open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2011 N 535

Про затвердження Положення про Рівненський

зоологічний парк загальнодержавного

значення у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Рівненський зоологічний парк
загальнодержавного значення у новій редакції, що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення,
затверджене Міністром охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України 05.03.99.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.Л.Вільдмана.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про Рівненський зоологічний парк

загальнодержавного значення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення
(далі - Зоопарк) створено Указом Президента України від 09.12.98
N 1341/98 ( 1341/98 ) "Про території та об'єкти
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"
(далі - Указ), площею 11,6 гектара.
1.2. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) Зоопарк є об'єктом природно-заповідного
фонду України загальнодержавного значення і охороняється як
національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим
охорони, відтворення і використання.
1.3. Зоопарк належить до комунальної власності територіальної
громади міста Рівне (далі - Власник), представницьким органом якої
є Рівненська міська рада.
1.4. Зоопарк є природоохоронною, науково-дослідною та
культурно-освітньою комунальною установою. Зоопарк є
правонаступником державно-комунального підприємства "Рівненський
зоопарк", на базі якого він створений.
1.5. Найменування Зоопарку: повне українською мовою - Рівненський зоологічний парк
загальнодержавного значення; скорочене українською мовою - Рівненський зоопарк; повне англійською мовою - Rivne zoological park of national
importance; скорочене англійською мовою - Rivne zoo.
1.6. Межі Зоопарку встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
планово-картографічні матеріали органів Держземагентства,
відображаються у відповідних формах статистичної звітності з
кількісного обліку земель (форма N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 )
та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при
реконструкції та розвитку прилеглих територій.
1.7. Земельні ділянки та інші природні ресурси надаються
Зоопарку у порядку, визначеному законодавством.
1.8. Територія та об'єкти Рівненського зоопарку не підлягають
приватизації відповідно до абзацу 3 статті 4 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ).
1.9. Зоопарк у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про тваринний
світ" ( 2894-14 ), іншими актами законодавства України,
нормативними актами Міністерства екології та природних ресурсів
України, Міністерства культури і туризму України, виконавчого
комітету Рівненської міської ради, Проектом організації території
Рівненського зоопарку та цим Положенням.
1.10. Зоопарк є юридичною особою та згідно з законодавством
набуває статусу юридичної особи від дати її державної реєстрації,
має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в
установах банків та відділенні Казначейства, печатку із своїм
найменуванням, штампи, бланки, емблему.
1.11. Юридична адреса Зоопарку: вул. Київська, 110, м. Рівне, 33027.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ ЗООПАРКУ
2.1. Зоопарк створений з метою організації екологічної,
освітньо-виховної роботи, формування експозиції рідкісних,
екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду, вивчення
дикої фауни і розробки наукових основ розведення її представників
в неволі та повернення їх до природного середовища.
2.2. Основними завданнями Зоопарку є: формування та утримання колекцій тварин; збереження та відтворення тварин у неволі, у першу чергу
зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України й
міжнародних Червоних списків; вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного та
зарубіжного досвіду утримання та розведення тварин у неволі; проведення науково-дослідних робіт; проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в
галузі екології, охорони природи, екології, зоології, мисливського
і тваринного господарства; поширення еколого-освітніх знань; здійснення різноманітних форм культурного обслуговування,
створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні
сприятливих умов утримання тварин.
3. УПРАВЛІННЯ ЗООПАРКОМ
3.1. Управління Зоопарком здійснюється відповідно до вимог
законодавства спеціальною адміністрацією (далі - Адміністрація).
Адміністрацію очолює директор, який у встановленому порядку
призначається та звільняється з посади рівненським міським головою
за погодженням з Мінприроди. На посаду директора Адміністрації
призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи на керівних
посадах не менше трьох років. Управління Адміністрацією здійснює Управління культури і
туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради
(далі - Орган управління). До складу Адміністрації входять відповідні наукові
підрозділи, служби охорони, господарського та іншого
обслуговування. Структуру, штати, кошторис витрат Адміністрації
затверджує Орган управління.
3.2. Директор самостійно вирішує питання діяльності
Адміністрації за винятком питань, віднесених до компетенції Органу
управління, згідно з законодавством та цим Положенням.
3.3. Орган управління укладає з директором Адміністрації
контракт, де визначається строк найму, права, обов'язки і
відповідальність директора, умови матеріального забезпечення,
звільнення з посади та інші.
3.4. У період відсутності директора його обов'язки виконує
заступник чи інша уповноважена ним особа, яка входить до складу
Адміністрації.
3.5. Директор Адміністрації: несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Рівненський зоопарк завдань, визначених цим Положенням, дотримання
фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна,
закріпленого за Адміністрацією, дотримання законодавства; укладає договори, видає доручення, відкриває в банківських
установах розрахунковий та інші рахунки; діє без доручення від Адміністрації, представляє її в усіх
установах, підприємствах та організаціях; розпоряджається майном та коштами Адміністрації відповідно до
законодавства, цього Положення та інтересів Власника; видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження тощо,
які стосуються діяльності Адміністрації, організовує їх виконання; несе відповідальність за формування та виконання кошторисів,
затверджених Органом управління; призначає на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів, що входять до складу Адміністрації,
здійснює прийняття та звільнення у встановленому порядку її
працівників, виступає від імені роботодавця у трудових відносинах; затверджує посадові інструкції працівників, забезпечує
належні умови оплати праці працівників та їх стимулювання.
3.6. Адміністрація має право від свого імені укладати
правочини, мати та набувати майнові та особисті немайнові права, а
також нести відповідні зобов'язання, бути позивачем та
відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
3.7. Повноваження трудового колективу Адміністрації
реалізуються уповноваженим загальними зборами членів трудового
колективу органом - комісією з питань соціального захисту
працівників колективу Адміністрації.
3.8. Право укладання колективного договору від імені Власника
надається директорові, а від імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу.
3.9. Колективним договором регулюються виробничі, трудові та
економічні відносини трудового колективу з адміністрацією
Зоопарку, питання охорони праці, соціального розвитку.
3.10. Компетенція Власника: закріплює належне їй майно за Адміністрацією на праві
управління, затверджує склад і порядок його використання; отримує інформацію про діяльність Адміністрації; залучає експертів до аналізу окремих питань діяльності
Адміністрації; приймає рішення про ліквідацію Адміністрації у разі
скасування у встановленому порядку статусу Зоопарку як об'єкта
природно-заповідного фонду; приймає рішення про реорганізацію Адміністрації за умови
збереження статусу Зоопарку як об'єкта природно-заповідного фонду
та юридичної особи Адміністрації; вносить зміни та доповнення до Положення про Рівненський
зоопарк та подає на затвердження до Мінприроди.
3.11. Компетенція Органу управління: здійснює контроль за додержанням Адміністрацією вимог
Положення про Рівненський зоопарк та приймає накази у зв'язку з
його порушенням; здійснює контроль за ефективністю використання майна
Адміністрацією, що передане Власником до сфери її управління; заслуховує звіти директора та інших посадових осіб
Адміністрації з окремих питань її діяльності; затверджує кошторис після погодження Управлінням бюджету та
фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради; затверджує план розвитку Зоопарку на поточний рік; здійснює фінансовий контроль за господарською діяльністю
Адміністрації відповідно до законодавства; затверджує річні звіти про результати діяльності
Адміністрації; аналізує дії директора щодо управління, виносить рішення про
притягнення до майнової відповідальності посадових осіб
Адміністрації; у разі необхідності виступає ініціатором проведення
позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Адміністрації, розглядає
висновки, матеріали перевірок та службових розслідувань тощо.
4. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗООПАРКУ

ТА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ
4.1. Функціональне зонування території Зоопарку здійснюється
на підставі Проекту організації його території, що затверджується
у встановленому порядку органом, у підпорядкуванні якого він
знаходиться, за погодженням з Мінприроди. У разі необхідності межі
функціональних зон можуть змінюватись у встановленому
законодавством порядку.
4.2. На території Зоопарку з метою забезпечення виконання
поставлених перед ним завдань виділяються такі зони: експозиційна - призначена для стаціонарного утримання тварин
і використання їх у культурно-пізнавальних цілях; наукова - у її межах проводиться науково-дослідна робота; рекреаційна - призначена для організації відпочинку та
обслуговування відвідувачів Зоопарку; господарська - для розміщення допоміжних господарських
об'єктів.
4.3. До складу Зоопарку можуть входити підсобні господарства,
які створюються для забезпечення тварин кормами, майстерні,
зоомагазини, інкубатори, розплідники, ветлікарня та інші допоміжні
служби.
4.4. Проект організації території Рівненського зоопарку
розробляється спеціалізованими науковими та проектними
організаціями і затверджується органом, у підпорядкуванні якого
він перебуває, за погодженням з Мінприроди.
4.5. Територія Зоопарку огороджується парканом, який
забезпечує відповідний охоронний режим та позначається
інформаційно-охоронними знаками встановленого зразка.
4.6. Проведення будівельних та інших господарських робіт на
території Зоопарку здійснюється за погодженням з Мінприроди.
4.7. Для забезпечення необхідного режиму охорони території
Зоопарку, запобігання негативному впливу господарської діяльності
на прилеглих до нього територіях може установлюватись охоронна
зона. Порядок її створення, розміри та режим визначаються
відповідно до природоохоронного законодавства.
4.8. Охорона тваринного світу в Зоопарку включає систему
правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних,
ветеринарних, освітніх та інших заходів, спрямованих на
збереження, відтворення та використання об'єктів тваринного світу
відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.
4.9. Охорона тваринного світу в Зоопарку забезпечується
шляхом: встановлення правил і норм охорони та відтворення тварин; розведення в неволі зникаючих, рідкісних і занесених до
Червоної книги України видів тварин, а також створення центрів і
банків для збереження генетичного матеріалу; профілактики захворювань та надання належної ветеринарної
допомоги тваринам у разі їх захворювання, загрози загибелі тощо; дотримання норм та правил безпеки при утриманні тварин та їх
обслуговуванні; проведення інших заходів і встановлення інших правил та вимог
щодо охорони об'єктів тваринного світу.
4.10. Охорона території та об'єктів тваринного світу
здійснюється службою державної охорони (далі - служба
держохорони), яка входить до складу служби державної охорони
природно-заповідного фонду України та утворюється у складі
Адміністрації, або іншою службою на договірній основі. Очолює
службу держохорони Зоопарку директор Адміністрації, який несе
персональну відповідальність за організацію її діяльності, а також
забезпечення режиму території, збереження, відтворення і
раціональне використання об'єктів тваринного та рослинного світу
Зоопарку.
4.11. Основними завданнями служби держохорони Зоопарку є: забезпечення додержання режиму території Зоопарку; попередження та припинення порушень природоохоронного
законодавства.
4.12. Служба держохорони Зоопарку відповідно до покладених на
неї завдань: здійснює охорону тварин в Зоопарку; забезпечує порядок використання природних ресурсів; забезпечує додержання вимог щодо відвідування території
Зоопарку; попереджує пошкодження насаджень внаслідок антропогенного та
іншого впливу; здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж,
інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації; інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації; забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту
тваринного світу від шкідників і хвороб у межах Зоопарку; підтримує у належному стані охоронні та інформаційні знаки.
4.13. Працівники служби держохорони забезпечуються правовим і
соціальним захистом відповідно до законодавства.
4.14. Державний контроль за додержанням режиму території та
охорони, використання і відтворення тваринного світу Зоопарку
здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території
Зоопарку здійснюється громадськими інспекторами з охорони
довкілля.
4.15. Відповідальність за порушення природоохоронного
законодавства на території Зоопарку несуть особи, винні в: нецільовому використанні території та об'єктів Зоопарку,
порушенні вимог проектів створення та організації території
Зоопарку; здійсненні в межах Зоопарку та його охоронної зони
забороненої господарської діяльності; організації на території Зоопарку та його охоронної зони
господарської діяльності без попереднього проведення екологічної
експертизи або з порушенням її висновків; невжитті заходів щодо попередження і ліквідації екологічних
наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на територію та
об'єкти Зоопарку; порушенні вимог щодо використання території Зоопарку; перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших
впливів і антропогенних навантажень, порушенні вимог наданих
дозволів на використання природних ресурсів на території Зоопарку; псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів
Зоопарку; самочинній зміні меж, відведенні території Зоопарку для інших
потреб.
4.16. Порушення вимог природоохоронного законодавства на
території Зоопарку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну,
цивільну та/або кримінальну відповідальність.
4.17. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення
природоохоронного законодавства на території Зоопарку,
визначаються за таксами, що затверджуються у встановленому
порядку.
5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗООПАРКУ
5.1. Основними напрямами наукових досліджень у Зоопарку є: розробка наукових основ утримання, збереження, ветеринарного
обслуговування диких тварин у неволі; дослідження особливостей біології тварин в умовах неволі; розведення диких тварин для збереження генофонду зоологічних
колекцій, особливо зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної
книги України і міжнародних Червоних списків; розробка методик годування, розмноження і розведення тварин у
неволі; ведення первинного обліку кадастрових відомостей; ведення державного обліку зооколекцій Зоопарку; розробка ефективних форм та методів науково-освітньої роботи.
5.2. Координацію наукових досліджень Зоопарку здійснюють
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук
України та Мінприроди.
5.3. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем при
Зоопарку може створюватися науково-технічна рада (далі - НТР), до
складу якої включаються провідні науковці та фахівці. Положення
про НТР, її склад та порядок діяльності затверджується у
встановленому порядку органом, якому підпорядкований Зоопарк, за
поданням його Адміністрації та погодженням Мінприроди України.
5.4. Для здійснення наукових досліджень, поповнення
зоологічних колекцій Зоопарк може проводити відповідні експедиції
або брати участь у спільних експедиціях, організованих іншими
організаціями.
5.5. Науково-дослідні роботи на території Зоопарку можуть
проводити інші наукові установи та організації на основі укладених
із Зоопарком угод.
6. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗООПАРКУ
6.1. Зоопарк сприяє розвитку екологічної освіти та вихованню
усіх верств населення шляхом: популяризації екологічних знань, організації та проведення
екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо; утворення гуртків, центрів та об'єднань природоохоронного
спрямування; розроблення та впровадження просвітницьких заходів,
спрямованих на вивчення конкретних видів (підвидів) тварин; видання та розповсюдження тематичних друкованих видань:
навчальної та методичної літератури, бюлетенів, буклетів,
плакатів, пам'яток тощо; розроблення та запровадження просвітницьких проектів у
дитячих навчальних закладах з метою глибшого вивчення дітьми
тваринного світу та захисту тварин від жорстокого поводження; створення бібліотеки, формування фото-, слайдо-, кіно-,
відеотек тощо; виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних
носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів); участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах
із залученням засобів масової інформації.
6.2. Зоопарк забезпечує підвищення рівня екологічної культури
та інформованості населення шляхом створення екскурсійних
маршрутів, сприятливих умов для відпочинку та екологічної
інформованості його відвідувачів.
6.3. Зоопарк проводить дослідження щодо ведення
культурно-освітньої та рекреаційної діяльності в порядку,
передбаченому законодавством.
7. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1. Адміністрація є неприбутковою організацією. Фінансування
Адміністрації здійснюється відповідно до законодавства за рахунок
державного бюджету України. Для цієї мети можуть залучатися кошти
місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти
підприємств, установ, організацій та громадян.
7.2. Адміністрація має право самостійно здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність.
7.3. Адміністрація володіє відокремленим майном та має
самостійний баланс, а також здійснює повноваження щодо володіння,
користування та розпорядження належним їй майном на праві
оперативного управління в цілях та межах, встановлених Власником.
7.4. Майно Адміністрації належить до комунальної власності
територіальної громади м. Рівне і закріплене за нею на праві
управління. Здійснюючи право управління, Адміністрація володіє,
користується та розпоряджається майном, закріпленим за нею
Власником або уповноваженим органом, з обмеженням правомочності
розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника, у
випадках, передбачених законодавством.
7.5. Кошти, одержані Адміністрацією від наукової,
природоохоронної, туристсько-екскурсійної, рекламно-видавничої та
іншої діяльності в межах території Зоопарку, що не суперечать
цільовому призначенню Зоопарку, є її власними коштами. Ці кошти не
підлягають вилученню і використовуються Адміністрацією для
здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Зоопарку і
провадження діяльності, передбаченої цим Положенням.
7.6. Адміністрація звільняється від земельного податку
відповідно до законодавства, їй встановлюються пільги щодо
оподаткування.
7.7. Адміністрація у встановленому порядку може встановлювати
плату за відвідування території Зоопарку за погодженням із
спеціально уповноваженими державними органами.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за зобов'язаннями
органу, який представляє інтереси Власника та головного
розпорядника бюджетних коштів виконавчого органу Рівненської
міської ради.
7.9. Адміністрація має право здійснювати придбання продукції
(робіт, послуг, прав) підприємств і організацій як в Україні, так
і за кордоном.
7.10. Адміністрація має право користуватися кредитами та
позиками за умови погодження з Рівненською міською радою, а також
майном інших юридичних і фізичних осіб.
7.11. Адміністрація залучає до співпраці підприємства і
організації, українських та іноземних спеціалістів, самостійно
встановлює форми, системи, розміри оплати праці.
7.12. Для забезпечення виконання основних завдань
Адміністрація має право здійснювати будь-які види діяльності, які
не суперечать цільовому призначенню Зоопарку, згідно з
законодавством.
7.13. Збитки, заподіяні Адміністрації внаслідок порушення її
майнових прав юридичними або фізичними особами, відшкодовуються у
встановленому порядку згідно з законодавством України.
8. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

АДМІНІСТРАЦІЇ
8.1. Планування фінансово-господарської діяльності
здійснюється Адміністрацією на підставі річних кошторисів, які
затверджуються Органом управління за погодженням з Управлінням
бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради.
8.2. Надходження Адміністрації спрямовуються на покриття усіх
витрат, пов'язаних з її основною діяльністю, сплату відсотків по
кредитах банків (при умові погодження отримання такого кредиту
Рівненською міською радою), внесення передбачених законодавством
податків та інших платежів до державного і місцевого бюджетів.
8.3. Адміністрація звітує про стан виконання річного
кошторису у порядку, що визначається Органом управління, а також
державним статистичним та контрольним органам - у формі та в
строки, встановлені законодавством.
8.4. За результатами своєї діяльності Адміністрація щорічно
звітує перед виконавчим комітетом Рівненської міської ради та
іншими органами державної виконавчої влади в порядку і строки,
встановлені законодавством.
8.5. Контроль за діяльністю Адміністрації та її відносинами з
органами державної виконавчої влади та управління здійснюються у
встановленому законодавством порядку.
8.6. Адміністрація здійснює первинний (оперативний) та
бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну
інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність
та статистичну інформацію, а також фінансову звітність та
статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені
законом. Забороняється вимагати від Адміністрації надання
статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом,
або з порушенням порядку, встановленого законодавством.
Достовірність та повнота річного балансу і звітності Адміністрації
у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені
аудитором (аудиторською організацією).
8.7. Перевірки фінансової діяльності Адміністрації
здійснюються державними податковими органами, іншими органами
державної влади в межах повноважень, визначених законом,
ревізійною комісією (ревізором) Адміністрації або аудиторами в
порядку та межах, встановлених згідно з законодавством.
8.8. Директор Адміністрації та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірність обліку та звітності.
9. МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО
9.1. Міжрегіональне та міжнародне співробітництво
Адміністрації передбачає: членство, активізацію та поглиблення співпраці з міжнародними
та міжрегіональними асоціаціями зоопарків та акваріумів; роботу у відповідних міжнародних системах обліку та
управління зоологічними колекціями; участь працівників Адміністрації у міжнародних конференціях,
семінарах, нарадах, стажуваннях тощо; обмін досвідом та консультації щодо організації діяльності
зоопарку, формування і розвитку зоологічної колекції; активну участь у міжнародних та європейських програмах
розведення рідкісних видів (ЕЕР), веденні племінних книг (ESP); участь в роботі таксономічних консультативних груп (TAG); організацію та проведення міжнародних симпозіумів,
конференцій, семінарів тощо.
9.2. Адміністрація може бути ініціатором та брати участь в
реалізації міжнародних угод, проектів, програм тощо, спрямованих
на охорону навколишнього природного середовища та тваринного
світу.
10. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ
10.1. Ліквідація Адміністрації здійснюється у разі скасування
у встановленому порядку статусу Зоопарку як об'єкта
природнозаповідного фонду. Реорганізація Адміністрації можлива за
умови збереження Зоопарком статусу об'єкта природно-заповідного
фонду та юридичної особи Адміністрації.
10.2. Ліквідація та реорганізація Адміністрації здійснюється
у встановленому Законом порядку.
11. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

РІВНЕНСЬКОГО ЗООПАРКУ
11.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Рівненського
зоопарку проводяться відповідно до законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: