік:
у порівнянних цінах I квартал II квартал Мінстат

1995 р. 1995 р.
за кварталами II квартал IV квартал Мінстат

1995 р. 1995 р.

Розробка схеми та методо- II квартал I квартал Мінстат,
логії рахунків активів та 1994 р. 1995 р. Мінекономіки
пасивів економіки, зокрема
консолідованого фінансового
рахунку
Експериментальне заповнення IIIквартал IV квартал Мінстат
рахунків активів та пасивів 1995 р. 1995 р.
економіки, зокрема кон-
солідованого фінансового
рахунку за 1993 рік
Розробка схеми та методики I квартал IV квартал Мінстат,
розрахунку консолідованого 1995 р. 1995 р. Мінекономіки
рахунку "Інший світ"
Експериментальні розрахунки I квартал II квартал Мінстат
консолідованого рахунку 1996 р. 1996 р.
"Інший світ" за 1994 рік
Розробка методології обчис- I квартал IV квартал Мінстат,
лення показника "Валова до- 1995 р. 1995 р. Мінекономі-
бавлена вартість" за ки, НДЕІ
регіонами України Мінекономіки
Експериментальні розрахунки I квартал II квартал Мінстат
показника "Валова добавлена 1996 р. 1996 р. та його ре-
вартість" за регіонами Ук- гіональні
раїни за 1994 рік органи
Розробка міжгалузевих балансів

за схемою системи національних рахунків
За скороченою програмою

Проведення дослідних розро- II квартал III квартал Мінстат,
бок щодо інформаційного за- 1993 р. 1993 р. ІПІ Мінеко-
безпечення розрахунків номіки
міжгалузевих балансів за
схемами балансу народного
господарства та системи
національних рахунків за
1993 рік
Розробка методології скла- I квартал IV квартал -"-
дання експериментального 1994 р. 1994 р.
міжгалузевого балансу за
системою національних ра-
хунків за 1993 рік
Складання міжгалузевих ба- IV квартал I квартал Мінстат,
лансів за 1993 рік 1994 р. 1995 р. ГОЦ Мінстату
За розширеною програмою
Розробка методологічних II квартал IV квартал Мінстат,
принципів проведення 1993 р. 1993 р. ІПІ Мінеко-
вибіркових обстежень витрат номіки
на виробництво з усіх галу-
зей економіки для складання
міжгалузевого балансу за
1995 рік
Розробка форм статистичної II квартал I квартал Мінстат,
звітності та інструментарію 1993 р. 1994 р. ГОЦ Мінстату
проведення обстежень усіх
сфер діяльності для скла-
дання міжгалузевого балансу
за 1995 рік
Розробка методології скла- II квартал IV квартал Мінстат,
дання міжгалузевих балансів 1994 р. 1994 р. ІПІ Мінеко-
за схемою системи номіки
національних рахунків за
1995 рік
Проведення одноразового IV квартал IV квартал Мінстат,
обстеження витрат на вироб- 1994 р. 1995 р. ГОЦ
ництво продукції та надання Мінстату,
послуг у всіх галузях еко- регіональні
номіки для розробки системи статистичні
міжгалузевих балансів за органи,міні-
1995 рік стерства

і відомства
Розробка матеріалів однора- I квартал IV квартал Мінстат,
зового обстеження для 1996 р. 1996 р. ГОЦ
міжгалузевого балансу за Мінстату,
1995 рік регіональні

статистичні

органи

Складання міжгалузевого ба- I квартал IV квартал Мінстат,
лансу виробництва та вико- 1997 р. 1997 р. ГОЦ Мінстату
ристання продукції i послуг
за 1995 рік
Розробка методологічних I квартал IV квартал Мінстат,
принципів збору інформації 1998 р. 1998 р. ІПІ Мінеко-
та складання міжгалузевого номіки
продуктового балансу

Організація робіт, пов'язаних з участю

України у програмі міжнародних порівнянь валового

внутрішнього продукту (ВВП), за методологією ООН
Підготовка нормативних до- I квартал II квартал Мінстат,
кументів про включення Ук- 1993 р. 1993 р. МЗС,
раїни до Програми міжнарод- Мінфін,
них порівнянь ООН НДІ статистики

Мінстату,

Інститут еко-

номіки Ака-

демії наук
Розробка програми та мето- I квартал IV квартал НДІ статистики
дики добору товарів-предс- 1993 р. 1993 р. Мінстату,
тавників відповідно до ви- Мінстат,
мог порівнянь ООН Мінекономіки,

міністерства

і відомства

та їх наукові

установи
Узгодження програми та пе- I квартал IV квартал НДІ статистики
реліку товарів-представ- 1993 р. 1993 р. Мінстату,
ників з експертами міжна- Мінстат,міні-
родних організацій, інших стерства і
країн-учасниць та країни, відомства та
що буде обрана за базову їх наукові

установи
Збір даних щодо елементів II квартал IV квартал -"-
ВВП відповідно до міжнарод- 1993 р. 1994 р.
них правил
Проведення аналізу двосто- I квартал IV квартал НДІ статис-
ронніх порівнянь та уза- 1994 р. 1994 р. тики Мінс-
гальнення їх з участю тату,
відповідних експертів Мінстат

Проведення багатосторонніх I квартал IV квартал -"-
порівнянь з країнами-учас- 1995 р. 1995 р.
ницями, їх аналіз i уза-
гальнення, розрахунок купі-
вельної спроможності націо-
нальної грошової одиниці і
проведення відповідних між-
народних порівнянь
Підготовка та видання ре- II квартал IV квартал НДІ статис-
зультатів порівнянь 1995 р. 1995 р. тики Мінста-

ту, Мінстат

Платіжний баланс та баланс закордонних інвестицій
Визначення основних вимог I квартал II квартал Національ-
до інформаційної бази, не- 1993 р. 1993 р. ний банк,
обхідної для побудови Мінстат,
платіжного балансу за мето- Мінфін,
дологією Міжнародного ва- Мінекономі-
лютного фонду (МВФ): ки, МЗЕЗ,
бухгалтерський облік Держмитком
банківська статистика
податкова статистика
митна статистика
статистика зовнішньо-
економічної діяльності
Розробка методики та II квартал III квартал Національ-
інструментарію для побудови 1993 р. 1993 р. ний банк,
платіжного балансу за по- Мінстат,
точними операціями Мінфін,

МЗЕЗ
Проведення експерименталь- III квартал IV квартал -"-
ного розрахунку платіжного 1993 р. 1993 р.
балансу за поточними опе-
раціями за 1991 рік
Проведення міжнародної екс- IV квартал IV квартал -"-
пертизи (МВФ) платіжного 1993 р. 1993 р.
балансу за поточними опе-
раціями
Розробка методики та інс- I квартал II квартал Національ-
трументарію для побудови 1994 р. 1994 р. ний банк,
балансу руху капіталів Мінстат,
(інвестиції за кордон, Мінфін
фінансові зобов'язання i
вимоги)
Проведення експерименталь- II квартал III квартал Національ-
ного розрахунку фінансових 1994 р. 1994 р. ний банк,
показників балансу міжна- Мінстат,
родного руху капіталу Мінфін,

МЗЕЗ
Проведення міжнародної екс- IV квартал IV квартал Національний
пертизи (МВФ) платіжного 1994 р. 1994 р. банк,
балансу міжнародного руху Мінстат,
капіталу Мінфін,

МЗЕЗ

Проведення експерименталь- III квартал IV квартал -"-
ного розрахунку платіжного 1994 р. 1994 р.
балансу за повною схемою
Проведення міжнародної екс- IV квартал IV квартал -"-
пертизи (МВФ) платіжного 1994 р. 1994 р.
балансу за повною схемою
Впровадження складання пла- I квартал періодично Національний
тіжного балансу в практику 1995 р. банк,
державної статистики i його Мінстат,
публікації Мінфін
Вивчення методології та I квартал IV квартал Національний
практики складання платіж- 1993 р. 1995 р. банк
ного балансу в країнах з
розвинутою економікою
Розробка методики та інс- I квартал II квартал Національний
трументарію для побудови 1995 р. 1995 р. банк,
балансу закордонних інвес- Мінфін,
тицій Мінстат,

МЗЕЗ,

Мінекономіки
Проведення експерименталь- III квартал IV квартал Національний
ного розрахунку балансу за- 1995 р. 1995 р. банк,
кордонних інвестицій Мінфін,

Мінстат,

МЗЕЗ,

Мінекономіки
Проведення міжнародної екс- IV квартал IV квартал Національний
пертизи (МВФ) балансу за- 1995 р. 1995 р. банк,
кордонних інвестицій Мінстат,

Мінфін,

МЗЕЗ,

Мінекономіки

Кредитно-грошова статистика
Визначення та розробка сис- I квартал IV квартал Національний
теми показників первинного 1993 р. 1993 р. банк,
обліку банків, що забезпе- Асоціація
чують формування бухгал- бухгалтерів
терської та статистичної і аудиторів
звітності
Розробка та організація ве- I квартал I квартал Національний
дення уніфікованої системи 1993 р. 1995 р. банк
звітностатистичної докумен-
тації в банках з виділенням
звіту Національного банку
Визначення системи статис- I квартал IV квартал -"-
тичних показників, що не- 1993 р. 1993 р.
обхідні для виконання регу-
люючих функцій Національно-
го банку i освоєння методо-
логії МВФ з цих питань
Визначення банківської I квартал IV квартал -"-
звітності та системи показ- 1993 р. 1993 р.
ників грошової статистики,
що відповідає міжнародним
стандартам
Приведення методології I квартал IV квартал Національний
складання балансу 1993 р. 1993 р. банк,
Національного банку, ба- комерційні
лансів комерційних банків i банки
небанківських фінансових
організацій у відповідність
з міжнародною практикою
Перегляд існуючої статис- III квартал I квартал Національний
тичної звітності в банках з 1993 р. 1994 р. банк,
урахуванням вимог до кре- Мінстат,
дитно-грошової статистики комерційні

банки
Подання на міжнародну екс- I квартал IV квартал Національний
пертизу системи статистич- 1995 р. 1995 р. банк
них показників та методо-
логічних розробок, що пе-
редбачені для виконання ре-
гулюючих функцій Національ-
ного банку
Розробка i запровадження I квартал IV квартал Національ-
прийнятої у міжнародній 1995 р. 1995 р. ний банк,
практиці системи банківсь- Мінстат
кої звітності та статистики
з публікацією відповідних
статистичних даних в уста-
новленому порядку (починаю-
чи з підсумків за 1995 рік)
Ознайомлення з принципами I квартал IV квартал Національ-
організації звітності кре- 1993 р. 1994 р. ний банк
дитних і фінансових установ
у країнах з розвинутою рин-
ковою економікою
Статистика фінансів
Визначення необхідних обся- I квартал IV квартал Мінфін,
гів і показників звітності 1993 р. 1993 р. Міносвіти,
у фінансових органах щодо МОЗ,
виконання бюджету та в бюд- Мінсоцзахист,
жетних установах щодо вико- Мінкультури,
нання кошторисів видатків Мінсільгосп-

прод
Вивчення міжнародного дос- I квартал IV квартал Мінфін,
віду організації бухгал- 1993 р. 1993 р. Асоціація
терського обліку і звітнос- бухгалтерів
ті про виконання бюджету і і аудиторів
кошторисів видатків бюджет-
них установ та компіляції
урядової фінансової статис-
тики
Аналіз діючої системи бух- I квартал IV квартал Мінфін,
галтерського обліку у фі- 1993 р. 1993 р. Асоціація
нансових органах щодо вико- бухгалтерів
нання бюджету та визначення і аудиторів
необхідних уточнень і змін
Аналіз діючої системи бух- I квартал IV квартал Мінфін,
галтерського обліку в бюд- 1993 р. 1993 р. Міносвіти,
жетних установах та визна- МОЗ,
чення необхідних уточнень і Мінсоцзахист,
змін Мінкультури
Розробка методології урядо- IV квартал IV квартал Мінстат,
вої фінансової статистики з 1993 р. 1994 р. Мінфін,
урахуванням міжнародних Національ-
правил, забезпечення її ний банк,
відповідності даним кредит- НДЕІ Мінеко-
но-грошової статистики і номіки,
статистики платіжного ба- Інститут еко-
лансу номіки Акаде-

мії наук

Розробка інструкції щодо IV квартал IV квартал Мінфін
бухгалтерського обліку і 1994 р. 1995 р.
звітності про виконання
державного і місцевих бюд-
жетів відповідно до міжна-
родної практики системи об-
ліку і статистики
Вивчення досвіду розвинутих I квартал IV квартал Мінстат,
країн з питань методології 1993 р. 1993 р. Мінфін,
дослідження ринку капіталу Національний

банк
Розробка методології i зап- I квартал II квартал Мінфін,
ровадження розрахунку Дер- 1993 р. 1993 р. Національний
жавного внутрішнього i Дер- банк,
жавного зовнішнього боргу МЗЕЗ,

Мінекономіки,

Мінстат
Проведення експерименталь- I квартал IV квартал Національний
них розрахунків за 1994 р. 1994 р. банк,
1991-1992 роки: Мінфін,
системи показників грошової Мінстат
статистики
показників статистики дер-
жавного боргу
Визначення складу фінансо- I квартал IV квартал Мінфін,
вої, бюджетної i банківсь- 1993 р. 1993 р. Мінстат,
кої звітності, порядку її Мінекономіки
подання і публікації, роз-
робка методичних вказівок
Публікація показників I квартал періодично Мінфін,
фінансової, бюджетної і 1994 р. Мінстат,
банківської статистики Мінекономіки
відповідно до вимог міжна-
родних організацій
Перегляд системи збору та III квартал II квартал Мінстат,
розробки бухгалтерської 1993 р. 1994 р. Мінфін
звітності у зв'язку зі змі-
ною плану рахунків

Реформа бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік підприємств
Розробка i затвердження га- I квартал III квартал Міністерства
лузевих рекомендацій з 1993 р. 1993 р. i відомства,
обліку витрат виробництва Мінфін,

Мінекономіки,

Мінстат
Вивчення організації та ме- I квартал IV квартал Мінфін,
тодології бухгалтерського 1993 р. 1995 р. Асоціація
обліку і аудиту із застосу- бухгалтерів
ванням міжнародних стандар- і аудиторів
тів і ЕОМ у країнах з роз-
винутою ринковою економікою
Розробка вітчизняних стан- I квартал IV квартал Мінфін,
дартів бухгалтерського об- 1993 р. 1995 р. Асоціація
ліку, звітності й аудиту на бухгалтерів
базі міжнародних стандартів і аудиторів,
і комп'ютерної техніки Держстандарт
Уніфікація форм первинної I квартал IV квартал Мінстат,
облікової документації, 1993 р. 1995 р. Мінфін,
проектування якої пристосо- Асоціація
вано для обробки на термі- бухгалтерів
нальних пристроях ЕОМ для і аудиторів
підприємств різних галузей,
форм власності та господа-
рювання (альбоми форм пер-
винних документів)
Удосконалення форм бухгал- I квартал IV квартал Мінфін,
терського обліку з викорис- 1994 р. 1995 р. Асоціація
танням обчислювальної тех- бухгалтерів
ніки і міжнародних стандар- і аудиторів
тів
Розробка Плану рахунків I квартал IV квартал Мінфін,
бухгалтерського обліку фі- 1993 р. 1994 р. Мінстат,
нансово-господарської ді- Асоціація
яльності підприємств, взає- бухгалтерів
мозв'язаного з Системою на- і аудиторів
ціональних рахунків з вико-
ристанням міжнародного дос-
віду
Методичне забезпечення бух- I квартал IV квартал Мінфін,
галтерського обліку і ауди- 1993 р. 1995 р. Асоціація
ту матеріальних, трудових і бухгалтерів
фінансових ресурсів у гос- і аудиторів
подарській діяльності підп-
риємств, орієнтованих на
вітчизняні стандарти і пер-
сональні ЕОМ
Розробка проектного і прог- I квартал IV квартал Укроблікін-
рамного забезпечення вирі- 1993 р. 1995 р. форм,Мінстат,
шення завдань бухгалтерсь- Мінфін,
кого обліку, звітності, ау- Асоціація
диту на різного класу ЕОМ бухгалтерів
для підприємств різних га- і аудиторів
лузей народного господарс-
тва

Бухгалтерський облік у банках
Розробка стандартів, норма- I квартал IV квартал Держстандарт,
тивних документів та мето- 1993 р. 1994 р. УкрНДІССІ,
дичних рекомендацій системи Національний
планово-економічної, обліко- банк,
вої, статистичної, товаро- Мінстат,
супроводжувальної, спожи- Мінфін
вацької, транспортної, бан-
ківської та іншої докумен-
тації
Розробка i організація ве- I квартал II квартал Національний
дення уніфікованої системи 1993 р. 1994 р. банк
розрахунково-грошової доку-
ментації
Порівняння діючого плану I квартал II квартал Національний
рахунків бухгалтерського 1993 р. 1993 р. банк
обліку в банках з міжнарод-
ними класифікаціями
Розробка методів обліку в IIIквартал IVквартал Національний
банках з урахуванням спе- 1993 р. 1993 р. банк,
цифіки їх діяльності Асоціація

бухгалтерів

і аудиторів
Розробка проекту Єдиного IIIквартал IIIквартал Національний
плану рахунків бухгалтерсь- 1993 р. 1994 р. банк,
кого банківського обліку з Асоціація
урахуванням міжнародного бухгалтерів
досвіду і аудиторів

Розробка методичних та нор- IIIквартал IIIквартал Національний
мативних матеріалів з 1993 р. 1994 р. банк,
банківського обліку Асоціація

бухгалтерів

і аудиторів
Створення нової моделі II квартал IV квартал Національний
банківської звітності 1994 р. 1995 р. банк,

Мінстат
Розробка методичних та нор- II квартал IV квартал Національний
мативних матеріалів для 1994 р. 1995 р. банк
складання, подання та
публікації банківської
звітності i статистики
Перегляд діючих та створен- II квартал IV квартал Національний
ня нових комплексів автома- 1994 р. 1995 р. банк,
тизації бухгалтерського Асоціація
обліку i складання бухгалтерів
звітності в банках і аудиторів

Адаптація розробленої сис- II квартал IV квартал Національний
теми банківської звітності 1994 р. 1995 р. банк
та статистичних показників,
а також програм електронної
обробки інформації на ос-
нові експериментальних роз-
рахунків
Адаптація нового плану ра- II квартал IV квартал Національний
хунків бухгалтерського 1994 р. 1994 р. банк,
банківського обліку i прог- Асоціація
рам електронної обробки да- бухгалтерів
них і аудиторів

Проведення міжнародної екс- IV квартал IV квартал -"-
пертизи проекту Плану ра- 1994 р. 1994 р.
хунків бухгалтерського
банківського обліку
Розробка програми та запро- I квартал IV квартал -"-
вадження в Україні нового 1995 р. 1995 р.
плану рахунків бухгалтерсь-
кого банківського обліку

Статистика цін
Статистика цін споживачів
Підготовка рекомендацій що- I квартал IV квартал Мінстат,
до відбору товарів-предс- 1993 р. 1993 р. Мінекономіки,
тавників для розрахунку ши- Мінпраці
рокого індексу споживчих
цін
Підготовка методології I квартал IV квартал Мінстат
відбору міст i сільських 1993 р. 1993 р.
населених пунктів, реєст-
рація цін в яких забезпе-
чить репрезентативність
інформації для кожної тери-
торії
Підготовка вказівок та I квартал IV квартал -"-
інструментарію для розра- 1993 р. 1993 р.
хунку широкого індексу спо-
живчих цін
Узгодження показників обс- I квартал IV квартал -"-
тежень сімейних бюджетів з 1993 р. 1993 р.
потребами розрахунків широ-
кого індексу споживчих цін
Удосконалення розрахунку I квартал III квартал -"-
індексу споживчих цін від- 1993 р. 1993 р.
повідно до загальноприйня-
тої міжнародної практики
Розробка методології визна- I квартал IV квартал -"-
чення рівня інфляції на ос- 1993 р. 1993 р.
нові широкого індексу спо-
живчих цін
Експериментальні розрахунки I квартал IV квартал -"-
широкого індексу споживчих 1993 р. 1993 р.
цін та рівня інфляції в Ук-
раїні
Навчання працівників місце-
вих органів держстатистики I квартал IV квартал -"-
методів збору даних для 1993 р. 1993 р.
розрахунку широкого індексу
споживчих цін
Статистика цін виробників
Розробка методології розра- I квартал I квартал Мінстат
хунків індексів поточних 1993 р. 1993 р.
цін реалізації сільськогос-
подарської продукції
Вивчення міжнародного II квартал I квартал -"-
досвіду обчислення індексу 1993 р. 1994 р.
цін виробників
Перегляд діючої методо- I квартал IV квартал -"-
логії, методів спостережен- 1994 р. 1994 р.
ня та розробки індексів цін
на промислову продукцію
Розробка методології скла- I квартал IV квартал Мінстат,
дання облікових документів 1993 р. 1993 р. ІКТП Мінтран-
i звітності для спостере- су,
ження за зміною тарифів i Мінтранс,
цін вантажних перевезень Держком-
усіма видами транспорту і нафтогаз,
послуг зв'язку Мінзв'язку
Розробка методики спостере- I квартал II квартал Мінстат
ження за зміною цін у 1993 р. 1993 р.
будівництві за елементами
технологічної структури
Розробка i запровадження I квартал IV квартал Мінстат,
методики розрахунків 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату
індексів цін у будівництві
Вивчення міжнародного дос- I квартал IV квартал Мінстат
віду та організація роботи 1993 р. 1994 р.
щодо обчислення індексів
цін у галузі науково-тех-
нічної діяльності
Розробка методології та I квартал IV квартал Мінстат,
запровадження обчислення 1993 р. 1994 р. Мінекономіки,
індексів цін на експорт та МЗЕЗ,
імпорт товарів і послуг Інститут

економіки

Академії наук
Проведення міжнародної екс- I квартал IV квартал Мінстат,
пертизи матеріалів розра- 1994 р. 1994 р. Інститут
хунку індексів цін експорту економіки
та імпорту товарів і послуг Академії наук

Статистика праці та зайнятості
Розробка методології обліку I квартал IV квартал Мінстат,
робочої сили, зайнятості 1993 р. 1994 р. Мінпраці,
населення та безробіття Мінекономіки,
відповідно до загальноприй- НДІ статистики,
нятої міжнародної практики Мінстату
Розробка організаційних та I квартал IV квартал Мінстат
програмних положень 1993 р. 1993 р.
вибіркового обстеження до-
машніх господарств (сімей)
з проблем зайнятості насе-
лення з урахуванням реко-
мендацій Міжнародної ор-
ганізації праці (МОП)
Проведення пробного I квартал IV квартал Мінстат,
вибіркового обстеження до- 1993 р. 1993 р. регіональні
машніх господарств (сімей) статистичні
за участю експертів МОП органи
Розробка методики обліку I квартал III квартал Мінстат,
військовослужбовців як ок- 1993 р. 1993 р. Міноборони,
ремої категорії зайнятих Служба без-

пеки,

Держкомкор-

дон, МВС,

Національна

гвардія
Коригування форм обліку i II квартал II квартал Мінстат,
звітності відповідно до но- 1993 р. 1993 р. Мінпраці
вих визначень зайнятості
населення та безробіття
Впровадження в практику II квартал IV квартал -"-
статистичних робіт збору 1993 р. 1993 р.
даних на багатоступеневій
вибірковій основі про
рівень заробітної плати за
професіями та посадами
Впровадження в статистичну IV квартал IV квартал Мінстат
практику регулярних вибір- 1994 р. 1994 р.
кових обстежень домашніх
господарств (сімей) з проб-
лем зайнятості населення
Розробка методології визна- I квартал II квартал Мінстат,
чення вартості робочої си- 1993 р. 1993 р. Мінпраці
ли з урахуванням рекомен-
дацій МОП
Розробка методики проведен- IV квартал IV квартал Мінстат
ня вибіркових обстежень для 1993 р. 1993 р.
визначення вартості робочої
сили
Проведення пробного I квартал II квартал -"-
вибіркового обстеження для 1994 р. 1994 р.
обрахування вартості робо-
чої сили (за участю екс-
пертів МОП)
Впровадження в статистичну I квартал IV квартал -"-
практику регулярних 1995 р. 1995 р.
вибіркових обстежень для
обрахування вартості робо-
чої сили
Розробка методики обліку III квартал IV квартал Мінстат,
фонду оплати праці та ре- 1993 р. 1993 р. Мінпраці,
альної заробітної плати Мінекономіки,
відповідно до міжнародної Мінфін,
практики Міноборони,

Служба без-

пеки,

Держкомкор-

дон, МВС

Проведення експерименталь- IV квартал IV квартал Мінстат,
них обстежень щодо впровад- 1993 р. 1993 р. регіональні
ження нової методології статистичні
обліку фондів оплати праці органи
та реальної заробітної пла-
ти
Коригування форм обліку та I квартал IV квартал Мінстат
звітності відповідно до но- 1995 р. 1995 р.
вих визначень заробітної
плати та вартості робочої
сили
Коригування методичних III квартал IV квартал Мінстат,
вказівок i форм статистич- 1995 р. 1995 р. Мінпраці,
ної звітності відповідно до ГОЦ Мінстату,
нової класифікації занять НДІстатистики
та видів діяльності Мінстату
Статистика підприємництва (недержавного)
Вивчення міжнародного дос- II квартал IV квартал Держпідприєм-
віду з питань методології 1993 р. 1993 р. ництво,
аналізу стану малого підп- Мінстат,
риємництва Інститут еко-

номіки Акаде-

мії наук

Розробка методології обчис- I квартал III квартал Держпідприєм-
лення показників стану ма- 1994 р. 1994 р. ництво,
лого підприємництва Інститут еко-

номіки Акаде-

мії наук,

Мінстат
Розробка та впровадження III квартал IV квартал Мінстат,
форм первинної облікової 1994 р. 1994 р. Держпідприєм-
документації і методичні ництво,
рекомендації щодо організа- Мінфін
ції первинного обліку на
малих підприємствах
Розробка форм державної IV квартал I квартал Держпідприєм-
статистичної звітності для 1994 р. 1995 р. ництво,
недержавних формувань з Мінекономіки,
урахуванням нової системи Мінстат
економіко-статистичних і
фінансових показників
Проведення експерименталь- I квартал IV квартал Держпідприєм-
них розрахунків та впровад- 1995 р. 1995 р. ництво,
ження показників стану ма- Мінстат
лого підприємництва
Розпочати випуск спеціалі- III квартал періодично Держпідприєм-
зованого інформаційного бю- 1995 р. ництво,
летеня "Недержавне підпри- Мінстат
ємництво"
Розробка програмного забез- III квартал IV квартал ГОЦ Мінстату,
печення для розрахунку по- 1994 р. 1995 р. Держпідприєм-
казників стану малого підп- ництво
риємництва
Приведення у відповідність з міжнародними рекомендаціями

показників державної статистики

всіх галузей народного господарства
Розробка методики щоквар- I квартал IV квартал Мінстат
тальних розрахунків чисель- 1993 р. 1993 р.
ності населення
Удосконалення методики роз- I квартал I квартал -"-
рахунку чисельності сільсь- 1993 р. 1993 р.
когосподарського i несіль-
ськогосподарського населення
Удосконалення методології Мінстат,
розрахунків у міжпереписний Інститут еко-
період: номіки Акаде-
національного складу насе- I квартал I квартал мії наук
лення 1993 р. 1993 р.
сімейного складу населення I квартал III квартал

1993 р. 1993 р.
рівня освіти населення, I квартал II квартал
в тому числі зайнятого 1993 р. 1993 р.
Перехід на використання в I квартал III квартал Мінстат
статистичній практиці ко- 1993 р. 1993 р.
ефіцієнтів смертності насе-
лення за міжнародними реко-
мендаціями
Удосконалення методики I квартал IV квартал Мінстат,
обліку та розробки даних 1993 р. 1994 р. МВС,
про міграційний рух насе- Мінпраці,
лення з урахуванням поло- Держмитком
жень, що прийняті в міжна-
родній статистичній практи-
ці
Розробка методології обліку II квартал IV квартал Мінстат,
військовослужбовців при 1993 р. 1994 р. Міноборони,
проведенні обстежень та пе- Служба без-
реписів населення, що пеки,
відповідає загальноприй- МВС,
нятій міжнародній практиці Держкомкордон,

Національна

гвардія
Перехід на міжнародну мето- I квартал IV квартал МОЗ,
дологію при визначенні жи- 1993 р. 1994 р. Мінстат
вонароджених та мертвона-
роджених
Перехід на використання в I квартал IV квартал Мінстат
статистичній практиці по- 1993 р. 1993 р.
няття "домашнє господарс-
тво" як первинної одиниці
обстеження, при проведенні
переписів, демографічних,
монографічних та інших обс-
тежень населення відповідно
до міжнародної практики
Вивчення досвіду країн з I квартал IV квартал Мінстат,
розвинутою ринковою еконо- 1993 р. 1995 р. МВС
мікою щодо впровадження та
ведення регістру населення
з метою розробки заходів
для його впровадження в Ук-
раїні
Вивчення досвіду розвинутих I квартал IV квартал Мінстат,
країн щодо визначення межі 1993 р. 1993 р. Мінпраці,
бідності Мінекономіки
Розрахунки прожиткового мі- I квартал III квартал -"-
німуму згідно з міжнародни- 1993 р. 1993 р.
ми рекомендаціями
Удосконалення методології I квартал I квартал Мінстат
обстеження сімейних бюдже- 1993 р. 1994 р.
тів відповідно до міжнарод-
ної практики
Розробка основних принципів I квартал IV квартал Мінстат,
і впровадження розрахунку 1993 р. 1993 р. НДЕІ Мін-
національного доходу за ме- економіки,
тодологією ООН для визна- Національний
чення внесків України в банк,
бюджет ООН МЗС

Розробка методики та прове- I квартал I квартал Мінстат
дення експериментального 1993 р. 1993 р.
розрахунку використаного
національного доходу за
квартал
Розробка методики попе- II квартал II квартал Мінстат
реднього розрахунку валово- 1994 р. 1995 р.
го суспільного продукту і
національного доходу за рік
на регіональному рівні та
її апробація
Розробка методики обчислен- I квартал II квартал Мінстат,
ня продуктивності праці за 1993 р. 1994 р. НДЕІ Мін-
окремими галузями народного економіки
господарства на принципах,
прийнятих у міжнародній
практиці
Розробка методики перера- I квартал IV квартал Мінстат,
хунку узагальнюючих показ- 1993 р. 1993 р. Мінекономіки
ників роботи за галузями
промисловості відповідно до
Міжнародного стандартного
галузевого класифікатора
(МСГК)
Удосконалення методики II квартал IV квартал Мінстат
обліку основних показників 1993 р. 1995 р.
роботи промисловості
відповідно до рекомендацій
міжнародних організацій i
їх запровадження
Проведення перерахунків да- II квартал IV квартал -"-
них основних показників ро- 1993 р. 1995 р.
боти промисловості
відповідно до МСГК за
1980-1991 роки
Проведення перерахунків ос- II квартал IV квартал -"-
новних видів Номенклатури 1993 р. 1995 р.
промислової продукції за
1980-1991 роки виходячи з
Номенклатури гармонізованої
системи (НГС)
Розробка методології обчис- I квартал IV квартал Мінстат,
лення паливно-енергетичного 1993 р. 1994 р. Мінекономіки,
балансу, балансу електрое- Держкомресур-
нергії і проведення їх роз- сів,
рахунків Міненерго,

Держкомнафто-

газ,

Інститут

проблем енер-

гозбереження

Академії

наук
Розробка методології і I квартал IV квартал Мінстат,
складання натуральних ба- 1993 р. 1994 р. Держкомресур-
лансів основних видів про- сів,
дукції виробничо-технічного Мінекономіки
призначення
Створення системи показни- I квартал IV квартал Мінстат,
ків, що характеризують ри- 1993 р. 1994 р. Держкомресур-
нок засобів виробництва сів,

Мінекономіки,

Міноборони
Розробка методики визначен- III квартал IV квартал Мінпраці,
ня робочих місць 1993 р. 1994 р. Держпідприєм-

ництво
Розробка методології прове- I квартал IV квартал Мінстат,
дення вибіркових статистич- 1993 р. 1995 р. Мінекономіки,
них обстежень та переписів, Інститут еко-
зокрема сільськогосподарсь- номіки Акаде-
ких мії наук,

Мінсільгосп-

прод,

Інститут аг-

рарної еко-

номіки Ака-

демії аграр-

них наук
Удосконалення методології I квартал IV квартал Мінстат,
розрахунків валової про- 1993 р. 1993 р. Мінекономіки,
дукції сільського госпо- Мінсільгосп-
дарства (без внутрігоспо- прод,
дарського споживання) Академія аг-

рарних наук,

Інститут еко-

номіки Акаде-

мії наук,

НДІ статисти-

ки Мінстату
Удосконалення методології I квартал IV квартал Мінстат,
розрахунків балансів основ- 1993 р. 1993 р. Академія аг-
них продуктів сільського рарних наук,
господарства з урахуванням Інститут еко-
їх експорту та імпорту номіки Акаде-

мії наук
Розробка методології розра- I квартал IV квартал Мінстат,
хунків споживання основних 1993 р. 1993 р. НДІ гігієни
продуктів харчування насе- харчування,
ленням з визначенням їх МОЗ
структурного складу мікро-,
макроелементів та калорій-
ності
Порівняння структури I квартал II квартал Мінстат
роздрібного товарообороту 1993 р. 1994 р.
та послуг з міжнародними
рекомендаціями
Розробка методології форму- I квартал IV квартал Мінстат,
вання статистичної інформа- 1993 р. 1995 р. МЗЕЗ,
ції щодо торгівлі та побу- Інститут мар-
тового обслуговування насе- кетингу та
лення в умовах різних форм інформації
власності МЗЕЗ

Удосконалення методики роз- I квартал IV квартал Мінстат,
рахунків забезпечення насе- 1993 р. 1994 р. Інститут мар-
лення товарами тривалого кетингу та
користування інформації

МЗЕЗ
Розробка єдиної номенклату- I квартал IV квартал Мінстат,
ри товарів (товарного слов- 1993 р. 1993 р. МЗЕЗ,
ника) народного споживання, Інститут мар-
що враховуються в роздріб- кетингу та
ному та оптовому товарообо- інформації
роті МЗЕЗ

Удосконалення методики виз- I квартал IV квартал Мінстат,
начення викидів шкідливих 1993 р. 1993 р. Мінприроди
речовин автомобільним
транспортом та проведення
розрахунків на регіонально-
му рівні
Розробка методики обчислен- I квартал IV квартал Мінприроди,
ня кількості токсичних 1993 р. 1994 р. МОЗ,
відходів відповідно до між- ГОЦ Мінстату,
народної практики Мінстат
Розробка системи екологіч- II квартал IV квартал Мінприроди,
них показників з урахуван- 1993 р. 1994 р. МОЗ,
ням міжнародного досвіду Мінекономіки,

Мінстат,

міністерства

і відомства
Удосконалення методики та IV квартал II квартал Мінстат,
проведення соціологічних 1993 р. 1994 р. Інститут соці-
обстежень і опитувань насе- ології Акаде-
лення з урахуванням міжна- мії наук
родного досвіду формування
вибірки респондентів
Створення єдиної методоло- III квартал III квартал МВС,
гії обліку та статистичної 1993 р. 1994 р. Прокуратура,
звітності про стан злочин- Мінюст,
ності, розкриття і розслі- Мінстат
дування злочинів
Вивчення досвіду розвинутих I квартал IV квартал -"-
країн з проблем наявності 1993 р. 1994 р.
та використання загально-
кримінальної системи обліку
та звітності
Розробка з урахуванням між- I квартал IV квартал Мінстат,
народної практики системи 1993 р. 1994 р. МВС,
показників, що характеризу- Мінюст,
ють стан порушень законо- Прокуратура,
давства у сфері економіки Мінфін,
та проведення розрахунків Національний
їх впливу на соціально-еко- банк,
номічне становище країни Держмитком
Розробка з урахуванням ре- II квартал II квартал Мінстат,
комендацій ЮНЕСКО системи 1993 р. 1994 р. Мінкультури
показників статистики куль-
тури
Удосконалення з урахуванням III квартал III квартал Мінстат,
міжнародної практики систе- 1993 р. 1994 р. Міносвіти
ми показників, що характе-
ризують початкову, середню
та вищу освіту
Розробка з урахуванням між- I квартал IV квартал Мінстат,
народного досвіду системи 1994 р. 1995 р. МОЗ,
показників страхової меди- ГОЦ Мінстату
цини та впровадження її в
практику роботи
Удосконалення методики об- II квартал I квартал Мінстат,
числення травматизму на ви- 1993 р. 1994 р. Держнагляд-
робництві відповідно до ре- охоронпраці,
комендацій МОП та Закону Мінпраці,
"Про охорону праці" МОЗ
Розробка системи показни- II квартал III квартал Мінстат,
ків, що характеризують стан 1993 р. 1995 р. Мінсоцзахист,
інвалідності, пенсійного Пенсійний
забезпечення та надання фонд
всіх видів соціальної допо-
моги
Розробка методики порівнян- I квартал IV квартал Мінстат,
ня елементів технологічної 1993 р. 1993 р. НДЦ "Екобуд"
структури капітальних вкла-
день
Розробка механізму порів- IV квартал I квартал Мінстат,
няння показників щодо капі- 1993 р. 1994 р. Мінбудархі-
тального будівництва в умо- тектури,
вах зміни цін з урахуванням НДЦ "Екобуд"
міжнародної практики
Розробка методологічного I квартал IV квартал Мінстат,
забезпечення розрахунків 1993 р. 1993 р. Інститут
наукоємності продукції економіки

Академії

наук,

Центр по вив-

ченню науково-

технічного по-

тенціалу та

історії науки

Академії наук
Розробка єдиної методології I квартал IV квартал Мінстат,
обліку чисельності наукових 1993 р. 1993 р. Центр по вив-
працівників і витрат на на- ченню науково-
уково-дослідні та проектно- технічного
конструкторські роботи потенціалу та

історії науки

Академії наук
Розробка системи показників I квартал III квартал Мінстат,
з усіх видів транспорту, 1993 р. 1993 р. Мінтранс,
зв'язку, шляхового госпо- Держкомнафто-
дарства, дорожньо-транс- газ,
портних пригод, що забезпе- Мінзв'язку,
чать формування бухгал- Мінекономіки,
терської і статистичної Мінфін,
звітності відповідно до ІКТП Мінтран-
міжнародних вимог і харак- су, МВС
теризуватимуть функціону-
вання нових структур управ-
ління транспортом і зв'яз-
ком
Розробка методології облі- IV квартал II квартал Мінстат,
ку, розрахунків і статис- 1993 р. 1994 р. Мінтранс,
тичної звітності з усіх ви- Держкомнафто-
дів транспорту, зв'язку, газ,
шляхового господарства, до- Мінзв'язку,
рожньо-транспортних пригод ІКТП Мінтран-

су, МВС
Розробка системи вибіркових I квартал II квартал Мінстат,
статистичних обстежень, пе- 1995 р. 1995 р. Мінтранс,
реписів, цензів, обстежень Держкомнафто-
з питань діяльності транс- газ,
порту, шляхового господарс- Мінзв'язку,
тва, зв'язку ІКТП Мінтран-

су,

Мінекономіки
Розробка методології дороз- III квартал IV квартал Мінстат,
рахунків окремих підсумко- 1995 р. 1995 р. Мінтранс,
вих показників у зв'язку з Держкомнафто-
переходом на несуцільне газ,
статистичне обстеження на Мінзв'язку,
всіх видах транспорту, шля- ІКТП Мінтран-
хового господарства, зв'яз- су
ку
Розробка методології обліку I квартал IV квартал Мінстат,
експорту (імпорту) послуг, 1993 р. 1993 р. МЗЕЗ,
у тому числі з державами Мінтранс,
колишнього СРСР Мінзв'язку,

Інститут

економіки

Академії наук
Удосконалення методології I квартал IV квартал Мінстат,
облі ку експорту (імпорту) 1993 р. 1993 р. Мінекономіки,
товарів народного споживан- МЗЕЗ,
ня, продукції виробни- Мінмашпром
чо-технічного та оборонного
призначення, у тому числі з
країнами колишнього СРСР
Удосконалення показників I квартал IV квартал Держмитком,
вантажних митних декларацій 1993 р. 1995 р. Мінстат,

МЗЕЗ
Удосконалення методології I квартал IV квартал Мінстат,
обчислення узагальнюючих 1993 р. 1994 р. МЗЕЗ,
показників зовнішньоеконо- Мінекономіки,
мічної діяльності, включаю- Держмитком,
чи відносини з державами Інститут еко-
колишнього СРСР номіки Акаде-

мії наук
Розробка методології обліку I квартал IV квартал Мінстат,
іноземних інвестицій 1993 р. 1993 р. Мінекономіки,

МЗЕЗ,

Мінфін,

Національний

банк,

Держмитком
Удосконалення державної статистичної

звітності та первинної облікової документації
Перегляд діючої статистич-
ної звітності та доповнення
її показниками, які засто-
совуються у міжнародній
практиці щодо:
галузей промисловості I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1995 р. Мінекономіки,

міністерства

і відомства
сільського господарства I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1995 р. Мінекономіки,

Інститут еко-

номіки Акаде-

мії наук
будівництва I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1995 р. Мінбудархі-

тектури,

Мінекономіки,

Міноборони,

міністерства

і відомства
матеріальних ресурсів I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1995 р. Мінекономіки,

Держкомресур-

сів,

Мінфін,

Міноборони,

Інститут

проблем

енергозбере-

ження Акаде-

мії наук
земельних ресурсів II квартал IV квартал Держкомзем,

1993 р. 1995 р. Мінстат,

міністерства

і відомства
екології II квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1995 р. Мінприроди,

міністерства

і відомства
торгівлі та послуг I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1995 р. МЗЕЗ,

Центральна

спілка спо-

живчих това-

риств
спостереження за виконан- IV квартал I квартал Мінстат,
ням найважливіших соці- 1993 р. 1995 р. Мінпраці
альних програм
житлового фонду I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1993 р. Мінекономіки,

Держжитлоко-

мунгосп,

Міноборони
науки I квартал IV квартал Мінстат,

1993 р. 1995 р. Мінекономіки,

ДКНТ Акаде-

мії наук
Впровадження звітності з I квартал I квартал Мінстат,
політичної статистики 1993 р. 1993 р. Мінюст
Перегляд i організація веден-
ня уніфікованої системи
первинної облікової доку-
ментації:
інвентаризація діючих ти- Iквартал IV квартал Мінстат,
пових форм первинної об- 1993 р. 1993 р НДІ статистики
лікової документації Мінстату

визначення за розділами I квартал IV квартал Мінстат,
обліку переліків форм 1993 р. 1993 р. НДІ статистики
первинної облікової доку- Мінстату,
ментації, що потрібні для Асоціація бух-
забезпечення проведення галтерів i
державних статистичних аудиторів
спостережень
удосконалення діючих i I квартал IV квартал Мінстат,
створення нових форм пер- 1993 р. 1995 р. Мінфін,
винного обліку, відповід- НДІ статис-
но до міжнародних реко- тики Мінстату,
мендацій Асоціація

бухгалтерів i

аудиторів,

орендне під-

приємство

"Укрбланквидав"

Удосконалення звітності з I квартал IV квартал Мінстат,
експорту та імпорту товарів 1993 р. 1994 р. МЗЕЗ,
і послуг, ефективності Національний
зовнішньої торгівлі, геог- банк,
рафічного розподілу експор- Мінекономіки,
ту та імпорту, видів розра- Інститут
хунків i валют економіки

Акаде-

мії наук

Перегляд порядку обліку I квартал II квартал Мінстат,
продукції будівництва у 1993 р. 1994 р. Мінекономіки,
вартісних вимірах, удоско- Мінбудархі-
налення статистичних показ- тектури
ників та методології їх
формування з метою забезпе-
чення потреб ринкової еко-
номіки:
щодо інвестиційної діяль-
ності
щодо діяльності будівель-
них організацій
Розробка системи показників I квартал IV квартал Мінстат,
первинного обліку, що за- 1993 р. 1993 р. Мінфін,
безпечать формування даних Асоціація бух-
відповідно до вимог міжна- галтерів i
родної практики, системи аудиторів,
національних рахунків i НДІ статис-
бухгалтерського обліку тики Мінстату
Розробка макетів форм пер- IV квартал IV квартал Мінстат,
винної облікової докумен- 1993 р. 1994 р. Мінфін
тації, методичні рекомен-
дації, вимоги до ор-
ганізації первинного обліку
Розробка та затвердження I квартал IV квартал Мінстат,
табелів форм державної ста- 1993 р. 1993 р. Міноборони,
тистичної звітності для ГОЦ Мінстату
підприємств, організацій та Служба без-
установ Міноборони, Служби пеки,
безпеки, МВС, Держкомкордо- МВС,
ну Держкомкордон

Розробка нових форм первин- I квартал IV квартал Мінстат,
ного обліку підприємств і 1994 р. 1994 р. Мінфін,
організацій транспорту, Мінтранс,
шляхового господарства, Держкомнафто-
зв'язку, що забезпечать пе- газ,
рехід на систему національ- Мінзв'язку,
них рахунків та інтеграцію Міноборони
до міжнародної системи
Розробка форм державної II квартал IV квартал Мінстат,
статистичної звітності для 1994 р. 1994 р. Мінтранс,
підприємств і організацій Держкомнафто-
транспорту, зв'язку, шляхо- газ,
вого господарства з ураху- Мінзв'язку,
ванням нової системи еконо- ІКТП Мінтран-
міко-статистичних і фінан- су,
сових показників Міноборони
Розробка методів і програм III квартал IV квартал Мінстат,
обробки даних статистичної 1995 р. 1995 р. Мінтранс,
звітності щодо транспорту, Держкомнафто-
шляхового господарства, газ,
зв'язку з метою групування Мінзв'язку,
їх згідно з міжнародною ІКТП Мінтран-
практикою су,

Міноборони

Розробка звітності щодо об- I квартал IV квартал Мінстат,
ліку та використання іно- 1993 р. 1993 р. Мінекономіки,
земних інвестицій Мінфін,

МЗЕЗ,

Національний

банк,

Держмитком

Державний реєстр звітних

(статистичних) одиниць України (ДРЗОУ)
Визначення складу показ- I квартал IV квартал Мінстат,
ників ДРЗОУ, розробка реєс- 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату,
траційної картки Фонд держав-

ного майна,

Мінекономіки,

Мінфін,

Національний

банк
Розробка комплексу інструк- I квартал II квартал Мінстат,
тивних i методичних ма- 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату,
теріалів щодо робіт, пов'- Фонд держав-
язаних з веденням і корис- ного майна,
туванням Реєстру на основі Мінекономіки,
діючого автоматизованого Мінфін,
банку класифікаторів Національний

банк,

Спілка еконо-

містів,

Інститут еко-

номіки Акаде-

мії наук
Розробка техноробочого про- I квартал IV квартал ГОЦ Мінстату,
екту (постановка задачі, 1993 р. 1993 р. Мінстат,
технічне завдання, алго- Фонд держав-
ритмізація та програмуван- ного майна,
ня) Спілка еконо-

містів
Здійснення комплексу ор- I квартал IV квартал Мінстат,
ганізаційних заходів по 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату,
впровадженню Реєстру Мінкультури,

Мінфін,

Спілка еконо-

містів
Проведення дослідної екс- III квартал III квартал ГОЦ Мінстату,
плуатації 1993 р. 1993 р. Мінстат,

регіональні

статистичні

органи,

Спілка

економістів
Доробка програмного забез- IV квартал IV квартал ГОЦ Мінстату,
печення за підсумками 1993 р. 1993 р. Спілка
дослідної експлуатації економістів
Організація промислової I квартал II квартал ГОЦ Мінстату,
експлуатації Реєстру 1994 р. 1994 р. Мінстат,

регіональні

статистичні

органи
Впровадження штрихового кодування
Розробка державних стан- I квартал IV квартал Держстандарт,
дартів України для системи 1993 р. 1995 р. УкрНДІССІ,
штрихового кодування, тех- Мінмашпром,
нічних та програмних засо- Мінекономіки,
бів, нанесення та зчитуван- асоціація
ня штрихових кодів, норма- "Скана",
тивно-технічних документів, ГОЦ Мінстату
що регламентують їх засто-
сування
Розробка технічних засобів I квартал IV квартал Мінмашпром,
та нормативних документів 1993 р. 1995 р. асоціація
щодо системи штрихового ко- "Скана"
дування на основі міжнарод-
них вимог
Розробка програми створення I квартал I квартал Мінмашпром,
та освоєння серійного ви- 1993 р. 1993 р. асоціація
робництва, впровадження та "Скана"
сервісного обслуговування
технічних i програмних за-
собів нанесення та зчиту-
вання штрихових кодів
Методичне та інформаційне I квартал IV квартал Держстандарт,
забезпечення застосування 1993 р. 1995 р. УкрНДІССІ,
штрихового кодування, вклю- Мінекономіки,
чаючи розробку автоматизо- асоціація
ваних банків даних "Скана",

Спілка еконо-

містів,

ГОЦ Мінстату
Підготовка документів для I квартал IV квартал Торгово-
реєстрації України в міжна- 1993 р. 1993 р. промислова
родній Асоціації товарної палата,
нумерації EAN Мінмашпром,

Мінекономіки,

асоціація

"Скана"
Перереєстрація підприємств I квартал IV квартал Торгово-
- учасників зовнішньоеконо- 1993 р. 1993 р. промислова
мічних зв'язків для присво- палата,
єння експортній продукції Мінмашпром,
нових національних кодів Мінекономіки,

асоціація

"Скана"
Організація мережі I квартал IV квартал Мінмашпром,
регіональних центрів для 1993 р. 1994 р. Мінекономіки,
впровадження штрихового ко- Торгово-
дування та надання комплек- промислова
су послуг підприємствам i палата,
організаціям, що використо- асоціація
вують штрихові коди для "Скана"
ідентифікації своєї про-
дукції
Розробка нормативно-техніч- I квартал IV квартал Національний
них документів, що регла- 1993 р. 1995 р. банк,
ментують порядок нанесення Мінекономіки,
штрихових кодів на Держстандарт,
банківські документи метою асоціація
автоматизованої іден- "Скана"
тифікації реквізитів плат-
ників i одержувачів
Розробка та впровадження I квартал IV квартал
Програм застосування штри- 1993 р. 1995 р.
хового кодування:
у зовнішній та внутрішній МЗЕЗ, торгівлі Мінмашпром,

Торгово-

промислова

палата,

асоціація

"Скана"
у системі матеріально- Держкомресур-
технічного забезпечення сів,

асоціація

"Скана",

Спілка еконо-

містів
Підготовка і перепідготовка

кадрів статистики і обліку
Вивчення діючої в міжна- I квартал III квартал Міносвіти,
родній практиці методології 1993 р. 1993 р. Мінстат,
обліку і статистики та за- Мінфін,
безпечення відповідними ма- Інститут
теріалами економічних вузів підготовки
i навчальних центрів фахівців

статистики

i ринку

Мінстату,

Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Визначення вищих навчальних I квартал IV квартал Міносвіти,
закладів та закладів по 1993 р. 1993 р. Мінфін,
підвищенню кваліфікації як Мінстат,
базових щодо підготовки та Асоціація
перепідготовки фахівців об- бухгалтерів і
ліку i статистики аудиторів
Покладення на них навчально-
методичного керівництва
підготовкою, перепідготовкою
та підвищенням кваліфікації
фахівців статистики, бух-
галтерського обліку
Розробка макетів i впровад- I квартал IV квартал Міносвіти,
ження нових навчальних пла- 1993 р. 1993 р. Мінстат,
нів з урахуванням курсів Мінфін,
"Національне рахівництво", Національний
"Фінансовий облік", банк,
"Банківський облік", "Ста- Інститут
тистика", "Електронна об- підготовки
робка економічної інформа- фахівців
ції", "Бухгалтерський об- статистики i
лік", "Теорія фінансо- ринку
во-господарського контролю Мінстату,
і аудиту","Контроль і ау- Асоціація
дит" для забезпечення під- бухгалтерів і
готовки фахівців, що воло- аудиторів
діють сучасною методологією
статистики та обліку
Складання типових навчаль- I квартал IV квартал Міносвіти,
них планів i програм для 1993 р. 1993 р. Мінстат,
перепідготовки i підвищення Мінфін, Інсти-
кваліфікації працівників тут підготовки
обліку і статистики, фахівців ста-
підприємств і організацій, тистики і рин-
викладачів вузів, ку Мінстату,
технікумів i навчальних Асоціація бух-
центрів галтерів і

аудиторів

Розробка принципів системи I квартал I квартал Міносвіти,
бухгалтерської i аудиторсь- 1993 р. 1994 р. Мінфін,
кої освіти Мінстат,

Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Навчально-методичне забез- I квартал IV квартал Міносвіти,
печення освітніх програм 1993 р. 1994 р. Мінфін,
вищої освіти з бухгалтерсь- Мінстат,
кого обліку і статистики Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Розробка кваліфікаційних I квартал IV квартал Міносвіти,
характеристик фахівців з 1993 р. 1993 р. Мінфін,
бухгалтерського обліку, ау- Мінстат,
диту i статистики Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Розробка вимог до змісту та I квартал III квартал Міносвіти,
форм організації виробничої 1993 р. 1993 р. Мінстат,
практики студентів з питань Мінфін
статистики, для студентів
економічних та інженер-
но-економічних вузів і тех-
нікумів з питань бухгал-
терського обліку і статис-
тики
Розробка комплексних i ква- I квартал III квартал Міносвіти,
ліфікаційних завдань для 1993 р. 1994 р. Мінстат,
оцінки знань фахівців-ви- Мінфін,
пускників вищих навчальних Асоціація
закладів різних рівнів за бухгалтерів і
спеціальностями "Статисти- аудиторів
ка", "Бухгалтерський облік
i аудит" з урахуванням
міжнародних вимог
Підготовка та видання укра- I квартал III квартал Мінстат,
їнсько-російсько-англійсь- 1993 р. 1994 р. Мінфін,
кого словника статистичних Асоціація
і бухгалтерських термінів статистиків,

НДІ статистики

Мінстату,

Державний

економічний

університет,

Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Включення до тематики ди- I квартал IV квартал Міносвіти,
сертаційних та курсових 1993 р. 1995 р. НДІ статистики
робіт вищих навчальних зак- Мінстату,
ладів різних рівнів еко- Державний
номічного та інженерно-еко- економічний
номічного напряму університет,
дослідження методологічних Асоціація
проблем національного бухгалтерів і
рахівництва, платіжного ба- аудиторів
лансу, фінансового,
банківського обліку та ау-
диту
Запровадження періодичних I квартал періодично Мінстат,
нарад статистиків України з 1993 р. НДІ статис-
метою консолідації зусиль тики Мінстату,
щодо розвитку національної Асоціація
статистики статистиків

Підготовка фахівців з пи- I квартал IV квартал Держстандарт,
тань системи штрихового ко- 1993 р. 1995 р. Спілка еконо-
дування містів,

асоціація

"Скана"

Визначення строків пе- I квартал IV квартал Міносвіти,
репідготовки i підвищення 1993 р. 1993 р. Мінстат,
кваліфікації фахівців Мінфін,
обліку і статистики за НДІ статистики
різними формами навчання: Мінстату,
стаціонарне для нових Асоціація фахівців, статистиків,

Асоціація
денне, вечірнє, заочне бухгалтерів і
для працівників органів аудиторів
статистики, підприємств,
організацій та госпроз-
рахункових об'єктів
Підготовка та видання під- I квартал IV квартал Міносвіти,
ручників, навчальних 1993 р. 1995 р. Мінстат,
посібників, словників та НДІ статистики
іншої навчально-методичної Мінстату,
літератури для вищих нав- Інститут
чальних закладів різних підготовки
рівнів з питань статистики фахівців
i бухгалтерського обліку, статистики i
інформаційних технологій, ринку Мінстату,
нових систем класифікацій i Асоціація
кодування, програмного за- статистиків,
безпечення переходу на нову Державний
методологію економічний

університет,

Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів

Визначення потреб госпо- I квартал IV квартал Мінстат,
дарства України у перепід- 1993 р. 1993 р. Інститут підго-
готовці фахівців з бухгал- товки фахівців
терського обліку i статис- статистики i
тики, які оволоділи б до- ринку Мінстату,
сягненнями сучасної міжна- Мінфін,
родної практики Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів

Організація консультацій з I квартал IV квартал Мінстат,
іноземними фахівцями щодо 1993 р. 1994 р. Мінфін,
питань підготовки націо- Міносвіти,
нальних фахівців статистики НДІ статистики
та обліку Мінстату,

Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів

Зміцнення матеріаль- I квартал IV квартал Міносвіти,
но-технічної бази вищих 1993 р. 1994 р. Мінфін,
навчальних закладів, інсти- Мінстат,
тутів перепідготовки кадрів НДІ статистики
економічного та інженер- Мінстату
но-економічного профілю
шляхом організації спеціа-
лізованих навчальних лабо-
раторій
Створення на базі Державно- I квартал IV квартал Міносвіти,
го економічного університе- 1993 р. 1994 р. Мінфін,
ту, Інституту підготовки Мінстат,
фахівців статистики та рин- Спілка еконо-
ку Мінстату, Одеського і містів,
Тернопільського інститутів Асоціація
народного господарства, статистиків,
госпрозрахункових центрів з Асоціація
метою перепідготовки фа- бухгалтерів і
хівців професорсько-викла- аудиторів
дацького складу вузів i
технікумів із статистики та
обліку для оволодіння ними
основ національного рахів-
ництва і міжнародної систе-
ми обліку та аудиту
Перепідготовка та підвищен- I квартал IV квартал Мінстат,
ня кваліфікації працівників 1993 р. 1995 р. НДІ статистики
первинної ланки в галузі Мінстату,
обліку i статистики на базі Інститут підго-
навчальних центрів Мінстату товки фахівців

статистики i

ринку Мінстату,

Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Впровадження платного нав- I квартал IV квартал Мінстат,
чання слухачів-викладачів 1993 р. 1995 р. НДІ статистики
різних організацій України Мінстату,
та інших держав з питань Інститут підго-
впровадження в практику товки фахівців
обліку i статистики міжна- статистики i
родних стандартів із скоро- ринку Мінстату,
ченим строком навчання (в Асоціація
межах 2 років) залежно від бухгалтерів і
рівня їх освіти з видачею аудиторів
сертифікатів міжнарод-
но-визнаних аудиторських
фірм
Обмін викладачами i студен- I квартал IV квартал Міносвіти,
тами між українськими та 1993 р. 1995 р. Інститут підго-
зарубіжними вузами для вив- товки фахівців
чення національних i міжна- статистики i
родних систем обліку та ринку Мінстату,
статистики Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів

Стажування викладачів вузів I квартал IV квартал Міносвіти,
і фахівців системи Мінстату 1993 р. 1995 р. Мінстат,
в статистичних службах НДІ статистики
міжнародних організацій з Мінстату,
метою вивчення їх діяль- Асоціація
ності та використання ме- бухгалтерів і
тодів обліку, звітності та аудиторів
аналізу
Формування перспективного II квартал IV квартал Мінстат,
плану видання підручників 1993 р. 1993 р. Асоціація
та навчальних посібників з статистиків,
питань статистики, бухгал- НДІ статистики
терського обліку i аудиту Мінстату,

Державний

економічний

університет,

Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Створити в Україні єдиний I квартал I квартал Міносвіти,
центр підвищення кваліфіка- 1993 р. 1995 р. Мінстат,
ції і перепідготовки бух- Мінфін,
галтерів і аудиторів для Інститут підго-
всіх галузей народного гос- товки фахівців
подарства, ліквідувати га- статистики i
лузеві інститути (факульте- ринку Мінстату,
ти) цього профілю Асоціація

бухгалтерів і

аудиторів
Створити науково-дослідний IV квартал Мінфін,
заклад з проблем реформи 1993 р. Мінекономіки
бухгалтерського обліку і
фінансів
Технічне переоснащення статистичних органів
та удосконалення технології обробки статистичної інформації

Розробка проекту технічного I квартал I квартал Мінстат,
переоснащення органів дер- 1993 р. 1993 р. науково-впро-
жавної статистики сучасними ваджувальний
ЕОМ, ПЕОМ і засобами зв'яз- центр "Гене-
ку зис",

ГОЦ Мінстату
Створення комп'ютерної ін- I квартал IV квартал Мінстат,
формаційної системи Мінста- 1993 р. 1995 р. ГОЦ Мінстату
ту, інтегрованої з інформа-
ційними системами державних
органів управління
Забезпечення робочих місць I квартал IV квартал Мінстат,
сучасною комп'ютерною тех- 1993 р. 1994 р. ГОЦ Мінстату
нікою для оперативної об-
робки і аналізу статистич-
ної інформації для районно-
го, обласного та державного
рівнів статистики
Перегляд i створення нових
комплексів електронної об-
робки статистичної інфор-
мації і банків даних
відповідно до змін складу
статистичних показників, що
викликано переходом до між-
народних стандартів:
створення банку даних I квартал I квартал Мінстат,
соціально-економічного 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату
становища сільських на-
селених пунктів
створення статистичної I квартал IV квартал Мінстат,
бази соціально-економіч- 1993 р. 1993 р. Інститут еко-
них порівнянь із зару- номіки Акаде-
біжними країнами (на ос- мії наук,
нові публікацій міжна- НДІ статистики
родних організацій і ма- Мінстату,
теріалів національних ГОЦ Мінстату
статистичних служб)
створення банку даних ді- IV квартал III квартал Мінстат,
яльності громадських ор- 1993 р. 1994 р. Мінюст,
ганізацій та політичних ГОЦ Мінстату
партій
створення банку даних про II квартал IV квартал Мінстат,
становище жінок, сім'ї, 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату, охорони материнства і Мінпраці дитинства
перегляд і створення но- II квартал III квартал Мінстат,
вого комплексу електрон- 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату
ної обробки статінформа-
ції про порушення адмі-
ністративного законодав-
ства
розробка програм і забез- I квартал IV квартал Мінстат,
печення основних підсум- 1993 р. 1993 р. ГОЦ Мінстату
ків роботи промисловості
за галузями відповідно
до Міжнародної стан-
дартної галузевої класи-
фікації (МСГК)
Створення банку ліцензійно- I квартал IV квартал ГОЦ Мінстату
го програмного забезпечення 1993 р. 1995 р.
для обробки і аналізу ста-
тистичної інформації
Запровадження розрахунків Мінстат,
на ЕОМ: ГОЦ Мінстату,
чисельності населення за I квартал III квартал ІПІ Мінеконо-
статтю та віком в Украї- 1993 р. 1993 р. міки
ні, областях та містах з
чисельністю жителів 100
тисяч і більше
чисельності населення за I квартал IV квартал
статтю та віком у районах 1993 р. 1993 р.
та містах з чисельністю
від 50 до 100 тисяч жите-
лів
таблиць народжуваності в I квартал IV квартал
Україні та її регіонах 1993 р. 1993 р.

таблиць смертності в Ук- I квартал IV квартал
раїні та її регіонах 1993 р. 1993 р.
природного руху населення I квартал IV квартал
(з урахуванням потреби 1994 р. 1996 р.
даних для розрахунків
рівня освіти та націо-
нального складу населен-
ня)
міграційного руху на- I квартал IV квартал
селення з урахуванням 1994 р. 1996 р.
напрямів міграції та між-
народних вимог
Розробка математичного та
програмного забезпечення
складання:
національних рахунків III квартал IV квартал Мінстат,

1994 р. 1995 р. ГОЦ Мінстату
міжгалузевих балансів I квартал III квартал
за скороченою програмою 1994 р. 1994 р.
за розширеною програмою I квартал IV квартал

1995 р. 1995 р.
Розробка програмного забез- IV квартал III квартал Мінстат,
печення, обробка даних ре- 1993 р. 1994 р. ГОЦ Мінстату
єстрації тарифів вантажних
перевезень усіма видами
транспорту і послуг зв'язку
Створення банку даних з I квартал II квартал ГОЦ Мінстату,
статистики макроекономічних 1993 р. 1993 р. Мінстат,
показників товариство

"Оверіг"
Створення банку даних за I квартал II квартал ГОЦ Мінстату,
реєстром промислових підп- 1993 р. 1993 р. Мінстат,
риємств усіх форм власності товариство
та господарювання "Оверіг"
Створення банку даних за I квартал II квартал ГОЦ Мінстату,
реєстрами НДІ, докторів на- 1993 р. 1993 р. Мінстат,
ук, малих підприємств товариство

"Оверіг"
Перелік нормативних

актів, які необхідно прийняти для

забезпечення виконання Державної програми
Підготовка проектів законів України і доповнень до них
Закон України "Про ауди- I квартал I квартал Мінфін
торську службу" 1993 р. 1993 р.
Закон України про банки i I квартал I квартал Національний
банківську діяльність (до- 1993 р. 1993 р. банк,
повнення) Мінстат
Про внесення змін та допов- I квартал I квартал Мінстат,
нень до цивільного і кримі- 1993 р. 1993 р. Мінюст
нального кодексів України і
Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення
у зв'язку з прийнятим Зако-
ном України "Про Державну
статистику"
Закон України про валютне I квартал I квартал Національний
регулювання 1993 р. 1993 р. банк
Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України
Розробка положень про:
Мінстат України I квартал I квартал Мінстат,

1993 р. 1993 р. Мінюст,

Мінекономіки
бухгалтерський облік у I квартал I квартал Національний
банках 1993 р. 1993 р. банк
бухгалтерський облік і I квартал I квартал Мінфін,
звітність у господарських 1993 р. 1993 р. Мінстат,
та інших структурах (крім Мінекономіки
банків)
склад витрат виробництва і I квартал I квартал Мінекономіки,
формування фінансових ре- 1993 р. 1993 р. Мінфін
зультатів
Державний реєстр звітних I квартал I квартал Мінстат,
(статистичних) одиниць 1993 р. 1993 р. Мінюст,
України Мінфін,

Національний

банк,

Мінмашпром,

Служба без-

пеки
проведення атестації та I квартал I квартал Міносвіти, акредитації навчально-ви- 1993 р. 1993 р. Мінюст, ховних закладів державно- Асоціація го значення,видача їм лі- бухгалтерів цензій, сертифікатів, і аудиторів розробка умов прийому до навчальних закладів
розробка міжгалузевого ба- II квартал II квартал Мінстат,
лансу виробництва i роз- 1993 р. 1993 р. Мінекономіки, поділу продукції та пос- Мінфін луг у народному госпо- дарстві
проведення міжнародних III квартал IV квартал Мінстат,
статистичних порівнянь за 1993 р. 1993 р. НДІ статистики програмою ООН Мінстату

Підготовка пропозицій Секретаріату ООН
Про наміри України взяти I квартал I квартал МЗС,
участь у щорічних пленар- 1993 р. 1993 р. Мінфін,
них засіданнях міжурядової Мінстат,
робочої групи експертів з Асоціація
міжнародних стандартів об- бухгалтерів
ліку і звітності і аудиторів
Про включення України в II квартал II квартал Мінстат,
Програму міжнародних по- 1993 р. 1993 р. Мінфін,
рівнянь Мінекономіки

З М І С Т
Вступ
Загальнометодологічні основи переходу України на
міжнародну систему обліку і статистики................... апровадження єдиної системи класифікації та кодування
техніко-економічної інформації з урахуванням
міжнародних стандартів................................... творення системи національних рахунків....................
Розробка міжгалузевих балансів за схемою системи
національних рахунків................................... рганізація робіт, пов'язаних з участю України у програмі
міжнародних порівнянь валового внутрішнього продукту
(ВВП) за методологією ООН............................... латіжний баланс та баланс закордонних інвестицій..........
Кредитно-грошова статистика................................
Статистика фінансів........................................
Реформа бухгалтерського обліку.............................
Статистика цін.............................................
Статистика праці та зайнятості.............................
Статистика підприємництва (недержавного)...................
Приведення у відповідність з міжнародними рекомендаціями
показників державної статистики всіх галузей народного
господарства............................................ досконалення державної статистичної звітності та
первинної облікової документації........................ ержавний реєстр звітних (статистичних) одиниць
України (ДРЗОУ)......................................... провадження штрихового кодування..........................
Підготовка і перепідготовка кадрів статистики і обліку.....
Технічне переоснащення статистичних органів та
удосконалення технології обробки статистичної
інформації.............................................. ерелік нормативних актів, які необхідно прийняти для
забезпечення виконання Державної програми...............
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів

від 4 травня 1993 р. N 326
Збільшення граничної чисельності працівників

органів державної виконавчої влади для виконання

Державної програми переходу України на міжнародну

систему обліку і статистики
________________________________________________________________

|Всього | у тому числі |(одиниць)|------------------ | | на | на | |1993 рік|1994 рік ---------------------------------------------------------------- Мінстат 1467 734 733
у тому числі
центральний апарат 40 20 20
Мінфін 34 7 27
у тому числі
центральний апарат 7 7 -
Мінмашпром 4 4 -
Держкомресурсів 5 5 -
Мінекономіки 5 5 -
Мінприроди 3 3 -
Держстандарт 4 4 - ДКНТ 4 4 -
Держмитком 68 68 -
у тому числі
центральний апарат 3 3 - ___________________________________________________________ Всього 1594 834 760

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: