open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
08.10.2008 N 1741

Про затвердження Положення

про порядок видачі ліцензії провайдера

програмної послуги, внесення змін

до ліцензії провайдера програмної

послуги та видачі дубліката ліцензії

провайдера програмної послуги
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради

з питань телебачення і радіомовлення N 203 ( v0203295-09 ) від 17.02.2009 }
{ Про відкриття провадження в адміністративній справі про

визнання нечинним Рішення див. Рішення Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення N 2047

( v2047295-09 ) від 07.10.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради

з питань телебачення і радіомовлення N 2 ( v0002295-10 ) від 20.01.2010 }

Розглянувши проект Положення про порядок видачі ліцензії
провайдера програмної послуги, внесення змін до ліцензії
провайдера програмної послуги та видачі дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги, керуючись статтею 24 Закону України
"Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити Положення про порядок видачі ліцензії провайдера
програмної послуги, внесення змін до ліцензії провайдера
програмної послуги та видачі дубліката ліцензії провайдера
програмної послуги з додатками (додається).
{ Пункт 2 скасовано на підставі Рішення Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення N 2 ( v0002295-10 ) від
20.01.2010 }
3. Ліцензійному департаменту у роботі застосовувати норми
прийнятого Положення; фінансово-економічному управлінню у тижневий
термін підготувати і подати до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо сплати провайдерами програмної послуги сплати за
ліцензію; відділу зв'язків зі ЗМІ та громадськістю розмістити
Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної
послуги, внесення змін до ліцензії провайдера програмної послуги
та видачі дубліката ліцензії провайдера програмної послуги з
додатками на сайті Національної ради.
Голова Національної ради В.Шевченко
Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі ліцензії провайдера

програмної послуги, внесення змін

до ліцензії провайдера програмної

послуги та видачі дубліката ліцензії

провайдера програмної послуги

Це Положення є підзаконним актом, що розроблений відповідно
до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів
України, статей 17 і 24 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
статей 7, 40, 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (далі - Закон) і визначає порядок видачі ліцензії
провайдера програмної послуги, внесення змін до ліцензії
провайдера програмної послуги та видачі дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги.
Розділ I. Загальні положення
1. Видачу ліцензії провайдера програмної послуги, внесення
змін до ліцензії провайдера програмної послуги, видачу дубліката
ліцензії здійснює Національна рада України з питань телебачення та
радіомовлення (далі - Національна рада) за реєстраційним принципом
у позаконкурсному порядку.
2. За видачу ліцензії провайдера програмної послуги
справляється плата у відповідності до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
3. Ліцензія, видана Національною радою, не підлягає передачі
іншим суб'єктам господарювання для здійснення діяльності з надання
програмної послуги.
4. У разі виникнення підстав для внесення змін до ліцензії
ліцензіат повинен надати до Національної ради заяву з інформацією
про зміни. Порядок внесення змін до ліцензії встановлюється цим
Положенням.
5. Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги
здійснюється відповідно до процедури, визначеної статтею 34 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
Розділ II. Порядок подання

документів для отримання ліцензії

провайдера програмної послуги

та перелік цих документів
1. Для отримання ліцензії провайдера програмної послуги
суб'єкт господарювання подає або надсилає поштою (рекомендованим
листом) до Національної ради відповідну заяву в порядку статті 40
Закону.
2. До заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги
додаються такі документи: - загальна концепція пакетування (перелік) програм; - копії документів, завірених печаткою підприємства, що
підтверджують право на розповсюдження (ретрансляцію) програм.
3. Загальна концепція пакетування програм, придбаних для
ретрансляції, викладається в довільній формі і повинна містити: - виклад принципів формування пакетів програм; - інформацію про кількість вітчизняних та іноземних програм.
4. Загальні принципи (підстави) добору телепрограм
(формування пакетів) встановлюються провайдером програмної послуги
самостійно з урахуванням частини першої статті 4 Закону України
"Про телебачення та радіомовлення" ( 3759-12 ). При цьому до
пакетів програм можуть включатися програми телерадіоорганізацій: - які отримали ліцензію Національної ради на мовлення; - правовласник яких підпадає під юрисдикцію країни, що
входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала
Європейську конвенцію про транскордонне телебачення ( 994_444 ); - програми, зміст яких відповідає Європейській конвенції про
транскордонне телебачення ( 994_444 ).
5. Перелік програм, які не потребують приведення до вимог
законодавства, затверджується рішенням Національної ради з числа
програм, правовласники яких не підпадають під юрисдикцію країни,
що входить до Європейського Союзу, або країни, яка не ратифікувала
Європейську конвенцію про транскордонне телебачення ( 994_444 ),
за поданням професійних об'єднань провайдерів програмної послуги
та розглядається Національною радою у місячний термін.
6. У випадку, якщо правовласник програми, включеної до
переліку програм, що не потребують приведення до вимог
законодавства, поширив телерадіопередачі (іншу інформацію), які не
відповідають положенням Європейської конвенції про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), або якщо до певної програми є
обґрунтовані претензії з боку органів державного управління та
регулювання сфери телерадіомовлення, а також суб'єктів
інформаційної діяльності України, така програма може бути вилучена
Національною радою з переліку програм, що не потребують приведення
до вимог законодавства в установленому порядку (Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення).
7. Пакет документів, що подається до Національної ради, має
бути прошито, засвідчено печаткою та підписом уповноваженої особи,
аркуші пронумеровано.
8. У разі, якщо документи підписано не керівником заявника, а
іншою особою, заявник повинен надати копію документа, який
підтверджує повноваження цієї особи.
9. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації,
що міститься в документах, поданих на отримання ліцензії, згідно
із законодавством.
Розділ III. Порядок розгляду

документів про видачу ліцензії

та про внесення змін до ліцензії
1. Заява про видачу ліцензії та про внесення змін до ліцензії
провайдера програмної послуги розглядається і рішення щодо неї
приймається Національною радою не пізніше, ніж у місячний термін з
дня її надходження до Національної ради.
2. У разі виникнення в процесі діяльності ліцензіата змін у
відомостях, що містяться в його ліцензії, він зобов'язаний
протягом десяти робочих днів з моменту виникнення цих обставин
подати до Національної ради заяву про внесення відповідних змін до
ліцензії.
3. До заяви додаються належним чином завірені копії
документів, що підтверджують зміни, та копія ліцензії, до якої
вносяться зміни.
4. Заяву на отримання ліцензії провайдера програмної послуги
або про внесення змін до ліцензії може бути залишена без розгляду
виключно за таких підстав: - заяву підписано особою, яка не має на це повноважень; - надано неповний перелік документів, що визначено пунктом
другим розділу другого цього Положення.
5. Заява про отримання ліцензії провайдера програмної послуги
або про внесення змін до ліцензії розглядається на засіданні
Національної ради.
6. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає
рішення: - про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної
програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та/або
на території (територіях), де передбачається надання програмної
послуги; - про видачу ліцензії провайдера програмної послуги.
7. Після прийняття рішення про видачу або внесення змін до
ліцензії провайдера програмної послуги, бланки ліцензії видаються
заявникові протягом десяти днів після внесення плати за її видачу.
8. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється
письмово із зазначенням підстав для ухвалення цього рішення
протягом десяти робочих днів з моменту його прийняття. У
повідомленні про залишення заяви без розгляду зазначаються
підстави залишення без розгляду з відповідним обґрунтуванням.
9. Після усунення причин, що були підставою для залишення
заяви без розгляду, Національна рада розглядає заяву в
установленому порядку.
10. Національна рада має право протягом строку розгляду заяви
та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності
відомостей, які зазначено в цих документах.
11. Якщо протягом періоду розгляду Національною радою заяви
та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких
відомостях, що містилися в його документах, заявник повідомляє
Національну раду про ці зміни. У цьому разі рішення за
результатами розгляду заяви приймається з урахуванням змін, що
надані заявником у період розгляду відповідних документів.
12. У разі, якщо провайдер програмної послуги самочинно
розпочав розповсюджувати (ретранслювати) програми, не вказані у
пункті 4 розділу 2, чи без повідомлення Національної ради змінив
програми для ретрансляції у програмній послузі, Національна рада
приймає рішення про застосування санкції в порядку, передбаченому
статтями 72 - 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ).
13. У разі вилучення Національною радою програми, яку було
включено до переліку програм, у випадку, що передбачений пунктом 6
розділу 2 цього Положення, провайдер програмної послуги на
підставі відповідного рішення Національної ради припиняє
розповсюдження (ретрансляцію) програми, інформуючи про це своїх
абонентів відповідно до законодавства та договорів.
14. Зміни до ліцензії провайдера програмної послуги не
вносяться, якщо провайдер програмної послуги має намір змінити
програму для ретрансляції і при цьому загальна кількість програм
для ретрансляції не змінюватиметься, а частка вітчизняних програм
у програмній послузі не зменшуватиметься. У цьому разі провайдер
за 10 днів до змін повідомляє про це Національну раду письмово
(рекомендованим листом), водночас інформуючи про заплановані зміни
в програмній послузі і вказуючи, які програми для ретрансляції
буде замінено з наданням відповідних документів.
15. Рішення Національної ради можуть бути оскаржені
в судовому порядку.
Начальник юридичного
управління М.Пушкаренко

Додаток 1

ЗАЯВА

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ___________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса власники ___________________________________________________,
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _______________,
банківські реквізити: ______________________________________,

(найменування банку,
_________________________________________________________________,

місцезнаходження банку МФО, поточний рахунок)
просить видати ліцензію провайдера програмної послуги: територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі _________________________________________________________________

(указується населений пункт)
Оператор телекомунікацій ____________________________________

(повна назва, місцезнаходження,
__________________________________________________________________

ліцензія НКРЗ - номер і дата видачі)
Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів,
передавача мультиплексу __________________________________________
Загальна кількість програм програмної послуги ____________, з
них вітчизняних _______________
Ресурс багатоканальної телемережі ___________________________ _________________________________________________________________

(максимальна кількість каналів,
__________________________________________________________________
яка використовується для ретрансляції (трансляції) програм)
Кількість домогосподарств на території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) ______________ _________________________________________________________________

(для визначення вагового коефіцієнта k)
Кількість населення, що проживає на території розповсюдження
програм __________________________________________________________
Кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють
діяльність на тій же території ___________________________________ _________________________________________________________________

(в межах адміністративно-територіальних одиниць)
До заяви додається:
Сплату ліцензійного збору гарантуємо
Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:
____________ ______________ ____________ ______________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ЗАЯВА

про переоформлення до ліцензії провайдера

програмної послуги

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ___________________________________________,
власники ___________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса ___________________________,
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ________________ ________________________________________________________________,
банківські реквізити: _______________________________________

(найменування банку,
_________________________________________________________________,

місцезнаходження банку МФО, поточний рахунок)
просить переоформити ліцензію провайдера програмної послуги: територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі _________________________________________________________________

(указується населений пункт)
Оператор телекомунікацій ____________________________________

(повна назва, місцезнаходження,
__________________________________________________________________

ліцензія НКРЗ - номер і дата видачі)
Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів,
передавача мультиплексу __________________________________________
Загальна кількість програм програмної послуги ________________, з них вітчизняних ________________
Ресурс багатоканальної телемережі ___________________________ _________________________________________________________________

(максимальна кількість каналів,
__________________________________________________________________
яка використовується для ретрансляції (трансляції) програм)
Кількість домогосподарств на території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) ______________ _________________________________________________________________

(для визначення вагового коефіцієнта k)
Кількість населення, що проживає на території розповсюдження
програм __________________________________________________________
Кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють
діяльність на тій же території ___________________________________ _________________________________________________________________

(в межах адміністративно-територіальних одиниць)
Зміни до ліцензії у зв'язку з _______________________________

(зазначення причин)
До заяви додається:
Сплату ліцензійного збору гарантуємо
Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:
____________ ______________ ____________ ______________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії провайдера

програмної послуги

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ___________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса ___________________________,
власники ___________________________________________________,
ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _______________,
банківські реквізити: ______________________________________,

(найменування банку,
__________________________________________________________________

місцезнаходження банку МФО, поточний рахунок)
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ________________ _________________________________________________________________

(зазначення причин)
серія та номер ліцензії провайдера програмної послуги _______ ________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _________ ________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії _______________________________________,
строк дії ліцензії з __________________ до _________________,
територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі _________________________________________________________________

(указується населений пункт)
Оператор телекомунікацій ____________________________________

(повна назва, місцезнаходження,
__________________________________________________________________

ліцензія НКРЗ - номер і дата видачі)
Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів,
передавача мультиплексу __________________________________________
Загальна кількість програм програмної послуги ______________,
з них вітчизняних ________________
Ресурс багатоканальної телемережі ___________________________ _________________________________________________________________

(максимальна кількість каналів,
__________________________________________________________________
яка використовується для ретрансляції (трансляції) програм)
Кількість домогосподарств на території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) ______________ _________________________________________________________________

(для визначення вагового коефіцієнта k)
До заяви додається:
Сплату ліцензійного збору гарантуємо
Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:
____________ ______________ ____________ ______________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ПЕРЕЛІК

документів для отримання ліцензії провайдера

програмної послуги

1. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з
підписом керівника, з печаткою компанії.
2. Копії статутних документів, нотаріально завірені.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
4. Копія довідки місцевого органу Державного комітету
статистики України про включення ТРО до ЄДРПОУ, затверджена
підписом керівника та печаткою компанії.
5. Угода з власником багатоканальної телемережі (оператором
телекомунікацій), якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт
господарювання, копія ліцензії НКРЗ оператора телекомунікацій.
6. Загальна концепція пакетування (перелік) програм,
придбаних для ретрансляції, в тому числі перелік програм
універсальної програмної послуги.
7. Документи, які підтверджують придбання та право
розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.
8. Інформація про кількість населення, що проживає на
території розповсюдження програм - розраховується в межах
адміністративно-територіальних одиниць згідно законодавства
України (Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони
в містах, селища і села) - підтверджена державними установами або
органами місцевого самоврядування.
Начальник юридичного
управління М.Пушкаренко
{ Додатки не наводяться }
{ Зміни до додатків див. в Рішенні Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення N 203 ( v0203295-09 ) від 17.02.2009 }
{ Нову редакцію додатків див. в Рішенні Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення N 2 ( v0002295-10 ) від 20.01.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: